Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 31 de gener del 2018

UOB reclama la recuperació de les llicències per estudiCircular 78/2018

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, reclama a la Conselleria d'Educació que recuperi les llicències per estudi, que es van deixar de concedir l'any 2012 amb l'arribada de les retallades pressupostàries.

Les llicències s'adjudiquen per concurs públic i propicien la formació del professorat "com un objectiu prioritari de la política educativa, com a factor de millora de la qualitat educativa i com un element indispensable per al desenvolupament personal i professional del professorat", segons s'indica a les convocatòries.

A títol d'exemple el 2011es convocaren 28 llicències retribuïdes per a estudis universitaris, estudis d’anglès de l’EOI i treballs de recerca o projectes de cooperació educativa a l’estranger relacionats amb el lloc de treball, i 12 no retribuïdes per a estudis universitaris i treballs de recerca no necessàriament relacionats amb el lloc de treball.

Actualment la Conselleria només concedeix dos tipus de llicències als docents que ens volem formar en horari laboral: per assistir a cursos de formació, "sempre que el centre pugui assumir amb els recursos propis l’absència del funcionari docent", i per a assumptes propis, sense retribució i de tres mesos com a màxim cada dos anys. Si volem cursar estudis universitaris no ens queda més remei que demanar una excedència.

Des d'UOB demanam la recuperació de la convocatòria de llicències per estudi a partir d'enguany i amb un nombre suficient per als possibles sol·licitants.

Palma, 31 de gener de 2018

dissabte, 27 de gener del 2018

UOB ofereix assistència jurídica als interins contractats en frau de llei

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear posa els serveis jurídics del sindicat a disposició dels interins que han anat acumulant contractes temporals en frau de llei. El 22 de maig de 2017, en compliment de l’acord sorgit per unanimitat a l’assemblea d’UOB de dia 12 de maig de 2017, es procedí a reclamar públicament que els docents interins els quals havien acumulat tres anys consecutius de serveis passessin a ser considerats indefinits no fixos. Vuit mesos després, la Conselleria d’Educació continua fent orelles sordes.

Defensem un dret, no un privilegi, que pertoca a administratius, sanitaris, bombers, docents i altres treballadors de l’Administració que han anat encadenant contractes temporals de manera fraudulenta. Dins l’ensenyament públic no universitari de les illes hi ha docents de diverses matèries que ja són indefinits no fixos; ergo impedir aquest dret a una part de la plantilla fomenta la idea que a l’escola pública de les Balears hi coexisteixen treballadors de primera i treballadors de segona. Considerem la Conselleria principal responsable de la incertesa i inestabilitat generades en els interins, col·lectiu que no ha deixat d’augmentar com a resultat d’anys sense convocatòries d’oposicions i d’una pèssima gestió política.

Per tot això, UOB Ensenyament obre el servei d’assessorament i de demandes judicials als treballadors que vulguin reclamar el dret a ser indefinits no fixos. Els docents interessats a conèixer els tràmits a fer i les condicions econòmiques es poden posar en contacte amb nosaltres a l’adreça ensenyament@uob.cat o a través dels telèfons 971271823 o 693745906.

Palma, a 27 de gener de 2018

dijous, 25 de gener del 2018

Fons social: reivindicacions presentades a la mesa tècnicaCircular 77/2018

Ahir va tenir lloc la mesa tècnica on els sindicats vam aportar propostes de millora del decret de fons social. Tal com ens vam comprometre, els representants d'UOB vam reivindicar l'equiparació en drets als del personal CAIB i del Servei de Salut, a més de l'actualització i millora del text. En resum vam proposar el següent:
 • Ajudes en compensació de despeses derivades d’assistència sanitària, farmacèutica i ortopèdica per al personal docent interí, com els funcionaris de carrera i personal CAIB.
 • Concertació d'una assegurança col·lectiva per cobrir els riscs de mort i d'invalidesa permanent, en els graus de total per a la professió habitual, que impliqui el cessament o l'extinció del contracte, i absoluta per a tot tipus de treball, com també el de gran invalidesa, que s'hagi produït per accident laboral. Com el personal CAIB.
 • Concertació d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial, com el personal del Servei de Salut.
 • Ajudes per jubilació o situacions assimilades, com el personal CAIB i del Servei de Salut.
 • Ajudes per guarderia, com el personal del Servei de Salut.
 • Bestretes per als interins que cobreixen vacants.
 • Equiparar les ajudes per als fills menors de 18 anys (actualment de 38,57 euros) amb les del Servei de Salut (el 2005 ja eren de 45 euros). Inclusió d'adopcions i acolliment (amb resolució d'adopció o sentència judicial i sense necessitat de presentar llibre de família).
 • A les ajudes per als fills menors, que pugin tenir ingressos no superiors al salari mínim interprofessional (ara no poden tenir ingressos).
 • Actualització de les quanties de les ajudes per a l'atenció de persones amb discapacitats, per a llibres i materials didàctics.
 • Permetre la sol·licitud d'ajudes de despeses per matrícula en centres docents en cas de repetició, si no es van demanar per al curs suspès (com al personal CAIB).
 • Inclusió de materials didàctics i de pràctiques a les ajudes per despeses en llibres.
 • Ajudes per estudis també per a la FP de grau superior i per a centres de la Unió Europea.
 • Bestretes ordinàries a retornar en dos mesos en lloc d'un.
 • Bestretes extraordinàries amb un màxim de 10 mensualitats a retornar en 60 mesos, amb diferents trams intermedis.
 • Modificació del termini de presentació de sol·licituds: que sigui des de l'1 de setembre a 30 de juny.
 • Modificació del requisit per demanar ajudis per estudis cursats per fills: que tinguin més de 18 anys i menys de 25 dins l'any natural, i no necessàriament abans del termini de la sol·licitud.
 • Exempció de tenir els 18 anys per als alumnes d'altes capacitats que acaben abans el batxillerat.
Els propers dies es durà a mesa sectorial un esborrany del nou decret.

dilluns, 22 de gener del 2018

En contra del parer general de la comunitat educativa, Serveis Socials defensa l'esborrany de Decret 0-3 al CEIB
El director general de Serveis Socials i Planificació Andreu Horrach, en representació de la consellera de Serveis Socials Fina Santiago, es reuní amb els membres del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) per a presentar l'esborrany de decret que ha de regular els criteris d'autorització dels serveis assistencials de guarda d'infants de 0 a 3 anys.

Horrach explicà en primer lloc que havien sol·licitat reunir-se amb el CEIB arran del malestar generat en fer-se públic aquest esborrany, fet que havia sorprès la Conselleria de Serveis Socials des del moment en què el procediment per elaborar l'esborrany havia seguit les passes que marca la llei.
El director general explicà també que una sentència del Tribunal Superior de Justícia de les IB del 2010 i una altra del Tribunal Suprem que generà jurisprudència, determinen que s'ha de distingir entre centres educatius (escoletes) i centres no educatius (guarderies), fet que suposa que els centres no educatius no puguin ser regulats per la Conselleria d'Educació sinó que simplement s'hagin de regir per la normativa de llicències comercials.
Així, Horrach insistí en tota la seva intervenció en la necessitat de dur endavant aquest esborrany de legislació i defensà el gran bot qualitatiu que suposaria aprovar el Decret a més d'evitar la situació actual en què qualsevol pot demanar una llicència comercial per obrir una guarderia.
Andreu Horrach explicà a més que, a part d'entre 140 i 170 centres autoritzats per l'administració educativa, es té coneixement que existeixen entre 100 i 115 negocis d'activitat econòmica però que l'Administració no pot assegurar quants centres no educatius hi ha exactament perquè no està regulat que sigui obligatori registrar-se per a qui fa feina en aquest àmbit.

En la roda d'intervencions dels membres del CEIB, UOB exposà que:
 •  donam suport a les reivindicacions de l'Assemblea 0-3, ara ja constituïda en associació, i voldríem que els seus representants poguessin venir al CEIB a explicar les seves propostes
 •  l'etapa 0-3 ha de ser considerada etapa educativa i no servei assistencial, tal com prometien els partits que formen el Govern en les respectives campanyes electorals.
 • no es pot regular la situació si no es compta amb un diagnòstic clar de nombre i condicions de centres no educatius
 • s'ha d'iniciar una via d'anàlisi amb una comissió d'experts per poder reconduir els centres assistencials a educatius.
 La majoria de representants d'altres entitats coincidiren en aquestes demandes i n'hi afegiren altres com:
 • beques de menjador per a aquesta etapa
 • necessitat de saber on aniran els infants dels centres que no puguin continuar oberts per no complir la normativa
 • que s'obri l'escoleta de Can Nebot, a Eivissa, que duu 8 anys construïda i encara no ha obert mai
 • que la conselleria de Treball s'impliqui per a evitar que per manca de conciliació laboral i familiar hi hagi d'haver guarderies amb servei nocturn
En resposta, Horrach contestà que
 • realment l'única solució seria que l'etapa 0-6 fos obligatòria i, en conseqüència, educativa però que això seria un desastre per manca de places i infraestructures
 • qualificà de patètic i trist el problema de no poder saber quants centres no educatius hi ha exactament tot i que considerà que a l'hora de decidir si cal o no una regulació, és indiferent el nombre de centres
 • els requisits d'aquest esborrany són bastant inferiors als que marca la normativa educativa al Decret 60/2008 perquè sinó haurien de tancar fins i tot guarderies de centres concertats on els infants hi són ben atesos però que així i tot es troben en la mitjana d'altres comunitats autònomes
 • la CAIB és la penúltima comunitat autònoma en política familiar i Espanya és el setè dels darrers, per darrere de països com Mèxic
Finalment, el director general de Serveis Socials explicà que la tramitació d'aquest esborrany de Decret està aturada i es troba pendent de revisió per part dels serveis jurídics. El que ara vol la Conselleria és treballar el tema amb famílies, patronal, sindicats... i després dur l'esborrany al Consell Social, on hi ha representants de sindicats, dels tercer sector, de la UIB de la FELIB, dels consells insulars, dels ajuntaments, etc.

divendres, 19 de gener del 2018

Reclamam desfibril•ladors per als treballadors dels centres educatiusLa Conselleria ha informat en una nota de premsa que "Educació adquireix 17 nous desfibril·ladors per a l’atenció d’alumnes amb malalties cròniques als centres escolars". Segons diu la nota, actualment 39 centres educatius de les Illes Balears disposen d'aquest equip i amb la nova adquisició arribaran als 56.

Des d'UOB reclamam que aquesta mesura preventiva també tingui en compte el personal docent i la resta de treballadors dels centres educatius, i per això hem sol·licitat que es doti amb desfibril·ladors tots els centres, prioritzant si cal aquells on hi hagi treballadors amb cardiopaties diagnosticades.

dijous, 18 de gener del 2018

La suspensió del grup de treball del Fons social, una presa de pèl!A la comissió del Fons social d'avui dematí els representants d'UOB hem fet constar en acta que consideram una presa de pèl la suspensió del grup de treball de Funció Pública, creat el 20 juliol de 2016 per elaborar una proposta d'unificació i actualització dels decrets dels diferents sectors. Com vam informar, els representants d'Educació van dir que la Conselleria d'Hisenda autoritza revisions dels textos per separat per evitar les comparacions. Divideix i venceràs!

Davant l'anunci per part de l'Administració d'una mesa sectorial les properes setmanes per modificar el decret d'Educació, hem reclamat que abans es convoqui com a mínim una mesa tècnica per treure un primer esborrany, i que no es pretengui tancar a corre-cuita l'actualització d'un text que es ve demanant des de 2004. La nostra proposta ha comptat amb el suport unànime de la resta de sindicats.

Com també hem dit, a les meses que es convoquin exigirem com a mínim els mateixos drets de què disposen els treballadors de Sanitat i Serveis generals. Vegeu AQUÍ la comparativa que vam publicar el novembre passat.

Pel que fa a la comissió d'avui, s'han aprovat:
 • 10 bestretes ordinàries
 • 4 bestretes extraordinàries
 • 43 ajudes per als fills menors de 18 anys (3 denegades)
 • 5 ajudes d'estudis al personal i fills de la comunitat autònoma (2 denegades)

Calendari de properes Meses, convocatòries, etc.


En les meses i reunions d'aquesta setmana, la Conselleria ha informat del proper calendari orientatiu:

OPOSICIONS
 • La publicació de la convocatòria d'oposicions a cossos docents per al 2018 es preveu que es publiqui el 7 de març
 • Les Meses per a treballar l'esborrany de la convocatòria començaran al febrer.
 • Podeu recordar la previsió de places a convocar-se clicant AQUÍ.
 • Us pot interessar, de manera orientativa, consultar la convocatòria del 2017.

FP - PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ INICIAL

 PLA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
 • El mateix 24/1/18 la DG d'FP ha convocat una reunió per a informar sobre el Pla de Formació Professional que la conselleria està elaborant.
 • Aquest Pla tendria una durada de quatre anys.
 • En l'anàlisi de la situació sobre la qual basar el Pla, s'hauran utilitzat les dades de matrícula i d'oferta educativa fins al curs 16-17
 • De moment, el Pla només ha passat pel Consell d'FP.
MODEL LINGÜÍSTIC ESCOLAR
 • També se'ns ha convocat a Mesa el dia 25/1/18 per a informar-nos de a quin punt es troba la tasca d'elaborar un model lingüístic escolar propi de les IB.
 • Us pot interessar rellegir el nostre informe de la MSE de 31/10/17, que fou la darrera en què es tractà aquest tema. Hi trobareu enllaços a tota la documentació treballada fins ara.
 • Per a la MSE de dijous que ve, se'ns ha remès la següent documentació:
 1. Esborrany de les noves instruccions per al PALIC
 2. Model lingüístic a debatre

Continuarem informant.


Avaluació d'assessors i directors de CEP: informació de la Mesa de dia 15

A la Mesa Sectorial d'Ensenyament (MSE) que tengué lloc dilluns 15 de gener, es varen tractar, de forma conjunta, els esborranys que han de regir el procés d’avaluació d’assessors i directors de CEP.

La DG d'FP i Formació del Professorat explicà que la finalitat de les dues convocatòries és establir el procés d’avaluació únicament d’aquells assessors i directors que volen continuar desenvolupant la corresponent tasca. Per tant, aquells que no vulguin continuar ocupant la comissió de serveis, no fa falta que facin res, simplement no han de participar en el procés.

Una de les dades que se’ns facilità és que actualment hi ha 16 assessors i 3 directors de CEP, tots en comissions de serveis d'una durada de dos anys.

Com a novetat principal en aquestes avaluacions que ja es feien se'ns indicà que abans simplement hi havia una comissió de valoració i que ara es pretén establir uns criteris més transparents i objectius, així com l’elaboració d’informes, etc.

L’Administració va destacar que l’entrevista personal amb els interessats la farien per coherència (perquè ambdues parts puguin opinar) però que en cap cas atorgaria punts extres. També varen recordar que els sindicats poden assistir, amb veu però sense vot, en els processos de valoració, ral com passa en els de selecció.

Cal tenir en compte que els interessats en continuar han de presentar la sol·licitud d'avaluació i memòria de les actuacions realitzades en el termini de 20 dies, un cop surti publicat en el BOIB, fet del qual us avisarem; i, tot seguit, enviar a l’adreça snlf@dgfpfp.caib.es una còpia de la sol·licitud en què consti la data d’entrada al registre i una còpia de la memòria.

Per a més informació detallada sobre els informes de valoració, la comissió avaluadora, etc., podeu accedir als següents enllaços:

 Continuarem informant.


UOB denuncia la burocràcia inútil i abusiva de la LOMCE


Circular 76/2018

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, denuncia la burocràcia inútil i abusiva en forma de programacions d’aula, proves externes d’avaluació, etc., que la LOMCE i la Conselleria d’Educació ens imposa als docents i lleva temps a la tasca principal que és la d’ensenyar.

Pensam que és legítim que se’ns demani la programació anual de les assignatures que impartim, amb els continguts, criteris d’avaluació, temporalització, etc., però és absurd que se’ns obligui a especificar dia per dia la programació d’aula, quan tothom sap que durant el curs ens podem trobar amb la necessitat de reforçar determinats continguts o la possibilitat d’ampliar-los, sortides i activitats extraescolars, problemes imprevists amb els recursos, baixes per malaltia, etc.

L’exigència de la LOMCE d’avaluar una quantitat ingent d’aspectes detallats de cada matèria, sovint impossibles d’assolir, obliga a adaptar-hi les programacions i avaluacions i a fer més exàmens, sobrecarrega amb feines improductives i perjudica el procés d’aprenentatge.

Les proves d’avaluació externes ordenades per la Conselleria, per altra banda, lleven hores de feina a l’aula, preparació de classes, correcció d’exàmens, etc., tenen com a finalitat publicar unes estadístiques que es podrien fer a partir de les avaluacions que els centres ja duen a terme, i comporten el perill permanent de ser utilitzades per establir rànquings de centres.

Des d’UOB reclamam a Inspecció Educativa que s’ocupi de comprovar que els centres compleixen la llei en matèria de ràtios i superfícies mínimes per alumne, que disposen dels recursos, espais i condicions de treball adequats, i que vetlli en definitiva per la qualitat de l’ensenyament, i deixi d’actuar com a còmplice de la LOMCE sobrecarregant-nos de tasques inútils i de cara a la galeria. Així mateix, exigim una vegada més competències plenes en ensenyament i la derogació immediata de la LOMCE.

Palma, 18 de gener de 2018

dimecres, 17 de gener del 2018

INFORME: Segona mesa tècnica sobre projecte d'ordre d'orientació

  

Avui dematí s'ha duit a terme a la Conselleria la segona i darrera mesa tècnica per tractar el segon Esborrany del Projecte d’ordre sobre els serveis d’orientació educativa, social i professional en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,. (vegeu AQUÍ informe sobre la primera mesa).

D'aquesta reunió podem destacar:
 • Article 19, Concepte i estructura dels DO: El professorat de FOL ja no surt com a membre dels departaments d'orientació per aplicació del ROC, a indicació de Planificació. De totes maneres han dit que ho tornaran a parlar amb Planificació, perquè el text manté a l'article 20 les funcions d'aquests docents.
 • Article 25, Tipologia d'Equips Especialitzats i finalitat: El suport dels equips també s'oferirà als departaments d'orientació, tal com apareixia al primer esborrany.
 • Article 27, Gestió dels Equips Especialitzats: Des d'UOB hem demanat que l'elecció dels directors es faci "a proposta dels components del propi equip", com constava al primer esborrany, i no aplicant la Resolució de concurs de mèrits per a la selecció de directors com es proposa al segon. Han dit que ho revisaran.
Els representants de la Direcció General d'Innovació han informat sobre la situació actual dels diferents serveis. Es preveu que a finals de gener o principis de febrer es convoqui la mesa sectorial per aprovar el text definitiu.

Per part de l’Administració han assistit el director general d’Innovació, Jaume Ribas, la coordinadora del Servei d’Atenció a la Diversitat (SAD), Asunción Sempere, la directora del Institut per a l’Educació de la Primera Infància, Francisca Mas, i els responsables del SAD Antònia Magraner, Juan Carlos Piñero i Concepció Lladó.

Concert CANÇONS DE LLIBERTAT


Dissabte, dia 27 de gener, a les 20 h, a la Parròquia de Cas Con Cas Concos, CANÇONS DE LLIBERTAT. Concert commemoratiu del XXè aniversari de la presentació del disc Vou veri vou per no dormir.

Hi estau convidats!

dimarts, 16 de gener del 2018

INFORME: Mesa sectorial sobre mesures d'estabilitat 2018-2019Avui dematí ha tingut lloc la mesa sectorial per tractar possibles mesures d'estabilitat per al personal interí de cara al curs 2018-2019. Els representants d'UOB hem subscrit la proposta següent per donar resposta a les circumstàncies excepcionals que afecten el col·lectiu a les Balears:

1. Que el barem sigui l’ordre de prioritat en el procés d’adjudicacions de destinacions provisionals.

2. Que al procés d’adjudicacions de substitucions i vacants sobrevingudes a partir de l’1 de setembre i posteriors tenguin prioritat:
 
 • a. Els docents interins majors de 55 anys amb 10 anys com a mínim d’experiència prèvia a centres públics a les Illes Balears.
 • b. La resta de docents interins que tenen més de 10 anys d’experiència prèvia a centres públics de les Illes Balears.

3. La convocatòria anual d’oposicions.

L'hem presentada conjuntament amb els sindicats Alternativa, CCOO i UGT i en podeu veure el text complet AQUÍ.

La Direcció General de Personal Docent ha recollit les propostes presentades pels diversos sindicats i convocarà una nova mesa amb una proposta de la Conselleria, que enviaran amb temps suficient perquè es pugui debatre dins cada sindicat. També aportaran informació sobre el nombre exacte d'interins, el tipus de plaça que ocupen (vacants, de quota, substitucions...), els que són de llarga durada, etc. En tot cas continuen descartant que en el cas de les Balears es pugui reduir el percentatge al 8% amb les tres properes convocatòries d'oposicions, tal com s'estableix a l'acord estatal del 29 de març de 2017 signat amb CCOO, UGT i CSIF, degut al nombre desbordat d'interins. Ho han comparat amb el cas d'Astúries, on els darrers tres anys han tancat set escoles per manca d'alumnes i en mantenen una amb set professors i quatre alumnes. Des de Madrid, emperò, continuen amb el "cafè para todos" sense tenir en compte el rècord absolut de les Balears en nombre d'interins i alumnes nouvinguts.

També s'ha aprovat un reglament de funcionament de les meses sectorials.

Continuarem informant.

dilluns, 15 de gener del 2018

INFORME: Mesa tècnica sobre projecte d’ordre d’orientacióDijous 11 de gener va tenir lloc la mesa tècnica per tractar el segon Esborrany del Projecte d’ordre sobre els serveis d’orientació educativa, social i professional en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que continuarà en una segona mesa prevista per al proper dimecres. La Direcció General d’Innovació va reiterar que el nou model, que assigna orientadors als CEIP i augmenta les hores de presència i intervenció directa, és en resposta a la demanda de les direccions dels centres.

Com ja vam fer a la mesa sectorial de 29 de novembre, des d’Unió Obrera Balear vam reclamar que es respectin les peticions dels Equips d’Orientació, que en resum consisteixen en potenciar el treball en equip i mantenir la independència respecte als centres educatius, tal com estableix el Decret 39/2011 d’atenció a la diversitat, i vam expressar el nostre desacord pel fet que el nou model no s’hagi consensuat amb els professionals que l’hauran d’aplicar.

Els representants de la Conselleria van dir que el retard en dur a mesa tècnica aquest segon esborrany es deu a la manca de personal a la Direcció General. Recordem que el primer text era de maig de 2016. Van afegir que aquesta legislatura hi ha 42 orientadors més, que representen un augment del 15%, i que les noves instruccions es poden consultar a la web d’Atenció a la Diversitat. Pel que fa als PTSC van dir que no s’ha augmentat el nombre de places però sí la xifra d’educadors socials, si bé van afirmar que no tenen intenció d'anar substituint els primers pels segons.

Van informar que dels 160.000 alumnes que hi ha a les Balears 5.926 són NEE (el 3,7%), dels quals 590 estan escolaritzats a centres d’Educació Especial; que la majoria dels NEE són de retard maduratiu i que en els NESE predomina el trastorn d’aprenentatge. Tot seguit van explicar diversos aspectes de la funció d’orientació. Continuant amb dades estadístiques, van dir que ara hi ha 154 places als equips d’orientació, que 34 són d’orientadors assignats a CEIPs i que el curs 18/19 es vol duplicar la xifra fins a la seixantena. Van destacar la formació permanent que s’ha destinat als EOEP els dos darrers anys.

Vegeu dades estadístiques de places que van mostrar en pantalla:


Tot seguit es va passar a la discussió del nou Esborrany, de la qual en podem destacar el següent:
 • La dotació de places dels serveis es farà per concurs públic. Des dels sindicats es va demanar que es consolidin com a plantilla orgànica.
 • S'està cercant un espai físic per als equips especialitzats i se'ls proporcionarà ordinadors.
 • Tot i que no consta al segon esborrany, el text se sotmetrà al dictamen del Consell Econòmic i Social.
 • Hi ha la voluntat de concertar també els equips d'orientació dels centres de primària.
 • Article 4, Finalitat de l'orientació educativa, social i professional: Les finalitats que la Conselleria pot encomanar als orientadors dins l'apartat "qualsevol altra" es refereixen a escolarització, participacions a comissions, etc.
 • Article 8, Formació: Des d'UOB vam demanar que hi consti que l'oferta formativa promoguda per l'Administració serà "suficient".
 • Article 10, Funcions dels serveis d'orientació: Des d'UOB vam demanar que a les funcions del PTSC s'hi afegeixi "Participar a les comissions d'escolarització per la direcció dels EOEP". Se'ns va contestar que els EOEP ja hi participen i decideixen qui hi va. Pel que fa a les funcions dels orientadors que desapareixen de les específiques, són al nou apartat de funcions generals dels serveis d'orientació.
 • Article 13, Unitats d'orientació als CEIP. Concepte i estructura: Sobre la petició que els PTSC tinguin perfil de treballador social, el RD de titulacions no permet especificar un perfil determinat a les places.
 • Pel que fa a l'adjudicació d'orientadors als CEIP en funció d'unitats, en lloc de xifres d'alumnes com deia el primer esborrany, s'ha fet així perquè el criteri és menys restrictiu. Alguns municipis no arribaven a les xifres requerides.
 • Es va aclarir que els centres de dues línies també tindran l'orientador compartit. En general s'especificarà als criteris de plantilla.
 • Article 16, EOEP. Concepte i estructura: Els nombres d'alumnes NEE, NESE, etc. per distribuir els centres del sector en zones, així com els percentatges d'alumnes per decidir si el centre és d'atenció preferent s'establiran als criteris de quota. No especifiquen el mínim dels percentatges d'alumnes per decidir si el centre és d'atenció preferent perquè consideren que queda establert a l'apartat 3 de l'article 13, sobre adjudicació d'orientadors als CEIP en funció d'unitats.
 • Article 17, Funcions específiques dels EOEP: Vam demanar que tal com a l'article 12 s'estableix que els EAP s'han de coordinar entre sí, aquesta funció també consti per als EOEP.
 • Des d'UOB vam exposar la queixa dels EOEP per la manca de temps de què disposen per dur a terme el servei de préstec i recursos als centres. Van contestar que els directors tenen hores de coordinació suficients per a aquestes tasques. 
 • Article 18, Direcció dels EOEP: Els representants de la Direcció General van dir que el dia de les reunions i el temps del treball dels membres de l'equip es definiran a les instruccions. Les hores adjudicades a l'equip en funció del nombre de membres han desaparegut al segon esborrany perquè es decideixen als criteris de quota. Es va constatar que el redactat d'aquest apartat s'ha de millorar.
 • Es va demanar que es canviï la denominació de "representant del personal" per "cap de personal".

El text encara ha de passar pels serveis jurídics.

Per part de l’Administració van assistir a la mesa tècnica el director general d’Innovació, Jaume Ribas, la coordinadora del Servei d’Atenció a la Diversitat (SAD), Asunción Sempere, la directora del Institut per a l’Educació de la Primera Infància, Francisca Mas, i els responsables del SAD Antònia Magraner, Juan Carlos Piñero i Concepció Lladó.

divendres, 12 de gener del 2018

UOB proposa un model d'oposicions que elimina la prova escrita i els exercicis teòrics i prioritza la capacitat didàcticaCircular 75/2018
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, davant l'anunci del Ministeri de possibles canvis en el model d'accés a cossos docents, i després de debatre el model a defensar a les assemblees de 28 de juliol, 22 de setembre, 15 de novembre i 15 de desembre de 2017, ha arribat a aquestes conclusions:

1.- En el sistema d’accés a la Funció Pública s’ha de valorar la capacitat docent de l’aspirant. Els coneixements de la matèria s’han de donar per suposats des del moment que aquest té la titulació requerida per poder participar en el concurs-oposició. En conseqüència hem decidit eliminar la prova escrita i els exercicis teòrics.

2.- El sistema d’accés ha de ser just en la mesura que no ha de tancar portes als interins que fan feina i no disposen de gaire temps per preparar els temaris d’oposició, ni tampoc a les persones que fa poc que han acabat els estudis i encara no han entrat en el sistema de substitucions i no han tingut oportunitat de treballar i, per tant, de tenir una bona puntuació en la fase de concurs.

Per tot això la nostra proposta és:

Una oposició-concurs en la qual els aspirants defensaran oralment un tema escollit entre els que hauran sortit per sorteig. L’aspirant disposarà de dues hores per a preparar-ne l'exposició, en la qual demostrarà el grau de coneixement del tema i les aptituds pedagògiques, didàctiques i tècniques i farà ús dels recursos que consideri oportuns. El tribunal avaluarà i notificarà a l’Administració la qualificació de cada aspirant. La prova serà eliminatòria.

L’administració baremarà els mèrits i l'experiència dels aspirants que han passat la fase d’oposició i els ordenarà en ordre decreixent amb la puntuació obtinguda entre oposició i baremació del concurs. S’adjudicaran les places de l'oferta segons l'ordre de la llista.

L’oferta de places es dividiria en dos grups per tal que tothom tengui oportunitats, un per a interins amb experiència i un altre per a la resta, en el benentès que ambdós grups compartiran el mateix model de prova i criteris de qualificació.

El nostre model també incorpora els següents aspectes, acordats en assemblea:
 • Actualització dels temes d'acord amb les necessitats de l'alumnat, en constant evolució.
 • Publicació dels ítems, de la puntuació i dels criteris de qualificació dins la convocatòria.
 • Rúbrica a disposició dels aspirants que ja s’han examinat per saber els ítems assolits.
 • Resposta escrita i argumentada a petició dels aspirants en relació a la qualificació obtinguda.
 • Elecció del president del tribunal per sorteig.
 • Eliminació de l’experiència com a professor de Religió al barem.
 • Baremació de l’experiència docent a la universitat.
Properament informarem sobre la nostra postura respecte al model d'oposicions que ens ve imposat des de Madrid.

Palma, 12 de gener de 2018

dimecres, 10 de gener del 2018

NOUS CURSOS DE FORMACIÓ A DISTÀNCIACALENDARI:
-Inscripció: en el Portal del Personal, del 13 al 24 de gener de 2018, ambdós inclosos.
-Llistes provisionals d’admesos: 25 de gener de 2018 a les 15 h.
-Confirmació: del 26 de gener al 4 de febrer de 2018.
-Llistes definitives: 6 de febrer de 2018.
-Inici dels cursos del segon trimestre: 8 de febrer de 2018. (al Moodle: fweib.caib.es)
-Finalització dels cursos del segon trimestre: 21 de març de 2018.

CURSOS:
-L'educació afectiva i sexual. Amb tots els sentits
-Moodle. Plataforma d'aprenentatge. Iniciació
-Scratch. D'usuari a creador de projectes
-AbiesWeb. Programa de gestió de la biblioteca escolar (bibliotecari)
-Prevenció de les adiccions
-Aprenentatge cooperatiu
-Eines i recursos google per a la tasca docent 1
-Aprenentatge basat en projectes
-Inverteix la teva classe. Flipped classroom
-M-Learning. Ús i creació d'apps educatives
-Eines i recursos google per a la tasca docent 2
-Edmodo. Xarxa social educativa

dimarts, 9 de gener del 2018

Reclamam el pagament de dobles càrrecs

 

Circular 74/2018

Com és sabut, els docents de secundària que fan de tutor i cap de departament en centres petits, on és inevitable que es doni aquest cas, no cobren el complement de tutoria, ni se’ls té en compte la tutoria a l’hora de baremar en els procediments on pertoqui, per exemple el concurs de trasllats.

Aquests fets representen una clara una vulneració del principi d'igualtat i una discriminació en relació a la resta del professorat que desenvolupa la funció tutorial, a més de vulnerar el que disposa l'apartat 13 de l'acord del Consell de Govern de 28/07/2006 i la resolució de la consellera d'Educació de 31/07/2007, que han recuperat la vigència d'acord amb el que estableix la disposició addicional setena de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, que aixeca la suspensió del pagament de tots dos complements retributius, que no són en absolut incompatibles.

Per aquest motiu hem reclamat a la Conselleria que siguin abonades als docents afectats les quantitats no percebudes del complement de tutoria durant el curs 2017/2018, i els siguin computats els mèrits corresponents, tal com ho estableix la normativa vigent. També hem fet un model individual de reclamació per als afectats, que ens podeu demanar a ensenyament@uob.cat

dilluns, 8 de gener del 2018

20 anys de competències educativesAquest mes de gener es compleixen 20 anys de la transferència de les competències en educació a les illes Balears. Reproduïm tot seguit el comunicat de premsa que vam emetre el 2 de desembre de 2016:

UOB reclama plenes competències en Educació

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, Sectorial d'Ensenyament, insta el Govern de les Illes Balears a reclamar plenes competències en Educació per evitar dependre contínuament dels canvis del color polític del Govern espanyol i el consegüent caos legislatiu.

Les competències educatives transferides el gener de 1998 van suposar el traspàs de les funcions administratives de l'antiga Direcció Provincial i poca cosa més, mentre Madrid es reservava els ensenyaments mínims dels currículums, els requisits bàsics d'avaluació i l'ordenació del sistema educatiu, entre molts altres.

La potestat del Ministerio sobre l'avaluació és la que ha estat a punt d'imposar les revàlides, ara pendents d'un hipotètic pacte educatiu entre PP, PSOE i Ciudadanos que si s'arriba a assolir, cosa que està per veure, penjarà d'un fil fins que algun partit recuperi la majoria absoluta al congrés de diputats i torni a fer i desfer al seu gust.

Pel que fa a l'eufòria d'alguns davant la notícia de la supressió de les revàlides, cal no oblidar que la LOMCE continua aplicant-se a tota màquina i impedeix, per exemple, la formació integral dels alumnes amb la reducció d'hores de matèries artístiques i filosofia, elimina l'assignatura d'Història i Cultura de les Illes Balears a Batxillerat, obliga a estudiar la Corona de Castella, de la qual mai no n'hem format part, o fa possible acabar l'ESO sense haver vist la Guerra de Successió i Felipe V de Borbón, origen de l'actual configuració del l'Estat espanyol.

Per tot plegat des de la Sectorial d'Ensenyament d'Unió Obrera Balear reclamam competències plenes en Educació i un pacte educatiu a les Illes que permeti planificar amb tranquil·litat, sense haver d'estar pendents de la inestabilitat política d'Espanya i els interessos espuris dels partits polítics de torn.

Palma, 1 de desembre de 2016


Diari de Balears:
Diario de Mallorca:
AraBalears: