Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 22 de desembre del 2020

Ple del CEIB: una sessió poc rellevant
Ahir horabaixa, dia 21, es va dur a terme per videoconferència, el darrer Ple del CEIB d’aquest any, en el qual es varen comentar bàsicament les esmenes a l’Informe 4/2020 sobre l’Ordre que regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent. Encara que no es modifica gaire, entre d’altres coses es va acordar que:

 •  A les activitats a distància no s’hi podran dedicar més de 20 hores setmanals.
 • En el cas que una persona dugui a terme més d’una activitat a distància (100% a distància) que coincideixin total o parcialment en el temps, es reconeixeran les dues de major nombre d’hores que no sumin més de 50 hores.
 • Sobre les activitats de transferència de les formacions, davant una esmena que sol·licitava que no necessàriament haguessin d’anar dirigides als alumnes, ja que en alguns casos la formació té per objecte la gestió del centre i les famílies, entre altres. El secretari general, Tomeu Barceló, va animar a presentar reclamacions a la direcció general corresponent sobre aquest assumpte.

UOB entén que el CEIB ha de ser consultat sobre els plans de renovació i d’innovació educatives i els de formació permanent del professorat com marca la normativa però considera que, tenint en compte l’amplia composició d’aquest organisme i essent aquest un assumpte que afecta només a una part dels col·lectius implicats, s’hi hauria d’invertir un temps prudencial i dedicar més esforços i recursos a altres funcions que també li són encomanades com:

 • Les actuacions encaminades a millorar la qualitat de l’ensenyament no universitari i a millorar-ne l’adequació a la realitat de les Illes Balears, i les encaminades a compensar les desigualtats i les deficiències socials i individuals.
 • Les actuacions generals adreçades a assolir els objectius lingüístics definits per la legislació, corresponents a cada una de les etapes i modalitats de l’ensenyament.

dilluns, 21 de desembre del 2020

Servei de Prevenció de Riscos Laborals, molt camí per recórrer


El passat divendres dia 18 va tenir lloc la reunió de la Comissió Paritària de Riscos Laborals on es van tractar els següents punts: la presentació dels esborranys dels procediments del SPRL i de vigilància de la salut, la constitució del grup de treball sobre aquest darrer, una breu informació sobre la campanya de vacunació gripal i l'exposició de l'estructura actual del propi servei, així com també la previsió de dotació de recursos humans del Servei de Prevenció de Riscos Laborals: 

Sobre l’estructura actual de la previsió de recursos humans del SPRL se'ns va informar que:
 • Actualment hi ha dues persones tècniques a Palma i quatre més repartides a cada una de la resta de jurisdiccions: Inca, Manacor, Eivissa-Formentera i Menorca.
 • Palma és l'única delegació que té metge i infermers propis.
 • La resta de delegacions el servei es gestiona a través de la contractació d'una empresa externa: Previs.
Quant a la previsió de Conselleria per anar dotant les diferents delegacions és la següent:
 • En primer lloc, ampliar la dotació de Palma amb dos tècnics més per complir el coeficient de 4'9 que correspon. Es farà al llarg de 2021. També s'inclourà una logopeda.
 • A continuació, cercar local i dotar les jurisdiccions d'Inca i Manacor
 • Finalment, dotar les jurisdiccions de Menorca i Eivissa-Formentera

Alguns sindicats vam destacar que vèiem més adient dotar el nivell mèdic de cada una de les illes primer, però Conselleria va justificar aquest ordre d'actuació amb l'argument que la recerca de local és una tasca molt difícil que pot dur-los més d'un any i que per això han començat per la zona més propera. UOB va puntualitzar que a Menorca ja tenim local i que aquest era un argument més per prioritzar la constitució del nivell mèdic a cada illa. En concret, es disposa d'un espai de l'IBAVI al carrer de Borja Moll de Maó, que s'havia de remodelar, tal i com podeu veure anunciat aquí, previst des de maig de 2019. Conselleria però, va comunicar que aquest local s'ha perdut. UOB va demanar explicacions sobre aquest fet. Restam a l'espera que Conselleria verifiqui aquesta informació:


    - Conselleria va informar sobre els punts següents:
 • A finals de gener es rebrà l'aprovisionament de mascaretes pel segon trimestre. Aquest lliurament inclourà bates, mascaretes amb pantalla, mascaretes quirúrgiques i FFP2. Com a novetat, arribarà directament a cada centre.
 • Les mascaretes FFP2 només es donen al cicle d'infantil i al professorat que està en contacte amb alumnat d'altres nivells que per motius de salut no duu mascareta. Quan l'alumnat duu mascareta i es respecta la distància de seguretat el professorat rebrà mascaretes quirúrgiques.
 • S'ha d'informar a la Direcció General de centres en cas que el centre no aporti les mascaretes pertinents.

   - UOB va fer una sèrie de preguntes i aportacions:

 • Com conciliar el fet de fer feina amb les finestres i portes obertes amb la il·legalitat de no treballar per davall dels 17 graus? Sílvia M. Silva, cap de serveis de centres educatius va confirmar que, a l'espera de la nova regulació, ens regim per les pautes de 15 d'octubre, s'ha comprovat que amb les portes obertes i l'obertura de finestres cada 15 minuts n'hi hauria prou.
 • La falta de compromís entre el recompte oficial de positius per Covid19 i els números reals. Conselleria va argumentar que, en darrera instància, eren els centres que no traslladaven la informació, que si aquests no compleixen, ells no poden certificar. Conselleria explica que no informen dels contagis socials, sinó que només informen els casos COVID positius provocats per contactes intraescolars. Des de UOB volem destacar la inoperància d'aquesta dada, ja que no informa amb transparència de les dades reals de contagi.
 • Destacam també els greuges comparatius a nivell de seguretat detectats entre illes davant les proves PCR i els aïllaments preventius. Hem trobat diferències injustificades davant casos similars, per la qual cosa demanam transparència absoluta entre els caos i uniformització en el tractament.

        - Pel que fa al professorat que hagi donat positiu: interessa saber quants docents han donat positiu en Covid, amb la data i en quin centre i quants grups s'han hagut d'aïllar a causa d'aquest contacte. 

        - Respecte dels casos positius en alumnat, demanam saber quin número de professorat es fa la PCR i els resultats, així com també quants grups s'han aïllat.

 • Necessitat de mascaretes transparents per a casos especials com disminució auditiva, per exemple. Conselleria va respondre que no es contempla en la nova licitació de mascaretes per al segon trimestre aquest tipus de mascaretes i que es valorarà cada cas en concret.


D'altra banda, Conselleria va presentar els esborranys dels procediments del SPRL i del protocol de vigilància de la salut. Aquest darrer també comptarà amb un grup de treball en el qual UOB serà present. Els protocols s'estudiaran al llarg del mes de gener i hi haurà un termini per fer aportacions. 

Finalment, Conselleria va informar de la campanya de vacunació contra la Grip s'ha centrat amb el col·lectiu de professorat d'infantil. En concret, s'han vacunat 133 docents. Com que sobraven vacunes, n'han ofert al professorat de primària, s'han vacunat 63 docents. Sobretot els majors de 55 anys que es vulguin vacunar ho facin. 

Sobre la detecció de la COVID-19 s'explica que el proper mes de gener es començaran a fer unitats de vigilància amb proves generals i específiques al professorat. Sobre la vacuna COVID s'informa que SPRL haurà de col·laborar amb la COVID-19, ja que consideren que el professorat segurament serà considerat un grup prioritari. Des del sindicat d'Unió Obrera vetlarem perquè així sigui.

dimecres, 16 de desembre del 2020

Adéu a l'obligatorietat de seleccionar totes les places en el tràmit d'estiu?


Avui, 16/12/2020 hem assistit a la Mesa Sectorial sobre la borsa d’interins del curs 21-22. La Conselleria d’Educació no ha acceptat la majoria de les propostes i demandes sindicals presentades, per la qual cosa, UOB ha votat en contra de l'esborrany, i a l'espera que la convocatòria de borsa d'interins per al curs 21-22 es publiqui al BOIB aquests dies, sembla que els termes quedaran de la següent manera:  


TERMINI 

 • El termini per apuntar-se a la borsa del curs que ve s'obrirà el 19/1/21 i es tancarà el 23/3/21


TRÀMIT  

 • L’única novetat és que el tràmit serà totalment telemàtic. 
 • Els interins que ja han estat apuntats a la borsa del curs 19-20 (tant els admesos com els exclosos) no hauran de tornar a fer obligatòriament el tràmit per apuntar-se a la nova borsa sinó que hi quedaran inclosos d'ofici, de manera que només hauran d'apuntar-s'hi aquells aspirants que no siguin a la borsa actual del curs 19-20. 
 • Els que vulguin canviar opcions, esmenar causes d'exclusió, desapuntar-se de la borsa, actualitzar dades personals o presentar nova documentació, també hauran de fer el tràmit. 


 ADJUDICACIONS DE L'ESTIU  

 • Conselleria es compromet a introduir la tria de places i que deixi de ser obligatori seleccionar totes les places, amb les següents consideracions:
  • Compromís d’estudiar el procés i fer dos tràmits 
  • Tenir en compte els majors de 55 anys 


 MÈRITS 

 • Tot i que hem insistit en què es tenguin en compte els mèrits assolits fins al 23 de març de 2021, l'administració s'hi ha negat i només es baremaran els mèrits d'experiència i de formació permanent fins el 31 d’agost del 20. Els de formació acadèmica es tendran en compte fins el 23 de març del 21.


 FORMACIÓ PERMANENT

 • Unilateralment, la Conselleria ha canviat la valoració de les hores dels cursos formació permanent, passant a comptar 0’025/hora enlloc de 0’020 com fins ara. Això vol dir que per obtenir el total de punts per aquest concepte només es computaran 1200 hores i no 1500 com fins ara. 
 • UOB ha demanat mantenir el valor actual i, al mateix temps, reiterar la demanda que s'augmenti l'oferta de formació permanent fora dels centres i també a distància, i en horari laboral, oferida per l'Administració.  


ESCOLETES INFANTILS 0-3 

 • Tal i com UOB ve demanant des de fa 4 anys, s'inclou en el barem puntuar l’experiència a les escoletes infantils. Si més no, també hem demanat diferenciar puntuació entre escoletes de titularitat pública i de titularitat privada, amb els següents valors: 3,250 punts per any treballat a escoleta pública i 1,625 punts per any treballat a concertada / privada.  


MAJORS DE 55 i/o +10 ANYS EXPERIÈNCIA

 • Per què s’ha eliminat el dret preferent a l'adjudicació de substitucions d’aquests col·lectius respecte a convocatòries anteriors? Ens han dit que jurídicament acabava aquest curs i que a partir de gener sortirà un nou acord. 


 TUTORITZACIÓ 

 • UOB demana incloure un apartat considerant tutoritzats als que hagin superat la fase d’oposició i no el procediment selectiu. Ens diuen que la tutorització es negociarà al llarg de l’any. 


 ANNEX 4: Titulacions i funcions 

 • Demanem que es convoqui el grup de treball (via correu electrònic i amb ordre del dia), per a la revisió, l'anàlisi i l'establiment d'un diagnòstic sobre l'estat de l'Annex 4. Conselleria ens diu que és molt difícil fer-ho i que es va demanar a Madrid. Hi ha molts col·lectius amb interessos creuats. Revisió total és quasi impossible.  
 • Entrada de nova especialitat  de llengua japonesa a l’EOI de Palma. 


ALTRES REIVINDICACIONS DE UOB 

 • Demanam ampliar el període transitori de l’excepcionalitat de Formació Professional (que acaba el 30 d'abril de 2022) per acreditar una titulació acadèmica universitària. 
 • Tornam a demanar que els pdf d'admesos i exclosos de les diferents convocatòries de borsa siguin de consulta pública a la web i de manera retrospectiva com a mínim per un termini de quatre anys. 
 • Possibilitat de posar filtres a les places oferides en el tràmit de substitucions, opció que es va perdre i que ja reclamarem el curs passat. 
 • Demanam que es baremi la següent experiència: 
  • A escoles municipals de música. 
  • A universitats privades. 
 • En formació acadèmica que puntuin:
  • Titulacions d'Escoles d'Art
  • Titulacions de Formació Professional
  • Graus superiors del Conservatori
 • Quant a la formació no acadèmica o permanent, demanam que s’igualin els apartats valorats per oposicions i per interinitats, incloent, per exemple, publicacions, mèrits artístics...

divendres, 11 de desembre del 2020

UOB s'oposa a fer passes enrera en la capacitació del català

 Dimecres dia 9 de desembre ha tingut lloc la Mesa per a la Modificació de l'ordre del 8 de març de 2018, la qual ja s'orientava a la supressió del FOLC i que rectifica aquella voluntat de Conselleria de suprimir-lo incorporant-hi modificacions. Vegeu el posicionament d'UOB aquí. En aquesta nova Mesa de negociació, Conselleria ha presentat una nova proposta que determina alguns canvis en el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), així com també la composició definitiva de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana amb la incorporació d'un funcionari del Servei de Formació Homologada i Capacitació.

Si bé UOB està totalment a favor de facilitar l'obtenció del FOLC al professorat amb mesures que incorpora Conselleria com l'obtenció de la capacitació a distància o la matrícula el darrer curs de carrera per tot aquell alumnat que estigui en possessió del C1 de llengua catalana, entén com un retrocés i un greuge comparatiu que un sector del professorat quedi exempt de conèixer el llenguatge terminològic específic o bé de l'etapa de primària o bé de l'etapa de secundària.

Com a solució, UOB ha demanat l'elaboració d'un curs pont que simplifiqui l'obtenció de la capacitació per aquest col·lectiu de professorat i que, en qualsevol cas, asseguri la igualtat de coneixements de català entre tots els docents. Pensam que en els casos concrets en el quals el professorat pot canviar d’etapa hauria de realitzar obligatòriament la part específica del cos al qual té accés per tal d'assolir els coneixements lingüístics específics. A més a més, es va recordar que UOB veu amb bons ulls el disseny d'un FOLC únic que serviria per a tot el professorat. És un mite que s’hagi de realitzar un FOLC de secundària específic. Se podria dissenyar perfectament un FOLC semblant al de primària. El sindicat posa de relleu que en aquest context actual de retrocés de la llengua catalana, vegeu aquí, rebaixar l'exigència del coneixement de la llengua és una passa enrere que no ens podem permetre.  

Per aquest fet insistim que no es tracta de fer pegats i de proposar anomalies en l'obtenció de la capacitació del català, sinó que aquesta capacitació ha de ser igual o equivalent per a tothom. Es per això que vam estar d'acord a demanar un informe de valoració a la Universitat sobre la pertinença del FOLC únic, a més d'encoratjar la tasca de dissenyar un FOLC que unifiqui els criteris de capacitació.

Per altra banda, UOB ha demanat alguns aclariments sobre l'Ordre que regula el FOLC: 
 •  Quins seran els altres espais i centres autoritzats per a organitzar la formació lingüística i cultural i les proves lliures? Sembla que si la universitat de les Illes Balears, amb qui es té el conveni per a la realització dels cursos, no s'encarrega del disseny dels cursos a distància ho farà l'IEDIB: l'Institut d'Estudis a Distància de les Balears.
 • Hem demanat en què es basa el règim específic aplicable en matèria de capacitació en llengua catalana als Ensenyaments Artístics Superiors que afecten concretament a la selecció del professorat del Conservatori Superior de Música i Dansa i de l’Escola d’Art Dramàtic de les Illes Balears. Conselleria ens ha respost que és un inici de regulació ja que fins ara no hi ha cap marc legal per aquests estudis en matèria de capacitació de llengua catalana i que serà equivalent al que es demana a secundària. 
 • Sobre quan es preveu que entri en vigor aquesta disposició addicional única no han sabut donar resposta, ja que es troba a l'inici del procés de regulació.
Finalment, volem recordar que UOB Ensenyament està en desacord amb totes les exempcions del català que preveu l'Ordre del 8 de març de 2018,  ja que impedeix l'assoliment d'un bon domini de la llengua pròpia de les Illes Balears.

dimecres, 9 de desembre del 2020

Resum Mesa Sectorial Inici de Curs


El passat divendres 4 de desembre, vàrem tenir Mesa Sectorial sobre l'inici de curs marcat per la pandèmia de la COVID-19. 

Unió Obrera Balear va començar la seva intervenció reconeixent la gran feina que fa tota la comunitat educativa

Vam fer incís en la necessitat d'unificar els criteris dels tècnics del SPRL a totes les illes ja que hi ha diferències injustificades davant casos similars. També, trobem necessari la transparència informativa cap al personal docent i les famílies. Cal una instrucció clara als equips directius per part de Conselleria d'Educació perquè es doni la informació pertinent sobre els casos COVID. El Conseller ens va dir que es tindria en compte però que de totes formes s'ha de respectar la protecció de dades. Ens va fer saber, que si sabem d'alguna irregularitat els ho diguem. 

En referència a la possibilitat d'incorporar els nivells de 2n d'ESO i 2n de Batxillerat amb presencialitat total, UOB va demanar amb quines mesures es duran a terme i insistir en què s'han de mantenir les ràtios establertes. Des de Planificació, Ordenació i Centres estan estudiant la manera de fer-ho amb la màxima seguretat i condicions sanitàries correctes. 

Amanda Fernández ens va informar que s'ha fet una primera dotació de mascaretes transparents per tot el professorat que atén a alumnes amb necessitats educatives. Li hem recordat també la necessitat d'incrementar la quota de PTs i ALs ja que els 25 especialistes proporcionats no són suficients per arribar a aquells alumnes que requereixen un procés d'ensenyament-aprenentatge més individual. 

El Conseller ens va informar que estan realitzant un Informe d'evolució de la pandèmia, el qual s'anirà actualitzant cada 14 dies. 

Finalment, també es va parlar de la necessitat de seure's a negociar l'augment salarial que no s'ha aplicat corresponent al 2020 i el corresponent al 2021.

dijous, 3 de desembre del 2020

Reunions de les Juntes de Personal Docent de Menorca i d'Eivissa i Formentera amb Conselleria

 Aquesta setmana han tingut lloc les reunions de la Junta de Personal Docent de Menorca i d'Eivissa i Formentera amb Conselleria per parlar de la situació actual i fer un seguiment d'alguns temes d'interès general. Han assistit els delegats sindicals representats de les diferents Juntes, la directora general de Personal Docent, Rafaela  Sánchez, el cap de departament de personal docent Manel Garcias, la cap de Provisió Maria Antònia Alzamora, Miquel Bujosa com a Cap de Servei d'Educació de Primària, Alberto Flores com a Cap de Servei d'Educació a Secundària

Els temes tractats han estat: Oposicions, Interins, Ràtios, proves PCR, Dotació de material com les FFP2, escenari B-semipresencialitat, congelació salarial del 2'9%, hores lectives i suports educatius. A continuació podeu llegir les demandes específiques que vam fer des de les diferents illes:

 • UOB segueix demanant que al procés d'oposicions es prioritzi la capacitat didàctica per donar més oportunitats a aquells professors que tenen més experiència docent. També, s'ha fet referència a la convocatòria i s'ha esmentat que les programacions s'han de fer pel curs que marca aquesta.
 • Hem demanat si els interins que fan més de 5'5 mesos cobraran l'estiu però encara no hem obtingut resposta. Ens emplacen a les properes Meses i reunions per tractar aquests i altres punts com el de poder triar places les a l'estiu i no haver d'escollir-les totes. 
 • Pel que fa a la dotació de material, no ens han sabut contestar si tots els centres han rebut la partida econòmica pertinent.
 • Hem recordat que reclamam que el funcionaris de carrera també disposin de l'opció de realitzar mitja jornada, sense que aquesta opció hagi d'estar supeditada a cura d'un fill menor, entre d'altres. 
 • Les proves PCR i altres temes relacionats amb la COVID-19 n'informarem properament ja que seran tractats amb profunditat demà divendres dia 4 de desembre a la MESA específica per tractar aquest tema.
 • També hem explicat que ahir va tenir lloc el Consell Escolar de Menorca on alumnat i representants de les diferents APIMAS avaluaven l'escenari B, altrament dit la semipresencialitat. Des del sindicat posam de manifest que la baixada de ràtios és acollida molt positivament tant per l'alumnat com per les famílies, que s'han adonat de la millora de l'atenció individualitzada i que no desistirem d'aquesta reivindicació històrica avalada des de la pràctica que ha suposat la situació excepcional de la pandèmia, i que és valorada ara més que mai per tota la comunitat educativa.
 • UOB ha denunciat la manca de suport a les aules especificant que no només ve donada perquè gran quantitat d'especialistes fan la funció de tutors sinó també perquè des del curs passat, a causa de la pandèmia, s'han deixat de diagnosticar molts casos. A més, orientadors tenen instruccions de no fer més avaluacions en la mesura del possible. Tot això ve agreujat pel fet que la diagnosi dels retards maduratius (NEE) necessiten informes de discapacitat de serveis depenents de l'IBSALUT, cosa que endarrereix considerablement la designació de nous casos. Resultat: absència de diagnosi de nous casos d'alumnat amb necessitat educatives especials que implica tant la reducció de suport a aquests infants i adolescents com la reducció de suport a les aules.
 • UOB, com a membre de la Junta de Personal Docent, la qual reclama el 2'9% a Funció Pública, ha recordat a la directora general de Personal Docent que en cap cas es tracta d'una proposta sinó de l'exigència d'un dret salarial ja aprovat del qual ja gaudeixen la resta de CA i que a la nostra comunitat ha estat confiscat.

Resum Mesa Sectorial: Pròrroga substituts exprés i Oferta pública d’OcupacióAhir, dimecres 2 de desembre va tenir lloc la Mesa Sectorial d’Educació on es tractaren la Pròrroga dels substituts "exprés" i l’Oferta pública d’ocupació corresponent a 2020.

1. Resolució de pròrroga del nomenament dels funcionaris interins que ocupen places de substitucions inajornables i de curta durada (substituts exprés)

 • Aquests substituts (55 a infantil i primària i 4 a secundària) han cobert unes 350 substitucions durant el primer trimestre, totes elles de curta durada i directament relaciones amb la COVID tal i com marca la resolució que creava aquestes places. 
 • Tot i que la convocatòria inicial preveia la seva contractació fins a final del primer trimestre, la Direcció General de Personal Docent ha proposat prorrogar els seus contractes fins a 31 de març. Sense desmerèixer la tasca realitzada per aquests substituts, des d'UOB pensem que la proposta de pròrroga podria perjudicar als interins amb més puntuació a les llistes que en el moment de l'adjudicació no varen poder accedir a aquestes places i, per tant, consideram més adequat tornar a treure les places en el primer tràmit setmanal del segon trimestre i que hi puguin optar tots els interins disponibles.
 • UOB també ha demanat que en el cas que es faci efectiva la pròrroga, aquests interins no siguin cessats a 22-12 i tornats a contractar el 8 de gener i que, per tant, tenguin dret a cobrar i puntuar durant les vacances de Nadal.

2. Oferta pública d’ocupació corresponent a l'any 2020

 • La taxa de reposició (corresponent a jubilacions, defuncions, etc) serà de 262 places i la corresponent al procés d’estabilització serà de 900 places. Aquí podeu veure el detall per especialitats.
 • Un cop publicada l'oferta pública, aquests places es podran treure a oposicions en un màxim de tres anys
 • UOB ha demanat una oferta escalonada d'aquestes places a oposicions i no fer una oferta massiva que provoca estrès a interins i opositors.
 • També ha recordat que és incongruent oferir places i no facilitar facilitar l'obtenció dels requisits per accedir-hi, en concret, amb l'extremada limitació de places per cursar el màster de Formació del Professorat. com ja vàrem denunciar en el seu dia. L'administració es va comprometre a tornar fer arribar a la UIB la nostra petició. 

3. Torn obert de paraula

 • Oposicions. S'ha demanat aclariment sobre el curs al quan s'han de referir les programacions didàctiques, la resposta de l'administració és que han de fer referència al curs previst a la convocatòria, o sigui el 19-20. No ens han pogut concretar quan sortiran les llistes definitives d'admesos perquè encara estan fent feina en les al·legacions.
 • Retallades salarials. Hem reclamat la negociació d'una calendarització per aconseguir el cobrament dels increments del 2% corresponent a l'any 2020 i del 0,9 de l'any 2021.


dimarts, 1 de desembre del 2020

Ple del CEIB: presentació pressupost 2021

 Ahir al capvespre, va tenir lloc la primera reunió del CEIB d’aquest curs de forma telemàtica, amb una durada aproximada de tres hores, de les quals, més d’una hora es va dedicar a la presentació del pressupost de la Conselleria d’Educació per a l’exercici del 2021 per part del conseller Martí March. Si en voleu conèixer els detalls entrau a aquest enllaç: https://bit.ly/37jxMJb

Martí March va manifestar -com estava cantat- que estava satisfet d'aquest pressupost i va insistir que era un pressupost marcat per la COVID-19 per donar una resposta socialdemòcrata a la situació (era la millor forma de preparar-se pel que li vendria després) i seguir apostant per les polítiques de qualitat i equitat. En línies generals aquests són els àmbits als quals es destinaran les diferents partides pressupostàries:

- Necessitats derivades de la COVID

- Major inclusió de tot l’alumnat

- Més professors i places d’oposicions

- Increment per a l’educació de 0-3 anys

- Ajuts de menjador i increment del nombre de monitors

- Programa d’Acompanyament Escolar (PAE)

- Professionals tècnics sociocomunitaris (PTSC)

- Especialistes en pedagogia terapèutica i audició i llenguatge 

- Reforç de la digitalització

- Finançament de llibres de text i material didàctic

- Millora de les infraestructures educatives

- L’organització de les PBAU

- Millora de l’oferta d’FP

- L’aportació econòmica a la UIB: estudis oficials, personal docent i investigador, matrícules, infraestructures i inversió en R+D 

- Defensa dels drets lingüístics i dinamització de l’ús del català

- Consolidació dels ensenyaments artístics superiors

Després de la intervenció del conseller i en el torn obert de paraules, on també participaren els diferents directors generals, UOB va manifestar la seva sorpresa davant la insistència del conseller que hi havia hagut un increment en totes les partides, comparant aquest pressupost amb els d’altres legislatures governades per l’oposició: «una política educativa mai vista a l’estat espanyol» (paraules textuals de la seva intervenció a la comissió del Parlament). En el seu torn, la portaveu de UOB va recalcar que a l’hora que es parla d’increment, s’ha de recordar l’allau migratòria que hem tengut a les illes aquests darrers anys, que fa que aquest augment no sigui tan significatiu com volen suposar. Per altra banda, va explicar que allò que interessa és avançar, no tornar al passat, per tant, un increment en el pressupost és la normalitat.

UOB no va voler deixar passar l’oportunitat per expressar en veu alta i amb rotunditat el seu malestar per la congelació salarial dels funcionaris públics del govern, una autèntica contradicció amb les paraules de Martí March apuntant a l’esforç impressionant de docents i equips directius.

Vàrem insistir també en que no poden justificar aquest despropòsit amb la frase repetida pel conseller a la reunió «no és una situació normal» perquè, com ja és sabut, les intencions venien d’abans de la crisi sanitària. Ni tampoc cobrir-se les espatlles al.ludint a la pressuposada «solidaritat» del nostre col.lectiu, recordant als presents que si hi ha persones solidàries en la seva tasca del dia a dia, aquestes són els docents i els sanitaris, sense desmerèixer ningú.

Per acabar, es va instar el conseller a comunicar a la presidenta el nostre malestar i a posar aviat fil a l’agulla negociant amb els sindicats la calendarització del cobrament de l’increment corresponent.

Davant aquestes intervencions, ja esperades segons el mateix conseller, aquest només va respondre que era un acord de govern i que no hi volia entrar per acabar admetent que «no tenim el finançament adequat».

- Detallam aquí les principals línies d’actuació previstes en el Pla d’Infraestructures per si són del vostre interès:

 • Ampliacions: CEIP Escola Nova de Porreres, CEIP Punta de n’Amer, CEIP Sa Torre, CEIP Montaura, CEIP Sant Miquel, CEIP Simó Ballester, CEIP Ses Comes, CEIP Rosa dels Vents,  CIFP Pau Casesnoves, IES Porto Cristo i IES Isidor Macabich.
 • Nous centres: CEIP Caimari, CEIP Campos, CEIP Can Picafort, CEIP Inca, CEIP Palma B i CIFP Ciutadella.
 • Construcció dels gimnasos dels CEIP Puig d’en Valls, Pere Cerdà, Joan Mas i Verd, Xaloc i Na Penyal.