Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 28 de novembre del 2019

Oposicions 2020: Aportacions d'UOB a la mesa sectorialAvui dematí ha tingut lloc la mesa sectorial per tractar de les plantilles 2019-2020, l'Oferta pública d'ocupació i l'anàlisi del Concurs-oposició 2019 i propostes de millora per al 2020.

PLANTILLES 2019-2020
 • Segons ha dit Personal docent, s'han creat 1.500 places que estaran disponibles l'any que ve: 640 de secundària, 170 de FP, 99 de Règim especial i la resta de primària.
 • A secundària no han assolit el 90% que s'havien proposat per a 2019 i han quedat al voltant del 85%. A primària es consolida el 93% de la plantilla. Queden unes 700 places per al concurs de trasllats.
 • Recordam que UOB no va aprovar els criteris de plantilla per al proper curs, podeu veure els motius AQUÍ.

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ
 • S'ha tractat la Proposta d’acord de Govern d'oferta pública d’ocupació per a l’any 2019, que podeu veure AQUÍ.
 • L'oferta pública d'ocupació és la suma de les 253 noves vacants per jubilacions, trasllats, etc. (taxa de reposició) més les 307 places que han anat quedant desertes corresponents al procés d'estabilització. Per arribar a les 1.144 places de la convocatòria d'oposicions, recorren a la part que quedava pendent de les 2.915 places que podien oferir en total per al període 2018-2020.
 • UOB no ha aprovat aquesta oferta pública d'ocupació perquè queda limitada al 100% de la taxa de reposició imposat per Madrid, que ha obligat a fer oposicions massives aquests tres anys.

OPOSICIONS 2020

Encara no hi havia esborrany de convocatòria. Completarem les següents reclamacions i aportacions, que hem anat recollint d'ençà de les oposicions d'enguany, amb les esmenes que pertoquin a l’esborrany de la Resolució de convocatòria del concurs oposició 2020, quan ens sigui facilitat.

ESPECIALITATS CONVOCADES

1) ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL. Reclamam que es convoquin places a Menorca i Eivissa. En aquestes illes es convoquen places de Processos Comercials i els tribunals podrien assumir també Organització i Gestió Comercial. A Eivissa s’imparteix OGE des de 2003 i no hi ha cap funcionari de carrera.

2) INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA. Reclamam que es convoqui l'especialitat pel torn d'accés, amb un nombre proporcional i adequat.

REQUISITS

3) REQUISIT LLENGUA CATALANA. Reclamam que la convocatòria especifiqui als requisits que per al coneixement de la llengua catalana s’aplicarà l'Ordre de 21 de febrer de 2013, que consta a la normativa de l'annex 1, i no només segons el que determina l'article segon del Decret 115/2001.

4) PROVA DE LLENGUA CATALANA. Reclamam que es modifiqui el Decret 115/2001, que va eliminar la possibilitat de la prova prèvia de coneixement de llengua catalana des del gener de 2004, mentre que Catalunya i País Valencià la mantenen. Hem presentat petició al registre.

TRIBUNALS

5) MATERNITAT I EMBARÀS. Reclamam que l’Administració doni unes pautes clares als tribunals per tal de garantir que les dones que estan properes a parir, alleten o tenen previst el part durant els dies de les proves no siguin discriminades. No es pot deixar a la lliure decisió de cada tribunal si s'adapta el calendari o no.

En algun cas s’ha dit a l’aspirant que no es podia presentar, va haver d’intervenir Inspecció educativa, li van exigir certificat mèdic per delegar la presentació de la programació, etc.

6) SORTEIG DE MEMBRES DE TRIBUNAL. Rebutjam el sorteig a partir de lletres d’inici dels llinatges. Per exemple, davant un llinatge que comenci per E, un llinatge que comenci per M té un 8/27 (30%) de probabilitats de sortir (lletres de la F a la M), mentre que el llinatge que comença per E en té 19/27 (70%)

7) PUBLICACIÓ DELS CRITERIS D’AVALUACIÓ. Reclamam que els tribunals i comissions de selecció publiquin amb prou antelació els criteris específics. Per exemple els d’Informàtica varen sortir el vespre de dia 20, quan el procés selectiu comença dia 22.

8) UNIFICACIÓ DELS CRITERIS D’AVALUACIÓ. Reclamam que es comprovi que tots els tribunals d’una mateixa especialitat apliquen els mateixos criteris específics. En algun cas es va felicitar l’aspirant per la bona redacció i expressió el 2018 i el 2019 va ser un dels motius al·legats per suspendre la prova.

9) CONCRECIÓ DELS CRITERIS D’AVALUACIÓ. Reclamam que els criteris es concretin i no siguin tan genèrics i interpretables. En algun cas, l’aspirant ha aplicat canvis a la seva prova el 2019 a partir de les indicacions que va rebre el 2018 i li ha jugat en contra. Igualment, l’especificació dels criteris s’ha de donar a conèixer abans de començar la prova i no només durant la revisió.

Recordam que una de les funcions de la comissió de selecció és «Determinar i homogeneïtzar els criteris d'actuació dels tribunals.»

10) DESPLAÇAMENT DES D’ALTRES ILLES. Sol·licitam que s'indiqui als tribunals que tinguin en compte els aspirants que es desplacen des d'altres illes quan convoquen per a la prova següent. Amb només vint-i-quatre hores d'antelació no hi ha garanties de trobar bitllet d'avió.

Igualment, insistim en la descentralització de les proves. Els aspirants d'especialitats que fan les proves pràctiques durant més d'un dia o han d'aportar mitjans voluminosos o persones col·laboradores es veuen perjudicats respecte als residents a Mallorca.

11) FULLS AUTOCOPIATIUS. Reclamam que s’especifiqui a les bases de la convocatòria que la primera prova (A i B) es farà en fulls autocopiatius. A especialitats com Tecnologia no s’ha respectat.

12) HORA DE LLIURAMENT. Reclamam que no quedi indicada l’hora de lliurament de la prova, que pot influir en la qualificació.

13) GUIÓ DE LA PROGRAMACIÓ I UNITAT DIDÀCTICA. Reclamam que s’especifiqui a la convocatòria que el guió és podrà dur fet a la presentació.

14) LLIURAMENT DE LA PROGRAMACIÓ. Reclamam:
 • Que el lliurament es faci dins un marge horari indicat pel tribunal
 • Que si es manté l’ordre de les proves, la programació didàctica es lliuri en haver aprovat la primera part.
15) PRESIDÈNCIES CONSECUTIVES. Reclamam que es limiti el nombre de vegades que una persona repeteixi de manera consecutiva com a president de tribunal d'una mateixa especialitat. En alguna especialitat una persona ha ocupat la presidència d'un tribunal a les dues darreres convocatòries i podria tornar a repetir.

INFORME OPOSICIONS 2019 CONSELLERIA
 • Podeu veure l'informe AQUÍ.
16) RECLAMACIONS. Hem demanat si és correcte el baix nombre de reclamacions qdel cos de professors tècnics de FP (0591). La resposta és que només han comptat les reclamacions que han arribat directament a la Direcció General de Personal Docent, no totes les que s'han dirigit als tribunals.

17) RECURSOS. En algun cas es va presentar recurs d’alçada a mitjan juliol i a d'avui no tenen resposta. Ens han dit que encara són en mans del servei jurídic.

PROVES
18) INICI PROVES. Demanam si seria possible començar les proves a partir del 22 de juny com a molt prest, tenint en compte que els tutors tenen molta feina entrat el juny, especialment els de primària, i acaben cansats mentalment i físicament.

BAREMACIÓ

19) ERRADA. Advertim que al full de baremació a signar per l’aspirant indicava a la data l’any «2017», mentre que a la signatura del president indicava «20__».

FASE DE PRÀCTIQUES

20) FORMACIÓ. Tal com la base tercera de l'annex 1 especifica què s'ha de fer en els casos excepcionals en què l’aspirant no pot començar l'1 de setembre els cinc mesos d'activitat docent, la base sisena, que regula la formació, també ho hauria d’especificar. La base sisena especifica què fer si el centre no té formació en centres o intercentres, però no diu què s’ha de fer si en té i l’aspirant comença més tard de l’1 de setembre.

21) FULL D’AUTOAVALUACIÓ. Reclamam que el full d’autoavaluació de les pràctiques inclogui model específic per a PT i AL, tal com per als orientadors. El que hi ha no s’adapta a l’autoavaluació que han de fer, mentre que al dictamen específic sí que hi consten les especialitats de PT i AL.

Hem reclamat una vegada més que s'indiqui als tribunals que aprovin tothom que s'ho mereixi i no passin el sedàs a la primera prova perquè quedin tants aspirants com places, de manera que sigui un veritable concurs oposició. Aquesta i altres reclamacions, com les proves no eliminatòries, la negociació dels criteris d'exclusió dels tribunals, dret a llegir en veu alta la prova davant el tribunal, etc. es reprendran a la propera mesa, on s'aportarà l'esborrany de les bases.

Altres aportacions a tenir en compte han estat incorporar el full autocopiatiu també a la prova pràctica, publicar enunciats i respostes correctes després de les proves, com es fa a altres comunitats autònomes, o presentar la programació per via telemàtica.

Tant la totalitat dels sindicats com la Conselleria estan en contra d'aquest model d'oposicions obsolet, imposat pel Govern espanyol i que entre altres injustícies perjudica els interins amb més anys d'experiència. Recordam que UOB reclama un model propi d'oposicions que prioritzi l'aptitud didàctica, i competències plenes en Educació per poder acordar aquest model sense interferències de Madrid.

dimecres, 27 de novembre del 2019

UOB denuncia les condicions laborals dels docents coordinadors TICCircular 160/2019
COMUNICAT DE PREMSA

Segons una enquesta d'Unió Obrera Balear, el 67% dels docents coordinadors informàtics (coordinadors TIC) es veuen obligats a assumir més tasques de les que els corresponen. Si bé la seva funció és organitzar i coordinar l'ús didàctic dels equipaments, les necessitats del centre fan que també s'ocupin del manteniment dels ordinadors, cablejat, miniordinadors dels alumnes, telefonia i megafonia, del muntatge i trasllats de les pissarres electròniques i de la gestió de plataformes informàtiques, que implica hores extra setmanals no reconegudes. La feina dels coordinadors ha augmentat amb el pas dels anys, tant en volum com en complexitat i responsabilitats.

El 74,5% dels enquestats opina que ha de fer tasques per a les quals no se'ls ha preparat, mentre que el 88,3% s'ha d'enfrontar sovint a situacions estressants, com l'excés de feina (87%), accions delicades que poden afectar el funcionament del centre (53%), les relacions amb els companys (31%) o l'entorn físic de treball (17%). En el 69% dels casos tota la feina recau en una sola persona.

Pel que fa a la formació el 57% no ha tingut ocasió de fer el curs bàsic de coordinació TIC, que és l'únic que ofereix la conselleria i no prepara de forma suficient, i el 48% considera que la seva especialitat docent no és prou compatible amb les competències que se li assignen.

La coordinació TIC no està remunerada, a diferència d'altres funcions, i el 62% considera que no té hores de reducció lectives suficients per dur endavant la feina.

Tot i que la Conselleria ha contractat una empresa per al manteniment dels equips, el servei s'ha demostrat insuficient i el 46% del centres encara recorre a una empresa externa. La despesa addicional en manteniment o compra d’equipament suposa més de 1000€ anuals en el 36% dels casos, i en altres se superen els 2000 € i 5000 €. Per fer front a aquesta despesa el 52% de centres recorren al finançament de tercers, les AMIPA en la meitat de casos.

Han contestat l'enquesta 94 docents coordinadors TIC sobre un total d'uns 300.

Unió Obrera Balear reclama un mínim d'hores lectives per als coordinadors en funció del nombre d'alumnes i equipaments; l'assignació d'un segon coordinador per als centres mitjans i grossos; coordinadors de zona per al manteniment dels centres de primària; una oferta formativa més àmplia; l'actualització de competències i el cobrament d'un complement específic. Pel que fa als equipaments dels centres, reclamam la renovació de les dotacions obsoletes i partides extra per a manteniment i nous equips, a fi de no haver de recórrer a les AMIPA.

Palma, 27 de novembre de 2019


Acord d'UOB-Ensenyament i SIDIB per afavorir la participació sindical democràtica


COMUNICAT DE PREMSA

Després que la participació democràtica fos obstaculitzada a les eleccions sindicals d'educació de desembre de 2018, amb el resultat que algunes organitzacions sindicals no s'hi van poder presentar arran de la impugnació presentada per Alternativa, CCOO i UGT, la sectorial d'Ensenyament d'Unió Obrera Balear i el Sindicat d'Interins docents de les Illes Balears (SIDIB) han signat un acord amb la finalitat d'afavorir la difusió del màxim de veus diverses del col·lectiu docent.

A partir d'aquest acord UOB traslladarà a les meses sectorials les propostes que els facin arribar els representants del SIDIB, sense que això impliqui que les comparteixi, i demanarà que constin en acta. L'acord serà objecte de valoració i de revisió periòdicament.

Palma, 26 de novembre de 2019

dimarts, 26 de novembre del 2019

Es constitueix el nou Consell Escolar de les Illes Balears
Divendres passat, 22 de novembre es va dur a terme sessió plenària del  del Consell Escolar de les Illes Balears.

Inici
Es parlà sobretot del proper plenari, 2/12/19, en què es presentarà el projecte de pressupost d'educació 2020 i l'Avantprojecte de Llei Educativa de les Illes Balears.

Constitució
- Es formalitzà la presa de possessió dels nous consellers. Dia 15 d'octubre s'havia publicat al BOIB el cessament de tots els càrrecs del CEIB anterior i el nomenament dels nous. Es lliuraren les credencials als 38 consellers que hi havien estat nomenants http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11062/627466/resolucio-del-conseller-d-educacio-universitat-i-r
- Quedaren en funcions presidència i vicepresidència. Aquests càrrecs s'hauran de triar democràticament dins el CEIB.
- UOB Ensenyament té una representant corresponent al grup A, professorat.
- Alguns grups de representants tenen encara llocs per cobrir, com el de col.legis professionals vinculats a l'educació, el d'alumnes i el de personalitats de reconegut prestigi.

Comissió Permanent
- Ha d'estar formada per 11 membres, segons el reglament actual.
- Durant la sessió es feren reunions per grups i cada un va triar els representants. En el nostre cas havíem de decidir 2 titulars i 2 suplents, que varen ser:
 • Titular 1 STEI
 • Suplent 1 STEI
 • Titular 2 ANPE
 • Titular 2 FEUSO
- Votàrem no a aquesta proposta perquè no garanteix la representativitat del màxim d'entitats.

Comissions de treball
Cada organització manifestà de quines comissions volia fer part. Se suposava que una organització amb un representant just aspirava a una, però les demanàrem totes per ordre de prioritat:

1. Finançament de l'ensenyament i recursos humans
2. Planificació, construcció i equipaments
3. Ordenació i innovació del sistema educatiu

Torn obert de paraula
- El tema estel.lar del torn obert de paraula va ser l'oposició al marcatge, ja que consellers de diferents grups mostraren el rebuig cap a aquesta mesura de control dels docents.
- UOB Ensenyament es refermà en el posicionament sobre el fitxar:
 • El marcatge és innecessari, injust i atempta contra la dignitat professional dels docents,
 • Exigència de retirada de la mesura i tornada a la situació anterior
 • Crida a la insubmissió
- Es llançà la idea que el CEIB aprovàs una resolució en contra del marcatge demanant-ne la supressió. El president afirmà que si es presenta la proposta, s'estudiarà.
- Es recordà que al proper plenari es durà una proposta de resolució presentada per UOB instant la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca a prendre mesures a favor de la llengua catalana en l'àmbit educatiu.

dilluns, 25 de novembre del 2019

Interins substituts: reclamem el complement de tutoria!
Circular 159/2019

Com hem denunciat reiteradament, els interins que fan substitucions no cobren el complement de tutoria, fins i tot quan el titular es troba en excedència i tampoc el cobra. Recordam que la Resolució de 31 de juliol de 2007, que regula i ordena el pagament del complement per a la funció tutorial, no fa distincions entre funcionaris interins i de carrera, i que la Directiva 1999/70/CE, relativa a l’Acord Marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre treball de durada determinada, consagra, a la seva clàusula 4a, el principi d’igualtat i no discriminació entre l’ocupació temporal i la indefinida.

Doncs bé, segons la resolució de la Conselleria en resposta al nostre recurs d'alçada,
 • "perceben aquest complement (...) tots els funcionaris, siguin de carrera o interins, que, per a cada curs escolar, figurin en les relacions nominals facilitades pels directors dels centres com a persones proposades per a exercici la funció de tutor, i siguin nomenats per la Direcció General de Personal Docent com a tutors. Així es pot afirmar que tots els funcionaris de carrera i interins amb un nomenament com a tutor perceben aquest complement."
Atès que la clau per cobrar el complement és que els interins consteu com a tutors al GESTIB i sigueu nomenats per Personal Docent, els interins substituts podeu fer el següent:
 1. Comprovau que figurau al GESTIB com a tutors, consultant-ho al director del centre. Si no hi constau com a tals, ho heu de reclamar al director. Presentau la reclamació per escrit si és necessari.
 2. Un cop heu verificat que apareixeu com a tutors al GESTIB, presentau reclamació per escrit a la Conselleria perquè faci efectiu el nomenament i vos pagui el complement.
Si ens escriviu a ensenyament@uob.cat vos facilitarem models de reclamació.

UOB, per altra banda, continuarà reclamant que s'actualitzi el complement de tutoria, que des de setembre de 2007 pràcticament no ha pujat de 30 euros, i el cobrament del complement de tutoria complet per als interins contractats a mitja jornada.


dimecres, 20 de novembre del 2019

Marcatge horari: els directors no poden prohibir al claustre que es manifesti!


Recordam que els directors no poden impedir que el claustre es manifesti sobre el marcatge horari! Així ho demostren tots els casos de claustres que han aprovat textos al respecte sense cap problema, i a més a més:

- L’article 25.1 del ROC de secundària (i l’article correlatiu del de primària) estableix que:
 • 1. El claustre es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre, i sempre que el convoqui el director o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres, que hauran d’indicar els temes que s’han d’incloure a l’ordre del dia. En tot cas, seran preceptives, a més, una sessió del claustre al principi del curs i una altra al final.
Aquesta disposició estableix un deure de convocatòria de Claustre quan ho sol.liciti un terç dels seus membres, amb l’única condició que s’indiquin els temes a incloure a l’ordre del dia, sense que prevegi que el director pugui denegar la seva convocatòria si es compleixen aquests requisits.

També cal tenir en compte que l’art. 1 de la LOE estableix com a un dels principis bàsics que han de regir el sistema educatiu, en el seu apartat j), “la participació de la comunitat educativa en l’organització, govern i funcionament dels centres docents”.

En conseqüència, totes les normes i qüestions que es puguin plantejar sempre s’han d’interpretar a la llum d’aquest principi, fent la interpretació més oberta i favorable a la participació dels diferents agents de la comunitat educativa, en aquest cas el professorat, en la presa de decisions, o com a mínim en el fet que puguin esser escoltats en tots aquells aspectes que puguin afectar l’organització, govern i funcionament dels centres.

Per si això no fos suficient, si acudim a l’art. 129 de la LOE, que enumera les competències del Claustre, trobam que, entre d’altres, té les següents:
 • g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
 • h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.
Veim per tant que la pròpia LOE, en línia amb el principi general abans esmentat, atorga una competència molt genèrica i àmplia al Claustre de professors en ordre a opinar i informar sobre el funcionament general del centre i la seva organització, conceptes que s’enuncien de forma prou àmplia com per entendre que poden opinar sobre qualsevol aspecte que afecti el seu funcionament, inclòs el sistema de control de l’assistència del professorat, que sense cap dubte és un aspecte organitzatiu i de funcionament.

Finalment podem indicar que l’art. 27 del ROC de Secundària (i el seu correlatiu 26 de Primària), estableix que una de les tasques de l’equip directiu és precisament la de: b) Estudiar, i presentar al claustre i al consell escolar, propostes per fomentar i possibilitar la participació coordinada de tota la comunitat educativa en la vida del centre.

Resulta obvi que la negativa d’un director de convocar un claustre que ha estat sol.licitat conforme estableix l’esmentat art. 27 del ROC, 26 a Primària, amb el pretext que opinar sobre el sistema de control de l’assistència del professorat al centre no és competència del claustre, o convocar-lo i no permetre que es dugui a terme la votació sol·licitada, no tan sols és fer-ne una interpretació molt restrictiva sinó directament il·legal per tal que vulnera el principi general de participació del professorat en un aspecte de funcionament i organitzatiu en el qual té tot el dret a opinar i a esser escoltat i el seu propi deure de fomentar i possibilitar la participació.

Concurs de trasllats 2019-2020: valoració de publicacionsAvui dematí s'ha reunit a la Conselleria la comissió de valoració de publicacions del concurs de trasllats.

Enguany s'hi han incorporat les publicacions en format digital.

Recordau que és molt important verificar que aportau tota la documentació justificativa. Si la documentació és incompleta o defectuosa es comunica als interessats perquè la corregeixen. Les esmenes es poden admetre dins el termini de presentació si es tracta de defectes de forma, però en cas de manca de documentació requerida, per exemple el certificat de l'editorial o l'exemplar original, l'esmena que aporti l'interessat només es trasllada a la comissió permanent perquè sigui incorporada al portal del personal de cara al futur.

dimarts, 19 de novembre del 2019

Oposicions 2019: possibles novetatsA la reunió de divendres passat els representants de l'Administració van dir el següent respecte a les oposicions d'enguany:
 • No preveuen modificar el barem.
 • Estudien incloure incentius per a les places de Formentera. (NOTA: El complement de residència a les Illes Canàries que no siguin Gran Canària i Tenerife pot arribar als 569 €, mentre que a les Balears, a les illes que no siguin Mallorca, varia només entre 55 i 103 €.)
 • Es preveu mesa sectorial sobre oposicions per a 28 de novembre.
 • La mesa sectorial sobre plantilles es preveu per a desembre. Un cop fixades les plantilles anunciaran les places que es convocaran de cada especialitat, segurament a mitjans de desembre. El gener es publicarien al BOIB les plantilles oficials definitives.
 • Descarten incorporar més especialitats a la convocatòria.
 • S'oposen a ampliar els motius de renúncia als tribunals al·legant que això comportaria no poder-se constituir en algunes especialitats. UOB continua reclamant que els motius de renúncia passin per mesa sectorial.
 • Estan disposats a estudiar i negociar el mètode del sorteig per designar els membres dels tribunals perquè sigui més equitatiu.
Continuarem informant si hi ha novetats.

Avantprojecte de Llei educativa de les Illes BalearsSegons va explicar el conseller Martí March a la reunió de divendres passat, la futura Llei educativa de les Illes Balears ha rebut una dotzena d'aportacions dels partits polítics i properament el Govern farà arribar les seves. A finals de novembre es publicarà l'avantprojecte a la web i durant tres mesos es recolliran aportacions de entitats públiques, socials i sindicals. Es preveu traslladar-la al Parlament l'octubre de 2020, el Consell Escolar de les Illes Balears emetrà l'informe preceptiu i se sotmetrà a l'aprovació del Consell de Govern, previsiblement el maig o juny de 2021. No caldrà passar pel Consell Consultiu.

El redactat constarà d'uns 160 articles i inclou el model lingüístic. Segons van assegurar els representants de l'Administració, la Llei no atorgarà als directors la potestat de contractar interins a dit.

Pressupost educatiu i nòmines, sota mínims!


Circular 158/2019

A la reunió de divendres passat el conseller Martí March també es va referir al pressupost educatiu. Es va remetre a la nota de premsa publicada per la Conselleria, que podeu veure AQUÍ. Pel que fa a la davallada del pressupost per a infraestructures, de 35 a 31,5 milions, va destacar que han pogut arribar a aquesta quantitat gràcies als 13 milions de l'ecotaxa. És evident que amb aquests doblers ens esperen barracons, horaris lectius abusius, ràtios disparades i il·legals, fons social de tercera, etc., per estona.

Pel que fa a la pujada d'un 2% dels salaris, acordada l'any passat pels sindicats estatals i el Govern espanyol, queda per veure si apareixerà als pressuposts estatals pendents d'aprovar. La Conselleria diu que tampoc no poden actualitzar els complements de tutoria, cap de departament, equips directius, etc. mentre no sàpiguen de quins doblers disposaran.

Recordem que els increments salarials que hem tornat a percebre des de 2016 només empaten amb prou feines amb l'IPC des de l'any passat, i de cap manera compensen el cost de la insularitat en habitatge, transport, productes bàsic de consum, etc.:

(1) Ministerio de Hacienda (2) ine.es (3) Gener-novembre
(4) Previsió Acord 2018 govern espanyol i sindicats estatals.

Recordem també que segons les balances fiscals del Ministerio de Hacienda, el 14,20% del PIB balear se'n va cap a Madrid via imposts i ja no torna. Amb les dades actuals del PIB, això suposa uns 4.200 milions d'euros anuals!

dilluns, 18 de novembre del 2019

Interins 20-21: novetats i resum de la primera Mesa


Avui dematí ha tengut lloc la primera Mesa entre sindicats i Conselleria per parlar de la gestió d'interins al curs 2020-21 i la previsió és que es torni a convocar Mesa sobre el mateix tema per dilluns que ve dia 25.
Com sempre, ens podeu fer arribar les vostres aportacions a ensenyament@uob.cat
Vegeu, de la Mesa d'avui, les informacions més destacades i les aportacions de UOB a cada punt:CONVOCATÒRIA DE BORSA

Les principals novetats o propostes de la Conselleria són:
 • El termini per apuntar-se a la borsa d'interins s'ampliarà i previsiblement estarà obert del 10 o el 15/12/19 al 31/3/20.
 •  Els mèrits o requisits a presentar i tenir en compte a l'hora de baremar els interins serien els assolits fins al 31/8/19.
 •  Els interins que ja estassin apuntats a la borsa en el curs actual i que no haguessin de presentar nova documentació o canviar opcions de illes, jornades o funcions, no caldria que es tornassin a apuntar cada any, en no ser que fes un any consecutiu (o altre termini a determinar) que l'apuntat a borsa s'hagués declarat com a no disponible.
 • Aquesta darrera novetat i algunes de les que trobareu més avall a l'apartat sobre tràmits telemàtics d'adjudicacions, anirien encaminades cap a l'objectiu de tenir una borsa oberta tot l'any. Segons la Conselleria, falta estudiar i anar polint aquesta idea que voldrien poder tenir valorada de cara al curs 2021-22.

Les principals peticions de UOB a aquesta convocatòria són:

> Quant a les Bases específiques:
 • Que es recuperi l'opció de disponibilitat per treballar 1/3 de jornada per tal de cobrir les reduccions de jornada que els funcionaris de carrera demanin en aquesta proporció.
 • Que l'excepcionalitat dels professors tècnics d'FP només demani dos requisits: A) haver acreditat un dia de servei en l'especialitat demanada i B) no haver estat sancionat per falta greu o molt greu en procediment disciplinari.
 • Que es redueixi al màxim possible el temps d'espera entre el termini per apuntar-se a borsa i la publicació de les llistes provisionals i definitives d'admesos i exclosos.
 • Que els PDF de llistes d'admesos i exclosos no es despengin de la web de Conselleria i es puguin consultar també de manera retrospectiva com a mínim durant quatre anys.
 • Que s'arregli el portal de baremació de la mateixa web, que no funciona i no permet consultar els admesos i exclosos actuals.
> Quant al Barem:
 • Que la data de finalització de reconeixement de mèrits sigui fins al darrer dia de la convocatòria.
 • Que el fet d'haver aprovat oposicions i haver quedat sense plaça en convocatòria igual o posterior a la del 2018 es meriti en un apartat diferent de la formació i de l'experiència docent i que, d'entre aquests aprovats, els que siguin a la llista S es considerin tutoritzats i passin directament a la llista I.
 • Que es baremi l'experiència docent a escoles municipals de música, escoletes d'infantil i universitats privades així com l'experiència laboral que excedeixi el temps demanat com a requisit en les especialitats d'FP, professorat d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.
 • Que l'experiència a centres privats puntuï menys que a centres concertats.
 • Que l'experiència com a professors de religió puntuï com a màxim com a un centre concertat.
 • Que l'experiència a centres públics d'altres comunitats autònomes puntuï menys que l'experiència als centres públics de les Illes Balears.
 • Pel que fa a la puntuació per formació acadèmica, que s'hi incloguin els Graus Superiors del Conservatori.
 • Que s'afegeixi un apartat d'FP on s'hi baremin les titulacions de Grau  Mitjà i Grau Superior.
 • Que meritin les titulacions de les Escoles d'Art.
 • Respecte a la formació no acadèmica o permanent, que es baremin la formació del SOIB i les certificacions professionals.
> Quant a l'Annex 4:
 • Per cinquè any consecutiu demanam que es convoqui el Grup de treball o la Mesa per a la revisió, l'anàlisi i l'establiment d'un diagnòstic sobre l'estat d'aquest Annex .
 • Que la Conselleria ens faci arribar els informes de validació de funcions per a una titulació concreta, tant si l'informe és favorable a la validació com sinó, periòdicament a partir d'ara i en retrospectiva des del 2015.
 • Que es contempli la possibilitat que un màster, una titulació de Tècnic Superior d'FP, una habilitació de Magisteri o l'experiència com a professor especialista puguin habilitar funcions.


CONVOCATÒRIA D'ADJUDICACIONS 

Les propostes principals de Conselleria serien:
 • Mantenir l'obligatorietat de seleccionar totes les places a què l'interí pugui accedir en el tràmit d'adjudicacions de l'estiu.
 • La revisió del tràmits telemàtics: vegeu-ho a continuació.


TRÀMITS TELEMÀTICS D'ADJUDICACIONS 

Les principals novetats de la Conselleria serien:
 • Es permetria que els exclosos per català i/o els exclosos per formació pedagògica participassin a tots els tràmits de selecció de places, tant d'estiu com setmanals, mantenint-se, això sí, en la darrera posició en l'ordre d'adjudicació. (Vegeu esquema més avall *)
 • Al tràmit setmanal d'adjudicacions seria possible optar també a places definides per opcions que l'interí no hagués seleccionat quan s'apuntà a borses. Per exemple, si un interí només seleccionà jornada completa a Mallorca per a funció de Català a Secundària, al tràmit setmanal d'adjudicacions també podria optar a places d'altres illes o a altres funcions que pogués impartir i que no hagués seleccionat o podria optar també a places de mitja jornada, fet que no faria necessària la modificació de les creuetes de cada interí durant el curs.
 • Es crearia un nou tràmit telemàtic setmanal d'adjudicació de vacants sobrevingudes i substitucions per via d'urgència, que s'obriria cada dilluns un cop publicades les adjudicacions del tràmit setmanal i es tancaria el dilluns a vespre, abans de començar el dimarts amb les telefonades per a les adjudicacions extraordinàries. A aquest tràmit hi podria participar qualsevol persona admesa o exclosa a borsa o no apuntada a borsa quedant aquests últims en darrera posició d'adjudicació per darrere dels exclosos. (Vegeu esquema més avall*). Les places que s'oferirien en aquest tràmit d'urgència serien les que haguessin quedat desertes en l'adjudicació setmanal ordinària de cap de setmana.
Segons la D.G. de Personal Docent, aquests canvis exposats permetrien una reducció de les publicacions de convocatòries extraordinàries d'interins per una part i de les adjudicacions extraordinàries d'entre setmana per l'altra, en què l'acceptació de la plaça sí que és obligatòria.

* Esquema procediments d'adjudicacions:
 1. Tramit telemàtic d'adjudicacions de l'estiu.
 2. Adjudicacions setmanals.
                    2.1. tràmit telemàtic ordinari setmanal de divendres a dilluns.
                    2.2. tràmit telemàtic urgent setmanal el dilluns horabaixa.
                    2.3. adjudicacions extraordinàries de dimarts a dijous.

* Esquema ordre d'adjudicació:
 1. Admesos a borsa.
 2. Exclosos per català.
 3. Exclosos per formació pedagògica.
 4. Exclosos per català i formació pedagògica.
 5. (Només aplicable en el tràmit telemàtic urgent setmanal del dilluns horabaixa) No admesos ni exclosos, és a dir, interessats que no s'han apuntat a borsa, però que compten amb titulacions adequades segons l'Annex 4 de la convocatòria de borsa.

Principals demandes de UOB respecte a les adjudicacions:
 •  Que es convoqui el Grup de treball o la Mesa per a revisar els tipus de perfils i els criteris de perfilament.
 • Que en una plaça de suport l'interí no pugui ser l'únic responsable d'un grup classe.
 • Que es respecti el dret a la reducció de jornada dels interins majors de 55 anys.
 • Que es revisin les dates de cessament i el cobrament de l'estiu i que qualsevol interí que hagi treballat 5,5, mesos i tengui contracte a 30 de juny se li estengui d'ofici el contracte fins a 31 d'agost sempre i quan no es reincorpori el titular de la plaça.
 • Que s'elimini l'obligatorietat d'haver de seleccionar totes les places a què hom pot optar en el tràmit d'adjudicacions de l'estiu.
 • Pel que fa a possibles mesures d'estabilitat per a interins en relació amb les adjudicacions, hem reiterat la nostra oposició a la possibilitat de l'existència de places de pacte.

ESPECIALITATS MANCADES DE PROFESSORAT

Pel que fa a aquestes especialitats, que obliguen a publicar cada any convocatòries extraordinàries de borses d'interins i de professors especialistes en funcions com ara Català, Alemany, Francès, Cuina, Sistemes Electrònics o Manteniment de vehicles entre altres:

La Conselleria ha informat que:
 • Quant a les adjudicacions, confien que el  nou esquema de procediments i el fet que els exclosos per català i/o formació pedagògica puguin accedir a tots aquests procediments, ajudaran a mitigar el problema mentre s'espera a poder tenir el sistema organitzat per a tenir la borsa oberta tot l'any.
 • Que s'ha fet una revisió d'ofici de l'annex 4 en les especialitats on s'ha detectat aquesta mancança.
UOB, per altra part, ha reiterat:
 • La necessitat de revisar l'annex 4
 • La necessitat de convocar el Grup de treball per estudiar diferents possibilitats per a solucionar el problema. 

TUTORITZACIÓ

En general, s'han fet les següents aportacions:

Conselleria:
 • Creuen que és necessari acabar de definir el funcionament de la tutorització però no han indicat en quin sentit introduirien canvis.
UOB hem demanat que:
 • La tutorització sigui més una acollida i acompanyament al nou professorat que comença a treballar que no pas un tràmit burocràtic.
 • Que es mantengui el procediment actual amb el termini de 30 dies, que aquests puguin ser acumulables i que la funció principal sigui la d'acompanyament.
 • Que els professors especialistes es considerin tutoritzats en les mateixes condicions que els interins docents.
Altres:
 • Tres sindicats han demanat que es revisi tot el procediment de tutorització per tal que aquest sigui equiparable i homologable a les pràctiques dels que han aprovat oposicions. En realitat, això suposaria un allargament temporal molt important de la tutorització, que hauria de ser de cinc mesos i mig com a mínim, i un augment significatiu de la burocràcia.

Martí March es nega a retirar el marcatge horari i tornar al control anterior. NO FITXEM!


Nota publicada a facebook el divendres 15 de novembre:

MARCATGE HORARI: REUNIÓ AMB EL CONSELLER

Ha acabat la reunió amb el conseller Martí March, DG de Personal Docent i Planificació i Secretari general.

Educació proposa:

1) Reconeixement per part dels sindicats de l'obligatorietat del control horari. UOB ha demanat llevar aquest punt per innecessari i humiliant i el conseller s'hi ha negat.

2) Opcionalitat per als directors d'aplicar el sistema de marcatge. Se suprimiria de les instruccions d'inici de curs.

3) Convocatòria d'una comissió de treball sobre sistema de marcatge amb participació de directors.
Pel que fa consultar el claustre sobre aplicació o no del sistema actual de marcatge, dependria de les conclusions de la comissió de treball.

Per part d'UOB, recordam que la nostra postura continua essent la manifestada unitàriament per les forces sindicals: retirada immediata del sistema de marcatge i retorn al control horari anterior. Per tant, som allà mateix i ens oposarem a la proposta.

El conseller Martí March hauria de tenir present que l'arrogància del PSOE ja li ha fet perdre un diputat a les Balears i tres a nivell d'estat a les darreres eleccions.

Ampliarem informació sobre altres qüestions tractades: pressuposts, Llei educativa i oposicions.

AMPLIACIÓ A LA NOTA DE FACEBOOK:
 
Properament les comissions permanents de les Juntes de Personal es reuniran per decidir la resposta a donar a la Conselleria.

divendres, 15 de novembre del 2019

L'assemblea de docents de l'IES Sineu crida a no fitxar i tornar al control horari anterior

L'assemblea de docents de l'IES Sineu ha emès un comunicat on reitera la demanda de retirar el marcatge horari, anima els docents a no fer-ne ús i reclama el retorn al control horari anterior. Podeu descarregar el text AQUÍ per adaptar-lo a la vostra assemblea de centre!

Avui divendres a les 12 el conseller s'entrevistarà amb els representants sindicals, vos tindrem informats.


dijous, 14 de novembre del 2019

UOB denuncia una nova ofensiva adoctrinadora militarista a les escolesCircular 157/2019
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denuncia una nova ingerència de l'exèrcit espanyol als centres educatius, amb la difusió d'un còmic de propaganda militarista i el desembarcament de la infanteria de marina a Eivissa.

El còmic, en castellà i titulat "¿Qué es un militar?", que la Comandància general pretén repartir a les escoles, margina la llengua pròpia i els símbols de les Illes Balears, ens tracta de "regne medieval" i manipula la història ocultant fets cabdals, com la invasió borbònica de 1715 o l'alçament franquista de 1936, afirmant que l'actual configuració de l'Estat espanyol s'ha fet "a través dels enllaços matrimonials dels seus reis".

Pel que fa al desembarcament de la infanteria de marina a les platges d'en Bossa i sa Coma a Eivissa, anunciat per als propers dies, s'ha publicitat a diversos centres educatius i s'han anunciat jornades de portes obertes als vehicles militars. Aquestes activitats, que fomenten el militarisme i la normalització de la violència com a mètode per resoldre conflictes interns i entre estats, s'afegeixen a la promoció que va fer la Conselleria d'Educació de l'exposició de l'exèrcit els dies 25 i 26 de setembre a Eivissa, que va posar els infants en contacte amb armes, vehicles, míssils i altres materials militars i fins i tot els va permetre la pràctica real de tir.

Tot plegat, i juntament amb la intenció del partit d'extrema dreta 'Vox' d'enviar comissaris polítics a vigilar i controlar les escoles en horari lectiu, que la Conselleria d'Educació encara no ha denegat, és un atac en tota regla contra l'escola en català i la nostra identitat com a poble, amb la finalitat d'"espanyolitzar" els alumnes en la línia del ministre José Ignacio Wert, tal com aquest va revelar al congrés de diputats el 10 d'octubre de 2012.

Exigim a la Conselleria d'Educació que no permeti la difusió dins els centres educatius d'un llibre manipulador, ple de falsedats i tergiversacions històriques i sense altre objectiu que l'adoctrinament espanyolista i militarista, i que doni instruccions als equips directius perquè no publicitin maniobres militars.

Palma, 14 de novembre de 2019RECULL DE PREMSA

AraBalears
Diario de Mallorca
Canal 4 Diario:
cope.es:
Diario de Ibiza
Sputnik News:

dimarts, 12 de novembre del 2019

El CEIB durà al plenari la proposta d'UOB de reforçar l'ensenyament en català


La comissió permanent del Consell Escolar de les Illes Balears ha aprovat dur al plenari la proposta de resolució d'UOB sobre mesures per impulsar l'ensenyament en català. El plenari es farà segurament el mes de desembre.

Nota del Consell Escolar de les Illes Balears:

L’Associació Professional de Docents d’Eivissa denuncia la manca de pressupost educatiu per a 2020

Comunicat respecte dels pressuposts de les Illes Balears per a l’any 2020
 

Posted 11 novembre, 2019 

Davant la presentació dels pressuposts de les Illes Balears per l’any 2020, des de l’Associació Professional de Docents d’Eivissa (APDE) rebutjam totalment la quantitat destinada a educació i reclamam un augment seriós i suficient per revertir la difícil situació educativa quant a pressuposts que vivim des de ja fa massa anys a les nostres illes, i més concretament a l’illa d’Eivissa. Aquests pressuposts suposa mantenir i no revertir una situació que condicionarà l’educació, la capacitació i per tant, el futur de la nostra terra. Per què?

 • El pressupost d’educació només augmenta un 0’5%, insuficient de per si, i més si tenim en compte que ja partim d’una situació deficitària, i que a més aquest augment no és tal, si consideram que la Conselleria d’Educació ha assumit les àrees d’investigació i política lingüística, que no tenia a l’anterior legislatura.
 • A més, el pressupost per l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) que no s’inclou al d’Educació, també s’ha vist minvat dins l’apartat d’inversions, dels 35 milions de l’anterior pressupost als 22 prevists pel 2020. Aquest fet es contradiu amb el que s’afirma en la pàgina 179 dels pressupostos de la CAIB, on diu textualment:
 • “Des del 2015 la tendència de la despesa de l’IBISEC ha estat a l’alça. Aquest fet, que té l’origen en l’actual Pla d’Infraestructures de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, fa augmentar notablement les actuacions als centres educatius de les Illes Balears i, “conseqüentment, requerirà que es mantingui el nivell inversor d’exercicis anteriors”.
 • Això és dramàtic per Eivissa, que ja pateix un dèficit històric, amb una mancança de centres educatius, amb problemes en la renovació d’infraestructures, amb centres que es planifiquen gràcies a la col·laboració dels ajuntaments i amb un continuat augment de l’alumnat que arriben a les nostres aules (aquest curs, només fora de termini de matrícula ordinària han arribat 233 alumnes). Això implica ràtios elevades, nova creació de grups, habilitació d’aules en espais no adequats o que lleven els espais als centres del tot necessaris (aules de música, de psicomotricitat, per realitzar espais d’aprenentatge…). I per altra banda, tal com han posat de manifest docents i equips directius de diferents centres, fa molt difícil treballar amb metodologies actives centrades en l’aprenent que necessiten d’espais adients per a un bon desenvolupament.
 • Mentre l’augment dels pressupost global per l’any 2020 és del 8%, en educació només augmenta un 0,5%, fet que demostra que les paraules tant de la presidenta del Govern com del Conseller Martí March on afirmen reiteredament la importància de l’educació, són totalment buides i mancades d’argumentació. Tots sabem que la llei de pressupostos és on queden reflectides les prioritats d’un govern, i aquesta prioritat per l’educació no es veu reflectida en els pressupostos com aquesta dada demostra.
 • Aquesta dada és més sagnant quan hem vist que aquesta pèrdua de pes del pressupost d’educació sobre el global ha estat un continu en tota la legislatura. L’augment des del 2015 del pressupost general ha estat d’un 31,5%, mentre a educació només ha estat del 29,6%, (dada que s’agreuja quan ja partiem, a l’inici de l’anterior legislatura d’una situació molt compromesa en l’àmbit educatiu).
 • I encara més arguments, ja que podem afegir que el pes d’educació sobre el percentatge total del pressupost se situa en el 17,52%, quan per exemple, l’anterior pacte de progrés (any 2007) va acabar invertint un 22,4% del total del pressupost. Per tant, ens trobem amb una disminució de 5 punts respecte al 2007.
 • Hem de tenir en compte que el pressupost es fa amb el major nombre d’alumnat que ha hagut en la història de les IB (2228 més que el curs passat), una altra dada que no deixa en bon lloc aquests pressuposts.
 • A més, hi ha 4 centres que veuran executats projectes gràcies a l’anomenat impost turístic o ECOTAXA, que en un principi havia d’estar destinat a invertir-se en aspectes relacionats amb el medi ambient, però que ara sembla que servirà per tot. Aquí a Eivissa serà l’ampliació de l’IES Isidor Macabich per a la Formació Professional. I això també confirma més la disminució del pressupost, ja que s’executen projectes educatius gràcies a altres partides econòmiques.
 • Com ja hem dit en reiterades ocasions, seguim estancats en un miserable i insuficient 3,1% del PIB, quant al conjunt de l’estat espanyol se situa en un 4,5% (que ja de per si es pobre), la mitjana a Europa se situa en 5,1% i la UNESCO reclama un 7%. Així mateix, el Consell Escolar de l’Estat al seu darrer informe sobre l’estat de l’educació, demana també dedicar el 7 % del PIB a Educació.
 • I per últim, el continuat incompliment del programa electoral dels diferents partits que formen o recolzen al Govern, que en tots els casos diuen que faran una inversió determinada en educació, però que en la realitat mai acaben complint-ho.

Per tot això, demanam:

 • La rectificació i el posterior augment del pressupost en educació per obtenir una aportació econòmica que es correspongui amb les necessitats que hi ha a les IB, i unes mitjanes més properes a les dades del nostre entorn a les que hem fet referència anteriorment.
 • Si no és així, que el Conseller March i la presidenta del Govern expliquin el perquè d’aquest menyspreu per l’educació en forma d’unes inversions insuficients, i que deixin de dir una cosa i fer la contrària.
 • Un acord majoritari entre els diferents partits del parlament per un augment adequat, seriós i progressiu, que ens posi en unes mitjanes corresponents a la dels països d’Europa, independentment del Govern i de les situacions del context.

No podem deixar per més temps que l’educació balear estigui en precari, que la major part dels aspectes de millora depenguin del sobreesforç de les famílies, dels docents i dels centres, i que s’aprofiti l’actual conjuntura d’innovació i millora que estem vivint a les illes per recolzar el gran treball que s’està fent en els nostres centres educatius, per tal de poder oferir una millor preparació als nostres infants i joves.

APDE

Unanimitat sindical contra una mesa tècnica sobre el marcatge horari

Els sindicats amb representació a la mesa sectorial d'Educació hem comunicat al conseller d'Educació, Martí March, que ens negam a assistir a la mesa tècnica sobre l'eina de marcatge que Planificació havia convocat per a avui dematí.

La convocatòria de la mesa tècnica havia arribat divendres, dos dies després de la presentació de l'escrit de la Junta de Personal de Mallorca on reclamam la retirada immediata del marcatge i el retorn al control horari anterior. Si Planificació feia comptes dividir la unitat d'acció sindical amb aquesta convocatòria d'urgència, la jugada no li ha sortit bé.

NOTA DE DARRERA HORA: Després de registrar l'escrit, el conseller d'Educació ha citat els representants sindicals per a divendres migdia.

AraBalears:
Diario de Mallorca:
Última Hora:
Aquí teniu l'escrit presentat al registre:

dilluns, 11 de novembre del 2019

UOB reclama que es creï el Departament d'Informàtica


Unió Obrera Balear ha reclamat a la Conselleria d'Educació que creï el Departament d’Informàtica als centres on s’imparteix la matèria, amb l’assignació horària corresponent. Aquest departament no apareix a la llista del Reglament orgànic de centres  (ROC), que data de 2002, ha quedat obsolet i fa temps que es parla d'actualitzar-lo. En tot cas, el Departament d'Informàtica s'hauria de crear sense haver d'esperar un nou ROC i el més aviat possible.

Així mateix, reclamam:
 • Que es verifiqui que en els centres amb 4 grups de 4t d'ESO i 4 grups de batxillerat, que s'han de dotar amb una plaça de l'especialitat d'Informàtica segons les Resolucions de criteris de plantilles, la plaça és ocupada per docents que en tinguin l’atribució segons l’establert al RD 665/2015.
 • Que es verifiqui que a tots els centres les matèries de TIC (a ESO: TIC, a Batxillerat: TIC I i TIC II) és impartida per docents que en tinguin l’atribució.
 • Que s’estableixi que també a Batxillerat, tal com a l'ESO, l’especialitat d’Informàtica tengui preferència en l’ordre de prelació en l’adjudicació de la matèria.
Informarem si hi ha novetats.

divendres, 8 de novembre del 2019

La Permanent de la Junta de Personal de Menorca també exigeix la retirada del sistema de marcatge


La Comissió permanent de la Junta de Personal Docent no Universitari de Menorca també reclama la retirada immediata del sistema de marcatge i el retorn al control horari anterior.

Planificació convoca mesa tècnica sobre sistema de marcatge per dimarts 12 de novembre, a les 10h. "Es treballarà sobre el document de l'eina de marcatge que es va lliurar per a la Mesa de dia 29 d'octubre."

UOB es mantindrà inflexible en la reclamació de la retirada immediata del sistema de marcatge i el retorn al control horari anterior.

dimecres, 6 de novembre del 2019

La Permanent de la Junta de Personal de Mallorca exigeix retirar el marcatge i tornar al control anterior

 
Avui dematí la Permanent de la Junta de Personal Docent no Universitari (Mallorca), per acord unànime, ha recordat a la Conselleria d'Educació el posicionament de la Junta contra el marcatge i ha reclamat el retorn al control horari anterior. Recordam que aquesta ha estat la postura d'Unió Obrera Balear des de la mesa d'1 de juliol.
A la foto següent podeu veure l'escrit presentat al registre. La Junta ha sol·licitat entrevista amb el Conseller.
Última Hora, 7.11.2019:dilluns, 4 de novembre del 2019

UOB reclama la recuperació del Servei d'Ensenyament del Català

 
Circular 156/2019

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, ha reclamat al conseller d'Educació, Martí March Cerdà, que recuperi el Servei d’Ensenyament del Català, que assessorava i donava suport als mestres fins que va ser suprimit pel PP de José Ramón Bauzá.

Amb l'arribada del PSOE a la Conselleria d'Educació es va assignar la competència de l’«ensenyament del català i normalització lingüística en l’àmbit escolar» a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, però no es va crear cap Servei específicament dedicat a l'ensenyament i normalització del català. En canvi es va constituir el Servei de projectes lingüístics, que només s’ocupa de les llengües estrangeres.

L'agost de 2017 es va crear el Servei de normalització lingüística i formació, sense cap publicitat ni difusió per part de la Conselleria més enllà de la publicació al BOIB. Aquest organisme, emperò, que actualment forma part de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, sempre ha estat inoperant en matèria de suport a l’ensenyament en català.

Les dades de la pròpia Conselleria, segons les quals el 45,3% dels alumnes de 6è de primària tenen un nivell baix o molt baix de català, i les de la UIB, que indiquen que només un 77,5% de les proves de selectivitat de 2019 s'han fet en català, és a dir 5,1 punts menys que el 2014, són el resultat de la deixadesa i el menfotisme d'Educació pel que fa a la llengua pròpia de les Balears. La recuperació de del Servei d'Ensenyament del Català, entre altres mesures, és tan urgent com imprescindible.

Palma, 4 de novembre de 2019

Última Hora, 6.11.2019: