Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 28 de març del 2018

Informacions del Ple del CEIB
Avui dematí s'ha reunit el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) i s'han tractat, principalment, els següents temes:

PACTE EDUCATIU
 •  El Parlament de les I.B. continua amb les sessions parlamentàries en què hi assisteixen les diferents entitats convocades. Podeu veure la intervenció que hi feu UOB Ensenyament el dia 1/2/18 clicant AQUÍ.
 • A nivell estatal, la comissió del congrés que hi treballa està aturada i, en conseqüència, també s'ha aturat el treball de la comissió del Consell Escolar Estatal, a l'espera que es reprengui el tema al Congrés.
ORGANITZACIÓ DE LA XARXA DELS CEP
 •  El Ple ha aprovat l'esborrany de l'informe 1/2018 sobre l'esborrany que d'ordre que ha de regular l'organització i el funcionament de la xarxa de centres de professorat.
 • La principal novetat d'aquesta modificació de l'ordre és la creació d'un nou CEP a Calvià.
 • Podeu revisar la informació que publicàrem després de tractar l'esborrany de l'ordre a la Mesa de 3/2/18, on també hi trobareu l'esborrany d'ordre.
 INFORME DEL SISTEMA EDUCATIU 2014-15
 • També s'ha aprovat l'esborrany de l'ISE 14-15 elaborat pel CEIB.
 • El president del CEIB ha afirmat que el més destacable són les dades relatives a l'abandonament escolar, que situen les I.B. just al final del rànquing, només per sobre de Ceuta i Melilla.
 • S'ha informat també que ja s'ha avançat bastant en l'elaboració de l'ISE del curs 15-16.
MEMÒRIA CEIB 2017


Secretisme entorn al SEDEIBDavant la manca de transparència de la Conselleria d’Educació tornam a sol·licitar tenir accés total al SEDEIB (Sistema d’Explotació de Dades d’Educació de les Illes Balears). La primera vegada que ho demanàrem fou el 24 de novembre de 2016 i encara esperam resposta. Avui ho sol·licitam directament a la Direcció General de Transparència i Bon Govern.

Reclamam que les places d'educació especial siguin de plantillaDilluns passat va tenir lloc la mesa sectorial on es va tractar la convocatòria de comissions de serveis per cobrir places en serveis educatius especialitzats. És la primera vegada que es fa i es preveu que es publiqui la setmana que ve.

Des d'UOB vam reclamar que aquestes places es consolidin com a plantilla orgànica i s'adjudiquin per concurs de trasllats, atès que existeixen des de fa molt més dels tres anys exigits per l'Administració.

Es va plantejar el problema dels interins que fins ara han ocupat aquestes places, en alguns casos durant molts d'anys, i que ara poden ser desplaçats per les comissions de serveis. La Conselleria al·lega que les places s'han de normalitzar i que feien falta criteris més objectius i transparents.

Per altra banda es van introduir les modificacions següents a l'esborrany:

ADJUDICACIÓ DE LES PLACES
 • 7.5. En cas d'absència de l'adjudicatari (per baixa, etc.), per oferir la plaça als interins caldrà l'informe de l'equip educatiu a més de l'informe del Servei d'Atenció a la Diversitat.
PROPOSTA, NOMENAMENT I PRESA DE POSSESSIÓ
 • 8.5. A proposta d'UOB també hi podrà haver presència sindical a la comissió de seguiment.
PROPOSTA I NOMENAMENT EXTRAORDINARIS
 • 9. En cas que no es cobreixin totes les places el nomenament no es farà a dit per Innovació i Personal docent sinó que se seleccionarà en primer lloc els funcionaris i interins que compleixin els criteris de la convocatòria.

Pel que fa a la Relació de places, Innovació va dir que la quota actual s'augmenta amb un EADISOC (Equip d'Avaluació de les dificultats de Socialització i Comunicació) però reconeix que els equips educatius demanen més ajuda. Nosaltres vam advertir que 2 places del SAED (Servei d'Assistència Educativa Domiciliària) a Mallorca, per exemple, són insuficients.

També consideram que una plaça del SAED a Menorca i una sola per a Eivissa i Formentera no basten, tenint en compte que si el nombre d’alumnes no és elevat hauran de compartir funcions amb els equips EAC (Equip d'Alteració del Comportament) i EADISOC. Vam demanar que es concreti que s'entén per "pocs alumnes" i no es deixi a la discrecionalitat de l’administració. La Conselleria afirma que els equips "s'auto-regulen", que els recursos necessaris depenen del tipus de servei i que consideren que la quota és suficient.

La Conselleria va dir que miraran de tancar els terminis de renúncia de totes les comissions de serveis a 30 de juny perquè no hi hagi problemes amb els aspirants a diferents convocatòries (general, camps d'aprenentatge, educació especial, etc.).

Exigim el compliment dels perfils d'interinitatsDavant les irregularitats que continuen detectant-se en els perfils d'interinitats hem reclamat a la Conselleria el que segueix:
 • Que  les places que s’ofereixen amb un tipus d'horari determinat (matí, horabaixa o matí i horabaixa) es corresponguin amb la realitat i la persona que ha triat una plaça amb horari de matí, per exemple, no hagi de fer feina d’horabaixa.
 • Que a les places que s'ofereixen d’una determinada especialitat de Formació Professional no s'hagi d'impartir moltes hores d'una altra, o bé que se n'adverteixi al perfil. 
 • Que l'horari d'un mòdul de cicle formatiu de FP no es divideixi injustificadament entre diversos docents, cosa que dificulta la tasca d’avaluació i seguiment i l'aprenentatge de l’alumnat
 • Que es verifiqui que el perfil de Coordinador TIC es respecta a l'hora d'accedir a la plaça.
Aquesta reclamació s'afegeix a d'altres que ja hem fet, com el compliment dels perfils d'àmbit, i a la denúncia d'opacitat en el perfils, de canvis als perfils amb horaris de tarda,  etc.

dilluns, 26 de març del 2018

Llistes tutoritzats


Aquest divendres 23/3/18 la D.G. de Personal Docent publicà les llistes d'interins tutoritzats i declarats aptes o no durant el curs 2017-18. Podeu consultar aquestes llistes clicant AQUÍ.

Segons la Resolució de 23/3/18, els interins que hagin estat objecte de tutorització entre el 16/1/18 i el 16/3/18, tenen fins aquest dimecres 28/3/18 per a presentar al registre de Conselleria, dirigint l'escrit a la Direcció General de Formació professional i Formació del Professorat,  les activitats de formació permanent realitzades fins al 15/1/18 per tal que els siguin computades com a mèrits a les borses del curs 18-19.

Segons la conselleria, en aquestes llistes hi falten els tutoritzats entre el 23/3/17 i el 30/6/17 els quals, tot i ser tutoritzats dins el curs 2016-17, tocaven sortir també a les llistes publicades divendres passat i no és el cas.

Així, en els propers dies, al mateix enllaç indicat al principi, s'hi publicaran les llistes d'aptes i no aptes dels tutoritzats entre les dates de març i juny del 2017 indicades. En qualsevol cas, la conselleria ens ha informat que tots els tutoritzats en aquest període foren declarats aptes.

Podeu fer-nos arribar les vostres consultes sobre el tema a ensenyament@uob.cat


divendres, 23 de març del 2018

Conselleria ara diu que queden docents en actiu sense el català

 
A la mesa d'ahir els representants de l'Administració van dir que encara hi ha funcionaris de carrera que no disposen de certificat de capacitació de català o del C1 perquè quan accediren a cossos docents no era requisit. Fa un any, en canvi, ens van dir en mesa sectorial que ja no quedava cap docent en actiu sense el reciclatge de català d'ençà del decret de mínims de 1997.

Aquests docents han tingut més de vint anys per acreditar la capacitació de català, pròrrogues incloses com les del decret 115/2001, que donava fins el 2002, o el decret 169/2003 que ho allargava fins l'agost del 2006.

Davant això ahir vam demanar que se'ns informi de quants docents hi ha encara sense certificat de català o nivell C1, una dada imprescindible a l'hora de fer el diagnòstic del català a les aules, diagnòstic que per altra banda encara esperam de l'actual administració educativa.

Interins. Fons social. Oposicions

 

Informacions aportades per la Conselleria a la mesa sectorial d'ahir:

FORMACIÓ NOUS TUTORITZATS
 • Es preveu que pugueu registrar la formació de dilluns 26 al dimecres 28 de març.
  Avui estava previst publicar llista dels tutoritzats d'enguany.
 ESTIU INTERINS
 • Encara és en mans de Pressuposts. Segons l'Administració es resoldrà aviat perquè s'haurà d'aplicar el curs actual.
FONS SOCIAL
 • Continua el silenci sepulcral de Funció Pública davant la proposta de modificació del decret acordada en mesa sectorial el 13 de febrer. Personal Docent va dir que els insistirien.
OPOSICIONS
 • Personal Docent va dir que hi ha 4.800 inscrits. Quan es confirmin els preregistres calculen que poden ser uns 5.200-5.500. Per especialitat se sabrà en tenir el total, en principi la setmana vinent. Les ràtios dels tribunals també depenen d'aquestes dades.
 • Pel que fa a les impugnacions que s'han fet a les comunitats autònomes, Conselleria diu que els jutjats no els han requerit l'expedient administratiu i per tant no en tenen constància oficial.

Novetats a les comissions de serveisAhir es va tractar en mesa sectorial l'esborrany d'instruccions per a les comissions de serveis del curs 18-19, que presenta les següents novetats:

SOL·LICITANTS:
 • Els funcionaris que el curs 18-19 tinguin la primera destinació definitiva només podran demanar comissió de serveis per conciliació de vida familiar (apartat 3.1c). Des d'UOB vam demanar que també es pugui demanar per motius greus de salut o per atendre familiars amb malaltia greu o discapacitat (3.1a i 3.1b), però l'Administració s'hi va negar al·legant necessitat d'estabilitat a les plantilles.
 • Els funcionaris amb destí a altres CCAA podran acollir-se als mateixos motius que els destinats a les Balears (l'any passat els havia de valorar discrecionalment la Conselleria) però se'ls concedirà en darrer lloc.
REQUISITS:
 • Es recorda que si s'ha sol·licitat plaça al darrer concurs de trasllats a la localitat on es demana la comissió de serveis, no s'ha d'haver desistit, tal com diuen les bases del concurs de trasllats.
 • S'exceptua del requisit anterior en cas de situacions excepcionals o sobrevingudes el curs 17-18, o si la comissió es demana per a places de centres amb perfils educatius, per raons de servei o per formar part d'equips directius.
PER MOTIUS PERSONALS:
 • Si es demana per conciliació de vida familiar, la distància entre el domicili i el centre on es vol la comissió ha de ser inferior a la que dóna dret a gaudir-la (30 km a Mallorca, 25 km a Menorca i 20 km a Eivissa.)
 • Els motius "sobrevinguts i excepcionals" a valorar per la Conselleria (3.1.d) s'han d'haver produït el curs 17-18.
 • Es manté que les comissions de serveis per motius personals només les pot demanar un dels membres de la parella. Des d'UOB vam demanar que la puguin demanar els dos en cas de fills bessons o de dos menors de tres anys. Es va denegar.
PER A CENTRES AMB PERFILS:
 • Apareix com a causa la d'ocupar places a centres amb perfils educatius, arran de la Resolució d'1 de febrer de 2018 (vegeu apartat 3..2 de l'esborrany).
 • Pel que fa a les comissions a centres perfilats, vam recordar que ja ens hi vam oposar a la mesa corresponent perquè són comissions prorrogables i en conseqüència impedeixen la lliure concurrència, poden ser una porta d'entrada a l'aplicació a les interinitats i poden afectar fins a un 20% de les places del centre, que sumades al 10% de les comissions ordinàries i ens durien a un 30%.
 • Es publicarà la llista de centres on es poden demanar aquestes places. Cada centre pot tenir dos perfils com a màxim i només es pot demanar comissió per a un d'ells. Es recorda que cal estar habilitat.
PER RAONS DE SERVEI:
 • Per raons de servei (3.3) només es podrà sol·licitar a un sol centre.
 • Desapareixen els centres infantils 0-3 anys, Aules UEECO, suport a EAP i CEE Son Ferriol, FPB i FP a distància. Les places han sortit al concurs de trasllats i si estan vacants es poden demanar via comissions per projectes o formar part d'equips directius.
 • Inclou participació a plans d'innovació pedagògica.
 • Si és per participar a nous estudis que s'implanten al centre, el darrer nivell encara no s'ha d'haver impartit el 17-18.
 • S'haurà d'aportar certificat d'acord favorable del consell escolar i motiu de la comissió.
 • Per als apartats b, d, e, f, g i h (a l'esborrany hi consta "c" en lloc de "f" per error) l'informe favorable ha d'especificar que s'hi dedicarà un mínim del 16% de les hores (4 hores a primària i 3 a secundària).
PER FORMAR PART D'EQUIPS DIRECTIUS:
 • Només es podrà demanar per a un sol centre.
TERMINIS:
 • Es preveu que el termini de sol·licitud sigui del 16 al 18 d'abril (l'any passat va ser 19 al 25 de maig).
 • Hi haurà tres dies hàbils per reclamar a la llista provisional en lloc dels cinc naturals.
 • Miraran d'encaixar calendaris amb les altres comissions de serveis (camps d'aprenentatge, ATD, etc.) a fi que no es produeixin contradiccions en els terminis de presentació de renúncies i altres.
ADJUDICACIONS:
 • Es va demanar per unanimitat que a l'ordre de prioritat de les adjudicacions les places per perfils educatius passin del segon al sisè i darrer lloc. La Conselleria en va prendre nota i s'haurà de veure com queda el redactat definitiu.

dimecres, 21 de març del 2018

La inquietud pel canvi de les recuperacions de 2n de batxillerat de setembre a juny arriba al Parlament
Com recordareu, el novembre passat vam denunciar que la Conselleria imposava l'avançament de les recuperacions extraordinàries de 2n de Batxiller al mes de juny, i les proves d'accés a la universitat (PBAU) al juliol. Això, poc més de mig any després que la pràctica totalitat de la comunitat educativa mostràs el seu rebuig durant el Ple del Consell Assessor del Calendari Escolar de 6 d'abril de 2017, des dels pares i mares i els sindicats de l'escola pública a les associacions d'Escola Catòlica o les Cooperatives de l'Ensenyament, que va dur el director general de Planificació a retirar la proposta, tot i que el novembre va tornar a pressionar per avançar les proves.

Ara el canvi de calendari ha arribat al Parlament en forma de pregunta al conseller Martí March, que podeu veure AQUÍ. Des d'UOB feim arribar el nostre agraïment al diputat de Més per Menorca, Josep Castells, per la seva intervenció.

Conselleria no aclareix tots els dubtes sobre l'oferta actual a distànciaAhir migdia va tenir lloc la mesa sectorial sobre presentació del projecte d'Institut d'Ensenyament a Distància i esborrany de convocatòries de comissions de serveis per cobrir-hi places.

Els representants d'UOB vam fer constar en acta la nostra oposició al projecte, tal com ja havíem fet públic, perquè la promoció de l'ensenyament a distància, l'augment de matrícula i la reducció de l'abandonament escolar prematur, objectius que la Conselleria al·lega per a la seva creació, es podem assolir igualment potenciant, difonent i ampliant el model actual, i també perquè no consideram prou garantit el manteniment de l'oferta actual.

Vam protestar perquè una vegada més s'ha anunciat a premsa un projecte abans de tractar-lo amb els representants dels treballadors i d'informar la comunitat educativa. Quan el 7 de març Planificació ens va rebre a petició nostra, després d'assabentar-nos casualment que s'havia reunit amb altres sindicats, ens van dir que l’IEDIB estava «en estat embrionari». Una setmana després es va presentar als mitjans i tretze dies després es duu a mesa sectorial.

Vam demanar si s’ha realitzat una anàlisi de la situació actual dels estudis a distància, i del perfil, necessitats i demandes de l'alumnat. Com que se'ns va dir que sí, vam demanar que se'ns faci arribar.

Vam advertir que l’ensenyament exclusivament en línia requereix una disciplina, dedicació, temps i constància que no solen ser propis d'uns alumnes que en molts de casos provenen de l’abandonament escolar. El projecte pretén disminuir l’abandonament escolar i en canvi se suprimeixen les tutories presencials, necessàries per fer el seguiment i orientar l’alumnat. Des de Planificació van replicar que les tutories "no són imprescindibles" i que el que pensen fer és una tutoria d'orientació a l'hora de matricular-se.

Després que els representants sindicals advertíssim de l'alarma que s'ha creat als centres per la possible eliminació d'estudis i places docents, els representants de Planificació van afirmar que:
 • volen mantenir "algun" batxillerat semi-presencial als instituts, als quals han proposat un model de 60% a distància i 40% presencial. Al mateix temps es convertirien en "centres col·laboradors" per als exàmens presencials del nou institut centralitzat.
 • l'ESPA no es tocarà als centres d'adults.
 • la quota que es podria reduir a centres és la de l'ensenyament 100% a distància degut al trasllat al nou institut.
 • la FP s'implantarà progressivament.
 • la quota global augmentarà i en tot cas no minvarà. "No volen fer cap destrossa".
S'haurà de veure si tot això es compleix.

Van dir que aspiren a multiplicar per tres la matriculació actual, que ara xifren en uns 800 alumnes a Batxillerat i 1.700 a FP, i que fan comptes incloure-hi altres modalitats com la preparació de la selectivitat, idiomes, etc. L'ESO continuarà només en mans dels CEPA.

FORMACIÓ PROFESSIONAL: La directora general de FP va dir que el nombre d'aprovats de la formació professional a distància és molt baix (19% en el cicle de més èxit) i que cal "un bot qualitatiu". Deixaran d'oferir cicles com el de Forneria, degut a la dificultat de fer les pràctiques a casa. La implantació de la FP al nou institut serà progressiva i el primer any el dedicaran a l'elaboració de nous materials per no haver de dependre dels del MEC, obsolets i en castellà. En determinats cicles a distància, per exemple Electricitat, pensen fer les pràctiques als "centres col·laboradors". A altres com Informàtica es farà tot en línia. Mantenir la fase presencial dependrà en general de la quantitat de matriculats.

Els esborranys de les convocatòries de comissions de serveis per a docents i equip directiu, que van ser objecte d'algunes esmenes de tipus tècnic, no van quedar aprovats perquè encara no hi ha Ordre ni Decret. Els representants de l'Administració van dir que properament enviaran esborrany de les instruccions del centre, que volen treure pel maig.

dilluns, 19 de març del 2018

Festius 2019


1 de gener Cap d’any Dimarts
1 de març Dia de les Illes Balears Divendres
18 d’abril Dijous Sant Dijous
19 d’abril Divendres Sant Divendres
22 d’abril Dilluns de Pasqua Dilluns
1 de maig Festa del Treball Dimecres
15 d’agost Assumpció de Maria Dijous
12 d’octubre Festa Nacional Dissabte
1 de novembre Dia de Tots Sants Divendres
6 de desembre Dia de la Constitució Divendres
25 de desembre Dia de Nadal Dimecres
26 de desembre Segona Festa de Nadal Dijous

BOIB: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10792/607015/acord-del-consell-de-govern-de-16-de-marc-de-2018-

Demanam un nou taller de mecànica per a l’IES Pau CasesnovesCircular 83/2018 - 2

A petició de professorat de l'IES Pau Casesnoves hem sol·licitat a la Conselleria la construcció d'un nou taller de mecànica. Les dimensions del taller actual són insuficients per al volum d’alumnes i docents, sovint hi coincideixen al mateix temps els graus mitjà i superior, i els automòbils i altres elements que hi ha dificulten el desenvolupament de les pràctiques. També hem demanat que es davallin les ràtios dels cicles formatius.

UOB rebutja el projecte d'institut d'ensenyament a distànciaCircular 83/2018 - 1

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, insta la Conselleria a retirar el projecte d'Institut d'Ensenyaments a Distància i a reforçar el model actual que s'imparteix a instituts de secundària i centres d'adults.

Els estudis a distància que ofereixen actualment els centres educatius, en alguns casos amb més de vint anys d'experiència, permeten un contacte més personalitzat gràcies a les tutories presencials individuals i col·lectives, necessàries per al seguiment, suport i orientació de l'alumne i imprescindibles en el cas de l'ensenyament d'adults, que es dirigeix a persones procedents de l'abandonament escolar. Per altra banda, la convivència dels estudis presencials i a distància dins un mateix centre permet la coordinació dels docents i la unificació de criteris a l'hora de programar i d'avaluar els alumnes.

El projecte de la Conselleria, en canvi, és un ens centralitzat i exclusivament en línia, que es crea sense cap estudi previ del perfil, necessitats i demandes dels alumnes, i que fa preveure la supressió a curt termini del model actual. Tot plegat, una operació de màrqueting a poc més d'un any de les eleccions i un fracàs més que previsible.

Fins ara els professionals de l'ensenyament a distància han hagut d'organitzar-se i desenvolupar mitjans tècnics pel seu compte, davant la desídia i desinterès de les diferents administracions educatives. Reclamam a la Conselleria que no caigui una vegada més en l'error de sempre, escolti els docents i dediqui els esforços a dotar els centres actuals dels materials i suport tècnic necessaris.

Finalment, denunciam que el projecte d'institut a distància s'hagi anunciat a la premsa abans de ser consultat als representants dels treballadors.

Palma, 19 de març de 2018

dijous, 15 de març del 2018

Nou de decret de Fons social: silenci a Funció PúblicaDurant la comissió de Fons social d'avui dematí, Personal Docent ens ha comunicat que Funció Pública no ha dit res per ara respecte a la modificació del Decret de Fons social, que es va aprovar fa un mes en mesa sectorial. Tenint en compte que Funció Pública va paralitzar durant un any i mig el grup de treball que havia d'unificar les normatives dels diferents sectors, per acabar dissolent-lo, haurem d'estar vigilants perquè el nou Decret no acabi tancat dins un calaix.

De Fons social informen que el 50% dels sol·licitants d'ajudes per estudis no aporten tota la documentació. En aquest cas se'ls requereix els documents que falten per carta certificada, cosa que endarrereix tot el procés. Es prega que els interessats comprovin que ho presenten tot correctament en el moment de fer la petició.

Per altra banda s'han aprovat:
 • 4 bestretes ordinàries i 4 extraordinàries.
 • 4 ajudes per a la atenció de la discapacitat.
 • 30 ajudes per als fills menors de 18 anys (1 rebutjada).
 • 39 ajudes d'estudis al personal i fills de la comunitat autònoma (8 rebutjades)
Recordau que el termini per sol·licitar ajudes d'estudis acaba el 30 d'abril.

dimecres, 14 de març del 2018

Comissió paritària de riscos laboralsEl passat 26 de febrer va tenir lloc a Funció Publica (Es Pinaret) la reunió ordinària de la Comissió paritària de prevenció de riscos laborals. Es van aprovar cinc expedients d'avaluació extraordinària mèdic-laboral que han comportat l'adaptació dels llocs de treball, entre els quals els d'un empleat de serveis de CEIP, un ATE i un ordenança d'IES.

Per altra banda es van aprovar els següents documents

1) Informe de sinistralitat laboral 2017. Inclou estadístiques específiques de personal docent.

2) Memòria d'activitats del SPRL 2017. De l'apartat de Formació, docència i investigació podem destacar pel que fa als docents:


3) Actuacions preventives destinades a la protecció de la treballadora gestant, en situació de part recent o en període de lactància.
 • El total de treballadores que van comunicar al Servei de Prevenció seu estat de gestació, part recent o en període de lactància ha estat de 225, de les quals 185 són d'Educació (90,24%)
4) Planificació d'activitats preventives 2018.

5) Fulletó d'acollida del SPRL (general).

Pel que fa al SPRL d'Educació no es va aportar cap novetat.

Places d'assessors i directors de CEP

 

Ahir es va constituir la comissió avaluadora per a les comissions de serveis a places d'assessors i directors de centres de professors. Els darrers dos anys s'han fet dues convocatòries i ara correspon la revisió de la primera. En cas de voler repetir els aspirants han de tornar a concursar.

Dels setze seleccionats el curs 16-17, dotze volen renovar i s'han d'avaluar i hi ha hagut una renúncia i una jubilació. Dues places van quedar vacants (Formentera i Manacor) i es van cobrir amb comissions de serveis ordinàries.

Per a l'avaluació dels assessors es tenen en compte quatre aspectes:
 • Memòria i autoavaluació de l'aspirant.
 • Informe del director del CEP.
 • Informe del Servei de Formació.
 • Entrevista, on es fa incidència sobre tot en les propostes de millora.
Pel que fa als directors, els tres seleccionats de fa dos anys volen renovar. En aquest cas la comissió valora:
 • Memòria i autoavaluació.
 • Informe del Servei de Formació.
 • Entrevista.
Els representants de l'Administració van dir que de moment totes les avaluacions són positives. Les entrevistes tindran lloc el 19 de març al CEP de Palma amb l'horari següent:
 • 9h: aspirants a assessors de Mallorca (set en total).
 • 11h: aspirants a directors (tres).
 • 11,30: aspirants de Menorca i Eivissa (sis).
Per al 2019 hi ha intenció d'avançar el procés d'adjudicacions. Hi haurà quatre vacants, més les que es puguin generar.

El proper curs es crearà el CEP de Calvià amb cinc places, una d'elles de director. El primer any es cobriran per comissions de serveis ordinàries i el segon es farà el concurs de mèrits. Es preveu que les obres estiguin fetes en un any i mig i provisionalment s'instal·larà en un altre edifici. Aquest nou CEP comportarà la supressió d'una plaça al CEP de Palma, que passarà a tenir-ne dotze.

També està previst crear una plaça d'assessor més a Menorca i a Eivissa.

dilluns, 12 de març del 2018

NOVETATS PORTAL DEL DOCENT INTERÍ!


https://apps.caib.es/sadperdoc5front/interins/

·SOL·LICITUD DE DISPONIBILITAT PEL 3r TRIMESTRE:
Els interins NO DISPONIBLES que volgueu estar DISPONIBLES el 3r trimestre teniu fins el dia 16 de març a les 12:00h per canviar el vostre estat mitjançant el tràmit telemàtic corresponent.

·DARRER TRÀMIT DE SUBSTITUCIONS DEL 2n TRIMESTRE:
El darrer tràmit de substitucions tindrà lloc entre els dies 16 i 19 de març.

·INICI DEL TRÀMIT TELEMÀTIC DE CANVI DE DISPONIBILITAT DEL 3r TRIMESTRE:
Per raons d'actualització de l'estat de disponibilitat dels funcionaris interins, el tràmit de canvi de disponibilitat romandrà desactivat des del dia 16 de març a partir de les 12:00h fins el 26 de març.

·PRIMER TRÀMIT DE SUBSTITUCIONS DEL 3r TRIMESTRE:
El primer tràmit de substitucions del 3r trimestre tindrà lloc entre els dies 4 i 6 d'abril. Hi podran participar tots els aspirants disponibles, tant aquells que ja ho eren com aquells que ho varen sol·licitar abans del dia 16 de març a les 12:00h.

Procés d'inscripció telemàtica a les oposicionsA tenir present durant el procés d'inscripció telemàtica, segons se'ns va explicar a la sessió  informativa de la Conselleria (actualitzat amb consultes posteriors):

CATALÀ
 • Si s'hi accedeix amb nom i contrasenya ja apareix la titulació del portal del personal.
 • En el cas d'inscripció anònima o sense portal del personal, si es disposa del certificat de capacitació de català, es pot autoritzar la Conselleria a consultar la titulació a Política Lingüística, desplegant el rectangle a Requisits / Titulació català i seleccionant "Direcció General de Política Lingüística de les Illes Balears".
 • Segons informa Provisió educativa, el justificant de la inscripció no indica que s'hagi aportat o autoritzat la Conselleria per un error de disseny del procés i no cal fer res més. Si aquesta opció finalment no funcionàs, es pot esmenar posteriorment.
 • Es pot fer la inscripció amb el C1, però és millor acreditar el certificat de capacitació de Política Lingüística perquè farà falta a l'hora de concursar en cas de superar el concurs-oposició i obtenir plaça.
 • Si la titulació de català ja apareix al portal del personal no cal acreditar-la. Segons informa Provisió educativa, el justificant de la inscripció no indica que s'hagi aportat per un error de disseny del procés i no cal fer res més.

TAXES
 • Si heu fet el pagament de les taxes amb targeta però al final la inscripció no es completa correctament i surt un missatge d'error, comunicau-ho per correu a provisio@dgpdocen.caib.es indicant nom, document d'identitat i la incidència.
 • Si es fa el tràmit amb usuari i contrasenya i es vol fer pagament presencial al banc, cal imprimir el document per dur-lo a l'oficina bancària.
 • En cas de pagament telemàtic, de Provisió ens indiquen que no cal presentar al registre el PDF que s'imprimeix per a l’Administració autonòmica. 
 • EXEMPCIONS: Cal estar segurs que es compleixen els requisits, perquè en cas contrari si no es paguen les taxes és causa d'exclusió. Per exemple, si s'està a mitja jornada i l'altra mitja es cobra del SOIB no es té dret a l'exempció.

DADES PERSONALS
 • Els interins que entrau al procés telemàtic amb usuari i contrasenya, veureu que ja vos hi apareixen les dades personals. Els funcionaris de carrera en canvi les heu d'introduir.
 • Els interins que fa uns 10 anys o més que no han actualitzat dades és possible que hàgiu d'actualitzar dades personals i presentar document d'identitat.
 • Els aspirants pels procediments d'accés han de presentar el document d'identitat.

INSCRIPCIÓ ANÒNIMA
 • Als interins del curs 17-18 també se'ls recuperen les dades personals. Reben al correu electrònic un codi d'accés temporal.
 • Cal introduir les dades personals, titulació d'accés i la formació pedagògica i didàctica. Un cop signat apareixeran els documents a presentar al registre.

PREREGISTRE
 • El registre no és complet i queda com a pre-registre en els casos següents:
 • Si la persona no és a les llistes de la Conselleria.
 • Si no han aportat el certificat de català.
 • Si s'està exempt de pagament.

TITULACIONS
 • Si es vol presentar un títol d'accés nou al cos que s'oposita es pot afegir i després seleccionar dins el menú que apareix.
 • IMPORTANT: La titulació no es pot canviar un cop completat el procés d'inscripció.

DISCAPACITATS
 • Tenen l'opció d'autoritzar la Conselleria a comprovar-ho.

PROCEDIMENT D'ACCÉS
 • S'han detectat errors de funcionament en el procediment d'accés 4 (a mateix subgrup i nivell) i es possible que també es produeixin al 3 (subgrup superior). Avui dilluns 12 de març ho estant mirant de solucionar, es demana que els aspirants ho tornin a intentar d'aquí a dos dies.

CORRECCIÓ D'ERRORS AMB EL PROCÉS TELEMÀTIC FINALITZAT
 • Si en haver fet el procés d'inscripció telemàtic i pagat les taxes vos adonau que heu comès un error (per exemple seleccionar un procediment d'ingrés o accés equivocat), ho podeu esmenar de la següent manera:
 1. Repetiu el tràmit telemàtic corregint l'error i seleccionau pagament presencial.
 2. Descarregau els fulls per al banc.
 3. Obtindreu un pre-registre que haureu de dur presencialment al registre, juntament amb el comprovant del pagament que ja vau fer, el carnet d'identitat i una instància explicativa.

REGISTRE DE MÈRITS
 • Si no disposau de portal del personal heu d'esperar al tràmit del barem de mèrits, posterior a les proves, per aportar la documentació.

ALTRES
 • Hem demanat a la Conselleria que enviïn el més aviat possible les instruccions als equips directius perquè permetin als opositors acabar les tasques docents amb temps suficient per presentar-se a les proves.
 • La Conselleria preveu la participació d'uns 7.000 o 8.000 aspirants. A les Balears hi ha uns 13.000 interins amb plaça o sense.
 • Hi haurà un Portal de l'opositor, probablement amb l'adreça URL oposicionsdocents.caib.es.

divendres, 9 de març del 2018

L'ordre de serveis d'orientació es durà a una nova mesa sectorial

 

Dimecres 7 de març va tenir lloc la mesa sectorial per tractar l'esborrany de projecte d'ordre sobre serveis d'orientació, que ja havia passat per mesa tècnica els dies 11 de gener i 17 de gener.

L'esborrany que se'ns havia fet arribar era el mateix que es va dur a la segona mesa tècnica, i els representants d'Innovació van començar explicant quines aportacions rebudes per escrit s'havien acceptat i quines no. Davant això, des d'UOB vam demanar una segona mesa per analitzar l'esborrany actualitzat amb les modificacions introduïdes.

A partir del que van dir podem avançar el següent:
 • Es mantenen amb la idea de canviar el model i assignar orientadors als CEIP. Des d'UOB vam reclamar una vegada més que es respecti el treball en equip i la independència dels EOEP, tal com consta al Decret d'atenció a la diversitat, i que en tot cas es consensuï el model amb els professionals.
 • L'"atenció directa a tots els alumnes" que es cita a l'article 5, Nivells d'intervenció, s'ha de entendre referida a la funció dels orientadors.
 • A l'article 7, Recursos personals i materials, van admetre la nostra esmena d'afegir-hi que les places s'integraran a la plantilla orgànica quan estiguin consolidades.
 • A l'article 8, Formació, van admetre la nostra esmena d'afegir-hi que la Conselleria promourà "una oferta suficient" d'accions formatives.
 • A l'article 15, Coordinació i funcionament de les unitats d'orientació, es mantenen amb la idea que els orientadors han de formar part del claustre.
 • A l'article 17, Funcions específiques dels equips d'orientació educativa, apartat h), van admetre la nostra esmena d'afegir que per al servei de préstec i de recursos pedagògics "es dotarà de les hores necessàries."
 • Al mateix article van admetre la nostra esmena d'afegir un apartat i), "Coordinar-se entre sí", tal com es preveu per als EAP.
 • A l'article 18, L'exercici de la direcció als EOEP, no van acceptar la nostra petició que els orientadors i PTSC tinguin horari de secundària, al·legant que han de tenir el mateix horari del centre on desenvolupen el treball.
 • A l'article 20, Funcions dels departaments d'orientació, desapareixen les funcions dels FOL perquè no sempre pertanyen orgànicament al DO.
 •  A l'article 25, Tipologia d'Equips Especialitzat i finalitat, van admetre la nostra esmena d'afegir els DO als equips que poden rebre suport dels Equips Especialitzats.
 • A l'article 27, Gestió dels Equips Especialitzats, no van admetre l'elecció del director "a proposta dels membres de l'equip", tal com apareixia al primer esborrany, al·legant que els serveis jurídics han dit que s'ha de seguir la normativa de nomenament de directors.
Pel que fa als membres de plantilla dels EOEP amb la plaça a extingir, es va demanar que se'ls expliqui clarament en quina situació queden. En tot cas han de tenir en compte que l'adjudicació d'un centre educatiu durant un curs concret no implica un canvi de destí definitiu, i que si hi volen quedar han de concursar. Cal tenir present que en cas que siguin desplaçats de l'EOEP per manca d'horari hi ha preferència a l'hora de concursar. El Servei de secundària descarta un procés d'adscripció directa als CEIP.

dijous, 8 de març del 2018

Suport dels centres educatius a la vaga 8M

Una mostra del que s'ha difós a les xarxes, però segur que n'hi ha més!

CEIP Es Pont
CEIP Es Pont
CEIP Son Ferriol
IES Antoni Maura
IES Antoni Maura
IES Antoni Maura
IES Damià Huguet
IES Juníper Serra
IES Marratxí
IES Porreres
IES Porreres
IES Santa Maria
IES Santa Maria
IES Son Pacs
IES Sureda i Blanes
IES Sureda i Blanes
CIFP Son Llebre
CIFP Son Llebre
CIFP Son Llebre

dimecres, 7 de març del 2018

Vaga 8 M: les dones són el 72 % dels docents de l'ensenyament públic


UOB ensenyament crida a la vaga de dia 8 M i recorda que en aquests moments, dels 11.000 docents de l'escola pública de les Balears, el 72 % són dones (el 84% a infantil i primària).

Tot i que en l'àmbit de l'escola pública no hi trobam la diferència de salari entre dona i home, en el conjunt de la societat aquesta discriminació està molt estesa. Per eradicar els prejudicis, la violència de gènere i la infravaloració de la dona, és evident que l'acció en solitari de l'escola no basta en sí mateixa. Per això és d'aplaudir que sorgeixen idees i moviments transversals i d'abast internacional que, sens dubte, contribuiran que el jovent prengui consciència que cal lluitar de valent contra la injustícia i la desigualtat.

dimarts, 6 de març del 2018

Comiat d'UOB a l'amic i mestre de mestres, Antoni Artigues


Des d'Unió Obrera Balear volem expressar el nostre condol pel traspàs d'Antoni Artigues, amic i mestre de mestres, defensor de la nostra identitat, llengua i cultura, conrador de les tradicions i guerrer indomable sempre fidel al poble.

El trobarem a faltar i més encara en aquests temps de repressió, de persecució de la llengua i cultura catalanes i d'imposicions de tall colonialista.

Bon viatge per als guerrers si al seu poble són fidels!

Palma, 6 de març de 2018

QUARANTA ANYS A MAGISTERI
Octubre 2016

Quaranta anys a magisteri,
n'he coneguda de gent;
i d'ells he anat aprenent
perquè això no és cap misteri,
tothom qui tengui criteri
ho tendrà bo de comprendre.
I a ningú no pot sorprendre
que si a mi me demanau
vós, mestre, per què ensenyau?
Diré: enseny per tal d'aprendre.

Antoni Artigues

dilluns, 5 de març del 2018

Oposicions: ni lectura pública ni reclamacions a la primera provaLa mesa sectorial d'ensenyament que va tenir lloc el passat 26 de febrer va tractar sobre l'esborrany de les bases per a les oposicions de 2018. Aquest document s'havia debatut abans en meses tècniques. Des de UOB vàrem dur les nostres reivindicacions, preguntes i propostes sorgides de les assemblees i de les aportacions que ens heu fet, en total, més d'una vintena, per millorar la transparència il'equitat i facilitar que els aspirants puguin demostrar la vàlua com a docents. Tanmateix vàrem deixar clar que aquest model, imposat per Madrid, i mínimament modificat pel RD 276/2018 de 23 de febrer, no és el que nosaltres defensam.

A diferència de les oposicions de 2017:
 • Si l'any passat s'obria "un termini de 24 hores per a la presentació de reclamacions davant el tribunal" després de la publicació de les notes provisionals de la primera prova, enguany "no es procedent cap recurs".
 • L'any passat hi havia lectura del tema escrit, enguany se suprimeix per guanyar temps.
Els representants de l'Administració asseguren estar a favor d'un temari més actualitzat i d'un altre model d'oposició, amb proves no eliminatòries

Aquestes són els principals aspectes a destacar:
 • L'esborrany s'ajusta a les modificacions del RD 276/2018 de 23 de febrer. d'àmbit estatal amb més temes a triar a la part A de la primera prova, ponderació del 60% de l'oposició (en comptes de 2/3) i del 40 % del concurs (en comptes d'1/3), augment de 5 a 7 punts a l'apartat de l'experiència.
 • Per als aspirant del torn lliure i del torn de reserva per a persones amb discapacitat, la fase d'oposició s'inicia el mateix dia en què es realitza la presentació i una vegada finalitzat aquest, amb la realització de la part A de la primera prova.
 • L'avaluació de la part A i la part B de la primera prova es farà a partir de la lectura per cada un dels membres del tribunal.
 • Exclusió de les programacions que no tinguin almanco 12 unitats didàctiques (punt discutit)
 • Per al desenvolupament del tema teòric hi haurà 3 h., en comptes de 2.
 • Hi ha més temps previst per a la realització de la prova pràctica.
 • Es publicaran per separat les notes de les parts A i B de la primera prova.
 • El canal de comunicació entre el tribunal i els aspirants serà l'aplicació informàtica.
 • El tauler d'anuncis serà la web de les oposicions.
 • Es podran presentar reclamacions al final de cada una de les fases del procés, però no al final de la primera prova de la fase d'oposició.
 • Se sabrà la distribució dels opositors per tribunal amb 14 dies d'antelació en comptes de amb 20.
 • Es permetrà l'ús d'aparells electrònics per a l'exposició de la unitat didàctica (no per a la preparació)
 • Un cop acabada la fase d'oposició, s'exposarà la llista de les qualificacions provisionalment obtingudes per tots els aspirants i no només dels aprovats, tal com havíem demanat.
Us resumim els diferents punts que es varen discutir. Si voleu més informació, feis-nos-ho a saber.

NOMBRE DE PLACES CONVOCADES
 • S'havia afegit una plaça de Dansa espanyola a Eivissa. Amb posterioritat a la MSE se'ns han comunicat canvis: no es convoca la de Dansa espanyola, Educació infantil a Eivissa passa de 30 places a 32 (29 d'ingrés lliure i 3 d'accés 2), Educació Infantil a Formentera passa de 4 a 3 places (3 d'ingrés lliure). Entre tots els cossos el total de places és de 1008.
 • Vàrem demanar que les places de cada especialitat es reparteixin en diferents convocatòries per tal que els aspirants tenguin més oportunitats. Els representants de l'Administració manifestaren que totes les especialitats tindran, com a mínim, dues convocatòries.
TRIBUNALS
 • Vàrem demanar que el president es designi per sorteig. Se'ns assegurà que els continuarà designant la Conselleria prioritzant docents que hagin estat directors o hagin ocupat càrrecs directius, caps de departament, bons coneixedors de la normativa i docents que tinguin un prestigi dins l'especialitat. En definitiva, uns criteris arbitraris.
 • Exposàrem la qüestió de la paritat en les especialitats amb prop d'un 70% del mateix sexe, que fa que la reserva de la meitat de places per al 30% corresponent a l'altre sexe provoqui sovint el nomenament de les mateixes persones.
 • Exigírem que les instruccions als tribunals es facin públiques a la web i que els deixin ben clar que es tracta d'un concurs-oposició i que, per tant, poden quedar aspirants aprovats sense plaça.
SOBRE LES PROVES
 • S'ha acceptat, tal com defensàrem, que les parts A i B de la primera prova es facin en dies diferents.
A més a més hem demanat:
 • Insistírem a permetre la reclamació després de la qualificació de la primera prova. La resposta de l'Administració va ser que es pot reclamar igualment contra la nota de la primera prova i que si es guanya el tribunal donarà l'oportunitat de fer la segona prova fora de calendari.
 • Lectura del tema escrit: Vam demanar que es permeti la lectura voluntària del tema escrit. Segons Conselleria, s'ha eliminat la lectura per guanyar temps.
 • Temaris. Vam reclamar que la Conselleria insti el ministeri a actualitzar els temaris d'acord amb les necessitats de l'alumnat i la realitat de les aules.
 • Enunciats correctes i clars i que indiquin la puntuació .
 • Publicació dels ítems, puntuacions i criteris d’avaluació i qualificació dins la convocatòria, tant a les proves escrites com a les orals i pràctiques
 • Rúbrica a disposició dels aspirants que ja s’han examinat per saber els ítems assolits.
 • Resposta escrita i argumentada a petició dels aspirants en relació a la qualificació obtinguda, o bé obligació dels tribunals d' explicar les puntuacions atorgades si l'opositor ho demana, amb l'examen davant.
 • Ajornament de la prova si el títol de la pregunta és incorrecte o confús.
 • Temperatures legals als espais on es fan les proves (27 graus màxim) . Se'ns assegura que es faria el possible perquè fos així i que s'intenta que també es puguin usar aules de la UIB i del conservatori, ja que aquestes tenen aire condicionat. En tot cas, es preveu que totes les proves de Mallorca es facin a Palma.
 • Proves no eliminatòries, en contra de la imposició de la normativa estatal.
Pel que fa a la part B de la primera prova (prova pràctica), vam demanar:
 • Previsió d'un temps suficient per acabar la prova pràctica i que s'adeqüi a la didàctica real a les aules.Els espirant s no podran fer la lectura
 • Que se sàpiga amb més detall en què consisteixen les proves pràctiques de secundària. Les descripcions són massa genèriques i es poden prestar a moltes interpretacions.
 • Revisió del sistema de codi secret de la prova pràctica, que no garanteix l'anonimat (ni evita, en conseqüència, que determinats tribunals només aprovin tants aspirants com places disponibles, a fi d'estalviar-se baremar els altres).
 • Si els aspirants han de fer la part pràctica en dies diferents per manca de mitjans, fer una prova diferent cada dia per evitar que es filtri. Segons l'Administració, aquest problema no s'hauria de produir.
 • Exposició per part dels tribunals dels criteris o rúbriques d'avaluació. Se'n digué que les rúbriques seran públiques un cop fetes les proves.
 • Per què no és possible una prova pràctica que permeti una avaluació objectiva, i que possibiliti al candidat mostrar els coneixements lingüístics, sense necessitat que sigui de caire productiu?
 • La publicació, a mode d'exemple, dels casos pràctics de les darreres convocatòries on n'hi ha hagut.
 • La presència proporcional de casos pràctics de les diverses branques en aquelles especialitats que en tenen més d'una, com és ara Geografia i Història.
Sobre la segona prova:
 • Vam demanar que es pugui utilitzar l'ordinador per a la preparació de l'exposició de la unitat didàctica i la programació. Els representants de la Conselleria van dir que ho descarten, sense argumentar-ho.
 • Pel que fa a les unitats didàctiques, vam demanar que s'especifiqui que els continguts, criteris d'avaluació i estàndards d'aprenentatge no tenen per què ser idèntics als que figuren al Decret del currículum, tal com se'ns va contestar per escrit el juliol passat.
 • Vàrem sol·licitar que la programació didàctica sigui acceptada just amb 9 unitats i no amb 12, com es preveu, tenint en compte que a Catalunya en demanen 6. Els avantatges esgrimits serien clars: reducció de la feina per a aspirants i tribunals. No s'argumentà per part de l'Administració el rebuig a aquesta petició.
 • Insistírem en la presentació de la programació a doble cara. L'Administració considera que els membres dels tribunals han de poder fer anotacions a la part de darrere dels fulls.
 • També demanàrem el motiu que la programació no es pugui lliurar en un PDF protegit. No ens el donaren.

Vam reclamar que les places de reserva per a aspirants amb discapacitat que no es cobreixin s'acumulin a les del torn lliure (cal tenir present que el RD 1121/2005 obliga a reservar-les per a l'oferta de l'any següent). des de l'Administració asseguraren que no és possible per una normativa de nivell autonòmic, però que la Conselleria d'Educació i Universitat ha fet una petició en el sentit que això sigui possible.

També vàrem insistir que els participants al procediment d'adquisició de noves especialitats actuïn realment en darrer lloc, tal com diuen les convocatòries. Enguany les bases tornen a dir que ha de ser així però afegeixen que l'exercici pràctic l'han de fer amb els altres aspirants.

DESEMPATS
 • Vam demanar que als desempats es prioritzi la nota a la segona prova, de caràcter més pedagògic i didàctic, en lloc de l'ordre de realització de les proves. L'establert actualment ve obligat pel reglament estatal.
FASE DE CONCURS
 • Demanam que es recuperi el punt per any al barem de l'experiència, l'eliminació de l'experiència com a professor de Religió.
 • També sol·licitàrem la baremació de l'experiència docent a la universitat, tal com es té en compte a la convocatòria d'interins, però contra tota lògica, no s'acceptà.
 • Els 2 punts de la formació permanent i els 5 de l'acadèmica és per normativa estatal.
 • Vam demanar amb quin criteri s’atorga la mateixa puntuació al diploma d’Estudis Avançats (inferior al doctorat) que al títol de doctor, sense que se'ns donàs una explicació satisfactòria.
PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES
 • S'ha acceptat la nostra petició que a Orientació educativa a més dels IES i EOE es faci referència als CIFP i CEPA . Contravenint la normativa (Decret 39/2011) no es fa referència als centres de Règim especial, al·legant que no tenen orientadors.
BAREM SOL·LICITUD D'INGRÉS
 • Demanàrem sobre la possibilitat d'afegir 1 punt a les persones que haguessin superat l'oposició anterior i no haguessin tret plaça. 
 •  Férem la pregunta sobre per quin motiu no es valora el C2 de Català de l'EOI a l'apartat de Formació, en comptes de a l'apartat d'Altres. L'Administració s'afermà en la seva postura assegurant que ja es valorava aquesta titulació, sense donar cap argument de pes de no tenir-la en compte a Formació.
ORDENACIÓ CURRICULAR
 • Vam demanar per què dins Règim especial, Ensenyament d'idiomes, es fa referència al RD de 2006, derogat, i no al de desembre de 2017, i que en tot cas es doni a triar a l'aspirant. Varen dir que els serveis jurídic expliquen que la normativa de 2017 no és vigent.

Oposicions: Nota de premsa de la Conselleria


La convocatòria d'oposicions als cossos docents per a 2018 oferirà 1.008 places
El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, avui ha informat el Consell de Govern sobre la convocatòria de 1.008 places corresponents a les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de professors de música i arts escèniques a les Illes Balears.

La intenció de la Conselleria d’Educació i Universitat és convocar noves oposicions tant el 2019 com el 2020, amb mil places cada any, amb el compromís de continuar fent oposicions els anys posteriors. D’aquesta manera, es podrà aprofitar al màxim la disposició de la Llei estatal de pressuposts de 2017, que autoritza les administracions públiques a disposar d’una taxa addicional d’estabilització en els exercicis de 2017, 2018 i 2019, de manera que es puguin baixar els índexs d’interinitat a uns termes raonables.

A les Balears hi ha actualment un dels percentatges d’interins docents més elevats de l’Estat, concretament d’un 37,14 % de mitjana, que correspon a 4.066 docents. L’objectiu de la Conselleria d’Educació i Universitat és baixar el percentatge d’interins docents fins a aproximadament un 10 % del total. Això dotaria les plantilles dels centres educatius de més estabilitat, un dels requisits indispensables per garantir la implantació de millores pedagògiques efectives.

Tot i que la mesura d’estabilitat més important és la convocatòria d’oposicions, la Conselleria d’Educació i Universitat també ha aprovat un acord de mesures d’estabilitat per als funcionaris interins que fa més anys que són a les llistes. Aquest acord fou aprovat per majoria sindical a la Mesa Sectorial d’Educació el 31 de gener.

Així doncs, gràcies a aquestes mesures, per exemple, a partir del mes de setembre tindran preferència sobre la resta d’aspirants en l’adjudicació de places els interins que en el moment en què s’ofereixi la plaça tenguin 55 anys complerts i més de 10 anys de serveis com a personal docent de centres públics o que tenguin més de 10 anys de servei. L’ordre de preferència en l’adjudicació de places dels aspirants que reuneixin aquests requisits es determinarà per l’ordre de puntuació amb el qual figurin en les borses d’interins i no s’aplicarà als interins que hagin estat sancionats alguna vegada per falta disciplinària greu o molt greu.

Aquestes mesures seran d’aplicació els cursos 2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021.

Places a totes les illes i de tots els cossos

La proposta d’oposicions per a 2018 és de 1.008 places: 401 a primària, 552 a secundària, 45 a escoles oficials d’idiomes i 10 a música i arts escèniques. Per illes, s’ofereixen 613 places a Mallorca, 119 a Menorca, 249 a Eivissa i 27 a Formentera.

El 2018 s’ofereixen places de caràcter generalista, a diferència de les oposicions de 2017, en què es varen prioritzar les places de les especialitats en les quals hi ha més vacants i menys aspirants, com les que corresponen a especialitats musicals, d’arts plàstiques, alemany o relacionades amb ensenyaments tècnics d’FP, com ara cuina o manteniment de vehicles, entre d’altres.

En aquest sentit, el 2019 s’ha previst oferir tantes places com sigui possible de formació professional, juntament amb altres especialitats d’altres cossos a totes les illes. La convocatòria d’oposicions per a 2018, 2019 i 2020 s’ha plantejat de manera que cada opositor tengui dues oportunitats de presentar-s’hi.
Es poden consultar les especialitats i més informació sobre les oposicions a: https://goo.gl/XxG7oy

RESUM PER COSSOS MALL. MEN. EIVISSA FORM. TOTAL
ANYS 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI 26 348 8 66 19 126 0 12 53 552
PROF. TÈCNICS FP 63 20 22 2 107
PROF. ESCOLES OFICIALS IDIOMES 3 33 2 6 1 6 0 0 6 45
PROF. MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES 10 7 4 2 3 1 0 0 17 10
PROF. ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 9 2 4 0 15
MESTRES ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 1 0 3 0 4
MESTRES INFANTIL I PRIMÀRIA 225 13 45 38 116 4 15 55 401
TOTAL 112 613 49 119 90 249 6 27 257 1.008

Les novetats de la convocatòria de 2018

L’esborrany de la convocatòria d’oposicions als cossos docents per a 2018 es va tractar prèviament en meses tècniques i es va trametre als sindicats perquè hi poguessin fer aportacions. El document s’ha elaborat partint de l’experiència de les oposicions convocades l’any passat i amb l’esperit de millorar el procés per als opositors.

Entre les novetats més destacades del document, cal assenyalar les següents:
 • Les dues parts de la primera prova de la fase d’oposició seran anònimes i es faran en dies diferents. A més, s’ha eliminat la lectura pública.
 • El canal de comunicació dels tribunals serà l’aplicació informàtica de gestió d’oposicions docents. Mitjançant la pàgina web es podrà accedir a les llistes amb les qualificacions de les diferents proves.
 • Es permetrà l’ús d’aparells electrònics per a l’exposició de la unitat didàctica.
 • Seguint la línia de la majoria de les comunitats autònomes, les reclamacions es podran fer tant al final de la fase d’oposició com al final de la fase de concurs (mèrits), a més de la possibilitat de presentar recurs d’alçada.

A més, també s’inclouen les modificacions derivades dels canvis del Reial decret del Ministeri:
 • Es modifiquen el nombre de temes que entren al sorteig, de manera que es passa de 2 a 3 per a les proves de 0 a 25 temes (pràcticament totes les de primària), de 3 a 4 per a les proves de 26 a 50 temes, i de 4 a 5 per a les de més de 51 temes (pràcticament totes les de secundària)
 • Modificació de la ponderació. La fase d’oposició era de 2/3 i la de concurs, d’1/3, mentre que ara serà de 60 % d’oposició i 40% de concurs.
 • Es modifiquen els punts per experiència laboral prèvia a l’ensenyament públic, atès que es passa de 5 a 7 punts amb un màxim de 10 anys treballats. 
Cal recordar que el procés que s’aplica a les Balears és de concurs oposició i ve marcat per la normativa estatal. S’estableixen dues proves per a la part d’oposició, cadascuna de les quals té dues parts:
 • Fase d’oposició
  • Primera prova:
   • Tema (nou: modificat el nombre de temes i anònim)
   • Pràctica
  • Segona prova:
   • Programació didàctica
   • Unitat didàctica (nou: aparells electrònics a l’exposició, no a la preparació)
(Nou: possibilitat de reclamació en aquest punt)
 • Fase de concurs
  • Presentació de mèrits
(Nou: possibilitat de reclamació en aquest punt)

divendres, 2 de març del 2018

UOB denuncia la pèrdua d'especialistes i prestacions de Muface


Circular 84/2018

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, denúncia les prestacions cada vegada més deficients de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (Muface) a les Balears, on especialistes i laboratoris d'anàlisis deixen d'atendre els mutualistes perquè Muface paga poc i tard als professionals.

Les retallades dels quadres mèdics de les companyies impedeixen la continuïtat assistencial del pacient, fan augmentar el temps d'espera i en conseqüència disminueixen la qualitat del servei mèdic.

Pel que fa a les prestacions, l'any 2014 es van reduir per a ulleres, lents de contacte, audiòfons i dentadures, en alguns casos més del 50%. L'any 2015 dues entitats van suprimir l’assistència en oncologia i radioteràpia, cardiologia o neurologia, que només s’ha recuperat parcialment.

Muface també ha restringit des de 2014 l’assistència sanitària a l’estranger a un màxim de dos mesos si l’estança no és per motius professionals relacionats amb la Funció Pública.

Des d'UOB reclamam uns serveis mèdics dignes i suficients, decidits i gestionats íntegrament a les Balears.

Palma, 2 de març de 2018