Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 29 d’octubre del 2021

Mesa Sectorial Extraordinària: convocatòria d'oposicions 2022, 2023 i 2024
Avui dematí, hem tengut Mesa Sectorial Extraordinària amb la participació del Conseller, la Directora General de Personal Docent, la Cap de Servei de Provisió Educativa i el Cap del Departament de Primària i Secundària.

A la mesa se'ns ha presentat la proposta que Conselleria fa comptes executar en les properes convocatòries d'oposicions:

Convocatòria d'oposicions 2022 (1408 places)

 • Secundària: 624 places
 • Formació Professional: 177 places
 • EOI: 14 places
 • Música i arts escèniques: 0 places
 • Arts plàstiques i disseny: 0 places
 • Infantil i Primària: 593 places
Pel que fa a la convocatòria de 2022 a finals del mes de novembre se'ns convocarà a Mesa i se farà pública la distribució per especialitats.

Convocatòria d'oposicions 2023 (1419 places)

 • Secundària: 809 places
 • Formació Professional: 114 places
 • EOI: 33 places
 • Música i arts escèniques: 41 places
 • Arts plàstiques i disseny: 13 places
 • Infantil i Primària: 407 places
Convocatòria d'oposicions 2024 (700 places)
Aquesta és l'única convocatòria de la qual encara no ens han concretat la distribució per cossos docents.

Davant aquesta concreció des d'UOB Ensenyament hem reclamat:

1. Que es faci públic el més aviat possible la distribució de les places per especialitats a les oposicions de 2023 i 2024. Entenem que d'aquesta manera els aspirants podran organitzar-se i planificar-se millor i amb més antelació.

2. Hem tornat a defensar el model d'oposicions acordat en assemblea on defensam:

a) Una única prova no eliminatòria i oral on l'aspirant demostri a banda del coneixement del tema, les aptituds didàctiques i pedagògiques.

b) L'oferta de places diferenciada dins cada especialitat en dos grups: aspirants novells i aspirants amb major experiència. Per mirar de garantir perfils més similars entre la concurrència.

Des de Conselleria s'han mostrat receptius a la possibilitat de canviar la manera d'organitzar de les proves. Fer primer la part didàctica que no la teòrica o deixar que les reclamacions a la part d'oposició es facin després de cada prova i no al final. Veurem com es concretaran aquestes iniciatives a la futura mesa sectorial per parlar de la convocatòria d'oposicions del 2022.
Al marge de les modificacions en quant a organització dels processos selectius que tengui marge per introduir la Conselleria, la forma que finalment assumiràn aquestes oposicions dependrà en bona mesura de les esmenes que puguin alterar el Projecte de Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en el treball públic (Icetazo) que s'està tramitant en el Congrés dels Diputats i que posteriorment passarà al Senat. En qualsevol cas, aquests canvis de fons en tot cas només s'aplicarien a partir de la convocatòria del 2023. 

3. Que Conselleria determini quins han estat els companys i companyes que poden haver patit abús de temporalitat pel fet d'haver ocupat una plaça estructural d'una determinada especialitat, de la qual no s'han convocat processos selectius en el temps que marca la Directiva 1999/70 de la UE.

4. Hem exigit al Conseller que demani a Madrid quines són les línies generals amb les quals pensa proposar la carrera professional docent que planteja la LOMLOE i que ens asseguem a parlar-ne d'una vegada. Ja hem avançat que ens oposarem a qualsevol carrera professional docent que vagi vinculada a formació i pugui perpetuar el mercadeig de cursos de formació ja existent.

Tan bon punt rebem l'esborrany de la resolució de convocatòria d'oposicions del 2022 el posarem a disposició dels companys i companyes per rebre les aportacions que cadascú cregui oportunes. 

dijous, 28 d’octubre del 2021

Stop violència

 


En relació als greus esdeveniments ocorreguts al CEIP Gabriel Vallseca ahir dimecres 27 d’octubre de 2021, UOB Ensenyament vol manifestar:

 1. La nostra completa solidaritat amb la mestra afectada, així com la resta del claustre i  equip directiu del centre.
 2. El nostre rebuig frontal a tota expressió de violència a qualsevol àmbit, però molt especialment a l’educatiu.

Per un context educatiu lliure de violència! Per a la dignitat i seguretat de la funció docent!

UOB Ensenyament

dimecres, 27 d’octubre del 2021

Concurs de trasllats autonòmic 

Avui, 27 d'octubre de 2021, la Conselleria d'Educació ens ha convocat a la Mesa Sectorial on s'ha debatut l'esborrany del Concurs de trasllats autonòmic. Per part de Conselleria han assistit Rafaela Sánchez, Albert Flores, Mª Antònia Alzamora, Marco Alarcón, Miquel Bujosa i Manel Garcia. 

A la primera intervenció feta per Albert Flores ens ha esmentat els canvis més notoris de la convocatòria d'enguany:

 1. Professors de l'especialitat 0590019 Tecnologia. Podran concursar a places de l'especialitat 0590059 Suport a l'àrea de ciències o tecnologia. Al mateix temps, deixaran de poder concursar a places de l'especialitat 0591026 Suport a l'àrea pràctica.
 2. Professors de l'especialitat 0590119 Processos i mitjans de comunicació. Deixaran de poder concursar a places de 0590059 Suport a l'àrea de ciències o tecnologia. El motiu d'aquesta eliminació ha estat perquè en el proper Annex IV del Decret d'interins, també s'eliminarà ja que la majoria de titulacions que permeten exercir aquesta especialitat estan directa o indirectament relacionades amb periodisme i no tenia cap sentit que algú amb aquesta formació acabés fent classes de continguts de ciències.
 3. IMPORTANT: Incorporació de nous centres al concurs de trasllats. Es crearan plantilles orgàniques de centres que fins avui es cobrien mitjançant comissions de serveis. Són les places dels Camps d'aprenentatge (on només hi podran concursar mestres), Centres d'especial dificultats com les aules hospitalàries i atenció domiciliària (on hi podran concursar PTs, ALs i Orientadors) i equips específics (on hi podran concursar PTs, ALs i Orientadors). No s'han inclòs els CEPs, l'Institut a distància i l'Arxiu Museu Històric perquè tenen normativa pròpia.

UOB Ensenyament, a la seva intervenció ha demanat:

 • El reconeixement de la impartició de matèries en anglès dins el programa British Council ja que dins aquest apartat del barem sí que es contempla el reconeixement d’impartició de matèries dins el Pla Pilot Plurilingue o les Seccions Europees. Tot i que el programa del British Council sigui un programa en extinció, consideram que s’hauria de contemplar i recompensar als companys que han assumit aquesta tasca.
 • Demanem fer públiques totes aquelles vacants existents i les causades per futures jubilacions que es produeixin fins dia 31 de desembre. Consideram que per acabar amb el fet de concursar a cegues, aquesta informació s'hauria de publicar abans de l’inici del tràmit del concurs de trasllats. Així mateix, considerem que aquest document hauria d’incloure de manera explícita les ampliacions de plantilla orgànica que s’hagin produït des de la publicació de les plantilles respecte del curs anterior. Conselleria s'ha excusat dient que si aquesta informació es publica cada més de gener el que es publica cada gener és per qüestió del calendari que marquen des de Madrid.
 • Finalment, quant a la possible calendarització del procés:
  • Publicació al BOIB: 2 de novembre
  • Sol·licituds: de dia 3 al 22 de novembre 
No obstant informarem de les dates concretes en tenir confirmació de la publicació al BOIB


dimarts, 26 d’octubre del 2021

La Inspecció EducativaAvui, dimarts 26 d'octubre, ha tingut lloc la MSE amb la Directora General, Rafaela Sánchez, amb la cap d'Inspecció Educativa, Camila Tudurí i amb Mª Antònia Alzamora, cap de Provisió Educativa. Els temes tractats han estat:

 •  Esborrany del Programa del Departament d'Inspecció Educativa per al curs 2021-2022.

La senyora Tudurí presenta l'esborrany. UOB ha mostrat el seu desacord i malestar per la manca d’atenció a l'ensenyament en català i el control del compliment del Decret de Mínims al programa d’actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al curs 2021-22.

En aquest sentit, UOB demana dues coses:

 1. Donat que el Pla quadriennal d’actuació del DIE per al període 2020-24 (o 2019-23) recull a la seva Directriu 7.3 “Controlar que els Projectes lingüístics dels centres s’adeqüin a la normativa i siguin un element essencial per a la integració i l’acolliment de l’alumnat nouvingut” i que el programa d’actuació del DIE per al curs 2019-20 inclou a l’apartat d’actuacions específiques una actuació 2.9 “Supervisió de l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües, de la concreció curricular dels departaments de matèries lingüístiques i seguiment de l'aplicació del projecte lingüístic de centre” marcat com a Actuació Prioritària (AP), aleshores per què a partir del curs 2020-21, i també al 2021-22, aquesta actuació desapareix? Quin criteri s’ha seguit?

 2. El restabliment de l’activitat específica suprimida amb la redacció: “Seguiment de l’aplicació del Projecte Lingüístic de Centre”.

La senyora Tuduri ha respost que el seguiment de l'aplicació del Projectes Lingüístics de Centre està subsumit i incorporat, dins l'esperit de simplificació i supressió de redundàncies, a l'apartat d'Actuacions Generals 1.8 com a Actuació habitual, i redactat en aquests termes:  Supervisió, control, assessorament i seguiment de l’aplicació del pla de contingència i dels documents institucionals (D2/O1, D2/O3, D7/O3, D8/Oa)", i que donada la condició de document institucional del Projecte Lingüístic de Centre, el seu seguiment està garantit

UOB vota NO perquè no pot admetre que l’antiga Actuació Específica 2.9, que a més tenia consideració d'Actuació Prioritària, quedi subsumida i reduïda dins l’Actuació General 1.8, que a més té consideració d'Actuació Habitual, perquè això implica restar importància a la normalització de l'ús del català a l'àmbit educatiu i, en general, un menysteniment cap a la llengua pròpia.


 • Esborrany de la Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual s’aprova la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, un lloc de feina de la Inspecció Educativa.

Després de la presentació de la Resolució per part de la senyora Tudurí, que insisteix en la importància donada a l'apartat d'exposició del Projecte, hom demana si la Resolució permet accedir a la plaça amb el grau de magisteri.

La senyora Tudurí respon que no es pot accedir a places d’inspecció només amb el grau de magisteri.

UOB considera molt positiu que s’hagi detallat més l’apartat de l’exposició del projecte, i en general aprova el model proposat.

Al torn obert de preguntes, UOB qüestiona l'Administració educativa per la incoherència que suposa demanar apujades de salaris a les empreses privades i mantenir congelats els salaris públics. La senyora Rafaela Sánchez ha dit a una intervenció recent que una llei de rang autonòmic no pot contradir una de rang estatal i això és exactament el que han fet els Pressupostos de la CAIB durant dos exercicis fiscals amb els Pressupostos Generals de l’Estat. UOB demana si els treballadors públics són considerats "de segona" des del punt de vista de d’aquesta Administració.

La Sra. Sánchez respon que a la Mesa de Funció Pública es va informar que la pujada del 2’9% es faria el 2023, i que aquesta Administració és ben conscient dels esforços i importància de la comunitat docent.


UOB vol conèixer una precisió: si l’augment del 2,9% es farà sobre els complements rebaixats després de l’enginyeria comptable pel qual s’apujaren les retribucions bàsiques però es davallaren les complementàries, o sobre els complements tal i com estaven abans de la retallada. La Sra. Sánchez respon que, a manca de confirmació, ella està convençuda que la pujada serà real, és a dir, que els complements rebaixats es restabliran al seu nivell anterior i que, a partir d’aquí, es completarà la pujada. Tanmateix, això queda pendent de futura concreció, però està gairebé segura que la resposta serà afirmativa.


dimarts, 19 d’octubre del 2021

UOB duu a la barra el nomenament de la cap d'Inspecció Educativa


COMUNICAT DE PREMSA

UOB Ensenyament ha interposat un contenciós administratiu a la Sala del Contenciós Administratiu del TSJIB arran de les sospites d'irregularitat que va aixecar el nomenament de la nova cap d'Inspecció Educativa.

Sense entrar a valorar la idoneïtat de la persona escollida pel Conseller Martí March per ocupar aquest càrrec, des d'UOB Ensenyament sempre hem volgut esclarir si aquest procés s'havia realitzat de manera ajustada a la normativa vigent. Fidels als nostres principis de transparència, no mirarem cap un altre costat davant la més mínima sospita d'irregularitat per part del Govern.

Després de posar el cas en coneixement dels missers, hi segueix havent dues incògnites que volem que la justícia aclareixi:

1. El Decret 20/2021, de 29 de març, de modificació del Decret 36/2001, de 9 de març, pel qual es regula la Inspecció Educativa en l'àmbit de l'ensenyament no universitari es va tramitar per via d'urgència al·legant que els canvis que introduïa eren merament organitzatius.

Des d'UOB Ensenyament no entenem com es pot titllar d'organitzativa (i per tant justificar la tramitació d'un decret per via d'urgència) la reducció de 5 a 3 anys del requisit d'experiència per accedir al càrrec de cap del Departament d'Inspecció Educativa. Recordem que sense aquesta modificació Martí March no hagués pogut nomenar l'actual cap del DIE ja que no complia amb el requisit anterior.

2. Sospitam que el fet de no publicar en el BOIB el procés per cobrir la plaça vacant generada per la jubilació de l'antic cap del DIE podria atemptar contra la lliure concurrència en un procés de selecció d'un càrrec funcionarial.

Des d'UOB Ensenyament anirem fins al final davant qualsevol sospita d'irregularitat en qualsevol procés que afecti el sistema educatiu de les Illes Balears. 


Palma, 19 d'octubre de 2021

 

dimecres, 13 d’octubre del 2021

UOB reclama el reconeixement de l'experiència a les escoles municipals reglades de música


Any rere any són moltes les reivindicacions que arriben a UOB Ensenyament des dels diversos col·lectius docents. I en diem col·lectius, no amb l’ànim de diferenciar-los o excloure’ls entre sí -al capdavall hom està en el mateix sac- sinó perquè n’hi ha alguns que presenten circumstàncies excepcionals. I és aquí on rau la naturalesa del nostre sindicat, des d’on en tenim molta cura en donar veu a tothom que en tingui la necessitat i fins a hores d’ara, no hagin estat escoltades les seves reivindicacions. El poeta libanès, Khalil Gibran, deia que «alguns senten amb les orelles, alguns amb l'estómac, alguns amb la butxaca i alguns no senten en absolut». I és en aquest darrer punt on es troba la Conselleria, qui fins avui no ha fet cas a la demanda que avui en tornem a fer ressò. 

D’aquestes reivindicacions que ens arriben cada any, algunes en són noves, però n’hi ha d’altres com la que ens concerneix ara, que des d’UOB les reclamam cada curs en les diferents meses sectorials com si fossin un mantra.

Que es baremi l'experiència docent a les escoles municipals de música no és una reclamació d’ara, sinó que UOB ho ve plantejant d’ençà fa estona en les meses, a la par d’altres a les que gràcies a UOB s’han aconseguit, com per exemple, el reconeixement de l’experiència docent a escoletes d’infantil de 0 a 3 anys. A imatge i semblança del que ocorregué amb aquest assoliment nostre, des d’UOB ho tornarem a defensar davant Conselleria, amb l’esperança que per al curs 22-23 es pugui fer efectiva. 

Per aquest motiu, ja em donat la primera passa i en data d’11 d’octubre de 2021 hem presentat una instància davant la Conselleria d’Educació i Formació Professional en la que sol·licitem el reconeixement de l’experiència docent en les escoles municipals de música com a mèrit en la baremació de la convocatòria pública per formar la borsa d’aspirants a funcionaris interins i interines docents.

No volem pas finalitzar sense citar-los als i a les que regenten la Conselleria que «la música és l'art més directe, entra per l'oïda i va al cor» (Magdalena Martínez), llavors els i les recomanam escoltar aquesta reivindicació, i perquè no, que facin sonar la flauta de bon de veres.