Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 31 de març del 2022

Pla de Digitalització: oportunitat o perill?


Circular 253/2022

 • El Pla de Digitalització és una iniciativa estratègica a l’àmbit educatiu que té com a objectiu teòric assegurar la competència digital de l’alumnat.
 • El Pla Digital de Centre (PDC) redefinirà de manera radical la manera d’ensenyar de cada centre, incloent la manera de fer classe i les condicions laborals dels docents.
 • El PDC és un motiu de preocupació i rebuig per aquestes raons:

  1. Arbitrarietat i manca de participació i transparència
  2. La classe tradicional (o “classe de veres”), en perill d’extinció
  3. Acreditació digital dels docents: l’amenaça fantasma
  4. Pau digital
  5. Retorn a l’Antic Règim laboral
  6. I els coordinadors TIC, què?
  7. Més càrrega laboral: confecció de materials digital

Què és el Pla de Digitalització?

El Pla de Digitalització és una iniciativa estratègica a l’àmbit educatiu contextualitzada al Pla de Recuperació i Resiliència vinculat a la recepció de fons europeus postpandèmia. El seu objectiu teòric és assegurar la competència digital de l’alumnat i, per tal d’assolir-lo, pretén incrementar, racionalitzar i orientar pedagògicament els recursos digitals del sistema educatiu. El pla ha d’estar completat abans del 2027.

En teoria, cada Estat membre de la UE ha d’elaborar el seu propi pla de digitalització. En el cas espanyol, cada comunitat autònoma ha de concretar el pla estatal. Pel que fa a les Illes Balears, tal concreció s’anomenarà Pla de Digitalització de les Illes Balears (PlaDigIb). El PlaDigIb hauria de ser el marc referencial on cada centre elaboràs el seu propi Pla Digital de Centre (PDC), que definirà tant els recursos digitals del centre com l’assignació pedagògica d’aquests recursos. És a dir, com i què s’haurà d’ensenyar digitalment. Per tant, el PDC redefinirà de manera radical la manera d’ensenyar de cada centre, incloent la manera de fer classe i les condicions laborals dels docents. Per això té caràcter estratègic.

Per què ens preocupa?

La presentació del Pla de Digitalització que l’IBSTEAM va penjar a la web ens va omplir de dubtes. Per això UOB Ensenyament va elevar una instància exigint la participació dels docents i dels seus representants en la seva elaboració (no cal dir que, a hores d’ara, no n’hem rebut resposta), a més de sol·licitar una entrevista personal amb la directora General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, que sí ens concediren.

L’entrevista tengué un to cordial, però no va esvair les nostres preocupacions. Segons la directora general, el pla és una oportunitat per millorar tant la qualitat de l’educació com de la tasca docent. Nosaltres, en canvi, hi veim més un perill que altra cosa. Us ho explicam:

1) Arbitrarietat i manca de participació i transparència

Primera sorpresa: la Conselleria, a través de l’IBSTEAM, ha elaborat un cronograma on es preveu el termini per tenir acabats els PDC, però no per a l’elaboració del PlaDigIb. UOB ja denuncià aquesta anomalia a l’esmentada instància. En realitat, la confecció del PlaDigIb i de cada PDC correran de manera paral·lela. Excusa oficial: la manca de temps. No ens ho creim. Si el termini acaba el 2027, perquè pressionen per tenir-ho tot llest per al final de 2024? La Conselleria obliga els altres, però no s’obliga ella mateixa. Per què no ens sorprèn?

A UOB Ensenyament sospitam que l’absència de marc teòric per a la confecció dels PDC és una manera tàcita d’assegurar l’arbitrarietat en la seva definició: com sempre, es tractarà d’un procés vertical on els docents no tendrem ni veu ni vot. Segons la sra. Fernández, en feim un gra massa: cada centre tendrà assignat un assessor de l’IBSTEAM que, amb un guió, orientarà cada centre en la confecció del seu PDC. Quan UOB li explica que, com a mínim, els representants legítims dels treballadors docents hauríem de participar en la confecció del guió en qüestió, la directora general ens respon que “no ho veu”.

2) La classe tradicional (o “classe de veres”), en perill d’extinció

Una digitalització integral del procés d’ensenyament-aprenentatge implicaria la destrucció del mètode discursiu d’ensenyament i la seva substitució per píndoles de caràcter audiovisual que incapacitarien els nins per comprendre i usar un llenguatge complexe, condició necessària per construir un pensament lliure, crític i autònom. Dit d’una altra manera, la mort del discurs a la classe és la mort del pensament.

N’Amanda Fernández intenta tranquilizar-nos: “els PDC no implicaran la substitució total de la classe tradicional pels recursos digitals”. Però en suggerir-li que, per estar-ne ben segurs, l’única solució seria que l’Administració definís uns ensenyaments mínims en format tradicional (i això ens retorna a la qüestió del PlaDigIb), torna a mostrar el seu refús. No ens sorprèn.

3) Acreditació digital dels docents: l’amenaça fantasma

El desplegament del PlaDigIb i dels PDC implicarà la necessitat que cada docent s’acrediti en competència digital. En principi s’havia establert un límit temporal de menys de dos anys, un termini impossible. Afortunadament, la pròpia Administració ho ha entès i, de moment, es limitarà a donar-nos dos anys per autoavaluar la nostra competència digital. Però no sabem què vendrà després, a part d’un programa de formació intensiu –i probablement invasiu–. UOB ha demanat que, en tot cas, l’acreditació digital dels docents hauria d’afavorir la seva carrera professional, però que la no acreditació no hauria de tenir cap conseqüència negativa. La resposta de la sra. Fernández: un incòmode silenci. Sabem el que això vol dir: una amenaça implícita.

4) Pau digital

Els mestres i professors estam cansats de rebre comunicacions digitals a tota hora, més encara en l’actual context sociològic de la “cultura de la impaciència” on, massa sovint, hom espera una resposta gairebé immediata als seus missatges digitals.

UOB Ensenyament demana una Llei de Pau Digital on, com a d’altres països, els treballadors tenguem garantia de no ser molestats fora del nostre horari laboral. Això implicaria, pel que fa als docents, que, amb independència del moment triat per famílies i equips directius per comunicar-se amb nosaltres, no rebèssim aquests missatges fora de l’horari laboral. Pot fer-se: basta programar les safates d’entrada de missatges. També exigim la inclusió al nostre horari d’un període diari per a gestió de comunicacions digitals, fora del qual no se’ns pugui exigir ni el coneixement del missatge, ni la seva resposta.

No ho oblidem: el preu de la manca de pau digital és la minva de la salut mental dels treballadors docents.

Resposta de la directora general: mastegar fesols.

5) Retorn a l’Antic Règim laboral

Els docents som treballadors que venem la nostra força de treball a canvi d’un salari. A tota relació laboral es dóna per suposat que qualsevol eina de treball l’ha de proporcionar el pagador, no l’assalariat. Però tots sabem que, a la pràctica, la digitalització forçosa dels centres ens obliga a aportar els nostres propis dispositius digitals perquè la dotació informàtica dels nostres centres de treball és insuficient i, a més, deficient.

Allò que ens sobta és que, en exposar-li aquesta realitat, n’Amanda Fernández ho va reconèixer, i va afegir que, per manca de recursos financers, de moment només es podrà assegurar l’assignació de dispositius digitals als docents tutors, no a la resta. O sigui, la Conselleria és ben conscient de la conculcació dels nostres drets laborals, i el seu pla és seguir-los conculcant.

Així comprenem encara millor per què l’Administració vol que els sindicats no monitoritzem la confecció del PlaDigIb: per tal d’assegurar el retorn al feudalisme laboral, quan qui feia feina, a més de fer-ne, havia d’aportar els seus propis estris.

6) I els coordinadors TIC, què?

UOB va denunciar la situació dels coordinadors TIC, el quals fa massa temps que abandonaren la seva funció original de caire estrictament pedagògic per esdevenir simple personal de manteniment de maquinari, programari i xarxes.

Un cop més, la sra. Fernández va reconèixer el fet, va exposar alguns intents frustrats per revertir el problema –li suggerírem la creació de places de tècnics de manteniment informàtic als centres, i refusà la idea perquè la Conselleria d’Educació és incapaç de coordinar-se amb la resta d’organismes de la CAIB; un cop més, no ens sorprenem– i, com a única solució, insistí en la creació d’una nova figura: el coordinador del PDC que, suposadament, sí que tendrà funcions pedagògiques. Ens ho creurem quan ho vegem. En tot cas, els coordinadors TIC seguiran explotats!

7) Més càrrega laboral: confecció de materials digitals

Més enllà de la reunió amb la sra. Fernández, com més reflexionam sobre la qüestió, més ombres trobam: qui assumirà la feina d’elaboració de  tots els materials digitals, en un context on els llibres de text digitals són cars i mancats de maduresa pedagògica? Nosaltres, els docents, ho sabem. Amb quin temps? Una càrrega més a les famoses 7’5 hores no incloses a l’horari docent, i que s’estiren com una goma infinita? Volen que rebentem?

Conclusió: UOB Ensenyament rebutja i denuncia tant el fons com la forma del Pla de Digitalització, i crida a la resistència als claustres contra l'enèsima imposició autoritària per part de la Conselleria d’Educació, en ser contrària tant als interessos de l’alumnat com als nostres drets com a docents. Tal i com ens temíem, i com és habitual quan el perpetrador és la Conselleria d’Educació i Formació Professional, el Pla de Digitalització NO ÉS UNA OPORTUNITAT, ÉS UN PERILL!

Si voleu, podeu llegir el comunicat de premsa que hem enviat de manera paral·lela a aquesta circular.


dilluns, 28 de març del 2022

Currículums d’Infantil i Primària, un trencaclosques que no encaixa


Circular 252/2022

 • Malestar per la precipitació en què s’han hagut de fer les esmenes i al·legacions als esborranys dels nous currículums d’Educació Infantil i Primària.

 • Emergència lingüística i cultural dins el nostre currículum.

 • Incongruències amb els àmbits i les situacions d’aprenentatge.

 • Defensem una educació laica.

 • Demanem una reducció burocràtica, de ràtios i d’hores lectives per a garantir una educació de qualitat.

 • Les competències clau i específiques, descriptors de perfil de sortida, criteris d’avaluació i sabers bàsics, un trencaclosques que no encaixa.


Des d’UOB Ensenyament volem posar de manifest el nostre malestar i el de molts companys i companyes que ens ho han fet arribar per la precipitació en què s’han hagut de fer les esmenes i al·legacions als esborranys dels nous currículums d’Educació Infantil i Primària. De cap manera es pot parlar d’un currículum consensuat amb la comunitat educativa quan s’ha habilitat un termini de només 5 dies perquè aquells que realment posarem a la pràctica la nova llei d’Educació, la LOMLOE (que en cap cas seran aquells que l’han dissenyada) hi presentem els nostres emperòs. Els docents construïm processos d’ensenyament-aprenentatge a partir del que ens marca la normativa educativa i, perquè aquests puguin esdevenir significatius per a l’alumnat, primer hem de comprendre i després elaborar. Per tant, podem dir que en aquest cas s’ha començat la casa per la teulada. Tot això ens fa pensar que els tempos són intencionadament insuficients i és que volen que els docents seguem simples executors d’una llei feta per les altes esferes. 

No obstant això, les presses no han evitat que des d’UOB presentem una sèrie d’esmenes que hem agrupat per blocs i que us descriurem, a grans trets, a continuació:  


1. Foment de la llengua catalana i les manifestacions culturals pròpies.

Com no podia ser d’altra forma ens preocupa la situació curricular de la llengua i cultura pròpies dins el context d’emergència lingüística i cultural en què es troba immers el nostre sistema educatiu. És per això que, entre d’altres, i seguint amb la nostra lluita vers la necessitat d’una escola que fomenti la nostra identitat, hem presentat una esmena de supressió a la possible exempció de l’avaluació de l’àrea de llengua catalana i literatura (art. 8.3 del currículum de primària). També una de modificació a la necessitat que, per contribuir al manteniment de la identitat pròpia de les Illes Balears no és suficient només afavorir l’ús de la llengua catalana i la difusió de la cultura i el coneixement de les tradicions, cal que la Conselleria d’Educació i Formació Professional ho fomenti (art. 6.11). Així mateix, ens manca la concreció dels currículums de les diferents àrees a l’entorn de les Illes Balears, especialment pel que fa a Coneixement del medi natural, social i cultural i a Llengua catalana i Literatura. Denunciam també, que el currículum de les dues llengües siguin un calc, una còpia un de l’altre. Són dues llengües diferents, que tenen coses en comú, però d’altres no, i per tant, per molts de motius, no poden partir d’un currículum idèntic. 

Per altra banda, ens ha alarmat la disposició addicional cinquena del currículum de primària, la qual estableix que La Conselleria d’Educació i Formació Professional podrà autoritzar que una part de les àrees del currículum s'imparteixin en llengües estrangeres… Això no és més que donar l’opció a un TIL encobert. Un Tractament Integrat de Llengües que tants mal de caps ens va portar per lluitar contra allò que pretenia minvar la presència del català a l’ensenyament i acabar amb el sistema d'immersió lingüística i el decret de mínims. Amb la situació actual de l’ús de la nostra llengua només es podria dur a terme aquest punt a centres on no tinguessin aquest problema i això seria discriminatori. 


2. Àmbits i situacions d’aprenentatge. 

Si més no, en el desplegament del projecte decret del currículum d’Educació Primària hi ha certes inconnexions referides als àmbits. Per una banda, l’article 8 diu … els centres poden establir agrupacions d'àrees en àmbits sense perjudici del caràcter global de l’etapa… però després a l’article 11, diu que la Concreció curricular ha de contenir l’organització d’àrees en àmbits. Com quedam? Podran fer àmbits o s'han de fer àmbits? UOB Ensenyament demana una decisió unànime per consens entre tots els implicats. Si no hi ha consens no es duu endavant. 

El mateix passa amb les situacions d’aprenentatge. Aquestes pertanyen a l’Annex 3 i el RD 157/2022 marca que dit annex no és d’obligat compliment. Però, en canvi, l’esborrany autonòmic diu que Per a l'adquisició i desenvolupament de les competències clau i de les competències específiques, l'equip docent ha de dissenyar situacions d'aprenentatge, d'acord amb el que s'estableix en l'annex 3 i aquest a més té una estructura de 10 punts que marca com s’hauran de programar aquestes situacions. Per tant, ens tornem a trobar amb el mateix, es poden o s’han de fer situacions d’aprenentatge? Així, aquest annex 3 dona molt poca autonomia als centres i no els deixa decidir com organitzar-se. Conselleria no pot inflexibilitzar d’aquesta manera l’estructura del procés d’ensenyament-aprenentatge. A més, pel que ens ha arribat a UOB, els docents d’Educació Primària no estan informats sobre l’organització per àmbits i per això exigim que Conselleria informi, formi i s’arribi a un consens


3. Religió

UOB Ensenyament sempre ha demanat una educació laica on les religions siguin objecte d’estudi com a fenomen històric i sociològic dins les Ciències Socials. La religió, pel seu caràcter acientífic, no pot ser impartida com a matèria. Proposam un ensenyament global de les diferents religions del món que permeti conèixer-les i comprendre-les millor a totes com a ciutadans d’un món cada vegada més globalitzat. 

Som conscients que, que els alumnes tenguin dret a rebre una educació religiosa ve marcat per l’article 27.3 de la Constitució espanyola i pels acords subscrits per l’Estat espanyol amb les diferents confessions religioses, però UOB Ensenyament no deixarà de demanar una educació laica.

A més, si prou no n’hi ha amb l’anterior, com a novetat, els alumnes del darrer curs del segon cicle d’Educació Infantil tindran ja l’opció de cursar religió. Tampoc el currículum de primària (disposició addicional quarta, apartat 4) acaba de deixar prou clar què faran els alumnes que no hagin optat per cursar aquesta matèria. No és suficient dir que Els centres docents han de disposar les mesures organitzatives perquè els alumnes, dels quals les mares, pares o tutors legals que no hagin optat perquè cursin ensenyaments de religió rebin la deguda atenció educativva…Exigim que es concreti més a què es dedicarà aquest temps. 


4. Reducció burocràtica, de ràtios i d’hores lectives per a garantir una educació de qualitat 

Als esborranys d’aquests nous currículums presentats es pot observar un increment de la burocràcia sobretot dels tutors, per tal de poder atendre correctament a tot l’alumnat. Sabem que aquests dos darrers cursos hi ha hagut una sobrecàrrega burocràtica i, per tant, no se’n necessita més. Si els docents han de fer més coordinacions per donar una resposta educativa adequada a l’alumnat és necessari reduir hores lectives i reduir les ràtios, peticions ja històriques d’UOB.

A l’article 11 de l’esborrany d’Educació Primària es fa referència a l’autonomia dels centres i diu … els centres poden adoptar (...)  l’ampliació del calendari escolar o de l'horari lectiu d'àrees o àmbits, en els termes que estableixi la Conselleria d’Educació i Formació Professional i dins de les possibilitats que permeti la normativa aplicable, inclosa la laboral … UOB demana directament la supressió d’aquest punt perquè no ens podem arriscar a què ocorri alguna cosa semblant a la modificació del calendari escolar de Catalunya. 


5. Competències clau i específiques, descriptors de perfil de sortida, criteris d’avaluació i sabers bàsics, un trencaclosques que no encaixa

Si bé ens ho hem llegit de totes les àrees i n’hem fet alguna que altra esmena, la conclusió que n’hem tret és que tot plegat resulta un trencaclosques que no encaixa. 

En primer lloc, la presentació que se n’ha fet de tots aquests elements no afavoreix de cap forma el veure-ho com un tot interrelacionat. El format taula hauria contribuït a fer-ho més lleuger.

D’altra banda, tots aquests elements són molt subjectius excepte els sabers bàsics (el que vindrien a ser els continguts), de manera que aquests apareixen totalment deslligats de la resta i, per tant, es deixa en mans dels docents el muntar aquest engranatge. 


Conclusió:

L’exposició feta és un resum de totes les esmenes presentades. Totes han estat adreçades a la Direcció General de Planificació i Centres i al CEIB.

Des d’UOB Ensenyament recordem que l’educació no es fa als despatxos.dimecres, 23 de març del 2022

La seva sentència és la nostra lluita

 


Circular 251/2022

 • UOB Ensenyament volem donar suport a la vaga del 23-M convocada a Catalunya per rebutjar la sentència del TS que imposa el 25% d'hores en castellà i elimina el model d'immersió lingüística. 

 • Aquesta persecució judicial ja s'ha estès al País Valencià on ja hi ha hagut sentències que han tombat projectes lingüístics de centres imposant un percentatge d'hores en castellà.

 • També volem recordar que aquí a Balears ja s'ha interposat un contenciós-administratiu que cerca aplicar la mateixa sentència que s'ha imposat a Catalunya.

 • Diem prou a la persecució judicial contra la immersió lingüística arreu dels territoris de parla catalana de l'estat espanyol.

 • En defensa d'un model integrador d'escola en català que asseguri la integració dins i la pervivència de la llengua i cultura pròpies.

dimarts, 22 de març del 2022

Tornada a les meses presencials


Ahir, dilluns dia 21 de març, es va reunir la Mesa Sectorial d'Educació, i ho va fer, per primera vegada en més de dos anys, de manera presencial. UOB Ensenyament es congratula d’aquest fet i espera que, d’aquesta manera, les meses sectorials d’ensenyament recuperin el caire negociador i deixin de ser meses informatives, que és en el que han esdevingut en els darrers temps. Va comptar amb la participació, entre d'altres, de la Directora General de Personal Docent, Rafaela Sánchez, així com de l’altres membres de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

L'ordre del dia de la reunió va ser el següent:

 1. Lectura i aprovació de les actes de sis reunions anteriors.

 2. Proposta d’aprovació de la RLT del personal funcionari docent al servei de l’Administració de la CAIB.

 3. Proposta de modificació de la Resolució de trasllat per motius de salut de funcionaris docents.

 4. Proposta de Resolució de comissions de serveis per al curs 2022/2023.

 5. Torn obert de paraules.

Proposta d’aprovació de la RLT del personal funcionari docent al servei de l’Administració de la CAIB

Es presenta la relació de llocs de treball de caràcter permanent corresponent al personal funcionari docent al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. S'explica que el procediment ha estat el mateix que als anys anteriors i que properament es publicarà una resolució per harmonitzar-la amb la resolució de funció pública.

UOB Ensenyament va explicar que pel mes de novembre Conselleria va dir que apareixerien les places de camps d'aprenentatge. Conselleria va contestar que ja no varen sortir amb les plantilles orgàniques del mes de gener i es remet al mandat del Ministerio. Aquestes places sortiran en quatre anys (quan s'acabin les comissions de serveis iniciades aquest curs) i que, en acabar aquest termini, el govern de torn haurà de decidir si passaran a plantilla. En qualsevol cas, aquesta decisió s'ha pres a nivell intern sense consultar als sindicats i UOB Ensenyament demana que així consti en acta.

UOB Ensenyament es veu obligat a votar en contra de l'acord d'aprovació del RLT per la falta de transparència de la Conselleria d'Educació i Formació professional en la qüestió dels camps d'aprenentatge.


Proposta de modificació de la Resolució de trasllat per motius de salut de funcionaris docents

Les principals novetats són les següents:

Iniciació del procediment:

Amb la sol·licitud ha d’adjuntar un informe del Servei de Prevenció de Riscos Laborals adscrit a la Direcció General de Personal Docent expedit amb una antelació màxima de 3 mesos i en el qual s’indiqui, expressament, que l’adaptació de les condicions de treball resulten impossibles o que, malgrat les adaptacions realitzades, les condicions de treball influeixen negativament en la salut de la persona interessada, i que, a conseqüència de l’anterior, recomana un canvi de centre educatiu.

Comunicació de places vacants en el cas dels funcionaris de carrera:

Si no hi ha vacants de plantilla, si el funcionari no atorga el consentiment a què fa referència el punt anterior o si el funcionari ha obtingut una destinació definitiva en el concurs de trasllats per al proper curs, se li han de comunicar les places vacants de quota que corresponguin a les especialitats o funcions de les quals sigui titular.

Selecció de places pel funcionari de carrera:

En el cas que rebutgi la recomanació o que no contesti el requeriment en el termini atorgat, la directora general de Personal Docent ha de dictar una resolució per la qual es té per desistit al sol·licitant, amb la qual cosa el funcionari romandrà al centre des del qual sol·licita el trasllat almenys fins a la finalització del curs escolar excepte que concorrin noves circumstàncies que afectin la salut laboral del treballador.

Adjudicació de la plaça al funcionari de carrera i caràcter del trasllat:

Si el sol·licitant té destinació definitiva i la plaça adjudicada és una vacant de plantilla, se li ha d’adjudicar amb caràcter definitiu.
No obstant això, si el funcionari de carrera manifestàs expressament que no accepta la destinació com a definitiva, la plaça se li adjudicarà amb caràcter provisional fins al 31 d’agost del curs escolar en el qual se l’ha traslladat. El funcionari, si persisteixen els motius de salut al·legats, pot presentar una nova sol·licitud de trasllat per al curs escolar següent, i, si ho fa, estarà obligat a participar en el següent concurs de trasllats en què pugui participar i seleccionar totes les places a les que pugui optar, amb la finalitat d’obtenir una nova destinació definitiva. Aquesta manifestació només es pot fer una vegada.
La plaça també se li adjudicarà amb caràcter provisional fins el 31 d'agost si el funcionari ha obtingut una destinació definitiva diferent en el concurs de trasllats per al proper curs.

Si el sol·licitant té destinació definitiva i la plaça adjudicada és una vacant de quota, o en el cas que el sol·licitant no tingui una destinació definitiva -amb independència, en aquest darrer cas, que la plaça adjudicada sigui una vacant de plantilla o de quota- se li ha d’adjudicar amb caràcter provisional fins el 31 d'agost del curs escolar en el qual se l’ha traslladat.
Excepte que hagi obtingut una destinació definitiva diferent per concurs de trasllats, el funcionari pot presentar una nova sol·licitud de trasllat per al curs escolar següent si persisteixen els motius de salut al·legats, i, si ho fa, estarà obligat a participar en el següent concurs de trasllats en què pugui participar i seleccionar totes les places a les que pugui optar, amb la finalitat d’obtenir una nova destinació definitiva.

Funcionaris docents de carrera en comissió de serveis:

Si la plaça corresponent a la seva destinació definitiva està adjudicada a un funcionari de carrera o si el sol·licitant no té una destinació definitiva, se li adjudicarà un lloc de feina amb caràcter provisional d’acord amb les regles esmentades en les instruccions sisena a novena.

Funcionaris docents interins:

Cas que un funcionari interí tingui dret al trasllat que ha sol·licitat podrà optar entre:
 1. Renunciar a la plaça adjudicada i passar a la situació de disponible a la borsa. Aquesta renúncia ha de ser considerada com justificada i implica el cessament del funcionari.

 2. Romandre a la plaça que té adjudicada fins que obtingui una nova destinació.
En el cas que el funcionari interí renunciï a la plaça, tindrà preferència en l'adjudicació de places a partir del següent procediment, ordinari o extraordinari, d’adjudicació de substitucions a que pugui optar.

En el cas que el funcionari opti per romandre a la plaça, la Direcció General de Personal Docent li oferirà de manera extraordinària i preferent una plaça en el procés d’adjudicació de substitucions. El cessament d’aquest funcionari estarà vinculat a la nova destinació quan l’accepti.

UOB Ensenyament vota a favor de l'aprovació de la resolució.


Proposta de Resolució de comissions de serveis per al curs 2022/2023

La principal novetat és que, de cara al proper curs, els funcionaris de carrera podran sol·licitar comissió de serveis per conciliar la vida laboral i familiar sempre que el sol·licitant tingui un fill amb menys de dotze anys d'edat, quan anteriorment eren sis anys. Aquesta comissió es podrà atorgar sempre que la distància de la destinació definitiva del funcionari respecte el domicili habitual dels fills sigui superior a 25 km en l'illa de Mallorca i 20km en la resta d'illes.

UOB Ensenyament veu com un canvi molt positiu en les condicions sociolaborals dels treballadors d'aquesta Conselleria el fet que s'ampliï dels sis als dotze anys l'edat mínima dels fills dels funcionaris perquè puguin demanar aquestes comissions de serveis. Per una altra banda, UOB Ensenyament torna a a demanar que la distància de la destinació definitiva del funcionari respecte el domicili habitual dels fills sigui superior a 20 km en tots els casos, i no s'exclogui a Mallorca, cas en el que són 25 km. Conselleria es remet a la llei de funció pública.

L'altre novetat més destacable és que s'amplia la tipologia de centres als quals es podran sol·licitar destinació quedant exclosos, únicament els camps d’aprenentatge, l'Institut d’ensenyament a distància de les Illes Balears (IEDIB), l'Arxiu i el Museu de l’Educació de les Illes Balears. Es podran demanar a  centres com ara els Serveis d’assistència educativa domiciliària (SAED), Aules Hospitalàries, Equips d’alteració del comportament (EAC), Equips d’avaluació de les dificultats de socialització i comunicació (EADISOC), Centres d’acollida temporal (CAT), Equips d’atenció de la discapacitat visual (EADIVI), o l'Equip de comunicació, llenguatge i aprenentatge (ECLA).

Per una altra banda, UOB Ensenyament torna a demanar que des de el primer any de destinació definitiva es pugui demanar una comissió de serveis en cas d'haver de tenir cura d'un familiar depenent, rebent una resposta negativa per part de Conselleria que argumenta que aquest tipus d'excepcionalitat desfavoreix l'estabilitat dels projectes dels centres.

UOB Ensenyament s'absté en la votació d'aprovació d'aquesta resolució a causa del fet que considera discriminatori el fet que la comissió es pugui atorgar sempre que la distància de la destinació definitiva del funcionari respecte el domicili habitual dels fills sigui superior a 25 km en el cas de l'illa de Mallorca, i no 20km com en la resta d'illes, i perquè Conselleria no accepta afegir l'excepcionalitat de cura d'un familiar depenent.

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals, sense Pla d'Igualtat i en perill de desaparició

 


UOB Ensenyament ha participat a la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals de dia 22 de març de 2022, amb la presència, entre d’altres, de la directora general de Personal Docent, Rafela Sánchez, i el Cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL), Rafel Castell, a més de representants de la Conselleria de Salut (Maria Antònia i Pilar Estades).

La reunió comença amb una exposició general de la memòria del SPRL del 2021 i de la planificació i objectius per al 2022.

UOB Ensenyament planteja tres qüestions:

1. Represa de la reivindicació històrica d’elaborar un Pla d’Igualtat per al personal docent que vagi més enllà de la reacció davant problemes de sexisme i assetjament a l’àmbit laboral per esdevenir una eina integral de prevenció i foment de la igualtat real. 

El cap de servei del SPRL diu que el  Pla d’Igualtat s’ha de tractar a Mesa sectorial, que no ha de sortir de la Paritària.

La directora general exposa que Conselleria d’Educació va fer un Pla d’Igualtat a l’anterior legislatura, pla que s’hauria d’actualitzar, ho tenen present, però no exposa res concret. Diu que hi ha diferents plans, però no un projecte coordinat, o no encara. En tot cas, l’hipotètic nou Pla d’Igualtat primer haurà de passar per Mesa Sectorial abans de passar a Comissió Paritària.

2. Definició estratègica de terminis per a fer exàmens de salut a tot el personal docent amb caràcter universal.

El cap de servei explica que no hi ha previsió a llarg termini perquè no tenen prou professionals. Els metges de prevenció de riscos laborals tot d’una són absorbits pel sector privat i, amb recursos molt limitats i perill de perdre els pocs recursos que hi ha, és impossible plantejar-se objectius ambiciosos.

3. Ampliació del catàleg de malalties professionals dels docents (respiratòries, salut mental, vasculars, etc.). UOB sap que la responsabilitat última és de l’Estat, però també sap que les Conselleries d’Educació de cada Comunitat Autònoma poden fer suggeriment a la Conferència Interterritorial. Per això demana al SPRL que elabori un informe sobre la qüestió, que pugui ser usat per la Comunitat Autònoma per pressionar l’Estat.

El cap de servei respon que només l’Estat pot fer modificacions del catàleg, i que els seu servei donarà la seva opinió sempre que l’hi demanin, però no prendrà iniciatives al respecte.

La directora general de Personal Docent  no respon la pregunta.

D'altra banda, i pel que fa a l’estratègia respecte la covid 19, la representant de la Conselleria de Salut anuncia el canvi de paradigma en gestió covid: la combinació d’immunitat natural i vacunològica fa que en breu es pugui començar a tractar com a una malaltia respiratòria que pot tenir manifestacions lleus o bé greus; és a dir, en breu deixarà de tractar-se com una pandèmia i començarà a ser tractada com una malaltia endèmica. La vigilància es limitarà a persones amb símptomes o vulnerables. Per a la definició de “població vulnerable” serà clau definir una edat, cosa que es farà de manera imminent. La definició de “persona vulnerable” s’ha de consensuar entre les Comunitats Autònomes.

Cap àmbit educatiu es considerarà vulnerable, excepte pel que fa a casuístiques individuals. Quan el canvi de paradigma s’hagi verificat, els nins amb símptomes lleus podran anar a escola (de moment encara no, és una pla de futur).. Es tracta de canviar de la cultura de la “por a la covid” cap al “respecte a la covid”: un virus amb el qual s’haurà de conviure, que de manera progressiva va reduint la seva letalitat.

Les persones sense símptomes o amb símptomes lleus no tindran consideració especial (com si fos un grip o altra malaltia infecciosa de caire respiratori), excepte la recomanació d’usar mascaretes i l’abstenció de visitar persones vulnerables. Però en general, els infectats assimptomàtics o amb símptomes lleus hauran de fer vida normal, incloent anar a fer feina. Els assimptomàtics o amb símptomes lleus contagien molt poc, sobretot a les persones vacunades. De tot això, hi ha prou evidència científica, sempre segons la representat de la Conselleria de Salut.

UOB demana si aquest canvi de paradigma està avalat o coincideix amb el criteri de l'OMS, o si és iniciativa pròpia de l’Administració balear / espanyola. La resposta és que l’estratègia es defineix a nivell estatal però al context de directrius europees, perquè la Unió Europea té una estratègia comuna. Les directrius de l’OMS s’han de contextualitzar regionalment, sobretot en funció del percentatge de població immunitzada.

Finalment, i pel que fa al futur a mig i llarg termini del SPRL, Rafela Sánchez insisteix en la mancança de metges del treball. Es treballa amb la Conselleria de Salut per tenir més metges, però és complicat, perquè els metges de l’àmbit de prevenció cobren menys que els d’altres serveis. S’ha enviat un escrit per implicar d’altres administracions, i es passarà l’escrit i la resposta als delegats de la Comissió Paritària. El cap del servei, Rafel Castell, diu que la perspectiva a mig termini no és bona, i que si no es troba remei, serà difícil mantenir un servei propi sense subcontractar, cosa que implicaria un servei i una mentalitat diferent.

UOB manifesta ser conscient dels recursos limitats del SPRL, agraeix la tasca dels seus professionals, conscient dels problemes reals, i aposta pel manteniment del servei amb la concepció actual, és a dir, un servei genuïnament públic i propi, lliure de gestió privatitzada. Per això suggereix que la solució és apujar el sou dels metges de prevenció. La directora general de Personal Docent es mostra d’acord, però diu que això implica diverses administracions. El cap del servei, Rafel Castell, concorda: si els sous dels metges no s’equiparen als d’altres serveis, no només no es podrà completar la plantilla orgànica del servei, sinó que els pocs recursos humans disponibles ara mateix encara podrien veure’s minvats per la competència del sector privat.


dimarts, 15 de març del 2022

Àmbits a ESO: els departaments decideixen!Des d'UOB Ensenyament som conscients que en qüestions d'educació no hi ha una recepta màgica que serveixi per a tots els grups, matèries i/o etapes educatives. 
Quant a la possibilitat de l'agrupació de matèries per àmbits que preveu la LOMLOE per als cursos de 1r a 3r, d'ESO aquesta innovació no es fonamenta en cap tipus d'estudis que demostrin que aquest ordenament curricular millori l'aprenentatge dels alumnes. Almenys no tenim constància que des del Ministerio o des de la Direcció General de Planificació i Centres de la Conselleria d'Educació i FP s'hagin preocupat de demostrar-ho amb dades objectives. 
Així les coses, ens trobam immersos en un debat que tant defensors com detractors dels àmbits es basen en impressions i no en dades. Davant aquesta disjuntiva i assumint que en una confrontació mancada de dades no es pot pressuposar que cap dels dos bàndols tengui més raó que l'altre des d'UOB Ensenyament consideram que el més assenyat és posar en valor el criteri i experiència dels docents dels departaments implicats a l'hora de decidir la seva implantació en un centre. 

Però què implica realment l'agrupació de matèries per àmbits? Allò que més sorprèn és que sigui una organització curricular que, a falta de conèixer la lletra menuda de l'esborrany de currículum d'ESO, vulnera el principi d'especialitat i condueix a l'alienació del professorat que hagi d'impartir àmbits en contra de la seva voluntat. D'aquesta manera el docent a qui li toqués impartir l'àmbit hauria d'impartir matèries per a les quals no estigués format acadèmicament ni tampoc habilitat segons l'especialitat de la qual és titular (funcionaris de carrera) o segons les funcions per les quals està habilitat d'acord amb la convocatòria d'interins. 
A manca d'un esborrany de currículum autonòmic d'ESO, el que sabem es que des de la Direcció General de Planificació i Centres han plantejat un doble model de distribució horària de les diferents matèries segons si es fan àmbits o no. Aquesta elecció no seria gratuïta, i aquí és on es veu el maquiavelisme de la proposta ja que el fet de triar àmbits aniria acompanyat del premi d'unes hores de lliure disposició que en anirien en detriment d'algunes assignatures. Tampoc sabem si la dedicació d'aquestes hores de lliure disposició anirà adscrita als departaments que han perdut hores per mor de la integració en àmbits o si quan el centre decideixi la implantació o no dels àmbits el claustre sabrà a què es dedicaran aquestes hores de lliure disposició o si serà un xec en blanc per als equips directius. 
Aquesta proposta de la DG de Planificació i Centres ens preocupa molt perquè consideram que sotmetre a a aquest xantatge als claustres no farà més que generar tensions i divisions que faran difícil la feina del dia a dia en els centres.

Davant la manca d'evidències, pels motius exposats i per tractar-se d'una decisió amb implicacions significatives en la pràctica docent i d'acord amb l'esperit del que es va tractar en assemblea, des d'UOB Ensenyament defensam que l'agrupació de matèries en àmbits ha de ser una decisió lliure dels companys i companyes que s'hi hauran d'aferrar, tot posant en valor el seu criteri fonamentat en l'experiència del dia a dia a l'aula. 

Així les coses, defensam:

1. Que no es plantegi un model amb hores de lliure disposició i un altre sense ja que d’aquesta manera es coacciona als claustres.  El fet de fer àmbits o no fer-ne no pot estar condicionat a aconseguir aquestes hores de lliure disposició per destinar a altres iniciatives. 

2. Que la realització o no d’àmbits la decideixin exclusivament els departaments de les matèries implicades que seran qui ho hauran de dur endavant. Aquesta decisió ha de ser unànime per consens entre els departaments implicats. Si no hi ha consens no tira endavant.

3. Que per definir el posicionament de cada departament es faci per consens entre el professorat que a final de curs tingui continuïtat al centre. Això inclou els funcionaris de carrera que ja tenen plaça definitiva en el centre i els funcionaris de carrera que hagin obtingut la destinació en el concurs de trasllats i s’hagin d’incorporar al centre el proper curs.

4. Que la Conselleria respecti el principi d’especialitat i per tant els àmbits s'imparteixin a partir de la codocència. D'aquesta manera es garanteix que sempre hi hagi el professor especialista de la matèria més un altre professor de l’àmbit. Que en cas que els departaments implicats decideixin per consens la integració en àmbits es doti d’hores de les matèries implicades perquè així sigui. 

5. Que es mantengui la pertinença del professorat que durà a terme l’àmbit a cada departament com a entitat acadèmica que garanteix la qualitat didàctica de l'ensenyament de la matèria en qüestió.

6. Que la realització d’àmbits dugui associada un procés de revisió amb objectius i nivells d’assoliment que s’hagi de sotmetre als departaments implicats cada dos cursos perquè decideixin la continuació o no dels àmbits. 

7. Que el fet de triar àmbits vagi dotada amb una hora de coordinació per cada matèria que s’integra dins l’àmbit perquè els professors es puguin trobar i acordar l’actuació conjunta.

Aquestes propostes han estat adreçades al Director General de Planificació i Centres el Sr. Antoni Morante via registre d'entrada amb la petició que es tenguin en compte de cara a la confecció de l'esborrany del currículum autonòmic LOMLOE de l'ESO. Des d'UOB Ensenyament ens mostram disposats a asseure'ns i parlar-ne amb l'objectiu que, en el cas que un centre opti per l'agrupació de matèries en àmbits aquesta decisió sigui 100% lliure i autònoma, sostinguda pels comapanys i companyes que ho hauran d'implantar. Perquè l'educació no es fa als despatxos ni als currículums, sinó en el dia a dia dins l'aula. 

dilluns, 7 de març del 2022

Un granet d'arena per a UcraïnaCircular 249/2022

Com hem llegit en algun lloc, sembla surrealista que fa dos dies celebràvem als centres educatius el Dia de la Pau i avui ens trobam amb una guerra al costat de ca nostra.

Des d'UOB no volem ni podem passar de llarg davant aquest fet injust i cruel. Per tant, condemnam rotundament l'agressió del govern rus contra el poble d'Ucraïna, demanam que aquest conflicte s'aturi i exigim als governs europeus que s'impliquin en les negociacions per posar-hi fi i cercar una sortida negociada.

Tornant al principi i supòs que tothom coincidirà, tristement aquest és el moment de celebrar el dia de la Pau, contra aquesta guerra i contra moltes altres, algunes silenciades que no acaben mai. No restem impassibles davant la violència.

De ben segur als vostres centres ja heu duit a terme, o teniu pensat fer-ho, activitats per rebutjar la guerra a Ucraïna, guerra contra la qual, no ho oblidem, també hi està en contra, part de la població russa, injustament represaliada. UOB ensenyament us anima a sumar-vos a aquestes iniciatives: un minut de silenci, la lectura d'un manifest, activitats plàstiques,... -idees en teniu de bones i millors-. Si ens en feis arribar alguna imatge al nostre correu: ensenyament@uob.cat o per whatsap al 693745906, en farem difusió i us estarem agraïts.

Cridem junts que volem un món sense guerres.

divendres, 4 de març del 2022

UOB Ensenyament no oblida els docents depurats durant el franquisme

 

Ahir dimecres 3 de març de 2022 vàrem assistir a l'acte de descobriment de la placa d'homenatge als docents depurats a Palma pel Franquisme. Aquesta placa recordarà els 98 docents republicans depurats per les autoritats franquistes durant la Guerra Civil i la immediata postguerra. Des d'UOB Ensenyament no ens estarem de revindicar la llibertat de càtedra com a condició sine qua non de la tasca docent i de la dignitat dels docents.