Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 31 d’octubre del 2022

FAQ's Concurs de Mèrits

PREGUNTES FREQÜENTS CONCURS DE MÈRITS

Informació actualitzada en data de 14 de novembre de 2022.

ACLARIMENT PREVI. Tota la informació continguda en aquest FAQ és d’acord amb l’esborrany de la Resolució, a hores d’ara encara no hi ha la convocatòria definitiva publicada. Accés a l’Esborrany de la convocatòria de Concurs de Mèrits.

TRÀMIT

Pregunta – Quin termini tenc i quina és la forma en què puc participar en el procés selectiu d’estabilització? 
Resposta – El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 21 de novembre al dia 21 de desembre de 2022, ambdós inclosos. La sol·licitud de participació s’ha d’emplenar, tramitar i formalitzar exclusivament per mitjans electrònics.

P – Aquest tràmit és exclusiu de les Illes Balears? 
R – No, el tràmit es farà conjuntament en totes les comunitats autònomes excepte Canàries, Catalunya, Galícia i País Basc. Les pots veure a l’annex 4 (pàg. 55 de l’esborrany).

P – Puc participar per diferents especialitats i/o per diferents comunitats autònomes? 
R – Sí, però has de tenir present que cada especialitat requereix una nova sol·licitud, en canvi, per a cada sol·licitud/especialitat pots seleccionar diverses comunitats autònomes.

P - Puc formalitzar una sol·licitud per una especialitat a les Illes Balears, i una altra sol·licitud a una altra comunitat, diferent de la que sol·licito a les Illes Balears? 
R - Sí, no hi ha cap impediment legal. El problema esdevindria si presentessis dues sol·licituds per la mateixa especialitat en dues comunitats autònomes diferents. Llavors, has de tenir present que la sol·licitud que s'atendria com a vàlida - per ordre teu preferencial - seria la darrera enregistrada.

P - Si la meva primera intenció és obtenir una plaça d'una especialitat concreta a les Illes Balears, puc formalitzar la sol·licitud al País Valencià, però posar preferencialment les Illes Balears? 
R - No. En aquest cas has de participar en la convocatòria de la comunitat autònoma a la qual vols aconseguir una plaça d'aquesta especialitat. És a dir, hauràs de realitzar el tràmit a les Illes abonant la taxa. La Conselleria d'Educació i Formació Professional serà l'òrgan responsable de baremar els mèrits que aportis.

P – Com funciona el procediment si selecciono més d’una CA? Em poden assignar plaça a més d’una comunitat? 
R – Sí, pot ser que, per puntuació, es proposi el teu nomenament com a funcionari a més d’una comunitat. En aquest cas, hauràs d’optar, per escrit, en el termini de cinc dies hàbils comptadors des de l’endemà que s’hagi fet pública la llista, per una d’elles.
En el cas que la persona aspirant seleccionada no presenti escrit d’opció preferent, descartant així la resta de CA on t’han adjudicat plaça també, s’entendrà que opta per l’especialitat en la qual té major puntuació o, si no, per aquella especialitat en la qual acrediti major experiència en centres educatius públics com a personal funcionari interí, expressada en anys, mesos i dies, i que renuncia a la resta.

P - Què significa que puc participar pel Torn 1 o Torn 2?
R - Significa que pots participar pel torn lliure d’accés general (Torn 1) o pel torn de reserva per a persones amb discapacitat (Torn 2).

P – Com en altres procediments selectius, s’acumulen al torn lliure les places que no es cobreixin pel torn de persones amb discapacitat? 
R – Sí, les places del torn de reserva per a persones amb discapacitat que no es cobreixin per aquest torn s’acumularan a les del torn lliure.

P – Si presento una sol·licitud en més d’una especialitat, i en cas d’haver de lliurar documentació per al barem de mèrits, quantes vegades he de lliurar la documentació? 
R – Una única vegada.

P – Si concorro en el torn 2, és a dir, al reservat per a persones amb discapacitat, puc concórrer a torn 1 (ingrés lliure) per places de la mateixa especialitat? 
R – No, concorres per aquest torn a places d’una especialitat no podràs concórrer a places de la mateixa especialitat pel sistema d’ingrés lliure en aquesta administració educativa. Si vols participar en el torn 2 per places d’aquesta comunitat autònoma, ho hauràs de seleccionar en la sol·licitud.
Així mateix, podràs concórrer en el torn 2 a les Illes Balears, i al torn 1 al País Valencià.

P - Què necessit per fer la sol·licitud de participació en el concurs de mèrits? 
R - Inicialment indicar-te que NO podràs participar amb usuari i contrasenya, sinó que per accedir-hi i poder emplenar i tramitar la sol·licitud - via telemàtica únicament - se't requerirà l’autenticació prèvia de la teva identitat mitjançant el sistema d’identitat electrònica per a les administracions:
- Certificat digital. 
- DNI electrònic. 
- Cl@ve PIN. 
- Cl@ve Permanent.

P - He de presentar documentalment, malgrat que la Conselleria ho té al “meu” portal del personal, la documentació que té a veure amb els requisits i condicions específics per a poder participar en el procés?
R - Sí. El tràmit telemàtic sols recupera i mostra automàticament les dades que consten en la Direcció General de Personal Docent de les Illes Balears en relació amb els mèrits. Llavors, hauràs d'adjuntar - en format PDF - en una passa del tràmit telemàtic:

 • Titulació universitària o equivalent a efectes de docència.
 • Formació pedagògica i didàctica (vegeu explicació en els FAQS sobre els REQUISITS).
 • Capacitació en llengua catalana (vegeu explicació en els FAQS sobre REQUISITS).
P - Què de fer si la informació referida als mèrits no hi consta quan es carreguen automàticament les dades en el tràmit telemàtic? 
R - En el moment de fer la sol·licitud es carregaran automàticament les dades que consten al portal del personal en relació amb els mèrits. Si trobes a faltar alguna informació que vols que se't valori com a mèrit, no pateixis, la podràs incorporar a l'espai que trobaràs habilitat al formulari de la sol·licitud de participació. Abans de finalitzar el tràmit telemàtic, la persona aspirant haurà d’adjuntar la documentació justificativa dels mèrits al·legats que hagi introduït manualment.

P - Puc presentar-me alhora al concurs de mèrits, al concurs-oposició d'estabilització i/o a les oposicions ordinàries?
R - Sí, no hi ha impediment legal per a presentar-t'hi simultàniament, però atès que presumiblement el concurs-oposició extraordinari i el concurs-oposició ordinari, esdevindran alhora, serà incompatible que hi puguis concórrer a ambdós. Llavors, en el moment que pertoqui, t'hauràs de decidir per un o per l'altre procés selectiu.
Al mateix temps has de tenir present que si aconseguissis plaça i estàs pendent de nomenament en alguns dels processos (mèrits o concurs-oposició, tant ordinari com extraordinari), depenent de quin es resolgués abans, doncs t'exclourien de la resta dels no resolts.

REQUISITS

– Per a poder participar en el procés, a quina data he de complir els requisits i condicions, tant generals com específics? 
R – A la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el 21 de desembre de 2022, inclòs.

P - Quins són els requisits i condicions específics que he de complir per a poder participar en el procés?
R -

 • Titulació universitària o equivalent a efectes de docència.
 • Formació pedagògica i didàctica: per als cossos de secundària, EOI i professorat especialista en sectors singulars de formació professional, estar en possessió del Màster en Formació del Professorat o equivalent. En el paràgraf 2.2.2 de l'Esborrany de la convocatòria de Concurs de Mèrits trobaràs els casos en què estàs dispensat d'aportar-ho o el seu equivalent, i en l'Annex 2, hi trobaràs la documentació acreditativa que has d'aportar dels requisits de participació, segons el cas en què et trobis.
 • Capacitació en llengua catalana: Es necessita el CCIP o el CCS (depenent del Cos).
  Aquí trobareu totes les totes les convalidacions i equivalències dels certificats de capacitació. 
  Les equivalències a què fa referència el Decret 115/2001 podeu trobar-les aquí.

P - Puc presentar-me a qualsevol especialitat que trobi oportú, malgrat no sigui la que tenc atribuïda segons l'Annex 4? 
R - Sí, sense cap tipus d'impediment, llevat que es vulgui accedir al cos de mestres. Per l'accés en aquest cos es necessitarà estar en possessió del títol de mestre, de diplomat en professorat d’educació general bàsica, de mestre d’ensenyament primari o el títol de grau corresponent.
Llavors, qualsevol persona que estigui en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent o titulació equivalent a efectes de docència, podrà accedir tant a places del cos secundària, com a les del cos de professors d’ensenyament d’idiomes, a les del cos de professors de música i arts escèniques, a les del cos de professors d’arts plàstiques i disseny, al cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, i a les del cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional.
Així mateix, has de tenir present que qualsevol experiència docent que aportis com a mèrit per concórrer a un altre cos diferent del teu, puntua 0,125 punts. Alhora cal que no oblidis també que per l'experiència docent en una altra especialitat del mateix cos de la teva principal especialitat et meritaran 0,350 punts per any.

P - Malgrat la modificació del Decret llei 6/2022 en relació al català, hi cap la possibilitat que puguin concórrer al concurs de mèrits docents de les comunitats de parla catalana? 
R - Sí, aquesta modificació, tenint present l'assenyalat en la pregunta anterior, no assegura al 100% que no hi puguin concórrer, sempre que reuneixin els requisits i condicions generals i específics que s'exigeix en la convocatòria. El fet de reunir aquests requisits i condicions generals podria també ser fruit d'haver assolit la capacitació de les Illes Balears en qualque moment en què hagin pogut fer feina a les illes, o n'haguessin previst fer-hi feina.
A tall d'exemple, indicar que - malgrat la modificació normativa - aquells/es mestres que tenguin el Certificat de capacitació per al professorat d’ensenyament primari del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, podran concórrer al concurs de mèrits.

P – Només tenc dos anys d’experiència com a mestre/a, puc participar en el concurs de mèrits? 
R – Qualsevol persona que reuneixi els requisits de titulació, capacitació pedagògica i capacitació lingüística es pot inscriure. No és requisit tenir una determinada experiència prèvia, ara bé, poca experiència suposarà pocs punts al barem de mèrits.

P – Necessit tenir el màster de formació del professorat per poder presentar-me o el puc presentar a posteriori? 
R – Sí, necessites presentar el títol abans que finalitzi el termini d’inscripció (21 de desembre de 2022).

P – Si m’he presentat al concurs de mèrits de Catalunya, País Basc, Canàries o Galícia, puc també participar en el de les Illes Balears? 
R – Si en aquestes comunitats autònomes t’has presentat per una especialitat del mateix cos, has de saber que en cas que t’adjudiquin una plaça en alguna d’aquestes comunitats abans que es resolgui a les Illes Balears, a la nostra comunitat sortiràs com exclòs per estar pendent del corresponent nomenament com a funcionari de carrera a una altra comunitat.

P – Puc presentar-me i aportar la formació pedagògica i didàctica i/o la capacitació en llengua catalana una vegada finalitzat el termini d'inscripció?  
R – No, necessites presentar-los dins el termini establert per a la formalització de participació en el concurs de mèrits excepcional.

P – Soc funcionari/ària de carrera de l’especialitat de Geografia i Història, em puc inscriure per obtenir l’especialitat de Llengua Catalana? 
R – No. El fet de ser funcionari/ària de carrera, o estar proposat/da per ser-ho, d’un determinat cos és causa d’exclusió del procediment. Sí que podries fer la inscripció per obtenir una especialitat d’un cos diferent, per exemple del cos de Mestres, sempre que tinguessis la titulació corresponent.

P - Som funcionari/ària de carrera del cos de mestres. Puc participar en el concurs de mèrits per canviar de cos? 
R - Sí. Has de tenir present que si ets funcionari/ària del règim de classes passives, i obtens el canvi de cos, perdràs la teva condició de règim de classes passives i passaràs al règim general de la seguretat social, cosa que afectarà les condicions de jubilació.

BAREMACIÓ

– Si la meva experiència docent és d’una especialitat fins ara de professor/a tècnic/a d’FP i ara aquesta especialitat ha passat al cos de secundària, em contaran l’experiència? 
R - Sí, es valorarà l’experiència en aquestes especialitats per l'ingrés a les mateixes especialitats, independentment del cos de què es tracti (Annex 3, pàg. 46 de l’esborrany).
Cal afegir que, si vols concórrer per una especialitat que ja pertanyia al cos de secundària, i vols aportar en la beramació l'experiència docent que has adquirit via una especialitat que ara és de secundària, però abans pertanyia a l'extingit cos de PTFP, aquesta, et computarà com a mèrit 0,3500 punts per any d'experiència docent, i viceversa.

P - Fins a quina data em seran considerats com a vàlids, i en conseqüència, em computaran en la baremació, els mèrits que hi aporti? 
R - Únicament se't valoraran aquells mèrits assolits i degudament perfeccionats (inclosa l’experiència docent) a data 21 de desembre de 2022, sense que un mateix mèrit pugui ser valorat en més d’un apartat o subapartat del barem.

P – Em puntua l’experiència docent adquirida a la concertada? 
R – Sí, per cada any que hagis treballat en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos al qual s’opta, et puntuarà 0,1 punts.

P – Puntua l’experiència a la universitat/escoletes infantils? 
R – No se't valorarà l’experiència docent prestada en universitats públiques i privades, en escoletes infantils públiques o privades (cicle 0 a 3 anys), ni com a educador o educadora, monitor o monitora, auxiliar de conversa, lector o lectora o altres activitats similars que es desenvolupin en els centres educatius, ni com a personal laboral especialista.

P – Si tenc un cicle formatiu de grau superior, em puntua? 
R – Sí, et puntuarà 0,2 punts, però has de tenir present que no et sumarà si l’aportes com a requisit per a l’ingrés al cos o l’has utilitzat per a l’obtenció del títol al·legat per a l’ingrés (p. ex. has entrat al grau de magisteri d’educació infantil mitjançant el cicle formatiu d’educació infantil. En aquest darrer cas, perquè et sumés, hauries de demostrar-ho aportant documentació justificativa (títol de batxillerat o altres títols).

P – Si tenc la diplomatura de magisteri i, a posteriori, vaig treure el grau, aquest últim em puntua? 
R - No. En el cas que aspiris a cossos de funcionaris docents grup A2, no et valoraran per aquest apartat, en cap cas, el primer títol o estudis d’aquesta naturalesa que presenti l’aspirant.

P – Tenc el nivell avançat de l’EOI d’un idioma, em puntua? 
R – Depèn del moment en què et vas treure el títol. Has de tenir present que fins a 2017 els cursos EOI anaven amb LOE i un avançat equivalia a un B2, en canvi, a partir del 2018 (pla nou, Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre, BOE núm. 311, de 23 de desembre) l’avançat és un C1. Només els nivells C1 i C2 donen 0,5 punts.

P- Tenc el C1 de Català de l’EOI, em dona punts? 
R – No, perquè t'acredita el nivell d’idioma d’una llegua cooficial, que és requisit d’ingrés als cossos docents de l’Administració educativa de les Illes Balears.

P - Tenc el C2 de Català de l’EOI, em dona punts? 
R - Sí, en l'apartat 2.4.2 del barem. No et donarà punts si tens el C2 de la Direcció General de Política Lingüística.

P - Com em puntuarà l'experiència docent en les funcions d'àmbits científic-tècnic i sociolingüístics? 
R - L'experiència et puntuarà en relació amb la matriu de l'especialitat per la qual es concursa: per exemple, si es concursa a matemàtiques, l'experiència en àmbit científic puntua com experiència en matemàtiques.

P - Com em puntua l'experiència docent en la funció de cultura clàssica?
R - Ídem que la resposta anterior.

P - Com em puntua l'experiència en atenció a la diversitat a primària?
R - Et puntuarà per al cos de primària.

P - Per saber l'odre en que previsiblement quedaré al concurs de mèrits, puc prendre de referència l'ordre de baremació de la lista d'interinitats del curs 2022-2023? 
R - No, aquesta seria una manera molt esbiaixada d'interpretar el procés/situació. Has de tenir present que el topall de 10 anys com a màxim d'experiència docent prèvia, iguala molts de casos. A més, és important assenyalar que el barem que s'aplica en el concurs de mèrits no té res a veure amb el barem que s'aplica al procés d'interinitats de les Illes Balears.

P – Quins són els criteris de desempat, en el cas que en l’ordenació de les persones aspirants es produeixin empats?

R –

 1. Sense poder excedir el màxim establert per apartat, el primer criteri és obtenir la major puntuació en els apartats del barem de mèrits per l’ordre en què aquests apareguin en el barem (Annex 3). És a dir, primer es mirarà l’apartat 1 de l’experiència prèvia, si es continua empatant, en segon terme es mirarà l’apartat 2, el de formació acadèmica, i si encara continués l’empat, en tercer i darrer terme, es miraria l’apartat 3, el d’altres mèrits
 2. Si malgrat això, persistís l’empat, es mirarà la major puntuació en els subapartats del barem de mèrits per l’ordre en què aquests apareguin al barem (Annex 3). És a dir, primer es mirarà el subapartat 1.1, el de l’experiència docent en l’especialitat del cos a la qual s’opta, en centres públics, si encara així continua l’empat, en segon terme es mirarà el següent subapartat, el 1.2 que fa referència al d’experiència docent en altres especialitats del mateix cos al qual s’opta, en centres públics. Si continua l’empat, s’anirà botant per tots i cada un dels subapartats, segons l’ordre d’aparició al barem (Annex 3), fins que algun d’ells desempati. És a dir, subapartat 1.3, 1.4, després es pegaria el bot al subapartat 2.1, 2.2,… i així successivament fins que es desempetàs. 
 3. Si malgrat tot l’anterior, encara continua l’empat, en darrer terme, el criteri que s’emprarà per desempatar serà el de major temps d’experiència en centres públics en l’especialitat per la qual es participa, expressada en anys, mesos i dies.

ADJUDICACIÓ

 Quan es resoldrà el concurs de mèrits i, per tant, quan sabré si seré nomenat funcionari/ària de carrera?
R – No hi ha dates definides, en tot cas ha de ser abans del 31 de desembre de 2024. Dependrà, en bona part, de la quantitat d’aspirants que s’hi presentin i el temps necessari per a la baremació dels seus mèrits.

– Si soc seleccionat/da en el concurs, i dia 1 de setembre no m’incorpor a la plaça assignada, perdo aquesta plaça? 
R – Sí. En conseqüència, la plaça serà assignada a la primera persona que hagi quedat sense ser seleccionada en el concurs de mèrits.

P – Si aconsegueixo una plaça en aquest procés selectiu, em diran des del primer moment a quin centre m’ha tocat la plaça? 
R – No. El primer curs (2023-24 o 2024-25) després d’haver-se resolt el concurs, tendràs una adjudicació provisional, és a dir, triaràs plaça al procediment d’adjudicacions de l’estiu (abans que els interins) i participaràs, durant el curs (normalment es fa el mes de novembre) obligatòriament, al concurs de trasllats per intentar obtenir una plaça definitiva pel curs següent.

P – Obtindré plaça definitiva al primer concurs de trasllats? 
R – Possiblement, no. Pots quedar en expectativa de destinació, de manera que cada any participaries en les adjudicacions de l’estiu (abans que els interins) fins a obtenir plaça definitiva al concurs de trasllats.

P – La primera vegada que participi en el concurs de trasllats ho faré amb la puntuació obtinguda al concurs de mèrits o se m’aplicarà la baremació completa del concurs de trasllats? 
R – Aquesta qüestió està pendent de definir-se.

P – Si he concorregut pel torn 2, és a dir, al reservat per a persones amb discapacitat, i no obtinc plaça, em podrien adjudicar una plaça pel torn 1 (lliure ingrés)? 
R - Sí, en el cas que et presentis pel torn reserva de places per a persones amb discapacitat, i no obtinguis plaça, i la puntuació que hagis obtingut en el concurs, sigui superior a l’obtinguda per altres aspirants del torn lliure de la mateixa especialitat, serà inclòs, per ordre de puntuació, en el sistema d’ingrés lliure.

P – Em poden proposar per ingressar a una plaça a més d’una especialitat del mateix cos? 
R - Sí, però en cap cas podràs ingressar com a funcionari/ària de carrera, per més d’una especialitat del mateix cos. Hauràs d'optar per una plaça o per l'altra.

P - Si obtenc una plaça vacant provisional, fins que aconseguim la definitiva en qualque concurs de trasllats, quines places hem de prendre de referència?  
R - Les vacants que, per exemple, s'han adjudicat a l'estiu, incloses les de programes temporals, al marge d'altres que s'hagin consolidat en plantilla. Això implica que els i les docents que tenen una vacant fins al 31 d'agost de 2025, podrien finalitzar la seva contractació el 31 d'agost de 2023, o a tot tardar, de 2024.

CANVI D’ILLA/CENTRE

 Podré en qualque moment canviar de centre/illa? 
R - Una vegada obtinguda plaça definitiva mitjançant el concurs de trasllats, hauràs d’estar mínim dos anys en aquell centre per poder tornar a participar en el concurs de trasllats, i així optar a una altra plaça definitiva en un altre centre.

P- Podré, abans d’aquests dos cursos, demanar canvi per conciliació familiar? 
R – Hauràs de consultar els requisits de la convocatòria de comissions de serveis del curs en qüestió.

 Podré demanar places d’altres especialitats que no siguin per la que m’han assignat plaça en el concurs de mèrits? 
R – No. L’adquisició de noves especialitats requereix un nou procediment selectiu. S’exceptua d’aquesta regla general l’adquisició de noves especialitats d’educació primària, que poden ser adquirides per habilitació.

RENÚNCIA

 Puc renunciar a la plaça que m’adjudiquin? 
R - La renúncia com a tràmit no existeix, es fa efectiva al no incorporar-te dia 1 de setembre al centre adjudicat. De totes maneres, pensa que la primera adjudicació que obtinguis és provisional per a un curs escolar, i que no té per a què ser la mateixa que la definitiva, què aconseguiràs participant en el concurs de trasllats. 

P – M’han adjudicat una plaça, i no m’hi he incorporat dia 1 de setembre (2024 o 2025) sense motiu justificat, què passa? 
R – S’entén que renuncies a la plaça i, en conseqüència, renuncies a tots els drets que et puguin correspondre pel fet d’haver participat en el procediment selectiu. (base 10.4 de l’annex 1).

P – Si he “renunciat” (no m’he incorporat a la plaça adjudicada) puc continuar fent feina com a interí/na? 
R – Sí que pots fer-ho, però has de tenir present que ja estaran fetes les adjudicacions d’estiu.


Si després de llegir aquesta entrada encara et queda algun dubte, els ens pots fer arribar a ensenyament@uob.cat.

dijous, 27 d’octubre del 2022

Massa tard i massa magre, però amb esperances!


Resum MSE 2022.10.26 Presentació Esborrany i mètode de treball del nou Acord Marc

 • La Mesa ha tengut com a principal punt de l’ordre del dia la presentació i presa de posició prèvia de cada sindicat sobre l’esborrany de partida presentat per la Conselleria d’Educació i FP.
 • UOB Ensenyament ha començat per expressar la seva mescla d’expectació i escepticisme.
 • UOB considera fonamental que cada proposta defineixi terminis i calendarització.
 • UOB destacà, per començar, dues preocupacions:
  • Calendarització immediata per arribar a les 23 hores lectives a infantil i primària.
  • Restitució i bloqueig a futur de la congelació salarial del 2020-21 via mangarrufes comptables.
 • Uns dels punts més interessants són el referent al desenvolupament d’una carrera professional, i també  la consecució de les 18 hores lectives a secundària, 
 • En canvi, la proposta de reducció de ràtios que fa la Conselleria és massa tímida.
 • Us convidam a llegir al text complet el llistat -ben llarg, per cert- d'elements de l'esborrany que són fruit directe de les aportacions d’UOB Ensenyament a la prèvia reunió bilateral que mantenguérem amb els representants de la Conselleria.
 • També us convidam a llegir al text complet les noves peticions que vam afegir durant la Mesa, la majoria d'elles ja fetes durant la bilateral però que no figuren a l'esborrany.
 • Per acabar, la Conselleria va proposar un mètode per poder fer operatiu un projecte tan ambiciós, a partir de 3 grups de treball organitzats per àrees temàtiques i constituïts en Meses Tècniques. UOB va trobar assenyada la proposta i li donà suport.
 • En resum, el procés de negociació està obert, amb algunes bones expectatives, però amb coses que ens preocupen molt, com la problemàtica de les hores lectives a Infantil i Primària. Tots plegats, lluitarem aquest llarg camí!

TEXT COMPLET

Ahir, dimecres 26 d'octubre de 2022, es va reunir la Mesa Sectorial d'Educació amb caràcter extraordinari, amb la presència, entre d'altres, del conseller d'Educació i Formació Professional, Sr. Martí March, la directora general de Personal Docent, Sra. Rafaela Sánchez, i el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antonio Morante.

La Mesa ha tengut com a principal punt de l’ordre del dia la presentació i presa de posició prèvia de cada sindicat sobre l’esborrany de partida presentat per la Conselleria d’Educació i FP, el qual us vam enllaçar quan férem difusió de la Mesa.

UOB Ensenyament ha començat per expressar la seva mescla d’expectació (tota negociació amb objectiu de millorar és bona, i algunes de les propostes de l’esborrany, sovint proposades per UOB, són interessants) i escepticisme (la negociació arriba tard, a un moment sospitosament proper a les eleccions autonòmiques, no s’han complert tots els pactes de l’anterior Acord Marc, i desconfiam del tarannà autoritari de la Conselleria). Us enllaçam el Comunicat de Premsa que emetérem previ a la reunió per a explicar-vos els motius de les nostres prevencions.

En tot cas, UOB considera fonamental que cada proposta defineixi terminis i calendarització, en el benentès que no es podran aplicar totes les millores al mateix temps, sinó de manera progressiva i pautada. En aquest sentit, els representants de la Conselleria indicaren que volien prioritzar el procediment d’integració del professorat tècnic de FP al cos de Secundària, i anunciaren una convocatòria imminent de MSE per tractar la qüestió.

Respecte el contingut concret de la resta de propostes, UOB destacà, per començar, dues preocupacions:

La primera, i fonamental, és referent a la vaguetat de la proposta de l’esborrany pel que fa a la reducció progressiva d’hores lectives a Infantil i Primària, sense establir ni un objectiu ni un termini, és a dir, sense dir ni comprometre’s a res. UOB va denunciar amb vehemència la càrrega laboral insuportable dels mestres i reclamà una calendarització immediata per arribar a les 23 hores lectives, d’acord amb el sentit comú, i també amb les recomanacions de la Llei 4/2019, d’àmbit estatal. La resposta de la Conselleria fou indignant: una negativa taxativa, amb el pobre argument de la manca de pressupost per contractar els 800-900 mestres que serien necessaris per assolir aquest objectiu. Com veis, és l’argument d’un Govern no compromès amb l’educació pública i de qualitat, ni amb els drets dels treballadors docents, concretament dels mestres. Ens sobtà, però UOB fou l’únic sindicat que es mostrà genuïnament indignat per aquest despropòsit. Negociarem, sí, però pel que fa a aquest punt, ens hi trobaran, i aferrats ben fort!

La segona, també molt important, és que l’esborrany està redactat de tal manera que no garanteix la no repetició de la mangarrufa comptable que permeté a la Conselleria retallar-nos el sou entre el 2020 i el 2021. UOB, que fou l'únic sindicat que detectà la trampa encoberta d’aquesta redacció, qualificà aquesta acció de ‘robatori’. El Conseller, cínicament, parlà de ‘préstec’. No és un préstec, perquè, en el supòsit que restableixin el nominal que ens deuen, mai no ens tornaran els doblers, ni els interessos generats. Per tant, mantenim, amb la boca ben ampla, l’expressió ‘robatori’.

Potser un dels punts més interessants és el referent al desenvolupament d’una carrera professional docent, on posarem tota la nostra capacitat i força negociadora. També veim factible la consecució de les 18 hores lectives a secundària per al curs vinent, i no en el termini de dos anys, que és l’inicialment previst per la Conselleria. No ens convenç tant, en canvi, la tímida proposta de reducció de ràtios que fa la Conselleria; un altre element on no ens cansarem d’insistir.

Voldríem destacar, també, els elements de l’esborrany que són fruit directe de les aportacions d’UOB Ensenyament a la prèvia reunió bilateral que mantenguérem amb els representants de la Conselleria:

 • Supressió de la incompatibilitat en la percepció del complement de tutoria i el de cap de Departament
 • Restabliment de les llicències per estudis
 • Revisió i actualització de les mesures dels fons d’acció social
 • Regulació d’un any sabàtic
 • Regulació de la petició de mitja jornada per a tot el personal docent
 • Extensió dels permisos per assumptes propis a tot el personal docent
 • Negociació de compensació horària lectiva/no lectiva per a docents amb elevat nombre d’alumnes
 • Inclusió als plans de formació del professorat de formació especifica per especialitats i didàctica de les distintes àrees
 • Negociació al marc de la MSE del procediment d’acreditació en competència digital docent, i compromís de constitució de Mesa Tècnica per tractar la resta d’aspectes relacionats amb el Pla de Digitalització
 • Negociació d’un protocol per a les agressions als docents
 • Elaboració d’un pla d’igualtat
 • Recerca de solucions reals al problema de les altes temperatures a les aules

D’altra banda, UOB va afegir noves peticions, la majoria d'elles ja fetes durant la bilateral però que no figuren a l'esborrany:

 • Remuneració al 100% de tots els dies de baixa per malaltia, inclosos el 2n, 3r i 4t dia
 • Accés dels docents en situació d’incapacitat temporal (IT) als increments salarials acordats, inclosos els derivats del venciment de triennis i sexennis, sense necessitat de reincorporar-se al servei actiu
 • Resolució del problema del pagament de l’estiu per als interins que hagin treballat més de 5,5 mesos
 • Reducció de la burocratització
 • Replantejament de l’organització i assignació de recursos a l’atenció a la diversitat per tal de millorar la seva eficiència, amb especial atenció a la dotació de places suficients de PT i AL, a més de replantejar el lloc i funció ocupats pels orientadors als centres de Primària.
 • Pagament complet de la funció tutorial o de cap de Departament per a les mitges jornades
 • Pagament d’un complement salarial als coordinadors, molt especialment als coordinadors de cicle a Primària i als coordinadors TIC
 • Supressió del límit de CHL, en cas que corresponguin
 • Supressió de la distinció artificiosa entre hores lectives amb docència directa i les lectives sense docència directa
 • Retorn a les 25 hores de presencialitat als centres de secundària quan es reprengui la setmana laboral de 35 hores

Per acabar, la Conselleria va proposar un mètode per poder fer operatiu un projecte tan ambiciós, a partir de 3 grups de treball organitzats per àrees temàtiques i constituïts en Meses Tècniques. UOB va trobar assenyada la proposta i li donà suport.

En resum, el procés de negociació està obert, amb algunes bones expectatives, però amb coses que ens preocupen molt, com la problemàtica de les hores lectives a Infantil i Primària. Tots plegats, lluitarem aquest llarg camí!

dimecres, 26 d’octubre del 2022

Nou Acord Marc: ni són els temps ni són les formes


 COMUNICAT DE PREMSA

La Conselleria d’Educació i Formació Professional ofereix, quan manquen sis mesos per a les eleccions autonòmiques, obrir un procés de negociació per a un possible nou acord marc sobre mesures sociolaborals i de polítiques educatives, i ha presentat un esborrany com a punt de partida

UOB Ensenyament celebra qualsevol iniciativa negociadora que procuri la millora de les condicions sociolaborals dels docents de les nostres illes. Ara bé, UOB vol posar de relleu algunes qüestions que li sobten.

Primerament, crida l’atenció el moment triat: l’anterior acord marc data del 2015 i, com reconeix el propi esborrany de la Conselleria, no s’ha aplicat en la seva totalitat. La lògica dictaria acabar de desplegar l’acord vigent (han tengut set anys per fer-ho!) i, en iniciar la propera legislatura, i en cas de romandre al Govern, iniciar un nou projecte estratègic, sobretot a un context de desplegament de la nova LOMLOE que implica tal càrrega de treball que fa que qualsevol proposta anterior hagi quedat obsoleta. Però en comptes d’això, engeguen aquest procés quan manca poc per a les eleccions. Sembla pur electoralisme.

D’altra banda, i sense entrar a valorar l’esborrany en sí mateix, també és curiós, si més no, que vàries de les propostes que s’hi recullen siguin simples obligacions legals de l’Administració, com ara la reducció de les places d’interinitats a un màxim del 8% o la integració dels professors tècnics de formació professional al cos de secundària.

També ens inquieta que l’esborrany comenci amb una suposada proposta de millora salarial que, ben llegit, podria implicar donar per escrit un permís tàcit per a què l’Administració autonòmica continuï amb la mala praxi de fer enginyeria comptable, i així garantir les apujades salarials només per a les retribucions bàsiques, però no per a les complementàries. UOB s’oposarà a aquest robatori encobert als docents, ja prou expoliats.

Finalment, UOB Ensenyament no pot sentir més que incredulitat en llegir la introducció de l’esborrany, que parla d’una Conselleria d’Educació que té com a objectiu prioritari la millora de les condicions sociolaborals dels docents al context d’una aposta decidida per al sector públic i una recuperació del diàleg social com a font d’acords.

Perquè la realitat percebuda pel nostre sindicat està molt allunyada d’aquesta Arcàdia feliç, una realitat bastida amb la contínua degradació de la funció docent, marcada per la burocratització, l’insuportable increment de la càrrega laboral, i l’empobriment dels docents, a més d’un riu de finançament per a l’ensenyament concertat que eixuga i esgota les fonts públiques. Una realitat construïda i desitjada per una Conselleria d’Educació autoritària i que intenta reduir els àmbits de negociació amb els sindicats a simples reunions informatives de les seves directrius. Una realitat que UOB no deixarà de denunciar, a més d’oposar-s’hi amb totes les seves forces.

Palma, 26 d'octubre de 2022

dimarts, 25 d’octubre del 2022

UOB RECLAMA: SOBRECÀRREGA LABORAL

 Circular 271/2022


COMUNICAT DE PREMSA

UOB Ensenyament denúncia l’increment sostingut de la càrrega de treball per al personal docent, que ha d’assumir, a més de les seves obligacions ordinàries, la tasca gegantina de formar-se i elaborar situacions d’aprenentatge i eines d’avaluació per a la nova LOMLOE, a més d’acreditar-se digitalment i crear materials didàctics TIC a partir del no res.

Cada una d’aquestes càrregues ve acompanyada pel seu corresponent allau burocràtic. A més, aquesta disbauxa es produeix en el context del no acompliment de l’Acord Marc vigent, que preveu 18 hores lectives a secundària, quan la realitat són 19, i la ignorància de la recomanació a nivell d’Estat de reduir les hores lectives d’infantil i primària a 23 hores lectives setmanals, quan a les Illes Balears la realitat són 25.

L’amor de les nostres autoritats educatives per la paperassa inútil, sumat a la seva passió pels canvis estratègics de dubtosa utilitat però segura incapacitat del sistema per assimilar-los (perquè s’implanten a correcuita), amb l’afegitó d’una absoluta manca d’empatia per entendre que un treballador rebentat no pot fer tota la feina que hom li encarrega, ni molt manco fer-la ben feta, ens aboca a un problema de manca de qualitat del sistema educatiu, a més dels costos creixents derivats de dur a l’extrem la salut mental dels professionals de la docència, amb implicacions en forma d’absentisme laboral i sobrecàrrega del sistema de salut.

divendres, 21 d’octubre del 2022

Complements salarials. Compatibles i dignes!

Circular 270/2022
 


COMUNICAT DE PREMSA

UOB Ensenyament vol posar de manifest la necessitat de revisar la injusta incompatibilitat dels complements salarials dels docents que exerceixen algun càrrec addicional als centres educatius.

La Conselleria d’Educació de les Illes Balears té establert que els diferents complements (tutoria, cap de departament, membre equip directiu…) són incompatibles, de manera que només es cobra el de major quantia. A més, una tasca tan important i feixuga com és la de coordinació TIC no es veu recompensada amb cap complement específic.

Així mateix, no volem deixar de recordar el desfasament econòmic de molts d’aquests complements. Només per posar un exemple, el complement de tutoria (establert avui en dia en 32,31€) ha augmentat sols en 2,31 € des de l’any 2007. I a això cal sumar-hi que, en cas de fer mitja jornada, només es cobra la meitat del complement. És que només s’atén a la meitat del grup?

Des del 2019 estem reclamant que es posi solució a aquesta situació i la voluntat ha estat nul·la. Aquesta sobrecàrrega de feina mal pagada dels docents va en detriment de la qualitat del sistema educatiu.

Per un augment real i compatible dels complements salarials!

dilluns, 10 d’octubre del 2022

A l'IES Sineu també ho tenen clar. NO a la LOMLOE!


Des d'UOB Ensenyament volem donar tot el suport a la iniciativa duta a terme pel claustre de l'IES Sineu que s'ha concentrat avui durant el temps de l'esplai a la porta d'entrada del centre. Així les coses aquesta seria la primera concentració d'un claustre per fer visible el rebuig del professorat a la implantació d'una nova llei educativa que repeteix fil per randa els mateixos errors que va cometre el PP del ministre Wert amb la implantació de la LOMCE: no participació del professorat en actiu en l'elaboració de la norma, calendari d'implantació esbojarrat que només respon a interessos polítics i implementació de la llei a cost zero, és a dir, sense la inversió necessària per a corregir els mals endèmics del sistema (ràtios abusives i càrrega lectiva desmesurada). 
Aquesta no serà una iniciativa aïllada ja que des del claustre de l'IES Sineu tenen pensat seguir concentrant-se al llarg del curs 
Cal recordar que el passat divendres 30 de setembre el claustre de l'IES Sineu ja va enviar una carta al conseller Martí March expressant el rebuig a la implantació de la LOMLOE. Podeu llegir-la AQUÍ.

Així mateix, és de justícia posar en valor els centres pioners en el seu lliure pronunciament contra la LOMLOE.
 • IES Guillem Cifre de Colonya: dia 20 de setembre el claustre reunit en sessió extraordinària aprova per 70 vots a favor, 3 en contra i 7 abstencions enviar una carta de rebuig de la implantació de la LOMLOE al conseller March. Podeu llegir-la AQUÍ.
 • IES Santa Margalida: dia 21 de setembre el claustre del centre vota en contra de la proposta pedagògica de LOMLOE per ampla majoria. 
 • IES Madina Mayurqa: dia 6 d'octubre l'assemblea de l'IES Madina Mayurqa fa públic el manifest No en el nostre nom que es difon entre els docents a través de xarxes socials i premsa. El podeu consultar AQUÍ. Aquesta iniciativa també inclou un formulari d'adhesió per poder donar-hi suport ja sigui a nivell de centre (claustre), assemblea de centre o a títol individual: https://forms.gle/f4b6CyjZB4fwtQx18
A UOB Ensenyament entenem que les iniciatives dels instituts: IES Guillem Cifre de Colonya, IES Santa Margalida, IES Madina Mayurqa i IES Sineu demostren l'empoderament dels claustres i l'esperit crític dels docents davant les regulacions que des de Madrid cuinen els experts en educació que mai han trepitjat una aula i que des de la sempre servilista Conselleria d'Educació de les Illes Balears apliquen a ulls clucs. Davant això, tot el nostre suport.

Per aquest motiu, encoratjam a tots els claustres dels centres de les Illes Balears a expressar-se lliurement sobre la implantació de la LOMLOE i a dur a terme iniciatives com les de l'IES Sineu.

Al mateix temps, recordam a tot el professorat que UOB Ensenyament s'ha adherit a la convocatòria unitària d'aturada parcial que han convocat les diferents Juntes de Personal Docent no Universitari (Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera) el proper dimarts 18 d'octubre de 12 a 14h amb les corresponents concentracions a les 13h davant el Parlament de les Illes Balears en el cas de Mallorca, i davant les respectives delegacions territorials de la Conselleria d'Educació en el cas de Menorca (Maó) i Eivissa (Vila) també a les 13h.

Mesa Sectorial: Concurs de trasllats i Criteris de plantilles orgàniques

Avui s'ha convocat Mesa Sectorial d'Educació amb tres punts a l'ordre del dia:

1. Concurs de trasllats d'àmbit estatal

Tot i les mancances detectades, que han motivat el nostre conjunt d'esmenes -no totes     acceptades-, UOB considera que el plantejament general de l'esborrany és correcte, i per això ha votat afirmativament. Us convidam a llegir el resum complet per veure les nostres esmenes.

2. Concurs de trasllats d'inspectors d'àmbit estatal

Per les mateixes raons que al punt 1., UOB ha votat afirmativament.

3. Criteris d'establiment de plantilles orgàniques per al curs 23-24

UOB Ensenyament comparteix aquest criteri general, i per això ha votat sí a l'esborrany. Ara bé, una cosa és compartir el criteri de consolidació de places vacants que té la Direcció General de Personal Docent (que és allò que es votava), i una altra cosa és compartir el criteri de confecció de quotes de la Direcció General d'Ordenació, Planificació i Centres. UOB Ensenyament ha votat sí en el benentès que seguirà defensant una quota definida a partir d'una càrrega horària de 23 hores lectives a infantil i primària i 18 hores lectives a secundària, a més d'assegurar els desdoblament de les hores de català per fer front a l'emergència lingüística que vivim a les Illes Balears.


Avui, dia 10 d'octubre  de 2022, s'ha reunit la Mesa sectorial d'Educació amb caràcter extraordinari, amb la presència, entre d'altres, de la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, i el cap de departament de Personal Docent, Albert Flores.

L'ordre del dia constava de tres punts:

1. Concurs de trasllats d'àmbit estatal

El concurs de trasllats es convocarà el 13 d'octubre de 2022 i el termini de participació serà del 17 d'octubre al 7 de novembre, ambdós inclosos. La gran novetat del concurs d'enguany és que, pel que fa al reconeixement de l'antiguitat als cossos docents, i per sentència del Tribunal Suprem, es tendran en compte els serveis prestats com a funcionari interí i com a funcionari en pràctiques, i no només com a funcionari de carrera. En canvi, pel que fa a l'antiguitat al centre, se seguiran tenint en compte només els serveis prestats com a funcionari de carrera. D'altres petites modificacions respecte del concurs del curs passat és que els docents orientadors podran demanar places a conservatoris, els professors de secundària podran demanar plaça a escoles d'art per al batxillerat artístic, i que s'eliminen les places dels camps d'aprenentatge perquè han deixat de ser places de plantilla orgànica per esdevenir places que es donen només en comissió de serveis.

Les propostes d'esmena d'UOB han estat aquestes:

1) Permetre l'exercici del dret preferent per les places dels centres d’educació infantil de primer cicle (0- 3 anys), i per les places dels centres d’especial dificultat.
    Els representants de la Conselleria han manifestat que no ens podien dir al moment quins motius tècnics podria haver per no permetre'l, i que ho esbrinaran.

2) Acotar els casos on sigui obligatori haver concursat a una plaça per poder-la demanar en comissió de serveis, en tractar-se la comissió de serveis d'una figura de natura provisional, mentre la plaça de concurs té natura estable.
    La resposta de la Conselleria és que no ho volen fer per tal d'evitar que les comissions de serveis esdevenguin una forma tàcita de destinació definitiva, cosa que genera greus problemes als centres d'origen. UOB ha puntualitzat que, conscient d'això, només parla d'acotar les casuístiques. Conselleria ha respost que, per aquest particular, considera suficient la flexibilització per als casos de situacions personals sobrevingudes.

3) Retirada de la base que prescriu la no obtenció de plaça per als funcionaris que cessin al servei actiu abans de la data de pressa de possessió.
    La Conselleria ha respost que aquesta base és normativa estatal no susceptible de modificació.

4) Incloure la impartició en llengua estrangera al marc dels programes Batxibac British, tal i com es reconeixen les seccions europees i el pla pilot plurilingüe.
    La Conselleria s'hi ha mostrat d'acord.

5) Pel que fa als coneixements de Llengua Catalana, donar 4 punts als certificats de Política Lingüística, EBAP, etc. que certifiquen el mateix nivell de coneixements que el de l’EOI.
    La Conselleria ha resposta que ho han demanat i que hi estan treballant.

6) Afegir un apartat al barem d'Altres Mèrits que reculli qualsevol certificat de llengües estrangeres vàlid dins el Marc de Referència de Llengües estrangeres del Consell d’Europa, perquè l’esperit del Marc Comú de Referència de Llengües estrangeres és acabar amb les fronteres nacionals i institucionals al bell sí de l’espai europeu i establir un marc vàlid per a tota Europa, de manera que qualsevol certificat homologat hauria de tenir, per definició, el mateix valor.
    La Conselleria ha posat de relleu que el Ministerio estableix una diferència palesa entre els títols d'EOI, en considerar-los com a títols amb càrrega lectiva al marc de la formació del professorat, i les simples acreditacions d'idiomes, que no garanteixen hores de formació. En tot cas, no s'han compromès a incloure dites acreditacions al barem.

7) Afegir els Centres Integrats de Formació Professional a la relació de centres d'ensenyament públic.
    La Conselleria s'hi ha mostrat d'acord.

8) Relacionar entre quins centres d'infantil i primària es produeixen les itineràncies, per a les places itinerants.
    Els responsables de la Conselleria han explicat que això no és possible per raons tècniques, donat que és una informació que no es coneix al moment de convocar el concurs.

9) Incloure tots el centres de l'Estat a la relació de centres, donat que el concurs és d'àmbit estatal i l'obligació de l'Administració és facilitar la tasca als administrats, i no obligar-los a trescar d'altres convocatòries d'altes comunitats autònomes. En el mateix sentit, UOB ha demanat que l'eina del mapa interactiu per confeccionar la llista de peticions de places i municipis sigui d'abast estatal, i no només de les Illes Balears, pel mateix motiu.
    La directora general de Personal Docent ha reconegut que és una petició raonable però, malauradament, no s'ha compromès ni a fer-ho, ni a coordinar-se amb la resta de comunitats autònomes a aquest respecte, ni tan sols a fer la petició al Ministerio. En comptes d'això, ha mastegat fesols.

Tot i les mancances detectades, que han motivat el nostre conjunt d'esmenes -no totes acceptades-, UOB considera que el plantejament general de l'esborrany és correcte, i per això ha votat afirmativament.

2. Concurs de trasllats d'inspectors d'àmbit estatal

UOB ha fet les mateixes esmenes que al concurs genreral per a docents pel que fa a les comissions de servei, i les certificacions de català i de llengües estrangeres, amb idèntiques respostes per part de l'Administració.

Per les mateixes raons que al punt 1., UOB ha votat afirmativament.

3. Criteris d'establiment de plantilles orgàniques per al curs 23-24

El Sr. Albert Flores ha explicat que el criteri general és el mateix que el del curs passat: d'acord amb la legislació vigent, s'han d'incrementar les places de plantilla orgànica fins a representar, com a mínim, un 92% del total, i per això tota plaça vacant s'ha de consolidar com a plaça de plantilla orgànica.

UOB Ensenyament comparteix aquest criteri general, i per això ha votat sí a l'esborrany.

Ara bé, una cosa és compartir el criteri de consolidació de places vacants que té la Direcció General de Personal Docent (que és allò que es votava), i una altra cosa és compartir el criteri de confecció de quotes de la Direcció General d'Ordenació, Planificació i Centres. UOB Ensenyament ha votat sí en el benentès que seguirà defensant una quota definida a partir d'una càrrega horària de 23 hores lectives a infantil i primpària i 18 hores lectives a secundària, a més d'assegurar els desdoblament de les hores de català per fer front a l'emergència lingüística que vivim a les Illes Balears.

Donat el caràcter extraordinari de la Mesa, no hi ha hagut torn obert de paraules.

divendres, 7 d’octubre del 2022

La conciliació familiar és una necessitat, no és un luxe.


COMUNICAT DE PREMSA

Sovint els nostres polítics i polítiques s'omplen la boca amb aquesta frase en les seves compareixences: la conciliació familiar no és un luxe, és una necessitat. Així és, una necessitat, i és una necessitat, especialment, si volem arribar a una igualtat real entre homes i dones i acabar amb la bretxa de gènere. A UOB ensenyament ho tenim clar, però no volem que només sigui una declaració d'intencions i quedi en paper banyat.

També sentim al carrer que els mestres i les mestres ho tenim més fàcil a l'hora de compaginar la feina amb la vida familiar: bon horari, vacances... Potser és cert, nosaltres ho tenim millor que altres persones, no ens hem d'enganar però, tot i així, seguim tenint problemes de conciliació laboral i familiar, perquè, encara que de vegades algú se n'oblidi els mestres i les mestres tenim família, som mares i pares, tenim persones majors a càrrec nostre i de vegades estam malalts. A més a més, UOB pot donar fe que trobam molts entrebancs a l'hora d'acollir-nos a la normativa establerta en màteria de conciliació, article 34.8 de l'Estatut dels treballadors, per adaptar, per exemple, la durada i distribució de la jornada: tenir un horari flexible o altres maneres d'organitzar el temps de treball i descans.

Cert que s'ha avançat molt en matèria de conciliació aquests darrers anys, igualment dins l'àmbit de l'educació, però també és cert que ens queda molt camí per recórrer. S'ha de reconèixer el paper que han tengut els sindicats en aquesta lluita i ara, que és moment de retre comptes, volem posar damunt la taula la feina que ha fet UOB Ensenyament en aquest sentit, que no és poca. Què hem aconseguit?

 • Passar de 3 a 6 i després a 12 anys l'edat màxima dels menors per demanar comissions.
 • La possibilitat que puguin sol·licitar la comissió de serveis els dos membres de la parella per poder col·laborar a parts iguals en la criança dels infants o la gestió de la llar.
 • L'ampliació de les situacions per escurçar la fase de pràctiques (conciliació, violència de gènere, risc durant l'embaràs...) i que aquesta es pugui fer en tres mesos.
Queda molt per fer i seguirem reivindicant altres mesures que afavoreixin una veritable conciliació de la vida personal, familiar i laboral dels docents i del conjunt dels treballadors i treballadores. Així reclamam millores en:
 • Les comissions de serveis.
 • La situació del personal interí.
 • Les condicions dels permisos.
 • La reducció de jornada voluntària.
 • La distribució horària.

Consideram que en la concessió d'alguns permisos s'ha d'anar una passa més enllà i han de ser remunerats, en cas contrari, no es pot parlar de conciliació en sentit estricte.

UOB Ensenyament també ha defensat sempre que s'han de cercar mesures de conciliació familiar i laboral més enllà de l'escola, en altres instàncies públiques i no convertir els centres en aparcament d'infants. Ho férem especialment durant la pandèmia quan vàrem recordar a l'administració i altres entitats, a l'hora d'adoptar mesures adaptatives i de prevenció, que aquesta no era competència només de l'escola sinó de l'administració.

Demanam, per tant, al govern actual i al que vendrà, com ho duim fent de manera històrica, un vertader pla de conciliació, amb polítiques pròpies de l'Estat del benestar i acompanyat de la inversió necessària que beneficiï no només els mestres i les mestres sinó també la societat d'aquestes illes en general.