Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 31 de maig del 2018

Ràtios: Inspecció de Treball insta Educació a informar-nosSegons notificació que hem rebut d'Inspecció de Treball, la Conselleria té 20 dies per "justificar documentalment" a UOB les mesures adoptades als 13 centres amb ràtios il·legals, arran de la nostra segona denúncia de novembre passat.

Al mateix escrit se'ns informa que s'adverteix la Conselleria "de l'obligació de dur a terme una acció contínua en prevenció de riscos laborals, continuant la implementació de les mesures preventives a la planificació a efectes de millora de les condicions de seguretat i salut".

Com vam informar, la nostra segona denúncia es basa en el fet que aquest curs la Conselleria continua assignant docents de suport a mitja jornada als centres amb ràtios d'aula que superen els límits legals, una mesura que ja es va demostrar insuficient el curs passat, tal com queda reflectit a l'informe del Servei de Prevenció, perquè els suports no arriben a tots els grups ni a totes les matèries, ni solucionen la manca d'espai a les aules.

Recordem que aquest curs un de cada cinc grups d'infantil i primària supera la ràtio màxima.

Vos mantindrem informats.

UOB dóna suport a la proposició de llei del col·legi de docents

 
Cartell de l'Assemblea de Docents (maig 2016)

Circular 94/2018

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, dóna suport a la proposició de llei per a la creació d'un col·legi professional de docents que Més per Menorca va presentar ahir dimecres al Parlament. Agraïm als diputats Josep Castells i Nel Martí les gestions realitzades i convidam la resta de forces polítiques, sindicats i docents a sumar-s'hi. Agraïm també als grups parlamentaris del Pi, (Jaume Font i Maria Antònia Sureda), Podem (Salvador Aguilera i Laura Camargo) i Gent per Formentera (Sílvia Tur) que s'hagin mostrat sensibles a la demanda. 

Recordam que l'Assemblea de Docents va presentar la iniciativa a la Conselleria de Presidència el febrer de 2017, denegada en el seu moment, amb gairebé 1.500 signatures que reclamaven el col·legi. A hores d'ara, superades les objeccions, Més per Menorca ha presentat aquesta proposició de llei que ja compta amb el suport de les associacions de docents Edu 21 de Menorca, Associació Professional de Docents d'Eivissa i Docents per la Democràcia de Mallorca.

El col·legi professional de docents és una figura clau per defensar amb entitat jurídica la professionalitat i dignitat col·lectiva dels docents, menystingudes quan es fan i desfan lleis i normatives sense consens amb la comunitat educativa.

És una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia que té com a tasca ordenar i vigilar l'exercici de la professió respectiva a fi de satisfer amb eficàcia la prestació dels serveis. Des del moment que un col·legi professional és una corporació de dret públic es converteix en un ens col·laborador del Govern i de l'Administració de les Illes Balears el qual s'ha de consultar mitjançant la realització d'estudis, l'emissió d'informes, l'elaboració d'estadístiques, etc. Tot això, a més de participar en els òrgans assessors o consultius de les administracions públiques.

Un col·legi professional de docents no entra en col·lisió amb els sindicats, que cobreixen les reivindicacions de caire sociolaboral, i sí en canvi omple uns buits existents com són la col·laboració amb les universitats en l'elaboració de currículums, la capacitació dels futurs titulats i la seva incorporació a l'activitat professional mitjançant les accions formatives pertinents; la col·laboració en la formació permanent del professorat a través d'activitats de formació tècnica i de perfeccionament professional; la participació en l'avaluació del professorat i la carrera professional i en l'elaboració del model de les proves de les oposicions; vetllar pel prestigi professional, l'ètica i la dignitat de la professió docent; salvaguardar la independència i la integritat de la professió, etc.

Qualsevol reforma educativa que es vulgui portar endavant té el fracàs assegurat si no parteix de la base de consultar, escoltar i tenir en compte en tot moment l'opinió dels professionals que estan en contacte permanent amb l'alumnat i les famílies. S'ha demostrat una i altra vegada que no tenen futur les reformes educatives creades dins un despatx, per persones alienes a la professió o, en el millor dels casos, per professionals que fa molts d'anys que no exerceixen o que han perdut el contacte directe amb les aules. El col·legi professional també hauria de ser consultat en aquest aspecte.

Esperam que la proposició de llei sigui rebuda amb el màxim consens i aprovada pel Parlament de les Illes Balears.

Palma, 31 de maig de 2018

Resum de la darrera Mesa sobre la convocatòria d'adjudicacionsEl passat divendres 25/5/18 es dugués a  Mesa Sectorial d'Ensenyament (MSE) el segon esborrany de la convocatòria d'adjudicacions per al curs 2018-19, això després que el primer esborrany s'hagués treballat a la Mesa Tècnica d'Ensenyament (MTE) de dia 2/5/18.

Tal com ja havia anunciat Conselleria a la MTE, no s'han produït canvis de contingut entre el primer i el segon esborrany, els quals podeu consultar clicant a sobre dels enllaços anteriors.

Les principals demandes presentades per UOB foren:

ORDRE D'ADJUDICACIÓ 
 • Que en l'ordre d'adjudicació dels diferents tipus de comissions de serveis, les sol·licitades per motius personals s'adjudiquin en primer lloc. (Punt 6.1. annex 1). La Conselleria contestà que prioritzen l'adjudicació de les comissions de serveis per motiu pedagògics en front de les de motius personals.
 • Que els funcionaris de carrera que es trobin en situació d'expectativa per no tenir la capacitació de català, siguin adjudicats a continuació dels funcionaris docents en pràctiques o, en tot cas, just abans; és a dir, en la darrera posició d'adjudicació pel que fa als funcionaris de carrera. (Punt 6.1.5è). La Conselleria contestà que ho revisaran i que si no hi ha cap normativa que ho impedeixi, no tenen res en contra d'acceptar aquesta demanda.
 • Que s'apliqui el sistema d'adjudicació cremallera, que garantiria que es respecta l'ordre de preferència en què l'interessat ha ordenat les places seleccionades. (Punt 15.1. annex 1). La Conselleria contestà que es veurà i decidirà si de cara al curs 2019-20 s'explora o no aquesta via.
TERMINI DE SOL·LICITUDS
 • Que els opositors en pràctiques i els interins seleccionin les places a què poden optar en terminis diferents per tal que els interins tenguin clar quines places queden disponibles després de l'adjudicació dels funcionaris en pràctiques. (Punt 7.3. annex 1). La Conselleria contestà que no separen els dos col·lectius perquè el calendari va molt just.
TERMINI DE RECLAMACIONS
 • Que el termini del que disposaran els funcionaris en pràctiques i el interins per a presentar les reclamacions a les llistes provisionals, es mantengui amb el redactat de la convocatòria anterior, és a dir, que el termini que es dona sigui com a mínim d'un dia hàbil i no de 24 hores, de manera que a la pràctica es guanyi mig dia més de temps per a poder-les presentar. (Punt 7.4. annex 1). La Conselleria contestà que basten 24 hores perquè el nombre de reclamacions presentades en aquesta fase del procés és molt inferior al de les presentades en les llistes d'admesos a borses i que sovint es limiten a reiterar la mateixa reclamació que ja fou denegada.
 SELECCIÓ DE PLACES
 • Que els funcionaris en pràctiques no estiguin obligats a seleccionar totes les places a què poden optar sinó que es deixi la mateixa redacció que a l'any passat en què bastava seleccionar "tantes places com vulguin". (Punt 11.1. annex 1). La Conselleria contestà que com que la conseqüència de no triar-les totes acaba provocant una adjudicació d'ofici, l'efecte pràctic ve a ser el mateix.
DATES DE CESSAMENT
 •  Que totes les vacants, sobrevingudes o no, i substitucions previstes per a tot el curs escolar i adjudicades abans del 15 de gener tenguin data de cessament a 31 d'agost. (Punt 17.3. annex 1 i punt 2.1.5è annex 2). La Conselleria no contestà.
COBRAMENT DE L'ESTIU
 • Que s'afegeixi al redactat l'especificació que els funcionaris interins que hagin treballat 5,5, mesos consecutius o no durant el curs 2018-19 cobrin íntegrament el sou del juliol i l'agost del 2019. (Punt 17 annex 1 i punt 6 annex 2). La Conselleria no contestà.
DRET A L'ATUR
 •  Que els interins que han estat admesos a borses però no seleccionen cap plaça en el tràmit de sol·licitud de les adjudicacions de l'estiu, tenguin dret a què la conselleria els expedeixi el certificat d'empresa necessari per a poder sol·licitar l'atur. (Punt 12.3. annex 1). La Conselleria no contestà.
ADJUDICACIÓ EXTRAORDINÀRIA
 • Que en les adjudicacions extraordinàries de substitucions fora del tràmit setmanal, la conselleria hagi d'oferir la plaça a l'interessat tant per telèfon com per correu electrònic i no només d'una de les dues maneres. (Punt 4.2.3. annex 2). La Conselleria no contestà.

dimarts, 29 de maig del 2018

ATENCIÓ: Demanau les reduccions per guarda legal per trimestres!Si heu de demanar una reducció de jornada per guarda legal, és molt important que ho faceu quinze dies abans de cada trimestre.

L'Acord de Consell de Govern de 28 de desembre de 2005, sobre mesures de conciliació de la vida familiar i laboral, diu que "Les reduccions s'hauran de demanar a l'Administració escolar per trimestres escolars" i les instruccions especifiquen que "Aquest permís s’ha de sol·licitar amb quinze dies d’antelació a la data d’inici de cada trimestre escolar". Tot i així, la Conselleria incompleix la seva pròpia normativa i admet sol·licituds per a tot el curs.

Quines són les conseqüències? Si la persona que gaudeix de la reducció vol recuperar la jornada completa a mitjan curs, per exemple per un canvi a la seva situació personal, no se li permet perquè "ha demanat la reducció per a tot el curs". La Conselleria no adverteix d'aquesta circumstància a l'hora d'admetre la sol·licitud, que a més a més, com ja hem dit, no s'ajusta a la normativa.

Vius, per tant, a l'hora de presentar els papers!

La Conselleria envia material didàctic que margina el català

 
 
La Conselleria ha enviat als centres una web amb material didàctic sobre protecció de dades íntegrament en castellà. Això diu la nota de Planificació que ens ha arribat:
És a dir que la "Agencia española de protección de datos" ignora i menysprea el català i la Conselleria actua com a còmplice difonent un material que vulnera els projectes lingüístics de centre. Una nova mostra de l'escàs interès de l'actual Administració educativa per la llengua pròpia de les Balears.

dilluns, 28 de maig del 2018

El Servei de prevenció, pendent de l'aprovació del Govern

 

El Servei de prevenció de riscos laborals d'Educació, que s'aprovà a la Comissió paritària el novembre passat, es podria aprovar al Consell de Govern de primers de juny. Segons es va informar a la mesa sectorial de divendres en resposta a UOB, el pas pel Consell Consultiu no ha estat necessari un cop s'ha determinat que no era obligatori. Ja hi ha un cap de servei en funcions i continuen cercant un espai a Palma que compleixi els requisits, en principi es podria situar a l'edifici de la Conselleria si se soluciona el problema de la superfície mínima necessària.

Vos mantindrem informats.

La Conselleria no garanteix la reducció horària als interins majors de 55 anysCircular 93/2018

Segons la resposta que hem rebut de Planificació arran de la nostra reclamació, i que reproduïm més avall, la Conselleria continuarà sense garantir la reducció horària als interins majors de 55 anys i es limitarà a intentar calcular el percentatge d'aquests docents que té cada centre "per poder carregar a la quota algunes hores". En la resta de casos es deixaria en mans de la disponibilitat dels centres.

Tenint en compte que les quotes es renegocien fins a principi de curs, des d'UOB insistim a reclamar que es permeti als interins demanar la reducció que desitgen, que la sol·licitud es respecti tant si repeteixen centre com si no, i que es contracti més personal si fa falta a fi de no perjudicar la resta de companys.dijous, 24 de maig del 2018

UOB reclama per a Educació el 30% del superàvitCircular 92/2018

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, reclama al Govern balear que destini a Educació el 30% dels 100 milions de superàvit que el ministeri d'Hisenda ha autoritzat a gastar.

Des d'UOB recordam que el "Compromís d’increment de la inversió en Educació per a l’any 2016", signat pel conseller Martí March el 14 de desembre de 2015, que va fer possible l'aixecament de la vaga indefinida dels docents, establia que a l'entorn d'un 30% de les millores de finançament i l’ampliació dels marges de despesa que es produïssin al llarg de 2016 s’assignarien a la Conselleria d’Educació, prèvia negociació amb els sindicats i reunió amb l'Assemblea de Docents.

El setembre de 2016, emperò, el conseller March va dir en mesa sectorial que no hi havia hagut millora de finançament, ni per aportació directa de Madrid ni pel permís d'ampliació del dèficit del 0,4% al 0,7% del PIB, i en conseqüència no hi hauria el 30% compromès. En canvi, a l'hora de la veritat, el Govern va tancar el 2016 amb un dèficit de 270 milions de euros que suposava el 0,5% del PIB.

Ja que en aquella ocasió el Govern no va complir el compromís adquirit, reclamam que el 30% del marge de despesa que s'acaba d'autoritzar es destini a Educació amb la corresponent negociació en mesa sectorial.

Al mateix temps continuam instant a destinar més de mil milions al pressupost educatiu, tal com exigeix des de fa dos anys el Consell Escolar de les Illes Balears, i el compliment de la promesa electoral del PSIB-PSOE d'arribar a una inversió del 5% del PIB, en lloc de mantenir-la estancada al voltant del 3%.

Palma, 25 de maig de 2018

divendres, 18 de maig del 2018

UOB exigeix la reducció horària de majors de 55 anys per als interins

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, exigeix una rectificació immediata a la Conselleria davant la denegació de les reduccions horàries per a majors de 55 anys sol·licitades per interins. Exigim també que la reducció es respecti al centre de destí a l'hora de distribuir els grups i horaris.

Aquesta nova discriminació que pretén fer la Conselleria s'afegeix a l'intent d'incomplir la recuperació de la reducció de fins a tres hores lectives per als majors de 55 anys de secundària, que fou denunciat per UOB i retirat per la Direcció General de Planificació. Recordam que l'acord marc aprovat per STEI, CCOO i ANPE el setembre de 2015, a pesar del rebuig dels docents expressat en referèndum per magre i insuficient, establia que la recuperació de les tres hores lectives de reducció per als majors de 55 anys s'havia de negociar el 2016. No es va negociar fins el 2 de maig de 2017, quan la Conselleria va decidir ajornar fins al curs 18-19 la reducció de les tres hores a secundària amb el nostre vot en contra a la mesa sectorial.

Palma, 18 de maig de 2018

dijous, 17 de maig del 2018

Orientacions de la Conselleria en cas d'agressions entre alumnesSense que ens consti que s'hagi anunciat, veim que la Direcció General d'Innovació té un document titulat Dubtes i orientacions en cas d'agressió penjat a la web de l'Institut per a la convivència i l'èxit escolar. Recordam que l'octubre de 2016 des d'UOB vam reclamar un protocol d'actuació en cas d'agressions entre alumnes.

Pel que fa a les aportacions i propostes que vam fer a l'esborrany inicial, el document només contesta vagament algunes de les nostres preguntes. Al primer apartat, "Cal intervenir?", i allà on diu: "S’ha d’informar tan aviat com sigui possible", demanàvem qui ha d'informar i a qui s'ha d'informar, les conseqüències jurídiques per intervenir físicament o no, i els criteris de la Conselleria per donar suport legal al docent. Ara l'apartat diu el següent (les negretes són nostres):
 • "El docent, obligat per raó del seu càrrec, ha de prestar auxili i té obligació d'impedir l'agressió amb la seva intervenció immediata, o d'acudir a l'autoritat en cas de risc propi o aliè; ha d’informar tan aviat com sigui possible a la persona acordada pel centre, que donarà suport i, si és necessari, demanarà ajuda al policia tutor o als cossos i forces de seguretat."

Respecte al manual de bones pràctiques que vam demanar per a la prevenció, a la web hi ha un Protocol de prevenció, detecció i intervenció de l'assetjament escolar de les Illes Balears actualitzat a gener de 2018.

Per contra, queda sense aclarir:
 • Qui ha de "reunir el personal necessari" quan el docent es troba sol. El document només diu que ha d'intervenir "El professor més proper al conflicte i cal reunir el personal necessari segons les característiques del cas."
 • Unes instruccions clares per als docents de guàrdia, per als que són a l'aula i per a la resta, que també es poden trobar amb una brega. També si s'ha d'actuar tant dins com fora del centre i com.
 • Com es designa "la persona acordada pel centre" i les responsabilitats que li corresponen.
 • Quina cobertura jurídica tenim els docents davant denúncies per possibles lesions, contactes, etc.
 • Com ha de procedir el docent si no es veu capacitat per intervenir físicament, degut a la força dels agressors.
 • Algun exemple de tècniques i instruccions clares i precises, a fi de no deixar-ho tot a la intuïció, improvisació, bona voluntat, etc., respecte a la indicació: "S’han d’utilitzar tècniques no agressives, evitant cops i moviments bruscs innecessaris, per intentar neutralitzar l’acció violenta."
 • Com un sol professor pot separar els alumnes i al mateix temps desallotjar els altres. El document continua "aconsellant" la presència de més d'un professor, en lloc d'establir que és necessària: "Cal desallotjar d’altres persones la zona, treure del context a les persones implicades -o al mateix alumne- És millor reduir el número d’estímuls provocadors de les respostes agressives o violentes i per això, s’aconsella la presència de més d’un professor.". Des d'UOB vam indicar que una de les primeres accions a preveure, per exemple, seria enviar a cercar un segon professor en cas de necessitat.
En resum, un document penjat sense cap publicitat, per sortir-ne del pas i molt millorable.


Última Hora (18.5.2018):

dimecres, 16 de maig del 2018

UOB denuncia que 'Ciudadanos' vol imposar el castellà a l'escolaCOMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denuncia que 'Ciudadanos' vol imposar el castellà a l'escola per la via d'ensenyar en la llengua materna, sempre que sigui l'espanyola, els alumnes d'incorporació tardana, amb problemes d'aprenentatge o amb necessitats educatives especials.

Segons la proposició no de llei que presentarà dimarts que ve al Parlament, 'Ciudadanos' basa les seves exigències de forma enganyosa en les mesures de la LOMCE per atendre la diversitat i els alumnes amb necessitats educatives especials, que no fan cap referència a la llengua vehicular, i en la defensa de la llengua materna de la UNESCO, que en realitat es limita al primer ensenyament i apel·la a la diversitat lingüística i la protecció de les llengües territorials amenaçades per la colonització, unes intencions a les antípodes d'allò que cerca 'Ciudadanos'.

Per altra banda fer el primer ensenyament en la llengua materna és una mesura inviable a les Illes Balears, on segons la UIB es parlen més de 160 llengües, entre les quals apart del català, llengua pròpia de les Balears, les 26 més parlades són l'espanyol, alemany, anglès, àrab, francès, gallec, romanès, italià, búlgar, amazic, portuguès, polonès, neerlandès, rus, wòlof, xinès mandarí, quítxua, suec, guaraní, ucraïnès, xinès wu, igbo, tagal, bambara, panjabi i eslovac.

Tot i així, la legislació actual atorga als hispanoparlants el privilegi de poder rebre a les Balears el primer ensenyament en llengua espanyola, dret que es nega a la resta de llengües no pròpies del territori. Fora del primer ensenyament, la possibilitat d'usar el castellà es reserva a l'atenció als alumnes amb deficiències psíquiques o sensorials dels Centres d'Educació Especial.

En resum, la proposició no de llei de 'Ciudadanos' és una aplicació més de l'ordre de Felipe V de Borbón de 1717, que deia que "se procure mañosamente ir introduciendo la lengua castellana en aquellos pueblos". Des d'UOB instam els partits democràtics del Parlament a no deixar-se entabanar i a rebutjar-la sense més contemplacions.

Palma, 16 de maig de 2018

dBalears.cat:

OPOSICIONS: Permís per desplaçaments a altres illesSegons ens indiquen de la Conselleria, els opositors que us heu de desplaçar a una altra illa heu de presentar a la Direcció del centre el mateix model de permís que la resta.

Recordam que segons les instruccions referents al Permís per concórrer a exàmens finals i a altres proves definitives d’aptitud, apartat 5d:
 • d) L’expressió “temps indispensable” són les hores de la jornada laboral necessàries per a aquesta finalitat. Quan s’hagin de dur a terme en localitat diferent del lloc de destinació, també inclou el temps necessari per al trasllat al lloc de realització de la prova.
Dins l'apartat "Període de temps per al qual se sol·licita", per tant, hi heu de fer constar el temps que considereu necessari.

Vegeu també: 

   dimarts, 15 de maig del 2018

   Interins S i barem de la formació permanent: i ara què?   Un cop s'han publicat les llistes provisionals d'admesos a borses d'interins per al curs 2018-19, hem demanat a la Direcció General d'FP i Formació del Professorat quan començaran a registrar la formació permanent que tenen cursada els interins S i que encara no se'ls barema al curs 18-19.

   La resposta de la DG d'FP ha estat que, després de publicar-se les llistes definitives d'admesos i exclosos a borses, es publicarà una resolució al BOIB que obrirà un termini d'uns deu dies per a què els interins S puguin presentar tota la formació permanent que hagin realitzat des de la primera vegada que s'apuntaren a borses.
   Es preveu que aquesta publicació es produeixi a finals de juny o principis de juliol, ja que la publicació de les llistes definitives de borses està prevista per a finals de juny.

   A continuació, demanàrem a la DG de Personal Docent, quan té pensat computar aquesta formació als interins S un cop se'ls hagi registrat i, per tant, aplicar-los el barem complet a l'hora d'establir la seva posició a llistes.

   Segons la DG de Personal Docent, aquesta formació no es reflectirà a les borses per al curs 18-19 ja que suposaria modificar les llistes definitives d'admesos un cop fetes les adjudicacions de l'estiu o ja començat el curs que ve. Així, explicaren que la propera revisió del barem i de com quedaran els interins S no es durà a terme fins que es dugui a Mesa la convocatòria de les borses del curs 2019-20, probablement al mes d'octubre que ve.

   Així doncs, sembla que la conselleria tornarà a incomplir el que es comprometé a fer a les meses del març del 2016, quan afirmà que al curs 18-19 tothom seria baremat.

   Recordam també que UOB Ensenyament continua reclamant llista única i baremació universal tal com duim fent des que començàrem a treballar el 2015.


   Fons social: continua la presa de pèl!

    Diari Última Hora, 15.5.2018

   Si ahir vam denunciar que Funció Pública no dóna senyals de vida d'ençà que fa tres mesos la mesa sectorial va acordar les modificacions a fer al decret d'ajudes de 2002, l'Administració no ha aportat cap novetat al respecte a la reunió de maig de la comissió del Fons social. Recordem que a la comissió d'abril la Conselleria va recollir la nostra petició de requerir a Funció Pública l'esborrany del nou decret, que va comptar amb el suport de la resta de sindicats.

   Pel que fa als ajuts del decret vigent i retallat s'han aprovat:
   • Deu bestretes ordinàries.
   • Cinc bestretes extraordinàries (una denegada).
   • Una ajuda per a l'atenció de la discapacitat (una denegada). 
   • 43 ajudes per als fills menors de 18 anys.
   • 107 ajudes d'estudis al personal i fills de la comunitat autònoma (7 denegades)

   dilluns, 14 de maig del 2018

   OPOSICIONS: justificació de faltes i llocs de les proves.   La conselleria ha publicat avui la Instrucció 1/2018 sobre la JUSTIFICACIÓ DE LES FALTES D'ASSISTÈNCIA del professorat opositor al seu centre de treball mentre duri el procés selectiu:
   • Els opositors tenen permís per absentar-se els dies en què hagin estat convocats pel tribunal per  a realitzar qualsevol actuació i el temps indispensable per realitzar-la. Vegeu el text de la instrucció clicant AQUÍ.
   • Prèviament a l'absència, han de sol·licitar al director del seu centre el permís per a concórrer a exàmens finals. AQUÍ hi trobareu la definició del permís i AQUÍ el model de sol·licitud.
   Segons ens indiquen de la Conselleria (16.5.2018), els opositors que us heu de desplaçar a una altra illa heu de presentar a la Direcció del centre el mateix model de permís que la resta. Recordam que segons les instruccions referents al Permís per concórrer a exàmens finals i a altres proves definitives d’aptitud, apartat 5d:
   • d) L’expressió “temps indispensable” són les hores de la jornada laboral necessàries per a aquesta finalitat. Quan s’hagin de dur a terme en localitat diferent del lloc de destinació, també inclou el temps necessari per al trasllat al lloc de realització de la prova.
   Dins l'apartat "Període de temps per al qual se sol·licita", per tant, hi heu de fer constar el temps que considereu necessari.

   A aquesta instrucció 1/2018 també s'hi recorda el següent CALENDARI:
   • El dissabte 23 de junt, a les 9.00 h. es farà l'acte de presentació i, a continuació, la part A de la primera prova.
   • El dilluns 25 de juny, a les 9.00 h. s'iniciarà la part B de la primera prova.

   Els llocs o SEUS ON ES DESENVOLUPARAN LES PROVES:
   • Els trobareu a l'annex de les Instruccions si clicau AQUÍ.
   • No hi haurà cap seu a Formentera. els opositors que optin a una plaça en aquesta illa, s'examinaran a Eivissa, manco els de l'especialitat d'Informàtica que ho faran a Palma.

   Recordau que tota la informació que publica la conselleria sobre les oposicions d'enguany, la podeu trobar AQUÍ.

   UOB denuncia que Funció Pública pren el pèl als docents


   Circular 91/2018
   COMUNICAT DE PREMSA

   Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denuncia que la Direcció General de Funció Pública, encapçalada pel sr. Pedro J. Jiménez Ramírez ignora, discrimina i pren el pèl als docents amb les ajudes del fons social.

   El juliol de 2016 Funció Pública va crear un grup de treball amb els sindicats majoritaris per actualitzar i unificar els drets dels diferents sectors de l’Administració, però el va suprimir al cap d'un any i mig sense que hagués fet res. Segons va informar Educació, la Conselleria d'Hisenda només autoritza una revisió independent a cada sector per evitar les comparacions. El febrer passat la mesa sectorial d’Educació va acordar remetre a Funció Pública els apartats a modificar del decret docent i de llavors ençà només ha rebut el silenci per resposta.
   La voluntat demostrada pel Govern d'igualar els drets dels docents amb la resta de treballadors públics, actualitzar la normativa i recuperar retallades, per tant, és nul·la. Davant això, UOB ha reclamat a Funció Publica que remeti l'esborrany del nou decret el més aviat possible per tractar-lo a la mesa sectorial d’Educació.

   Entre les peticions aprovades en mesa sectorial hi ha ajudes sanitàries per als interins, assegurances de vida, invalidesa i responsabilitat civil i patrimonial, ajudes per jubilació i guarderia, bestretes per a interins que cobreixen vacants, ajudes per a fills menors equivalents a les de Salut incloent adopcions, acolliment i fills menors que cobrin el salari mínim, i ajudes de residència i transport per als estudiants. Així mateix es demana que s'actualitzin les ajudes per atendre persones discapacitades i per a llibres i materials didàctics, modificacions referents a bestretes, ajudes per a estudis i altres de caràcter tècnic i la recuperació de les ajudes per orfandat i viduïtat.

   Palma, 14 de maig de 2017

   dBalears.cat:

   Última Hora 15.5.2018:


   divendres, 11 de maig del 2018

   UOB reclama la distribució equitativa d'alumnes nouvinguts entre pública i concertada


    
   COMUNICAT DE PREMSA

   Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, reclama a la Conselleria d'Educació que garanteixi la distribució equitativa dels alumnes nouvinguts entre centres públics i concertats i no admeti la impugnació de la patronal de la concertada, que pretén convertir els centres públics en guetos d'immigrants.

   Des d'UOB consideram que tots els centres que reben fons públics han de repartir-se de forma equilibrada l'escolarització i ensenyament d'alumnes amb necessitats de suport, com és el cas dels nouvinguts.

   Per altra banda, davant l'arribada massiva d'aquests alumnes cada any a les Balears, amb xifres rècord respecte a d'altres comunitats autònomes, exigim una inversió estatal especial i un pressupost educatiu que permetin la contractació de més docents, la construcció dels quinze centres que manquen a les nostres illes, segons admet el conseller d'Educació, i la conseqüent davallada de les ràtios d'aula.

   Palma, 11 de maig de 2018

   Continuam sense resposta sobre l'amiant als centres educatius   Segons vam saber l'octubre passat, en algun centre educatiu de Mallorca s'ha optat pel segellat de l'amiant en lloc de la retirada del material, una solució més econòmica però que requereix la senyalització de la zona advertint de la presència de fibrociment i inspeccions periòdiques per garantir-ne el bon estat. Per això vam demanar a l'IBISEC:
   • En quins centres educatius i en quins elements l'IBISEC ha optat pel segellat del fibrociment i per quin motiu s'ha decidit aquesta solució.
   • Quin pla de revisions i inspeccions s'ha previst i si s'ha senyalitzat la zona advertint de la presència d'amiant.
   A hores d'ara encara no tenim resposta, com tampoc sabem la situació dels 29 CEIP de Palma on segons l'informe de Cort de 3 d'abril de 2014 hi ha amiant i la Conselleria continua sense reconèixer-ho:
   1. CEIP Aina Moll i Marquès
   2. CEIP Alexandre Rosselló
   3. CEIP Camilo J. Cela
   4. CEIP Can Pastilla
   5. CEIP Casablanca
   6. CEE Son Ferriol
   7. CEIP Coll d'en Rabassa
   8. CEIP Escola Graduada
   9. CEIP Establiments
   10. CEIP Felip Bauçà
   11. CEIP Gènova
   12. CEIP Jafuda Cresques
   13. CEIP Joan Miró
   14. CEIP La Soledat
   15. CEIP Maria Antònia Salvà
   16. CEIP Marian Aguiló
   17. CEIP Màxim Alomar
   18. CEIP Pràctiques
   19. CEIP Rafal Nou
   20. CEIP Sant Jordi
   21. CEIP Santa Catalina
   22. CEIP Santa Isabel
   23. CEIP S'Aranjassa
   24. CEIP Secar de la Real
   25. CEIP So n'Anglada
   26. CEIP Son Rullan
   27. EI Son Rullan
   28. CEIP Verge de Lluc
   29. CEIP Vivero

   dijous, 10 de maig del 2018

   UOB denuncia que un de cada cinc grups d’infantil i primària supera la ràtio màxima   Circular 90/2018
   COMUNICAT DE PREMSA

   Unió Obrera Balear, sectorial d'ensenyament, denuncia que 581 grups d’infantil de primària, un de cada cinc, superen la ràtio màxima de 25 alumnes, una sobrecàrrega laboral que afecta la salut dels docents, tal com ha dictaminat el Servei de Prevenció de Riscos Laborals, i que perjudica la qualitat educativa i els resultats acadèmics. 133 escoles públiques d’un total de 216 tenen un o més d’aquests grups, unes xifres semblants a les del curs passat.

   D’aquests 581 grups 108 són il·legals perquè superen el 10% extra que es permet per atendre necessitats d’escolarització d’alumnes d’incorporació tardana, amb casos que arriben a 32 per aula. Cal tenir present, a més a més, que els grups que han superat els 25 alumnes durant el període ordinari de matrícula, un fet més que habitual, també incompleixen la llei.

   Per altra banda, més de la meitat dels grups de 4t i 5è d'educació infantil, (concretament 348, el 53%) superen els 20 alumnes, xifra a la qual la Conselleria s'havia compromès i que teòricament el proper curs s'hauria de fer extensiva a 6è.

   Pel que fa als 13 centres públics que UOB va denunciar l’any passat a Inspecció de Treball en representació de l’Assemblea de Docents, la situació ha empitjorat perquè han passat de tenir 65 grups amb 28 o més alumnes a 71. La Conselleria no ha complit les indicacions del Servei de Prevenció, que l’instava a augmentar el nombre de docents i a fer un estudi per adequar el nombre d’alumnes a l’espai necessari, i continua adjudicant docents a mitja jornada que no arriben a tots els grups, ni a totes les matèries, ni solucionen l’incompliment de l’espai mínim per alumne. UOB ha ampliat amb aquestes dades la segona denúncia que vam presentar a Treball el mes de novembre.

   Reclamam una vegada més un pla de xoc de construcció de nous centres que permeti la redistribució dels milers d’alumnes que saturen les aules de les Balears, barracons inclosos. Les ràtios actuals són una prova més de la insuficiència del pressupost educatiu, que per segon any no ha arribat al mínim de mil milions que exigeix la comunitat educativa. Recordam que el conseller Martí March reconeix que falten com a mínim quinze centres nous a les Balears i que el Pla d'Infraestructures només preveu la inauguració de dues escoles públiques aquesta legislatura: el CEIP Son Macià a Manacor i el CEIP Sant Ferran a Formentera.

   Denunciam també l'opacitat de la Conselleria, que s’ha negat reiteradament a facilitar-nos les dades de ràtios per grups actualitzades que vam demanar l’abril de l'any passat. Hem hagut de recórrer a la Direcció General de Transparència i fins i tot a la comissió de resolució de reclamacions per obtenir-les i continuam sense rebre les ràtios de secundària.

   dilluns, 7 de maig del 2018

   UOB reclama al Consell Escolar de les Illes Balears que doni suport als docents perseguits


   Circular 89/2018

   COMUNICAT DE PREMSA

   Unió Obrera Balear, sectorial d'ensenyament, reclama al Consell Escolar de les Illes Balears que emeti un comunicat de suport al docent mallorquí denunciat per l'extrema dreta per "delicte d'odi", pel simple fet de penjar dibuixos a facebook i fer activitats amb l'Obra Cultural Balear, així com als docents de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca denunciats per la fiscalia, en aquest cas com ja ha fet el president del Consell Escolar de Catalunya.

   Segons ens ha respost el president del Consell Escolar, Pere Carrió, aquestes peticions seran tractades "a la propera reunió de la Comissió Permanent i, si es considera adient, es farà un comunicat públic al respecte", i ens recorda que en el Ple del 22 de novembre passat es va aprovar una resolució de posicionament del CEIB davant la campanya mediàtica de desprestigi de la comunitat educativa.

   Arran de les darreres notícies, per altra banda, ampliam la nostra petició de suport a la quarantena d'escoles catalanes investigades pel govern espanyol per suposat "adoctrinament", i a tots aquells docents que siguin objecte de denúncies anònimes al País Valencià a partir de la campanya d'assetjament instigada pel PP.

   Des d'UOB denunciam el doble llenguatge del govern espanyol, que per una banda manifesta per boca d'un ministre que vol "espanyolitzar" els alumnes, i per altra banda practica l'amenaça i el terror contra els docents que fomenten els valors democràtics, una tasca, a més a més, emparada i encoratjada per la legalitat vigent.

   Palma, 7 de maig de 2018


   29 de juny de 2018: El Consejo Escolar de Baleares expresa su apoyo a los docentes denunciados de Sant Andreu de la Barca (Europa press)

   dijous, 3 de maig del 2018

   Convocatòria d'adjudicacions: la conselleria no preveu acceptar gaires aportacions   Ahir tengué lloc la Mesa Tècnica d'Ensenyament (MTE) per tractar el primer esborrany de la convocatòria d'adjudicacions per al curs 18-19, a més de l'esborrany de modificació de les bases generals.

   CONVOCATÒRIA D'ADJUDICACIONS

   Just començar la MTE, els representants de la Conselleria anunciaren que podíem fer les aportacions que consideràssim però que no creien que es pogués anar molt més enllà del que diu l'esborrany; és dir, abans de començar la negociació, ens fan a saber que pràcticament no hi haurà negociació, així anam!

   LES NOSTRES DEMANDES PRINCIPALS foren, entre altres:
   • Que les adjudicacions dels funcionaris en pràctiques que hagin aprovat les oposicions i les adjudicacions dels interins es facin per separat per tal que els interins sàpiguen exactament a quines places podran optar en començar la tria i, després, puguin comprovar que les adjudicacions han respectat l'ordre de les borses. La resposta de la conselleria fou que han unificat els dos grups per poder acabar totes les sol·licituds els 30 de juliol; com a molt, sembla que podrien contemplar la possibilitat d'indicar a les llistes provisionals i definitives d'adjudicacions, qui és interí i qui és funcionari en pràctiques.
   • Que no s'eliminin o es modifiquin places un cop obert el tràmit de selecció de places. A això, la Conselleria contestà que s'ha de deixar oberta aquesta opció perquè sempre es poden haver produït errors i que, en qualsevol cas, després es publicarà la relació de places suprimides o modificades amb la indicació del motiu del canvi.
   • Que es faci una Mesa Sectorial (MSE) per parlar exclusivament dels perfils de les places, MSE que duim demanant els darrers tres anys i que encara no s'ha duit a terme. També demanàrem que se'ns remeti la llista oficial de possibles perfils actualitzada. El tema dels perfils és un pou de manca de transparència des del moment en què hi ha centres que presenten una informació de plaça més aviat dissuasòria i que al final no s'acaba complint com és el cas, per exemple, de les places perfilades amb horari de matí i tarda quan el centre en realitat només obri al matí, o places indicades com a de suport en què després s'acaben impartint Valors Ètics o sent l'únic professor responsable d'un grup. També demanàrem que s'elimini de l'esborrany la possibilitat de modificar el perfil d'una plaça en funció de la persona a qui se li hagi adjudicat. Al final, no obtinguérem resposta concreta a cap d'aquestes demandes. Sobre els perfils o la informació d'horaris de matí i/o horabaixa, la Conselleria reiterà que és l'interessat qui s'ha de preocupar de comprovar quin horari fa el centre on hi vol sol·licitar plaça.
   • Que s'apliqui el sistema d'adjudicació cremallera, és a dir, que es respecti l'ordre en què l'interessat ha seleccionat les places a què vol accedir i que, per tant, l'adjudicació no es faci per cossos un darrere l'altre. La Conselleria contestà el mateix que cada any: que no n'estudiarà la possibilitat fins que ho demanin tots els sindicats.
   • Que quedi explícit en la convocatòria que la data de cessament de totes les vacants i de les substitucions que superin els 5,5 mesos treballats sigui a 31 d'agost i no a 30 de juny, a més d'assegurar que tots els interins que hagin treballat aquests 5,5, mesos cobrin íntegrament l'estiu del curs 2018-19. La Conselleria tampoc donà resposta a aquesta petició.

   Pel que fa a les NOVETATS que la Conselleria ha introduït A LA CONVOCATÒRIA d'adjudicacions respecte de l'any passat, són les següents:
   • Per accedir a places en serveis educatius especialitzats de l'aula Hospitalària, el Servei d'assistència Educativa Domiciliària, L'equip d'alteració del Comportament, l'Equip d'Avaluació de les Dificultats de Socialització i Comunicació, l'Equip d'Atenció a la Discapacitat Visual i als centres d'acolliment temporal, es podrà exigir el requisit d'un any d'experiència docent prèvia en centres públics i que l'aspirant hagi estat tutoritzat. Nosaltres ens oposàrem a aquests requisits.
   • La concreció de la indicació d'un perfil d'horari de matí i/o horabaixa dependrà de la distribució final dels horaris del centre que l'interí es trobi quan hi arribi al setembre. Com hem indicat abans, nosaltres reclamam que els perfils i la informació de les places que aparegui sigui fidedigna.
   • El perfil d'una plaça podrà ser modificat un cop hagi estat adjudicada a un funcionari de carrera o en pràctiques. També ens oposàrem a la modificació de perfils un cop començada la selecció o adjudicada la plaça.
   • Els funcionaris en pràctiques hauran de seleccionar obligatòriament totes les places a què poden accedir i no només a un nombre suficient, com s'indicava fins ara. Aquí vam demanar que es deixàs el redactat anterior.
   • A l'adjudicació de substitucions, en què els majors de 55 anys amb 10 anys d'experiència tenen prioritat d'adjudicació sobre la resta d'interins, s'hi afegeix una segona priorització per als interins de menys de 55 anys amb 10 anys d'experiència a centres docents públics. Aquesta nova priorització es deriva de l'Acord de mesures d'estabilitat aprovat el febrer passat.
   • El termini de reclamació després de la publicació de les llistes provisionals de les adjudicacions de l'estiu a interins passa de ser d'un dia hàbil a només 24 hores, cosa que pot provocar que només es disposi de part d'un matí per a fer les reclamacions. Demanàrem que el termini fos com a mínim d'un dia hàbil o superior.

   TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

   Els terminis per a seleccionar les places a què es pugi optar seran, si no hi ha canvis:
   • Del 5 al 6 de juliol, per als funcionaris de carrera
   • Del 27 al 30 de juliol per als funcionaris en pràctiques i per als interins.


   MODIFICACIÓ DE LES BASES GENERALS

   Després que al febrer s'aprovàs l'Acord de mesures d'estabilitat per als interins (vegeu l'enllaç de més amunt), s'aprovà afegir a les bases generals el següent redactat:

            "Tindran preferència sobre la resta d’aspirants en l’adjudicació de places en els processos d’adjudicació de substitucions els aspirants admesos a les borses que no hagin obtingut una plaça en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals, sempre que acompleixin alguns dels requisits següents
             a) Tenir 55 anys complerts amb almenys 10 anys de servei com a funcionari docent a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears en el moment en què s’ofereixi la plaça objecte de substitució.
             b) Tenir menys de 55 anys amb almenys 10 anys de servei com a funcionari docent a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears en el moment en què s’ofereixi la plaça objecte de substitució.
            L’ordre de preferència en l’adjudicació de places vindrà donat, en primer lloc pels aspirants de l’apartat 2a i a continuació pels aspirants de l’apartat 2b, i en cada apartat per l’ordre amb el qual figurin en les borses d’interins."


   dimecres, 2 de maig del 2018

   Suport d'UOB Ensenyament als docents de l'IES El Palau


   Tot el nostre suport als docents de l'IES El Palau perseguits i criminalitzats per la fiscalia i la caverna mediàtica.
   Força companys!