Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 29 d’abril del 2016

La conselleria anuncia accions de normalització lingüística

Aquest dijous 28/4/16 es reuní en primera sessió de treball la nova Mesa Tècnica per a la normalització lingüística en els centres educatius, amb representació de la Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent, la Direcció General de Política lingüística, la Direcció General de Personal Docent i dels sindicats educatius.
La impressió general amb què en sortírem és que l'Administració vol començar a fer algunes passes però trobàrem a faltar concreció de temporització i de recursos.

A la MSE del 10/4/16, la Conselleria ja destacà tres vies d'actuació:
- La creació d'una Comissió d'experts amb la finalitat que proposin un possible model lingüístic escolar per a les Illes Balears, a partir de la situació actual i que serveixi de guia per a la posterior negociació d'aquest model en MSE
- Un projecte de col·laboració amb l'Institut d'Estudis Catalans (IEC)
- La creació d'una Mesa Tècnica per tal de fer un seguiment de les accions normalitzadores que ha de dur a terme l'Administració, de presentar noves propostes per part dels sindicats i, posteriorment, consensuar el model lingüístic escolar.

A l'ordre del dia de la MTE d'ahir s'anunciaven els següents punts:
1- Composició de la Comissió d'experts
2- Primeres accions de la Conselleria
3- Calendari

MODEL LINGÜÍSTIC ESCOLAR
La Conselleria presentà els noms del experts que han de formar la Comissió d'Experts per a l'elaboració del model lingüístic, que han estat seleccionats a partir de les propostes de diferents sindicats i de l'Administració mateixa; així, la Comissió queda integrada per: Antoni quintana, Bàrbara Sastre, Bartomeu Canyelles, Bartomeu Quetglas, Bernat Sureda, Joan Melià, Margalida Coll, Maria Juan, Miquel Sbert i Nicolau Dols (aquest darrer proposat per UOB Ensenyament)
Segons la directora general de Formació Professional i Formació Permanent, Maria F. Alorda, s'ha indicat als membres de la Comissió que la seva tasca serà assessorar l'Administració i la Mesa Tècnica sobre la situació lingüística actual de l'ensenyament a les Illes i recomanar un model cap a on encaminar-se. Segons la Conselleria, el model lingüístic escolar hauria de quedar establert com a molt a mitjan legislatura.
En aquest punt, UOB tornà a demanar que s'ajorni la publicació del Decret de Llengües Estrangeres (DLE) fins que no quedi definit el model lingüístic i que, a més, s'elabori i es publiqui un nou decret que superi el Decret de Mínims i estableixi l'ensenyament 100% en català (manco en les matèries d'altres llengües o en les no lingüístiques impartides en llengua estrangera).

LÍNIES DE TREBALL DE LA CONSELLERIA
La Conselleria aportà també un document que enumera les línies d'acció en què ha començat a treballar i les que no s'iniciaran fins al curs que ve o més endavant, llistat que queda obert a les propostes que l'Administració pugui rebre tant de la Comissió d'experts com de la MTE però tot en conjunt, una vegada més, condicionat per la disponibilitat pressupostària.
Aquestes línies de treball, que podeu consultar més àmpliament aquí , són:
 1. Guia d'elaboració de Projectes Lingüístics de Centre (PLC)
 2. Línia de formació del professorat als centres
 3. Recuperació de les Comissions de Normalització Lingüística (CNL)
 4. Creació de la Mesa Tècnica (MTE)
 5. Col·laboració amb l'IEC
 6. Commemoració Any Ramon Llull
 7. Recuperació de material didàctic
 8. Recuperació de competències en funcions lingüístiques pròpies de la Conselleria d'Educació
 9. Jornades per a coordinadors de CNL
 10. Aconseguir un Servei de Normalització Lingüística
 11. Revisió del Pla d'Acollida Lingüística i Cultural (PALIC)
 12. Previsió d'elaboració d'un pla pilot de becaris dinamitzadors lingüístics als centres
 13. Recuperar els enllaços amb els serveis de català del Principat i el País Valencià.
Sobre aquests punts, UOB demanà, entre altres aspectes:
- que els criteris de plantilla i quota prevegin desdoblaments de català a tots els nivells d'ESO, fet que venim reivindicant durant tot el curs i que també presentàrem com a al·legació als currículums Lomce
-  que els CEPs ofereixin formació permanent sobre normativa linguística del català, sobre metodologies d'ensenyament del català com a llengua materna i com a llengua estrangera (de cara als nouvinguts) i que la formació per a coordinadors de CNL sigui oberta a tot el professorat.
- que les instruccions de principi de curs 2016-17 recullin les indicacions necessàries per a la recuperació de les CNL i per al retorn a les tres hores de reducció per al coordinador de CNL. Sobre aquest darrer aspecte, la Conselleria digué que no és la seva idea cedir aquestes tres hores sinó que la Direcció General de Planificació preveu donar una quota d'hores al centre perquè aquest les distribueixi segons les seves prioritats internes.
-que Inspecció Educativa (IE) vetlli especialment pel compliment del PLC i de la programació de la CNL, a més de realitzar reunions periòdiques de seguiment i avaluació amb la CNL
-que el PALIC es reactivi ja en el curs 2016-17 com a línia prioritària d'actuació, tal com ja demanàrem també en les al·legacions als currículums Lomce. Segons l'Administració, la revisió del PALIC és un dels punts que queden sense temporització.

Pel que fa a la col·laboració amb l'IEC, de moment es limitaria a presentar la nova Acadèmia Oberta de l'IEC, portal web que permetrà al professorat de primària i secundària resoldre dubtes lingüístics.
UOB demanà que aquesta col·laboració vagi més enllà d'una presentació i permeti organitzar activitats de formació permanent al llarg de tot el curs.

La presentació de l'Acadèmia Oberta de l'IEC tancarà les jornades que ha de convocar la Conselleria a Mallorca (30/5/16), Eivissa (31/5/16) i Menorca (7/6/16) per presentar la guia d'elaboració de PLC i la catalogació del material didàctic.

Us mantindrem informats.

Si us interessa, també podeu veure la nota de premsa de la Conselleria sobre la MTE d'ahir i la presentació dels noms dels experts que han de formar la Comissió.

dijous, 28 d’abril del 2016

Suspeses temporalment les proves LOMCE de PrimàriaBona notícia però no ens basta l'ajornament, volem la suspensió definitiva i la derogació de la LOMCE!

La resolució publicada al BOIB ordena:

"Suspendre temporalment l’aplicació de les proves convocades per la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 (BOIB núm. 47, de 14 d’abril de 2016) als alumnes dels cursos tercer i sisè d’educació primària de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en espera del resultat de la tramitació al Congrés dels Diputats de la proposició legislativa per suspendre el calendari d’implantació de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), o, si no es tramita aquesta proposició legislativa, fins que la Conferència Sectorial d’Educació acordi la manera de dur a terme les proves en les condicions que requereix la seva aplicació, a fi de garantir els objectius i els efectes prevists en la convocatòria."

Comissions de serveis 2016-2017: sol·licituds del 9 al 16 de maig
Vegeu instruccions (annex 1), model de sol·licitud (annex 2) documentació a presentar (annex 3) al BOIB:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10481/579345/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

Podeu descarregar AQUÍ el model de sol·licitud.

Places de directors i d'assessors del CEP en comissió de serveisComissions de serveis directors CEP:
 Comissions de serveis assessors CEP:
Sol·licituds: quinze dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació de les resolucions al BOIB (26 d'abril de 2016).

Nota de premsa de la Conselleria:

La Conselleria d'Educació i Universitat convoca places de directors i d'assessors de formació permanent en comissió de serveis


Darrera actualització: 27/04/2016 

La Conselleria d’Educació i Universitat acaba de publicar al BOIB dues convocatòries per cobrir 19 places entre directors i assessors dels centres de professorat de les Illes Balears.  En total, es convoquen 16 places d’assessors de formació, que corresponen als nous àmbits d’assessories, i 3 de directors. Totes són places en règim de comissió de serveis per als cinc centres de professorat (CEP) de les Illes Balears, mitjançant un concurs públic de mèrits.
Es reparteixen de la següent manera:

Assessories

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut
 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: tres places.
 • Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça.
CEP d’Inca
 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça.
CEP de Manacor
 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.
CEP de Menorca
 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.
CEP d’Eivissa
 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la inclusivitat i atenció a la diversitat: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça.
CEP de Formentera
 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: una plaça.
Directors

Les 3 places de directors convocades corresponen als CEP de Palma, Manacor i Menorca.
La convocatoria contempla que el procediment de selecció constarà de dues fases: una primera fase en la qual es valoraran els mèrits al·legats pels aspirants, i una segona en la qual els aspirants hauran de defensar el projecte presentat i realitzar una entrevista personal. Per a la baremació dels mèrits es valorarà especialment la formació, el perfeccionament i altres mèrits relacionats específicament amb l’àmbit al qual s’opta o amb el lideratge i la funció directiva, en el cas de les places de directors.

La presentació de la sol·licitud i la documentació justificativa s’ha d’efectuar en el termini de quinze dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la resolució en el BOIB (26 d’abril de 2016).

La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat preveu que aquest procés de selecció finalitzi a principis de juliol.

dimecres, 27 d’abril del 2016

Llista definitiva de directors que consoliden complement

 

S'ha fet pública la llista de directors que consoliden el complement. La podeu consultar al següent enllaç (el darrer Annex 1):

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2504408&coduo=38&lang=ca 

Com ja sabeu des d'UOB ens oposam a aquesta mena d'incentius per exercir tasques directives. Es dóna el cas que entre els beneficiaris hi ha quatre càrrecs de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

dilluns, 25 d’abril del 2016

Comissions de serveis 2016-17: informam sobre la mesa sectorial

El passat divendres 22/4/16, la Conselleria dugué a Mesa el primer esborrany de la propera convocatòria de sol·licituds i adjudicacions de comissions de servei per al curs 2016-17, que presenta poques diferències amb els dels anys passats.
La principal novetat és l'augment de les CAUSES QUE PERMETEN DEMANAR COMISSIÓ DE SERVEIS:
1) Les causes derivades de motius personals no presenten canvis i són:
- per motius greus de la salut pròpia.
- per atendre un familiar de primer grau amb malaltia greu o discapacitat superior o igual al 65%.
- per conciliació de vida laboral i familiar si:
 •  a 1/9/16 es té un fill menor de tres anys o dos fills menors de cinc anys
 •  durant els dos primers anys d'adopció o acollida
 •  per embaràs amb part previst abans del 31/1/17
- per motius personals excepcionals. 

2) S'introdueix com a novetat el motiu de participar en la implantació de plans integrals de millora dels centres en el curs 2016-17 

3) Per motius de servei.
A la convocatòria anterior, en aquest apartat només s'hi contemplava el següent motiu:
 • per participar en projectes educatius de centre o programes específics.
Segons l'esborrany, enguany s'hi afegiran:
 • per ocupar places d'educació infantil de 0 a 3 anys
 • per ocupar places en aules UECCO
 • per ocupar places d'AD en el mateix centre
 • per ocupar places de suport educatiu en EOEP i EAP
 • per tasques de coordinació
 • per ocupar places d'FPB o FP dual
 • per ocupar places relacionades amb nous estudis implantats a un centre. 
4) Continua igual el motiu de formar part d'un equip directiu.

REQUISITS
Es mantenen els mateixos requisits per poder demanar una comissió de servei:
 • acreditar els coneixements de català.
 • haver sol·licitad plaça en el concurs de trasllats a la localitat o localitats on s'ubiquen els centres als quals es demana la comissió. 
TERMINIS
Si es confirma el calendari previst, les sol·licituds s'hauran de presentar del 9 al 16 de maig, ambdós inclosos. Per a tramitar-les, un cop realitzat el tràmit telemàtic, s'haurà d'imprimir la sol·licitud per entregar-la, juntament amb la documentació acreditativa, al registre de la Conselleria.

Després d'haver revisat les sol·licituds, la Conselleria publicarà la llista provisional de sol·licituds admeses o no. A partir de l'endemà d'aquesta publicació, s'obrirà un termini de cinc dies naturals per a reclamacions després del qual es publicarà la llista definitiva.

Les places s'adjudicaran de forma automàtica al juliol dins el procés d'adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2016-17 seguint l'ordre següent:
 • 1r: places per formar part d'equips directius
 • 2n: places per participar en la implantació de plans de millora
 • 3r: places sol·licitades per raons de servei
 • 4t: places sol·licitades per motius personals.
Us continuarem informant.

L'assemblea de docents recorda el compromís del govern de destinar a educació entorn del 30% de les millores de finançament

Reproduït del blog de l'Assemblea de Docents:

Aquest compromís 'in extremis' va permetre suspendre la vaga prevista per al passat 15 de desembre de 2015

Amb motiu de la informació publicada dia 21 d’abril als mitjans de comunicació segons la qual el govern de l'estat ha doblat el límit de dèficit permès a les comunitats autònomes i ha passat del 0,3 al 0,7 --això vol dir que el Govern de les Illes Balears podrà gastar 100 milions que no figuren al pressupost de la CAIB per a 2016--, l'Assemblea de Docents recorda al Govern el compromís adquirit pels partits que li donen suport (PSIB, MÉS i Podem) amb l'Assemblea, dilluns dia 14 de desembre de 2015.

L'AD recorda que aquell dilluns a l'assemblea general celebrada a l'IES Sineu, els docents van votar suspendre la vaga prevista per a dimarts 15 gràcies a un acord aconseguit en el darrer minut i que estableix ben clar el compromís assumit pel Govern:
 
“El Govern adquireix el compromís que les millores de finançament i l'ampliació dels marges de despesa que es produeixin al llarg de l'exercici 2016, reverteixin amb caràcter prioritari en les polítiques de caire social i millora de l'economia productiva. En concret, la política educativa serà prioritària, amb l'objectiu de reforçar l'impuls que ja rebran a partir de les dotacions previstes en el pressupost de 2016.
 
En el cas que es produeixi aquest increment en els pressuposts de 2016, la distribució del que s'assigni a la Conselleria d'Educació, un percentatge a l'entorn d'un 30%, es negociarà en el si de la mesa sectorial d'Educació on hi estan representats els sindicats STEI-i, Alternativa, UOB, ANPE, Afedeco, FECCOO i FETE-UGT. Al mateix temps es mantindran reunions amb els diferents col·lectius de la comunitat educativa, entre els quals es troba l'Assemblea de Docents”.
 
En el mateix document que reflecteix l'acord al qual van arribar el Govern i l'Assemblea de Docents dia 14 de desembre de 2015, també queden ben delimitades les línies prioritàries d'actuació a l'hora d'aplicar aquest increment pressupostari que ara cal estimar en uns 30 milions d'€. Aquestes línies prioritàries són:
 
1.- La baixada de ràtios, especialment a Infantil i a Primària.
2.- L'increment del professorat d'atenció a la diversitat i orientació.
3.- La millora de les infraestructures educatives.
I 4.- L'avanç a 2016 d'alguna de les mesures de recuperació de les condicions sociolaborals del professorat previstes als anys 2017 o 2018 segons l'Acord Marc signat dia 30 de setembre de 2015 per STEI-i, CCOO i ANPE.
 
L'Assemblea de Docents espera que el Govern i els partits que li donen suport (PSIB, MÉS i Podem) compliran l'acord subscrit amb l'Assemblea i roman a l'espera que el conseller d'Educació convoqui els representants de l'Assemblea per parlar de com es concreta aquest increment del pressupost.

dijous, 21 d’abril del 2016

FAPA: "Què feim amb les revàlides?"


Reproduït de la web de FAPA Mallorca:

20 abril 2016

QUÈ FEIM AMB LES REVÀLIDES? 

Ahir, dimarts 19 d’abril, a pocs dies de les dates previstes per a les proves individualitzades LOMCE, més conegudes per les revàlides, la Conselleria d’Educació ens va convocar en el marc d’una ronda de reunions mantingudes amb bona part de la comunitat educativa per explicar alguns detalls sobre aquestes proves.

La nostra opinió de rebuig cap a les proves és de tots coneguda, igual que les nostres raons, perquè són les que ja exposàvem l’any passat per a les proves de tercer i seran les mateixes, si no hi posam remei, per quan ens vulguin imposar les proves de 4rt d’ESO el proper curs. Amb l’afegit que enguany les proves de 6è tenen un perill extraordinari perquè d’elles s’emetran informes des de l’IAQSE que es podrien fer servir per segregar els alumnes, si més no a l’hora de formar els grups dins els instituts.

A la reunió, el DG de Planificació i el màxim responsable de l’IAQSE ens varen explicar amb detall les característiques de les proves i vàrem constatar una vegada més que es tracta d’unes proves que no aporten un valor afegit a l’avaluació pròpia dels centres, inclús vàrem confirmar els perills d’un ús inadequat dels resultats de les proves i que malgrat el que diu la llei les famílies no rebrem els resultats.

Al marge d’aquestes qüestions, la percepció que ens vàrem dur de la reunió va ser d’INCERTESA ABSOLUTA, potser per la manca de responsabilitat del govern de l’estat, potser per la indecisió d’un govern autonòmic que no ha volgut posicionar-se de forma més contundent o potser perquè la normativa resulta tan contradictòria que ens manté en un estat de desinformació insostenible.

I per si els arguments no fossin prou, avui mateix des d’Eivissa, el Conseller d’Educació argumentava a la Cadena SER en contra de les proves, explicant que no comparteix els principis que les ordenen i que probablement no serviran per res, ara bé, com administració diu que no té més remei que complir amb la normativa.

Davant aquesta situació, les famílies que també hem de complir amb les lleis, sí tenim una altra opció. Hem de decidir si consentim que FACIN EXPERIMENTS amb els nostres fills, si quedam impassibles malgrat les conseqüències directes d’unes proves que els poden perjudicar, o si decidim assumir la nostra responsabilitat de protegir els infants i exercir el nostre dret a NO AUTORITZAR que els facin aquestes proves, tenint en compte que amb aquesta decisió no perjudicam a terceres persones.

Per a tranquil·litat de tots i a diferència de l’any passat, el DG de Planificació va dir que es respectaria la decisió de les famílies i que si no autoritzam a fer les proves no es pressionaria a ningú. Va afegir que aquests infants podrien assistir normalment al centre perquè des de la Conselleria no se’ls perseguiria per a l’execució de la prova.

Per tot això, en coherència amb el nostre missatge de ANTILOMCE, els arguments del curs passat contra les proves i els nous arguments contra les proves d’enguany, DES DE FAPA Mallorca us animam a que NO AUTORITZEU les proves sobre els infants i per això posam a l’abast els documents d’OPOSICIÓ (per qui teniu fills a 3er i 6è) i el full de DISCREPÀNCIA (per a qualsevol família) que haurieu de fer arribar als tutors/es dels infants o a la direcció del centre. De totes formes, qualsevol document on expresseu la vostra voluntat per no fer les proves PER ESCRIT seria suficient.

A més, a la nostra assemblea de divendres passat, ens varem posar a disposició de les APIMA associades per fer Xerrades als centres amb l’objectiu de compartir tota la INFORMACIÓ que tenim sobre aquestes proves.

FAPA MALLORCA

Demà inauguram local


Demà divendres inaugurarem el local que finalment ens ha cedit la Conselleria. És el resultat d'un llarg procés que s'inicià el gener de 2015, quan el sol·licitàrem formalment d'acord amb l'article 8 de la Llei orgànica de llibertat sindical, i que ens ha obligat a insistir de forma persistent davant diverses instàncies de l'Administració. Fins i tot, com recordareu, ens vam haver d'instal·lar un dematí a les dependències de la Conselleria per denunciar l'incompliment de la llei.

Les nostres oficines són a So'n Malferit, a l'edifici del Centre d'Edició i Distribució que hi ha devora el Centre de Professors de Palma (carrer G. Marañon, 3). La comunitat educativa està convidada al petit acte que hi tindrà lloc a partir de les 18h. Vos hi esperam!

dimecres, 20 d’abril del 2016

Revisió de la normativa del Fons Social


Tal com s'acordà a la comissió d'adjudicacions d'ajudes del Fons Social, avui hem sol·licitat en mesa sectorial la creació d'un grup de treball per actualitzar i revisar la normativa i per presentar una proposta d'equiparació amb les ajudes que reben els treballadors de Sanitat i serveis generals.

La directora general de Personal Docent ha recollit la proposta i s'ha compromès a fer la convocatòria corresponent.

El pla de millora de centres es publicarà sense canvis importants

 

Avui dematí ha tingut lloc la mesa sectorial extraordinària definitiva sobre el pla de millora de centres, que s'havia tractat en una mesa prèvia el 8 d'abril. Hi han estat presents el director general d'Ordenació, Planificació i Centres, Antonio Morante, i la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez.

El segon esborrany i l'annex I no presentaven canvis de pes respecte al primer, ni s'han modificat substancialment durant la mesa, motiu pel qual els representants d'UOB no li hem donat la nostra aprovació. En resum la convocatòria quedaria així:

 • Es limita a 20 CEIP i 10 centres de secundària (inclosos centres integrats de FP).
 • La comissió de selecció, formada per funcionaris designats per les direccions generals, tendrà la mateixa composició.
 • Segons els representants de l'Administració, els sindicats tendran accés al procés un cop la comissió hagi fet una "preselecció", abans de l'adjudicació definitiva, però no durant la baremació dels projectes.
 • Es mantenen els 20 punts del barem corresponents a la valoració del projecte, davant els 12 punts de caràcter objectiu.
 • S'estudiarà donar preferència a centres amb alt percentatge de NESE, alumnat nouvingut, entorn desafavorit, índex de fracàs escolar, etc.
 • La dotació de recursos continua depenent de les disponibilitats pressupostàries.
 • Les places vinculades al pla que surtin a concurs a les adjudicacions d'interins demanaran el compromís d'integrar-se en el projecte, que implicarà seguir el curs de formació en centres, i facilitaran l'accés a la informació completa sobre el pla del centre.
 • No es fixen reduccions horàries per a la preparació de materials, coordinació del pla, etc., ni s'especifica que la formació en el centre sigui en horari laboral o de permanència.
 • El pla podrà ser iniciativa de l'equip directiu o bé d'un grup de professors del claustre que representi un percentatge a determinar.
 • Es podran presentar reclamacions a les adjudicacions.
Queden a l'aire diverses circumstàncies:
 • Com que el pla és de dos anys, queda per estudiar la manera de donar continuïtat a la plaça si és ocupada per un interí.
 • Si la plaça és de comissió de serveis, que s'atorga per un any, no es pot garantir que el segon curs la plaça no s'adjudiqui a un altre funcionari.
 • No està previst com resoldre la negativa d'un equip directiu a presentar un pla proposat per un grup de professors i amb el suport del claustre.
 • Serà complicat donar estabilitat al pla si es fa recaure majoritàriament en places d'interinitat.

S'hi ha adjuntat un annex II amb les vuit "Línies estratègiques del Pla quadriennal de formació 2016-2020 i formacions relacionades" a les quals s'haurà d'adaptar la formació en centres que es programi dins el pla. Es preveu ampliar el contingut d'aquestes línies per adaptar-lo al pla de Formació del Professorat publicat al BOIB.

Hi ha hagut consens en què és més adequat denominar el pla d'innovació i no de millora. Els representants de l'Administració no són partidaris de donar-li el qualificatiu de pla pilot.

Nota de premsa de la Conselleria (21.4.16):
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2596357&coduo=7&lang=ca

Adjudicacions del Fons Social del mes d'abrilAhir dimarts es va reunir la Comissió d'acció social d'Educació, on es va informar de les sol·licituds concedides el mes d'abril. En total s'han concedit 448 ajudes, de les quals 43 són per a fills menors de 18 anys i 405 per a estudis. Se n'han denegades 41 per motius diversos.

Recordam un cop més que els pressuposts de 2016 prorroguen la suspensió dels ajuts retallats des de 2012:
 • Per viduïtat per als cònjuges del personal de l'administració autonòmica
 • Per orfandat
 • Bestretes ordinàries i extraordinàries
Continua obert el termini mensual per sol·licitar ajudes, mitjançant els formularis que trobareu a la pàgina web de la Conselleria:
http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M10100513285123935078 

dimarts, 19 d’abril del 2016

UOB demana la suspensió de les proves LOMCE de Primaria


Els representants de la Conselleria ens han informat avui migdia que les proves LOMCE de Primària queden ajornades fins a finals de maig o principis de juny.

El director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antonio Morante, ha dit que hi ha una "incertesa absoluta" pel que fa al desplegament dels punts pendents de la LOMCE, i que ahir va tenir lloc una reunió a Madrid on els representants de les CCAA que no estan en mans del PP van acordar exigir la celebració d'una conferència sectorial. En cas que el ministeri espanyol no la convoqui, els representants es reuniran a primers de maig per estudiar com evitar "els efectes perniciosos" de les mesures encara no implantades.

El director del IAQSE, Pere Moyà, ha informat que estan preparant les proves LOMCE i n'ha anunciat l'ajornament, cosa que implicarà la modificació de la resolució pel que fa al calendari. Les proves de 6è estaven previstes per als dies 3, 4 i 5 de maig i les de 3r havien de començar el 10 de maig. Segons ha explicat, La Conselleria adoptarà la postura majoritària de les CCAA no governades pel PP.

Ha indicat també que les proves de 3r de l'any passat van ser "un desastre", que les d'enguany s'han elaborat a partir d'aportacions de trenta centres i que únicament comunicaran els resultats a les direccions dels centres. Ha dit que les proves amb correctors externs haurien suposat un cost de 140.000 euros, ha destacat la manca de personal del IAQSE i ha reconegut que els resultats tindran deficiències "perquè és la primera vegada que es fan".


Des d'UOB hem incidit en la contradicció que suposa el fet que la Conselleria manifesti la seva oposició a la LOMCE i al mateix temps obligui a fer les proves, quan tenien l'argument de la incapacitat econòmica per negar-se a fer-les. Hem advertit del perill que determinats centres manipulin els resultats i els facin públics per establir rànquings, i hem destacat que la inversió de recursos per fer la proves mostrals, així com la previsió d'ampliar en el futur les proves d'expressió oral, demostren que la Conselleria s'hi implica a fons en lloc de minimitzar-les. Finalment hem demanat que la resolució sigui anul·lada i que si volen fer proves de diagnòstic ho consensuïn primer amb els docents.

La Conselleria fa comptes ampliar en el futur les proves LOMCE de Primària


On és la "minimització" de la LOMCE?

La Conselleria no només obliga a fer les proves de Primària, sinó que fa comptes ampliar-les en el futur. Les directrius de les proves de 6è, publicades a la resolució de 7 d'abril, preveuen "generalitzar en els cursos següents" la prova pilot de l'expressió oral (annex 2, 3.2).

El conseller Martí March podria haver rebutjat fer aquestes proves, com ja han fet el País Basc, Navarra i Canàries. La mateixa exposició de fets de la resolució que ha signat diu que la manca de temps i doblers "fan del tot inviable" complir el reial decret "especialment pel que fa al professorat extern al centre i la regulació del procediment i la selecció d’aquest professorat". Aquest argument ja era prou justificació per negar-se a fer les proves, més tenint en compte que venen imposades per la llei d'un govern ara en funcions, però el cas és que les tiren endavant. No només això, sinó que l'anunci de "generalitzar" en el futur la prova oral indica que com a mínim les volen mantenir.

Avui a les 14h se'ns ha convocat a una reunió informativa sobre les proves. Vos tindrem al corrent.

La Conselleria vol contractar 50 mestres per corregir proves LOMCE mostrals


Antonio Morante, Martí March i el director del IAQSE, Pere Moyà Niell

La Conselleria no només no atura les proves LOMCE, sinó que hi afegeix mitjans i doblers.

El director general d'Ordenació, Planificació i Centres, Antonio Morante Milla, ha publicat una convocatòria per seleccionar 50 mestres correctors de proves LOMCE mostrals, que es realitzaran  "a 75 grups d’alumnes de sisè corresponents a 50 centres que constituiran la mostra, seleccionats aleatòriament entre centres públics, centres concertats i centres privats, distribuïts territorialment de la manera següent: 8 centres a Eivissa, 1 centre a Formentera, 35 centres a Mallorca i 6 centres a Menorca." La Conselleria pagarà 1,5 euros per prova corregida.

Des d'UOB feim una crida a no col·laborar amb cap aspecte de les proves LOMCE, però per si a qualcú li passa pel cap apuntar-s'hi, convé que llegeixi detingudament la resolució perquè les condicions que s'imposen als correctors (apartat 5, "Compromisos adquirits pels mestres seleccionats"), són entre d'altres:
 • Aplicar i corregir les proves i introduir les respostes i puntuacions de les proves fora de l'horari laboral  ("Hauran d’efectuar l’aplicació de les proves de competència en llengua anglesa, llengua castellana, llengua catalana, de la competència matemàtica i de la de ciència i tecnologia al centre educatiu assignat per l’IAQSE.")
 • Desplaçar-se pels seus mitjans al centre assignat pel IAQSE els dies de les proves.
 • Prohibició de renunciar-hi un cop començat el procés d’avaluació. La resolució no indica quin tipus de procés o sanció comportaria la renúncia.
 • Assistir a reunions preparatòries.
 • Realitzar les tasques que li digui el IAQSE.
 • Etc.
Per altra banda, és escandalós l'apartat 7, "Manca de sol·licituds", que atorga al IAQSE la potestat de "designar a funcionaris docents" per fer aquesta avaluació mostral en el supòsit que el nombre de sol·licituds sigui inferior al nombre d’aplicadors – correctors necessaris.

Motius de sobra, per tant, per dir un cop més: NO A LA LOMCE!

Resolució BOIB:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10476/578658/resolucio-del-director-general-de-planificacio-ord

dijous, 14 d’abril del 2016

Oposicions 2017: demanam que es permeti ajornar la presentació del màster de formació


Avui dematí hem sol·licitat a la Conselleria d'Educació que de cara a les oposicions es permeti la possibilitat de lliurar el títol de màster de formació del professorat amb posterioritat al termini d'inscripció. Tal com estan ara el calendari de la Universitat i les normes que regeixen la inscripció a les oposicions, les persones que acaben el màster el 2017 no serien a temps de presentar el títol i no serien admeses.

Tot seguit reproduïm el document que hem lliurat al registre:


El sindicat Unió Obrera Balear, Consell Sectorial d'Ensenyament, amb domicili postal a l'Apartat de correus 8004 (07008 Palma), i correu electrònic uob.ensenyament@gmail.com,

EXPOSA:

- Que l'expedició del títol de màster de formació del professorat és posterior a la data en que finalitza el període d'inscripció a les oposicions d'ensenyament públic.

- Que aquesta circumstància fa que les persones que cursin el màster el curs 16-17 no puguin presentar la titulació corresponent per a les oposicions anunciades per a 2017 dins el termini establert i quedin excloses del concurs oposició.

- Que la situació es veu agreujada pel fet que, segons s'ha anunciat, després de 2017 no hi haurà noves oposicions fins 2019.

Per la qual cosa,

SOL·LICITA:

- Que la Conselleria d'Educació i Universitat estableixi un procediment que permeti la inscripció a les oposicions amb la possibilitat d'adjuntar amb posterioritat la titulació del màster de formació del professorat.

Per UOB Ensenyament,

(...)

Palma, 14 d'abril de 2016

Direcció General de Personal Docent
Conselleria d'Educació i Universitat

Els efectes dels “Valors ètics”: 300 alumnes per docent


Tal com vam anunciar a la darrera circular hem demanat a la Conselleria la mitjana d'alumnes per docent a l'assignatura de Valors ètics. Aquí teniu el correu de resposta del cap del Departament de Planificació i Centres, Jaume March Serra (clicau la imatge per augmentar-la):Davant aquestes xifres cal dir tres coses:

1) El curs 2016-2017 Valors ètics també s'impartirà a segon i quart d'ESO.

2) Hi ha casos contrastats de docents que aquest curs ja tenen uns 300 alumnes i han d'atendre 12 grups.

3) Cal tenir en compte que a la matèria de Valors ètics s'hi poden sumar hores d'Ètica (4t d'ESO), Educació per a la ciutadania, etc.

Continuam pensant que és impossible impartir correctament aquesta matèria tal com està plantejada. Mentre no es derogui la LOMCE, per tant, mantenim la decisió de proposar, en mesa sectorial, mesures per compensar amb reduccions horàries a partir d'una determinada quantitat d'alumnes i grups assignats a un mateix docent.

Des d'UOB continuam recollint dades. Feim una crida a tots els docents de Valors ètics perquè ens informeu de la quantitat d'alumnes i grups que heu d'atendre. Podeu enviar-nos les dades al correu uob.ensenyament@gmail.com (no cal dir que tractarem les dades amb la màxima confidencialitat).

Pel que fa a Educació física, la Conselleria ens dóna les dades de la mitjana d'alumnes totals d'alumnes d'ESO per docent, quan nosaltres havíem demanat les de tot l'ensenyament secundari, incloent Batxillerat. En qualsevol cas vos convidam a contrastar les xifres amb el vostre propi cas i esperam rebre els vostres comentaris.

Palma, 14 d'abril de 2016

La Conselleria convoca les proves LOMCE de Primària

El conseller Martí March amb el ministre espanyol Íñigo Méndez de Vigo
A diferència d'altres comunitats autònomes com les Canàries, Navarra, el País Basc o Catalunya, la Conselleria dirigida per Martí March acaba de convocar formalment les proves LOMCE de 3r i 6è de Primària. La comunitat educativa ja fa dies que encalenteix motors per tornar a boicotejar aquests exàmens aberrants i antipedagògics.

Resolució al BOIB:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10475/578564/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d

dimarts, 12 d’abril del 2016

Instruccions tràmit telemàtic per a la inscripció a borses d'interins, del 13 al 29 d'abril

Interins! És hora d'apuntar-se a les borses si es vol tenir la possibilitat d'ocupar una plaça docent durant el curs 2016-17. Us hi heu d'apuntar tots els interessats, tant si ja formau part de les borses en aquests moments com sinó. Si algun interessat no realitza el tràmit per apuntar-se a borses, no podrà fer-ho fins a una altra convocatòria, a partir de la qual començaria de zero com a interí S.

El termini per apuntar-s'hi mitjançant el tràmit telemàtic que trobareu a la web de la Conselleria d'Educació s'obre aquest dimecres 13/4/16 i es tanca el 29/4/16.

A continuació trobareu les INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL TRÀMIT passa a passa un cop hàgiu accedit al tràmit des de la web de la Conselleria.
Si començau el tràmit i transcorr mitja hora sense que l'useu, el tràmit es tancarà sol i l'haureu de tornar a començar.

Pantalla 1
Aquesta és la pantalla de les dades personals.
Si heu accedit al tràmit anònimament, haureu d'emplenar els diferents apartats (nom, llinatges, adreça...).
Si hi heu accedit amb D.N.I. electrònic o mitjançant usuari i contrasenya, ja apareixeran les vostres dades personals que té la Conselleria. Si són correctes, no heu de fer res. Si us heu canviat d'adreça, telèfon, etc., podreu fer les modificacions oportunes.
Si teniu un grau de minusvalia, també trobareu un apartat on indicar-ne el percentatge. Si aquest percentatge supera el 33%, haureu de presentar, abans de dia 29/4/16 la documentació que ho acrediti.

Pantalla 2
S'hi us indicarà si estau habilitats o no d'alguna titulació lingüística per a impartir matèries no lingüístiques en llengua estrangera.
Si se us indica que no hi estau però teniu la titulació de B2, C1 o C2 i us interessa habilitar-la, encara hi sou a temps: heu d'entregar la certificació del nivell al registre de la Conselleria, dirigida a la Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent sol·licitant que se us habiliti, emplenant el model de sol·licitud , i que se us reconegui en aquesta convocatòria de borses.
Si ja estau habilitats i, així i tot, el tràmit us indica el contrari, no cal que torneu a demanar l'habilitació a la Direcció General de Formació Preofessional i Formació Permanent sinó que haureu d'entrar a registre una sol·licitud dirigida a la Direcció General de Personal Docent demanant que se us reconegui l'habilitació que teniu en aquesta convocatòria de borses.
En aquesta mateixa pantalla és on s'han de marcar les illes on ens interessa poder treballar i també hem d'indicar si estam disposats a treballar només mitja jornada i en quines illes, si és el cas.
També haurem de confirmar si acceptam participar en l'adjudicació de places itinerants o de places a centres d'especial dificultat.

Pantalla 3
Aquí hi trobareu la llista de cursos que teniu baremats a l'apartat de formació, sempre i quan sigueu interins I. Els interins S passen directament a la pantalla 4.
En aquest apartat, tendreu l'oportunitat d'afegir-hi algun curs que tengueu i que no us hi aparegui. És important remarcar que només us comptaran per aquesta convocatòria els cursos que hagin acabat abans del 29/4/16. Si ara mateix us trobau fent un curs que acabi abans d'aquesta data, l'heu d'afegir i, en haver-lo acabat i tenir la certificació (sempre abans de dia 29/4/16, és a dir, mentre estigui obert el tràmit), n'heu d'entrar dues còpies al registre de la Conselleria: una dirigida a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, sol·licitant que se us inclogui al Portal del Personal i una altra dirigida a la Direcció General de Personal Docent demanant que aquest curs se us computi en aquesta convocatòria de borses. Heu de seguir el mateix procediment si teniu un curs acabat que no us hi apareix.

Pantalla 4
Us mostrarà la vostra llista de titulacions. Igual que a la pantalla anterior, podreu afegir-hi les que no us hi apareguin i també haureu de fer les mateixes gestions indicades al punt anterior al registre de la Conselleria.

Pantalla 5
És la pantalla on s'indiquen les funcions a què podeu accedir. Se us presentaran en dues columnes: a la columna de l'esquerra hi veureu les noves titulacions que hàgiu pogut afegir a la pantalla 4 i que falten validar en espera que entregueu la documentació al registre. A la columna de la dreta hi tendreu les funcions que ja teníeu reconegudes l'any passat.
Totes aquestes funcions, tant les de l'esquerra com les de la dreta, les haureu de deixar ordenades de la següent manera:
-A la dreta hi heu de col·locar les funcions a què volgueu poder accedir en les adjudicacions.
-Les especialitats que no volgueu impartir, les heu de deixar a la columna de l'esquerra.
Si teniu titulació que us permet accedir a funcions que no apareixen a cap de les dues columnes, també podreu afegir aquestes funcions.
Si afegiu noves funcions a la llista i no teniu acreditada la titulació que us permet accedir-hi, heu d'anar al registre de la Conselleria i fer les passes indicades a la pantalla 3.

Pantalla 6
És la pantalla que us indica si teniu els coneixements adequats de la Llengua Catalana que es demanen com a requisit per formar part de les borses. Si no els teniu, també els haureu d'acreditar. En aquest cas, el termini per acreditar-los serà fins al 13/7/16 (si voleu poder participar de les adjudicacions de l'estiu) o entre l'1/9/16 i el dia en què es publiqui la convocatòria de borses de l'any que ve per al curs 2017-18.

Pantalla 7
En aquesta pantalla se us indica la vostra antiguitat com a docents, és a dir, l'experiència acumulada.
Si sou interins I, s'hi us detalla tota l'experiència. Si sou interins S que ja heu treballat algun dia però encara no estau tutoritzats, s'hi us indicaran els dies treballats que duis acumulats per aconseguir els 30 dies necessaris per ser tutoritzats. Segons la convocatòria, "tenen la possibilitat de superar el procés de tutorització [de cara a les adjudicacions per al curs 2016-17] els funcionaris interins docents als quals s'adjudiqui, abans del darrer dia de presentació de sol·licituds d'interinitat per al curs 2016-17, una vacant, una vacant sobrevinguda, una substitució d'una durada prevista de tot el curs escolar o substitucions per un període de 30 dies o més durant el curs escolar 2015-16".
Si teniu experiència a un centre concertat pendent d'acreditar amb la presentació del contracte, també se us indicarà en aquesta pantalla. Si la voleu acreditar perquè us baremi en aquesta convocatòria de borses, heu de clicar per tal de marcar la casella "estic en desacord...". Si no clicau aquesta casella, no podreu acreditar-la. Per acreditar-la, haureu d'entrar al registre de la Conselleria una còpia del contracte en què s'indiqui els anys, mesos i dies treballats dirigida a la Direcció General de Personal Docent i sol·licitant que se us baremi a efectes de puntuació per a aquesta convocatòria de borses.

Pantalla 8
Aquesta pantalla és una novetat causada per la normativa estatal que obliga qualsevol persona que hagi de treballar en contacte amb menors a demostrar mitjançant certificat penal que no s'ha estat condemnat per delictes d'abusos sexuals contra menors.
L'únic que haureu de fer és clicar a la casella que autoritzau la Conselleria per a què sol·liciti aquesta Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
Si no realitzau l'autorització, podreu continuar i acabar el tràmit sense concedir-la però haureu de presentar la Certificació negativa esmentada personalment en la forma i el termini que indiqui la convocatòria d'adjudicacions per al curs 2016-17.

Pantalla 9
És la que us indica la política de privacitat que regeix la Conselleria; l'heu de llegir i acceptar per poder continuar amb el tràmit.

Pantalla 10
Us recorda si teniu documentació pendent d'aportar per haver afegit titulacions, cursos, funcions... o per acreditar el percentatge de minusvalia.

Pantalla 11
És la darrera pantalla.
Us permet accedir a un resum de les titulacions, les funcions, si heu autoritzat o no la Conselleria per a sol·licitar la Certificació negativa (pantalla 8), etc.
Clicau a "Envia la sol·licitud" i haureu acabat el tràmit. Si no es clica a "Envia la sol·licitud", el tràmit no es considera realitzat ni vàlid.


CALENDARI
Un cop acabat el termini per a realitzar el tràmit (29/4/16) la Conselleria publicarà les llistes provisionals d'admesos i exclosos i s'obrirà un termini de 7 dies naturals a partir de l'endemà en que s'hagin publicat per tal d'esmenar certes causes d'exclusió o per presentar determinades titulacions.

BOIB: Convocatòria borses interins 16-17.

Continuarem informant.

dilluns, 11 d’abril del 2016

Tiren endavant els PMAR, un altre producte de la LOMCE


Els "programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment" (PMAR), un altre producte de la LOMCE, tiren endavant tot i les crítiques de que han estat objecte per la seva aplicació. No es veu gens clar que serveixin per capacitar els alumnes per promocionar a un 4t d'ESO ordinari, i s'alerta del perill que es converteixin en un carreró sense sortida dins el sistema educatiu.

En qualsevol cas, la qüestió és que la Direcció General de Planificació ha publicat el procediment per sol·licitar-ne la implantació. El proper curs es podran impartir programa de dos anys de durada (2n i 3r d’ESO) i d’un curs de durada (3r d’ESO).


Els requisits que han de complir els centres per poder sol·licitar l’autorització són els següents:
 • a) Tenir més d’una línia d’ESO autoritzada al centre i un mínim de 50 alumnes a cadascun dels cursos per als quals se sol·licita el PMAR. Excepcionalment, previ informe favorable del Departament d’Inspecció Educativa, es podrà autoritzar la implantació de grups de PMAR amb menys de 50 alumnes a cadascun dels cursos pels quals es sol·licita.
 • b) Tenir un mínim de 10 i un màxim de 15 alumnes candidats a participar en el programa per a cada curs.
 • c) En el cas dels centres concertats, disposar de l’autorització de l’espai corresponent per a les unitats de PMAR.
La decisió del centre d’implantar el PMAR correspon al claustre de professors en el cas dels centres públics i al titular del centre en el cas dels centres privats concertats.

S’ha de constituir una comissió tècnica encarregada d’avaluar i aprovar les sol·licituds presentades i vetlar pel compliment dels requisits de la convocatòria. La comissió ha d’estar formada per les persones següents:
 • a) El director general de Planificació, Ordenació i Centres o la persona que delegui, que hi ha d’actuar de president.
 • b) El cap del Departament d’Inspecció Educativa o la persona que delegui.
 • c) El cap del Servei d’Ordenació Educativa o la persona que delegui.
 • d) El cap del Servei Atenció a la Diversitat o la persona que delegui.
 • e) El cap de secció del Servei de Planificació Educativa, que hi ha d’actuar de secretari.
En resum: un cop més, per la qualitat de l'ensenyament, NO A LA LOMCE.

Matriculació d’alumnes: ràtios i places NESE


El BOIB de 9 d'abril publica el procés d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes.

El 10% addicional LOE/LOMCE es podrà aplicar "Per tal d’atendre les necessitats immediates d’escolarització d’alumnes d’incorporació tardana" (Article 2.8).

Pel que fa a la reserva de places per als alumnes NESE i NEE:

 • Primer curs de segon cicle d'Educació infantil: reserva de 4 a 5 places NESE per grup, una d'elles NEE.
 • Resta de nivells: de 5 a 7 places NESE per grup, dues d'elles NEE.
 • Es vetllarà perquè no excedeixin un 10% la mitjana NESE de la zona d'escolarització.
 • Es procurarà que no superi el 30% de les places del centre.
Mes detalls a l'article 3 de la resolució:

"Article 3 Reserva de places per als alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

1. Al primer curs de segon cicle d’educació infantil, el centre ha de reservar un mínim de 4 places i un màxim de 5 del nombre total de cada grup, per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu, de les quals, una pot ser ocupada per alumnes amb necessitats educatives especials. Aquesta reserva serà com a mínim de 5 places i com a màxim de 7 a la resta de nivells educatius, dues d’elles per a l’alumnat amb necessitats educatives especials, sempre que n’existeixin vacants. Les comissions d’escolarització podran proposar, a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres una reserva d’alumnat NESE superior entre els grups ja existents, però en qualsevol dels casos aquesta reserva haurà de ser la mateixa per a tots els centres de la zona escolar.

2. Excepcionalment, i només quan el nombre total d’aquests alumnes en un centre superi els recursos humans de què està dotat per atendre’ls, el Director General de Planificació, Ordenació i Centres, a proposta del Director General d’Innovació i Comunitat Educativa, podrà modificar l’oferta de places reservades a aquests alumnes al centre amb els límits previstos a la disposició addicional tercera del Decret 37/2008 , fet que s’ha de comunicar abans de la publicació de l’oferta de places.

3. Si les places reservades a l'apartat 1 d’aquest article no han estat cobertes pels alumnes als quals van destinades, podran ser ocupades per alumnes ordinaris una vegada acabat el període de preinscripció i matricula, fins a l’ inici de les classes, sempre i quan es mantingui el repartiment equilibrat dins la zona escolar.
Excepcionalment, el director general de Planificació, Ordenació i Centres podrà autoritzar l’ocupació d’aquestes places abans de la finalització del termini de matricula, i fins a l’ inici de les classes, a determinades zones escolars quan les necessitats d’escolarització així ho aconsellin.

4. La conselleria d’Educació i Universitat vetllarà perquè el nombre d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu a cada centre no excedeixi en 10 punts percentuals la mitjana d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu de la seva zona d’escolarització, i procurarà que no sigui superior al 30% dels alumnes. En els casos en què no es puguin complir aquests límits, la conselleria d’Educació i Universitat garantirà als centres les dotacions de personal i dels recursos materials necessaris per fer efectiva aquesta proporcionalitat."

La Conselleria anuncia 80 milions d'euros per a FP en el període 2014-2020


Nota de premsa de la Conselleria:

Més del 50% dels Fons Socials Europeus que arriben a Balears es destinen a finançar accions de Formació Professional


Darrera actualització: 08/04/2016
El conseller d’Educació i Universitat, Martí March ha presidit avui a la jornada informativa  sobre la gestió de la justificació econòmica per al cofinançament europeu dels cicles formatius de grau mitjà i FP bàsica que han de realitzar els centres educatius que imparteixen aquest cicles a les Illes Balears.

Una reunió en la que el director general de Fons Social Europeu, Félix Pablo, la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria Alorda i tècnics de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres han explicat la importància de les ajudes que està previst que arribin a les Illes en el període 2014-20. Són més de 40 millions d’euros als que s’afegeixen 40 milions més d’aportació del Govern Balear al tractar-se de projectes cofinançats.

Amb la presència de més d’un centenar de directors de centres educatius de Mallorca i on també han pogut participar via videoconferència, els equips directius de Menorca i Eivissa s’han explicat en què consisteixen aquestes ajudes, a qui van dirigides i com s’han de justificar econòmicament.

El Fons Social Europeu incideix en la necessitat de potenciar el foment de la formació, l’educació i la millora dels nivells de qualificació. Per això destina més del 50% a finançar accions de Formació Professional de Grau Mitjà i a la dotació de capital humà mitjançant beques a joves investigadors.

Per la seva part la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria Alorda ha recordat la importància de justificar adequadament aquestes ajudes i sobretot de la necessitat de complir els objectius que marca Europa a l’hora de concedir-les. La directora general ha destacat també que aquest projecte coincideix amb els grans reptes de la Conselleria en matèria de Formació Professional en aquesta legislatura com són l’increment d’alumnes que cursin cicles formatius, la promoció de la Formació Professional com una alternativa real amb sortida laboral i la necessitat de conscienciar als alumnes de que la formació ha d’estar lligada a una titulació tècnica mitja o superior, per tal d’aconseguir baixar les taxes d’abandonament i a la vegada garantir la seva inserció sociolaboral.

A l’actualitat 45 dels 47 centres de les Illes Balears que imparteixen cicles formatius de Grau Mitjà tenen cicles cofinançats amb la Unió Europea i en aquest curs 2015-16 estan matriculats 4.047 alumnes.

L’objectiu d’aquest programa europeu amb vigència de 2014 al 2020 i ampliable fins el 2023, és el d’incrementar el número d’alumnes als més de 20.200 pel 2020 i als més de 28.300 al 2023.

divendres, 8 d’abril del 2016

Informe: Pla integral de millora de centres


Avui dematí ha tingut lloc la mesa sectorial extraordinària per tractar l'esborrany de convocatòria de selecció de centres per a un pla de millora i el de programes de formació vinculats al pla. Més avall podeu veure el comunicat de premsa que hem fet al respecte, on entre altres coses reclamam que el pla no sigui selectiu.

En relació als documents originals, i per tant no definitius, que podreu trobar al final d'aquest text, s'han fet els següents aclariments:

 • Els perfils que apareixeran a l'oferta de places d'interins dels centres seleccionats, i que estiguin relacionats amb el pla de millora, seran només informatius. És a dir que l'acceptació de la plaça implicarà el compromís de participar en el pla, que a la vegada comporta la formació en el centre. Aquesta mesura pretén evitar les sospites de perfils dissenyats a mida.
 • Els sindicats podran participar com a observadors a la comissió de selecció.
 • Es revisarà el criteri de desempat a l'hora d'ordenar les sol·licituds, que en el text original depenia de l'ordre d'entrada al registre. Des d'UOB havíem advertit que no es pot premiar qui faci més via, més quan la proposta de la convocatòria fa temps que circula de forma oficiosa.
 • El pla de millora té la condició de pla pilot.
 • L'assessorament i suport als centres anirà a càrrec del departament d'Inspecció.
 • Encara no s'han decidit els indicadors que avaluaran l'efectivitat dels plans. Es publicaran en un document posterior a la resolució.
 • Les places dels plans de millora oferides a interins podran formar part, o no, del pacte d'estabilitat (tant els plans de millora com el pacte d'estabilitat són per als propers dos anys). 
 • Es donaran al voltant de 10 hores mensuals als centres per a la coordinació del pla, encara no se sap si lectives o complementàries.
 • S'estudiarà la possibilitat d'introduir el grau de fracàs escolar del centre com a variable del barem.
 • La formació de les famílies s'organitzarà des de les direccions generals d'Innovació i Formació del Professorat.
 • No es defineix si la formació al centre ha de ser en horari de permanència o horari laboral.
 • Opinen que 30 dies hàbils després de la publicació al BOIB són suficients perquè els centres redactin els plans. La publicació al BOIB serà el més aviat possible.
 • S'està elaborant un pla general contra el fracàs escolar, dins el qual quedaria emmarcat el pla de millora.
 • Es farà un estudi dels projectes d'innovació que ja es duen a terme al centre.
 • La Conselleria té intenció de modificar el reglament orgànic de centres, tal com s'anuncia a l'esborrany, durant la present legislatura. S'està pendent del futur de la LOMCE perquè el seu contingut en dependrà molt.
 • S'estan estudiant quines seran les places d'interins que s'adjudicaran dins el pacte d'estabilitat a fi de minimitzar desplaçaments posteriors.
També s'introduiran al text esmenes i modificacions de caràcter tècnic decidides durant la mesa.


DOCUMENTS:


COMUNICAT DE PREMSA

UOB reclama que el Pla de millora d'Educació no sigui selectiu

UOB Ensenyament reclama que el projecte de Pla integral de millora, que avui la Conselleria d'Educació ha presentat en Mesa Sectorial, no es limiti a 30 centres seleccionats per una comissió de funcionaris designats pels directors generals, sinó que el seu abast sigui general.

Tampoc no ens sembla de rebut que dels 32 punts que pot atorgar l'esmentada comissió, 20 ho siguin amb caràcter subjectiu (avaluació del document del pla presentat pels centres). Consideram que la presència dels sindicats a la comissió com a observadors, acceptada avui per l'Administració, només soluciona parcialment el problema.


Consideram que el dret a la millora educativa i la lluita contra el fracàs escolar han de ser universals, que tots els centres han de poder dur endavant projectes educatius innovadors degudament justificats, i que els recursos que ha d'aportar la Conselleria no es poden limitar a una xifra determinada de sol·licituds amb l'etern argument de la manca de pressupost.

Si volem un pla de millora real, i no un simple acte de propaganda, tampoc podem acceptar que les ajudes que es destinaran als centres seleccionats depenguin també de les disponibilitats pressupostàries. No ens convenç la resposta de "no hi ha doblers" i que al mateix temps el Govern no es planti amb mesures efectives contra l'espoli fiscal, l'impagament d'inversions estatutàries, i ara les ordres del ministre Montoro de reduir despesa pública autonòmica, reblant el clau d'unes mesures d'austeritat draconianes que fa temps que soscaven la qualitat del sistema educatiu.

Palma, a 8 d'abril de 2016dijous, 7 d’abril del 2016

Valors ètics, un bunyol de la LOMCE que provoca sobrecàrrega d'alumnes


Circular 29/2016

Valors ètics, un bunyol de la LOMCE que provoca sobrecàrrega d'alumnes

La imposició de la religió per la LOMCE com a avaluable a ESO i Batxillerat ha arribat acompanyada d'una opció alternativa per fer empassar la glopada: Valors ètics. Una matèria que s'imparteix a tots els nivells de l'ESO amb una hora setmanal i que ha originat situacions insostenibles:
 • El professor s'ha de fer càrrec d'un nombre de grups i alumnes excessiu que només veu un cop per setmana.
 • Difícilment els pot arribar a conèixer a fons o fer amb ells una feina amb una mínima continuïtat.
 • Basta que el grup deixi d'assistir a classe un parell de vegades per activitats extraescolars o altres motius perquè el seguiment del currículum quedi seriosament afectat.
 • És impossible assistir a totes les sessions d'avaluació per solapament d'hores.
 • Es crea també un greuge comparatiu a l'hora de contestar informes tutorials, participar a sessions d'avaluació, etc., que es multipliquen en comparació amb la resta de companys.
És per aquest motiu que des d'UOB hem emprès dues actuacions:
 • Hem sol·licitat a la Conselleria un estudi de la mitjana d'alumnes totals per professor, sumant els de tots els grups que li corresponen, i de grups per professor, a la matèria de Valors ètics el curs 2015-2016 (1).
 • A les properes meses sectorials sobre quotes de centre proposarem mesures per compensar amb reduccions horàries a partir d'una determinada quantitat d'alumnes i grups assignats a un mateix docent.
Dit això, consideram evident que la solució real a aquest i altres desgavells provocats per la LOMCE és la seva immediata derogació.

Continuarem informant.

(1) També hem sol·licitat la mateixa informació pel que fa a Educació Física, una altra matèria que també pateix un excés de grups i alumnes per professor.

Palma, a 7 d'abril de 2016

Antonio Morante talla el bacallà en el nomenament de directors


Segons la resolució del concurs de mèrits per seleccionar directors, la comissió avaluadora encarregada de puntuar els projectes de direcció ha d'estar formada per cinc membres, dels quals tres els nomena el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antonio Morante:
 • un inspector d’educació a proposta del Cap del Departament d’Inspecció Educativa, que actuarà com a president.
 • un director del mateix tipus de centre docent per al qual es fa el procés de selecció.
 • un membre de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, que actuarà com a secretari.
Els altres dos membres són:
 • un representant elegit pel claustre.
 • un representant del consell escolar que no ho pot ser dels docents.
Els components de la comissió puntuen els projectes de direcció d'1 a 10 i es fa la mitjana descartant les puntuacions que es desviïn més de tres punts. S'ha de treure un 5 com a mínim per ser nomenat.

Com es pot veure hem passat de sotmetre els projectes i la tasca dels directors a la voluntat sobirana i democràtica del claustre i del consell escolar, tal com es va fer fins a la LOCE de José María Aznar (2002), a una participació dels docents testimonial i per salvar les aparences en una comissió en mans de la Direcció General de Planificació i Centres, a la vegada àmpliament dominada pels dirigents de les associacions de directors ADESMA i ADIPMA.

Tot plegat ens carrega de raons per continuar reivindicant que els directors de centre tornin a ser elegits democràticament pels claustres i els consells escolars.

AQUÍ podeu veure els membres de les comissions designats pel director de Planificació i centres,  Antonio Morante el passat 4 d'abril.

AQUÍ trobareu tota la informació sobre el procés de selecció de directors de 2016.

Els nous representants dels docents, un cop més marginats al Consell Escolar


Segons la Conselleria ahir el Consell Escolar va votar "per unanimitat" el projecte de Decret de llengües estrangeres, i així ho destaca en negreta la nota de premsa.

Aquesta "unanimitat" és una fal·làcia des del moment que encara no es permet participar al Consell Escolar com a membre de ple dret els nous representants dels docents, sorgits de les eleccions sindicals de desembre de 2014. Un cop més no hem pogut presentar propostes ni hem tingut veu ni vot al debat del plenari.

Aquesta marginació, setze mesos després de les eleccions sindicals, és un escàndol antidemocràtic i un motiu més perquè ens refermem en la reclamació que s'ajorni l'aprovació d'aquest Decret fins que la comissió d'experts emeti el seu informe sobre el model lingüístic.


Nota de premsa de la Conselleria:

El Consell Escolar de les Illes Balears aprova per unanimitat l'informe sobre el projecte de Decret en llengües estrangeres

Darrera actualització: 06/04/2016
El ple del Consell Escolar de les Illes Balears va aprovar ahir, dimarts 5 d’abril, per unanimitat l’informe sobre el projecte de Decret per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres en els centres educatius sostinguts amb fons públics.

La Conselleria d’Educació i Universitat agraeix al Consell Escolar de les Illes Balears la tasca feta per les aportacions i suggeriments que s’han realitzat i que milloren el text inicialment presentant. En aquest sentit, la Conselleria assumirà totes les esmenes presentades a l’esborrany de decret ja que compten amb l’aprovació del conjunt de la comunitat educativa representada en el Consell Escolar.

Cal recordar que l’objectiu d’aquesta normativa és el de donar seguretat jurídica als centres educatius que actualment viuen realitats lingüístiques diverses. El Decret per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres en els centres educatius sostinguts amb fons públics a les Illes Balears derogarà la normativa que fins ara regula aquestes iniciatives i posarà en marxa un model aplicable a tots els centres sostinguts amb fons públics a les Illes Balears. A més completa un àmbit que no preveu el Decret de Mínims ja que aquesta normativa no contempla l’ensenyament de matèries no lingüístiques en llengua estrangera.
Una vegada escoltades les recomanacions del Consell Escolar, ara es trametrà al Consell Consultiu i posteriorment serà aprovat al Consell de Govern.

Amb aquest decret s’atorga autonomia als centres educatius per a l’organització de les llengües d’ensenyament del centre, a partir dels continguts mínims establerts a la normativa vigent per mitjà del projecte lingüístic que ha de ser elaborat d’acord amb el Decret 92/1997 (Decret de mínims).

Els centres podran incorporar total o parcialment i de manera voluntària una assignatura en llengua estrangera a partir dels primers cursos de l’educació primària sense afectar les competències en lectoescriptura de les llengües. A partir de quart de primària podran sol·licitar la incorporació d’una segona àrea presentant un informe pedagògic adaptat al context i als recursos del centre.

L’ensenyament de matèries no lingüístiques en llengües estrangeres s’ha de basar en els principis d’igualtat d’oportunitats i no discriminació. Així mateix, aquesta modalitat ha d’incloure situacions d’aprenentatge i activitats en llengües estrangeres amb la finalitat de potenciar-ne la competència lingüística.

El professorat que imparteixi aquestes àrees, a més de tenir la titulació requerida en relació als nivells que s’estableixen del MECR ha d’estar format en metodologies d’aprenentatge de llengües estrangeres contrastades amb evidències pedagògiques científiques a nivell internacional.

Per això, la Conselleria d’Educació i Universitat oferirà, a partir del proper curs escolar, formació gratuïta al professorat tant pel que fa referència als nivells requerits del MECR, com per a l’acreditació de la formació en les metodologies d’aprenentatge de i en llengües estrangeres

dimecres, 6 d’abril del 2016

UOB reclama l'ajornament del decret de llengües


COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, reclama a la Conselleria d'Educació que ajorni l'aprovació del Decret de llengües estrangeres fins que es disposi del model lingüístic, que ha d'elaborar el grup d'experts de la Universitat de les Illes Balears i la mesa tècnica.

Des d'UOB consideram que la implantació d'un Decret que regularà la llengua amb que s'impartiran determinades matèries, sense haver aclarit abans quin és el model lingüístic necessari per garantir el coneixement de la llengua pròpia de les Balears, és passar l'arada davant el bou. Demanam, per tant, que s'esperi el dictamen de la comissió d'experts, anunciada per la directora general de Formació del Professorat, Maria Francisca Alorda, durant la mesa tècnica per al tractament del model lingüístic escolar de les Illes Balears del passat 10 de març.

Informam també al respecte que UOB ha proposat el professor de la UIB Nicolau Dols per formar part de la comissió d'experts.

Mentre s'elabora el model lingüístic, instam que s'agilitzi el diagnòstic de la situació real del català a les aules, i que es posi en marxa el més aviat possible el pla de mesures urgents que s'ha d'acordar dins la mesa tècnica.

Així mateix, hem demanat a l'Administració un estudi estadístic dels permisos concedits als centres que han demanat, per al curs 15-16, la impartició en llengua estrangera de matèries que, segons el Decret de mínims, s'han de fer en català: Coneixement del medi natural, social i cultural a l'educació primària, i Ciències socials, Geografia i història i Ciències de la naturalesa a l'educació secundària, per tal de verificar que l'excepció no s'ha convertit en norma.

Finalment manifestam la nostra preocupació per la intenció del departament d'Inspecció de contribuir per igual a potenciar l’ús i del català i el castellà, expressada a la directriu cinquena del Pla quadriennal 2015-2019, quan és evident que és la llengua pròpia de les Balears la que necessita ser potenciada per assolir un ús i coneixement equiparables als del castellà.

Palma, a 6 d'abril de 2016


Notícies relacionades:
Última Hora 7.4.2016
 Mesa sectorial de convocatòria de borses d'interins per al curs 2016-17


A la mesa sectorial de dilluns 4/4/16, es continuaren revisant alguns punts de la convocatòria a borses que havien quedat pendents a la mesa de dijous 31/3/16.

En resum els representants sindicals van demanar per unanimitat:
 • retirar l'apartat sancionador de les bases generals (la Conselleria ho consultarà amb els serveis jurídics). Recordam que UOB no donà la seva aprovació a les bases generals perquè no inclouen les peticions acordades per l'Assemblea de Docents.
 • mantenir les excepcionalitats per impartir matèries (la Conselleria ho farà de forma restringida, adjudicant primer les especialitats a què es té accés per titulació).
Es podrà passar voluntàriament a no disponible en qualsevol moment si no es té plaça adjudicada, i tornar a disponible amb efectes al trimestre següent.

La inscripció serà del 13 al 29 d'abril.
Us ho explicam en detall a continuació:


CONSEQÜÈNCIES DE L'EXCLUSIÓ DE BORSES

A la petició de tots els sindicats que l'exclusió per falta greu o molt greu no representi un temps d'exclusió (2 o 4 cursos respectivament) superior que per a la resta de causes d'exclusió (1 curs) per tal de no duplicar penalitzacions ja dutes a terme mitjançant règim disciplinari, la resposta de la Conselleria ha estat eliminar de l'esborrany de la convocatòria a borses aquesta referència concreta  substituïnt-la per una referència general al que indiquen les Bases generals, que estableixen exactament la mateixa diferenciació que la referència eliminada, de manera que el problema queda sense solucionar a l'espera dels resultats de l'informe jurídic que la Conselleria ha sol·licitad sobre aquest aspecte.

Si aquest informe determina que per a qualsevol causa el temps d'exclusió sigui d'un curs, aleshores la Conselleria publicaria al Boib una Resolució que modificàs les Bases generals.
Des de UOB volem deixar constància del fet que, a la darrera mesa sobre les Bases generals (11/3/16) fórem l'únic sindicat que no donà el vist-i-plau al segon esborrany de les Bases i ens sorprèn, per tant, que la resta de sindicatsreaccioni ara, quan aquestes Bases ja es publicaren al Boib del 17/3/16.


BAREM DE MÈRITS

 • Experiència docent a universitats
Tal com s'acordà a l'assemblea d'interins del 21/3/16, UOB tornà a demanar que l'experiència docent a universitats privades computi la meitat que l'experiència a universitats públiques; recordem que la Conselleria s'hi havia avingut a la MSE del 31/3/16 però que encara no ho hem vist escrit.
Aquest dilluns 4/4/16, la Conselleria ratificà que establiria aquesta diferència de barem però que això implicarà que els interins que hagin presentat la documentació acreditativa d'aquesta experiència, l'hagin de tornar a presentar abans que acabi el termini d'inscripció a borses (29/4/16).
A tal efecte, l'interessat s'ha d'assegurar que a les acreditacions expedides per la universitat corresponent o al contracte laboral de treball, s'hi especifiqui la següent informació:
     - categoria en la qual es desenvoluparen els serveis (adjunt, auxiliar, associat, etc.) segons la nomenclatura de la Llei Orgànica d'Universitats (LOU) tant en el seu primer redactat com en la posterior modificació.
     - anys, mesos i dies treballats.
 • C2 de català
A la MSE del 31/3/16 i sobre la diferència de puntuació entre un C2 de català emès per l'EOI (5 punts) i un C2 de català emès per la junta Avaluadora, la Direcció General de Política Lingüística, la Direcció General de Cultura i Joventud, l'EBAP o l'IEB (2,5 punts), la Conselleria ens remeté a l'Ordre de 21 de febrer de 2013 dient que aquesta indica que el B2 d'EOI correspon al C2 de les altres entitats.

Un cop consultada l'Ordre, continuàvem sense tenir clar aquest aspecte i, en aquesta darrera mesa, tornàrem a demanar explicacions. D'aquestes explicacions només aclarírem que la Conselleria dóna preferència a incentivar els interins a assolir titulacions de règim especial (EOI, Conservatori...) front a titulacions emeses per altres tipus d'entitats. La Conselleria digué que ens donarien hora per explicar-no el tema amb més profunditat.


HABILITACIÓ DE TITULACIONS LINGÜÍSTIQUES
És important recordar que qualsevol interessat en habilitar les titulacions lingüístiques de B2, C1 o C2 ho ha de fer abans de dia 29/4/16 usant el model de sol·licitud el qual, un cop emplenat, s'ha d'entrar al Registre de la Conselleria dirigit a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.

Si algú que ja es troba habilitat no té interès en impartir matèries no lingüístiques en llengua estrangera, segons la Conselleria, no cal que es deshabiliti, basta que no faci ús de la seva habilitació.


RESERVA DE PLAÇA
 Els aspirants que renunciïn de forma justificada per malaltia o maternitat a la plaça que se'ls hagi adjudicat, podran optar, en el seu escrit de renúncia, perquè se'ls reservi la plaça, la qual serà coberta per un substitut mentre es mantingui la causa que dóna lloc a la reserva; la finalització dels fets de causa, s'ha de comunicar per escrit a l'Administració i determinarà la incorporació de l'aspirant a la plaça reservada.

En el cas de malaltia, la plaça es reservarà fins al primer dia lectiu (inclòs) del darrer trimestre escolar. En el cas de maternitat, embaràs o equivalent, es reservarà fins a la finalització de les circumstàncies que originaren la reserva.

El concepte de "reserva de plaça" no suposa cap diferència pràctica amb el concepte de "ajornar la presa de possessió" i, en qualsevol cas, es puntua per experiència docent en el barem de mèrits.


EXCEPCIONS ALS REQUISITS DE TITULACIÓ
La Conselleria inclourà al redactat definitiu de la convocatòria per formar part de les borses la següent explicació sobre les excepcionalitats:
"La fonamentació d'aquestes excepcions és, en essència, la mateixa: les convocatòries, d'un any a l'altre, han sofert modificacions en les titulacions exigides, la qual cosa hauria originat que aspirants amb una experiència docent presumiblement satisfactòria en especialitats a les que, per la seva titulació, varen poder optar, deixarien de ser admesos en aquestes especialitats. Per això, les diferents excepcions procuren valorar aquesta experiència docent desenvolupada en períodes concrets i equiparar-la al requisit de titulació, això sí, impedint que nous aspirants sense la titulació accedeixin a una especialitat que ja no admet com a requisit de capacitació una titulació concreta. L'anterior es completa amb la voluntat de l'Administració de limitar, reduir i finalment extingir progressivament les excepcionalitats, introduïnt períodes transitoris per a què els aspirants afectats puguin obtenir una titulació adequada o reconduint els aspirants a especialitats o funcions per a les quals sí tenen la titulació requerida."
 • Pel que fa a l'excepció que permetia accedir a quasevol especialitat manco les lingüístiques i que fou eliminada del primer i del segon esborrany de la convocatòria, després de la petició unànime de tots els sindicats que aquesta excepcionalitat no sigui eliminada, la Conselleria ha reincorporat l'excepció amb les condicions que ja s'incloïen a la convocatòria anterior:
a) haver estat nomenat entre el 1989 i el 2013 de la mateixa especialitat que se sol·licita i haver-hi prestat serveis un mínim de 12 mesos.
b) haver format part de les borses en el curs 2012-13 i haver prestat servei en l'especialitat que se sol·licita, en el curs 2011-12 o 2012-13
c) no haver estat sancionat per falta greu o molt greu.

I hi ha afegit unes noves condicions amb la següent redacció (les negretes no són originals):
"Els aspirants que acompleixin les condicions esmentades i vulguin acollir-se a aquesta excepció han de seleccionar, en la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria, les especialitats o funcions en què vulguin ser admesos per aplicació d'aquesta excepció. També han de seleccionar totes les especialitats o funcions en què puguin ser admesos d'acord amb la seva tiutlació i, cas de no seleccionar-les totes, l'Administració les seleccionarà d'ofici.
A més, en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals, han de seleccionar, en primer lloc, totes les places disponibles a què puguin optar, d'acord amb les especilitats o funcions i illes en què figurin com a admesos en les borses per l'aplicació de l'annex 4, i amb respecte a les opcions elegides en la sol·licitud pel que fa a les places a mitja jornada, itinerants i/o d'especial dificultat. Cas de no seleccionar-les totes, l'Administració les seleccionarà d'ofici. En segon lloc han de seleccionar les places a què puguin optar per aplicació d'aquesta excepció.
Només en el cas que en aquest procés l'aspirant no obtingui cap de les places seleccionades per tenir la titualció exigida en l'annex 4, se li adjudicarà una plaça en especialitats o funcions objecte d'aquesta excepció, sempre que els hi correspongui per ordre de puntuació.
Si en aquest procés no opté cap plaça, en el procediment ordinari d'adjudicació de substitucions podrà seleccionar, si hi participa, places a què pugui optar, sigui per aplicació de l'excepció sigui per aplicació de l'annex 4.
En el procediment extraordinari d'adjudicació de substitucions se li oferiran totes les places a què pugui optar."


CALENDARI
Recordau que, si no s'indica el contrari, la convocatòria i el tràmit telemàtic per formar part de les borses d'interins per al curs 2016-17 estaran oberts del 13 al 29/4/16.

Aquest dijous 7/4/16 la Conselleria oferirà als sindicats una demostració del procés telemàtic; us en farem arribar una explicació detallada.

Podeu consultar AQUÍ la nota de premsa que tragué la Conselleria sobre aquesta mesa de dia 4/4/16.
Si voleu ampliar informació sobre els processos que afecten els interins, trobareu les explicacions al nostre bloc d'interins.

Si teniu dubtes sense resoldre ens els podeu fer arribar al nostre correu: uob.ensenyament@gmail.com

Continuarem informant.