Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 29 de juny del 2016

Els docents de la permanent del Consell Escolar, nomenats sense respectar la representativitat


Els dos nous sindicats educatius podrem tenir veu i vot al Consell Escolar de les Illes Balears, després de devuit mesos d'estar-ne exclosos, des que l'horabaixa d'aquest 27 de juny es constituís el nou CEIB, que torna a la composició anterior a la retallada de 2012. Si per una banda podem dir que per fi s'ha fet justícia, per altra hem de lamentar que l'elecció dels representants dels docents a la comissió permanent es va fer sense respectar la representativitat sorgida de les eleccions sindicals de 2014. Ho explicam:

El CEIB treballa a partir de tres òrgans col·legiats: la comissió permanent, tres comissions específiques i el plenari. La comissió permanent debat, elabora i eleva els informes al plenari del CEIB. És, per tant, l'òrgan on es prenen les decisions importants, que després es ratifiquen al plenari.

D'un total de deu representants del professorat que són membres del CEIB, dos poden formar part de la comissió permanent com a titulars amb veu i vot, i dos més queden com a suplents per si un dels titulars es dóna de baixa temporal o permanent.

En un recés del plenari de 27 de juny, cada col·lectiu representat al CEIB hagué de votar els seus membres per a la comissió permanent, de manera precipitada i sense temps per debatre o reflexionar sobre les diferents propostes presentades.

D'entrada es presentaren dues propostes:

- la de l'STEI, que incloïa un titular i dos suplents d'aquest sindicat més un titular de UGT.


- la nostra, consistent en aplicar el criteri objectiu de la representativitat, de tal manera que els dos sindicats majoritaris a l'ensenyament públic tenguessin un titular cada un. Els suplents podien ser un per al sindicat majoritari de la concertada i l'altre a consensuar.

Aquest segon criteri va comptar amb el suport inicial d'Alternativa, UOB, ANPE, USO i FSIE. CCOO no es pronuncià, UGT només estava interessat en un repartiment que li garantís un titular, cosa impossible respectant la representativitat, i STEI es negà a acceptar una proposta en què el segon titular fos per a la segona força sindical de l'educació pública.

L'STEI també s'oposà a les propostes d'ajornar la votació o de votar prèviament si es volia aplicar el criteri de proporcionalitat.

Davant la manca de temps per dur a terme un debat en profunditat, es passà a votar la darrera proposta de l'STEI:
 • 1r titular: G. Caldentey (STEI)
 • 2n titular: M. Alarcón (UGT) 
 • 1r suplent: M. A. Santos (Alternativa)
 • 2n suplent: J. Gual (USO, Concertada)
El resultat de la votació fou el següent:
 • a favor: 8 (STEI, Alternativa, ANPE, CCOO, UGT, USO)
 • abstenció: 1 (FSIE)
 • en contra 1 (UOB)
En conclusió, no podem dir que aquesta nova etapa del CEIB comenci bé pel que fa a la representació dels docents, des del moment que la composició de la permanent no respon a la voluntat democràtica de les urnes.

Nota del blog del Consell Escolar:
CONSTITUCIÓ DEL CEIB

dimarts, 28 de juny del 2016

L'acord marc, paper banyat!Circular 41/2016

Quan es compleixen nou mesos de l'acord marc, signat pels sindicats STEI, CCOO i ANPE, no només s'ha demostrat la seva magror, motiu pel qual fou rebutjat pel 69,5% dels docents, sinó que cada dia que passa és objecte d'incompliment per part de la Conselleria. Fem-ne un repàs:

1) «Ràtios màximes de 20 alumnes a 4t d'EI»
La Conselleria ha descobert de cop i volta que no hi ha aules a bastament per desdoblar grups i força centres i famílies a decidir entre ràtios elevades o renunciar a biblioteques, aules de música, etc. El text ja es curava en salut prometent al mateix temps que «Es rebaixaran les ràtios dels grups de 4t d’EI a 20 alumnes/grup per mitjà de: desdoblament de grups, dotació de +1 o mesures de planificació d’escolarització.»

2) «Negociació dels currículums LOMCE»
Els currículums LOMCE s'havien de fer «a través d’un procés participatiu a més de passar i ser negociats en la Mesa Sectorial d’Educació i el Consell Escolar». A l'hora de la veritat han estat redactats per la Conselleria, s'han desestimat les al·legacions amb respostes de dues retxes i no s'han negociat en Mesa Sectorial.

3) «Minimització dels efectes de la LOMCE sobre determinades matèries»
Ben al contrari, la implantació a les Balears de sis hores de lliure disposició a ESO perjudica les matèries artístiques i no es preveu la dotació de mitges jornades de Música i Dibuix, com es va fer el curs 15-16 per pal·liar l'escabetxina. Les optatives d'ESO i els itineraris artístics de Batxillerat també queden molt tocats.

4) «Negociació de la reducció de tres hores lectives dels majors 55 anys»
L'acord marc deia que la Conselleria negociaria les tres hores en Mesa Sectorial, però als criteris que s'han imposat sense negociar a Primària es perd una hora lectiva de reducció i passen a tenir-ne dues lectives i una complementària, i a Secundària continuen amb una hora lectiva i dues complementàries.

5) «Paga de Nadal efectiva el curs 2015-2016»
L'acord deia que el 50% pendent de la paga de Nadal, és a dir 91 dies, s'havia de fer efectiu "el curs 2015-2016". Després la Conselleria ho deixà per a "2016" en una mesa sectorial, i ara el BOIB ha anunciat que seran 22 i no 91 els dies que ens abonaran, sense afegir cap previsió pel que fa als 69 restants.

Pel que fa a la «Percepció el 2016 de les retribucions en situació d’Incapacitat Temporal», continuen els descomptes per malaltia com en els pitjors temps del PP i no s'han convocades les Meses General i Sectorial corresponents, i quant a la «Creació el 2016 del Servei de Prevenció de Riscs Laborals a l’àmbit educatiu», les úniques notícies que tenim és que està pendent d'aprovació pressupostària.

Allò que la Conselleria sí que ha complit com un rellotge ha estat l'«Increment de la plantilla i convocatòria d’oposicions d’Inspectors», mentre continua la incògnita sobre les especialitats i nombre de places de les oposicions de docents per a 2017. De les mesures professionals i econòmiques anunciades s'ha aconseguit que els sexennis es comencin a cobrar per setembre i poca cosa més.

Un balanç pobríssim, tant per manca de finançament com per decisions polítiques, que deixa la comunitat educativa de les Balears sota mínims i ens obliga a no baixar la guàrdia. Ni tan sols la paralització i derogació de la LOMCE, que l'acord marc preveia en cas d'un canvi de govern a l'Estat espanyol, no té traces de convertir-se en realitat sinó més aviat el contrari. Davant aquest horitzó, la reivindicació d'una educació de qualitat i en català continua essent imprescindible.

Palma, 28 de juny de 2016

dilluns, 27 de juny del 2016

Plataforma CREA: No, no estem satisfets. La lluita continua!COMUNICAT DE PREMSA

PLATAFORMA CREA (Plataforma de coordinació entre els docents de Música, Art Dramàtic, Plàstica i Disseny) 

NO, NO ESTEM SATISFETS. LA LLUITA CONTINUA!

El cicle de mobilització social que hem viscut en l’àmbit de l’educació s’ha intentat tancar amb el canvi de Govern. Des dels governs entrants que han canviat el mapa polític dels nostres pobles, ciutats i illes, se’ns ha fet arribar el missatge que el conflicte havia acabat, que ara es tractava de convertir la legislatura en la recuperació de les retallades de l’anterior Govern, un discurs que dista molt de la realitat. Durant els dArrers mesos hem hagut de veure com les passes per a pal·liar els efectes de la LOMCE pel que fa a les assignatures artístiques son mínimes. El col·lectiu de docents d’educació artística ens hem trobat que les nostres àrees s’han anat reduint de forma progressiva amb l’aplicació de la LOMCE; una llei estatal que té el rebuig de la major part de les formacions parlamentàries i el compromís d’aquestes en derogar-la però que encara ens fan empassar.

Tanmateix sembla que als dirigents de la Conselleria no els interessa l’art. És fàcil omplir-se la boca amb la paraula cultura però la realitat és que no s’ha fet pràcticament cap esforç per a que l’educació artística aparegui amb normalitat dins dels currículums. En definitiva, els nous currículums LOMCE de les Illes Balears han estat cuinats sense cap tipus de consens amb la comunitat educativa. Encara no sabem els noms de les persones que han dissenyat aquests currículums estantissos que confirmen la mort de l’educació artística.

Anem per parts:

A Secundària només serà obligatori cursar, durant el primer curs, tres hores setmanals de Música i Educació Plàstica. Després, l’alumnat podrà continuar els seus estudis de 2n, 3r i 4t de l’ESO sense tornar a estudiar aquestes dues matèries. En la majoria de les Comunitats Autònomes, s’han destinat més hores obligatòries a aquestes assignatures. El fet que només sigui obligatori cursar-les durant el 1r curs, impedeix que aquestes disciplines tenguin continuïtat durant l’etapa educativa. Un altre aspecte preocupant és que, de cara al proper curs, no es preveu ofertar les 36 mitges jornades de Plàstica i Música que la Conselleria va treure l’agost passat per compensar les retallades, ni tampoc matèries plenament consolidades com Imatge i Expressió, Taller d’Artesania i Taller de Teatre. També cal destacar que a PMAR desapareix Música.

En quant al Batxillerat d’Arts, els alumnes podran finalitzar aquests estudis sense haver cursat Anàlisi Musical, Dibuix Artístic, Llenguatge i Pràctica Musical, Volum, Història de la Música i la Dansa, etc., però sí havent cursat l’optativa de Religió, que no té relació alguna amb les arts. Es dinamiten els itineraris artístics en un caixó desastre que d’Arts en té ben poc. El passat 10 de juny, la Conselleria informà que “els centres que ja imparteixen el Batxillerat Artístic continuaran impartint-lo.

En el cas de l’IES Josep Maria Llompart se suprimeix un grup, degut a que es creen dos grups nous (mig a Calvià, mig a Llucmajor i un a Marratxí)”. Ens sorprèn que no informi també de les retallades que ens arriben d’altres centres. A l’IES Antoni Maura, el Departament d’Educació Plàstica durant el curs 2015-2016 no ha pogut impartir diverses matèries que ja estaven consolidades: Taller de Gravat i Taller de Pintura. El proper curs deixarà d’ofertar Taller de  Fotografia. A tot això i després d’haver reduït a mig grup el 2n de Batxillerat d’Arts Plàstiques, la Conselleria es planteja dur a la pràctica, de cara al proper curs, una reducció idèntica en el 1r de Batxillerat de la mateixa modalitat.

El Departament d’Educació Plàstica i Visual, el claustre, l’alumnat i els pares de l’IES Berenguer d’Anoia
també han manifestat preocupació i malestar perquè la Conselleria té previst reduir mig grup de 2n del Batxillerat d’Arts, un Batxillerat que, en aquest centre, té més de quinze anys d’història. D’altra banda, si s’arriba als 50 alumnes matriculats, no es suprimirà mig grup més de 1r. A més, es planteja la possibilitat de mesclar els alumnes de distintes modalitats.

A l’IES Mossèn Alcover actualment tenen dos grups però es vol suprimir mig grup de 1r de Batxillerat d’Arts a l’espera del nombre d’alumnes matriculats. De la mateixa manera, es contempla la possibilitat de mesclar mig grup amb altres batxillerats.

Als ensenyaments de Règim Especial, la Plataforma CREA va obtenir el compromís del conseller per dotar una plaça de coordinador d’ensenyaments artístics, les seves funcions eren elaborar un mapa dels recursos en educació artística que permetés planificar i racionalitzar l’oferta educativa al territori, coordinar els estudis entre els diferents centres, els diferents nivells i els seus entorns; promocionar els estudis i impulsar la  formació permanent del professorat i la innovació.

I què fa la Conselleria? Pel que fa als ensenyaments de Règim Especial, la Conselleria va posar la plaça i li va designar una persona, però no s’acompleixen les funcions acordades. En quant a Secundària mira cap a un altre costat sense donar resposta alguna a les demandes del professorat, ja que és des d’on pot  estalviar-se més doblers i personal. Al Batxillerat d’Arts, s’amaguen les xifres reals rere la previsió del nombre d’alumnes matriculats i la creació de dos nous grups. Recordem que hi ha instituts que tenen dificultats per arribar al nombre de matrícules que se’ls exigeix per evitar suprimir més grups. En definitiva, incompliments de compromisos, excuses i medalles per intentar amagar una retallada històrica de les arts.

Des de la Plataforma CREA observem i denunciem amb absoluta perplexitat la indiferència i fredor, per part d’aquest Govern, cap a les arts. Reclamem fets envers de postureig, no és moment de penjar-se medalles sinó de complir les promeses. Si l’objectiu de l’Administració és seguir retallant i convertir les arts en ensenyaments purament residuals, no en serem còmplices.

Palma, 24 de juny de 2016

dimecres, 22 de juny del 2016

Assemblea de Docents: Una àmplia majoria dels centres que han participat en la votació sobre el futur de la caixa, decideixen mantenir els doblers


Reproduït del blog de l'Assemblea de Docents:

El passat dimecres 8 de juny a les 24 hores finalitzava el termini per a què les assemblees de centre de les Illes Balears decidissin el futur de la caixa de resistència. La pregunta del referèndum de dimecres, plantejava dues opcions: mantenir o no els doblers de la caixa de resistència per continuar amb les reivindicacions i la lluita dels docents. En el cas que es decidís mantenir els doblers, les despeses que es puguin produir en el futur, s'aprovarien, com s'ha fet sempre en assemblea.

Els resultats provisionals obtinguts són els següents:
Han votat 56 assemblees de centre, de les quals, 47 han votat SI a mantenir els doblers de la caixa de resistència i 9 NO. Els resultats detallats per centres s'enviaran a totes les assemblees per a què puguin esmenar qualsevol error que s'hagi pogut produir en el procés. El període de reclamacions es tancarà el pròxim divendres 17 de juny a les 23 hores. L'endemà matí donarem els resultats definitius i es faran les valoracions de la coordinadora.

dimarts, 21 de juny del 2016

La conselleria continuarà homologant cursets dels sindicals


La Conselleria ha convocat una mesa sectorial extraordinària el 5 de juliol per tractar l'esborrany d'ordre d'homologació de formació permanent.
L'esborrany fa referència a un proper Decret que regularà la formació permanent i que al seu article 19 manté l'homologació dels cursets organitzats pels sindicats.
Des d'UOB continuam pensant que la formació ha d'anar a càrrec de l'Administració i ens oposarem un cop més a aquesta homologació, que consideram innecessària, pot dur a males pràctiques i ha ocasionat escàndols de malversació de fons.

Jaume Sastre: "Molts docents estan descontents amb el Govern Armengol per la manca de valentia política"


Reproduït de dbalears.cat:

Molts docents estan descontents amb el Govern Armengol per la manca de valentia política 
Jaume Sastre | 21 juny 2016

Un fotimer d'analistes polítics coincideixen a afirmar que la "marea verda" va ésser decisiva a l'hora d'enviar l'any passat Bauzá i el PP a l'oposició i propiciar un canvi de govern. El malestar que existeix per les sales de professors amb el govern actual (PSOE i MÉS que compten amb el suport extern de PODEMOS) és innegable. Aquest descontentament està provocat per la manca de valentia política l'hora de fer front a dos temes vitals: la LOMCE i les retallades econòmiques.

Pel que fa a la LOMCE, el govern Armengol personalitzat en el conseller d'Educació, Martí March, acovardit per les pressions de les grans editorials madrilenyes, no va voler signar el decret llei que li demanava l'Assemblea de Docents i que reduïa al mínim els efectes de la LOMCE.
I pel que fa a les retallades, aquest mateix govern, que es caracteritza per defugir plantar cara a l'espoli fiscal, no ha volgut agafar el bou per les banyes i lluitar d'una manera desacomplexada contra fets inqüestionables que clamen al cel:

Extremadura (1.086.645 habitants): pressupost de 2016: 5.197,4 milions d'€. Destina a Educació 938,5 milions (5,9% més que el 2015), 863,7 euros per habitant.
Illes Balears (1.106.753 habitants): pressupost de 2016: 4.241 milions d'€. Destina a Educació 817,21 milions (5,36 % més que el 2016), 738,4 euros per habitant; és a dir, 125,3 euros menys que Extremadura.
El 2015 Extremadura va invertir 1.063.651.992 euros en Educació, mentre que el pressupost a les Balears va ser de 800.597.499 euros.

Per descomptat, cal felicitar-se pels doblers que Extremadura inverteix en Educació; ara bé, el que és indignant és que Balears on patim un espoli fiscal crònic de 3500 milions d'euros anuals tinguem un pressupost misèrrim que ens condemna, per només citar dos exemples, a haver de tenir en aquests moments centenars d'alumnes en barracons o aules prefabricades, o 48 centres de Primària amb ràtios il.legals.

Assemblea de Docents: Campanya ràtios il·legals

 


Reproduït del blog de l'Assemblea de Docents:


Fa uns dies que la Conselleria ha tancat la quota pel curs vinent i les previsions de grups a cada nivell als centres de les Illes. Ens hem quedat estorats quan anuncien que s'estan complint els acords i que la mitjana de ràtios és adequada... A nosaltres ens ha arrbat informació del contrari. 49 centres ja ens han comunicat que tenen previstes ràtios il·legals pel curs vinent (recordem que els grups no poder superar els 25 alumnes per llei). Només parlam de CEIPs, ja que en aquest casos, la Conselleria no pretén desdoblar a partir de 25 com marca la llei. Aquest fet, ja va ser denunciat per l'Assemblea de Docents amb una entrada al registre demanant que es planificàs l'increment de grups per al curs que ve per poder complir amb la legislació vigent (http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2016/06/lassemblea-de-docents-emplaca-la.html).

És el moment d'iniciar una campanya de denúncia de ràtios il·legals. La idea és fer visible la problemàtica centre per centre i no amagar-se darrera xifres globals, com fa la Conselleria. TOT GRUP QUE PASSI DE 25 ALUMNES S'HA DE DESDOBLAR PER LLEI. Estaria bé que la Conselleria facilitàs les dades i, com que no ho ha fet, proposam iniciar aquesta campanya per posar les dificultats de cada centre al mapa. La campanya la concretam en dues accions:

PRESENTACIÓ DE RECLAMACIÓ A CONSELLERIA: Aquí teniu un model editable per poder presentar la reclamació al registre de Conselleria. Aquest model el pot presentar l'equip directiu, les apimas... Si presentau la reclamació, ho podeu compartir amb la comissió de comunicació de l'AD (comunicacioad@gmail.com) i en farem difusió. https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFMXk3QlBVRGhFVXc/view?usp=sharing

ENVIAMENT DADES MAPA RÀTIOS IL·EGALS: La idea és posar damunt el mapa de les Illes tots aquells centres amb ràtios il·legals per tal que es 'legalitzin'. Hem vist com, quan ha sortit a premsa alguna problemàtica de ràtios, s'han cercat maneres d'arribar a consensos amb la comunitat educativa (casos a Palma i Alcúdia). Dels 49 centres en 'vermell' del mapa, ja n'hi ha un en 'verd'. Curiosament, el centre havia expressat públicament la seva disconformitat. Som conscients que hi ha més centres susceptibles de caure en la il·legalitat. Per ara, el màxim de dades ens han arribat de les Pitiüses. Totes aquestes dades es poden consultar al mapa que veieu a dalt i que anirem actualitzant. Per fer-ho de la manera més ràpida, hem compartit el número de Whatsapp d'una companya de l'Assemblea que s'encarregarà de recollir les dades. Facilitaria molt la feina que només empràssiu aquest contacte per informar del centre, localitat i grups que incompleixin ràtios legals. Animam a que denuncieu i faceu pública la situació del vostre centre si supera les ràtios legals. 

Denunciem les ràtios il·legals. Pintem els centres en verd!

El Govern pagarà 22 dels 91 dies pendents de l'extra de Nadal de 2012

 

Circular 40/2016

Nou incompliment de l'Acord marc! Si aquest deia que el 50% pendent de cobrar de la paga de Nadal, és a dir 91 dies, s'havia de fer efectiu "el curs 2015-2016", que després quedà com "el 2016" a una mesa sectorial, ara el BOIB anuncia que seran 22 i no 91 els dies que ens abonaran, sense afegir cap previsió pel que fa als 69 restants.

Segons publica el BOIB de 17 de juny, el Govern ha acordat "Fixar la quantia de la recuperació de la paga extraordinària i l’addicional, o l’equivalent, del mes de desembre de 2012, per al personal que presta servei als ens integrants del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en la part corresponent a vint-i-dos dies de la gratificació extraordinària amb motiu de les festes de Nadal o paga extraordinària o equivalent del mes de desembre de 2012, i de tots els conceptes retributius que formen part d’aquesta paga d’acord amb els convenis col·lectius aplicables." (el subratllat és nostre).

L'acord de la Mesa General d'empleats públics de 28 d'octubre de 2015, emperò, signat pels sindicats CCOO, STEI, UGT, CSI-F i FSES, diu que "A partir de l'exercici de 2016, es farà efectiu el pagament de 91 dies pendents de percebre respecte de la paga extraordinària i l'addicional, o equivalent, del mes de desembre de 2012, d'acord amb la calendarització que es faci a les meses sectorials respectives." (1). Pel que fa a Educació, el mateix document especifica que s'ha de respectar l'acord marc, que deia que el 50% pendent de cobrar, és a dir aquests 91 dies, s'havia de fer efectiu "el curs 2015-2016" (2).

Posteriorment, a la mesa sectorial de 20 de novembre de 2015, que UOB abandonà perquè s'hi negociaven punts de la taula reivindicativa amb la vaga indefinida convocada, la Conselleria afirmà que "L’Acord Marc d’Educació estableix que el 2016", i no el curs 2015-2016, "es recuperava el 50% de la paga extra de 2012".

Per ara, idò, ni 91 dies ni dins el curs 15-16. Només 22 dies que ara queda per veure quan es faran efectius.

(1) Acord de la Mesa General d'empleats públics de 28 d'octubre de 2015:


(2) Acord marc per a la paga de Nadal de 2012:
divendres, 17 de juny del 2016

La Conselleria diu que vigilarà que els professors de religió no facin altres matèries


A la reunió amb els directors de 7 de juny, els representants de Personal Docent van dir que vigilaran que els professors de religió no facin hores d'altres matèries, com ha estat passant fins ara i com hem denunciat fa poc a la darrera circular, ni tampoc complementàries. Hauria estat d'agrair que aquest anunci també s'hagués fet en mesa sectorial. En qualsevol cas continuarem vigilants per comprovar que no es tornin a donar aquestes irregularitats.

Els psicopedagogs d'Orientació no podran impartir psicologia


Segons hem pogut saber, a la reunió de 7 de juny amb els directors els representants de la Conselleria van anunciar que els psicopedagogs no poden fer classe de psicologia a Batxillerat, que correspon al departament de filosofia.

És a dir que, amb vuit anys de retard, aplicaran el Reial Decret d'Atribucions Docents ("Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria"):
La "Disposición adicional cuarta. Especialidad de «Psicología y pedagogía» diu que "Los funcionarios de los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria y catedráticos de enseñanza secundaria de la especialidad «Psicología y pedagogía» quedan adscritos a la especialidad «Orientación educativa» que la sustituye.".

I a l'Annex IV on hi ha la taula "Asignación de materias del Bachillerato a las especialidades docentes de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria y de profesores de enseñanza secundaria" la matèria "Psicologia" apareix assignada al professorat de l'especialitat "Filosofia".

Informe: Preselecció de centres per al pla d'innovació


Dimecres passat, 15 de juny es va fer la presentació de la preselecció de centres per al pla d'innovació. S'hi han presentat 48 centres de primària i 20 de secundària per a 20 i 10 adjudicacions respectivament.

Els centres preseleccionats els podeu consultar AQUÍ

Tot i que fórem convocats per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, la llista de centres preseleccionats i la resta de documentació no es troba a la seva web, sinó en un enllaç de la seu de tràmits de la CAIB:
Els responsables de l'Administració manifestaren que haurien volgut fer la convocatòria amb més temps. Informaren que van haver de descartar un centre d'educació especial perquè aquesta figura no entrava dins la convocatòria, i explicaren els criteris que van fer servir per avaluar els projectes.

Segons van dir, la comissió va valorar les propostes de "nous reptes", per exemple l'ampliació a altres nivells de projectes que ja estaven en marxa. Les puntuacions es van decidir per unanimitat i no hi va haver "termes mitjos o dubtosos". Dos IES no han estat avaluats per no complir els requisits de documentació a presentar. Ara s'obri un període d'al·legacions de 10 dies naturals a partir del dia de publicació de la llista.

Pel que fa als recursos que es destinaran als centres seleccionats, es dotaran amb el pla de formació en centres i amb 6, 8 o 10 hores de quota en funció de les dimensions del centre. Els recursos materials sol·licitats varien entre els 200 i els 15.000 euros i s'estudiaran abans de ser concedits. Hi ha peticions de recursos humans molt concretes i fins i tot hi ha hagut centres que han demanat uns interins determinats amb nom i llinatges, petició que segons els representants de l'Administració ha estat immediatament desestimada. No s'han comptabilitzat el total de comissions de serveis sol·licitades ni el de les hores de quota.

Els centres demanen estabilitat dels docents que participin al pla, però en el cas dels interins tot continua subjecte a les adjudicacions de cada curs i al pacte d'estabilitat que hagin pogut subscriure. El perfil de les places implicades en el pla d'innovació, com ja es va anunciar, és únicament informatiu i se suposa que l'interí complirà amb el compromís de participar-hi. No hi ha res previst en cas que acceptin la plaça i llavors s'hi neguin.

És dóna el cas que s'ha puntuat els centres fins amb sis punts pel nombre de docents compromesos a participar en el pla o que han participat en el pla de formació del centre, incloent els interins que no tenen assegurada la continuïtat al centre.

Per part de l'Administració hi foren presents el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antonio Morante; el responsable del Programa de Qualitat i Millora Contínua, Manel Perelló; l'assessora i coordinadora del Programa, Sílvia M. Silva; i el cap de Servei de Formació del Professorat, Tomeu Barceló.

Hi assistiren els representants sindicals d'UOB, Alternativa, ANPE i CCOO, el president d'Adesma Llorenç Llop, la presidenta d'Adipma Joana Maria Mas, i Albert Lobo de la FAPA.


dimecres, 15 de juny del 2016

La Conselleria actualitza llistes tancades d'interins i puntuacions al cap de nou mesos


Circular 39/2016 (3a part i final)

Per acabar, vos informam que dia 6 de maig vàrem sol·licitar per escrit a la Direcció General de Personal Docent explicacions sobre la recent actualització, concretament dia 12 d’abril, de les llistes definitives d’interins pel curs 2015-16 que es publicaren el curs passat. S’ha detectat que apareixien aspirants per primer cop, canvis en les puntuacions d’alguns dels aspirants a cobrir vacants i substitucions en règim d’interinitat. Crida l’atenció que la Conselleria pugui actualitzar el pdf d’una llista definitiva d’interins que està totalment tancada passats nou mesos, concretament un dia abans d’obrir el tràmit telemàtic d’interins per apuntar-se i formar part de les borses per al curs vinent. El Servei de Secundària ens digué que ens donaria una explicació i ja han passat quaranta dies i quaranta nits...

Adjudicació de mitges jornades «a dit»Circular 39/2016 (2a part)

De cara al proper curs 2016-17 la Conselleria donarà llibertat als directors per convertir places adjudicades de mitja jornada en completes i botar-se l’ordre de les llistes d’interins, una mesura que pot trencar la igualtat d'oportunitats. Com ho farà? A través del punt 7 de l’Annex 2 del nou esborrany de la convocatòria d’adjudicacions d’interins.

Si bé és cert que en alguns casos podria ser justificat, com “en el cas que un funcionari s’incorpori en règim de reducció de mitja jornada a la plaça que ocupava provisionalment o de la qual és el titular, el funcionari interí que el substituïa podrà optar per mantenir-se en la mateixa plaça a mitja jornada sempre que aquest hagi seleccionat l’opció de mitges jornades en la sol·licitud de participació de la convocatòria”, en altres es cometrà un greuge comparatiu, com “en el cas que un funcionari s’aculli a una reducció de mitja jornada, l’altra mitja jornada s’oferirà al funcionari interí que ocupi una vacant de mitja jornada de la mateixa especialitat o funció del centre”, o “en el cas que un funcionari interí ocupi una vacant de mitja jornada a un centre i sorgeixi al centre en la mateixa especialitat o funció una vacant sobrevinguda a mitja jornada, se li oferirà ocupar-la”.

Aquesta mesura impedeix repartir la feina entre un major nombre d’interins i no respecta l’ordre de puntuació a les llistes, a la vegada que incita a males pràctiques com la reserva de places injustificades.

Consent la Conselleria places docents ocupades per personal aliè?

 
Circular 39/2016 (1a part)

La Conselleria ha informat els directors que els docents que adquireixin noves places d’Orientació no podran impartir Psicologia ja que aquesta matèria pertany al departament de Filosofia. Crida l’atenció que, de la mateixa manera, no informi els directors que les hores de Valors ètics no les pot impartir el professorat de Religió.

No fa tant, concretament el curs passat, famílies d’alumnes de l’IES Binissalem es queixaren per què el professor de Religió impartia la matèria d’Ètica, una clara irregularitat que l’Administració permetia. Aquest no seria l’únic cas, constatàrem que passava en altres centres com l’IES Port d’Alcúdia, on la professora de Religió impartia Educació per a la ciutadania i Suport a l’àrea de llengua i ciències socials. L’IES Albuhaira en seria un altre exemple, amb la impartició del programa ALTER per part de la professora de Religió. Malgrat que la Conselleria d’Educació i Universitat, la direcció de l’institut i algun sindicat varen ser informats de distints casos, no hi varen posar remei.

A tot això, hem d’afegir que el Conseller Martí March signà la modificació del currículum que obliga a ofertar la matèria de Religió a primer de Batxillerat, al mateix temps que desapareix tota possibilitat de poder ofertar la matèria d’Història i cultura de les Illes Balears. Per si no n’hi ha prou, hi ha instituts on es preveu que les hores de Religió a Batxillerat superin de llarg les hores d’altres matèries, per les facilitats per aprovar que es donen als alumnes.

Publicada la nova composició del Consell Escolar de les Illes Balears


Avui s'ha publicat al BOIB la nova composició del Consell Escolar de les Illes Balears. Els representants dels docents sorgits de les eleccions sindicals de desembre de 2014 per fi hi són presents, amb un any i mig de retard.

Ordre BOIB:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10504/581588/ordre-del-conseller-d-educacio-i-universitat-de-di


Nous membres del CEIB:

Grup a: representants del professorat

En representació de l’STEI:
 • Titular: Sr. Gabriel Caldentey Ramos
 • Suplent: Sr. Cosme Orell Bonet
 • Titular: Sra. Maria Antònia Font Gelabert
 • Suplent: Sra. Antònia Albertí Tomàs
 • Titular: Sr. Ramon Mondéjar Coll
 • Suplent: Sr. Paulí Aguiló Vicente

En representació d’Alternativa:
 • Titular: Sr. Miquel Àngel Santos Nebot
 • Suplent: Sra. Norma Alicia Tolosa Pericàs

En representació d’UOB:
 • Titular: Sra. Antònia Font Tous
 • Suplent: Sra. Joana Maria Romaguera Vallejo

En representació de FETE-UGT:
 • Titular: Sra. María Asunción Alarcón Bigas
 • Suplent:Sr. Francesc Coll Rotger

En representació d’ANPE:
 • Titular: Sr. Antoni Riera González
 • Suplent: Sr. Víctor Villatoro González

En representació de FE-CCOO:
 • Titular: Sra. Yolanda Calvo Rodríguez
 • Suplent: Sra. Eva Beatriz Cerdeiriña Outeiral

En representació de FEUSO:
 • Titular: Sr. Jordi Gual Martínez
 • Suplent: Sr. Ismael Alonso Sánchez

En representació d’FSIE:
 • Titular: Sr. Antoni Sacarés Mas
 • Suplent: Sra. Alexandra Cerqueiro Van Nijhuis

Grup b: representants dels pares i les mares dels alumnes

En representació de COAPA:
 • Titular: Sr. Vicenç Rodrigo Ramírez
 • Suplent: Sr. Albert Lobo Melgar
 • Titular: Sra. Isabel Carnero Martínez
 • Suplent: Sra. Helena Inglada Grau
 • Titular: Sra. Josefa Costa i Tur
 • Suplent: Sra. Glòria Ferrer Camps
 • Titular: Sra. Francesca Faccioli
 • Suplent: Sra. Elisa Pons Vich
 • Titular: Sra. Maria Cristina Conti Oliver
 • Suplent: Sra. Verónica Martínez Roca
 • Titular: Sr. Sebastià Rubí Tomàs
 • Suplent: Sra. Aina Socias Garau

En representació de CONFAECIB:
 • Titular: Sr. Juan Jesús Bouzas Grau
 • Suplent: Sr. Juan Gabriel Barceló Matas

Grup d: representants del personal d’administració i serveis dels centres educatius
 • Titular: Sr. Guillem Serra Serra
 • Suplent: Sr. Pere Josep Bueno Bauzà
 • Titular: Sra. Maria Luisa Pol Romaguera
 • Suplent: Sr. José Ucendo Hernández

Grup e: representants titulars de centres privats

En representació de FERE-CECA-ECIB:
 • Titular: Sr. Marc González Sabater
 • Suplent: Sra. Maria de la Concepció Moragues de Oleza
 • Titular: Sr. Miquel Balle Palou
 • Suplent: Sra. Llúcia Salleras Julià

Grup f: representants de les centrals i organitzacions sindicals

En representació d’UGT:
 • Titular: Sra. Francisca Garí Perelló
 • Suplent: Sra. Soledad Trapero Cañero
En representació de CCOO:
 • Titular: Sr. Antoni Baos Relucio
 • Suplent: Sra. María Gloria Escudero Tomàs

Grup g: representants de les organitzacions patronals

En representació d’EG-ECIB:
 • Titular: Sr. Bernat Josep Alemany Ramis
 • Suplent: Sra. Gemma Cardona Soley
En representació de CECEIB:
 • Titular: Sr. Ventura Blach Amengual
 • Suplent: Sr. Guillermo Lladó Valdevieso

Grup h: representants de la conselleria competent en matèria d’educació
 • Titular: Sr. Eduardo Ribau Font
 • Suplent: Sr. Albert Flores Clemente
 • Titular: Sra. Marta Escoda Trobat
 • Suplent: Sra. Coloma Ferrer Salas
 • Titular: Sr. Tomeu Barceló Rosselló
 • Suplent: Sr. Lluc Mas Pocoví

Grup i: presidents dels consells escolars insulars

Consell Escolar de Mallorca:
 • Titular: Sr. Miquel F. Oliver Trobat
 • Suplent: Sra. Francisca Marí Escandell

Consell Escolar de Menorca:
 • Titular: Sra. Margarita Allès Pons
 • Suplent: Sra. Maria del Mar Lluch Martínez

Consell Escolar d’Eivissa:
 • Titular: Sr. Alberto Taranco Iriondo
 • Suplent: Sra. Maria Planells Planells

Consell Escolar de Formentera:
 • Titular: Sra. Raquel Guasch Ferrer
 • Suplent: Sra. Teresa Costa Castelló

Grup j: representants de l’Administració local

Mallorca:
 • Titular: Sra. María Antonia Veny Serra
 • Suplent: Sra. Neus Serra Cañellas
Menorca:
 • Titular: Sra. Laia Obrador Pons
 • Suplent: Sr. Gabriel Pons Pons
Eivissa:
 • Titular: Sra. Vicenta Mengual Llull
 • Suplent: Sra. Elena López Bonet
Palma:
 • Titular: Sra. Susanna Moll Kammerich
 • Suplent: Sra. Joana Bardina Pujol

Grup k: representants dels consells insulars

Consell de Mallorca:
Titular: Sr. Francesc Miralles Mascaró
Suplent: Sr. Rafel Maria Creus Oliver

Consell Insular de Menorca:
 • Titular: Sr. Miquel Àngel Maria Ballester
 • Suplent: Sr. Antonio Payeras Urbina
Consell Insular d’Eivissa:
 • Titular: Sr. David Ribas i Ribas
 • Suplent: Sra. Margalida Ferrer Marí
Consell Insular de Formentera:
 • Titular: Sra. Susana Labrador Manchado
 • Suplent: Sra. Vanessa Parellada Torres

Grup l: representant de la Universitat de les Illes Balears
 • Titular: Sr. Jordi Vallespir Soler 


Grup m: personalitats de prestigi reconegut
 • Titular: Sr. Pere Carrió Villalonga
 • Titular: Sra. Joana Maria Mas Cuenca
 • Titular: Sr. Antoni Salvà Salvà
 • Titular: Sra. Myriam Fuentes Milani

Grup n: representats del Col·legi de Doctors i Llicenciats
 • Titular: Sr. Sebastià Mandilego Alemany
 • Suplent: Sra. Francisca Trias Company

Grup o: representants de les cooperatives de l’ensenyament de treball associat
 • Titular: Sr. Enric Pozo Mas
 • Suplent: Sr. Francesc Xavier Seguí Gelabert

Secretària: Sra. Margalida Salom Torrens

dimarts, 14 de juny del 2016

Exclosos de les borses d'interins pel català, què heu de fer?Els universitaris que han realitzat el màster en formació pedagògica i didàctica a la UIB, un cop n'han estat declarats aptes, ja compten també amb la capacitació per a l'ensenyament en català als centres docents de les Illes.

Què passa, però, si s'ha fet el màster en pedagogia a una altra comunitat autònoma? Ens trobam davant dues possibilitats:

 • Si la comunitat on s'ha cursat el màster no és de parla catalana, no queda altra opció que cursar el seminari del Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural (FOLC)
El Reciclatge permet aconseguir el Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament a primer cicle d'infantil (CCI), al segon cicle d'infantil i a primària (CCIP) i a l'educació secundària (CCS). Podeu consultar-ne el Pla d'Estudis AQUÍ
Per al CCI s'ha de cursar l'assignatura de Llengua i cultura popular.
Per al CCIP, s'ofereixen els camps de Geografia, Història i Art, Literatura, i Didàctica de la llengua catalana.
Per al CCS, tenim quatre seminaris: el d'Humanitats, el tècnicocientífic, el jurídicoadministratiu i el de tractament de llengües en el currículum.
Trobareu tots els programes clicant a sobre de cada assignatura o seminari. La informació sobre temporització, assistència, avaluació, etc., la trobareu AQUÍ.

És important recordar que per matricular-se als cursos oficials o a les proves lliures de:
-l'assignatura de Llengua i cultura popular (CCI), els alumnes han d'acreditar el nivell B2 de català.
-les assignatures de Geografia, Història i Art, Literatura, i Didàctica de la llengua catalana (totes aquestes per a (CCIP) o dels seminaris (CCS), els alumnes han d'acreditar el nivell C1 de català.
 • Si, en canvi, la comunitat on s'ha cursat el màster és Catalunya o el País Valencià, és molt probable que no necessiteu realitzar el FOLC i que hàgiu estat admesos a borses sense cap problema pel que fa als coneixements de català. En cas que, tot i haver cursat el màster en pedagogia en comunitats de parla catalana, us trobeu exclosos pel català, heu de posar-vos en contacte amb el Servei de Formació i Certificació de Coneixements del Català enviant al següent correu: certificacio@dgpoling.caib.es la documentació escanejada següent:
   -el títol universitari   -el títol del màster
   -qualsevol document que indiqui el vostre nivell de llengua catalana o de capacitació
   -el vostre DNI

Recordau que el termini general per esmenar causes d'exclusió de les borses acaba aquest divendres 17/6/16 però que certes causes d'exclusió compten amb terminis diferents i ampliats. En concret, el termini per acreditar els coneixements de llengua catalana és fins al 13 de juliol o sinó entre l'1 de setembre i el dia anterior a què es convoquin les borses per al curs 2017-18.

Per a més informació sobre les titulacions que cal tenir per fer classes de i en català o sobre el FOLC, consultau l'Ordre 6960 de 14 d'abril de 2014
Consultau el Decret 115/2001 de 14 de setembre si voleu ampliar informació sobre la regulació de l'exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent.

Models de denúncia de temperatures il·legals a l'aula


Aquí teniu els models de denúncia dirigits a la direcció del centre, a Inspecció de Treball i a la Direcció General de Treball i Salut laboral. Els podeu imprimir i omplir, després cal fer-ne fotocòpia, registrar l'original i quedar-se la còpia segellada.

És convenient dirigir-se a les tres instàncies, o com a mínim a la direcció del centre per cobrir-nos l'esquena en cas de problemes de salut derivats de la calor dins l'aula. Si volem que Inspecció de Treball i Direcció General de Treball intervenguin han de rebre un nombre considerable de denúncies.

Vos agrairem que ens comuniqueu si heu fet servir els models i quins d'ells per poder dur un registre, no cal dir que amb la màxima confidencialitat.

Campanya de denúncia de temperatures il·legals a les aules

 
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, ha iniciat una campanya per denunciar les temperatures excessives als centres educatius.

Segons el reial decret de seguretat i salut als llocs de treball, en els locals tancats “on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars” la temperatura ha d’estar compresa entre 17 i 27 graus i la humitat relativa ha d’estar compresa entre el 30 i el 70%.

Durant els mesos de juny i setembre, emperò, sovint se superen de llarg aquests 27 graus a les aules, que no estan preparades per combatre la calor, i es fa impossible fer classe amb normalitat. El problema s'ha agreujat a principi de curs amb el progressiu avançament de les classes, i en el cas dels 93 barracons metàl·lics que hi ha a les Balears tot depèn que funcioni o no l'aire condicionat.

Des d'UOB es difondran models de denúncia per als docents, dirigits a la direcció del centre, a Inspecció de Treball i a la Direcció General de Treball i Salut Laboral. La campanya s'iniciarà aquest mes de juny i es reprendrà el setembre, amb l'objectiu que la Conselleria prengui mesures perquè es pugui fer classe respectant la legalitat i la salut de docents i alumnes.
Palma, 13 de juny de 2016

dilluns, 13 de juny del 2016

Publicades les llistes provisionals d'interins admesos a borses

Us recordam que divendres passat es publicaren les llistes provisionals d'admesos i exclosos de les borses d'interins per al curs 2016-17. Consultau-les AQUÍ

Ara es troba obert fins aquest divendres que ve dia 17/6/16 el termini per esmenar la causa d'exclusió i aportar els documents que acreditin que, el dia en què va acabar el termini per presentar les sol·licituds, es complien els requisits exigits que han causat l'exclusió.
Recordau, però, que els mèrits no al·legats o els al·legats però no acreditats documentalment abans d'acabar el termini per presentar la sol·licitud, no es poden al·legar o acreditar dins el termini de reclamacions; tampoc es poden modificar les opcions seleccionades en la sol·licitud (illes, 1/2 jornada...)

Un cop revisades les reclamacions, es publicaran les llistes definitives.
Us anirem informant. Si teniu algun dubte, ens teniu a la vostra disposició.

Sort!

divendres, 10 de juny del 2016

Canvis a les titulacions d’interins de Professors de música i arts escèniques del curs 16-17L’annex 4 de la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents ha sofert canvis respecte al curs passat pel que fa a les titulacions que capaciten per accedir a cada especialitat o funció.

Al cos de Professors de música i arts escèniques hi ha novetats en les titulacions que permeten impartir les següents matèries: Alemany aplicat al cant, Anglès aplicat al cant, Italià aplicat al cant, Dansa espanyola, Dansa clàssica, Dansa contemporània, Dicció i expressió orals (Català) i Literatura dramàtica.
 1. Titulacions afegides enguany:
 • Alemany aplicat al cant:
-Graduat en llengües i literatura modernes, sempre que l’alemany consti com a llengua A
 • Anglès aplicat al cant:
-Graduat en llengües i literatura modernes, sempre que l’anglès consti com a llengua A
 • Italià aplicat al cant:
-Graduat en llengües i literatura modernes, sempre que l’italià consti com a llengua A
 • Dicció i expressió orals (Català):
-Graduat en estudis literaris, sempre que s’acrediti haver cursat llengua catalana
 • Literatura dramàtica:
-Graduat en estudis literaris, sempre que s’acrediti haver cursat llengua catalana
-Graduat en estudis literaris, sempre que s’acrediti haver cursat gramàtica normativa de l’espanyol

 1. Nous requisits afegits enguany:
 • Dansa espanyola:
-Títol superior de dansa, especialitat coreografia i tècniques d’interpretació (*)
 • Dansa clàssica:
-Títol superior de dansa, especialitat coreografia i tècniques d’interpretació (**)
 • Dansa contemporània:
-Títol superior de dansa, especialitat coreografia i tècniques d’interpretació (***)

Com podeu veure, de cara al proper curs s’han afegit noves titulacions de grau i nous requisits en algunes titulacions superiors. No s’ha eliminat cap titulació respecte l’annex 4 de la penúltima convocatòria d’interins. Així i tot, sorgeixen contradiccions.

Encara hi ha interrogants sobre els següents casos:
 • A les matèries Alemany aplicat al cant, Anglès aplicat al cant i Italià aplicat al cant, a partir d’enguany i com a novetat, hi podran accedir els Graduats en llengües i literatura modernes, sempre que l’idioma corresponent al nom de la matèria, consti com a llengua A. El que no s’explica, de cap manera, és per què amb la mateixa titulació no es pot accedir a impartir la matèria Francès aplicat al cant. En el grau en llengües i literatura modernes també hi ha l’opció d’estudiar el francès com a llengua A, exactament igual que passa amb l’alemany, l’anglès i l’italià.
 • Tampoc entenem per què per impartir les matèries Alemany aplicat al cant, Anglès aplicat al cant, Italià aplicat al cant i Francès aplicat al cant no és requisit tenir ni acreditar absolutament cap coneixement musical. Recordem que aquestes matèries s’imparteixen dins el Conservatori Professional.
 • Hi ha matèries com Orquestra, Dansa espanyola, Dansa clàssica i Dansa contemporània on apareixen titulacions no regulades. En aquests casos, no consta el pla regulat segons el Decret al qual s’acull la titulació. Aquest fet obre la porta a tot tipus d’interpretació i aplicació de la norma, podent acceptar justificants de qualsevol tipus i no oficials a l’hora d’activar noves funcions.

Altres requisits:
(*) Modalitat dansa espanyola
(**) Modalitat dansa clàssica
(***) Modalitat dansa contemporània

Per tot això i moltes altres contradiccions, continuam insistint a la Conselleria d’Educació i Universitat que es creï una comissió de revisió, amb profunditat, de l’annex 4.

Agrairíem contacteu amb nosaltres per a totes aquelles contradiccions que hàgiu localitzat en l’annex 4 de la convocatòria d’interins.

Enllaç convocatòria d’interins curs 2016-2017:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10474/578513/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

Més retallades de places i ràtios disparades


El degoteig de centres amb retallades de places i ràtios disparades no s'atura. Ara ens informen que el CEIP Jaume Vidal Alcover, de Manacor, tindrà quatre mestres menys el curs que ve: 1 AD, 1/2 AL, 1/2 PT, 1 de Primària i 1 de música. I tot i que els grups de 5 anys estan a 29 i 30 alumnes, tampoc els donaran un +1 per a Infantil.

Passa d'hora que la Conselleria expliqui d'una vegada què pensa fer amb el 30% per a Educació de l'increment del dèficit, i s'assegui a negociar-ho amb docents i sindicats, perquè si no el curs que ve pot ser una olla a pressió.

UOB reclama a Educació la negociació del 30% amb docents i sindicats


Reunió de 23 de maig de 2016

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, reclama a la Conselleria que citi el més aviat possible els representants de l'Assemblea de Docents per negociar com s'inverteix el 30% de l'increment del pressupost autonòmic, tal com es va comprometre a la reunió de 23 de maig.

Des d'UOB consideram injustificable que aquella primera trobada es tancàs en fals, després que el conseller d'Educació, Martí March, no concretàs la quantitat que suposa aquest 30%, tenint en compte que feia més d'un mes que el Govern coneixia el permís de Madrid per ampliar el dèficit del 0,3 al 0,7%.


Recordam també que el compromís de 14 de desembre de 2015, que va fer possible la desconvocatòria de la vaga indefinida, estableix que la distribució de l'augment del pressupost s'ha de negociar amb els sindicats al mateix temps que es mantenen reunions amb l’Assemblea de Docents, per la qual cosa instam la Conselleria a convocar a la major brevetat possible la corresponent mesa sectorial.

Pel que fa a UOB, defensarem com hem fet sempre els acords que es decideixin a l'Assemblea de Docents.

Palma, 9 de juny de 2016

dijous, 9 de juny del 2016

Suprimeixen un grup de 3r d'ESO a l'IES Mossèn Alcover


El problema de les ràtios i les retallades continua rebentant dia sí, dia també. Aquí teniu la darrera notícia: suprimeixen un grup de 3r d'ESO a l'IES Mossèn Alcover.

Reproduït de DM:

Manacor 

Movilización contra la supresión de un aula de tercero del Mossèn

09.06.2016 | 02:57

s. sansó

Un grupo de padres de alumnos de diversas escuelas concertadas de Manacor, se han movilizado esta semana contra la supresión de una aula de tercero de ESO del instituto Mossèn Alcover, un problema que ha provocado que sus hijos no tengan plaza asignada en el centro de cara al próximo curso 2016-2017, según han constatado las listas provisionales publicadas este lunes.

Tras la reciente eliminación del bachiller nocturno presencial por parte de la conselleria de Educación y el reparto de los quince alumnos de la clase eliminada entre las otras cinco del mismo curso (lo que ha provocado ratios de hasta 30 alumnos), tanto los padres como la comunidad docente del Mossèn consideran que el Govern está dejando de lado la reclamaciones del centro, por lo que está prevista una reunión en los próximos días para intentar buscar una solución que ahora mismo se antoja difícil.

La dificultad estriba en que la Conselleria no considera prioritarios los cambios de alumnos procedentes de colegios concertados hasta el instituto, desde segundo a tercero de ESO (14 años), al prever que éstos tienen la posibilidad de continuar sus estudios durante dos cursos más en el mismo centro de primaria. Educación, en cambio, guarda las plazas de tercero a los alumnos procedentes de centros públicos.

Sin embargo, según los padres, esta forma de actuar de la administración vulnera la libre elección de centros amparada por la ley. Piden que, por un lado, se recupere el aula perdida y se revisen los criterios de admisión. Si no es así, no descartan movilizaciones de protesta.

Publicat el calendari escolar per al curs 2016-17

Ja s'ha publicat al Boib el calendari escolar per al curs 2016-17 i apareix sense canvis respecte de l'esborrany que us explicàrem a finals de maig.
Recordam que la principal novetat respecte al curs actual és que s'elimina el dia inicial en què només es realitzaven presentacions de grups i tutors, a més de les declaracions d'Antonio Morante indicant la voluntat de revisar i modificar en profunditat el calendari escolar per al curs 2017-18, tasca que voldria començar a dur a terme ja a partir de l'octubre del 2016.

Ampliau informació al nostre blog de 27/5/16 i consultau el text definitiu de la Resolució AQUÍ.Subvencions per a teatre escolar i programes de suport a Alcúdia

Cada any, l'àrea de cultura de l'Ajuntament d'Alcúdia concedeix subvencions per cobrir despeses derivades dels tallers de teatre que es realitzen als centres escolars del municipi, ja sia com a activitat curricular o extraescolar, i que presentin les obres preparades a la Mostra de Teatre Escolar d'Alcúdia.
Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts tant els centres educatius com les associacions de pares i mares legalment constituïdes i inscrites.
L'Ajuntament té reservada una partida pressupostària de 5.400 euros a tal efecte.
Juntament a la sol·licitud, s'ha de presentar documentació diversa com el projecte d'activitats i el pressupost d'ingressos i despeses, entre altres.
El termini de presentació de sol·licituds és del 10 al 27/6/16, o sia, 15 dies hàbils deprés de la publicació de les bases al Boib.
Les sol·licituds seran examinades per la Comissió tècnica d'avaluació integrada per personal tècnic de l'àrea municipal d'educació i cultura.
Consultau a les bases reguladores la informació completa.


Per altra part, l'Ajuntament també concedeix subvencions per al foment de Programes Educatius que tenguin com a finalitats:
- afavorir l'esport escolar
- dotació de recursos d'aula
- projectes d'innovació educativa
- programes de reutilització de llibres de text
- equipament de material TIC
- provisió de material didàctic
- altres programes de medi ambient, convivència, intercanvis...
Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els centres educatius d'Infantil, Primària i Secundària del municipi.
El pressupost total reservat per l'Ajuntament és de 43.800 euros, distribuïts entre natació escolar (7.300 euros), batejos nàutics (5.500 euros) i la resta d'activitats (31.000 euros)
El termini per a sol·licitar aquestes subvencions és el mateix de 15 dies hàbils després de la publicació al Boib, és a dir, del 10 al 27/6/16.
Vegeu tota la informació a les bases reguladores.

dimecres, 8 de juny del 2016

Escabetxina entre LOMCE i retallades

Antonio Morante i Martí March amb el ministre Méndez i Teresa Palmer (PP)

Circular 38/2016

La implantació de la LOMCE pura i dura i la manca de pressupost d'Educació (encara estam esperant que es negociï amb els docents el 30% de l'increment del dèficit) van causant estralls un darrere l'altre:

1) Enguany no es preveu ofertar les 36 mitges jornades de Plàstica i Música a secundària, que la Conselleria es va treure de la màniga l'agost passat per compensar una mica l'escabetxina dels horaris LOMCE, cosa que agreuja la precarietat de les places d'aquestes matèries.

2) Les dues hores de lliure disposició a ESO, imposades des de la Conselleria dominada pel «sector Adesma», tampoc no garanteixen la continuïtat de les places d'artístiques i no fan més que crear disputes internes entre departaments didàctics, docents i equips directius, etc.

3) Hi ha instituts on es lleven jornades completes de Filosofia.

4) Hi ha centres d'educació d'adults on la reducció de 20 a 19 hores lectives no es compensa amb nou professorat sinó que els obliga a reduir l'oferta educativa.

5) Es retallen places d'atenció a la diversitat (AD, PT i AL) i no es doten amb quota docents per a PALIC.

6) La manca d'aules impossibilita la reducció de ràtios promesa a l'Acord Marc, es practica el secretisme amb el futur mapa escolar, etc.

Bé es pot dir que l'única mesura amb cara i ulls de la Conselleria contra la LOMCE ha estat la suspensió temporal de les proves de Primària, a contracor i després de les protestes de docents i pares. Martí March ha tingut l'oportunitat de plantar cara amb un decret llei, o de minimitzar els efectes cap a les matèries més perjudicades, però no ha fet ni una cosa ni l'altra i l'únic que n'ha tret és el descontent de la comunitat educativa i una estirada d'orelles de Madrid. Ja diuen que qui vol estar bé amb tothom no està bé amb ningú!

Palma, 8 de juny de 2016

Projecte de retirada d'amiant a l'IES Emili Darder


La Conselleria ha tret a licitació la retirada d'amiant de l'IES Emili Darder. Continuam esperant que ens expliquin la situació actual dels 30 CEIP de Palma ignorats per l'IBISEC.

Vegeu AQUÍ el darrer informe de l'IBISEC amb la previsió d'actuacions.

Nota de premsa de la Conselleria:

Surten a licitació noves obres per reformes a centres educatius de les Illes Balears per valor de més de 674.000 euros

Darrera actualització: 07/06/2016 

La Conselleria d’Educació i Universitat mitjançant l’IBISEC publica avui al BOIB la licitació per via d’urgència de dues obres a centres educatius de les Illes Balears. El projecte principal contempla la reforma al CEIP Coll d’en Rebassa de Palma amb un pressupost de més de 545.000 euros. Mentre que la segona actuació consisteix en la retirada d’amiant de la coberta d’un dels edificis de l’IES Emili Darder de Palma. Els dos projectes sumen més de  674.000 euros.

Important reforma al CEIP Coll d’en Rebassa
El projecte previst al CEIP Coll d’en Rebassa de Palma comprèn diverses actuacions que suposaran una amplia reforma del centre. A més de la millora de les instal·lacions generals de sanejament, electricitat i fontaneria de tot l’edifici està previst la reforma de les cobertes planes de l’edifici amb aplicació d’una nova impermeabilització i reparació dels ampits d’obra, també es substituirà el tancament metàl∙lic sobre la part mitgera juntament amb la reforma dels banys de l’edifici, la anul∙lació de la fosa sèptica per sota del menjador, substitució del paviment i les fusteries, i l’eliminació de les piques existents a l’aula de logopèdia.
El projecte contempla també la reforma de la cuina amb una nova distribució i amb la dotació d’instal∙lacions d’electricitat, aigua i gas, i maquinaria.
Aquesta obra surt a licitació amb un pressupost de 545.692 euros i el termini d’execució és de 6 mesos.

Retirada d’amiant a l’IES Emili Darder
L'obra prevista a l’IES Emili Darder de Palma és una de les actuacions de retirada de cobertes i porxades de fibrociment amb amiant als centres educatius de les Illes Balears. El projecte que surt a licitació avui és per a la substitució de plaques de fibrociment dels porxos d’un dels edificis del centre.
Les obres consisteixen en la retirada de les plaques ondulades del porxo i la seva substitució per una cuberta de panells d’alumini lacat. També s’aprofitarà la intervenció per tractar elements estructurals de l’actual coberta i substituir els més deteriorats.
La intervenció inclou el transport i gestió adequada dels materials derivats del desmuntatge amb  continugut d’amiant per un gestor autoritzat.
El pressupost és de 128.540 euros i el termini d'execució de les obres és de 3  mesos.
Una vegada publicat al BOIB totes les empreses interessades poden presentar-se al procés de licitació. 

dimarts, 7 de juny del 2016

Jornades de normalització lingüística

El passat dilluns 30/5/16, al CEP de Palma, tingué lloc la Jornada sobre normalització lingüística organitzada per la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat; podeu consultar-ne AQUÍ el programa Us feim cinc cèntims de com es desenvolupà i de la informació més interessant que s'hi compartí.
 • NORMATIVA VIGENT
Segons Lluís Bonnin, del Departament d'Inspecció Educativa, des dels centres no es té clara la normativa que afecta l'ensenyament en i del català, per la qual cosa volgué fer-ne un repàs de la vigent a dia d'avui; a la mateixa llista, us hi adjuntam els enllaços per si us interessa consultar-la:
-Llei orgànica 1/2007 de 28 de febrer de reforma de l'Estatut d'Autonomia, on s'hi troben aspectes com els drets, deures i llibertats en relació a les llengües oficials, les competències de la comunitat en matèria lingüística, etc.
-Llei 3-1986 de Normalització Lingüística.  Regula l'ús oficial del català a les Illes en els camps de l'educació i els mitjans de comunicació social així com la funció normalitzadora que han de tenir els poders públics.
-Decret 100/1999 de 29 de novembre, que regula l'ús de les llengües oficials de l'administració de la CAIB pel que fa a aspectes com l'ús oral i escrit, l'ús intern a la mateixa Administració, la retolació...
-Decret 92/1997 de 4 de juliol, conegut com el Decret de Mínims, que regula l'ús i l0'ensenyament de i en català als centres docents de les Illes
-Ordre de 12 de maig de 1998, que desplega el Decret de mínims i regula l'ús del català com a llengua d'ensenyament.
-Decrets 119/2002 i 120/2002, que constitueixen els reglaments orgànics dels centres d'infantil i primària per una part, i de secundària per l'altra.
-Ordre de 13 de setembre de 2004 i Resolució de 28 de maig de 2012 i les instruccions de la D.G. d'Ordenació que regulen el dret dels pares a elegir la llengua del primer ensenyament dels seus fills.
-I la part corresponent dels currículums Lomce vigents.
-A més del futur Decret de Llengües Estrangeres que està pendent de publicar. Us adjuntam enllaç a l'esborrany del gener de 2016.

 • GUIA D'ELABORACIÓ DEL PLC (Projectes Lingüístics de Centre)
La presentació de la Guia ens semblà un poc decebedora ja que no en poguérem conèixer l'esborrany; així i tot, els presentadors Isabel Simón i Tomàs Oliver, assessors tècnics del Servei de Projectes Lingüístics de la Conselleria, afirmaren que volen que la comunitat educativa els faci arribar les seves aportacions. Si us interessa aprofundir en l'elaboració de PLC per tal de poder fer aportacions a la nova Guia, potser us ajudi consultar la que ha realitzat darrerament el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya "El projecte lingüístic per als centres educatius de la Catalunya del segle XXI". Si voleu fer arribar aportacions al Servei de Projectes Lingüístics de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, des de la secretaria ens han proporcionat el següent correu per enviar-les-hi: isimonserra@dgfpfp.caib.es
En qualsevol cas, els tècnics, a més de repassar alguns conceptes bàsics com ara que el Decret de Mínims conviurà a partir del curs que ve amb el Decret de Llengües Estrangeres o que el PLC ha de ser un document útil, participatiu i conegut per tot el centre, també enumeraren els punts bàsics que ha d'incloure un PLC com ara el tractament global de les llengües curriculars, els plantejaments didàctics sobre l'ensenyament de llengües, els criteris d'atenció a al diversitat i l'adequació al context sociolingüístic del centre. Com a novetat afegida, indicaren que la nova guia comptarà amb un punt més dedicat a l'aplicació, el seguiment i l'avaluació dels PLC.

 • L'ACADÈMIA OBERTA I LA NOVA GRAMÀTICA DE L'IEC
Molt més interessant per al professorat de català, que suposava la pràctica totalitat del centenar de persones assistents a la jornada, fou la presentació de la feina de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC): per una part el projecte L'Acadèmia Oberta i, per l'altra la nova gramàtica del català que s'està acabant de perfilar.
Sobre L'Acadèmia Oberta, la presidenta de la Secció Filològica de l'IEC, Teresa Cabrer, explicà que es pretén obrir les decisions lingüístiques per tal d'articular i sistematitzar l'intercanvi d'informació entre la Secció filològica de l'IEC i els col·lectius professionals de la llengua de tot el territori catalanoparlant, més enllà de la minoria d'estudiosos d'alt nivell, és a dir, els escriptors, traductors i correctors per una part; els mitjans de comunicació, per una altra; i, evidentment, els ensenyants i docents.
Pel que fa al col·lectiu de mestres i professors de llengua catalana, L'Acadèmia Oberta vol donar-los a conèixer els continguts i novetats abans que es publiquin, impulsar la cooperació en la difusió de la normativa lingüística a les aules i conèixer les inquietuds reals dels docents en relació a la normativa. La plataforma per als docents inclourà fòrums de debat per a primària i secundària, notícies i novetats, documents, eines i recursos... Tot operatiu a principis del curs 2016-17
Tot i que, com hem dit, L'Acadèmia Oberta és encara en fase de construcció, us recordam que navegant per la web de l'IEC trobareu infinitat de continguts interessants, entre altres els recursos en línia, que us recomanam que reviseu.

Quant a la nova Gramàtica de la llengua catalana de l'IEC (GIEC), la presentació anà a càrrec del professor Nicolau Dols, membre del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB, que destacà que la GIEC que es publicarà a finals d'enguany, convertirà el 2016 en un any històric. Segons Dols, la nova Gramàtica pren com a base normativa la Gramàtica de Fabra (vegeu a l'enllaç l'edició facsímil) tot i que té en compte tots els estudis gramaticals del darrer segle com ara la Gramàtica de F.B. Moll. És una gramàtica normativa que presenta la norma a partir de la descripció de les formes i construccions lingüístiques i des d'una concepció de respecte pels usos consagrats presentant així una combinació de descripció-prescripció no habitual.
Com a principal novetat de la GIEC, a més del gruix de la Gramàtica mateix, Dols destacà els set capítols dedicats a fonètica i fonologia, àrees que fins ara no s'havien normativitzat oficialment. Així,la GIEC es planteja com la gramàtica institucional de la unitat i la integritat de la llengua catalana.

 • RECURSOS DIDÀCTICS
Els tècnics del Servei de Projectes Lingüístics, explicaren també la voluntat del Servei d'Innovació Educativa de la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa d'oferir als centres materials didàctics i recursos educatius per donar suport al foment de la lectura i, especialment, a l'ensenyament del català. De moment, però, ens trobam encara al nivell de voluntat i en fase preparatòria; els ordenances de la Conselleria van transportant tot el material didàctic que es trobava dispers i inutilitzat en els darrers anys i el concentra al Centre de Recursos i Publicacions, on s'haurà de classificar, catalogar, registrar... abans que el professorat i els centres en puguin fer ús. A l'espera que s'acabi la tasca d'organització, consultau el document que s'entregà a la jornada.
Aquest material didàctic es podrà usar en mode de consulta, préstec o sessió i s'ha classificat en quatre tipus de material:
1-  Català per a les escoles. Es posarà a disposició dels centres d'infantil i primària i inclourà llibres de text, llibres per al professorat, jocs i altres recursos diversos.
2-  Projecte "Escola de lectura". anirà adreçat a tota la població escolar i recollirà material creat pel Cofuc o la Conselleria que es podrà distribuir en préstec o, en alguns casos, en donació gratuïta.
3-  Biblioteca i centre de recursos per al professorat. Es tractaria de dinamitzar aquestes instal·lacions, cosa que es troba encara en una fase molt inicial. En tot cas, i encara que falti introduir-hi tot el material pendent de catalogar, a la web del Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears, hi podeu localitzar qualsevol publicació que us interessi i que es trobi a ajuntaments, consells, biblioteques municipals, centres docents, UIB, etc.
4-  Servei de Publicacions. Al mateix Centre de Recursos i Publicacions (C/ G. Marañon, 3) es podrà fer ús del servei d'edició, impressió i enquadernació per a la producció de diferents materials educatius.

 • ALTRES
La jornada formativa es completà amb
-La conferència "La llengua catalana. De l'aula al carrer" a càrrec de Bernat Joan i Marí el qual ens parlà dels problemes amb que topa el català al carrer ara que hem esdevingut una societat plurilingüe, de com l'escola es veu obligada a suplir mancances d'ús social de la llengua o del procés de llatinització en què ens trobam quan l'ús del català augmenta en àmbits formals però disminueix en àmbits informals.

-Un taller sobre actituds sociolingüístiques a càrrec de Maria Josep Carrasco i Margalida Barceló, que ens explicaren com duen a terme la seva tasca no només a centres educatius sinó també a biblioteques municipals, a treballadors d'ajuntaments, llars d'ancians o qualsevol altre àmbit no educatiu. L'objectiu general dels tallers és que els participants prenguin consciència del comportament lingüístic personal per tal d'incorporar-hi conductes lingüístiques normalitzadores. A la xerrada, es recordaren conceptes com ara normes d'ús lingüístic, models de llengua, actituds lingüístiques... Com a autor per consultar bibliografia sobre tallers lingüístics, les ponents en recomanaren el psicòleg valencià Ferran Suay.

-El CEIP Vialfàs de Sa Pobla ens presentà el seu projecte educatiu guardonat als Premis Baldiri Reixac. Fou una presentació que deixà palesa la gran tasca innovadora que duu a terme el centre; per a que us faceu una idea de la quantitat i varietat de projectes que duen a terme, us recomanam que visiteu la seva web.

-Altres enllaços que us poden interessar:
Nota de premsa de la conselleria sobre la Jornada.
Convocatòria de programes de formació i innovació als centres per a normalització lingüística i dinamització cultural del català
Direcció General de Política Lingüística
Institut d'Estudis Baleàrics
Institut Ramon Llull
Programa d'ensenyament de la llengua catalana (PELC)