Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 31 de març del 2021

Reunió bilateral amb la DG de Planificació i Centres per tractar l'esborrany del nou ROCDilluns dia 29 vàrem tenir una reunió bilateral amb el Director General de Planificació i Centres, Antoni Morante i la Cap del Departament de Planificació i Centres, Antònia Serra on ens varen exposar les directrius que havien seguit per a l'elaboració de l'esborrany del nou ROC.

Des d'UOB som ben conscients que el ROC del 2002 havia quedat obsolet en alguns aspectes i que era necessària una actualització. No obstant això, volíem tractar una sèrie de punts de l'esborrany que ens han generat dubtes.

Passam a resumir les qüestions que vàrem plantejar i les respostes per part de la Direcció General de Planificació i Centres:

1. Quin serà el recorregut d'aquest Decret fins a la seva publicació al BOIB?

Tot i que ara mateix des dels sindicats ja podem fer arribar les al·legacions que considerem a la DG de Planificació i Centres, l'esborrany sortirà a exposició pública (si no hi ha res de nou) dia 13 d'abril, que serà quan es publiqui (l'esborrany) al BOIB. El termini d'exposició pública serà de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació al BOIB, això ens duu fins dia 4 de maig.

Després d'aquest termini es convocarà la corresponent Mesa Sectorial i paral·lelament el text també serà objecte de debat en el Consell Escolar de les Illes Balears que n'emetrà el corresponent informe de caràcter consultiu per part de Conselleria. 

La intenció és que el nou ROC estigui aprovat a finals de 2021 o, com a tard, a inicis de 2022. En qualsevol cas, la seva entrada en vigor seria a partir del curs 2022-2023, coincidint amb la implantació del nou ordenament organitzatiu i curricular previst per la LOMLOE en els nivells de 1r, 3r i 5è de Primària, 1r i 3r d'ESO, i 1r de Batxillerat.

2. La implantació d'àmbits de 1r a 3r d'ESO.

La modificació que fa la LOMLOE sobre la LOE, en el seu article 24 diu literalment que "es poden agrupar en àmbits" les matèries de:

Biologia i geologia.

Educació física.

Educació plàstica, visual i audiovisual.

Física i química.

Geografia i Història.

Llengua castellana i literarura i, si n'hi ha, llengua cooficial i literatura.

Llengua estrangera.

Matemàtiques.

Música.

Tecnologia i digitalització.

No obstant això, el redactat de l'article 12.4 de l'esborrany del nou ROC afegeix un grau més d'obligatorietat en la implantació dels àmbits dient que "es procurarà" agrupar les matèries en àmbits. 

Partint del fet que  l'aplicació d'estratègies didàctiques pròpies s'ha de recollir a la concreció curricular, i requereix l'aprovació del claustre de professorat i del consell escolar del centre (art. 8.4 de l'esborrany del nou ROC), des d'UOB no enteníem a què responia aquesta diferència entre l'opcionalitat que estableix el redactat de la LOMLOE (art. 24) i el major grau d'obligatorietat que estableix el redactat del nou ROC.

Des de Planificació i Centres ens varen respondre que són partidaris de la implantació dels àmbits de 1r a 3r d'ESO, d'acord amb les tendències pedagògiques actuals. No ens varen dir quines.

Des d'UOB, sense entrar a valorar la idoneïtat o no d'aquesta mesura, volem recordar i defensar la sobirania del claustre a l'hora d'implantar aquests tipus d'estratègies. Cada claustre ha de poder decidir lliurement (com ja estableix la mateixa normativa) sense cap tipus de pressió per part de la directiva, inspecció educativa o la pròpia Conselleria. Per aquest motiu, defensarem un redactat on això sigui ben evident i fugir així de redactats tendenciosos.

3. Quina necessitat hi havia de fer un ROC únic per a Infantil, Primària i Secundària?

Planificació argumenta que hi ha molts aspectes organitzatius que són comuns als centres, independentment de l'etapa que imparteixin. També varen defensar que actualment hi ha centres de Primària que ja imparteixen l'etapa d'ESO, són els anomenats CEIPIESO i que la intenció és anar incrementant aquesta tipologia de centres.

Des d'UOB trobam que aquesta opció força a haver de fer un redactat molt general, ja que hi ha especificats organitzatives pròpies de cada etapa que queden diluïdes quan es regula de manera més àmplia. Entenem que un document com el ROC, que és un document de consulta recurrent per tota la comunitat educativa i especialment per part del professorat, ha de servir perquè tothom pugui resoldre els dubtes que tengui pel que fa a l'organització de cada etapa educativa. Consideram que la practicitat a l'hora de resoldre dubtes concrets fa més adient la publicació de dos ROC diferenciats. Un per Primària i un altre per Secundària, com els que ara mateix són vigents, que daten de l'any 2002. Entenem que el cas dels CEIPIESO quedarien entre dues aigües, però és evident que, ara per ara, aquests centres representen una proporció mínima (només n'hi ha 2) de tots els centres educatius de Balears.

4. Com així han desaparegut les comissions de l'articulat de l'esborrany del nou ROC?

L'esborrany del nou ROC no contempla l'existència de comissions, més enllà de la Comissió de Coordinació Pedagògica o la Comissió de Coeducació. Així idò, comissions com la Comissió de Normalització Lingüística, la Comissió d'Activitats Extraescolars o la Comissió Mediambiental no són d'obligada constitució, d'acord amb l'establert a l'esborrany del nou ROC. 

Des de Planificació i Centres argumenten que l'autonomia de centres permetrà que cada centre organitzi i creï les comissions que consideri necessàries. 

Des d'UOB consideram aquesta interpretació del concepte d'autonomia de centres com una temeritat i defensam la necessitat de la inclusió dins l'articulat del nou ROC de comissions que entenem com a estratègiques com són la Comissió de Normalització Lingüística o la Comissió Mediambiental, sense perjudici que el centre (dins la seva autonomia) pugui crear-ne de noves, si les considera necessàries. 

5. Com influirà el redactat del nou ROC amb l'elaboració dels nous Criteris de la Conselleria d'Educació i Universitat per a la confecció d'unitats i de la quota de professorat als centres docents públics?

Des d'UOB estam vigilants a quines noves tasques o coordinacions que haurà d'assumir el professorat a partir del redactat del nou ROC per defensar que vagin acompanyades d'una dotació horària adient i no sobrecarregar (encara més) al professorat.

6. Suggeriment de canvi de l'ordre en què apareixen els òrgans col·legiats i els òrgans unipersonals a l'esborrany del nous ROC.

El redactat de l'esborrany del nou ROC fa aparèixer primer els òrgans unipersonals de govern (Capítol II) després els òrgans col·legiats de govern (Capítol III).

Des d'UOB, vàrem suggerir que es canviés l'ordre i que primer apareguin els òrgans col·legiats i posteriorment els òrgans unipersonals com ja fa la pròpia LOE o l'actual ROC de 2002.

7. Organització del nou curs escolar d'acord amb l'evolució de la pandèmia.

Des d'UOB vàrem demanar sobre quines mesures es preveuen de cara al proper curs 21-22 pel que fa a la gestió de la pandèmia dins els centres escolars.

Des de Planificació i Centres ens varen assegurar que es mantindrien mesures com ràtios per davall de la mitjana d'abans de l'esclat de la pandèmia, la necessitat d'ús de mascaretes o la necessitat de ventilació constant dels espais. A banda d'aquestes mesures, i atenent a la situació pandèmica que encara és molt volàtil, se n'anirien adoptant d'altres arribat el moment.

Des d'UOB estarem atents per a que aquestes mesures garanteixin la seguretat dels professorat i que es prenguin amb l'antelació suficient per no caure en improvisacions. 

dimarts, 30 de març del 2021

UOB aconsegueix una millora sense precedents pel que fa a la conciliació familiarCircular 228/2021

La convocatòria per sol·licitar una comissió de serveis que avui s'ha publicat al BOIB on s'estableixen les instruccions que regiran el procés ha inclòs una reivindicació feta per part d'UOB a la darrera mesa sectorial de comissions de serveis. Podeu consultar-ho AQUÍ

Es tracta de la possibilitat que els dos cònjuges o membres d'una parella estable formada per dos funcionaris de carrera puguin sol·licitar la comissió de serveis per motius de conciliació familiar i laboral.

Des d'UOB celebram aquesta millora en les causes que permeten demanar una comissió de serveis, ja que d'aquesta manera els dos funcionaris de carrera poden sol·licitar la comissió de serveis i col·laborar a parts iguals en la criança dels infants o en la gestió de la llar. 

Entenem que les possibilitats de conciliació familiar i laboral que obre aquesta novetat permetran reduir la  bretxa de gènere que molt sovint s'amaga darrere l'assumpció de la gestió de la llar o l'acompanyament i criança dels infants gràcies a una implicació paritària dels dos membres de la parella.

Conscients que encara queda molt camí per recórrer, no farem cap passa enrere en els drets adquirits en pro d'una veritable conciliació laboral i familiar i per la reducció de la bretxa de gènere.

divendres, 26 de març del 2021

Ni una passa enrera en la defensa del professorat dels CEPA i dels ensenyaments de règim especialAhir dijous 25 de març es va reunir la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent.

A part de tractar els temes prevists de la reunió trimestral, es va afegir el de la vaccinació:

 • Es va aprovar la memòria d'activitats de Medicina del Treball de l'any 2020 elaborada per l'empresa Previs.
 • Planificació d'activitats de Medicina del Treball de l'any 2021 elaborada per l'empresa Previs: en aquest punt, UOB Ensenyament va demanar alguns aclariments sobre la vigilància de la salut del personal treballador. Concretament, sobre l'assignació de tasques específiques amb nous riscos per a la salut i sobre els resultats de la vigilància de la salut. En aquest darrer punt es va informar que la comunicació dels resultats es farà bé per escrit via informe d'examen de salut, o bé per mig d'una aplicació on el personal treballador es podrà descarregar l'informe.
 • Es varen aprovar la planificació de l'activitat preventiva 2021, els procediments ja revisats a reunions anteriors (comunicacions de riscos, avaluació de riscos laborals, treballadora gestant, conflictes interpersonals, notificació i investigació d'incidents i accidents, vigilància de la salut, control i lliurament d'EPI), així com el procediment per a la vigilància obligatòria de la salut. Pel que fa als procediments, UOB Ensenyament va demanar alguns aclariments. En primer terme, en el procediment sobre treballadores gestants es va aclarir que no hi ha conflicte entre les definicions del procediment i la normativa actual a propòsit dels permisos i baixes per risc de les treballadores gestants de la Conselleria d'Educació i Formació Professional. Com fins ara, es seguirà realitzant una avaluació de cada cas des del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Respecte al procediment per a la vigilància obligatòria de la salut, en els casos que hi hagi una negativa per part del docent a fer-se la vigilància de la salut, es reunirà d'urgència la Comissió Paritària de PRL, previ informe complementari d'Inspecció Educativa, i es seguirà el protocol previst a tal efecte.
 • Es varen elevar a la Comissió Paritària les conclusions del grup de treball sobre l'obligatorietat dels exàmens de salut, que es va reunir el passat 8 de febrer (el podeu llegir AQUÍ).
 • A part dels membres habituals de la comissió paritària, es va comptar amb la presència de la coordinadora de vaccinació de la Conselleria de Salut, Antònia Galmés i es va informar dels següents punts:
  • Dimecres dia 24 d'abril es va reprendre la campanya de vaccinació amb el vaccí Astra Zeneca (AZ).
  • Es va aprovar la vaccinació amb AZ fins a 65 anys i els primers a vacunar-se seran els qui tenen entre 60 i 65 anys simultàniament amb els que van quedar aturats. Donada aquesta circumstància, es revisaran els llistats del professorat que està al biaix d'edat 55-65.
  • Durant els propers dies es treballarà en un llistat de persones opositores i membres dels diferents tribunals de les properes oposicions que tinguin cita per rebre la segona dosi del vaccí els dies previs de la primera prova per avançar-la o retardar-la.
  • Hi ha la previsió que augmenti la provisió de vaccins durant els propers mesos i la vaccinació per grups d'edat.
  • La partida econòmica per assegurar 60 mascaretes FFP2 per docent està apunt d'ingressar-se als centres educatius. L'ús d'aquestes mascaretes no és obligatori, tot i que Conselleria ho recomana.
  • La resta d'EPI va arribar durant el dia d'ahir, dijous 25 de març, als centres del terme municipal de Calvià; entre ahir i avui divendres 26 de març a Menorca, Eivissa i Formentera; i ho faran dilluns 29 de març a la resta de centres de l'illa de Mallorca.

UOB Ensenyament va recordar que el passat dia 8 de març va sol·licitar, via instància, a la Conselleria de Salut i Consum, a la Conselleria d'Educació i Formació Professional i a la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Docent la informació concreta pel que respecta als CEPA i ensenyaments de règim especial i que encara no s'havia rebut resposta. UOB Ensenyament va expressar el seu desacord i va exigir que es corregeixi aquest greuge comparatiu del tot inacceptable. Per altra banda dia 10 de març UOB Ensenyament va difondre una circular explicant-ho tot plegat (la podeu llegir AQUÍ). Una vegada més, l'administració s'escuda darrera el mantra que l'estat espanyol dóna prioritat als estudis obligatoris, quan a altres comunitats autònomes el professorat d'estudis no obligatoris ja ha estat vaccinat. La directora general va mostrar un tarannà col·laboratiu i va dir que recollirien la informació necessària i treballarien per donar resposta a aquesta discriminació negativa flagrant. Els agents socials que formam part de la Comissió Paritària, avui matí hem rebut una comunicació on Conselleria, amb les referències normatives de l'estratègia estatal que va facilitar la coordinadora de vaccinació de la Conselleria de Salut, dóna prioritat al personal docent de l'ensenyament d'infants i adolescents. UOB Ensenyament, a l'espera de rebre resposta formal de la reivindicació feta el passat 8 de març, seguirà defensant la correcció de la discriminació inacceptable del professorat d'estudis de règim especial durant aquesta campanya de vaccinació. No donarem cap passa enrera!


El professorat tècnic d'FP segueix sense poder incorporar-se a Secundària


Avui, divendres 26 de març, hem assistit, en qualitat de membres de les Juntes de Personal Docent de les Balears, a una nova reunió informativa convocada per les direccions generals de personal docent i de formació professional sobre el professorat tècnic d'FP a petició de les Juntes. Seguim demanant informació i concreció del traspàs del professorat d’FP al cos de secundària, tal i com estableix la LOMLOE. 

Per part de l'administració se'ns comunica que depèn del Ministeri i que no hi ha cap novetat, però que traslladaran a la propera Conferència Sectorial d'Educació totes les propostes. Rafaela Sánchez, Directora General de Personal Docent, ressalta que aquesta nova regulació, que ha de suposar una millora pel professorat, en cap cas no pot empitjorar les condicions sociolaborals dels treballadors perquè no tindria sentit proposar una millora que empitjori certs aspectes. Preveu la creació d'una nova figura de contractació, diferent al personal laboral, que garanteixi que el professorat interí sense grau universitari no pugui ser exclòs de la docència passat els tres anys de servei.

Des de UOB hem reiterat les següents demandes:

La inclusió immediata del professorat funcionari de carrera i interí en el Grup A1.

Un compromís de calendarització per a tot el professorat afectat. Que es traslladi a la conferència sectorial la reivindicació que la totalitat del personal docent tècnic s'integri en el cos de secundària amb la màxima celeritat possible. Això inclou no només el Professorat Tècnic amb titulació universitària, funcionari de carrera i funcionari interí, sinó també el personal docent tècnic interí sense titulació universitària.

Ens sumam a la demanda que aquesta incorporació al grup A1 tengui, a efectes econòmics, un caràcter retroactiu des que va entrar en vigor la LOMLOE. 

Pel que fa al personal docent tècnic interí, demanam que es facilitin vies perquè qui no disposi de titulació universitària pugui seguir exercint la docència, sense que això suposi cap tipus d'empitjorament de les seves condicions laborals o d'accés a aquestes places.

Concretar el Cos Únic d'Ensenyants, integrant el cos de primària. Instam a l'administració a continuar fent feina per aconseguir la completa igualtat de condicions de tot el personal docent, fins aconseguir fer real el principi d'igual feina, igual salari.

Continuarem lluitant per aconseguir al més aviat possible fer efectiva la inclusió del professorat tècnic d'FP al cos de secundària.


dimecres, 24 de març del 2021

Comissions de servei ATD, garantim la transparència


Avui, 24 de març de 2021, hem tengut una Mesa Sectorial amb la presència de la Directora General de Personal Docent i el Secretari General d'Educació per tractar l'esborrany de la Convocatòria per proveir les comissions de caràcter voluntari del personal docent amb funcions d'Assessor Tècnic Docent a la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

La convocatòria d'aquest tipus de comissions de servei (amb una durada de 2 anys) ve regulada per una  Instrucció de 2018 que posava fi a l'obscurantisme que hi havia en l'adjudicació d'aquests llocs de feina a Conselleria i que UOB ja havia denunciat. 

A la instrucció de 2018 va quedar fixat que aquestes places, que anteriorment s'ocupaven indistintament per funcionaris de carrera i interins per mitjà d'un nomenament a dit, s'anirien traient com a comissions de serveis voluntàries de manera progressiva a raó d'un 25-30% cada any per a què els funcionaris de carrera hi poguessin participar de manera transparent mitjançant una convocatòria de comissions de serveis. Aquest percentatge s'ha traduït en nombres absoluts en unes 35-40 places per a cada convocatòria.

A pregunta d'UOB, des de Conselleria ens han indicat que ara mateix hi ha al voltant de 155 places d'ATD comptant les que ja s'han ocupat en les anteriors convocatòries (2018 i 2019), les que surten a la convocatòria d'enguany i les que mancaran per acabar de treure a la convocatòria del proper curs. La convocatòria del 2020 no es va realitzar per mor de l'esclat de la pandèmia i es va optar per prorrogar per un any a les persones que ja ocupaven aquestes places. 

Així idò, la convocatòria d'enguany on es treuen a concurs 39 places serà la tercera que es fa d'ençà de la regulació del 2018 i des de la Conselleria ens han comentat que encara restaria una altra convocatòria el proper curs per haver tret a concurs totes les places ATD. Un cop s'hagin tret totes les places, les successives convocatòries ja comptaran amb moltes menys places. Només sortiran aquelles que hagin quedat desocupades o aquelles de nova creació.

Des de la Conselleria han confirmat que la instrucció que actualment regula la treta a concurs d'aquestes places és una regulació transitòria mentre s'acaben de treure totes les que hi havia. Un cop s'hagin tret totes i d'acord amb el redactat final de la LEIB un cop aquesta s'aprovi (a l'esborrany 3 de la LEIB l'article que hi fa referència és el número 89) la Conselleria elaborarà un decret que fixi definitivament el procediment a seguir a l'hora de convocar i gestionar les places ATD.

Per aclarir les sospites de places perfilades amb noms i llinatges, des d'UOB hem demanat la justificació de l'adequació entre els requisits que es demanen i les funcions associades a certes places. A més, hem demanat assistir a la comissió de valoració dels mèrits i requisits per garantir la transparència del procés. 

Des d'UOB ens mantindrem a l'aguait per a que aquests processos es desenvolupin d'acord amb els principis de transparència i meritocràcia que sempre hem defensat i no es torni al modus operandi anterior al 2018.

Al torn obert de paraules, de d'UOB hem demanat sobre la filtració a la premsa d'àmbit nacional de les línies generals que maneja el Ministerio de Educación y Formación Profesional per a l'elaboració dels nous currículums LOMLOE. Consideram que els representants legítims del professorat haurien de tenir un accés preferent a aquests documents que en definitiva marcaran la nostra tasca dins l'aula i no haver-nos d'assabentar a través de la premsa. 

dilluns, 22 de març del 2021

Adhesió dels Claustres al Manifest 500 anys de Germanies


Circular 227/2021

Des d'UOB Ensenyament feim una CRIDA als claustres de tots els centres docents de les Illes per a què s'adhereixen al Manifest de les Germanies


Amb motiu de la commemoració dels 500 anys de la Revolta de les Germanies i amb l'esperança que aquest capítol tan important de la nostra història perduri en la memòria històrica de la societat balear i tengui el seu pes propi en els currículums, feim aquesta petició als claustres dels centres docents de totes les Illes. 

- Demanau la inclusió, a l'ordre del dia del proper claustre, d'un punt on es debati l'adhesió al Manifest
- Un cop votada i aprovada l'adhesió, inscriviu el vostre centre com a adherit a la pàgina web 500 anys de germanies
- Comunicau l'adhesió a ensenyament@uob.cat

MANIFEST

500 ANYS DE REVOLTA. 500 ANYS DE GERMANIES
 (1521 - 2021)

El 7 de febrer del proper any 2021 es compliran cinc-cents anys d’un dels episodis més rellevants en la història de Mallorca: la Germania, aixecament que s’inicia el 7 de febrer del 1521 i acabà el 7 de març del 1523.

Ha de quedar palès que les motivacions que provocaren l’esclat de l’aixecament agermanat són múltiples i provenen de segles anteriors, a les quals no se’ls havia posat remei. De fet, part de la casuística de l’esclat agermanat prové de la revolta de 1391 i de l’aixecament forà de 1450.

Entre els principals objectius dels alçats trobem els de posar fre a la corrupció duta a terme per part de les oligarquies ciutadanes; una redistribució justa dels imposts i gaudir de llibertats polítiques i socials per als estaments més humils de la societat illenca. A més a més, la revolta contra l’espoli fiscal, tenia importants continguts socials, fins a arribar a proclamar que «cap captiu de la terra no podia ser esclau».

El 1521 els sectors més clarividents de la societat havien arribat al convenciment que el Regne de Mallorca mai seria lliure si no eren els mateixos afectats els que transformessin les estructures del poder que els mantenia en la captivitat més abjecta. Una de les primeres accions dutes a terme pels agermanats va ser la de crear un òrgan nou anomenat la Tretzena - a imitació de la Valenciana Junta dels Tretze - constituïda per l’Instador del bé comú, Joan Crespí i dotze tretzeners, representant la ciutat i la part forana. Pel que fa a les mesures dutes a terme, tant Joan Crespí com Joanot Colom engegaren una sèrie de reformes polítiques per dur a terme una progressiva reducció del deute a través de la “Santa Quitació”, l’elaboració d’un cadastre per tal que tothom contribuís d’acord amb la vàlua dels béns posseïts i, també, la supressió de certs drets personals que afectaven, molt directament, l’estament popular.

L’oposició granítica dels sectors més allerats, conscients que tals reformes podien perjudicar la seva privilegiada situació, juntament amb l’oposició de l’emperador a escoltar als seus súbdits no deixà altra opció als revolats a la rendició o la lluita fins al final. Al llarg dels 25 mesos que durà la germania mallorquina es produïren desafeccions del bàndol agermanat, però molts altres, moriren en batalla com les de Son Fornari i Rafal Garcés. En poc temps, l’avanç de les tropes reials per l’illa va ser imparable i l’últim reducte agermanat, Ciutat, va ésser ocupada el 7 de març del 1523 d’acord a unes capitulacions que no serien respectades.

La repressió, en aquest cas no s’inicià un cop cau la ciutat sinó que s’havia iniciat ja l’octubre i novembre passat. A més de les sentències a mort, també es confiscaren centenars de béns i s’imposaren multes econòmiques. Entre els nombrosos executats, destaca el líder de l’aixecament, Joanot Colom, el qual fou executat, esquarterat i el seu cap va estar 299 anys dins una gàbia penjada a la plaça de la Porta Pintada. Com a resultat de tot plegat ens trobem que la població minvà i s’empobrí, fins a tal punt que, només 30 anys després començà a recuperar-se. Es va pretendre eliminar, per sempre, qualsevol record de vindicació col·lectiva dels mallorquins.

Emperò, no pogueren acabar amb la flama de la revolta. La Mallorca que avui es rebel·la contra la injustícia social, que reivindica el dret a la sobirania política, que renega del patriarcat, que abandera la defensa del territori i la llengua i la cultura catalanes, que lluita contra el canvi climàtic, que aspira a una societat cohesionada i solidaria, és hereua dels agermanats.

Avui és d’estricta justícia rememorar la Germania, no solament pel coratge que tingueren els nostres avantpassats en enfrontar-se a una administració pública corrupta i combatre una societat injusta, parcial i opressora, sinó perquè els valors que empararen aquesta lluita són ben vigents: democratitzar les estructures governamentals per tal que tots els ciutadans gaudeixin dels mateixos drets i oportunitats.

Cal, per tant, honorar la seva obra i atorgar-los la justícia que en el seu moment els fou negada i que ha estat ignorada per la historiografia conservadora i tradicionalista. El discurs dels vencedors ha estat el que ha prevalgut dins «determinats cercles oficials», predisposats a criminalitzar les accions dels agermanats, segurament perquè, abans i ara, els seus principis i actituds fan nosa a determinades ideologies.

Servar i difondre la memòria col·lectiva, tan popular com institucional, dels moviments socials que han perseguit un futur millor per al poble de Mallorca és una deure per a tota persona que es vulgui comprometre amb la democràcia i amb el benestar d’aquesta terra. Així doncs, serveixi aquesta commemoració per a reivindicar també les lluites compartides que durant anys han combatut en diferents àmbits per fer-nos avançar com a poble.

Benvinguda és l’hora en què dones i homes compromesos en la recuperació de la nostra memòria històrica i en la defensa de valors com la llibertat, igualtat, la sobirania i la justícia social, hem decidit retre homenatge als que fa 500 anys en foren precursors: «Els agermanats» i com ells cridaren: Pac qui deu! Mori el mal Govern!

dijous, 18 de març del 2021

S'han de tenir en compte els escenaris Covid19 a les PD de la convocatòria d'oposicions? Seguim sense tenir-ho clar... I els tribunals?


Avui, dijous 18 de març, ens hem reunit amb la Conselleria per tractar el tema d'Oposicions.

Hi ha un poc més de 5.000 opositores i opositors inscrits i s'han format 130 tribunals dels quals n'hi haurà 95 a Mallorca, 16 a Menorca i 19 a Eivissa. Tots els tribunals dels cossos d'FP i Règim Especial estaran ubicats a Mallorca. A cada tribunal s'hi assignarà un màxim de 60 aspirants, quedant amb una mitjana de 35 i respectant les mesures sanitàries.

Algunes característiques importants a destacar són:

 • No es modifica la lletra de l'ordre de presentació d'aspirants (lletra G) i de la formació del tribunal (Ramon Alejandro, Jaume).
 • L'examen teòric començarà els dies 19 i 20 de juny. Tant els tribunals com el personal docent en actiu que oposita han de tornar al centre fins que l'alumnat finalitzi les classes, dia 22 de juny i, en el cas d'FP, dia 28 de juny.
 • Les proves es realitzaran a la Universitat de les Illes Balears i a diferents instituts.
 • La programació s'ha de basar en la resolució del 3 de febrer, per al curs 2019/20. No s'ha de tenir en compte la COVID però sí que el tribunal, si vol, podrà fer alguna pregunta sobre la COVID.
 • La programació s'enviarà a través d'un tràmit telemàtic habilitat, entrant amb el DNI electrònic, cl@ve o usuari i contrasenya.


UOB Ensenyament ha demanat la unificació de criteris dels tribunals, els mateixos per a les tres illes. Aquestes directrius han de sortir de Conselleria, és absolutament necessari un nivell de concreció més acurat i que no depengui de la interpretació que cada tribunal faci de la resolució. Estem a una convocatòria i any excepcionals.

La Conselleria d'Educació només s'ha compromès a transmetre criteris clars a les persones coordinadores de cada illa però NO rúbriques específiques per a cada tribunal.

No hem d'oblidar que totes les persones aspirants tenen els mateixos drets i, per tant, el presentar-se a una illa o una altra no hauria d'influir en l'avaluació... tothom hauria de partir de la mateixa rúbrica d'avaluació, sigui quina sigui l'illa on s'examini.

dimecres, 17 de març del 2021

Resum Mesa sectorial 17/03/2021 - Comissions de Serveis i Pròrroga interins substitucions COVID-19
Avui dematí ha tengut lloc una Mesa Sectorial d’Educació amb dos punts a l’ordre del dia: 

- Comissions de serveis per al curs 2021-2022.

- Pròrroga del nomenament de funcionaris interins als quals s’hagin adjudicat places per a substitucions inajornables i de curta durada per causes directament relacionades amb la COVID-19. 

En aquesta reunió hi ha assistit la Directora General de Personal Docent i els diferents caps de servei de la Direcció General. Des de Conselleria ens han informat que la convocatòria de Comissions de serveis per al curs 2021-2022 inclourà les següents novetats:

 1. Obligatorietat d’haver participat en el darrer concurs de trasllats, haver sol·licitat una plaça a la localitat o les localitats on s’ubiquen els centres en què se sol·licita la comissió de serveis i no haver-hi desistit.

  A aquesta obligatorietat, que pel que sembla quedarà de cara a futures convocatòries, cal exceptuar-li els següents casos:

  - Per situacions excepcionals i sobrevingudes posteriors al 26 de novembre de 2020, degudament acreditades i que han de ser valorades per la Direcció General de Personal Docent.
  - Pel fet d’haver sol·licitat comissió de serveis per l’apartat 3 previst a la instrucció tercera d’aquest annex, sempre que sigui per exercir el càrrec de director, de secretari, de cap d’estudis o de cap d’estudis adjunt.
  - Pel fet d’haver obtingut una nova destinació definitiva per al curs 2020-2021.

 2. Les raons de servei que permetran als funcionaris de carrera amb destinació definitiva a les Illes Balears (sempre que no sigui la seva primera destinació definitiva) demanar una comissió de servei es redueixen a dos perfils:

  1. Per ocupar places que requereixen d’una titulació específica: ensenyaments esportius de règim especial, interpretació de la llengua de signes, titulació en riscs laborals, títol de la marina mercant, carnet  d’aplicador de productes fitosanitaris o nivel específic d’idioma estranger.
  2. Per ocupar places que no requereixin d’una titulació específica.

   Des de Conselleria se’ns ha assegurat que el redactat d’aquest darrer perfil que a primer cop d’ull pot semblar una mica lax contempla quatre mecanismes per evitar que les direccions puguin sol·licitar places per a que siguin ocupades per mitjà de nepotisme o afinitat. Concretament aquests mecanismes són:

   Obligatorietat d’haver participat en el concurs de trasllats.
   Que la dedicació horària del motiu al·legat sigui com a mínim de 4 períodes lectius.
   Un informe favorable per part del director/a del centre justificant la necessitat d’aquesta plaça.
   Que el Consell Escolar del centre en qüestió avali aquesta sol·licitud de plaça.
   A més, aquestes comissions de serveis estaran subjectes a avaluació per part d’una comissió com ja passa en d’altres tipus de comissions de serveis: Assessors Tècnics Docents, professorat dels CEP.

 3. Els funcionaris de carrera amb primera destinació definitiva a les Illes Balears en els cursos 2020 2021 o 2021-2022 podran demanar comissió de serveis en la mateixa illa on tenen la plaça per formar part d’equips directius, sense que hagin format part de l’equip directiu des de principi de curs. Aquest requisit s’ha deixat d’exigir perquè des de Conselleria volen facilitar la formació d’equips directius a illes com Menorca, Eivissa o Formentera.

A banda de les novetats que han inclòs des de Conselleria, des d’UOB hem reclamat:

 1. La retirada de l'obligatorietat de participació en el Concurs de trasllats per demanar una comissió de serveis per motius personals.
 2. Que els funcionaris amb destinació definitiva a les Illes Balears, sempre que la comissió se sol·liciti per motius de conciliació de la vida laboral i familiar i impliqui un canvi d’illa, aquesta tengui el tractament de reagrupament familiar previst per als funcionaris d’altres CA. Això faria que es pogués demanar la comissió de serveis fins que el fill en qüestió tingués 18 anys.
 3. Igualar a 20km totes les illes pel que fa a la distància entre el domicili habitual del fill o familiar que donen peu a sol·licitar una comissió de serveis per motius personals.
 4. Que per facilitar la mobilitat dels funcionaris de carrera, aquests puguin acollir-se a demanar comissions de serveis sense al·legar cap motiu.
 5. Que si es tracta d’una unitat familiar on els dos membres són funcionaris, tots dos puguin demanar comissió de serveis per motius personals (fills). Només d’aquesta manera els dos membres podran implicar-se de manera equitativa en la criança dels fills i així avançar amb una plena igualtat de gènere. Cal fer notar que des de Conselleria han vist amb bons ulls aquesta proposta d’UOB i ens han dit que si normativament no hi ha cap trava, farien el possible per incloure aquesta possibilitat.
 6. Que els funcionaris amb primera destinació definitiva puguin demanar comissió de serveis a una altra illa quan la funcionària estigui embarassada i la data prevista de part sigui anterior a 31 de gener de 2022. Des d’UOB consideram que amb l’equiparació dels permisos de paternitat/maternitat amb 16 setmanes més la lactància acumulada, no té sentit fer romandre a una illa en concret el funcionari/ària en qüestió per aquell curs en que gaudirà del permís. 


A la segona part de la mesa sectorial s'ha tractat la prorroga del nomenament de funcionaris interins als quals s’hagin adjudicat places per a substitucions inajornables i de curta durada de tutors responsables de grup dels ensenyaments d’infantil i de primària que hagin d’estar en quarantena per causes directament relacionades amb la COVID-19.

Des de Conselleria s'ha informat dels següents punts:

 1. Es prorroga el nomenament dels funcionaris interins als quals es va adjudicar plaça al tràmit dels dies 18 al 21 de setembre de 2020, fins la finalització del tercer trimestre escolar. Aquesta pròrroga afecta a 36 (25 de Mallorca, 7 d'Eivissa i 4 de Menorca) funcionaris interins, el que suposa aproximadament una tercera part dels que ha arribat a haver durant el segon trimestre.
 2. La pròrroga tindrà efecte fins al 30 de juny de 2021.
 3. Els funcionaris interins poden renunciar, sense al·legar cap causa, a la pròrroga del seu nomenament.

Des de UOB:

 1. S'ha demanat que les places prorrogades tinguin el mateix tractament de vacants, és a dir, que cobrin l'estiu i que tinguin la mateixa consideració a nivell de puntuació.
 2. S'ha valorat positivament la gestió de l'adjudicació de places per substitucions inajornables i de curta durada.
 3. S'entén la reducció d'aquestes places tenint en compte l'augment de necessitat d'aquestes places, especialment a l'illa d'Eivissa, durant el segon trimestre i que s'ha anat estabilitzant.

Per una altra banda s'ha valorat la posibilitat de traslladar en un futur aquest model als tràmits ordinaris de substitucions, ja agilitzaria el procés de substitucions de baixes.

Estarem atents a com es materialitzen les reclamacions que des d'UOB hem defensat.

divendres, 12 de març del 2021

Reunió informativa del Consell Escolar Municipal de Palma

 Ahir, dijous 11 de març, es va reunir telemàticament el Consell Escolar Municipal de Palma.

La gerent del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants, Francisca Niell va informar sobre el Pla de creació de places municipals de 0-3 a Palma. Concretament, s'obriran quatre noves escoles infantils a diferents barris de Palma amb un total de 214 noves places per a 0-3 anys, amb l'objectiu d'acabar amb la llista d'espera d'infants per a aconseguir una plaça als centres del Patronat. Les zones d'intervenció prioritària són  Arxiduc - Plaça de Toros; els barris de Pere Garau i el Terreno, que no tenen cap escola d'infants i presenten una gran deficiència d'equipaments municipals; i la zona de Son Gibert. La inversió prevista supera els 3 milions d'euros.

El president del Consell Escolar Municipal de Palma i regidor d'Educació i Política Lingüística, Llorenç Carrió va informar que els Pressuposts municipals d'Educació per l'any 2021 augmenten un 19% respecte a 2020 i es situen en 21.632.000 euros. La partida pel Patronat d'Escoles Municipals de Palma augmenten un 13%, i la de manteniment i neteja dels CEIP un 25% (2.220.000 euros).

La regidora de Model de Ciutat, Neus Truyol, i el director general d'Urbanisme, Gabriel Horrach varen presentar el Model Educatiu de Ciutat dins la revisió del PGOU de Palma. En un termini de dos o tres mesos es tancarà el contingut del PGOU. El plenari per la seva aprovació es celebrarà durant el mes de setembre. Haurà un mes d'exposició pública per poder presentar al·legacions. L'objectiu és que sigui d'aplicació a principis de 2023 i, en qualsevol cas, abans de la finalització de la present legislatura. Els reptes són, entre d'altres, la millora dels equipaments educatius municipals.

Per la seva banda, el director de l'Institut Municipal d'Esports, Rafael Navarro, va informar que està previst augmentar l'oferta d'activitats esportives, en especial pel biaix d'edat adolescent.

dimecres, 10 de març del 2021

UOB reclama que es vaccinin tots els docents sense excepcions


Circular 226/2021

Contravenint la indicació que el passat dimecres 3 de març es va donar a la reunió de la Comissió Paritària, podeu veure la notícia aquí, on es va assegurar que tot el personal docent seria vaccinat a partir del dia 8 de març, fins i tot abans, el sindicat Unió Obrera Balear, Consell Sectorial d’Ensenyament denuncia que s'estan deixant docents fora. Avui mateix hem entrat a registre tant a la Conselleria de Sanitat com a la d'Educació la reclamació que es vaccini a tot el Personal docent.

Des de la setmana passada les informacions sobre la vaccinació han estat diverses, contradictòries i fins i tot discriminatòries i ni tan sols la versió oficial de Conselleria es confirma en els fets: UOB ha pogut comprovar que s'estan aplicant diferents criteris en la vaccinació depenent del tipus de centre, ensenyaments o illa. Des d'UOB volem manifestar que aquest descontrol en els criteris establerts esdevé un greuge comparatiu inexplicable entre docents, ja que és incomprensible que aquesta aleatorietat pugui respondre a criteris sanitaris.

Concretament, hem rebut nombroses queixes per part del personal docent dels CEPA, al qual no se l'ha citat per a vaccinar-se dins del grup 6, fet confirmat per Conselleria però ens trobam amb la paradoxa que sí s'està vaccinant i donant cita per a fer-ho als docents dels CEPA d'Eivissa i Formentera. No sabem encara si es vaccina o no al personal de les EOI i hi ha illes on ja ha rebut els vaccins el professorat de Conservatori però, en canvi, a altres no.

Per tot això, no només denunciam la confusió generada amb una qüestió tan sensible i important com és la salut dels docents, sinó que també volem afegir la importància de la vaccinació del Personal docent que treballa a les Escoles d'adults pels següents motius:

 • Primer, pels informes emesos des de la mateixa Conselleria d'Educació i Formació Professional, en concret la Direcció General de Personal Docent titulat “Pautes d'actuació per als docents davant un cas sospitós de la COVID-19 als centres educatius. Versió 4 – 19/2/2021” on destaca que el percentatge de transmissió entre adults és més alt que entre diferents rangs de nens i nenes i joves, afirmant-se que: “L'ECDC assenyala que la població d’entre 1 a 18 anys presenta taxes d'hospitalització i mortalitat substancialment menors que altres grups d'edat.”
 • Segon, el mateix informe esmenta com “diversos estudis epidemiològics observen que el nombre de casos que es produeixen entre els contactes d'un cas durant el seu període de transmissibilitat poden ser inferiors en la infància que en l'edat adulta.”
 • Que, a més a més, als centres d’educació de persones adultes es treballa també amb població gran, amb alt risc, o amb persones amb risc d’exclusió social, la qual cosa pot ser un motiu afegit de vulnerabilitat.
Per tot això exigim:
 • Que es vaccini dins del mateix període i de manera simultània a tot el personal docent i no docent dels centres educatius, inclòs el personal dels CEPA i de la resta d’ensenyaments oficials, com EOI i Conservatoris, aplicant el mateix criteri per a tots els tipus de centres i ensenyament, així com els docents vulnerables i els majors de 55 anys.
 • Davant la falta de rigor en les formes i procediments detectats, exigim doncs formalitat, tractament igualitari de tot el professorat com es correspon i que s'actuï tal i com s'havia anunciat vaccinant tot el personal docent en el grup 6. 
Amb la salut dels docents no s'hi juga!

dilluns, 8 de març del 2021

8M 2021: continuem amb les reivindicacions!
Circular 225/2021

COMUNICAT DE PREMSA

Torna a ser 8 de març i aquest dia ens serveix per a recordar que la lluita feminista per a assolir la igualtat de tots els gèneres, en termes reals, no s'atura ni en temps de pandèmia.

En molts centres educatius, i seguint la proposta consensuada dins del col·lectiu Feminisme a l'escola, que aglutina a gran part de les comissions de coeducació dels centres públics de totes les Illes Balears, aquest any estem rememorant amb el lema #FentHistòriaSomFutur les fites assolides pels drets de les dones al llarg de la història, en diferents àmbits i indrets. Volem fer esment a tot allò aconseguit gràcies a la feina feta per moltes dones, que en moments molt més difícils, amb menys llibertats i amb més obstacles, ho van tindre clar: allò personal és polític. I no van dubtar a posar el seu cos i introduir-se en espais fins a aquell moment reservats als homes, al món masculí. Espais dissenyats pel patriarcat on les dones no eren benvingudes, espais d'ensenyament com les universitats, espais de poder i de decisió com el parlament o espais d'investigació i ciència.

Cal trencar el mite que ens vol paralitzar fent-nos creure que ja està tot aconseguit i obrir una reflexió social sobre tot el que encara ens queda per fer, tant aquí com a molts altres països del món. La igualtat real encara queda lluny, i encara que anem fent petites passes, no anem tan ràpid com seria desitjable.

Som la meitat de la població mundial i estem clarament subrepresentades en els cercles de decisió, de poder polític i econòmic dels grans organismes que decideixen el dia a dia del planeta. Mentre les dones avancem en els espais públics, a base de quotes paritàries i altres mecanismes especialment dissenyats per intentar subsanar aquesta desigualtat insostenible, l'entrada dels homes als espais privats i no remunerats de cures i treballs reproductius encara no es palesa, no és ni de lluny visible, i no és d'estranyar, ja que no té cap incentiu ni social, ni molt menys, econòmic. Perquè les dones avancem en privilegis, abans reservats tan sols a la població masculina, s'han d'intercanviar i compartir rols i funcions. No podem continuar amb el repartiment de treballs assignat en funció de gènere. Per què no tenim rectores a les universitats? Per què les mestres d'educació infantil són majoritàriament dones? I no caiguem en altre mite: el de la lliure elecció. La resposta és clara, es diu desigualtat de gènere, discriminació. I té grans repercussions en les nostres vides.

Amb la nova llei d'educació sobre la taula, la qual promou la coeducació com a base d'una educació en igualtat, tenim l'oportunitat d'incorporar la perspectiva de gènere per a revisar els nostres currículums, els nostres materials didàctics, el nostre llenguatge, i deixar entrar a les dones que històricament han estat invisibilitzades als llibres de text, biblioteques escolars, imatges i representacions visuals, noms de centres i un llarg etcètera. I apropiar-nos del llenguatge inclusiu i no sexista, fer-lo nostre, perquè el que no s'anomena no existeix i el que no es veu tampoc, perquè resta amagat, formant part del currículum ocult. I no ho oblidem, allò que no ensenyem també educa. No sols tenim l'oportunitat de fer-ho, sinó també la obligació. Som docents, som educadores i educadors.

Per aquestes i altres moltes coses que encara ens queden per fer, el dilluns 8 de març, dia internacional de les dones, continuem endavant perquè #FentHistòriaSomFutur

divendres, 5 de març del 2021

Ple del CEIB: aprovació de l'Informe sobre la LEIB

 Entre dimecres i ahir dijous es varen dur a terme les dues sessions del ple del CEIB per a la discussió i elaboració de l'informe que s'enviarà a la Conselleria d'Educació sobre l'Avantprojecte de Llei Educativa de les Illes Balears (LEIB). Cal recordar que aquest informe, tot i no ser vinculant de cara al redactat definitiu de la llei sí que és prou important ja que reflecteix la posició de la comunitat educativa sobre aquest avantprojecte de llei.

A banda de l'informe elaborat pel CEIB, l'IBdona també n'elaborarà un altre que remetrà a la Conselleria d'Educació. Després d'haver rebut aquests dos informes, des de la conselleria realitzaran les modificacions que estimin adients sobre l'esborrany de l'avantprojecte de la LEIB i a continuació el text ja entrarà dins el Parlament per al seu debat i votació. Les intencions de Martí March són poder aprovar la LEIB abans de l'estiu per així poder començar a implementar-la a partir del proper curs.

Les esmenes a l'avantprojecte de la LEIB que des d'UOB hem defensat i que finalment han estat incloses en l'informe que rebrà Martí March han inclòs aspectes com:

 • Assegurar per llei unes ràtios màximes que en cap cas es puguin sobrepassar. Finalment després d'arribar a una entesa amb els altres representants de la comunitat educativa s'ha inclòs a l'informe una proposta de 18 alumnes a Infantil, 22 alumnes a Primària i 26 alumnes a Secundària i Batxillerat. És important fer notar que en la primera versió del text de la LEIB no s'hi incloïa cap referència explícita a ràtios màximes.
 • Garantir una educació laica on les religions siguin objecte d'estudi com a fenomen històric i sociològic dins les Ciències Socials.
 • La gratuïtat de tota l'etapa d'Educació Infantil, tan el primer com el segon cicle.
 • Assegurar l'ensenyament en català a tots els nivells educatius i el domini de la llengua catalana per part dels alumnes de primària i secundària com a objectiu d'etapa.
 • No proveir de dotació de recursos públics aquells centres que segreguin l'alumnat per raó de sexe.
 • Consideració d'alumnat amb necessitats educatives de suport educatiu aquells alumnes nouvinguts amb desconeixement del català o de les dues llengües oficials. Cal fer notar que la llei només considerava alumnat NESE aquells alumnes nouvinguts amb desconeixement de les dues llengües oficials.
 • Garantir un acolliment lingüístic en llengua catalana amb una dotació horària i docent que en garanteixi l'aprenentatge.
 • L'autonomia pedagògica dels centres per a l'elaboració d'un projecte lingüístic que avanci cap un ensenyament íntegrament en català.
 • Un pla de formació específic del professorat sobre la crisi ambiental.
 • Assegurar una inversió educativa entorn del 7% del PIB en els propers vuit anys.
 • Que inspecció educativa vetlli per les condicions de treball dels docents, pel que fa a ràtios, espais, mitjans i salut laboral.
Des d'UOB seguirem informant del camí de la LEIB i estarem atents a veure què fa Conselleria amb les esmenes presentades per UOB i que el CEIB ha decidit incloure en el seu informe.

Avaluació dels assessors i directors de centres de professorat


Avui matí s'ha reunida la Comissió del procés d'avaluació dels assessors i directors de centres de professorat amb els membres de l'Administració pertinents i amb un representant de cada sindicat.

Com a primer punt, s'ha constituït la Comissió avaluadora i, posteriorment, s'ha informat de les sol·licituds rebudes. Aquest curs escolar s'han presentat 20 assessors i 5 directors.

Cal fer menció que aquest any el procés d'avaluació és diferent a la resta ja que han incorporat l'Informe de 360º, instrument que permet que un grup de persones avaluï les competències en l'acompliment habitual del treball d'un altre company a través d'un qüestionari. Amb l'anàlisi dels resultats s'elaborarà l'informe amb l'objectiu de millorar en el lloc de feina i preparar l'entrevista amb la Comissió.

Finalment ha quedat aprovat el calendari d'entrevistes que tindran lloc per videoconferència els següents dies:

 • Dijous 11 de març de 9h a 12:20h (assessors)
 • Dimecres 17 de març de 9h a 12:20h (assessors)
 • Divendres 19 de març de 9h a 10:20h (directors)

Es preveu que les entrevistes tinguin una durada de vint minuts i Carme Jaume, presidenta de la Comissió, ha dit que avui mateix informaran als participants de la calendarització aprovada.

dimecres, 3 de març del 2021

Campanya de vaccinació


Avui matí s'ha reunit la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals amb l'únic punt a l'ordre del dia d'informar sobre la campanya de vaccinació contra la Covid19 al personal docent i no docent dels centres educatius no universitaris de les Illes Balears.

S'ha informat que després de la reunió mantinguda la setmana passada entre la consellera de Salut i Consum, el conseller d'Educació i Formació Professional  i les diferents direccions generals, es varen establir els criteris d'etapa i edat de la campanya de vaccinació.

Des d'UOB s'ha demanat com es gestionarà en general la gent que no es vulgui vaccinar en primera instància i sí ho vulgui fer més endavant. També s'ha demanat com es farà en el cas particular del personal alliberat sindical que es vulgui vaccinar després dels companys que estan a les aules. La resposta per part de Conselleria ha estat que s'està fent un registre de vaccinació de les persones citades i que en els casos que no es vaccinin en primera instància, se'ls tornarà a citar més endavant, sense concretar si serà després del grup 6 i abans del grup 7, o després d'aquest darrer grup i, en tal cas, no han especificat quan. Igualment UOB ha remarcat que la reunió hagués estat més útil si s'hagués produït abans de l'inici de la campanya de vaccinació.

Altres punts tractats:

 • Els docents que són majors de 55 anys seran citats a mesura que es disposi de vaccins ARN missatger.
 • A les persones que ja tinguin anticossos només se'ls hi administrarà una dosi.
 • Els docents que estan de baixa per incapacitat temporal seran igualment vaccinats.
 • En el moment de donar la cita, s'acordarà el lloc de vaccinació, independentment de la destinació del docent.
 • La segona dosi s'administrarà amb 10/12 setmanes de diferència respecte a de la primera.
 • La cita per la segona dosi es dona el mateix dia que s'administra la primera.
 • Recomanació de Sanitat: prendre 1g de paracetamol 6 hores abans i després de la vaccinació com a mesura profilàctica contra possibles efectes secundaris.
 • A l'illa de Mallorca, 7.000 docents han estat citats per la vaccinació.
Per altra banda, dia 10 de febrer UOB va denunciar que Conselleria tornava a arribar tard en el repartiment d'EPI als centres educatius (AQUÍ). Aquest repartiment, inicialment previst per a finals del mes de gener, es va ajornar a finals del mes passat. A la reunió d'avui s'ha tornat a demanar per la situació d'aquest tema i s'ha informat del següent:
 • A partir de divendres 5 de març es repartirà una partida econòmica als centres educatius per la compra de mascaretes FFP2.
 • Hi ha la previsió de que el repartiment directe de la resta d'EPI es produeixi al voltant de dia 15 de març, sense poder-ho assegurar.
Des d'UOB:
 • Ens congratulam que, tot i que tard, es materialitzi la reivindicació que hem fet des de principi de curs de subministrament de mascaretes FFP2.
 • En cas que es produeixi el repartiment de la resta d'EPI dins el nou termini indicat, el material pel segon trimestre arribarà a 15 dies de la finalització d'aquest.
Tornam a lamentar que Conselleria segueixi arribant tard i malament amb els subministrament. A dia d'avui, el personal treballador segueix havent-se de pagar de la seva pròpia butxaca les mascaretes i la resta d'EPI. Com ha fet des de l'inici de curs, UOB seguirà denunciant aquesta situació.