Retem comptes

Cerca en aquest blog

dissabte, 28 de febrer del 2015

UOB denuncia que el PP no convoca oposicions a les Balears però sí a ExtremaduraUOB Ensenyament reclama la convocatòria d'oposicions a ensenyament primari i secundari a les Illes Balears per a l'any 2015. La Conselleria no convoca oposicions des del 2011, quan va treure a concurs 146 places que no cobrien totes les especialitats, i a la darrera mesa sectorial de 9 de febrer, el director general d'Educació, Antoni Vera, va manifestar que "hi ha un termini de tres anys per poder treure places a oposicions" un cop s'hagi publicat la nova oferta pública d'ocupació. Si no es convoquen fins el 2018 hauran passat set anys sense oposicions, mentre que Extremadura, una comunitat autònoma de dimensions semblants a les Illes Balears, l'any 2013 va convocar 100 places de primària i el 2015 en convocarà 166 de secundària.

Segons UOB Ensenyament, aquest fet és una mostra més de la diferència de tracte que el PP atorga a les comunitats autònomes ja que n'hi ha unes – Balears, per exemple-- que destaquen per les retallades extremes en educació, sanitat, infraestructures, etc. i d'altres –com Extremadura-- on les retallades són mínimes. Així ens trobam que mentre Bauzá del PP puja imposts a Balears, congela oposicions en educació, no relleva les baixes per jubilació, deixa els PAC de la Part Forana sense metges els horabaixes, no fa manteniment dels edificis escolars i tot són goteres etc.; en canvi, el president d'Extremadura, Monago, davalla imposts a càrrec de l'espoli fiscal que pateix Balears, convoca oposicions, fa inversions en infraestructures i en manteniment d'edificis públics, proporciona un ordinador portàtil a tots els escolars d'Extremadura, etc.

Tant Bauzá com Monago, són presidents i tots dos del PP; la diferència està en el fet que mentre el primer només mira pels interessos de Madrid, maltracta Balears i no té altra obsessió que fer mèrits davant Rajoy; el segon, en canvi, mira més pels interessos de la seva terra i dels ciutadans que paguen imposts a Extremadura.

Palma, 28 de febrer de 2015

dijous, 26 de febrer del 2015

Ajudes del Fons Social

Vos recordam que fins el 31 de desembre de 2015 continua obert el termini de peticions d'ajuts i prestacions del Fons Social, en les següents modalitats:

Model de sol·licitud: en els enllaços anteriors. El podeu presentar a qualsevol registre de la CAIB, dirigit al Director general de Funció Pública.

Quanties i terminis de presentació: Consultau-ho a l'apartat Taula resum ajudes AQUÍ .

La Comissió d'Acció Social d'Educació que revisa les sol·licituds d'ajudes es reuneix mensualment. Les dues darreres han tingut lloc el 15 de gener i el 16 de febrer.

Les ajudes concedides es publiquen a la web i les denegades es notifiquen per carta.

Revisant el darrer llistat, les causes de denegació que hi apareixen són:
-la persona discapacitada té ingressos propis per rendes de treball superiors al salari mínim interprofessional (SMI)
-el fill té ingressos superiors a 7/14 pagues del SMI
-tipus de personal no contemplat per percebre ajudes socials
-que els estudis siguin un cicle formatiu
-que els estudis no siguin oficials
-que el sol·licitant ja ha percebut l'ajuda amb anterioritat
-l'ajuda ja ha estat rebuda per l'altre progenitor
-matrícula corresponent a un curs anterior

De 271 sol·licituds presentades a la darrera remesa se n'han denegat 13 i s'han aprovat tota la resta

Cal recordar també que d'ençà de les retallades de 2012 continuen suspesos els següents ajuts:
  • Per viduïtat per als cònjuges del personal de l'administració autonòmica
  • Per orfandat
  • Bestretes ordinàries i extraordinàries
Enllaç a la pàgina principal de Fons Social AQUÍ.

dimecres, 25 de febrer del 2015

UOB Ensenyament subscriu les al·legacions dels companys d'Artístiques i Filosofia als currículums LOMCE


Avui dematí UOB Ensenyament ha lliurat a Conselleria, en nom del sindicat, els models d'al·legacions als currículums elaborats pels docents de Matèries artístiques i Filosofia. També ha presentat la petició de pròrroga del termini per presentar les al·legacions, atès que una setmana no basta ni prop fer-hi perquè la comunitat docent tingui temps d'analitzar més a fons els esborranys i presentar propostes alternatives.
UOB Ensenyament condemna un cop més el contingut de la LOMCE, els efectes devastadors que tindrà sobre les plantilles de centres i la qualitat de l'ensenyament, i la complicitat de la Conselleria en el seu desplegament.

dilluns, 23 de febrer del 2015

UOB Ensenyament dóna suport al professorat de Música i d'Arts Plàstiques

Foto: Continuen les mobilitzacions dels companys d'artístiques contra la LOMCE. Estrena del vídeo El futur de l'Art
Reproduïm el comunicat que vam fer públic el 12 de febrer:

L'aplicació de la LOMCE castiga tot el col·lectiu docent, és un atac contra l'autonomia de centre, és una recentralització del sistema educatiu i, entre molts d'altres efectes negatius, fustiga especialment el professorat d'Arts Plàstiques i de Música que pot arribar a perdre, com ha passat a Múrcia, un 40 % d'hores. Altres departaments com Filosofia i Tecnologia també pateixen en especial cruesa l'envestida de la llei d'educació imposada pel PP sense cap mena de negociació ni de consens amb la comunitat educativa ni amb la resta de forces polítiques.

UOB Ensenyament se solidaritza amb professorat d'Arts Plàstiques i de Música que es va reunir en Assemblea ahir horabaixa a Palma en un acte celebrat a l'Escola Superior de Disseny de les illes Balears, n'assumeix les seves reivindicacions i vol contribuir a la difusió del seu Argumentari i de les seves demandes que reproduïm a continuació.

CONSIDERAM QUE QUALSEVOL LLEI DE QUALITAT D’EDUCACIÓ HA DE TENIR EN COMPTE ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS, JA QUE:

Contribueixen a la formació integral dels nostres alumnes. No es pot pretendre una educació integral sense un plantejament seriós de l’educació artística als ensenyaments de règim general.

L’escola ha de desenvolupar totes les intel·ligències. La teoria de les intel·ligències múltiples, cada vegada més implantada, contempla una escola a la qual tenen cabuda diversos estils d’aprenentatge i es basa en gran mesura en la creativitat

Nombrosos estudis han demostrat que l’educació artística millora el desenvolupament cognitiu, la qual cosa afecta el raonament lògic i facilita l'aprenentatge d'altres matèries

La pràctica de l’art promou el pensament divergent i la creativitat, aspectes essencials en la formació d’una persona i de qualsevol professional.

Les matèries artístiques contribueixen a l’adquisició de les competències bàsiques

La música i la plàstica promouen l’autonomia en l’aprenentatge, la iniciativa personal, contribueixen a la cohesió social dels grups, afavoreixen el treball col·laboratiu… i són matèries altament motivadores per a l’alumnat

Són una eina per a la disminució del fracàs escolar que tant preocupa la nostra comunitat.

Davant el món hipervisual en el que vivim s’han de considerar les assignatures artístiques com a espais on aprendre a llegir, a analitzar i a desenvolupar un pensament crític amb l’objectiu de crear ciutadans capaços de desxifrar missatges d’una manera conscient i autònoma

A MÉS

A l’educació secundària obligatòria música i plàstica són la base de la formació per al batxillerat d’arts, igual que es garanteix una formació mínima als alumnes que han de cursar un batxillerat social, humanístic o científic se n'hauria de garantir als alumnes que han de cursar el batxillerat artístic.

L’Educació artística és la base de la propera generació de productors culturals, músics, artistes plàstics i dissenyadors així com els fonaments amb la qual la propera generació s’aproparà a la cultura.

A les dades estadístiques publicades pel MECD a l’anuari d’estadístiques culturals publicat l’any 2013 es pot observar una demanda creixent d’estudis postobligatoris (batxillerats, formació professional i estudis universitaris) relacionats amb ensenyaments artístics entre 2008 i 2013. Consideram que aquests estudiants s’han d’enfrontar al seu futur amb garanties.

PER TOT AIXÒ DEMANAM

Que l’educació artística formi part dels ensenyaments obligatoris d’una manera digna de forma que ens permeti desenvolupar seriosament un currículum coherent.. Ens consta que algunes comunitats autònomes, com ara Aragó, estan proposant currículums als quals la presència dels ensenyaments artístics es manté respecte del que tenim ara, per tant consideram que es tracta d’un tema que depèn únicament de la voluntat política dels governants.

Que aquesta presència ha de tenir continuïtat, sense que hi hagi cursos als quals els alumnes no tenen cap hora de les nostres matèries.

Que la música i la plàstica, com a assignatures eminentment pràctiques que són, haurien de tenir el mateix tractament que altres àrees d’aquesta índole, a les quals es contempla sempre la possibilitat de reduir ràtios mitjançant desdoblaments, agrupaments flexibles, etc. per, d’aquesta manera, poder atendre als alumnes amb garanties i oferir una educació de qualitat.

Que és necessària l’elaboració d’un mapa dels recursos en l’educació artística a mig i a llarg termini.

Que es crei la figura de Coordinador dels estudis artístics, que s’encarregaria del seguiment i valoració del mapa de recursos educatius, de coordinar els estudis de batxillerat artístic, els cicles professionals i superiors de les diferents illes, coordinar els agents socioeconòmics i els centres, així com la promoció dels estudis, dissenyar i coordinar la formació permanent del professorat de l’àrea i de promoure la innovació en aquests ensenyaments

Que trobam necessari mantenir una reunió amb els responsables d’educació per tal de poder exposar amb més profunditat els nostres plantejaments i intercanviar punts de vista.

UOB considera que la JPDnU no ha d'intervenir a la redacció del Pacte educatiu


El passat 18 de febrer UOB Ensenyament va votar en contra de la participació de la Junta de Personal Docent no Universitari a la redacció del manifest Illes per un pacte.

UOB considera que les propostes i esmenes dels docents s'han de vehicular a través de l'Assemblea de Docents i les assemblees de centre, tal com s'està fent en aquests moments, i que els sindicats hi poden fer les seves aportacions a títol individual segons el seu ideari.

La resta de formacions sindicals va votar a favor excepte els representants d'ANPE, que es van abstenir.

La Junta de Personal acorda no assistir a la reunió convocada per la Conselleria per parlar dels nous currículums

La Junta de Personal Docent no Universitari, reunida el passat 18 de febrer, va enviar el comunicat següent als mitjans:

La Junta de Personal Docent no Universitari de les Illes Balears reunida en sessió de 18-02-2015 ha acordat el següent:

* Davant la convocatòria de la reunió a la Conselleria per parlar dels nous currículums LOMCE, els sindicats de la Junta hem acordat no assistir-hi, pels defectes de forma en la seva convocatòria, i pel procediment emprat per la Direcció General d'Innovació.

* Demanar la convocatòria urgent de la Mesa Sectorial d'Educació, per tractar el tema dels currículums, ja que són qüestions que afecten les condicions laborals del professorat. Al mateix temps, la Junta sol·licita la derogació de la LOMCE.

* Donar suport a la vaga d'estudiants del proper dia 26 de febrer a les Illes Balears, en contra de la nova proposta de reforma universitària que recull el Decret 3+2, amb un fort increment del cost de la formació universitària.

* Altres acords de la junta han estat revisar el reglament de la junta i per acord majoritari fer aportacions al document de “Illes per un Pacte”.

Palma, 18 de febrer de 2015

Cosme Orell Bonet
President
 
Foto: Aquí teniu el comunicat que la Junta de Personal Docent no Universitari ha enviat avui als mitjans:

La Junta de Personal Docent no Universitari de les Illes Balears reunida en sessió de 18-02-2015 ha acordat el següent: 

* Davant la convocatòria de la reunió a la Conselleria per parlar dels nous currículums LOMCE, els sindicats de la Junta hem acordat no assistir-hi, pels defectes de forma en la seva convocatòria, i pel procediment emprat per la Direcció General d'Innovació.

* Demanar la convocatòria urgent de la Mesa Sectorial d'Educació, per tractar el tema dels currículums, ja que són qüestions que afecten les condicions laborals del professorat. Al mateix temps, la Junta sol·licita la derogació de la LOMCE.
 
* Donar suport a la vaga d'estudiants del proper dia 26 de febrer a les Illes Balears, en contra de la nova proposta de reforma universitària que recull el Decret 3+2, amb un fort increment del cost de la formació universitària.

* Altres acords de la junta han estat revisar el reglament de la junta i per acord majoritari fer aportacions al document de “Illes per un Pacte”.

Palma, 18 de febrer de 2015

Cosme Orell Bonet
President

dissabte, 21 de febrer del 2015

UOB Ensenyament s'oposa a la consolidació del complement de director com també s'oposa al plus vitalici (nivell 33) per als funcionaris que passen per la política

COMUNICAT DE PREMSA

UOB Ensenyament informa que el proppassat 19 de febrer, durant la reunió de la Comissió de Valoració de les sol·licituds de consolidació del complement de director, va manifestar la seva oposició a la concessió d'aquesta mena retribucions i va demanar que constàs així en acta.

La retribució parcial del complement de director, que es percep mentre es continua en actiu un cop acabada la funció directiva, fou establerta per llei orgànica l'any 1995. A les Illes Balears, els directors cobren el 25% del complement per un període complet d'exercici del càrrec, el 40% per dos períodes i el 60% per tres.

En una Circular de 27 de gener, des d'UOB Ensenyament ja vam comunicar que consideram necessari establir una permanència màxima de vuit anys (dos períodes) en el càrrec de director i limitar la percepció del complements salarial als anys que s'ocupa el càrrec.

Si l'objectiu de la consolidació del complement de director és incentivar els docents a exercir aquest càrrec, com sembla plantejar la llei de 1995, que introdueix aquesta figura dins un article titulat “Apoyo a los equipos directivos”, UOB Ensenyament insta l'Administració a cercar altres vies més justificables.

Segons UOB, la consolidació del complement de director que es continua cobrant tot i quan ja no s'exerceix el càrrec, recorda el Nivell 33 que es cobra des dels anys 90 i que la Llei de Funció Pública de 2007 aprovada durant el Govern de Jaume Matas va passar a regular amb detall. Segons aquesta llei, els funcionaris que han ostentat determinats càrrecs públics durant dos anys consecutius o tres amb interrupcions tenen dret a cobrar un complement de sou de per vida quan dimiteixen o són destituïts i es reincorporen als antics llocs de feina. Si aquest complement és percebut integralment arriba a pujar a 16.100 € anuals, repartits en catorze pagues.

Si en èpoques de vaques grasses, aquesta casta de complements són injusts i constitueixen un greuge comparatiu; en èpoques de retallades, baixades de sous, acomiadaments massius..., són una vergonya i una obscenitat.

Palma, 20 de febrer de 2015

divendres, 20 de febrer del 2015

UOB Ensenyament informa sobre la mesa tècnica del nou procés d'adjudicacions provisionals (interins)


La mesa va tenir lloc dimarts 17 de febrer a les 10 h, amb l'assistència de Miquel Bujosa (cap de servei de Primària), Maria Puigserver (cap de servei de Provisió), la secretària del negociat, Maria Alarcón i Francesc Coll (UGT), Glòria Escudero (CCOO), Víctor Villatoro i Antoni Riera (ANPE), Josep Palou i Antònia Font (UOB), Jordi Bardají (Alternativa), Lluís Segura i Cosme Orell (STEI).

1) Informació de la Conselleria:

Expliquen que treballen en tres fronts:

- el redactat de la resolució
- el procés telemàtic que ha de garantir transparència.
- el procediment per demanar substitucions, que es farà únicament a través del GESTIB. Fins ara els directors feien servir telèfon, fax i correu electrònic indistintament. El sistema inclourà la gestió de faltes i substitucions, tardarà en estar llest però no endarreri el procés telemàtic. Els directors comunicaran la baixa i la sol·licitud de substitut. El procés té “condicionants informàtics”, però el programa hauria d'estar llest a primers de març.

Les places disponibles es publicaran setmanalment a la web. La Conselleria ha consultat els serveis jurídics sobre els dubtes legals pel que fa a la informació que es pot donar del motiu de les baixes i ha decidit que es pot dur endavant. No es veu problema en publicar el motiu de la baixa (malaltia, excedència, jubilació, vacant sobrevinguda per escolarització, etc.)

La participació serà voluntària. Es podrà demanar reserva de plaça per maternitat o malaltia.

El procés telemàtic té l'avantatge de la transparència però és més lent que la telefonada. Es farà una adjudicació setmanal, mentre que per telèfon es podia fer diàriament.

Com serà el procés:

1r) El centre comunica per correu electrònic (properament només per GESTIB) la baixa i la petició de substitució. El decret Wert dels 10 dies sense cobrir baixes condiciona el procés. Els directors seran informats del procediment a seguir.

2n) El negociat recull les dades, que es publiquen el divendres a les 13 h com a molt tard.

3r) Els participants tenen temps de fer la sol·licitud de plaça fins el dilluns següent a les 12 h.

4t) L'adjudicació es fa el mateix dilluns, amb publicació de:
- places adjudicades.
- places adjudicades afectades per la reserva de plaça.
- places que han quedat sense cobrir i s'adjudicaran per telèfon.
- llista de participants que queden disponibles.

El procediment telefònic és inevitable. Per exemple, així es contacta amb els exclosos pel català. Si no es troba cap aspirant a plaça amb el perfil sol·licitat, es comunica al centre.

Pel que fa al procediment d'urgència, que possibilita cobrir una plaça sense esperar els 10 dies del decret Wert, es fa telefònicament i la persona està obligada a acceptar la plaça que se li ofereix.

Els divendres, per tant, es publiquen:
- places extraordinàries d'urgència.
- places oferides.
- llista de disponibles.

Desplaçament a altres illes (o des de Catalunya i País Valencià): els nomenats tenen tres dies per incorporar-se al centre. Això pot endarrerir el procés d'incorporació.

El resultat de les adjudicacions, tant ordinàries com extraordinàries, es publiquen el divendres a la web.

Es difondrà tota la informació sobre el procés als interins i es demana col·laboració als sindicats.

Els decaiguts (interins que renuncien a la plaça) enguany són molt pocs i se'ls oferirà participar al procés.

Tot seguit demana aportacions als sindicats, que intervenen per ordre de major representació.

2) Informació de la conselleria a partir de les intervencions dels sindicats:

- P: Donat que hi haurà una setmana de termini per fer les adjudicacions, què passarà si el centre demana substitut d'urgència, si tanmateix s'han d'esperar deu dies a causa del decret?

- R: Si el decret no hi fos, amb el nou sistema telemàtic estaríem canviant adjudicacions diàries per adjudicacions setmanals. Duen més d'un mes fent feina amb el GESTIB, i de vegades el problema és que el director no ha introduït les dades del personal del centre al GESTIB. Quan es derogui el decret, l'adjudicació setmanal s'hauria d'adaptar.

- P: Es podrien fer adjudicacions dos cops per setmana?

- R: Per exemple.

- P: Quanta gent s'adjudica setmanalment?

- R: Entre 10 i 30. Les adjudicacions de substituts no es poden fer dia a dia perquè les plataformes amb les que treballa la Conselleria no estan capacitades (es reparteix el model de sol·licitud de substitució per als directors, en paper, i s'explica que també es podrà fer per GESTIB).

- P: El procés ordinari és voluntari? L'aspirant pot demanar una sola plaça de les que s'ofereixen?

- R: Sí, i no afectarà al cobrament de l'atur.

- P: Com es farà amb la llista S? (de participació anònima, sense nom i contrasenya, que mai no han tingut plaça)

- R: Continuarà igual, anònimament. Ens mostraran el programa i i explicaran el procés (surt a cercar un tècnic informàtic perquè ho expliqui).

(S'incorpora l'informàtic a la reunió i explica que els participants anònims introdueixen dins el tràmit de funcions el document d'identitat, la data de naixement i l'adreça electrònica on volen rebre la informació, i la Conselleria els comunica el NRP que els correspon per poder iniciar els tràmits. També serveix per recordar-los el NRP si l'han perdut. Es du un registre de tots els accessos que es reben al tràmit de funcions. La participació al procés s'haurà de fer setmanalment.)

- P: Què s'entén per adjudicació urgent?

- R: La urgència va lligada a l'acord del 2011. Els comitès de vaga estan convocats per parlar-ne properament. Urgent, per exemple, és el cas de dos centres (Estellencs i Moscari) que en cas de baixa queden els alumnes sense atendre. El motiu ha d'estar ben justificat i no pot esser “un colador”. Més exemples: hi ha hagut un CEIP amb quatre accidentats amb baixes de més de 15 dies, i IES amb 7 o 8 baixes simultànies, etc. Les adjudicacions d'urgència les ha d'autoritzar Funció Pública.

- P: S'estan fent aportacions que ja es van fer a la mesa sectorial. On és el text de la proposta actual?

- R: Estam discutint el punt 4.1.8. Demanam disculpes per no haver enviat el text actualitzat.

- P: La llista de les adjudicacions s'hauria de publicar amb signatura electrònica. Ara surt amb un PDF fàcilment manipulable que no té ni logo. Ja es va demanar a la mesa sectorial.

- R: Vam dir que ho faríem, no hi ha problema (la secretària recull la proposta de la signatura electrònica, també per a les adjudicacions extraordinàries per telèfon i d'urgència).

- P: Seria possible adjudicar i publicar més dies per setmana?

- R. L'adjudicació telemàtica diària és impossible perquè hi participen 5.000 persones. Les comunitats autònomes ho fan setmanalment o quinzenalment. Per telèfon sí que es podia, a les 9 del matí ja s'hi posaven. Si es deroga el decret Wert, s'haurà de fer telefònicament de forma diària per a més immediatesa.

- P: En quins casos hi pot haver un interí de pacte desplaçat?

- R: Interí de pacte desplaçat pot ser per comissió de serveis finalitzada, candidats electes a autonòmiques o alliberats sindicals que tornen als centres, etc. La nova plaça s'adjudica per via d'urgència. L'any que ve els interins de pacte podran fer substitucions i es recol·locarien, el juny ja no es pot canviar.

- P: Abans del decret Wert tampoc no s'adjudicava d'un dia per altre.

- R: És impossible fer-ho diari, ni aquí ni a Sanitat.

- P. Es pot cobrir amb antelació una baixa prevista amb temps (maternitat, intervenció quirúrgica, etc.)?

- R. Sí, però els 10 dies sense cobrir es mantenen. El decret Wert no preveu excepcions.

- P: Com s'adjudica la vacant quan hi ha la reserva de plaça? (els interins contractats mentre passen per una baixa tenen dret a reservar la plaça i a ocupar-la quan ja es poden incorporar).

- R: Passa a via d'urgència i es resol per telèfon.

- P: No hi ha problema per al cobrament de l'atur si es tria una sola plaça de les oferides?

- R: No, Conselleria s'inhibeix i no emprèn cap acció.

- P: Es farà constar la previsió de la durada de la baixa a la petició que envia el centre?

- R: Ja apareix al model de sol·licitud.

- P: Hauria de ser obligatori triar totes les places de vacants oferides d'un mateix cos, per exemple, com al procediment ordinari del mes de juliol. Al procediment de reserva de plaça també hi surt. Si no és obligatori triar totes les places hi ha picaresca amb informació privilegiada, perquè un director pot guardar una plaça i qui té la informació pot esperar a participar fins que surti. Quan reps la telefonada estàs obligat a acceptar la plaça.

- R: Canviar les regles del joc va a petició dels sindicats, però si fos així com es proposa el procediment ja no seria voluntari.

- P: Si la petició de substitució es comunica divendres, dilluns ja es podria incorporar, però tal com està previst ara s'ha d'esperar una setmana a incorporar-se. Si et trobes que als 10 dies del decret n'hi has de sumar cinc per això altre, et veus forçat a demanar prestació d'atur.

- R: Això no té solució.

- P: Exclosos i decaiguts, que passen al final de la llista, s'haurien de poder reincorporar al procés d'adjudicació. Si no es participa al procés extraordinari no hi ha d'haver “represàlies”. No es pot obligar a agafar una plaça de 15 dies a Capdepera. De quants decaiguts parlam?

- R: Ara n'hi ha 55.

- P: Si acab una substitució divendres, el mateix dia he de poder participar.

- R: És molt difícil de fer. Hi ha un document de cessament que si no s'ha fet impedeix que el sistema reconegui el participant. El centre ha de confirmar el cessament i fins ara s'ha fet el dilluns següent.

- P: Informàticament es pot fer.

- R: No és automàtic. El GESTIB no pot integrar altres programes. El director ha d'informar per GESTIB el cessament. Hem de mirar si ens donarà temps.

- P: Es pot fer sense integrar sistemes. Demanam que l'informàtic ho estudiï.

(En prenen nota)

- P: El director ho pot comunicar dilluns fins a les 12h i així l'interí podria participar al procés. Com es publicarà la llista de disponibles?

- R: Amb una llista a la web.

- P: Demanam que divendres es publiquin les vacants i adjudicats, per evitar que algú acabi la substitució divendres i no surti a la llista de disponibles i quedi fora del procés.

(Es produeix una discussió sobre obligatorietat o no de demanar totes les places al procés extraordinari)

- P: Demana si s'enviaran les adjudicacions per SMS.

- R: No sabem si hi haurà doblers.

- P: Uns 10 participants suposaria 5 euros.

- R: La voluntat del director general és que es facin les meses tècniques que facin falta per millorar el sistema.

- P: Demanam que les reunions es facin l'horabaixa per facilitar l'assistència de representants sindicals amb horari de feina de matins, tal com ja es va proposar a la mesa sectorial.

(En prenen nota)

- R: Enviarem el nou redactat amb les aportacions admeses. Si qualcú en vol presentar per escrit, les pot enviar per correu electrònic. El 2 de març comença el procés d'adjudicació telemàtica i el dilluns següent hi haurà la primera adjudicació si tot quadra.

- P: Enviareu l'acta?

- R: A les meses tècniques no s'aixeca acta, només es fa un informe d'ús intern.

- P: És inversemblant que s'estigui redactant una acta i no es pugui enviar.

- R: A la secretària només li correspon fer l'acta de les meses sectorials.

S'aixeca la sessió a les 12,30 h aproximadament.

dilluns, 9 de febrer del 2015

16 mesos després, la Conselleria tornarà a convocar els comitès de vaga


Les darreres reunions entre l'administració del PP i els comitès de vaga de la vaga indefinida foren la primera setmana d'octubre de 2013. De llavors ençà ha plogut molt i la ex consellera Juana M. Camps o els ex directors generals com Estarellas i Deyá ja són història. Avui, uns setze mesos després, el director general, Antoni, Vera, s'ha compromès a tornar a convocar els comitès de vaga i a lliurar-los els esborranys de les actes que es feren durant les negociacions que van acabar en un desencontre total. La perseverança dels docents durant tots aquests mesos s'ha mantingut ferma i inalterable.

El compromís de Vera a convocar els comitès de vaga, tant el de l'Assemblea de Docents com el dels sindicats STEI-i i CCOO, s'ha produït avui durant la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació que ha començat amb unes paraules prèvies d'un dels representats d'UOB Ensenyament que avui, juntament amb els d'Alternativa, s'estrenaven en les meses de negoaciació després de les eleccions de dia 4 de desembre de 2014.

Heus ací, les paraules prèvies que ha llegit el nostre representant:

"PRÈVIES

Sr. President de la Mesa Sectorial d'Educació,

tenint en compte que en aquests moments hi ha vigent una vaga indefinida convocada el mes de setembre de 2013 per part de l'Assemblea de Docents i per part dels sindicats STEI i CCOO i tenint en compte que aquesta vaga és legal, abans de començar aquesta Mesa volem dir el següent:

Els punts núm. 4 i 5 de l'Ordre del Dia, segons la nostra opinió, no es poden tractar si prèviament no s'han convocat els Comitès de Vaga ja que afecten de ple el punt 5 de la Taula reivindicativa de la VAGA (Recuperació de les plantilles, del professorat d'Atenció a la Diversitat i de les ràtios anteriors a les retallades), el punt 8 (Contractació dels interins durant els mesos de juliol i d'agost) i el punt 9 (Recuperació dels complements perduts i reconeixement de nous sexennis des de l'1 de juny de 2012).

Pel que fa al punt 3 de l'Ordre del Dia, consideram que la part que afecta el procediment telemàtic no afecta la Taula reivindicativa de la Vaga vigent però, en canvi, la part on es parla dels terminis per fer les substitucions de les baixes mèdiques (a partir dels 10 dies laborals) sí que afecta el punt núm. 6 de les reivindicacions en el qual es demanen “Substitucions immediates de les baixes”.

Abans de començar aquesta Mesa, volem avançar que si aquests punts es tracten, els membres d'UOB ens aixecarem i partirem perquè segons la nostra opinió s'estarà produint una infracció legal i ens veurem obligats a denunciar allà on faci falta aquest acció i els actors que hi participin.

Segons la nostra opinió, els punts 4 i 5 i part del 3 s'han de tractar prèviament en primera instància en una taula de negociació amb els comitès de vaga i només es podrien abordar en una MSE, en el cas que les dues parts (administració i comitès de vaga) així ho acordassin."

dissabte, 7 de febrer del 2015

UOB Ensenyament denuncia que la Conselleria espolia els docents de baixa


UOB Ensenyament denuncia que la Conselleria d'Educació aplica de forma abusiva el reial decret d'estabilitat pressupostària, que des d'octubre de 2012 imposa descomptes a la nòmina dels treballadors amb baixa mèdica. A les baixes inferiors a una setmana, com és el cas habitual del grip i altres malalties infecto-contagioses, la Conselleria d'Educació també descompta dissabtes i diumenges si el treballador té la mala sort de començar o acabar la baixa en cap de setmana.

UOB Ensenyament s'oposa radicalment als descomptes del reial decret, que en els casos de baixes de llarga durada poden arribar a suposar la pèrdua de més de la meitat d'una mensualitat, però mentre aquest sigui vigent, exigeix a la Conselleria que no descompti els caps de setmana quan la baixa es produeixi els dies anteriors o els posteriors.

UOB Ensenyament també reclama que les afonies, malalties infecto-contagioses o la depressió siguin qualificades com a contingències professionals i quedin fora dels descomptes. Ara mateix els docents ens veim forçats a anar a treballar malalts, a fi de no perdre més doblers dels que ja ens han retallat, amb el consegüent perill de convertir-nos en un focus de contagi o que empitjori la nostra salut. Consideram intolerable que l'Administració jugui amb la salut de docents, alumnes i famílies amb afany recaptatori, cosa que és fa especialment evident en èpoques de grip.

Palma, 7 de febrer de 2015

diumenge, 1 de febrer del 2015

La Conselleria subvenciona la FP Bàsica a entitats i ajuntaments (la majoria del PP) mentre continua sense dotar-la als centres públics


COMUNICAT DE PREMSA

El sindicat UOB Ensenyament s'ha abstingut avui, 29 de gener, a la Comissió Avaluadora que ha aprovat les subvencions a programes de FP Bàsica a entitats sense ànim de lucre i corporacions locals.
Mentre la Conselleria, amb el vot de la resta de sindicats, ha adjudicat 948.750 euros a entitats i ajuntaments perquè posin en marxa programes de FP Bàsica, es dóna el cas que el 90% dels centres públics no ha rebut aportació econòmica per implantar els cicles de FP Bàsica, el 78% no ha rebut dotació material i no ens consta que s'hagin fet les obres per adaptar les aules a 17 centres que la Conselleria anuncià l'11 de juny de 2014, entre d'altres deficiències que es van recollir en un estudi de l'Assemblea de Docents publicat el passat 23 de desembre.
La quantitat que avui s'ha destinat a entitats i ajuntaments s'aproxima molt a l'import que el consell de ministres de 17 d'octubre de 2014 adjudicà a les Balears per implantar la FP Bàsica, que pujava a 1.062.249,83 euros (1). La Conselleria, per tant, ha optat per prioritzar les subvencions a entitats privades i corporacions locals al temps que continua sense dotar adequadament els centres públics, que es veuen obligats a impartir els cicles de forma molt precària. 
Cal constatar també que dels sis ajuntaments que han rebut subvencions cinc són en mans del PP. 
Des d'UOB Ensenyament consideram que l'actuació de la Conselleria té un rerefons clarament electoralista i que un cop més l'ensenyament públic paga els plats romputs de la gestió educativa nefasta del PP.

Palma, 29 de gener de 2015