Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 29 de maig del 2020

Preparació curs 20-21: Ens hi volen fer anar el juliolAvui s'ha duit a terme una reunió virtual de la Comissió general de planificació del curs 20-21 amb representació de tots els estaments de la comunitat educativa. AQUÍ trobareu el document de base.

Novetats
 • Es preveu que es faci feina de manera virtual o/i presencial el temps necessari del juliol per concretar els Plans de contingència, adaptacions de programacions, etc. per preparar l'inici de curs. 
 • Serà després que a finals de juny la Comissió general de planificació del curs 20-21, organitzada en subcomissions, hagi elaborat les propostes basades en quatre eixos: Organització i funcionament dels centres, Aspectes curriculars i metodològics, Pla de digitalització i Serveis Complementaris.

Alguns dels aspectes que UOB Ensenyament ha defensat
 • Negociar en Mesa Sectorial tots els aspectes laborals dels treballadors
 • Començar més tard les classes per poder preparar el curs
 • Cercar mesures de conciliació familiar i laboral sense convertir els centres en aparcament d'infants
 • Respectar les jornades dels docents sense haver de duplicar feina i incrementant la quota
 • Dotar de mitjans i formació gratuïta en les TIC els docents i rescabalar-los les despeses que han hagut de fer
Fase 3 de desescalada
 • El Conseller també s'ha referit al protocol de desescalada de la fase, 3 que probablement es començarà a aplicar a partir de dia 8 de juny. 
 • Està pendent de presentar i negociar amb els representants dels treballadors. 
 • Hi hauria: Tutories presencials d'orientació i matèria a tots els nivells i obririen les 4 escoletes que depenen de la Conselleria.

Tràmit telemàtic per a permisos i llicències i altres tràmitsRebut de Personal Docent:

INFORMACIÓ DGPDOCEN: POSADA EN MARXA DEL NOU TRÀMIT TELEMÀTIC A TRAVÉS DEL GESTIB PER SOL·LICITAR "PERMISOS I LLICÈNCIES QUE ATORGA LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT" I ALTRES TRÀMITS

La Direcció General de Personal Docent, juntament amb la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, ha estat treballant en la digitalització del procediment dels "Permisos i llicències que atorga la Direcció General de Personal Docent". Finalment, aquesta tasca s'ha concretat en un nou tràmit telemàtic operatiu a través del Gestib.


A partir del dilluns dia 1 de JUNY de 2020 tots els permisos i llicències que atorga la Direcció General de Personal Docent s'hauran de sol·licitar i tramitar de la SEGÜENT MANERA:

1) Altes i baixes. S’han de continuar enviant als correus electrònics habilitats: Personal de Primària: primaria@dgpdocen.caib.es; Personal de Secundària: secundaria@dgpdocen.caib.es

 • Tots els originals s’han de custodiar en la secretaria del centre i no s’han de remetre per correu postal ordinari a la Direcció General (tampoc els corresponents als dies de l’Estat d’Alarma).
 • Aquesta part s'incorporarà també com un tràmit telemàtic al Gestib a finals d'any)
2) Els permisos i llicències que atorga la Direcció General de Personal Docent, s’han de sol·licitar a través del Gestib. Les instruccions del nou tràmit les teniu disponibles al següent enllaç: http://80.28.7.251/?p=517

3) Fons Social. S’han de tramitar mitjançant el correu electrònic: fonssocial@dgpdocen.caib.es

 • Les ajudes per estudis es poden sol·licitar fins al 15 de juliol de 2020.
4) Altres tràmits: sol·licituds de jubilació, sexennis, triennis, excedències, reingressos, sol·licitud de fulls de serveis, certificats, etc. S’han de continuar sol·licitant als correus electrònics habilitats en el punt (1).

Si heu de resoldre cap dubte, podeu contactar amb el Servei de Primària o amb el Servei de Secundària preferentment per correu electrònic, o bé, telefònicament.
 

Direcció General de Personal Docent

dijous, 28 de maig del 2020

UOB adverteix que la declaració responsable d'Educació no garanteix seguretat sanitàriaCircular 189/2020

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, adverteix que el qüestionari de salut d'incorporació dels docents (COVID-19), publicat dins la Resolució del protocol per a la fase 2 del procés de desescalada, i que els docents han de contestar aquests dies, no garanteix un retorn segur a les aules pel que fa a possibles rebrots de contagis.

El qüestionari de la Conselleria de Salut i Consum es planteja com una declaració responsable, on el docent ha de respondre si "ha presentat símptomes compatibles amb la COVID-19 (especialment febre, tos o dificultat per respirar) els darrers 14 dies", mentre que la llista de símptomes és més extensa i les autoritats sanitàries encara no la donen per tancada, a banda que es pot ser asimptomàtic; i si "ha tingut contacte estret amb alguna persona positiva per a la COVID-19 els darrers 14 dies", cosa que no es pot descartar mai del tot per l'existència d'asimptomàtics.

Per altra banda el qüestionari dels docents publicat al BOIB no inclou l'opció de contestar "no ho sé", a diferència dels altres sectors professionals.

UOB continua exigint tests PCR per a tots els docents, personal no docent i alumnes, i que no es faci recaure tota la responsabilitat en el treballador mitjançant un qüestionari que depèn d'apreciacions personals i poc segures. Consideram que una vegada més el conseller d'Educació, Martí March, s'espolsa la seva responsabilitat i la passa als docents per acusar-los com a possibles culpables si es produeixen casos de contagi entre docents i alumnes.

Pel que fa les tutories presencials, UOB recorda que tal com es va acordar a la comissió de riscos laborals de 18 de maig, els docents amb possibles factors de risc no han d'acudir al centre educatiu mentre no disposin del dictamen del Servei de prevenció.
dimecres, 27 de maig del 2020

UOB alerta sobre el qüestionari de salut d'incorporació

El qüestionari de salut d'incorporació dels docents (COVID-19), publicat com a Annex VII de la Resolució de 25 de maig del Protocol per a la fase 2 del procés de desescalada, no inclou la possibilitat de contestar "no ho sé" a les preguntes que formula:


En canvi, els qüestionaris adreçats a la resta de sectors professionals, sí que ho permeten:

En cas que no estigueu segurs de si heu presentat símptomes compatibles amb la COVID-19, o de si heu tingut contacte estret amb alguna persona positiva, afegiu-hi una columna N/S del vostre puny i lletra, o bé deixau les caselles en blanc, i explicau a l'apartat Observacions que ho feis així perquè no disposau d'aquesta informació.

Cal tenir en compte que el qüestionari fa recaure sobre nosaltres la responsabilitat que les dades siguin veraces, per tant cal contestar amb rigor.

UOB continua exigint tests PCR per a tots els docents, personal no docent i alumnes, perquè aquesta mena de qüestionaris no garanteix un retorn amb garanties que no es produeixi un rebrot de contagis als centres educatius.

dimarts, 26 de maig del 2020

UOB exigeix hores de reducció suficients per als interins majors de 55 anys Tot i que Planificació ens va contestar que afegeix un "nombre d'hores proporcionals" a les quotes dels centres per a les reduccions horàries dels interins majors de 55 anys, ens arriben protestes perquè les hores assignades no són suficients. Planificació denega les peticions de reducció individuals, al·legant que encara no se sap a quin centre aniran el proper curs. Però es pràcticament segur que els interins que les sol·liciten continuaran al mateix centre, per la qual cosa hem reclamat a Planificació que el "nombre d'hores proporcionals" que assigna dins la quota sigui sempre com a mínim equivalent a les peticions individuals que els arriben de cada centre.

Vos tindrem informats.

dilluns, 25 de maig del 2020

UOB exigeix que els contractes d'interins de FP s'estenguin a juliolCircular 188/2020
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear ha remès escrit a la Direcció General de Personal Docent exigint que els contractes dels interins de Formació Professional s'estenguin al mes de juliol. Segons la Resolució de 7 de maig de 2020 de criteris de promoció i titulació de FP, les activitats de recuperació i proves per avaluar-les es poden fer fins al final del mes de juliol, i les proves extraordinàries dels primers cursos s'hi han de dur a terme obligatòriament.

Pel que hem pogut saber, la Conselleria contesta als centres que ho consulten que els interins han de fer aquestes tasques dins el mes de juny, o traspassar-les a un altre docent, cosa que incompliria les pròpies instruccions i consideram inadmissible, perquè perjudicaria l'alumnat, que no tindria temps per preparar les recuperacions, i sobrecarregaria de feina altres docents.

UOB ofereix un model de reclamació perquè els interins afectats el presentin a títol individual si així ho desitgen. Al mateix temps, recordam que UOB continua facilitant un model per reclamar l'extensió de contracte a 31 d'agost als interins que hagin fet 5,5 mesos de feina durant el curs.

divendres, 22 de maig del 2020

Aportacions d'UOB al protocol de la fase 2- UOB Ensenyament reitera el qüestionament de la necessitat de tutories presencials per als cursos de final d'etapa pel risc de contagi que això implica.

- UOB Ensenyament reitera la petició de fer proves generalitzades de PCR a docents, personal no docent i alumnes.

- Podeu consultar tots els esborranys del protocol de la Fase 2 clicant AQUÍ.


Respecte a l'ANNEX I de l'esborrany de Resolució:

1) Demanam que s'aclareixi si la frase del Punt 2. 3r paràgraf:
“Els alumnes vulnerables per a la COVID-19 podran acudir voluntàriament al centre durant aquesta fase per dur a terme tutories presencials, sempre que la seva condició clínica estigui controlada i ho permeti…”

es refereix als alumnes inclosos en els grups de risc. Si aquest és el cas, entenem que sobra la preposició “a”. Si no es refereix a aquests alumnes, demanam que s'aclareixi a quin tipus de vulnerabilitat fa referència aquest paràgraf. 

2) Respecte al Punt 2. 5è paràgraf, sobre activitats presencials a partir de 27 de maig,
 • Primer apartat, sobre tutories d'orientació: Demanam si s’hi ha d’incloure alumnat d’ESPA i quantes tutories d’una mateixa matèria pot demanar cada alumne.
 • Segon apartat: Demanam en quin sentit s'ha de donar preferència a determinat alumnat.
 • Proposam afegir-hi un tercer apartat on es concreti que: Aquestes tutories estaran desvinculades en horari i contingut de la resta d'atenció telemàtica que dispensa el professorat i aniran dirigides únicament i de manera específica a l'alumnat present a la tutoria.

3) Respecte al 9è paràgraf, sobre organització de les tutories, proposam afegir-hi el destacat en color groc:

"La direcció dels centres organitzarà l’horari de les tutories a partir de les sol·licituds rebudes, i determinarà el professorat que ha d'acudir presencialment als centres, en els dies i hores que s'estableixin, exclusivament per a la realització de les tasques indicades en els punts anteriors i sempre i quan hi hagi efectivament tutories sol·licitades. Amb l’objectiu de minimitzar els desplaçaments i els riscs que aquests comporten, es concentrarà l’horari d’aquestes tutories en un únic dia setmanal, especialment en els casos dels professors que tenen la seva residència habitual en una illa diferent a la de la seva destinació. La incorporació del professorat vulnerable a la COVID-19 s’atendrà a l’establert a l’annex VI

Atès que el professorat haurà de continuar amb les seves tasques de manera telemàtica i, per facilitar l’organització del seu treball, la direcció dels centres els hi haurà de comunicar la realització de una tutoria presencial amb una antelació mínima de 24 hores (48 h en el cas de professorat resident en una illa diferent de la de destinació)

Si la tutoria es pot dur a terme per via telemàtica, no es farà de manera presencial. La tutoria es farà sempre per via telemàtica en cas de convivència del docent amb persones de risc."


4) Al 14è paràgraf:
 • Consideram que el control de l’estat de salut dels alumnes no pot recaure en els docents. Aquesta és una tasca del personal sanitari.
5) Respecte a les mesures de protecció sanitària i de distanciament físic, al 3r paràgraf, afegir-hi el destacat en groc:

"Es limitaran les hores de permanència del professorat al centre a les tutories presencials, sempre i quan algun alumne hagi demanada cita prèvia, i es durà a terme la resta de la jornada de treball (reunions, coordinacions, etc.), mitjançant teletreball, sempre que sigui possible."


Respecte a l'ANNEX II, Pautes per el correcte ús material
de protecció individual en relació a l’alerta per COVID-19

6) Sobre les pautes per a una correcta higiene de mans:
 • S’hauria d’establir una ràtio mínima de piques rentamans/usuaris possibles.

Respecte a l'ANNEX III: “Mesures de protecció individual, col·lectiva
i control sanitari als centres educatius de les Illes Balears”

FASE 2 o intermèdia i FASE 3 o avançada:

7) 1.3. Mesures de control:
 • Consideram que la temperatura (almenys als alumnes) s’hauria de prendre abans d’entrar al centre per part d’algun tècnic a qui es pugui assignar aquesta tasca. No es pot assegurar de cap manera que ho hagin fet abans de sortir de casa.
8) 2. Mesures distanciament físic:
 • Reclamam que s'habilitin, també, les escales d’emergència en aquells centres que en disposin.

Respecte a l'ANNEX V: “Protocol de vigilància i d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre l’alumnat delcentre”

9) 2n paràgraf, sobre la comunicació amb el centre de salut de referència:
 • A la frase «Existirà un canal de comunicació (...)» s’hauria d’especificar quin és el canal de comunicació entre el centre educatiu i el centre de salut de referència.
10) 4t paràgraf, sobre identificació de casos:
 • A la frase, «Es fa imprescindible identificar els possibles casos el més aviat possible per poder fer l’estudi dels contactes estrets amb l’objectiu d’identificar els focus i prendre les mesures adequades», consideram que s’insisteix en la detecció precoç de casos en alumnes, però el professorat no té formació per assumir aquesta responsabilitat. 

Respecte a l'ANNEX VI: “Protocol de vigilància i d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre els professionalsadults dels centres educatius.

11) 6è paràgraf, sobre la comunicació amb el Servei de Prevenció:
 • A la frase «Existirà un canal de comunicació (...)» s’hauria d’especificar quin és el canal de comunicació entre els centres educatius i el servei de Prevenció de Riscos.

dijous, 21 de maig del 2020

UOB ofereix un model de reclamació per a les despeses del teletreballCircular 187/2020

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, ofereix aquest MODEL DE RECLAMACIÓ per reclamar les despeses originades pel teletreball que duim a terme durant el confinament per la COVID-19.

Els conceptes que preveu el model són els següents:
 • Per adquisició d’un ordinador, si s'ha donat el cas que el centre no vos n’ha pogut cedir cap. L'ordinador adquirit passarà a ser propietat de la Conselleria.
 • Per ampliació de la connexió a internet durant els mesos que ha estat necessària. Cal detallar-ne el motiu.
 • Per adquisició d'un programa informàtic. Cal detallar-ne el motiu i el programa passarà a ser propietat de la Conselleria.
 • Per augment de l’ús del telèfon particular a causa de les tasques docents. Cal adjuntar com a prova les factures d’abril i maig de 2020 i les corresponents als sis mesos anteriors.
El model de reclamació inclou els fonaments jurídics en què es basa.

Respostes de Conselleria sobre procés de descaladaDia 7/5/20 es dugué a terme la primera Mesa Sectorial d'Educació sobre desescalada amb la presència del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, Martí March. AQUÍ en trobareu el resum. Com veureu l'administració es comprometé a respondre'ns a les aportacions i les preguntes que havien quedat pendents. A hores d'ara, després de la reculada de Conselleria i l'aproximació a la postura que hem defensat i defensam ha fet que algunes qüestions ja no tenguin sentit. Vos resumim les respostes més rellevants que hem rebut des de la direcció General de Personal Docent.

CONSIDERACIONS GENERALS

- No ens consta haver rebut l’Annex 9 Protocol per a la realització de les PBAU.

Encara no hi ha cap esborrany redactat, en aquests moments està en procés d’elaboració.
 
- Cal acabar el curs amb activitats a distància i deixar les presencials per al proper garantint que tornarem a uns centres lliures de COVID-19.

D’acord, amb caràcter general

- En cas de començar pel maig és necessari fer analítiques a tots els docents per decidir si poden fer docència presencial o han de quedar a casa. També en general a tots els alumnes. Per què els que viatgen a Formentera tenen accés a les proves i nosaltres no?


Aquesta qüestió es respondrà al Comitè de Salut on també es va plantejar. Des de SP la instrucció sobre a qui s'ha de fer PCR està publicada a :
http://www.caib.es/sites/epidemiologia/ca/coronavirus_2019-ncov/

Diu textualment:

"A todo caso sospechoso de infección por el SARS-CoV-2 se le realizará una PCR en las primeras 24 horas. (Si la PCR resulta negativa i hay alta sospecha clínica de COVID-19 se repetirà la PCR con una nueva muestra del tracto respiratoria. Si la PCR continúa siendo negativa y han transcurrido varios días desde el inicio de los síntomas, se podrà plantear la detección de IgM mediant una prueba serológica tipo ELISA u otras técnicas de inmunoensayo de alto rendimiento)" 

 
CENTRES DE JUSTÍCIA JUVENIL I CENTRES DE PROTECCIÓ

- Per què «degut a les necessitats que viu l’alumnat resident als centres de justícia juvenil i de protecció, és imprescindible reprendre les activitats el més aviat possible?

Perquè aquests alumnes no han deixat d’estar en els centres, atesos pels seus professionals de referència.

- Es té en compte que a aquest tipus d’alumnat li costa especialment complir les normes i per tant les orientacions sobre higiene, distanciament, etc?

El segon punt d’aquest paràgraf fa un judici de valor que no ve al cas i no es contestarà.


MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL, COL.LECTIVA I CONTROL SANITARI

- Es podrà garantir que abans de començar l’activitat presencial es disposarà de totes les mesures de seguretat per a alumnat, professorat, personal no docent com mascaretes, guants, equips de protecció individuals, desinfecció de les aules cada vegada que s’utilitzin?

Abans de la represa d’activitats presencials amb l’alumnat l’Administració proporcionarà material de protecció a alumnes i personal del centre.

- Farem les classes amb mascareta? Les hauran de dur posades els alumnes? S’hauran de dur de casa?

Segons els protocols sanitaris, només s’ha de dur mascareta quan no es pot garantir una separació de 2m.

Salut: Segons els protocols sanitaris, només s’ha de dur mascareta quan no es pot garantir una separació de 2m tan alumne com professorat. Les mascaretes estan contraindicades en menors de 3 anys i no recomanades en menors de 6 anys, en persones amb problemes per respirar o que no es pugui assegurar que se la pugui treure per si sol.

En cas d' alumne simptomàtic el professorat durà pantalla facial, FFP2 i guants per apropar-se a l'infant i custodiar lo fins que arribin els pares.


- Com es garantirà que tots, alumnes i docents es rentin a fons les mans si hi ha, en general, una ràtio elevadíssima de persones per bany. S’hauran de rentar més d’una vegada per jornada.

Es proporcionarà als centres gel hidroalcohòlic suficient per als llocs on no hi hagi aigua i sabó.

- Com es pot garantir la higiene respiratòria en el cas de classes d’instruments de vent amollant saliveta ben lluny?

Les activitats presencials als conservatoris no es reprendran amb caràcter general fins a la Fase 4.

Salut: augment de la distància a 5m com a l'esport


- Tot el personal del centre i alumnes es prendran la temperatura abans d’assistir-hi. En cas de presentar febre (+38) quedaran al domicili. De veres creis que tothom o la majoria seguirà aquesta pauta?

Per què no?

Salut: en el protocol ja esta canviat a 37,5º

- Com es podrà garantir el distànciament als patis? Serà la nostra feina controlar-hi les distàncies? Probablement seran un focus de contagis.

S’hauran de controlar, evidentment. Es poden marcar zones i el professorat ha de promoure els patis actius amb jocs.

- Què passarà als passadissos amb la distància de seguretat?

N’hi ha que tenen prou amplària. S’hauran de fer servir itineraris amb direccions úniques o utilitzar mascaretes o pautar horaris per evitar a mescla de grups .


- Com es garantirà la distància dins les aules?

Si no queda més remei, s’hauran d’establir torns en dies alterns. 

- Com es pensa solucionar que dins l’espai reduït d’un departament hi facin feina docents sense complir les distàncies mínimes?

Les activitats que no siguin d’atenció directa presencial a l’alumnat es podran continuar fent mitjançant teletreball. Si no es pot fer així, s’hauran de fer servir mascaretes.

- Com es podran garantir les distàncies de seguretat a les sales de professorat quan, per exemple, els ordinadors són pocs i estan molt a prop?

El mateix que a la pregunta anterior o redistribuir ubicació, si és possible.

- Referent al transport escolar, es posaran més busos per poder mantenir distàncies, si cal?

No hi haurà transport escolar fins al proper curs.

- S’ha pensat en els gestos gairebé instintius dels alumnes com xocar les mans?

No. Insistir en la higiene de mans si això passàs

- Com es controlarà que els alumnes no vagin junts als banys i respectin distàncies?

S’informarà l’alumnat i el professorat ho controlarà.


PAUTES DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE SUPERFÍCIES I ESPAIS

- Quines empreses o quins professionals duran a terme i la desinfecció dels centres i del material? Els proporcionaran EPIS a tots cada dia?

El personal de neteja dels centres. Es valorarà la possibilita d’incrementar-lo.

- Fan falta instruccions més específiques per poder fer la feina amb seguretat.

Pensam que les pautes són suficients.


PROTOCOL DE DESESCALADA PROGRESSIVA A L'ÀMBIT DE L'EDUCACIÓ I LA INFÀNCIA

- Què farem quan un infant de 3 anys vingui a abraçar-nos?

No es poden donar instruccions sobre això, cal prendre consciència de l’excepcionalitat de la situació, i preveure mecanismes complementaris d’interacció amb l’alumnat.
- Cal garantir que cap docent que convisqui amb una persona de risc hagi d’assistir als centres.

Hi ha molts altres professionals en la mateixa situació, i hi acudeixen. No es preveu al procediment del Ministeri de Sanitat.

- Ara i/o pel setembre es contractaran més docents?

Es treballarà conjuntament la planificació del proper curs i es tendran en compte totes les situacions.

- S’ha de tenir en compte els infants que convisquin amb persones de risc d’infecció, que hagin passat la malaltia. Aquests casos s’hauran de valorar individualment per determinar si poden assistir presencialment… Qui farà la valoració i com?


El centre de salut de referència.

Són els nins vulnerables els que han de ser valorats. S’ha rectificat.


- En la nova normalitat per tal de garantir el distanciament físic de 2m entre alumnes o 4m2 per alumnes es podran reduir les ràtios de nombre d’alumnes per classe, i es podrà organitzar l’assistència per dies alterns o per torns?

A l’hora de fer la planificació del proper curs es tendran en compte totes les possibilitats, en funció de les mesures de protecció o de distanciament que s’hagin d’aplicar.


EXÀMENS EOI

- Perquè no es posposen al setembre les proves orals de certificació de l’alumnat presencial com la resta de proves i juntament amb l'alumnat lliure?

(...) En el cas concret de la convocatòria de les proves de certificació s’han valorat tots els escenaris que, dins les limitacions imposades per l’estat d’alarma per a la gestió de la situació sanitària ocasionada pel COVID-19, es podien considerar factibles.

D’altra banda, el caràcter unificat de les proves de certificació dels nivells A2, B1 i B2 de les escoles oficials d’idiomes, fa que les mesures que es prenguin han de ser homogènies per a tot l’alumnat i totes les EOI. La mateixa consideració tenen per als alumnes EOIES les proves finals dels cursos A1 i B2.1. (...)

- Al calendari que s'ha elaborat de les proves oficials escrites del mes de setembre molts dels exàmens se solapen en dies i hores. Demanam s'amplie el calendari d'exàmens per exemple i evitar aquest perjudici. Penseu que el professorat ha estat treballant tot el curs perquè els seus alumnes aprenguen i ara només es troben amb entrebancs.


(...) Les circumstàncies actuals d’emergència sanitària ens han obligat a posposar la convocatòria ordinària al setembre i l’extraordinària a l’octubre. (...)

Si estam parlant d’alumnes de la modalitat presencial, hem de dir que el nombre d’alumnes que es troben en aquesta situació, dels quals les direccions de les EOI ens han comunicat aquesta incidència és molt reduït.

D’altra banda, si bé aquests alumnes oficials es trobaran en inferioritat de condicions d’un idioma respecte de l’altre pel que fa al nombre de convocatòries a les quals poden optar a presentar-se, la nova normativa permet enguany que promocionin al nivell o curs següent encara que no arribin al 65% global exigit per a l’obtenció del certificat, si superen cadascuna de les parts de la prova amb un 50%.CURS 20-21

- Hi haurà més matèries per recuperar. Es tindrà present aquest augment de feina? Es contractaran més docents per poder fer la feina en grups desdoblats? S’ampliaran els espais encara que sigui amb aules prefabricades? S’augmentarà la dotació de material informàtic als centres? Fins ara que normalment no hi havia classes a distància ja costava de trobar un PC lliure.

No s’ha fet encara la planificació del proper curs. Tal i com es va comentar a la darrera mesa sectorial, es treballarà conjuntament amb sindicats i resta de comunitat educativa.

TELETREBALL

- Insistim que continuam aportant el nostres recursos informàtics amb les inversions, despeses i riscos (virus) que això comporta. Qui assumirà els costs addicionals i reparacions?

...
- Es preveu de tenir en compte el personal docent que conviu amb persones sensibles (malalties cròniques, ancians, etc,) o amb sanitaris especialment exposats al contagi? Consideram imprescindible que se l’inclogui a la llista de personal especialment sensible.

De moment el Ministeri de Sanitat no té prevista aquesta exclusió que es demana

dimecres, 20 de maig del 2020

UOB exigeix a Educació que posi recursos i assumeixi les despeses de l'ensenyament telemàtic

UH, 3.4.2020

Circular 186/2020
COMUNICAT DE PREMSA

Abans de començar aquest comunicat volem expressar com a sindicat la solidaritat i el suport al personal sanitari que ha estat i està treballant a primera línia contra la pandèmia i pensam especialment en tots els professionals que han patit personalment la malaltia o que han mort complint amb el deure professional.

La pandèmia del COVID-19 està suposant un trasbals social, humanitari, sanitari i econòmic a escala planetària sense precedents durant l’últim segle. Quan encara no hem sortit de l’Estat d’Emergència declarat dia 15 de març, temps hi haurà en els propers mesos per analitzar a fons l’origen, el desenvolupament i els efectes, molts d’ells encara desconeguts, de l’epidèmia. Ara, però, quan ja duim més de dos mesos amb els centres escolars tancats i quan ja som a les envistes del final de curs 2019-20, sí que algunes coses comencen a estar clares a curt i a mitjà termini. En d’altres circulars i comunicats hem tractat la seguretat sanitària a les escoles, la improvisació, la desconfiança dels responsables de la Conselleria en els docents, la sobrecàrrega de feina provocada per la burocràcia, la conciliació de la vida laboral i familiar, etc.

Avui no parlarem de la pèrdua del poder adquisitiu dels docents, que no hem recuperat des de la crisi de 2008, ni la manca de finançament que pateix l’escola pública de Balears d’una manera crònica, ni del fet que el Govern Balear i els Consells Insulars deuen a tot els seus treballadors l’augment del 2% des de gener de 2020, ni de les hores extra que ha suposat l'ensenyament telemàtic, que han arribat a duplicar la jornada laboral sense cap compensació econòmica, etc.

NO, avui no parlarem de tot això sinó que ens centrarem en l’ensenyament telemàtic a partir del que hem viscut des de dia 15 de març tant els docents com l’alumnat. Heus ací les conclusions a què hem arribat.

1. L’escola no està preparada per fer ensenyament a distància ja que manquen recursos econòmics, mitjans tècnics i formació tant del professorat com de l’alumnat. A més, tenir una pissarra digital dins les aules, aules d’informàtica dotades amb ordinadors i una xarxa wi-fi als centres no serveixen gairebé per res a l’hora de fer ensenyament telemàtic si aquest s’ha de fer des de les cases particulars tant dels docents com dels alumnes.

2. Treure l’ensenyament de l’escola i traslladar-lo als domicilis particulars de professorat i alumnat significa automàticament parlar de l’ús de recursos privats i personals (ordinadors, mòbils, tauletes, routers, connexions a internet, programes informàtics...) com si fossin de l’administració o de l’empresa. En aquest punt, cal afegir que fins i tot quan els docents feim ensenyament presencial als centres, la majoria hem d’usar els nostres propis portàtils que duim de casa i en el cas del professorat de Plàstica, atès que l’ensenyament d'audiovisuals requereix ordinadors i programes molt més potents i costosos, la majoria s’ho ha de pagar també de la pròpia butxaca.

3. D’altra banda, ja no ens trobam només amb l’ús de mitjans personals sinó també d’espais ja que suposa convertir una part d’una casa particular com si fos un petit plató de televisió per a un ús públic i laboral amb la qual cosa, la privacitat i la intimitat queden afectades.

4. Hem parlat de mitjans i d’espais personals i ara parlarem del temps. L’ensenyament telemàtic ha fet mil bocins l’horari escolar, els temps d’esplai, la durada de les sessions, i no tan sols en la relació professor – alumnes sinó entre els propis docents (reunions de departament, CCPs, claustres, reunions de tutors, reunions d’equips educatius, reunions de treball, etc.). Tot plegat s’ha traduït en una sobrecàrrega brutal de feina de respondre correus d’alumnes, de pares... I a això cal sumar-hi l’autoformació que molts de docents hem hagut fer pel nostre compte, la preparació de material per a ús telemàtic, i tot a base de robar més temps encara a la vida familiar.

Si ens atenem a les declaracions que fan el conseller d’Educació, Martí March, i el seu equip (Antonio Morante, Antònia Serra, Antoni Baos...), l’ensenyament telemàtic sembla que ha arribat per quedar-se mentre no es pugui controlar la pandèmia. Davant aquest fet i mentre el professorat no pugui fer l’ensenyament a distància des dels centres escolars, correspon a l’administració, en el cas de l’escola pública, o a l’empresa, en el cas de l’escola privada i concertada, dotar els ensenyants de mitjans com: mòbils, portàtils, routers, programes informàtics, formació per usar-los, escàners, pantalles si fa falta..., a més de fer-se càrrec de les despeses telefòniques que es derivin per poder fer la feina des de casa. Aquestes dies hem conegut a través dels mitjans de comunicació el cas d’un professor aragonès a qui ha arribat una factura de 900 € per fer videotrucades als alumnes. I no és un cas únic perquè a la mateixa notícia parlen de factures de 1000 €. https://elcaso.elnacional.cat/ca/successos/factura-900-euros-professor-classes-online-meet-google-jose-luis-lopez_31640_102.html

La pandèmia del COVID-19 ha obligat a l’escola a entrar en una dimensió desconeguda que obliga els responsables de la conselleria d’Educació i també dels equips directius a deixar de banda, d’una vegada per sempre, la imposició i obrir de pinte en ample les portes de la negociació i de la col·laboració de tu a tu amb els docents i els claustres, perquè, ara com ara, la jurisprudència que existeix es ben clara. Valguin com exemple:

1. Segons el Reial Decret 8/2020, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, és l'empresa, en aquest cas l'Administració pública, qui ha d'"adoptar les mesures oportunes" per al treball a distància. A l'exposició de motius, el mateix RD diu que es prioritzarà el treball a distància, "havent-se de facilitar les mesures oportunes per fer-ho possible", i que si la modalitat de treball no presencial no estava implementada amb anterioritat, com és el cas d'Educació, l'obligació de facilitar els mitjans només es pot ajornar amb caràcter temporal.

2. L'Audiència Nacional va declarar el 2019 que obligar el treballador a aportar un mitjà personal (en concret, un telèfon mòbil) com a eina de treball "suposa abús de dret empresarial, fins i tot encara que l'empresa pagui una compensació al respecte i estigués previst al contracte de treball".

3. L'11 d'abril de 2005 el Tribunal Suprem va sentenciar que el treball a domicili no pot ser obligatori, perquè implica una transformació del règim contractual que afecta l'esfera personal. Així ho estableix també l'Estatut del Treballador (Art. 34.8).

Des d’UOB Ensenyament ens refermam en la defensa d’una escola pública moderna, amb recursos, plural, arrelada al país, en català, i en la qual la veu i l’experiència dels docents sigui un punt de referència.

Palma, 20 de maig de 2020

Última Hora, 21.5.2020:

dilluns, 18 de maig del 2020

La Direcció General de Salut descarta fer proves PCR generalitzades als centres educatiusAvui migdia ha tingut lloc la reunió de la Comissió paritària de riscos laborals de personal docent, una vegada més conjuntament amb Personal no docent.

A la nostra petició de fer proves generalitzades de PCR a docents, personal no docent i alumnes, que vam fer a la reunió anterior de 7 de maig i quedava pendent de resposta de les autoritats sanitàries, Educació ha informat que la Direcció General de Salut Pública de moment ho descarta i continuarà limitant-les a simptomàtics i sospitosos de possible contacte amb infectats. UOB insistirà en aquesta mesura, que s'ha duit a terme a països com Islàndia, on s'han fet tests massius a tota la població tal com recomana l'OMS, i que és l'única manera de tornar a les aules amb unes mínimes garanties que no es disparin els contagis.

UOB ha insistit també en què es doti els centres amb tècnics sanitaris presencials que assessorin sobre el pla de retorn i prestin atenció immediata, tenint en compte que ara mateix només hi ha dues persones del Servei de Prevenció que han d'atendre al voltant de 300 centres públics. Planificació ho ha descartat. Pel que fa a la resta de preguntes que va presentar UOB, els representants d'Educació han dit que les contestaran per escrit. Informarem en tenir les respostes.

Planificació ha dit que es reforçarà el personal de neteja dels centres. Els sindicats de serveis generals han insistit en la necessitat que rebin formació sobre desinfecció. Segons Planificació, aquesta setmana han d'arribar als centres equips de protecció individual (guants, mascaretes, gel hidroalcoholic, etc).

Davant el problema del canvis d'aula, especialment a secundària, Planificació ha contestat que els centres s'han d'organitzar per minimitzar-les a fi de no haver-les de desinfectar cada vegada. Han insistit que s'han de ventilar 5 minuts entre classe i classe, sense necessitat de treure els alumnes de l'aula, una mesura que en ple hivern com a mínim causaria molèsties. Com es pot veure, per al proper curs tot continua agafat amb pinces i queda molt per aclarir. En qualsevol cas, UOB estarà vigilant i no acceptarà cap mesura que posi en risc innecessàriament la salut de docents, personal no docent i alumnes.

Els docents amb factors de risc confirmats per dictamen del Servei de Prevenció no han de fer tutories presencials a partir de 25 de maig. Si reben la petició dels alumnes i estan pendents del dictamen, han d'esperar a tenir-lo. Com ja hem informat, a la mesa sectorial que s'ha fet poc abans UOB ha qüestionat la necessitat de fer aquestes tutories de forma presencial.

Continuarem informant.

Última Hora:

Resum MSE sobre desescalada: UOB insisteix en els tests de coronavirus abans de tornar als centresAvui 18 de maig s'ha duit a terme una Mesa Sectorial Extraordinària sobre desescalada amb la presencia del conseller Martí March, del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de la director general de Personal docent, del director general de Formació Professional i de la directora general de Primera Infància

Idees principals de la intervenció d'UOB

 • Proves de coronavirus a tothom abans de tornar a les aules 
 • La conciliació laboral i familiar no és responsabilitat de l'escola, sinó de l'empresa i de l'Administració
 • Mesures de conciliació per als docents que conviuen amb persones de risc
 • Instruccions als inspectors per tal que deixin d'imposar burocràcia inútil
 • Centrar-se en la preparació del curs 20-21 per definir unes mesures organitzatives que permetin assegurar seguir les normes d'higiene, distanciament i neteja i desinfecció d'objectes i espais
 • Garantia de la plantilla i els espais necessaris per combinar classes presencials i a distància amb les ràtios reduïdes
 • Formació en educació a distància suficient per als treballadors en horari laboral i pagada per l’empresa
 • Ens manca un esborrany de mesures de desescalada, ja que just comptam amb la roda de premsa del Conseller March de dijous 14 de maig
 • Qüestionament de la necessitat de tutories presencials per als cursos de final d'etapa pel risc de contagi que això implica
 • Garantia que cap centre que atengui infants 0-3 no posarà en risc els infants ni els treballadors

Conselleria
 • March insisteix en el que va anunciar dijous passat a la RdP.
          http://www.uobensenyament.cat/2020/05/mesures-desescalada_15.html     
 • Tot i que Balears passaria a fase 2 el 25 de maig no es començarien a posar en pràctica les mesures fins al 27 de maig per tal de poder informar els centres com a mínim una setmana abans.
 • L'agenda de les tutories presencials, voluntàries per als alumnes dels cursos de final d'etapa, es coordinaria des de les prefectures d'estudis. 
 • Vista la insistència que cal acabar amb l'excés de burocràcia March ha demanat exemples concrets i propostes.

Properament més informació

divendres, 15 de maig del 2020

Mesa sobre represa terminis Interins i Comissions de ServeisAvui matí ha tingut lloc una Mesa Sectorial Extraordinària, via telemàtica, per tractar la represa d'alguns tràmits que varen quedar en suspens a partir de la declaració de l'estat d'alarma el proppassat dia 15 de març.

1. Resolució que deixa sense efecte la suspensió del termini per presentar les sol·licituds per formar part de la borsa d'INTERINS.

 • Les sol·licituds, en el nou termini establert, es faran completament mitjançant tràmit telemàtic.
 • Nou termini: des del 20 de maig al 4 de juny de 2020, ambdós inclosos
 • El tràmit permetrà l'addició de documentació, que s'haurà d'afegir per blocs: titulacions acadèmiques, experiència docent, ampliació de funcions i formació permanent. Hores d'ara, el sistema només permet un únic document pdf per bloc, per la qual cosa (si no es pot esmenar aquesta circumstància d'aquí a obrir-se el tràmit) s'hauran de refondre en un únic document tots aquells que s'hagin de presentar a cada bloc.
 • Abans d'acabar el tràmit, i per raons de seguretat, s'enviarà al mòbil un codi que s'haurà d'inserir a l'espai a l'efecte per poder donar la sol·licitud per presentada i registrada.
 • Es farà una comprovació aleatòria de la documentació presentada. 
 • Tots aquells que haguessin fet el tràmit abans de suspendre's i tenien pendent presentar documentació, podran o bé recuperar el tràmit i incorporar-la, o bé començar el tràmit de bell nou.
 • Tots els tràmits completats prèviament a l'estat d'alarma són completament vàlids.
 • Recordam que, aquest curs, no és necessari fer el tràmit per tots aquells interins ja inclosos a la borsa 19-20 que no vulguin afegir mèrits, i/o modificar funcions o opcions. Ja estan integrats automàticament a la borsa 20-21.
 • Esborrany de la resolució, pendent de publicació al BOIB

2. Resolució que deixa sense efecte la suspensió del termini per presentar sol·licituds per COMISSIONS DE SERVEIS
 • Les sol·licituds, en el nou termini establert, es faran completament mitjançant tràmit telemàtic.
 • Nou termini de sol·licituds: des del 25 de maig a l'1 de juny de 2020, ambdós inclosos.
 • El tràmit permetrà l'addició de la documentació que justifiqui la sol·licitud de comissió per a cadascuna de les causes establertes en la convocatòria.
 • Atenent a què qui pot demanar comissió són els funcionaris de carrera, i tots ells tenen usuari i contrasenya GESTIB, no es demanarà cap codi de confirmació.
 • Esborrany de la resolució, pendent de publicació al BOIB
3. Altres qüestions tractades. Encara que, en tractar-se d'una convocatòria extraordinària, no hi havia a l'ordre del dia Torn obert de paraules, els diferents sindicats hem plantejat alguns dubtes i qüestions relacionades amb la temàtica de la mesa, a les quals ha donat resposta la direcció general de personal
 • Per part de Conselleria s'ha fet especial esment en què a partir de l’1 de juliol 2020, l’accés a qualsevol tràmit telemàtic no es podrà realitzar de manera anònima, només s’hi podrà accedir de manera autenticada, això és, utilitzant un dels sistemes que permeten comprovar la identitat de qui realitza aquest tràmit i que són: certificat digital o DNI electrònic, usuari/contrasenya GESTIB, o @Clave.
 • La resta de tràmits que romanen suspesos s'aniran habilitant de manera telemàtica properament: fons social, oposicions, sol·licitud de triennis...
 • En haver-se reprès i tancat el termini per apuntar-se a oposicions (resten 2 dies) es reintegrarà la taxa a aquells opositors que no vulguin mantenir la inscripció per al curs que ve.
 • S'està treballant per a què les llistes d'admesos d'interins, adjudicacions i la resta de processos que se'n deriven tenguin un calendari aproximat al del curs passat.
 • Quan als tràmits de substitucions setmanals, i tenint en compte el baix número de substitucions previstes, la direcció general s'està plantejant que el d'aquest cap de setmana (15-18 maig) sigui el darrer tràmit telemàtic i, si es produeixen noves necessitats de substitució, adjudicar-les per via extraordinària.
 • Es traslladarà a la direcció general de Planificació i Centres la demanda que la sol·licitud per a la reducció per a docents majors de 55 anys es pugui fer, també, via telemàtica.

MESURES DESESCALADA
A l'espera de la Mesa de dilluns 18/5/20 i pendent de negociació, AQUÍ trobareu la compareixença en roda de premsa de Martí March després de la Conferència Sectorial d'Educació, que va tenir lloc ahir dematí a Madrid, sobre el retorn a les aules.

Els aspectes més importants que s'han assenyalat són:
 • Represa de l'ensenyament presencial al curs 20-21, no al 19-20.
 • Possibilitat de tutories presencials, individuals o en grup fins a un màxim de 5 alumnes i amb cita prèvia per a l'alumnat de 6è de Primària, 4t d'ESO, 2n de Batxiller, 2n d'FP i darrers cursos de règim especial.
 • Educació 0-3 anys: les escoletes dependents de Conselleria no reobriran al curs 19-20; les municipals o privades podran fer-ho garantint la seguretat i les ràtios.
 • Educació 3-6: no es reobrirà cap centre ni municipal ni privat ni dependent de Conselleria al curs 19-20.
 • Els centres d'educació especial no reobriran al curs 19-20.

dijous, 14 de maig del 2020

UOB exigeix tests de coronavirus abans de tornar a les aulesCircular 185/2020
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, exigeix que es facin tests de coronavirus (PCR) a tots els docents, personal no docent i alumnes per tornar a les aules amb les màximes garanties sanitàries, i que Educació desisteixi de la intenció irresponsable de forçar un retorn innecessari als centres el 25 de maig.

La tasca docent implica proximitat i contacte, i al risc de contagi dins els centres s'hi afegeix el de l'expansió del virus cap a l'exterior un cop acabada la jornada escolar. Sobre aquesta qüestió, l'Associació de Pediatres acaba de remetre un informe al Govern espanyol on destaca que les criatures són agents transmissors silents i demana que no s'incorporin a les escoles "fins el control total de la pandèmia". Per tot plegat, la comunitat educativa hauria de ser considerada un grup prioritari a l'hora de fer el tests i detectar asimptomàtics.

UOB va reclamar els tests a la comissió paritària de riscos laborals d'Educació del passat 7 de maig i els representants de la Conselleria van contestar que havien fet una consulta al respecte a la Direcció General de Sanitat i estaven pendents de resposta. Mentrestant, Educació ha traslladat als equips directius unes mesures per incorporar-se als centres que donen per fet que no es podrà mantenir sempre la distància de seguretat entre persones, o evitar compartir superfícies de treball, eines, documents, equips, etc.

Per altra banda, la precipitació del retorn el proper 25 de maig, recordem que sense cap finalitat pedagògica, ha provocat el caos i la confusió. Les instruccions d'Educació no diuen com fer ensenyament presencial i a distància a la vegada sense contractar més docents, desdoblar classes d'infantil sense reforçar plantilla, o conciliar la vida laboral i familiar dels docents, per exemple els que tenen fills entre 6 i 12 anys o conviuen amb persones vulnerables; ni com elaborar un pla de retorn del centre i ser assessorats en el dia a dia sense tècnics sanitaris presents als centres, refer horaris i establir torns, saber si els alumnes s'han pres la temperatura i s'han rentat les mans abans d'entrar, relacionar-se emocionalment amb les criatures mantenint la distància de seguretat, evitar que comparteixin juguetes i material, desinfectar periòdicament espais i objectes sense personal de neteja suficient, mantenir la distància entre alumnes als patis, definir responsabilitats en cas de contagis,  etc. Un cúmul de despropòsits que deixa en evidència la pèrdua de control dels dirigents de la Conselleria i que ens pot dur al desastre.

Palma, 14 de maig de 2020

Diari de Balears:

Última Hora, 15.5.2020


dimarts, 12 de maig del 2020

Manel Soler: "L’error, evitable, de tornar a les aules"


L’error, evitable, de tornar a les aules

Manel Soler | 07 maig 2020

Després d’acordar el polèmic aprovat general, la Conselleria d’Educació ja està preparant aquests dies la tornada dels alumnes confinats als centres d’ensenyament. En la matriu del debat sobre la idoneïtat d’aplicar aquesta mesura s’hi baten defensors i detractors. Però des d’una perspectiva pedagògica i docent, ho considero un error -fins i tot per als cursos de 4t d’ESO i de 2n de Batxillerat-, per tres motius bàsics: perquè estressa el sistema educatiu, perquè no té necessàriament cap justificació acadèmica i perquè es desenvolupa -o almenys ho sembla- en un context d’improvisació. Però anem més al bessó.

En primer lloc, sembla que la decisió no sospesa prou bé un factor tan important com el psicològic ni les dinàmiques actitudinals. En aquest sentit, el patró de comportament de l'adolescent, i encara menys el de l'alumne d'Infantil, no garanteix la mesura del distanciament social reglamentari -ja costa d’exigir-la als adults!- ni un compliment estricte i eficaç dels protocols sanitaris de seguretat previstos.

En segon lloc, la implementació d'una doble via, telemàtica i presencial, pot crear una situació de desigualtat en origen i afegir un plus de dificultat en la planificació i el tractament dels continguts curriculars. A més, els cursos que promocionen, o el de preparació de la Selectivitat, sembla que són els que s'han acomodat millor a la via telemàtica, per llurs necessitats intrínseques. No té gaire lògica, per tant, de canviar la metodologia i els instruments desenvolupats durant l’estat d’alarma just quan arriba el final de curs.

En tercer lloc, tant el personal docent com el no docent, i aquí també caldria incloure-hi el de serveis de neteja, no tenen instruccions inequívoques i clares sobre les mesures de seguretat i control que s’han d’aplicar als centres d’ensenyament, en funció de les seves característiques, ni sobre el nou ús prescriptiu de les infraestructures i els equipaments. O bé tenen dubtes raonables que podrien comportar un risc innecessari per a la salut pública en una situació, encara, de marcada excepcionalitat.

En quart lloc, la previsió de retorn es fa quan només falta un mes per a la finalització del curs. No té cap justificació acadèmica. Per tant, cal concloure que la decisió és conjuntural i està motivada pel retorn a la normalitat de les famílies, per la incorporació dels pares al mercat laboral i per les lògiques dificultats de conciliació que, en alguns casos, això pot comportar. Com que, en general, la decisió no pot aplicar-se als alumnes de 4t d’ESO ni als de 2n de Batxillerat, hem de suposar que refereix, sobretot, a alumnes d’Infantil i només en casos justificats. Aquí convindria recordar que els centres d’ensenyament no són guarderies, i que, malgrat la progressiva deslocalització de la funció educativa, els docents tampoc no són mainaderes. No els en fem.

Finalment, considero que la responsabilitat de l'autoritat educativa no és resoldre problemes de conciliació familiar -o no a costa de la incorporació i la intervenció forçada i precipitada dels professors-, sinó posar tot l’esforç a planificar el nou curs, en una situació d’excepcionalitat persistent i considerant que l'organització dels cursos anteriors s’havia fet a partir de dinàmiques ja apreses i el que ve, en canvi, n’incorporarà de noves, amb l’esforç de planificació afegit que això comporta.

UOB recorda al govern espanyol, al conseller Martí March i als dirigents de FAPA Mallorca que la conciliació laboral i familiar dels treballadors no és competència de l'escola sinó de les empreses i de l'administració

Circular 184/2020

COMUNICAT DE PREMSA

Si hi ha un fet que ja és de ple domini públic a hores d’ara entre els docents de les Illes Balears és que el conseller d’Educació, Martí March, no consulta ni escolta els professionals de l’ensenyament ja siguin els sindicats o les associacions professionals. Durant la legislatura passada (2015-2019) va quedar en evidència que les dues crosses sobre les quals es fonamentava l’acció de l’equip del Conseller March (Antonio Morante, Jaume March, Jaume Ribas...) eren, per una banda, els pares a través dels dirigents de FAPA, i per l’altra, els directors a través de les associacions representades per ADESMA i ADIPMA. La imposició del marcatge laboral a principi del curs 2019-2020, per exemple, en cap moment va ser consultada als representants dels treballadors i va ser una iniciativa dels directors que Martí March va fer seva.

Arran de la pandèmia del Covid-19 i a conseqüència de la declaració de l’Estat d’Alarma (15 de març de 2020) el menyspreu cap als sindicats i associacions dels docents encara s’ha accentuat més. Com a botó de mostra tenim el fet que l’esborrany de les instruccions sobre l’avaluació a final de curs 2019-20 va arribar als sindicats per correu electrònic a les 08.58 h de dia 16 d’abril, el mateix dia de la Mesa Sectorial que començava a les 10.30 h, quan alguns mitjans de comunicació ja n’havien avançat el contingut dos dies abans. Ens referim concretament a Diario de Mallorca de dia 14 que va publicar una notícia amb el següent titular i subtitular: "Educación plantea que lo trabajado en casa sirva solo para subir nota. La Conselleria ha distribuido un borrador con instrucciones a algunos directores de ESO". Durant cinc anys, el conseller March ha atorgat a les associacions d’ADESMA i ADIPMA informació i un tracte privilegiat en perjudici de sindicats i associacions de docents, ara ja n’hi això. Com va denunciar en un comunicat de premsa l’Associació de Professors d’Eivissa (APDE) l’endemà 17 d’abril:
 • Al llarg d'aquesta darrera setmana hem conegut per diferents filtracions que el procés de redacció d'aquestes instruccions ha estat realitzat d'una forma que no ajuda a la necessària confiança mútua i col·laboració entre l'administració i els docents. Hem pogut comprovar com la Conselleria d'Educació ha optat per enviar l'esborrany d'aquestes instruccions a determinats director/es de centres a títol individual. En cap moment la Conselleria d'Educació ha cercat la participació de la Comunitat Educativa d'una forma representativa i tenint en compte les principals entitats on estan representades les veus de docents i direccions de centres (associacions de directors de primària, associacions de directors de secundària, associacions de docents... Tampoc ho ha fet amb els sindicats d'educació. Desconeixem quin criteri ha seguit la Conselleria per elegir aquestes persones.
 • A més, la Conselleria ha advertit a aquests directors/es que aquest document era totalment confidencial i que en el cas què pertanyessin a alguna entitat educativa, no podien fer partícips els seus membres, i que havien de realitzar les aportacions de manera individual.

Dia 18 d’abril Joan Amorós, president d’APDE, en un article publicat www.noudiari.es, després de definir les actuacions dels caps de la Conselleria d’Educació amb els adjectius "traïció, o hipocresia (o ambdues). També la mentida", va afegir que l’esborrany de les instruccions per avaluar a final de curs havia estat enviat a títol personal i d’una manera confidencial, a més d’alguns directors, també a "persones relacionades amb l’àmbit de les famílies". És a dir, a alguns pares de la cúpula de FAPA. L’entesa de March, Morante, Serra... amb els dirigents de FAPA és tan evident que just acabada la Mesa Sectorial de dia 16, la Mesa que el conseller va abandonar molt abans d’acabar per atendre els mitjans de comunicació, FAPA va fer públic un comunicat de premsa que, sota el títol "Les instruccions de final de curs a les Illes Balears: posicionament de Fapa Mallorca", començava dient: "FAPA Mallorca vol expressar el seu acord amb la majoria de mesures exposades per la Conselleria d’Educació en relació al final de curs a la nostra comunitat autònoma".

Van consultar els dirigents de FAPA Mallorca les associacions de pares i mares a les quals representen? És evident que no. Hem arribat en un punt que els caps de la Conselleria d’Educació ja només consulten de manera confidencial i a títol personal un grup reduït de pares i de directors escollits, no se sap ben bé amb quin criteri si bé no s’ha de descartar que es tengui en compte la militància de partit.

Després de l’enrenou que va provocar la Mesa Sectorial de dia 16 d’abril, que tractava de les instruccions per avaluar a final de curs, la Mesa Sectorial d’Extraordinària de dia 7 de maig, que tractava com afrontar el procés de Desescalada, tampoc no ha estat exempta de controvèrsia. Aquesta vegada, la Conselleria sí que va enviar dia 4 de maig amb prou antelació la documentació als sindicats, associacions de docents, FAPA... per poder estudiar-la. Un cop analitzada, la resposta fou clara i contundent. Els titulars dels mitjans de comunicació són ben explícits: DM 07.05.2020: "Oposición frontal de docentes, directores y concertada a la vuelta a clase". Aquesta vegada la controvèrsia va venir quan el conseller March va afirmar "no ser competente para decidir la vuelta a los centros" (Diario de Ibiza 08.05.2020), que es limitava a prendre nota de l’opinió de la majoria de la comunitat educativa de Balears i que la traslladaria a Madrid. També FAPA Mallorca no es va escapar de la polèmica ja que va tornar a quedar en evidència que els dirigents de la cúpula pren decisions al marge dels seus representats. De tots els membres de la comunicat, els dirigents de FAPA van ésser els únics que es van manifestar a favor no ja que els alumnes d’Infantil tornin als centres a partir de dia 25 de maig sinó també els de Primaria: "Esta propuesta de FAPA ha sido cuestionada por varios directores de colegios de Infantil y Primaria ya que, según indicaron ayer a este diario, hicieron una ronda con las asociaciones de padres de alumnos de sus centros y sus representantes les aseguraron no haber sido consultados. Algunos dijeron no querer volver a clase este curso". (DM 07.05.2020).

La intenció del govern espanyol que els nins i nines de fins a sis anys tornin als centres a partir a de dia 25 de maig va semblar insuficient als dirigents de FAPA Mallorca i en un comunicat de dia 6 de maig van reclamar ampliar la mesura als alumnes de Primària i ho van argumentar apel·lant a aconseguir una millor conciliació de la vida laboral i familiar, donant per fet que correspon a l’escola i als docents aquesta responsabilitat i, a més, igualment donant per fet que els docents ni som treballadors, ni tenim fills, ni tampoc tenim aquesta necessitat. Tenen tota la raó quan els dirigents de FAPA afirmen: "la nostra Federació demana sentit comú i exigeix mesures conciliadores reals i plurals per a tots aquells treballadors i treballadores que així ho necessitin. Parlam de mesures que duim reclamant de manera històrica i que si ja s’haguessin implantat i estès ara no ens trobaríem en aquesta situació". En el que s’equivoquen és que aquestes exigències allà on s’han de reclamar no és a l’escola ni a costa dels docents, igualment treballadors, sinó a l’empresa, en la negociació col·lectiva dels convenis laborals, com així estableix l’Estatut dels Treballadors a l’Article 40.8:

"El trabajador tendrá derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en los términos que se establezcan en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su caso, lo previsto en aquélla.

A tal fin, se promoverá la utilización de la jornada continuada, el horario flexible u otros modos de organización del tiempo de trabajo y de los descansos que permitan la mayor compatibilidad entre el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores y la mejora de la productividad en las empresas."

Poden estar segurs a FAPA Mallorca que, com a obrers que som, ens tendran al seu costat a l’hora de lluitar per exigir al govern espanyol i a les empreses fer efectiu el dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Palma, 12 de maig de 2020

Última hora:

DM, 2020.5.13:

dilluns, 11 de maig del 2020

UOB reclama mesures de conciliació laboral per a la convivència amb persones de riscCircular 183/2020 - 1

UOB ha reclamat a la Conselleria d'Educació que estableixi mesures de conciliació familiar i laboral per als docents que conviuen amb persones que presenten factors o malalties de risc, de manera que no s'hagin d'incorporar als centres mentre duri la pandèmia. La normativa del Ministerio de Sanidad no inclou aquests docents dins els grups vulnerables al Covid-19 (diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia pulmonar crònica, immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, embaràs i majors de 60 anys), cosa que impedeix intervenir el Servei de Prevenció de Personal Docent per ordenar mesures adaptatives i de prevenció, per exemple el teletreball.

Vos mantindrem informats.

Interins majors de 55 anys: sol·licitau la reducció en tenir plaça adjudicada!


Circular 183/2020 - 2

Segons ens respon la Direcció General de Planificació, "el curs passat tampoc no s'acceptaren al GestiB les propostes dels interins majors de 55 anys, la qual cosa no vol dir que no puguin tenir la reducció el proper curs ja que afegim un nombre d'hores proporcionals als centres per cobrir-les. 
Ens és impossible comunicar-les al centre de destinació, principalment perquè no tenim manera de saber quin serà aquest perquè, com bé sabeu, les adjudicacions del curs 2020-21 encara no s'han duit a terme."
En conseqüència, continuam recomanant que vos poseu en contacte amb la direcció del centre quan vos donin la plaça, o abans, si considerau que és probable que sigui el vostre proper destí, per assegurar-vos que ho tindran en compte i presentar-hi la sol·licitud de reducció horària a la qual teniu dret. Si sorgeix qualque problema no dubteu a avisar-nos.

Com ja vam informar, Personal Docent comunicarà als centres la data de naixement amb les adjudicacions dels interins, a fi que els equips directius reservin les hores de reducció quan facin els horaris, tal com Unió Obrera Balear va reclamar l'octubre passat.

divendres, 8 de maig del 2020

Resum de la mesa sobre procés de desescalada


Ahir, 7 de maig, va tenir lloc una Mesa Sectorial d'Educació extraordinària sobre el procés de desescalada amb la participació del conseller d'Educació, Universitat i Recerca a més de la directora general de Personal Docent i del director general d'Ordenació, Planificació i Centres.

Tal com explicàrem al resum d'urgència que trobareu AQUÍ, UOB Ensenyament va defensar que les mesures presentades són inaplicables en aquest tercer trimestre i rebutjàrem la tornada presencial d'alumnes el 25 de maig. Denunciàrem que els conseller actua al dictat de les ordres imposades des dels despatxos de Madrid per persones que desconeixen la realitat dels centres i de les aules.

Vos resumim les propostes i preguntes exposades per UOB Ensenyament. Hem tramès a Conselleria un document més extens i complet.


Higiene i distanciament
 • Assegurar abans de la tornada als centres disposar de totes les mesures de seguretat proporcionades per la Conselleria com guants, mascaretes EPIS, material de desinfecció, freqüència suficient de neteja dels espais, etc.
 • Constatar que és impossible o molt difícil mantenir  adequadament el distanciament en els diferents nivells educatius en tots els espais com patis, passadissos, sales de mestres, departaments, transport escolar ...
 • Fer veure que especialment a Educació Infantil no és factible evitar el contacte físic amb els infants, entre ells i amb les/els mestres
 • Saber com es podrà reportar si es detecta que no se segueixen els protocols de prevenció i seguretat

Neteja i desinfecció
 • Preveure que el personal actual de neteja dels centres és insuficient i que s'haurà d'augmentar perquè la seva tasca haurà de ser constant.
 • Se'ls proporcionaran equips personals de protecció diaris i se'ls formarà adequadament?
 • Com s'assegurarà que determinats equipaments, dispositius i materials es netegin després de cada ús: instruments musicals, ordinadors, mobiliari, etc?

Organització centres i horaris docents
 • Si es torna a la feina presencial es reorganitzaran els horaris dels grups i els docents?
 • No es pot admetre fer doble feina, telemàtica i presencial, ja que suposa duplicar les hores.
  S'oferiran més places per donar a l'abast?
 • Quin sentit té l'assistència voluntària dels alumnes si tot ja està dat i beneït (3r trimestre per apujar nota i repetició molt excepcional)?
 • En el cas del Conservatori professional d'Eivissa amb extensió a Formentera quin calendari serà el vigent per als docents de Formentera?

Conciliació
 • Recordàrem que la conciliació entre feina i família l'ha de resoldre l'empresa i no les escoles.
 • Insistírem que els centres educatius no són aparcaments d'infants.

Mobilitat entre illes
 • No s'ha d'obligar els docents a desplaçar-se d'illa per fer unes classes voluntàries, que fins i tot en alguns casos podrien ser de just tres hores setmanals.
 • Cal tenir en compte les dificultats de desplaçament (justificants i   passatges) per incorporar-se a l'illa de destinació en les dates previstes.

Curs 20-21
 • El curs vinent no serà un curs corrent. Caldrà tenir en compte, per exemple, que hi haurà més matèries per recuperar i més feina per fer.
 • Es contractaran més docents?
 • S'hauran d'augmentar els espais per poden tenir els grups desdoblats: barracons, ús d'altres equipaments...?
 • Serà imprescindible la dotació amb més  material informàtic.

Riscos Laborals
 • Demanàrem que es consideri personal sensible aquell  que conviu amb persones amb malalties cròniques, ancians i especialment exposades al COVID-19.
 • Exigírem disposar de  proves de detecció de la malaltia a disposició  de docents, alumnes i personal no docent.

Esborranys

Protocol reactivació esport base
https://drive.google.com/open?id=1ayVIpVkMYiHC1ouqkrLI9GfPKclgBBge 
 
Protocol actuació detecció símptomes entre adults
https://drive.google.com/open?id=1_wcHG6Q1h_-hihBZbptsrosNKCpGxSxG

Centres de justícia juvenil i centres de protecció
https://drive.google.com/open?id=1DkMwfoVvTeXU0AVGK68_00zFvCHi8USr

Protocol desescalada
https://drive.google.com/open?id=1AdkTDeW292sVByTwMX9L75SPBNwjBnwo

Pautes de neteja i desinfecció
https://drive.google.com/open?id=17eI_8J0v4ZxSKRtTErGGuUeUR93vtAEM

Protocol símptomes entre alumnat
https://drive.google.com/open?id=1MTWgqwGt0Mu8sMeZ3UzmfNPaIqNxpfqq8dYsbW94nI8

Pautes d'ús correcte de material de protecció
https://drive.google.com/open?id=1q2TOsTJUvSf7s6h9UVNfMN0vKU62YPCi

Mesures de protecció individual i col.lectiva
https://drive.google.com/open?id=1nc32dRZCp0s-YMLnEon-8pU-XYNb4cXI


Des de l'Administració no se'ns va respondre a les demandes i qüestions. Se'ns assegurà que es prenia nota de quina era la posició majoritària dels representants dels treballadors, contrària a reprendre activitat presencial aquest 25 de maig, i que es traslladaria a Madrid.

UOB acusa Martí March d'actuar com un delegat colonial de MadridCOMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear. sectorial d'Ensenyament, acusa el conseller d'Educació, Martí March, d'actuar com un delegat colonial a les ordres de Madrid en lloc de fer-ho com un conseller del Govern balear. És inadmissible que després de l'oposició frontal dels sindicats docents i altres col·lectius educatius a tornar als centres el 25 de maig, per motius elementals de seguretat sanitària, es limiti a "traslladar les aportacions" al Ministerio de Educación, en lloc de retirar la instrucció del protocol de desescalada.

Si el sr. Martí March es comportàs com un vertader conseller D'Educació, no s'espolsaria la responsabilitat de damunt, ni posaria el "Plan para la transición hacia una nueva normalidad" del Govern espanyol, un full de ruta sense rang de llei, per davant d'allò que dicta el sentit comú i li demanen de forma unànime els representants dels treballadors de l'ensenyament. Com s'ha demostrat a Andalusia, negar-se a tornar a les aules dia 25 de maig és possible i la indefinició del sr. March només es pot entendre per les ganes de no contrariar el cap de files del seu partit, Pedro Sánchez.

A la vista d'aquesta nova actuació del conseller March, que relega el bé comú, la salut pública i els drets dels ensenyants a altres interessos, UOB es referma en demanar-li la dimissió.

eliris.cat:
DM, 8.5.2020

UOB exigeix que es respectin les reduccions d'interins majors de 55 anys
Segons ens ha arribat, els interins majors de 55 anys que han sol·licitat reduccions de jornada per al proper curs han rebut resposta negativa. L'any passat, pel que ens consta, s'acceptaven i es comunicaven al centre de destí. Hem demanat explicacions a la Direcció General de Planificació i reclamat que rectifiquin les denegacions, acceptin les sol·licituds i les comuniquin al centre on s'obtingui plaça.

Recordam també que Personal Docent comunicarà als centres la data de naixement amb les adjudicacions dels interins, a fi que els equips directius reservin les hores de reducció quan facin els horaris, tal com Unió Obrera Balear va reclamar l'octubre passat. Si Planificació no rectificàs les denegacions, per tant, podeu tornar a presentar la sol·licitud de reducció al centre que vos hagin adjudicat.

Recomanam que vos poseu en contacte amb la direcció del centre quan vos donin la plaça, per assegurar-vos que ho tindran en compte i presentar-hi la sol·licitud de reducció horària a la qual teniu dret. Si sorgeix qualque problema no dubteu a avisar-nos.

dijous, 7 de maig del 2020

Paritària de riscos laborals: oposició unànime a tornar el 25 de maigAvui dijous a les 13h ha tingut lloc la Comissió Paritària de Riscos Laborals de Personal Docent, que s'ha fet conjuntament amb la de personal no docent. L'oposició dels representants sindicals a tornar als centres el 25 de maig ha estat unànime.

UOB ha tornat a senyalar que el protocol de desescalada és inaplicable i no se sosté, tal com ja hem exposat a la mesa sectorial que ha tingut lloc hores abans, i hem exigit les màximes garanties sanitàries per al retorn als centres el proper curs.

A la nostra pregunta de si està previst fer tests PCR generalitzats a docents i alumnes, i no només als que presenten símptomes, atès que l'activitat escolar implica proximitat i contacte, el Servei de Prevenció ha contestat que han fet una consulta al respecte a la Direcció General de Salut Pública i estan pendents de resposta.

Pel que fa al Procediment per a la incorporació del personal docent especialment sensible, ens han contestat que es garanteix la confidencialitat de les dades personals que es facin arribar al Servei de Prevenció. La informació es remet al metge, adjuntant els criteris de risc i la proposta de baixa laboral o d'adaptació del lloc de treball. L'adaptació del lloc de treball prevista en general és el teletreball i la decisió final la pren el metge. El Servei de Prevenció ha dit que està desbordat per la quantitat de consultes que reben, prova evident que se l'ha de dotar amb més personal.

Els representants del personal no docent han reclamat formació per a les condicions actuals, un augment de personal de neteja, desinfecció inicial a càrrec d'empreses especialitzades en tots els casos, i no només quan s'hagi detectat un cas de coronavirus, i avaluació de riscos individualitzada centre a centre.

S'ha acordat que es facin arribar les esmenes al protocol per correu electrònic.

Novetats en els tràmits telemàtics d'interins i d'altres
A la mesa sectorial sobre desescalada d'avui 7/5/20 la directora general de Personal Docent ha informat:
 • Es preveu que el tràmit d'apuntar-se a la borsa d'interins es faci de manera totalment telemàtica per evitar desplaçaments innecessaris i aglomeracions.
 • No caldrà registrar físicament la documentació que s'hagi d'adjuntar.
 • Al Consell de Govern de demà hi va una resolució per tal que aquest i la resta de tràmits, inclòs el de comissions de serveis, es puguin fer de manera íntegrament telemàtica.
 • Demà es farà una prova interna amb els tècnics informàtics i més endavant una demostració per als sindicats.

Les mesures de desescalada previstes són inaplicables
Avui s'ha duit a terme mesa sectorial extraordinària sobre desescalada a l'àmbit de l'educació i la infància amb la presència del Conseller d'Educació, Universitat i Recerca, la DG de Personal Docent i el Director General d'Ordenació, Planificació i Centres.

La postura d'UOB ha estat aquesta:
 • Reiterar la demanda de dimissió del Conseller d'Educació per la gestió irresponsable i erràtica de la crisi sanitària, culminada en les darreres instruccions i per la llista interminable de despropòsits acumulats durant el curs 2019-20.
 • Denunciar que actua al dictat de les ordres imposades des dels despatxos de Madrid per persones que desconeixen la realitat dels centres.
 • Deixar clar que les mesures previstes als esborranys són inaplicables i que passen el mort damunt els docents i els equips directius.
 • Responsabilitzar el Conseller de cada nou contagi que es produesqui als centres escolars.
 • Fer veure la incongruència de preveure mampares a les consergeries, prohibir reunions de més de 3 persones i al mateix temps  obligar-nos a compartir espais tancats amb alumnes.
 • Recordar que un cop que s'ha decidit que les activitats del 3r trimestre només serveixen per pujar nota i que la repetició serà excepcional, no cal complicar més aquest final de curs.

Totes les organitzacions sindicals han coincidit amb matisos de la conveniència de no tornar a les aules fins al setembre, si es donen les condicions sanitàries. Martí March ha assegurat que té clara quina és la postura dels representants dels treballadors i que en pren nota.

Hem plantejat moltes, preguntes, dubtes, propostes i queixes concretes, però no n'hem obtingut resposta. S'enviaran a la a DG de Planificació i la la DG de Personal Docent.

Properament més informació

dimecres, 6 de maig del 2020

UOB demana la dimissió de Martí MarchCircular 182/2020

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, demana la dimissió del conseller d'Educació, Martí March, per la gestió irresponsable i erràtica de la crisi sanitària, culminada en les darreres instruccions i per la llista interminable de despropòsits acumulats durant el curs 2019-20.

El sr. March, una vegada més, actua al dictat de les ordres imposades des dels despatxos de Madrid per persones que desconeixen la realitat dels centres i de les aules, ja que mentre la pandèmia del coronavirus és plenament activa i n’és possible un repunt en qualsevol moment, pretén obrir els centres educatius a partir del 25 de maig (18 de maig a Formentera), cosa que forçarà la proximitat i contacte entre docents i alumnes en espais tancats, amb el perill de contagi que això comporta. Una mesura que no té cap objectiu pedagògic, perquè ja s'ha decidit que el tercer trimestre només pot servir per pujar nota i que tan sols es repetirà curs en una circumstància excepcional. D’altra banda, és indignant el contrast entre la diferència de tracte que rep l’escola comparat amb d’altres activitats que presenten una gran confluència de persones, ja sigui l’afluència als estadis de futbol o al teatre, per exemple.

La irresponsabilitat de la mesura queda reflectida al protocol (Annex 4) de desescalada de la Conselleria d'Educació, que és plena de mesures inaplicables i d’incongruències ja que per una banda estableix que els tràmits de l'escolarització només es facin de forma presencial als centres si és "imprescindible", i que s'instal·lin mampares de protecció a les consergeries, davant el perill evident de contagi, i per una altra obliga docents i alumnes a compartir espais i materials i a estar en contacte diàriament, amb l’afegit que si no es pot "garantir la distància mínima, s’usarà màscara", com si fos opcional l'ús i el fet de posar-se-la i llevar-se-la constantment.

Sembla mentida que el conseller March i els seus assessors, essent professionals de l'educació, no se n'adonin que per molt que estableixin distàncies de 2m entre persones, o 4 metres quadrats per alumne, a educació infantil és impossible que les criatures estiguin quietes i no s'apropin unes a les altres, ja no en parlem a l'hora de sortir al pati. A tot això cal afegir l'exposició constant a situacions de risc amb els canvis de bolquers, de calçotets, neteja de vòmits, etc. I si per una banda es restringeix el retorn als alumnes de fins a sis anys, per una altra se sotmet els docents i tutors a la pressió de les famílies, quan s'estableix que cada centre podrà estendre l'activitat presencial a tots els nivells educatius.

Cada dia que comença suposaria un nou risc de contagi als centres educatius, des del moment que no es preveu fer tests de prevalença abans d'entrar-hi. Només s'indica que personal i alumnes s'han de prendre la temperatura i quedar a casa si tenim més de 38 graus, una precaució irrisòria i a més a més inútil en cas d'asimptomàtics.

El sr. March, per altra banda pretén que facem classe al mateix temps de forma presencial i telemàtica, quan li hem fet saber de forma reiterada que aquests dies ens veim obligats a fer el doble d'hores, per la dificultat de l'ensenyament a distància i perquè, per si això fos poc, els inspectors ens continuen sobrecarregant amb una burocràcia inútil i sense cap sentit. Tampoc ens expliquen com se soluciona el greuge comparatiu entre els alumnes que farien feina de forma presencial i els que queden a casa, per exemple a l'hora d'avaluar; ni tampoc ens responen preguntes com: què passarà si es detecta un rebrot amb 3 o 4 casos entre alumnes procedents d'un centre després del retorn? Assumirà la Conselleria aquesta responsabilitat? O en culparà al centre o, fins i tot, als mateixos professors i alumnes?

L'única explicació que té aquest retorn irresponsable i precipitat a les aules és que la Conselleria considera l'educació infantil com un immens penja-robes on instal·lar els infants, i l’escola en general com un pàrquing en el qual els docents, que som els qui estam a primera línia, no som consultats ni escoltats en res. I per acabar d'agreujar-ho, la Conselleria, que és bona per donar les instruccions, eludeix la responsabilitat i la traspassa una, vegada més, als equips directius i al professorat responsable de riscos laborals que es veu obligat a elaborar un pla per al retorn imposat que haurà de comptar amb nous horaris d’alumnes i professors, nous usos dels espais, nova organització i una nova proposta educativa quan ja som en la recta final de curs, i tot això sense recursos econòmics afegits, sense equips de protecció individual, sense guants ni mascaretes, i usurpant competències als claustres com són l’aprovació del PEC i PGA. És a dir, ens trobam davant una nova imposició de mesures contradictòries, perilloses per a la seguretat i a més, completament irreals i inaplicables perquè ni els centres tenen la infraestructura ni els mitjans per a complir-les, no compta amb l’aprovació i la complicitat del professorat, ni la Conselleria té els recursos per destinar-hi.

Martí March vol guanyar vots a base de demostrar a l'opinió pública que tracta els docents amb mà de ferro, i en lloc de reconèixer i explicar el sobreesforç que feim durant el confinament, ens tracta com si fóssim uns aprofitats que no anam de feina i una colla de beneits i inútils. Si li queda un bri de dignitat no té altra sortida que la dimissió, perquè demostra un desconeixement absolut del nostre sistema educatiu, si creu que les instruccions són assumibles; i peca de prevaricació si insisteix a posar en risc la comunitat educativa i, de rebot, tota la societat. Si no dimiteix, demostra que posa la figurera, les ànsies de poder i la submissió a les ordres rebudes de Madrid per davant del servei de la ciutadania de les Illes Balears.