Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 29 de març del 2016

Nous esborranys de convocatòria d'interins


S'ha convocat Mesa sectorial per al proper dijous 31 de març per tractar la convocatòria de borses d'interins.
Aquí teniu els nous documents:

dimecres, 23 de març del 2016

Primera mesa sobre la convocatòria de borses


Aquest dimarts 22/3/16 tengué lloc la mesa sobre el primer esborrany de la convocatòria per formar part de les borses d'interins per al curs 2016-17.

Fou una mesa bastant expositiva en el sentit que cada part exposà els seus arguments i punts de vista però s'arribà a poques conclusions ja que moltes de les preguntes i propostes que plantejàrem quedaren sense resposta tot i que l'Administració prengué nota de totes elles.

Així, doncs, a l'espera de veure el segon esborrany per saber a quines propostes s'apropa o accepta la Conselleria, passam a explicar-vos la sessió en diferents apartats.


BAREM DE MÈRITS
Plantejàrem a la Conselleria els acords presos a l'assemblea d'interins convocada per l'A.D. aquest dilluns 21/3/16:
        1- Que dins el nou ítem introduït en el camp de l'experiència per puntuar l'experiència docent a universitats, es diferenciï entre experiència docent a universitats públiques i a universitats privades, puntuant aquesta darrera la meitat que la primera.

        2- Que l'augment del valor total del camp de la formació en 10 punts (dels 25 actuals als 35 de l'esborrany) no es produeixi en aquesta convocatòria sinó en la del curs 2017-18 i que, en qualsevol cas, aquest augment es produeixi de manera gradual (la primera pujada com a molt a 27) i en funció de l'oferta en formació permanent que presenti la Conselleria per tal d'evitar una nova cursa entre els interins que acaben buidant-se la butxaca en cursos que no satisfan les seves inquietuds, prioritzant d'aquesta manera la quantitat de formació enfront a la qualitat que es desitjaria. L'oferta formativa de la Conselleria, a més, ha de ser oberta no només als docents que es troben fent feina sinó també als que no estan en actiu.

Tant pel que fa al punt de l'experiència docent universitària com al valor total del camp de la formació, els representants de la Conselleria en prengueren nota però no donaren cap resposta concreta més enllà del fet que els 3.360 interins que superen ara mateix els 25 punts de formació són el punt de referència pres a l'hora de decidir augmentar la puntuació del camp a 35, a més del fet que per a 2.030 interins l'experiència docent representa el 70% del seu barem personal.

        3- Tal com també s'havia acordat a l'assemblea, demanàrem el per què de l'elevat augment de puntuació per titulacions lingüístiques de l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI), que podeu veure comparativament a continuació:
                           
Titulació d'EOI
Puntuació
Convocatòria 2015-16
Convocatòria 2016-17
B1
1,0
1,0
B2
1,5
2,5
C1
2
3,5
C2
2,5
5


La resposta de la Conselleria fou que fins ara cada nivell de titulació de l'EOI puntuava per separat de manera que s'acumulava o sumava la puntuació de cada títol però a partir d'ara només puntuaria la titulació més alta.
Segons això, si feim un càlcul ràpid, en realitat, una persona que tengui les titulacions de B1, B2, C1 i C2 hi surt perdent ja que sumant les quatre puntuacions de la convocatòria del curs 2015-16 es podien acumular 7,0 punts mentre que segons l'esborrany actual com a molt es podria arribar als 5 punts.

        4- També s'havia acordat demanar per què un C2 de Català emès per la Junta Avaluadora, la Direcció General de Política Lingüística, la Direcció General de Cultura i Joventut, l'EBAP o l'IEB només puntua 2,5 enfront dels 5 punts que proposa l'esborrany per un C2 de l'EOI.
Demanàrem també quina diferència de continguts estudiats hi hauria entre un C2 i l'altre perquè si els continguts d'un C2 emès per l'EOI representen realment el doble que els d'un C2 emès per una de les altres entitats esmentades, aleshores la coincidència de nom porta a equívoc i confusió. Mentre que si els continguts són equivalents, no s'entén la diferència de puntuació.
La resposta de la Conselleria a aquests dubtes fou que ho miraran i se'n tornarà a parlar a la següent mesa.

UOB plantejà, també, altres qüestions que ens heu fet arribar sobre el barem:
 • Possibilitat de puntuar per experiència docent a Escoles de Música, Llars d'Infants o Escoles Bressol.
La Conselleria respongué que aquest és un aspecte que no està normativitzat i que tampoc es puntua, per exemple, en un concurs de trasllats de funcionaris de carrera.
 • Reconèixer i agilitzar la validació de la formació realitzada a CEPs d'altres països.
 • Baremar l'antiguitat a llistes als interins "S" (aquells que no han fet feina mai i només s'ordenen per nota mitjana de l'expedient acadèmic) o, en qualsevol cas, trobar una solució per a aquells amb titulacions antigues que, a causa del fet que els nous graus reben qualificacions més elevades, veuen com any rere any cada nova promoció els passa davant.
 • Baremar l'experiència laboral que excedeixi el temps demanat com a requisit en les especialitats d'FP, de Professors d'arts plàstiques i disseny i de Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.
 • Possibilitat de baremar per mèrits científics i artístics.
D'aquestes darreres propostes, la Conselleria es limità a prendre'n nota però no donà cap resposta.

TITULACIONS
L'annex IV de la convocatòria anual per formar part de les borses és un llistat organitzat per especialitats o funcions (és a dir, assignatures a impartir) que indica quines titulacions permeten accedir a cada funció.
Des de UOB l'hem anat estudiant i buidant durant uns mesos i, a més de no haver pogut aclarir les pautes que el regeixen, se'ns han presentat multitud de dubtes a part dels que vosaltres ens heu fet arribar.
Per intentar aclarir-los, presentàrem un seguit de preguntes sobre aspectes generals i concrets algunes de les quals (en tenim una seixantena d'identificades) us detallam a continuació perquè us faceu una idea de la problemàtica.
 • Si la LOE estableix un nivell mínim de titulació per accedir a cada cos, per què les titulacions incloses als cossos de l'annex IV que no respecten aquesta normativa no es presenten com a excepcionalitats?
 • Per què al Cos de Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny no s'hi accepten diplomats, enginyers tècnics i arquitectes tècnics tal com indica la LOE?
 • A quins nivell de titulació europeu corresponen els graduats actuals? On podem consultar aquesta normativa?
 • A quin nivell europeu de titulació corresponen els graduats que apareixen a l'apartat de Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny?
 • Com es determina l'equivalència entre un grau actual i una titulació antiga?
 • Quins organismes tenen competència per validar les titulacions que capaciten per accedir a una especialitat?
 • On es publiquen els informes que validen l'accés d'una titulació a una especialitat? Es obligatori que es publiquin? On els podem consultar?
 • De què depèn que un informe de validació sigui emès per una Direcció General o una altra?
 • Es pot adjudicar una plaça a un interí sense que la seva titulació aparegui a l'annex IV com a requisit i/o sense que alguna Direcció General hagi elaborat un informe de validació?
 • Per què no s'estableix el requisit d'experiència laboral a les llicenciatures en Belles Arts que s'han acceptat per accedir a certes funcions del cos de Mestres de taller però sí a la gran majoria de les que s'han acceptat per accedir al cos d'FP encara que als dos cossos el coneixement pràctic és igual d'important?
 • Es reconeixerà la funció d'Àrab a EOI al "Grau en Estudis Àrabs i Islàmics" i al "Grau en Estudis Àrabs i Hebreus?
 • Es reconeixerà la funció d'Àrab i/o Xinès a EOI al "Grau en Estudis d'Àsia i Àfrica: Àrab, Xinès i Japonès"?
 • Es reconeixerà la funció d'Italià a EOI al "Grau en Estudis Italians"?
 • Es reconeixerà la funció de Disseny d'interios al "Grau en Projectes d'Interiorisme"?
 • Per què un enginyer informàtic, un enginyer en informàtica de sistemes, un diplomat en informàtica, un graduat en gestió informàtica empresarial, un graduat en telecomunicacions, un enginyer tècnic en telecomunicacions o un graduat en enginyeria multimèdia, entre altres de la mateixa branca, no poden accedir a impartir l'assignatura d'informàtica a secundària?
 • Per què un enginyer aeronàutic pot impartir tecnologia, matemàtiques, dibuix i física i química a secundària però no les hi pot impartir un graduat en enginyeria aeroespacial?
Les respostes que obtinguérem foren:
 • Els criteris de selecció d'interins pel que fa a les titulacions no és necessari que s'adaptin estrictament a la LOE, basta que es respecti aquesta normativa a les oposicions.
 • L'annex IV es basa en el catàleg de titulacions del Ministeri d'Educació del 1998.
 • L'annex IV serveix per fer provisió de places i a la Conselleria li funciona.
 • Actualment hi ha una allau immensa de noves titulacions i no es factible actualitzar totalment l'annex IV; si un interessat presenta una nova titulació, s'estudia el cas en concret i es demana un informe de validació, com és el cas de Biotecnologia, titulació que quedarà inclosa enguany a l'annex IV
 • A les Illes Balears, tenen competència per validar les titulacions que capaciten per accedir a una especialitat o funció les Direccions Generals d'Universitats, de Personal Docent, de FP i d'Innovació.
 • A la pregunta sobre el requisit d'experiència laboral a FP i a Mestres de taller, la resposta fou que la Conselleria s'ha cenyit als informes de cada Direcció General. Des de UOB pensam que no deixa de ser curiós que els informes emesos per accedir a FP per part de la D.G. d'FP i la D.G. de Personal Docent sí que valoren l'experiència laboral en el camp, mentre que aquesta experiència no es demana si l'informe ha estat emès per la D.G. d'Univeristats.
Pel que fa a la resta de preguntes, ens digueren que ens donarien hora per respondre'ns les preguntes de caire general i que les preguntes sobre casos o titulacions concretes les presentem per escrit.
Per tant, com sempre, si teniu dubtes que volgueu aclarir, ens les podeu fer arribar al nostre correu: uob.ensenyament@gmail.com


ORDRE D'ADJUDICACIÓ
Ja que amb la publicació de les Bases Generals quedà descartada la llista única, demanàrem que, com a mínim, es respecti l'ordre de preferència en què els interins seleccionen les places a què poden optar en les adjudicacions de l'estiu i també tornàrem a demanar si la Conselleria pot convidar a la mesa un tècnic informàtic per a què expliqui a la mesa els avantatges, els inconvenients i la problemàtica que suposa cada sistema d'adjudicació.
La resposta fou taxativa: es continuarà adjudicant per cossos i l'administració no durà cap tècnic informàtic a la mesa per aclarir aquest punt.


EXCEPCIONALITATS
L'annex I de la convocatòria a borses redacta les bases específiques que complementen les bases generals ja publicades al Boib. El punt 3 d'aquestes bases específiques enumera els requisits necessaris per poder formar part de les borses.
Dos dels requisits més importants són tenir la titulació que demana l'annex IV i acreditar la fromació pedagògica i didàctica.
Tant un requisit com l'altre, però, presenten diverses excepcions que us mostram a continuació segons la convocatòria de borses per al curs 2015-16 i acompanyades de les modificacions que la Conselleria proposa en el primer esborrany de la convocatòria de borses per al curs que ve.


EXCEPCIONS ALS REQUISITS DE TITULACIÓ:
El requisit general de titulació per accedir a una funció és estar en possessió d'una de les titulacions que l'annex IV reconeix per a aquesta funció. No obstant això,
 • Es pot accedir a especialitats del cos de professors tècnics d'FP si es compleixen tots els següents requists:
a) tenir el títol de tècnic especialista o de tècnic superior de la família professional sol·licitada.
b) haver format part de la borsa en el curs 2009-10
c) haver prestat com a mínim 1 dia de servei abans del 31/8/10
d) no haver estat sancionat per falta greu o molt greu.

Al nou esborrany, respecte a aquesta excepcionalitat, s'hi afegeix el següent paràgraf:
"Els docents inclosos en aquest subapartat tenen un període transitori de 4 anys per acreditar una de les titulacions acadèmiques, d'acord amb l'annex IV d'aquesta Resolució, que capaciten per a ocupar, com a funcionari interí, places corresponents a l'especialitat o funció d'aquesta excepció."

A les preguntes de si en acabar el període transitori desapareixerà aquesta excepcionalitat i quines repercussions tendrà aquest fet sobre l'annex IV, la resposta de l'Administració fou que aquesta excepció acabarà desapareixent i l'accés a la funció només es regirà per l'annex IV.
Des de UOB consideram que aquesta és una raó més per dur a terme la revisió completa de l'annex IV.
Es plantejà també si el període transitori de 4 anys és suficient, de la qual cosa la Conselleria en prengué nota per estudiar-ho.
 • Es pot accedir a qualsevol especialitat manco a les lingüístiques si es compleixen tots els següents requisits:
a) haver estat nomenat entre el 1989 i el 2013 de la mateixa especialitat que se sol·licita i haver-hi prestat serveis un mínim de 12 mesos.
b) haver format part de la borsa en el curs 2012-13 i haver prestat servei en l'especialitat que se sol·licita  en el curs 2011-12 o 2012-13
c) no haver estat sancionat per falta greu o molt greu.

Al nou esborrany, aquesta excepció desapareix.

A la pregunta de per què desapareix aquesta excepcionalitat sense previ avís i qui es veurà afectat, la resposta de la Conselleira fou que existeix una sentència que l'insta a elimininar l'excepció per falta de motivació.
Actualment, segons l'Administració, usant aquesta excepció per accedir a funcions d'EOI o de Mestres de taller, no queda ningú. Catorze persones l'usen per accedir a especialitats d'FP, majoritàriament a la funció de Cuina i Pastisseria per la qual cosa enguany s'amplien les titulacions de l'annex IV que permeten accedir-hi; una persona l'usa per accedir a especialitats del cos de Professors de Música i Arts escèniques; quatre persones usen l'excepció per accedir a funcions de Professors d'arts plàstiques i disseny i devuit persones per accedir a especialitats de secundària.
A partir d'ara aquests afectats només podrien accedir a les funcions que, segons la seva titulació, els permeti l'annex IV.
 • Es pot accedir a les especialitats de Serveis a la Comunitat i de Intervenció Sociocomunitària si es compleixen tots els següents requisits:
a) haver estat nomenat de la mateixa especialitat que se sol·licita entre el 2008 i el 2014 i haver-hi prestat un mínim de 12 mesos de servei.
b) haver format part de la borsa el curs 2013-14 i haver prestat servei en l'especialitat que se sol·licita en el curs 2012-13 o el 2013-14
c) no haver estat sancionat per falta greu o molt greu.

Al nou esborrany, s'afegeix un requisit més a aquesta excepció:
-haver prestat serveis en l'especialitat durant el curs 2015-16.

A la pregunta de per què aquest afegit, la resposta de l'Administració fou que no hi ha cap persona que usi aquesta excepció per treballar i que no tengui com a mínim dues funcions més reconegudes.
A més, segons la Conselleria, el criteri general per a les excepcions és que s'han de reduir perquè el problema que presenten és que fan impugnable la convocatòria perquè algú sense la titulació necessària ocupa una plaça que tocaria ocupar un altre candidat que sí té la titulació exigida per l'annex IV.
 • Es pot accedir a les especialitats lingüístiques de secundària i d'EOI si es compleixen tots els següents requisits:
a) tenir una titulació d'humanitats o de ciències socials i jurídiques a més del B2 per a secundària o el nivell més alt ofertat per l'EOI per a EOI.
b) haver estat nomenat de l'especialitat lingüística i haver-hi prestat servei un mínim de 12 mesos
c) haver format part de les borses el curs 2013-14 i haver prestat servei en l'especialitat en el curs 2012-13 o 2013-14.
d) no haver estat sancionat per falta greu o molt greu.

Aquestes excepcions es mantenen al nou esborrany amb l'única diferència que, a causa del pas del temps, del període transitori de quatre anys que s'establí fa dos anys per a assolir el nivell més alt ofertat per l'EOI per poder continuar accedint a l'especialitat lingüística de secundària, ara ja només en queden dos.


EXCEPCIONS AL REQUISIT DE FORMACIÓ PEDAGÒGIA I DIDÀCTICA
El requisit general per acreditar aquesta formació és acreditar el Màster en Formació Pedagògica i Didàctica (per a qualsevol funció o especialitat) o el Curs de Formació pedagògica i Didàctica Equivalent que s'està impartint ara mateix per a especialitats del cos de professors d'FP.  No obstant això,
 • Es pot accedir a les especialitats dels Professors d'Ensenyaments artístics professionals  sense acreditar la formació pedagògia mentre el Ministeri d'Educació continuï sense regular-ho, que és el cas.
 • Es pot accedir a places de secundària, batxillerat, FP i EOI si amb anterioritat a l'1/10/09 s'ha complit algun dels següents requisits:
a) tenir el Títol professional d'especialització didàctica o el Certificat de qualificació pedagògica o el Certificat d'aptitud pedagògica (CAP)
b) tenir el títol de Mestre o ser llicenciat en Pedagogia o en Psicopedagogia o tenir la titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica o haver cursat 180 crèdits d'aquests ensenyaments.
c) haver prestat servei durant dos cursos complets o durant 12 mesos continus o discontinus a centre públic o privat.

Al nou esborrany, aquesta excepció es manté exactament igual.
 • Es pot accedir a les especialitats d'FP si s'està en possessió d'una titulació equivalent a efectes de docència i s'acredita que, amb anterioritat a l'1/9/14 s'ha impartit docència en els nivells i ensenyaments corresponents durant un mínim de dos cursos complets o de 12 mesos continus o discontinus a centre públic o privat. 

CALENDARI PREVIST
La Conselleria preveu que:
-la següent mesa es convoqui per al 31/3/16
-la convocatòria per formar part de les borses es publiqui al Boib el 7/4/16
-el termini per apuntar-se a borses resti obert de l'11 al 29/4/16

Continuarem informant.

El Govern balear demana prorrogar la Selectivitat al curs 2016-17


Nota de premsa de la Conselleria d'Educació:

Balears s'afegeix a la petició de la CRUE d'una moratòria en el canvi de proves d'accés a la Universitat que preveu la LOMQE

Darrera actualització: 22/03/2016

El Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria d’Educació i Universitat, s’afegeix a la petició de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles CRUE d’aplicar una moratòria d’un curs en el calendari d’implantació de la LOMQE, en el cas de l’Avaluació Final de Batxillerat. La CRUE considera que la falta de definició d’aquesta prova suposa la impossibilitat de complir amb el manament legal de que les universitats aprovin els criteris d’admissió basats en el nou model LOMQE abans de la finalització del curs actual. Per això es demana la pròrroga de l’actual prova d’accés, la Selectivitat tal i com la coneixem actualment, al curs 2016/17.

Cal recordar que la LOMQE estableix una prova final de Batxillerat i que el títol s’obté aprovant totes les assignatures i superant aquesta prova. Mentre que l’admissió a la universitat estarà regulada per les mateixes universitats. En el seu possible barem d’admissió hauran de tenir en compte que al manco el 60% serà la nota de Batxillerat encara que també poden decidir que el 100% del barem sigui aquesta nota. Les universitats seran les encarregades d’aprovar els procediments que s’hagin d’aplicar per a l’admissió als diferents ensenyaments universitaris oficials de grau, el seu contingut, regles de funcionament i les dates de realització dels mateixos, així com els criteris de valoració i la seva ponderació i barems, i les regles per establir l’ordre de prelació en l’adjudicació de places que vagin a aplicar, amb al menys un curs acadèmic d’antelació.

Degut a la manca de desenvolupament normatiu necessari per a l’Avaluació Final de Batxillerat, la CRUE constata la necessitat d’establir un marc d’admissió transitori per a 2017 que resolgui la incertesa generada en centenars de milers d’estudiants que estan en condicions d’accedir a la universitat en 2017 i, especialment, els que actualment cursen primer de batxillerat.

Per això la CRUE sol·licita al Ministeri que en el curs 2016/17 es faci una prova d’accés i admissió a la universitat amb una estructura i organització semblant a l’actual PAU, realitzant les adaptacions necessàries en les fases general i específica en relació a les matèries troncals generals i d’opció, de manera que es pugui determinar la nota d’admissió a les universitats amb un model similar a l’establert en el Real Decret 1892/2008, que ofereixi seguretat jurídica al conjunt dels estudiants que actualment està estudiant primer de batxillerat.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2579115&coduo=7&lang=ca

Aprovades les ajudes per a Educació Infantil per al curs 15-16


Aprovats els mòduls per a:
 • sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil.
 • funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes.
 • enfortiment les capacitats educatives de les famílies.
BOIB:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10465/577831/ordre-del-conseller-d-educacio-i-universitat-de-di

Darrers cursos oferits al CEP de Palma

Novetats:

Pàgina del CEP Palma:

Regulada l’organització dels CEP de les Illes Balears


El passat dissabte 19 de març es publicà al BOIB l'Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears.

La podeu consultar AQUÍ.

divendres, 18 de març del 2016

BAREM DE MÈRITS: canvis en el primer esborrany de la convocatòria de borses


Avui la Conselleria ha fet arribar la convocatòria per a dimarts 22/3/16 de la primera mesa tècnica sobre les borses d'interins, juntament amb el primer esborrany de la convocatòria per formar-ne part.

Us anotam els canvis i novetats que es presenten al BAREM de MÈRITS:

Al camp de l'experiència docent:
 •  S'hi afegeix l'ítem d'experiència docent a universitats amb una puntuació de 3,25 punts/any; 0,27 punts/mes i 0,009 punts/dia treballats.

Al camp de la formació:
 • S'augmenta el màxim total de puntuació que es pot aconseguir per formació; ara el límit es troba a 25 punts i passaria a ser de 35 
 • Dins titulacions de règim especial, augmenten de puntuació els següents ítems:
               B2 de EOI passa de 1,5 a 2,5 punts
               C1 de EOI passa de 1,5 a 3,5 punts
               C2 de EOI passa de 2,5 a 5 punts
 • Dins l'apartat de català, també s'hi inclou el nivell D (fins ara només el C2) però s'indica la mateixa puntuació de 2,5 punts

De moment us deixam amb aquest avanç i us recordam que el barem de mèrits serà tema de debat a l'assemblea d'interins que l'Assemblea de Docents ha convocat per aquest dilluns 21/3/16 a les 18.00 hores a l'IES Sineu. Us hi esperam!
Esborrany de convocatòria de borses d'interins


La Conselleria ha convocat Mesa tècnica per a dimarts que ve, 22 de març, per tractar la convocatòria de borses d'interins. Vos adjuntam esborranys de Resolució de la convocatòria i de l'Annex 4, referent a les titulacions:

Dilluns 21 de març, Assemblea de Docents Interins


La Coordinadora de l'Assemblea Docents de les Illes Balears ha convocat una Assemblea d'interins per al proper dilluns dia 21 a l'IES Sineu, a les 18h, on es tractaran els punts de l'ordre del dia que es van haver d'ajornar a l'anterior reunió per manca de temps.
 
ORDRE DEL DIA:

1- Barem de mèrits (annex II de la convocatòria anual per formar part de les borses).
 • 1.1- Necessitat d'afegir nous camps o no.
 • 1.2- Necessitat d'afegir nous ítems dins algun camp o no.
 • 1.3- Puntuació dels camps i ítems oberta, amb màxims o per percentatges relatius.
 • 1.4- Puntuació de concreta de cada camp i ítem.
2- Titulacions que capaciten per accedir a funció o especialitat (annex IV de la convocatòria anual de borses)
 • 2.1- Funcionament i organització de l'annex IV.
 • 2.2- Problemàtiques detectades.
Vos hi esperam!
 
Dimecres 23 hi ha prevista una Mesa tècnica sobre la convocatòria de borses. 

dijous, 17 de març del 2016

La LOMCE i la manca de pressupost marquen les ràtios 2016-2017


Avui dematí s'ha reunit a la Conselleria la Comissió de ràtios per analitzar el segon document de criteris per a l'assignació d'unitats., que vam publicar en aquest blog el passat dimarts. Hi han assistit Jaume March, cap de Departament de Planificació i Centres; Antònia Serra, cap de Servei de Planificació Educativa; i Jordi Escudero, cap de Servei de Centres Educatiu.

Els representants de l'Administració han explicat que la seva intenció és davallar progressivament les ràtios segons l'establert a l'acord marc. El proper curs 16-17 la ràtio de 4t curs d'Infantil es limitarà als 20 alumnes, però amb la possibilitat d'afegir-hi el 10% addicional previst per la LOMCE. Han recordat que aquest 10% ja el contemplava la LOGSE (PSOE). En cursos successius pretenen rebaixar les ràtios de 5è i 6è, o abans si arriba la dotació econòmica extra del Govern espanyol. En resum, ara com ara el curs que ve encara hi haurà grups de Primària a 28 alumnes, amb tot el que això comporta a l'hora de treballar la lectoescriptura, etc.

La Conselleria reconeix que si no es desdobla amb ràtios inferiors és per manca de pressupost i que a aquest problema s'hi suma la manca d'espai. Han dit que després de veure les infraestructures d'alguns centres han quedat "escarrufats" (sic). La seva intenció és reduir a un 50% la xifra de barracons durant aquesta legislatura, i adverteixen un cop més que hi ha centres amb excés de dotació i altres d'infradotats i que estudien cada cas per repartir les quotes de forma més raonada.

A Primària volen optimitzar les borses d'hores de suport ordinari i adverteixen que si s'envia un docent per desdoblar la Conselleria comptabilitzarà dos grups, encara que la direcció del centre decideixi dedicar el docent a fer suports.

Explicam tot seguit alguns aclariments que s'han fet sobre el document:
 • Pel que fa als alumnes NESE, als nivells que en tenguin més d'un determinat percentatge (20%, 25% o 30%) es restaran els 1, 2 o 3 alumnes correspoents a cada unitat.
 • El 10% addicional marcat per la LOMCE es farà sobre la ràtio rebaixada per aquest motiu.
 • Els alumnes NEE, inclosos dins els NESE, no implicaran com a tals una rebaixa de ràtio perquè consideren que ja estan dotats amb suports a les quotes. Recordem que la norma de restar un alumne per a cada NEE es descarta per manca de pressupost.
 • Les ràtios amb les que Escolarització tancarà els grups són les de l'Acord marc i només s'aplicarà el 10% addicional per necessitats d'escolarització sobrevingudes.
Des d'UOB trobam totalment insuficient la rebaixa de ràtios prevista segons el percentatge d'alumnes NESE i per altra banda reclamam el retorn de la disminució d'un alumne a la ràtio per a cada alumne NEE.

En resum, es desdoblaran els grups a partir d'aquestes xifres (vegeu document):

Centres incomplets o "petits":
 • Infantil: 19 alumnes, 2 unitats (agrupament 2 nivells). 42 alumnes, 3 unitats (agrupament mateix nivell).
 • Primària: 22 alumnes, 2 unitats. 46 alumnes, 3 unitats.
Centres complets:
 • 4t curs Infantil: Es desdobla a partir de 23 alumnes.
 • 5è i 6è Infantil: Es desdobla a partir de 28 alumnes.
 • Primària: Es desdobla a partir de 29 alumnes.
Altres centres:
 • Aules UEECO: Es desdobla a partir de 9 alumnes.
 • ESO: Es desdobla a partir de 33 alumnes.
 • PMAR: Es desdobla a partir de 17 alumnes (els PMAR, constitueixen grup a part. Per tant, si per exemple hi ha 72 alumnes i 12 d'ells són de PMAR, els 60 restants formarien 2 grups).
 • Batxillerat: Es desdobla a partir de 39 alumnes.
 • FP, CEPA i Règim especial queden pendents per a una propera reunió de la Comissió. A FP s'està elaborant una graella de ràtios per a cada cicle.

S'han fet reunions a Eivissa i Menorca. A Eivissa s'ha acordat que la comissió d'Escolarització treballi per zones i no només per municipis i d'aquí la modificació del paràgraf final de l'apartat de Centres complets. Segons l'Administració, a Eivissa els centres estan plens en general però no hi ha problemes d'excés de ràtio.

Segons les xifres que maneja la Conselleria a les Balears hi ha al voltant d'un 17% d'alumnes NESE de mitjana. En alguns centres arriben al 40% i es donen casos extrems com a sa Pobla, on a 1r de Primària hi ha un 83% d'incorporació tardana amb desconeixement del català. Els alumnes NESE d'incorporació tardana deixaran d'estar catalogats com a tals automàticament al cap de dos anys.

La disminució de naixements (500 menys el 2012) podria haver contribuït a davallar les ràtios, però l'arribada de nouvinguts (uns 1.200) ho ha fet impossible. Ara mateix el nombre de nouvinguts torna a repuntar.

Pel que fa al Batxillerat nocturn de Manacor i Palma han dit que les ràtios reals són molt baixes i  continuen amb la idea de reconvertir-los en un ensenyament semipresencial o a distància. No hi ha places docents fixes destinades a aquests estudis però admeten que es produirà una reducció de professorat.

En principi queda pendent una tercera reunió de la Comissió i després es convocarà la corresponent Mesa sectorial.


Publicades les bases generals de selecció d'interins


Avui el BOIB publica la Resolució de les bases generals de selecció de personal interí docent per cobrir vacants i substitucions durant els cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019. Hem incorporat la normativa a la Guia a l'apartat de les bases generals.

Podeu consultar la Resolució AQUÍ.

dimecres, 16 de març del 2016

Acta de l'Assemblea de Docents Interins de 10 de març de 2016

Acta de l'Assemblea d'interins elaborada per la Coordinadora de l'Assemblea de Docents:


ACTA DE L'ASSEMBLEA D'INTERINS DE 10 DE MARÇ DE 2016

IES JOSEP SUREDA I BLANES (PALMA)

Ordre del dia: 


1 - Constitució de la mesa.

2 - Informació sobre l'esborrany de la resolució de les bases sobre el procediment de selecció de docents interins pels pròxims tres cursos.

3 - Tractament oposicions.

4 - Baremació

a- Limitació barem formació.

b- Llista única baremació.

c- Baremació grup S

5- Pacte d'interins.

6- Torn obert de paraula.

Es comença l'acte explicant la recent desconvocatòria de vaga i fent una crida als interins per tal que s'impliquin en el procés de relleu de col·laboradors de l'Assemblea.

Estan presents representants dels sindicats UOB i Alternativa, que recorden el seu compromís de traslladar a les meses sectorials els acords establerts en les assemblees de la AD i d'interins. Aquests dos sindicats formen part, juntament amb quatre més, de les negociacions que es duen a terme amb la Conselleria en referència a la redacció dels nous documents que regiran el procés d'adjudicació d'interins, marc dins el qual la Conselleria ha presentat recentment un segon esborrany de les bases d'interinitat.

Antònia Font, d'UOB, informa sobre els documents que regeixen els processos d'interins, i explicita que a la propera mesa de dia 11 de març, només es negociarà sobre el document de les bases generals. Explica també com es prioritzen actualment les adjudicacions.

Miquel Àngel, d'Alternativa, explica que les modificacions que en aquest sentit proposa la Conselleria són en principi per tres anys, aplicables a partir del tercer.

Es proposa començar per el punt 4b de l'ordre del dia, donada la mesa que tendrà lloc l'endemà d'aquesta assemblea.

Punt 4b. Baremació i llista única.

A la darrera assemblea d'interins s'acordà defensar la llista única per al procés d'adjudicació de places, la qual cosa, tal com es recorda des d'UOB, afecta tant el document de les bases com el de baremació (en conseqüència). S'informa que a la darrera mesa varen sortir distints models de borses diferents, i que en tot cas la Conselleria proposa fer la borsa d'interins per cossos. Es manifesta la necessitat de ratificar l'acord de defensar la llista única en la present assemblea, abans d'anar a la mesa.
 • Torn de paraula:
Durant el torn de paraula es manifesten distintes opinions al respecte de la llista única, essent el sentir majoritari a favor de la mateixa.

Opinions en contra argumenten la conveniència que es valori més l'especialitat pròpia, ja que d'altre forma es pot afavorir més uns grups d'interins en detriment dels altres, a més de contribuir a desestabilitzar els centres.

A favor es comenta que la llista única permet que la gent pugui accedir a qualsevol de les places a què pot optar, independentment de la baremació, que ve després, i que, sobretot, afavoreix que es respecti l'ordre de preferència triat per l'interí.

Es comenta com a possible alternativa per solucionar la problemàtica que suposen cossos més petits fer llista única però amb la possibilitat de perfilar els llocs més específics.

En aquest torn de paraula també surt el tema de la concertada. Es vol saber si la llista única inclouria d'alguna forma l'ensenyament a concertada. S'aclareix des de distintes veus que aquest és, en tot cas, un tema de baremació, ja que l'entrada a l'ensenyament concertat no està regulat públicament, per tant, seria del tot injust considerar-ho una especialitat, grup o cos com els altres.

 • Acord:
Es tanca el torn de paraula i es vota a mà alçada. Per àmplia majoria s'acorda ratificar l'acord, pres en anterior assemblea, de demanar la llista única.


Punt 4c. Baremació.

S'introdueix el punt amb una explicació de com està estructurat en l'actualitat l'apartat de baremació: camps, ítems, etc. Més endavant els sindicats presents també informen de quina és la postura de la Conselleria a la mesa: es limitarà la puntuació de tots els camps baremables, essent aquest un punt “no negociable”. Sí estan en disposició de negociar la puntuació màxima de cada camp o el valor dels ítems, tot i que volen que hi hagi un equilibri entre els camps.

D'altra banda, també s'informa de com s'està tractant a les meses el tema que proposa la Conselleria de la possible vinculació de les oposicions a les llistes d'inerins; s'han comentat les opcions de tractar-les com a mèrit, o bé d'obrir un llistat independent a partir del resultat de les mateixes. En tot cas, encara no s'ha discutit si s'accepta o no la vinculació.

Per tant, pensant en la mesa vinent, es requereix decidir la postura envers 3 qüestions:

A qui s'ha de baremar, què s'ha de baremar i com s'ha de baremar.

 • Torn de paraula:
En referència a la primera pregunta, se comenta que s'ha de tenir en compte que si es barema tothom, sense experiència o no, també s'han d'incloure per imperatiu legal altres col·lectius més nombrosos, com ara el personal de la resta de comunitats autònomes, cosa que actualment no passa (és una barrera d'entrada).

D'altra banda, es manifesten veus en favor del col·lectiu de persones sense experiència (interins S) que duen a les llistes anys i que no arriben a accedir mai a una plaça d'interinitat, degut a com està actualment organitzat. Es proposa (Alternativa) incloure canvis en aquest sentit, com per exemple afegir factors diferencials però igualitaris de desempat dins aquest col·lectiu S.

En relació a la intervenció anterior, s'informa que la Conselleria ha manifestat el seu desig de fer desaparèixer el col·lectiu S, per la voluntat de baremar-los la formació i altres aspectes. S'apuntat també la possibilitat de valorar la implicació dels interins en el projecte de centre, per exemple.

La tercera qüestió plantejada genera moltes intervencions; diverses en relació al problema que pot suposar el fet que experiència i formació puntuïn igual, així com el fet què es limiti l'experiència, perquè esdevendria en empats.

En aquest sentit s'apunten alternatives, com ara que el límit dels camps sigui relatiu, amb un percentatge variable i vinculat entre formació i experiència, que impediria l'empat entre ambdós camps.

D'altra banda, s'intervé en reiterades ocasions per manifestar la necessitat de regular els cursos de formació externs, que suposen un mercat de compra-venda de punts on qui més paga més té, sense que això impliqui un major grau de formació de qualitat.

S'obri un debat sobre el pes que se li dóna actualment a l'experiència en front de la formació de qualitat. Hi ha opinions oposades, però són majoritàries les intervencions que defensen que l'experiència és un grau i ha d'implicar un reconeixement. També es planteja que s'ha de considerar que els estudis actuals i els d'abans no tenen la mateixa durada, per tal que no es produeixin greuges.

En relació a la vinculació de les oposicions al procés d'interinitat, durant el torn de paraula es manifesten distints dubtes i opinions:

 • el greuge que pot suposar per a les persones que no han pogut optar a oposicions perquè no n'hi ha de la seva especialitat;
 • en cas que es considerin com a mèrit, hauria de ser dins el bloc de formació o d'experiència? Es planteja opció d'incloure-ho dins formació, per compensar puntuacions.
La postura general manifestada és que les oposicions s'han de considerar com a mèrit.


Punt 5. Pacte d'interins.

Des de UOB s'explica com està l'actual pacte d'interins; a l'estiu es comença la segona fase del pacte, una nova repartició de places (1350), tothom amb les mateixes opcions.

Expliquen també una opció que contemplà la Conselleria al primer esborrany i que ha desaparegut al segon, que és l'opció de nomenament “sine die” *. L'argument que donava la Conselleria en el seu favor era el d'estabilitat dels centres, però des dels sindicats presents a l'assemblea es considera que pot esdevenir fàcilment en situacions injustes. És necessari tenir una postura clara i definida al voltant d'aquest tema, per si la Conselleria ho torna a treure com a opció.

Des d'Alternativa es comenta que s'ha demanat que les places que es treguin a pacte siguin realment de difícil cobertura, i no es faci amb elles “clientelisme polític”. També s'ha de tenir present que és incompatible que hi hagi un gran nombre de places de pacte amb el fet que es treguin moltes places a oposició.

No hi ha torn de paraula perquè són les 20 hores. Per tant, Macu procedeix a fer una recapitulació dels aspectes acordats:

 • Ratificació de la llista única.
 • Les oposicions s'han de baremar com a mèrit, i no generar una llista independent.
Properes assemblees:
Davant del fet manifest de la necessitat d'estar ben informats del què s'està negociant a les meses i de debatre i prendre-hi postura, s'acorda la realització de futures assemblees a curt termini. Es parla de la setmana vinent però, donat que cau enmig de les avaluacions, es proposa celebrar la següent assemblea en tornar de les vacances de pasqua. Es fa novament una crida a la participació.

dimarts, 15 de març del 2016

Guia interins 2016


Us presentam una guia informativa sobre el procés de selecció d'interins, on hi podreu trobar respostes als dubtes més freqüents sobre:
 • les bases generals.
 • la convocatòria per formar part de les borses.
 • la convocatòria d'adjudicacions.
També hi tractam altres aspectes a tenir en compte, com:

 • Borses per cossos vs borsa única.
 • Sistemes per augmentar l'estabilitat dels centres.
Esperam que vos sigui d'utilitat. Molta sort!

Adjudicacions del Fons Social del mes de març


Ahir dilluns es va reunir la Comissió d'acció social d'Educació, on es va informar de les sol·licituds concedides el mes de març. En total s'han concedit 399 ajudes, de les quals 328 són per a estudis, 69 per a fills menors de 18 anys i 2 per a l'atenció a la discapacitat. Se n'han denegades 40 per motius diversos.

Es va acordar sol·licitar en una propera Mesa sectorial l'actualització del Decret 128/2002 pel que fa a l'Ajuda d'estudis, que es limita per a l'adquisició de llibres de text sense tenir en compte altres tipus de material (informàtic, belles arts, etc.). Així mateix es va plantejar l'equiparació a l'alça amb les ajudes que reben els sectors sanitari i de serveis generals.

Recordam que els pressuposts de 2016 prorroguen la suspensió dels ajuts retallats des de 2012:
 • Per viduïtat per als cònjuges del personal de l'administració autonòmica
 • Per orfandat
 • Bestretes ordinàries i extraordinàries
Continua obert el termini mensual per sol·licitar ajudes, mitjançant els formularis que trobareu a la pàgina web de la Conselleria:
http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M10100513285123935078 

Segon document de criteris de ràtios


La Direcció General de Planificació ens ha fet arribar el segon document de criteris per a l'assignació d'unitats, que es tractarà a la Mesa tècnica del proper dijous 17 de març.

El podeu consultar AQUÍ.

dilluns, 14 de març del 2016

Mesa sectorial sobre bases generals de selecció d'interins


El proppassat divendres 11/3/16 tingué lloc la darrera mesa sobre les bases generals de selecció d'interins. Recordam que el document de les bases generals es publica al BOIB en forma de Resolució i estableix certs criteris generals que han de guiar la redacció de la convocatòria per formar part de les borses, per una banda i de la convocatòria d'adjudicacions, per l'altra.

Just començada la Mesa, l'Administració facilità als sindicats còpia d'un tercer esborrany amb el que seria la redacció definitiva de les bases. A continuació us explicam els aspectes més importants.

BORSES PER COSSOS VS BORSA O LLISTA ÚNICA

Respecte al segon esborrany, no hi ha canvis en l'organització de les borses, que es continuaran organitzant pels següents cossos:
 • Cos de mestres
 • Cos de professors d'ensenyament secundari
 • Cos de professors tècnics de formació professional
 • Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes
 • Cos de professors de música i arts escèniques
 • Cos de professors d'arts plàstiques i disseny
 • Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny
És a dir, la Conselleria no acceptà la proposta presentada per UOB de crear una borsa única tal i com s'havia acordat a l'assemblea d'interins del dijous 10/3/16, si bé no ho descarta per al proper curs, per la qual cosa els representants d'UOB ens abstinguérem d'aprovar el document.

RESPECTAR L'ORDRE DE PREFERÈNCIA EN QUÈ L'INTERÍ SELECCIONA LES PLACES

Tot i que aquest punt s'ha de negociar a les futures meses sobre la convocatòria d'adjudicacions, des d'UOB demanàrem si, a pesar de mantenir les borses organitzades per cossos, seria possible que, a l'hora de realitzar les adjudicacions de destinacions provisionals de l'estiu, es respectàs l'ordre de preferència en què l'interí ordena les places a què pot accedir.

La resposta de la Conselleria fou que no es tenen els recursos informàtics per adjudicar d'aquesta manera per la qual cosa demanàrem si, quan comencin les meses sobre adjudicacions, els informàtics de l'administració ens podran explicar en què consisteixen aquestes dificultats que farien inviable respectar l'ordre de preferència.

EXCLOSOS PER CATALÀ

A diferència del segon esborrany, en què els exclosos per català eren considerats disponibles en darrera posició, segons el tercer esborrany, aquests exclosos quedaran en situació de no disponibles però se'ls podrà continuar requerint telefònicament en les adjudicacions extraordinàries de substitucions quan hi hagi manca d'aspirants que posseeixin tots els requisits.

DECAIGUTS

Els decaiguts durant aquest curs 2015-16, sempre i quan no hagin decaigut a causa de falta greu o molt greu, podran apuntar-se a les borses per al curs 2016-17.

RESERVA DE PLAÇA

A aquells que exerceixin el dret a reserva de plaça quan renunciïn a una plaça de manera justificada al·legant maternitat, se'ls reservarà la plaça fins que acabi la situació que justifica la renúncia.

A la resta que sol·liciti la reserva de plaça, aquesta se'ls reservarà com a molt fins al final del segon trimestre.

DISPONIBLE / NO DISPONIBLES

Recordem que, per contrarestar l'augment dels supòsits d'exclusió i l'eliminació del decaïment, la Conselleria introdueix la figura del no disponible per voluntat pròpia.

Així, els aspirants disponibles podran situar-se com a no disponibles, sense necessitat d'al·legar cap causa justificada, sempre que no se'ls hagi adjudicat cap plaça, no hagin participat de l'adjudicació setmanal de substitucions i no se li acabi d'oferir una substitució per la via extraordinària (telefònicament). Ara bé, en cap cas es podrà estar disponible en unes borses i no disponible en unes altres.

La manera en què els aspirants exerceixin aquesta possibilitat es determinarà en el document de convocatòria de borses.

Quan l'interí accedeixi al tràmit telemàtic d'adjudicacions de substitucions, podrà trobar en pantalla tres supòsits de situació:
 • figurarà com a disponible.
 • figurarà com a no-disponible, ja sia per estar treballant, per exclusió o per no haver participat de les adjudicacions de l'estiu.
 • figurarà com a disponible pendent si ha demanat voluntàriament la no disponibilitat i està pendent de tornar a situació de disponible al següent trimestre per així haver-ho sol·licitat.
Els aspirants que es trobin en situació de no disponibles per no haver participat de les adjudicacions de destinacions provisionals passaran com a disponibles, si així ho sol·liciten, i podran participar de les adjudicacions de substitucions de la primera adjudicació que es faci en el mes de gener.

TUTORITZACIÓ

Pel que fa a la tutorització, actualment aquesta es dóna per superada després d'haver acumulat 30 dies de feina. Al primer esborrany de les bases, la Conselleria proposà passar de trenta a seixanta dies i que aquests fossin treballats durant el mateix any i en un mateix centre.

Al segon i al darrer esborrany, els dies treballats no s'augmenten i es deixen en trenta, però sí es manté el requisit que s'hagin treballat en el mateix curs i en el mateix centre, a més de no haver estat objecte d'un informe desfavorable del director del centre; informe que ha d'obtenir el vist-i-plau d'Inspecció Educativa, cosa que ja es contemplava als anteriors esborranys.

PROCEDIMENT CONTRADICTORI

El polèmic Procediment que la Conselleria introduí al primer esborrany per determinar si un interí mostra manca d'idoneïtat o de competència per a la tasca docent, ha estat del tot eliminat del segon i del tercer esborrany i, segons la Directora General de Personal Docent, aquesta Direcció General no traurà cap Procediment contradictori i dóna el tema per tancat.

BAREM DE MÈRITS

Recordem que el barem de mèrits no forma part del document de bases generals (encara que hi puguin aparèixer algunes referències) sinó del document de convocatòria de borses i que, per tant, es debatrà en futures meses.

De moment, les indicacions de la Conselleria són que:
 • estan oberts a aplicar els possibles canvis de manera progressiva.
 • respectaran que l'experiència tengui més pes que la formació.
 • no tenen mitjans suficients per baremar la totalitat del col·lectiu d'interins.
La Conselleria preveu publicar les bases generals abans de Pasqua i convocar la primera mesa sobre la convocatòria de borses (on s'inclouen les baremacions i les titulacions, entre altres) el dimarts 22/3/16. Us continuarem informant i, de seguida que les borses es publiquin, us en farem un resum més exhaustiu.

Recordau que si ens voleu fer arribar les vostres aportacions sobre el tema, podeu fer-ho mitjançant el nostre correu uob.ensenyament@gmail.com

L'Assemblea de Docents interins reclama borsa única


El passat dijous 10/03/16 tingué lloc la primera assemblea d'interins del 2016, convocada per l'Assemblea de Docents, per tractar aspectes de les bases generals de selecció d'interins, com l'organització de les borses, i aspectes referents a la convocatòria de borses, com la baremació de mèrits.

L'assemblea arribà a dos acords:
 • demanar la borsa única.
 • que es pugui acceptar com a mèrit el fet d'haver aprovat unes oposicions i haver quedat sense plaça, però mai que aquest criteri serveixi per crear borses diferenciades entre els interins que han passat les oposicions i els que no.
Quedà pendent, per manca de temps:
 • prendre acords concrets sobre quins camps i ítems s'han de baremar i en quina proporció s'ha de puntuar cada un.
 • debatre l'organització actuals del interins en llista I (aquells que han treballat com a mínim un dia) o llista S (aquells que no han treballat mai) i es barema cada llista.
 • parlar sobre les titulacions que permeten accedir a cada funció o especialitat, recollides a l'annex IV de la convocatòria anual per formar part de les borses.
La conclusió general a què s'arribà és que la necessitat i el profit d'aquest tipus d'assemblees temàtiques per a interins són evidents, tant per ampliar el coneixement sobre aspectes concrets que el col·lectiu interí viu amb desconcert i manca d'informació, com per poder arribar a acords amb major coneixement de causa.

Per això us animam a tots a respondre a les convocatòries de l'Assemblea de Docents per continuar aprofundint i treballant en les temàtiques pròpies dels interins i que, assistint-hi, hi participeu de manera activa.

divendres, 11 de març del 2016

La Conselleria anuncia un pla de mesures urgents d'ensenyament del català

Les directores generals de Política Lingüística i Formació del Professorat
Ahir va tenir lloc a la Conselleria la "Mesa tècnica per al tractament del model lingüístic escolar de les Illes Balears", amb la presència de Maria Francisca Alorda, directora general de Formació del Professorat i FP, Marta Fuxà, directora general de Política Lingüística, Mercedes Isern, cap de Servei de projectes lingüístics, Joana Lladó, del departament d'Inspecció, Antònia Serra, cap de Servei de Planificació Educativa, Apol·lònia Bonet, de Personal Docent, i Isabel Simon i Tomàs Oliver, assessors tècnics docents de Projectes Lingüístics.

La directora general anuncià el projecte d'elaboració d'un model lingüístic escolar a partir del Decret de mínims i amb la participació de la UIB, per assegurar el coneixement del català i del castellà al final de l'etapa educativa. Aquest model hauria de quedar enllestit a mitjà termini de la legislatura i hi col·laboraria una comissió d'experts. Al mateix temps va anunciar un pla de mesures urgents que s'acordarà dins la Mesa tècnica amb representants de l'Administració i dels sindicats.

Explicà que ja s'està fent feina per impulsar una revisió dels projectes lingüístics de centre i que es publicarà una guia per orientar els equips directius i les comissions de normalització lingüística, que també comptaran amb l'assessorament i seguiment d'Inspecció.

Informà també d'una Acadèmia oberta d'ensenyants, fruit de la coordinació amb la Direcció General de Política Lingüística i l'Institut d'Estudis Catalans, per facilitar l'actualització de la normativa lingüística del català dins la tasca docent.

Els representants d'UOB vam demanar un diagnòstic real de la situació de partida del català a les aules, i destacàrem el fet que d'ençà de la publicació del Decret de mínims de 1997 no s'ha fet mai un estudi ni un seguiment seriosos per verificar el seu compliment. Aquesta negligència ha comportat que el Decret s'hagi pogut ignorat sense cap conseqüència, amb casos extrems com els de l'illa d'Eivissa, per exemple, on és sabut que més de la meitat dels centres no el respecten. També demanàrem un suport efectiu de la Conselleria a les comissions de normalització lingüística dels centres, que fins ara han hagut de fer la seva tasca des del voluntarisme i amb mitjans molt limitats.

Insistírem també en la necessitat de recuperar el Servei d'Ensenyament del Català i denunciàrem les reduccions horàries de Llengua Catalana i la inseguretat del model de PALIC en els currículums LOMCE.

Pel que fa al diagnòstic de la situació actual, la cap de Servei de Planificació Educativa anuncià que els equips directius hauran d'informar del còmput horari de matèries en català de cada centre via GESTIB. Des d'UOB vam advertir del perill d'un possible maquillatge dels resultats i vam demanar que siguin verificats posteriorment pel servei d'Inspecció.

Proposàrem també que dins el grup d'experts que seran consultats per al model lingüístic es tingui en compte els coordinadors de les CNL, com a principals coneixedors de la seva aplicació als centres. En aquest sentit la Directora general de Formació del Professorat anuncià una reunió de coordinadors per al primer trimestre del proper curs.

Finalment demanàrem que l'actualització de la normativa lingüística de la Llengua Catalana formi part de l'oferta de la Formació Permanent, i sol·licitàrem que la Mesa tècnica recuperi el nom amb que es va anunciar en nota de premsa el 22 de febrer: "Mesa tècnica per a la dinamització i la normalització de la llengua catalana als centres públics."


S'acordà que la propera reunió tindrà lloc d'aquí a un mes. Vos tindrem informats.

dijous, 10 de març del 2016

Darrers esborranys currículums LOMCE


La conselleria ha publicat els darrers esborranys de Decrets i Ordres de currículums de la LOMCE. Tota la documentació a:


Enllaços directes: 

Proposta de modificació de la normativa autonòmica LOMCE
ACTUALITZAT 04/03/16

1) Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària (tercera versió de la modificació de la normativa. Versió modificada després del dictamen del CEIB):

2) Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària (tercera versió de la modificació de la normativa. Versió modificada després del dictamen del CEIB):

3) Annex ESO (sense canvis):

4) Projecte de Decret pel qual es modifica el Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat (tercera versió de la modificació de la normativa. Versió modificada després del dictamen del CEIB):

Amb aquestes modificacions, els decrets i ordres queden, de forma provisional, amb la redacció següent:


EDUCACIÓ PRIMÀRIA
PDF Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears
PDF Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 21 de juliol de 2014 per la qual es desplega el currículum de l’educació primària a les Illes Balears
PDF Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de 2015 sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària a les Illes Balears

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
PDF Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears
PDF Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears

BATXILLERAT
PDF Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears
PDF Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears

Proves d'accés a cicles formatius de Formació Professional


Prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà:
Inscripció del 5 al 20 d’abril de 2016, ambdós inclosos.

Prova d’accés als cicles formatius de grau superior:
Inscripció del 5 al 20 d’abril de 2016, ambdós inclosos.
Adjudicacions definitives concurs de trasllats


Llistes al BOIB:

Primària:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10460/577358/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

Secundària:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10460/577357/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

Projecte de col·laboració de la Conselleria amb l'Institut d'Estudis Catalans


Nota de premsa de la Conselleria:

L'Acadèmia Oberta: projecte de col·laboració conjunta amb l'Institut d'Estudis Catalans

Darrera actualització: 08/03/2016

La directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda, i la directora general de Política Lingüística, Marta Fuxà, es varen reunir el passat 4 de març amb la presidenta de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), Maria Teresa Cabré.

Durant el transcurs de la reunió es varen establir les bases de col·laboració entre aquests organismes i la Universitat de les Illes Balears per executar el projecte L’Acadèmia Oberta. Aquest nou projecte de la Secció Filològica de l’IEC pretén establir una línia de comunicació directa entre l’IEC, entitat de referència pel que fa a la normativa lingüística en llengua catalana, i el professorat que ha de transmetre aquests coneixements normatius a les aules. El contacte permanent amb el col·lectiu docent permetrà a l’IEC, d’una banda, recollir les inquietuds i dificultats generades en l’ensenyament de la llengua a les escoles per així poder-les tenir en compte en el disseny de material didàctic i, de l’altra, possibilitarà informar els ensenyants dels treballs que la Secció Filològica tingui en curs.

Mitjançant aquest projecte, que s’aplicarà de manera conjunta a les tres comunitats catalanoparlants de l’Estat espanyol, es duran a terme diverses activitats. En aquest sentit, els professors arribaran a tenir un portal al web de l’IEC on es podran resoldre dubtes, fer propostes i compartir idees entre docents. D’aquesta manera, s’aconseguirà un major apoderament dels ensenyants per la relació directa amb la institució normativa i s’augmentarà la fluïdesa a l’hora de transmetre a l’aula les novetats i els canvis que es vagin produint en la normativa catalana.

Convé subratllar que s’ha previst organitzar una jornada formativa per donar a conèixer aquest projecte al professorat de primària i de secundària. Amb aquesta col·laboració conjunta, la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat i la Direcció General de Política Lingüística mostren la seva predisposició a treballar per millorar l’ensenyament de la llengua catalana als centres educatius i la interrelació entre els territoris de parla catalana.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2576001&coduo=944322&lang=ca


Notícia relacionada:

Feina conjunta amb la Direcció General de Política Lingüística per reclamar més recursos per a l'ensenyament en català 
 
Darrera actualització: 22/02/2016 

La Direcció General de Política Lingüística formarà part de la Mesa tècnica per a la dinamització i la normalització de la llengua catalana als centres públics que la Conselleria d’Educació i Universitat té previst crear per avançar en la normalització lingüística en l’àmbit escolar. La decisió de crear aquesta Mesa tècnica es va fer pública el passat 11 de febrer, després de la celebració de la Mesa Sectorial d’Educació sobre el Decret per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres en els centres educatius. De fet, l’esborrany de l’esmentat decret s’ha consultat amb la Direcció General de Política Lingüística que, al seu torn, va fer arribar a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat una sèrie d’aportacions amb l’objectiu de millorar-ne el text.

En aquest sentit, la directora general de Política Lingüística, Marta Fuxà, vol agrair la predisposició i la bona voluntat de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda, de fer feina conjuntament per garantir la presència que li pertoca al català com a llengua vehicular de l’ensenyament i perquè s’avanci en la normalització lingüística en el món educatiu. El contacte entre Marta Fuxà i Maria F. Alorda és constant i continu ja que cal recordar que mentre la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura té la competència en tot allò referent a la normalització de la llengua catalana, la competència específica quant a la normalització del català en l’àmbit educatiu recau en la Conselleria d’Educació i Universitat.
Tant la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat com la de Política Lingüística estan d’acord que és important unir esforços per reclamar més recursos per a l’ensenyament en català.

 

dimarts, 8 de març del 2016

Mesa sectorial sobre Formació Permanent


Avui dematí ha tingut lloc a la Conselleria la Mesa sectorial extraordinària sobre Formació permanent, on s'han tractat l'esborrany del nou Decret que regularà la Formació, l'Ordre que regula els Centres de Professors i el Pla quadriennal 2016-2020. Hi han estat presents la directora general de Formació del Professorat i FP, Maria Francisca Alorda, la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, i el cap de Servei de Formació del Professorat, Bartomeu Barceló.

La directora general de Formació del Professorat ha explicat que el Pla quadriennal s'ha elaborat a partir de l'avaluació del Pla anterior que va fer el grup de treball, on participaren uns 180 docents voluntaris, i de l'enquesta que es va passar als centres el 2015. Pel que fa a l'Ordre ha dit que la seva publicació és prioritària per poder convocar les places d'assessories dels Centres de Professors, i que per aquest motiu es sotmeté a consulta del Consell Escolar en el seu moment. El Decret serà tractat al plenari del Consell Escolar de demà, on recordam que els representants d'UOB continuam sense tenir-hi ni veu ni vot.

Des d'UOB hem demanat per què no se'ns ha convocat per formar part de la comissió permanent del professorat, òrgan consultiu on hi són presents els sindicats i que entre altres atribucions té la de contribuir a l'avaluació i elaboració del Pla de formació. Els representants de l'Administració han respost que la comissió no s'ha reunit per dur a terme aquestes funcions, que consideren que els seus integrants ja han estat consultats a la reunió on es va presentar l'avaluació i el nou pla quadriennal, i que el Consell Escolar és qui ha actuat com a òrgan consultiu. Davant aquestes explicacions hem hagut de tornar a advertir que UOB encara no és membre del CEIB i en conseqüència no hem estat consultats dins cap dels dos organismes.

Respecte al Pla quadriennal, pel que fa a la formació dels equips directius, hem proposat  afegir un quart àmbit de formació referent a l'aplicació pràctica i seguiment dels projectes lingüístics de centre. Pensam que és imprescindible que els equips s'impliquin en la normalització del català, tant en l'aspecte pedagògic com administratiu i comunicatiu, si volem que aquesta es dugui a efecte de bon de veres, i que se'ls ha de facilitar la tasca amb la formació corresponent.


Quant a l'esborrany de Decret hem proposat les següents esmenes:

 • A l'article 6, Planificació de la formació, hem proposat afegir un cinquè punt segons el qual el Servei de Formació del Professorat prioritzi la contractació de ponents capacitats per impartir formació en llengua catalana. A tal efecte es coordinaria amb les administracions educatives de la resta de territoris de parla catalana. D'aquesta manera s'evitaria la distorsió que suposa rebre les ponències i els materials en castellà, quan després la seva aplicació a l'aula s'ha de fer en català en aplicació del Decret de mínims i els PLC.

 • A l'article 11, Funcions dels centres de professorat, en la mateixa línia del punt anterior i davant la presència creixent de les noves tecnologies, proposam afegir la funció d'elaborar o promoure materials de Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement (TAC) en llengua catalana (aplicacions, tutorials, traducció d'aplicacions, etc.). A tal efecte la Direcció General de Formació del Professorat impulsaria la coordinació amb les administracions educatives de la resta de territoris de parla catalana.
 • A l'article 19, Entitats col·laboradores, i pels motius que ja hem explicat públicament, hem demanat la supressió de l'apartat c), que inclou les organitzacions sindicals. Davant la nostra petició els representants de STEI, ANPE i CCOO s'han pronunciat a favor de continuar oferint formació homologada.
 • Finalment hem demanat que es regularitzi el reconeixement d'universitats i entitats de prestigi en formació de la Unió Europea, previst a l'article 18, Entitats organitzadores, mitjançant convenis o acords a fi de facilitar al màxim l'homologació de la formació per part dels interessats, així com l'obtenció de permisos en cas que la formació es faci durant el curs escolar, tingui caràcter anual, etc. Els representants de l'Administració han respost que ho tindran en compte però que caldrà establir uns criteris de qualitat i pertinència.
Per altra banda pensam que caldrà fer un seguiment per comprovar si es duen a terme els diversos compromisos que apareixen al Pla quadriennal. Pel que fa al català, per exemple, es proposa contribuir a la millora dels projectes lingüístics de centre (punt 3), i incidir en la formació i el foment de la normalització lingüística en l'àmbit escolar (punts 4 i 9). Pel que fa a la formació especialitzada per matèries, els punts 4, 5 i 6 esmenten la formació professional, els àmbits artístics artístics i musicals, educació física, idiomes, adults, equips d'orientació, etc. i formació per àmbit, àrea, etapa, cicle, departament o funció.

Cal destacar que una de les novetats del Decret és la possibilitat de formació per a les persones que estiguin en possessió de les titulacions universitàries adients per exercir de la funció docent, d’acord amb la normativa vigent, encara que no estiguin en actiu.

Finalment, ha estat objecte de debat la compatibilitat de la priorització de la formació en centres amb el dret a l'accés a la formació dels docents d'altres centres, i amb el pes que es dóna a la formació dins la baremació dels interins.

Nota de premsa de la Conselleria sobre la presentació del Pla quadriennal:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2575599&coduo=7&lang=ca


dilluns, 7 de març del 2016

Segon esborrany de bases de selecció d'interins


La Conselleria ha convocat Mesa Sectorial per tractar el segon esborrany de bases de selecció d'interins per al proper divendres 11 de març.
Podeu consultar el document AQUÍ.

Revisió de les bases generals de selecció d'interins

Dijous 3/3/16 tengué lloc la primera mesa de revisió de normativa d'interins i la Conselleria presentà el primer esborrany per a les noves bases generals de selecció de personal interí.

Recordem, abans d'entrar en detall, que els processos o documents que afecten els interins són tres:
 • Les bases generals. Són un document independent que se sol publicar al Boib el mes de març en forma de resolució i inclou els aspectes més importants i bàsics sobre els que es regiran les futures convocatòries de borses i adjudicacions.
 • Les convocatòries per formar part de les borses. Al mes de març o abril sol publicar-se i obrir la convocatòria anual que permet als aspirants formar part de les borses d'interins per tal de poder participar de les següents adjudicacions. Aquesta convocatòria desenvolupa aspectes tan importants com el barem de mèrits que ha de determinar l'ordre del interins a les borses o les titulacions que permeten accedir a cada funció, és a dir, a impartir cada assignatura. En aquest apartat també s'hi inclouen les convocatòries extraordinàries que poden obrir-se durant el curs quan la borsa d'alguna especialitat queda buida i sense reserva de professorat substitut.
 • La convocatòria d'adjudicacions. Sol publicar-se al juny o al juliol i regeix les normes a seguir tant en les adjudicacions de destinacions provisionals que es realitzen a l'estiu com les adjudicacions setmanals de substitucions que es duen a terme al llarg de tot el curs.

En aquests moments ens trobam en plena revisió del primer d'aquests tres documents, les bases generals, i els aspectes més important que la Conselleria pretén modificar o introduir són:
     -el procediment contradictori
     -la previsió de reestructuració del barem de mèrits
     -la modificació de la tutorització
     -nomenaments i cessaments
     -causes de renúncia justificada
     -eliminació del decaïment i augment de les causes d'exclusió de les borses.

Anem per parts:
 • PROCEDIMENT CONTRADICTORI
Segons l'esborrany que se'ns va presentar, aquest procediment serviria per determinar si un funcionari interí mostra una manca d'idoneïtat o de competència per a la tasca docent, s'iniciaria a proposta del director del centre i avaluaria aspectes com la planificació i el desenvolupament de l'activitat docent, l'avaluació del alumnes, la gestió de l'aula i la participació en les activitats del centre. En cas que es declaràs la manca d'idoneïtat o competència de l'interí, el seu nomenament quedaria sense efecte i se l'exclouria de les borses durant el mateix curs escolar i el següent. La Conselleria, com ja ha apuntat des del principi, afirma que afectaria a uns 14 o 15 casos recurrents i identificats.

A la pregunta de com es garantirà l'objectivitat de la causa del procediment, el cap d'Inspecció comentà que la Conselleria desitja que l'aplicació del procediment sigui el més restrictiva possible i es faci amb unes garanties absolutes tant de causa com de transparència, per la qual cosa es mostra obert a la creació d'una comissió tècnica que inclouria els sindicats i a la qual Inspecció Educativa presentaria a estudi els informes recollits referents al cas, abans de les seves resolucions.

Per altra banda, els representants de l'Administració recolliren la proposta de condicionar l'inici del procediment a un acord col·legiat, que podria ser per part del Departament de la matèria, el Consell Escolar, etc., a fi de garantir l'objectivitat de la decisió.

Queda pendent de veure, per tant, la nova proposta de la Conselleria.
 • MODIFICACIÓ DEL BAREM DE MÈRITS
La Conselleria té clara la voluntat de modificar la puntuació del mèrits que determinen l'ordre dels interins a les borses en dos aspectes clau: l'experiència docent i la formació. Aquests canvis es començarien a introduir escalonadament el curs següent i quedarien del tot definits de cara al curs 2017-18.
La idea plantejada per l'administració és limitar la puntuació de l'experiència, que ara no té cap màxim d'acumulació de punts, per limitar-la com a molt a un 55% de la puntuació total, a més d'augmentar la puntuació per formació que ara pot representar com a màxim el 25% de la puntuació d'un interí.
Segons els Cap de Servei de Primària i Secundària, l'actual barem està desequilibrat pel que fa a aquests dos aspectes ja que no és habitual que hi hagi camps, com ara l'experiència, que no tenguin la puntuació màxima limitada a més del fet que la meitat dels actuals interins superen la puntuació màxima de formació i s'ha de donar reconeixement a aquest esforç formatiu que ara queda sense baremar.
La Conselleria es mostra oberta a negociar en quins percentatges ha de quedar limitat cada camp però no contempla  deixar cap àrea de baremació sense un límit màxim de puntuació.

L'altra novetat realment important pel que fa al barem de mèrits de cara al curs 2018-19 és considerar com a mèrits la superació d'una part o de tots els exercicis d'una oposició.
Aquest punt es mostra més conflictiu ja que, segons l'esborrany, la Conselleria també estaria contemplant la possibilitat de crear borses diferents per aquells interins que, havent aprovat unes oposicions, haguessin quedat sense plaça. Aquesta possibilitat, però, xoca frontalment amb la reivindicació d'una borsa única acordada el 2015 en assemblea general d'interins, cosa que recordàrem a l'administració, juntament amb l'acord de la mateixa assemblea de demanar que a tots els interins se'ls baremin tots els mèrits independentment d'haver treballat mai o no.
Pel que fa aquest darrer aspecte, els representants de la Conselleria afirmaren que contemplen aquesta possibilitat de cara al curs 2016-17, tal com es pot deduir de l'esborrany actual.
En qualsevol cas, la baremació s'ha d'anar negociant en futures meses i no quedarà tancada fins a la redacció definitiva de la convocatòria de borses.

 • MODIFICACIÓ DE LA TUTORITZACIÓ
La tutorització ha patit canvis en les dues darreres legislatures i s'havia anat simplificant fins arribar a les condicions vigents segons les quals un interí queda tutoritzat després d'haver acumulat un total de 30 dies treballats independentment de si són consecutius o no i del nombre de centres en què s'han duit a terme.
La nova proposta de la Conselleria no queda aclarida en aquest esborrany de les borses generals sinó que es preveu desenvolupar-la en una resolució independent que dictarà la Directora General de Personal Docent. De moment, l'únic que s'especifica és que "seran declarats aptes aquells docents que, durant el mateix curs i en un mateix centre, hagin realitzat 60 dies de treball efectiu i no hagin estat objecte d'un informe desfavorable del director del centre".
La regularització de la tutorització queda, doncs, pendent de veure com acabarà definida a l'espera que la Conselleria presenti l'esborrany d'aquesta nova resolució.
La raó que els representants de l'administració presentaren a favor de modificar la tutorització vigent és que l'actual sistema no garanteix l'avaluació de la idoneïtat de l'interí per a la tasca docent i que amb les noves condicions s'acotarien encara més els casos susceptibles de passar pel nou procediment contradictori.

 • NOMENAMENTS "SINE DIE"
Una altra de les propostes que crida més l'atenció i que no s'acaba de desenvolupar diu que "a partir del curs 2017-18, els nomenaments del personal funcionari interí que ocupi una vacant s'han d'estendre fins al moment que la plaça sigui ocupada de forma provisional o definitiva per un funcionari de carrera o fins que la plaça desaparegui per raons de planificació educativa"
És a dir, que si a un interí se li adjudicàs una vacant sense titular, l'interí ocuparia aquesta plaça de manera indefinida mentre la plaça no fos ocupada per un funcionari de carrera mitjançant concurs de trasllat o comissió de serveis o la plaça fos suprimida.
Segons els Caps de Servei de Primària i Secundària, la raó d'aquesta proposta és garantir l'estabilitat als centres.
La minsa redacció presentada sembla del tot insuficient en comparació a la importància de les implicacions i deixa molts interrogants a l'aire que s'hauran d'anar aclarint en les següents meses.

 • CAUSES DE RENÚNCIA JUSTIFICADA
Segons la Conselleria, el cobriment de places en les adjudicacions, tant de vacants com de substitucions, continua presentant moltes dificultats i deixant un excés de places sense cobrir a causa del fet que s'han contemplat massa supòsits de causes de renúncia justificada i, per tant, és necessari reduir-los.
La situació actual és que existeixen 10 causes que permeten renunciar de manera justificada a la plaça adjudicada en els mesos d'estiu en els adjudicacions de destinacions provisionals, 3 causes de renúncia justificada per a les adjudicacions de substitucions mitjançant el procediment telemàtic setmanal i cap possibilitat de renunciar justificadament a una substitució ofertada telefònicament mitjançant el procediment extraordinari.
La nova proposta reduccionista de la Conselleria consisteix en contemplar només 3 causes de renúncia justificada generals per als tres procediments d'adjudicació, que quedarien limitades a:
 1. Estar en període d'embaràs, de maternitat o de paternitat, d'adopció o d'acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què seria procedent concedir a un funcionari una excedència per tenir cura dels fills per qualsevol dels supòsits anteriors.
 2. Patir una malaltia o incapacitat temporal que impedeixi exercir la tasca docent.
 3. Al·legar una causa de força major o circumstàncies excepcionals, que seran apreciades per la Direcció General de Personal Docent i de les quals s'informarà a la Mesa Sectorial d'Educació.

 • DESAPAREIX EL DECAÏMENT, S'AUGMENTEN LES CAUSES D'EXCLUSIÓ I S'AMPLIA EL CONCEPTE DE NO-DISPONIBLE
A les bases generals vigents, el decaïment d'un aspirant determina que aquest perdi la puntuació i l'ordre que tenia a totes les borses, fet que ve provocat per les tres causes següents:
 1. haver renunciat injustificadament a la plaça adjudicada en les adjudicacions de destinacions provisionals
 2. haver rebutjat de forma injustificada la plaça oferta o adjudicada en l'adjudicació de substitucions
 3. haver estat sancionat per falta greu o molt greu mitjançant un procediment disciplinari
Per altra part, la situació d'un interí com a no-disponible, actualment es deu als fets que:
 1. l'interí estigui ocupant una plaça
 2. l'interí hagués renunciat a la plaça de manera justificada
 3. no haver acreditat els coneixements de català
 4. no haver acreditat la formació pedagògica
 5. no haver participat de les adjudicacions de destinacions provisionals
En darrer lloc, les causes d'exclusió actuals són:
 1. falsejar documentació
 2. no prendre possessió o no incorporar-se a la plaça en els terminis establerts i sense causa justificada
 3. renunciar a la plaça un cop presa la possessió sense renúncia justificada
Amb el nou esborrany de les bases, la Conselleria introdueix canvis importants:
 • En primer lloc proposa que, per pal·liar la reducció de causes de renúncia justificada, l'interí admès a borses pugui declarar-se per voluntat pròpia en situació de no-disponible en qualsevol moment sense necessitat d'al·legar cap causa justificada sempre que no se li hagi adjudicat plaça, no hagi participat de l'adjudicació setmanal de substitucions i no se li acabi d'oferir una substitució per la via extraordinària (telefònicament). Aquesta situació voluntària de no-disponible seria per a tot un trimestre i, en un termini de deu dies abans d'acabar aquest trimestres, l'interí hauria de notificar que vol tornar  a situar-se en posició de disponible, si és el cas.
 • Quant a l'exclusió de les borses, a partir d'ara, s'afegirien als supòsits vigents els casos que ara són causa de decaïment a més d'un supòsit nou que seria haver estat declarat amb manca d'idoneïtat per resolució del procediment contradictori. El temps d'exclusió variaria entre un i quatre cursos en funció de la gravetat de la causa.

Queda clar, doncs, que la revisió de la normativa sobre interins no serà superficial. Si teniu propostes, comentaris, dubtes o suggeriments a aportar, els podeu fer arribar al nostre correu electrònic: uob.ensenyament@gmail.com

Es preveu que la propera mesa sobre interins es durà a terme la setmana que ve, entre els dies 14 i 18 de març.
Us continuarem informant.