Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 31 de maig del 2017

Inspecció del Servei de Riscos Laborals al CEIP Ponent d'Inca


Un cop més delegats d'UOB Ensenyament han fet avui d'observadors a la inspecció realitzada al CEIP Ponent d'Inca. La intervenció ha corregut a càrrec d'una tècnica del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. La finalitat era de realitzar l'avaluació psicosocial dels docents respecte d'un requeriment de la Direcció General d'Inspecció de Treball arran de la denúncia presentada per l'Assemblea de Docents, mitjançant els sindicats UOB i Alternativa, per ràtios il·legals en 13 centres públics de Mallorca.
El director ha rebut la tècnica i la delegada sindical i ha facilitat la intervenció. El secretari també ha col·laborat en el bon desenvolupament de la visita. Segons ens han informat, el CEIP Ponent és de dues línies i compta amb 498 alumnes, 98 dels quals amb NESE o NEE.


Observació

- S'ha desenvolupat en dues tongades. A la meitat de les aules hi han anat la tècnica i la representant sindical, a la resta  s'hi ha afegit el secretari. S'han revisat totes les aules corresponents als grups que constaven a la denúncia, més 1 grup de 4t de Primària.

 • 2 grups de 6è d'Infantil amb 28 alumnes cadascun
 • 2 grups de 3r de Primària amb 31 i 32 alumnes respectivament
 • 2 grups de 4t de Primària amb 26 i 27 alumne respectivament
 • 2 grups de 1r de Primària amb 28 alumnes cadascun
 • 2 grups de 2n de Primària amb 28 alumnes cadascun


- Només hi ha hagut nins dins la classe en les tres primeres que s'han revisat, en aquests casos la representant del SPRL ha pogut directament adreçar-se al docent que hi intervenia per fer les preguntes de rigor: desdoblaments, suports, nombre d'alumnes, etc. 

- La tècnica pren mides de les classes i de la distància entre cadires, amb els nins asseguts. Quan no hi ha alumnes ha de ponderar quin és aquest espai. 

- La tècnica en ocasions demana, tant als mestres, com als membres de la directiva si poden aportar propostes per millorar la situació.

- En la majoria de casos observam que no hi ha prou lloc i que costa desplaçar-se entre els pupitres.


Recollida de dades 
 
- Reunió a la classe d'anglès amb tots els docents implicats, uns 16,  en els grups afectat (tutores, especialistes, mestres de suport).
- La tècnica dóna unes orientacions  i informacions  generals:
 • Voluntarietat de respondre el qüestionari 
 • Caràcter anònim 
 • Punt de partida: les vivència concreta dins cada aula i al centre
 • Possibilitat de fer constar altres observacions 
 • Disponibilitat d'adreçar-se per altres mitjans al Servei de Prevenció de Riscos Laboral
- El mestres han emplenat i lliurat  els qüestionaris.
Esperam que ben aviat puguem conèixer els informes elaborats pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
Les 3 inspeccions que resten estan  previstes per l'1 i el 5 de juny.
AQUÍ  trobareu el qüestionari per fer l'avaluació psicosocial.

Continuen les inspeccions per ràtios il·legals
Delegats d'UOB Ensenyament han participat avui d'observadors a les inspeccions al CEIP S'Albufera del Port d'Alcúdia, al CEIP Norai d'Alcúdia i al CEIP Nova Cabana de Marratxí. La visita ha anat a càrrec de tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Es tractava de dur a terme l'avaluació psicosocial dels docents respecte al requeriment de la Direcció General de Treball a conseqüència de la denúncia presentada per l'Assemblea de Docents, mitjançant els sindicats UOB i Alternativa, per ràtios il·legals en 13 centres públics. A hores d'ara s'han  materialitzat 6 de les revisions programades. La denúncia es va presentar el 28 de març al registre d'Inspecció de Treball de Palma.CEIP Nova Cabana

El tècnic del SPRL i la delegada d'UOB Ensenyament han estat rebuts per la directora. Ella ha facilitat el desenvolupament de la inspecció. No ha estat  present ni en la observació ni en la recollida de dades. 


Recollida de dades

- Reunió a la biblioteca amb presència de  7 docents,  d'un total de 9  implicats en els grups afectats per ràtios abusives. 

- El tècnic es presenta i dóna orientacions generals sobre el motiu, objectius i format de la intervenció del SPRL.

-  Els mestres, anònimament, emplenen el qüestionari.

- Diferents docents fan preguntes, expressen malestar i comparteixen dades. A tall d'exemple:
 • Hi ha uns 10 grups, sense tenir en compte els de la denúncia, amb 26 o 27 alumnes
 • És molt difícil fer sortides extraescolars en aquestes condicions, han reduït les sortides per aquest motiu.
 • En algun grup falta espai vital,  amb l'augment de  contagis per malalties infeccioses.
 • Qualque docent manifesta que ha estat de baixa per una contractura provocada per estrés laboral.


Observació directa

- El tècnic, alguns docents i la delegada sindical hem visitat 2 de les 3 aules corresponents als grups que figuraven a la denúncia:
 • 2 aules de 3r de Primària amb 29 i 30 alumnes, respectivament
 • No es fa observació a l'aula del 3r grup de 3r de Primària que figurava a la denúncia. El motiu que se'ns dóna és que hi ha hagut una baixa i el grup ha passat de 28 a 27 alumnes.
- Les aules són buides,  ja que és més tard de les dues.

- El tècnic pren mides de les aules, dels passos entre pupitres, fa fotografies,  etc.

- El tècnic fa preguntes sobre l'acústica a les tutores. Observa les parets que separen les aules. És evident que són molt magres, probablement de pladur.

- Constatam que hi ha pupitres i cadires de mides diferents, alguns massa petits per alumnes d'aquesta edat.

- Observam que alguns pupitres estan col·locats aferrats a la paret,  que no hi ha un lloc específic per a les motxilles i s'han de penjar als costat dels pupitres.

- Veim que els penjadors dels abrics són dins l'aula,  per la qual cosa "consumeixen espai".

- Alguns mestres lamenten que l'observació no s'hagi duit a terme durant les hores de classe.CEIP Norai 


La tècnica del SPRL i el delegat d’UOB Ensenyament han estat rebuts per la cap d’estudis. El director no ens rep,  però així i tot la tècnica i el delegat aconsegueixen apropar-s’hi i intercanviar unes paraules. Esmanté molt crític amb aquesta intervenció d'inspecció. La cap d’estudis és qui ha facilitat el desenvolupament de la inspecció. Ha estat present en l’observació i recollida de dades.


Recollida de dades

- Reunió en el menjador i biblioteca amb presència de 17 persones (no hi eren totes de cop, anaven arribant). Dos més, el director i la secretària han fet l'enquesta a part.

-El delegat sindical es presenta i també la tècnica que, a continuació, dóna orientacions generals sobre el motiu i format de la intervenció del SPRL.

- Els docents contesten l'enquesta i l’entreguen a la tècnica.

- Constatam  que, a més dels cinc grups que consten a la denúncia, n'hi ha com a mínim 3 més  amb ràtios il·legals.

-La tècnica observa que el menjador és molt petit.

- Hi ha docents que expressen, en veu alta, la necessitat de disposar de més suports davant el panorama que pateixen dia rere dia.

-El centre té 2 alumnes NEE i 35 de NESE.


Observació directa

- La tècnica del SPRL,  el delegat sindical i la cap d'estudis visitam:

 • 1 aula 4t de primària amb 29 alumnes
 • 1 aula de 5è de primària amb 28 alumnes, que en aquell moment són al pati
 • 1 aula de 6è de primària amb 29 alumnes
 • 1 aula de 6è de primària de música amb 29 alumnes,  on només guaitam
 • 1 aula de 6è d'infantil amb 28 alumnes
 • 1 aula de 2n de primària amb 30 alumnes
 • 1 aula de 5è d'infantil amb 30 alumnes
 • 1 aula de 3r de primària amb 28 alumnes

-  La tècnica del SPRL pren mesures entre pupitres, en qualque cas l'espai  és mínim, per la qual cosa és difícil d'esplaçar-se.

- Hi ha aules en què fa molta calor i s'experimenta certa sensació d'asfíxia.

- La distància entre la pissarra i els pupitres en alguna aula és petitíssim.

- A l'edifici d'infantil ens mostren unes rajoles que lleneguen molt. Ens asseguren que han provocat relliscades.

- 1 aula d'infantil té problemes importants d'accessibilitat.CEIP S’Albufera


La tècnica del SPRL i el delegat d’UOB Ensenyament  han estat rebuts per la cap d’estudis, que ha facilitat el desenvolupament de la inspecció i ha estat present en l’observació i la recollida de dades.


Recollida de dades


-Reunió a la sala de mestres amb presència de 9 docents.

-El delegat sindical es presenta i també la tècnica, que a continuació dóna orientacions generals sobre el motiu i format de la intervenció del SPRL.

-Els mestres, anònimament, emplenen el qüestionari.

-Alguns docents ens demanen què passarà a partir d’ara i si es posarà remei pel curs que ve pel que fa les ràtios il·legals. Els explicam com està el tema.

-El centre té 2 alumnes de necessitats especials a infantil. Hi ha 35 NESE i 6 NEE a primària.

- Constatam que hi ha ràtios abusives com a mínim a 2 grups més dels que consten a la denúncia.


Observació directa

- Es visiten aquestes aules:

 • 1 aula de 5è d’infantil amb 29 alumnes 
 • 1 aula de 6è d'infantil amb 28 alumnes 
 • 1 aula de 2n de primària amb 30 alumnes
 • 1 aula de 5è de primària amb 28 alumnes
 • 1 aula de 4t de primària amb 29 alumnes

- L tècnica també pren mides entre pupitres i es troba amb distàncies prou reduïdes.

- Tornam a trobar qualque aula amb temperatura elevada.

- 1 dels grups té 13 alumnes NESE

-Acabam visitant l’aula d’informàtica i la de música i anglès.


AQUÍ trobareu el qüestionari per fer l'avaluació psicosocial.


dimarts, 30 de maig del 2017

ASSEMBLEA OBERTA D'UOB SOBRE EL LÍMIT DE TRES ANYS I ESTIU INTERINS
  UOB Ensenyament convoca assemblea oberta amb el següent ordre del dia:
 • 1) Limitació dels tres anys. Explicació del que s'ha fet fins ara i darreres notícies. Debat i presa de decisions sobre mesures a emprendre.
 • 2) Cobrament de l'estiu dels interins. Estat de la qüestió i debat sobre mesures de pressió a emprendre.
 • 3) Torn obert de paraula.

Dia: Divendres 2 de juny, a les 17 hores
Lloc: Edifici del CEP de Palma

Limitació d'interinitats a tres anys: preguntes i respostes


(VEGEU AL FINAL CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA OBERTA D'UOB)

- QUÈ DIU L'ARTICLE 19 DEL PROJECTE DELS PRESSUPOSTS GENERALS DE L'ESTAT SOBRE LA LIMITACIÓ DELS TRES ANYS?

L'article 19 del projecte de PGE diu a l'apartat Dos que els contractes temporals i els nomenaments d'interins no es poden fer encadenant tres anys successius:

"Dos. No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

La duración del contrato o del nombramiento no podrá ser superior a tres años, sin que puedan encadenarse sucesivos contratos o nombramientos con la misma persona por un período superior a tres años, circunstancia esta que habrá de quedar debidamente reflejada en el contrato o nombramiento. (...)"


- QUÈ DIU L'"AUTOESMENA" DEL PP?

Encara que el PP ha volgut llevar ferro i ha dit que els docents no es veuran afectats per la limitació dels tres anys, el fet és que la famosa "autoesmena" (pàg. 4116) que ha presentat a l'article 19 ho deixa tot pràcticament igual. Només afegeix una frase al segon paràgraf que no afecta els interins i que destacam en negreta:

"Dos. (...)
La duración del contrato, en su modalidad de obra o servicio, o del nombramiento no podrá ser superior a tres años, sin que puedan encadenarse sucesivos contratos o nombramientos con la misma persona por un período superior a tres años, circunstancia esta que habrá de quedar debidamente reflejada en el contrato o nombramiento.
"


-QUAN ES PREVEU QUE S'APROVIN DEFINITIVAMENT ELS PGE?

Entre el 3 i el 10 de juliol. Vegeu AQUÍ el que vam publicar sobre possible calendari de tramitació d'esmenes.


- QUÈ DIU LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL EUROPEU SOBRE INTERINS?

La sentència favorable del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 14 de setembre de 2016 sobre el cas "de Diego Porras" diu que s'ha de tractar igual els treballadors temporals i indefinits pel que fa a la indemnització per extinció de contracte. L'origen de la sentència és una demanda d'Ana de Diego Porras, treballadora interina del Ministerio de Defensa.


- QUINES CONSEQÜÈNCIES POT TENIR LA SENTÈNCIA?

L'Estat espanyol es podria veure obligat a aplicar la sentència en cas de futures demandes. És possible que acabi generant la normativa de contractes corresponent, però de moment encara es treballa la via judicial. Cal tenir present que el TSJ de Galícia ha plantejat preguntes al TJUE per aclarir aspectes de la sentència, i que segons alguns mitjans el TJUE fins i tot s'estaria replantejant la doctrina que es pot derivar de la sentència.

Pel que fa als interins docents, un tribunal d'Astúries ha desestimat fa poc el primer contenciós administratiu que s'ha presentat a l'Estat espanyol arran de la sentència europea. Sembla ser que presentaran recurs. 


- EN QUINS CASOS ELS TREBALLADORS TEMPORALS PASSEN A INDEFINITS?

Segons l'Estatut del treballador (Article 15.1.a), i des del RD de 17 de juny de 2010, si els contractes temporals duren més de tres anys passen a ser "fixos" (dins l'Administració pública tindrien la consideració d'indefinits no fixos, és a dir sense plaça en propietat). Pel que fa a l'Administració això ja s'aplica al personal laboral. Si finalment els interins passen a tenir la consideració de contractats per temps indefinit, també podran cobrar indemnització per extinció de contracte en cas de més de tres anys de serveis consecutius. Es discuteix si 12 dies per any, com els treballadors temporals, o 20 dies com els fixos. 


- QUÈ HA FET FINS ARA UOB DAVANT TOT AIXÒ?

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA OBERTA D'UOB

UOB Ensenyament convoca assemblea oberta amb el següent ordre del dia:
 1. Limitació dels tres anys. Explicació del que s'ha fet fins ara i darreres notícies. Debat i presa de decisions sobre mesures a emprendre.
 2. Cobrament de l'estiu dels interins. Estat de la qüestió i debat sobre mesures de pressió a emprendre.
 3. Torn obert de paraula.
Dia: Divendres 2 de juny, a les 17 hores
Lloc: Edifici del CEP de Palma

dilluns, 29 de maig del 2017

Reclamam que es regulin les tasques dels professors de guàrdia

Foto: carteling.com

Quan estam de guàrdia sovint ens trobam que ens comanen tasques pròpies dels conserges, com vigilar la porta d'entrada del centre o fins i tot substituir el conserge de nocturn quan disposa de la mitja hora de descans. A les Balears la manca de normativa sobre atribucions dels professors de guàrdia dóna lloc a aquest tipus de situacions.
Si repassam la normativa, el ROF (2004) diu (les negretes son nostres): 
 • "101. Los Profesores de guardia serán responsables de los grupos de alumnos que se encuentren sin Profesor por cualquier circunstancia orientarán sus actividades y velarán por el orden y buen funcionamiento del instituto. Finalizado su período de guardia, el Profesor anotará en el parte correspondiente las ausencias y retrasos de los Profesores y cualquier otra incidencia que se haya producido." 
Pel que fa a la LOE, l'article 91 que regula amb caràcter general les funcions del professorat, n'indica, entre d'altres, les següents:
 • (...) "g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática.(...)
 • i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.
 • j) La participación en la actividad general del centro." (...)
I l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic diu (article 73):
 • "2. Las Administraciones Públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen sin merma en las retribuciones."
La normativa de la Conselleria no aclareix res més al respecte. Comunitats autònomes com Andalusia, Canàries o Galícia, en canvi, sí que ho tenen establert. Per exemple, l'Ordre de 20/08/2010 de la Conselleria d'Educació d'Andalusia, que regula l'organització i funcionament dels IES, diu:

Artículo 18. Profesorado de guardia.

1. Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes:

a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes.

b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando una mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la educación secundaria obligatoria a fin de garantizar su integración en el instituto en las mejores condiciones posibles.

c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los alumnos y alumnas en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal asistido.

d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado.

e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del instituto, el correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la familia.

f) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga asignada esta función en su horario individual.

g) Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en el plan de convivencia.

2. El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del instituto, así como en el tiempo de recreo.

3. En la confección del horario del servicio de guardia se procurará evitar que se concentren las guardias en las horas centrales de la actividad escolar en detrimento de las primeras y últimas de la jornada, garantizando, al menos, la relación de un profesor o profesora de guardia por cada ocho grupos de alumnos y alumnas o fracción en presencia simultánea o de seis en el caso de las guardias de recreo.


Això ha possibilitat que s'interposin contenciosos administratius per haver obligat els professors a fer de conserges:
En conclusió, reclamam que es regulin aquestes tasques per evitar abusos i confusions. De moment, en tot cas, sembla indubtable que les funcions dels conserges no són funcions o tasques pròpies de la nostra condició professional i en principi no les hauríem de fer.

ATENCIÓ! La Conselleria NO pot exigir que les excedències per cura de fills menors de 3 anys siguin per trimestres


La Conselleria no pot obligar a fer el reingrés de l'excedència voluntària per a la cura d’un fill menor de tres anys a l'inici de cada trimestre escolar.

Com hem explicat en aquest blog, davant les instruccions verbals que fins ara es donen als interessats vam demanar a la Conselleria en quina normativa es basen per aplicar aquest criteri, i ens han remès a l'Acord del Consell de Govern de dia 28 de desembre de 2005, pel qual es ratifica l'acord de Mesa Sectorial d'Educació sobre mesures de conciliació de la vida familiar i laboral del personal docent:
Revisat aquest Acord de Govern, no especifica que les excedències hagin de ser trimestrals. Per tant no ens poden exigir que reingressem a principi de trimestre.

En canvi l'Acord sí que estableix per trimestres la reducció de jornada per raons de guarda legal  (Apartat 2.1.b):
 • b) Les reduccions s'hauran de demanar a l'administració escolar per trimestres escolars. S'entendrà que el darrer trimestre del curs escolar acabarà dia 31 de juliol a efectes de computar les reduccions.
Recordem també que la web de Personal Docent aclareix que: 
 • «b) Aquest permís s’ha de sol·licitar amb quinze dies d’antelació a la data d’inici de cada trimestre escolar, excepte que s’acrediti que la causa que dóna dret a la concessió del permís ha estat sobrevinguda.»
Aquest criteri no s'aplica al personal laboral que imparteix docència als conservatoris, per exemple, cosa que suposa una discriminació flagrant.

divendres, 26 de maig del 2017

INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE EL TRASLLAT DE LA CONSELLERIASegons informa la Conselleria, des del 29 de maig fins el 30 de juny el registre es mantindrà a les dues seus, la d'Alfons el Magnànim i la nova:

C. DEL TER, 16 (Edifici “Alexandre Rosselló i Pastors” – Torre A)
07009 POLÍGON DE SON FUSTER (PALMA)


Carta del conseller amb informació detallada del procés, AQUÍ

Continuam esperant les dades sobre el català als centres educatius


Les dades sobre la presència del català als centres educatius, que la Conselleria d'Educació i Universitat va traslladar al Parlament de les Illes Balears l'1 de maig segons va informar el diari Última Hora, "són provisionals" i "estan en procés de comprovació per part del Departament d'Inspecció Educativa". Això és el que ens ha contestat la Direcció General de FP a la pregunta que vam fer arran de la publicació de la notícia.

La resposta també diu que quan el procés estigui acabat se'ns informarà en una mesa tècnica sobre el català que tenen prevista per al mes de juny.

Recordem que la darrera informació de què disposàvem era que l'informe d'Inspecció, que s'esperava pel febrer, encara no estava llest el mes de març.

Per altra banda continuam esperant resposta a les preguntes que tenim presentades a Planificació des del 13 de març sobre les àrees que s'han de fer en català, segons el Decret de Mínims, i que alguns centres farien en anglès. Aquestes dades han de constar al Gestib i concretament hem demanat:
 1. Relació de centres que han sol·licitat a l'Administració fer en llengua catalana una àrea diferent a la que es fixa en els articles 17c i 18a durant el curs 16-17, per tal de fer aquesta darrera en llengua estrangera.
 2. Quantitat total de grups d'alumnes afectats per aquesta mesura.
 3. Percentatge que suposen aquests centres sobre el total de centres que imparteixen matèries en llengua estrangera.
 4. Percentatge que suposen aquests grups d'alumnes sobre el total de grups d'alumnes que cursen matèries en llengua estrangera.
El curs passat ja vam haver d'esperar cinc mesos i la resposta va ser "zero".

Com ja vam dir, pel que fa al compliment de la meitat del còmput horari en català haurem de veure què en diu el futur informe d'Inspecció.

Comencen les inspeccions per ràtios abusivesDelegats d'UOB Ensenyament han actuat aquesta setmana d'observadors a les inspeccions realitzades al CEIP Son Basca de Sa Pobla i al CEIP S'Hort des Fassers d'Alcúdia. La visita va córrer a càrrec d'una tècnica del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. L'objectiu era de dur a terme l'avaluació psicosocial dels docents respecte al un requeriment de la DG d'Inspecció de Treball arran de la denúncia presentada per l'Assemblea de Docents, mitjançant els sindicats UOB i Alternativa, per ràtios il·legals en 13 centres públics.


 CEIP Son Basca

La tècnica  del SPRL i la directora explicaren als delegats sindicals com es desenvoluparia l'actuació, que es va iniciar a les 11 h. en ple funcionament del centre. La visita va constar d'una primera part d'observació directa i una segona de recollida de dades a través d'un qüestionari.

Observació 

- La tècnica i els delegats sindicals visitaren totes les aules dels grups que constaven a la denúncia:
 • 2 aules de 1r de Primària amb 30 alumnes cada una
 • 2 aules de 2n de Primària amb 28 i 29 alumnes
 • 1 aula de 4t de Primària amb 29 alumnes 
- La representant del SPRL va poder fer directament preguntes a les docents sobre mesures de suport, desdoblaments, nombre d'alumnes, etc.
- També en alguns casos va prendre mides de la separació dels pupitres, de les aules i es va interessar pels espais per desar les motxilles.

Recollida de dades 

- Reunió a la biblioteca amb tots els docents implicats, uns 13,  en els grups afectat (tutores, especialistes, mestres de suport). 

- Lliurament d'un exemplar del formulari als delegats sindicals

- La tècnica va donar  unes orientacions  i informacions  generals:
 • Voluntarietat de respondre el qüestionari 
 • Caràcter anònim 
 • Punt de partida: les vivència concreta dins cada aula i al centre
 • Oportunitat de fer constar altres observacions 
 • Disponibilitat d'adreçar-se per altres mitjans al Servei de Prevenció de Riscos Laborals 
                  971176060
                  serveideprevencio@dgfun.caib.es
                  Camí de Jesús, 40 Palma 

- El mestres emplenaren i lliuraren els qüestionaris.

- Alguns docents, privadament, varen tenir ocasió de fer observacions concretes a la tècnica.


CEIP S'Hort  des Fasssers

El director va rebre la tècnica del SPRL i els delegats sindicals a les 14 h. quan ja havien finalitzat les classes. L'actuació també es va dividir en dues parts.

Recollida de dades

- Reunió amb tots els docents implicats, uns 25, en els grups que tenen ràtios il·legals que consten en la denúncia
 • 1 grup de 5è d'Infantil amb 28 alumnes
 • 1 grup de 1r de Primària amb 28 alumnes
 • 2 grups de 2n de Primària amb 30 i 29 alumne
 • 2 grups de 3r de Primària amb 30 i 29 alumnes
 • 1 grup de 4t de Primària amb 30 alumnes
- Es donaren  les dades d'altres grups també amb ràtios sobrepassades:
 • 1 altre grup de de 5è d'Infantil amb 28
 • 1 altre grup de 2n de Primària amb 29
- La tècnica va fer les mateixes observacions generals que a l'escola anterior.

- Els mestres emplenaren i lliuraren els qüestionaris.

 Un cop acabada la reunió el director ens va expressar que pensava que el tema de les ràtios no era prioritari, tot i ser el CEIP S'Hort des Fassers un dels de la zona que tenen les aules més saturades. A més ens va insistir en el convenciment que la denúncia presentada per l'Assemblea de docents no contribuiria a solucionar aquesta problemàtica.


Observació

- La tècnica, el director i els  delegats sindicals visitaren  algunes aules, buides, de grups amb ràtios il·legals. No va ser possible poder demanar directament als docents sobre desdoblaments, suports, etc. Varen ser:
 • 1 aula de 1r de Primària
 • 1 aula d'Infantil de 3 anys
 • 1 aula de 4t de Primària
- Es visitaren a continuació  espais comuns: menjador, sala polivalent, etc.

- La representant del SPRL va fer preguntes al director sobre on es penjaven les motxilles, dins o fora de l'aula, al passadís, sobre quants alumnes hi havia a cada una, sobre els suports i desdoblaments i va prendre qualque mida.

Queden pendents les elaboracions dels informes.

A hores d'ara ja estan programades les inspeccions a 10 dels 11 centres restants. N'hi ha de previstes fins al 5 de juny de 2017.

AQUÍ  trobareu el qüestionari per fer l'avaluació psicosocial.

dimecres, 24 de maig del 2017

Riscos Laborals regula la vigilància de salut no voluntàriaA la reunió d'ahir de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals, que va tenir lloc a la Direcció General de Funció Pública (Es Pinaret), es va aprovar el "Procediment G-04 bis" que determina com fer la vigilància de salut "quan segons el parer de l’òrgan de personal sigui imprescindible realitzar el reconeixement mèdic per a verificar si l’estat de salut d’un treballador pot constituir un perill per a ell mateix, per a la resta dels treballadors o per a altres ciutadans relacionats amb l’Administració." Vegeu apartat 2 de l'esborrany.

El mateix apartat especifica: "En cap cas aquest procediment pot constituir un instrument per a un control dispositiu de la salut dels treballadors ni tampoc una facultat per verificar la capacitat professional o l’aptitud psicofísica dels empleats."

Aquest procediment extraordinari, que ha vingut motivat pels casos que s'han produït a Personal docent, serà d'aplicació a tots els sectors de l'Administració i segons han dit els responsables de Prevenció ja s'ha vingut posant en pràctica.

El procediment requereix un informe previ dels representants dels treballadors, preceptiu però no vinculant, i consisteix en les fases següents (reproduïm de l'esborrany):
 • a) Negativa del treballador o treballadora a acudir voluntàriament al Servei de Prevenció per efectuar la vigilància de la salut una vegada constatats els fets que poden constituir un perill per al treballador o treballadora, la resta de treballadors i treballadores o terceres persones relacionades amb l’Administració.
 • b) L’òrgan de personal tramet informe al SPRL en relació amb les situacions excepcionals que concorren per a obrir el procediment de vigilància de la salut obligatòria.
 • c) L’òrgan de personal sol·licita informe dels representants dels treballadors convocats mitjançant el Comitè de Seguretat i Salut adient o la Comissió Paritària de Prevenció de Riscs Laborals.
 • d) L’òrgan de personal convoca el treballador a realitzar la vigilància de la salut al SPRL que el citarà oportunament.
 • e) La negativa a comparèixer pot donar lloc a mesures disciplinàries.
A petició dels sindicats, si el treballador es nega a realitzar la vigilància després de ser convocat per l'òrgan de personal (apartat d) es traslladaria el cas novament a la Comissió Paritària o al Comitè de Seguretat i Salut corresponent. L'itinerari d'actuació, que podeu veure a la darrera pàgina, serà esmenat en conseqüència, així com el penúltim bloc que per error només fa referència a la Conselleria d'Educació. Un cop disposem de la versió aprovada del procediment el penjarem al nostre blog.

No cal dir que des d'UOB estarem vigilants davant l'aplicació d'aquest procediment extraordinari i de les mesures disciplinàries que se'n poguessin derivar.

dimarts, 23 de maig del 2017

INTERINS, IMPORTANT!


CANVI DE DATA D'ADJUDICACIÓ DEL TRÀMIT TELEMÀTIC DE DIA 26 DE MAIG

Degut a l'inici del trasllat i canvi de seu de la Conselleria d'Educació, el tràmit de substitucions s'iniciarà el divendres dia 26 de maig i finalitzarà el dimarts dia 30 de maig.


DARRER TRÀMIT DE SUBSTITUCIONS DEL 3r TRIMESTRE


El darrer tràmit de substitucions tindrà lloc entre els dies 2 i 5 de juny.

https://apps.caib.es/sadperdoc5front/interins/

dilluns, 22 de maig del 2017

Funció Pública continua ajornant la revisió del Fons SocialA la comissió del Fons social del passat dimecres, 17 de maig, els representants de l'Administració van informar que no hi ha novetats sobre la revisió del decret 128/2002 per actualitzar-lo i equiparar-lo amb sectors com el de Sanitat, reclamada des de desembre. És a dir que Funció Pública, que va rebre la petició de Personal Docent el mes de gener, torna a bloquejar la revisió.

Pel que van explicar representants de sindicats amb presència a la mesa general, el grup de treball que es va crear devers l'abril, amb manca total d'informació pública, per cert, i que s'havia de reunir cada quinze dies, no s'ha tornat a convocar.

Des d'UOB demanarem explicacions a Funció Pública sobre aquest ajornament injustificat.

Pel que fa a la comissió de dimecres, s'hi van aprovar catorze bestretes ordinàries, quatre extraordinàries, una ajuda per a l'atenció de la discapacitat (una denegada), 36 ajudes per als fills menors de 18 anys i 78 ajudes d'estudis al personal i fills de la comunitat autònoma (nou denegades).

Continuen retallades les ajudes per a orfandat i viduïtat!

UOB reclama que els interins amb tres anys de serveis passin a indefinitsDes d'Unió Obrera Balear, en compliment de l'acord sorgit a l'assemblea d'UOB de dia 12 de maig de 2017, reclamam que els docents interins que acumulin tres anys consecutius de serveis passin a ser considerats indefinits no fixos, tal com s'aplica al personal laboral, i insistim en la retirada de l'article 19 dels pressuposts generals de l'Estat, amb el qual el govern espanyol pretén evitar possibles indemnitzacions arran de les sentències dels tribunals europeus de justícia.

Per altra banda, reclamam mesures per garantir l'estabilitat dels interins que han fet feina a plena satisfacció de l'Administració i s'han trobat amb la no convocatòria d'oposicions a les Balears durant els darrers sis anys, cas únic a tot l'estat.

Pel que fa a les proves selectives d'enguany, exigim que siguin un veritable concurs-oposició i que els tribunals no limitin arbitràriament els aprovats de la prova eliminatòria de coneixements a la xifra de places convocades, cosa que altres anys ha impedit la baremació de mèrits a opositors amb anys de serveis.

Reclamam a Inspecció educativa que actuï davant les ràtios il·legals


Aquest dijous passat hem registrat una petició a Inspecció educativa perquè verifiqui les dades de matrícula als centres d'infantil i primària i prengui les mesures necessàries per fer efectiu el compliment de la llei pel que fa a les ràtios d'aula.

Concretament els hem recordat:
 • Que a les dades de matrícula de Conselleria del passat mes d'octubre, és a dir dies després d'haver començat el curs, hi ha molts grups d'infantil i primària que superen els 25 alumnes.
 • Que aquestes ràtios són il·legals si són de matrícula interna en període ordinari.
 • Que a les mateixes dades hi ha grups que fins i tot superen el 10% que permet la LOMCE per a alumnat d'incorporació tardana i matrícula extraordinària i per tant són il·legals.
 • Que els criteris de quota per al proper curs permeten grups a la matrícula ordinària de 27 alumnes a 6è d'infantil a 1r de primaria, i de 28 alumnes als cursos de 2n, 3r, 4t i 5è de primària, cosa que incompliria la llei.
A la mesa tècnica sobre criteris de quota del proper curs, on ja vam denunciar que permeten ràtios il·legals, hi va ser present el cap d'Inspecció educativa, Antonio Arbós, que no hi va posar cap objecció. Esperam que tot i així el departament d'Inspecció compleixi amb el seu deure.

UOB dóna suport als pares que es neguen que els seus fills facin les revàlides


Unió Obrera Balear comparteix el rebuig de Fapa a les revàlides de 6è de primària i 4t d'ESO i dóna suport als pares que no volen que els fills les facin.

Des d'UOB volem recordar que la vaga de 19 de maig de 2015 contra les proves LOMCE, que volia imposar aleshores el Govern Bauzá, va aconseguir paralitzar els centres i impedir dur-les a terme.

L'any següent, la mobilització de la comunitat educativa i el boicot de l'Assemblea de Docents va obligar la Conselleria de Martí March el maig de 2016 a fer anques enrere amb les proves LOMCE de 3r i 6è de Primària.

I finalment, les mobilitzacions de principi de curs han aconseguit que el PP deixi sense valor acadèmic les revàlides d'ESO i Batxillerat. Tot i així ens trobam que la Conselleria del PSOE pretén aplicar un cop més la LOMCE, sense tenir en compte el parer dels docents i la comunitat educativa, a remolc d'un ministeri inoperant i nefast que no ha tret les instruccions fins fa poc i carregant de feina inútil els centres educatius, en lloc d'encarar els problemes més greus: manca de pressupost, de centres escolars, de docents, etc.

A UOB érem, som i serem al costat de les entitats que rebutgin les revàlides, que exigim siguin retirades.

Els nous criteris de selecció dels tribunals de selectivitat no resolen tots els dubtes

La UIB ha publicat per primera vegada una llista de correctors de proves de selectivitat admesos, però no la dels no admesos. La podeu veure aquí, dins l'apartat "Comunicació de la selecció":
Reproduïm tot seguit el COMUNICAT DE PREMSA que vam enviar als mitjans el 15 de maig:

Els nous criteris de selecció dels tribunals de selectivitat no resolen tots els dubtes

El passat 24 de febrer Unió Obrera Balear va reclamar a la Comissió Organitzadora de les proves d’accés a la Universitat de les Illes Balears que garantís la transparència en la designació dels vocals dels tribunals de les proves d'accés a la universitat.

Els procediments de selecció de 2016, publicats a la pàgina web de la UIB, no concretaven «els criteris legals» que els professors especialistes apliquen a l'hora d'indicar quines són les persones més adequades per formar part dels tribunals, ni els «acords de la comissió organitzadora» que es poden aplicar per nomenar-les, ni on es poden consultar les llistes d'admesos i exclosos, ni el procediment per elaborar les llistes definitives a partir de les provisionals, ni on, quan i amb quines normes s'efectua el sorteig en cas que el nombre de sol·licitants excedeixi les places necessàries, ni si es fa una baremació de les condicions que es prioritzen. A l'escrit que vam presentar demanàvem que se'ns aclarissin tots aquests interrogants.

Els criteris per a 2017, si bé amplien la llista de condicions per ordenar les sol·licituds, continuen sense establir una baremació numèrica, no preveuen la publicació de llistes ni un procediment per reclamar i es limiten a comunicar els nomenaments individualment per correu electrònic.

També trobam a faltar un accés més senzill als criteris, atès que no hi ha enllaç dins la web del Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica on està allotjada la pàgina

Continuam reclamant, per tant, que es resolguin tots aquests punts foscos a fi d'assegurar la igualtat d'oportunitats i la transparència de tot el procés.

Antònia Font Tous i Joana Maria Romaguera Vallejo, portaveus d'UOB Ensenyament

Palma, 15 de maig de 2017

divendres, 19 de maig del 2017

ATENCIÓ: OPOSICIONS I INTERINS!

La directora general de Personal Docent ens ha informat avui dels temes tractats a la reunió de la Comissió de Personal de la Conferència d'Educació que va tenir lloc a Madrid aquest 17/5/17. Són els següents:
 • El subdirector general de cooperació territorial en nom del MEC va dir a Madrid als directors generals de personal docent que la mesura contemplada a l'article 19 de l'esborrany de pressuposts estatals per al 2017 segons la qual els interins només podran ser-ho per 3 anys,  no afectarà els docents. Tots els directors generals demanaren la retirada de l'article 19 i sembla que el consens i les esmenes contra aquesta mesura dels tres anys quedaria eliminada dels pressuposts, cosa que es confirmarà en veure'n la redacció final.
 • Demanaren també que s'elimini la taxa de reposició i que Hisenda doni llibertat a cada comunitat autònoma per treure les places que consideri. La resposta de Madrid fou que la taxa de reposició no s'elimina. Recordem que la taxa de reposició determina quin percentatge de les places que han quedat vacants per jubilacions i defuncions, bàsicament, es poden oferir en oposicions.
 • Sobre la taxa de consolidació, que permet afegir a les possibles places d'oposicions determinades per la taxa de reposició un percentatge de les places ocupades per interins durant els darrers tres anys, falta determinar quin serà el percentatge (podria ser un 90%) i sobre quin total s'aplicarà.
 • La suma de les possibles places derivades de la taxa de reposició i de la taxa de consolidació, suposaria, segons el conseller March, la possibilitat de distribuir unes 2.500 places entre les convocatòries de 2018, 2019 i 2020. Tant la quantitat de places com la de convocatòries, està per decidir.
 • El representant del MEC explicà també que tenen la intenció de revisar i modificar el Reial Decret 276/2007 que regula la normativa estatal de les oposicions, revisió de la qual el MEC ja en tendria un esborrany preparat, fet que, a part d'aspectes com el barem, també implicaria la revisió dels temaris. Els directors generals demanaren que si s'ha de modificar el reglament estatal d'oposicions, les modificacions es duguin a terme abans del setembre del 2017 per tal que els opositors del 2018 tenguin clara la nova normativa. La resposta de Madrid fou que si no es té la reforma enllestida al mes de setembre, aquesta quedaria ajornada. Els directors generals demanaren també la constitució d'un grup de treball per poder participar de la revisió.
 • Madrid plantejà també la possibilitat d'unificar criteris en la gestió i ordenació de les borses d'interins, proposta davant la qual el País Basc i Catalunya van dir que no consentirien ingerències a les seves competències; València, Navarra i les Balears també van dir no a unificar criteris. Catalunya va dir que abans miraria de consensuar criteris amb les Balears i València, això si s'insistís en la unificació. En qualsevol cas, i a causa que són les comunitats autònomes les que tenen les competències sobre les borses d'interins, segons la nostra directora general, els possibles acords serien entre les Direccions Generals de cada comunitat i no a  nivell de MEC.
 • Sobre la intenció de Madrid de reduir el percentatge d'interins a un 8% en un termini de tres anys, la nostra Conselleria ha insistit en què és un objectiu impossible d'assolir a les Illes Balears on el percentatge de docents interins se situa al 37,5% de mitjana amb puntes que arriben al 60% com és el cas de Formentera, i que se necessitaria, probablement, una previsió d'oposicions a deu anys vista.
 • Finalment, la directora general ha informat que Madrid té la intenció tornar a reunir els directors generals de personal docent durant el mes de juny.
Continuarem informant.dijous, 18 de maig del 2017

STEI i CCOO diuen que "no tenen constància" de ràtios il·legalsDavant la notícia publicada avui al diari Última Hora, segons la qual STEI i CCOO "no tenen constància d'aules amb excés d'alumnes", i on els seus representants afirmen que:

"no tenemos constancia de ninguna ràtio ilegal, excepto algún caso ante el que se habrían tomado medidas. Hay que recordar que, en Infantil, la LOMCE establece la ratio en 25 alumnos más un 10% de margen. En Baleares hay un acuerdo por el que las clases de Infantil deben ser de 20 alumnos y si llegan a 25, hay que poner otro maestro, todo muy por debajo de lo que establece la LOMCE" (CCOO),

i que:

"no tenemos constancia de ninguna ratio ilegal, pero respetamos totalmente la iniciativa de la Assemblea de Docents. Nos gustaria que la situación fuese mejor, pero, de momento, nuestra información apunta a que se toman medidas si se da una superación de la ratio en un grupo determinado" (STEI),

informam la comunitat educativa del següent:

1. Segons l'apartat 66 de LOMCE, les ràtios es poden incrementar en un 10% només per necessitats immediates d'escolarització en període de matrícula extraordinària. No existeix un "10% de marge" en general.

2. A les dades de matrícula de Conselleria del mes d'octubre, és a dir dies després d'haver començat el curs, ja hi ha molts grups que superen els 25 alumnes. Aquestes ràtios són il·legals si són de matrícula interna en període ordinari.

3. A les mateixes dades hi ha grups que fins i tot superen aquest 10% i per tant són il·legals. La denúncia que hem presentat a Inspecció de Treball a instàncies de l'Assemblea de Docents correspon a 13 CEIP on hi ha grups amb aquestes xifres, encara que hi ha molts més centres afectats com ja hem informat amb anterioritat.

4. Els criteris de quota, aprovats en mesa amb l'oposició d'UOB, permeten grups a la matrícula ordinària de 27 alumnes a 6è d'infantil a 1r de primaria, i de 28 alumnes als cursos de 2n, 3r, 4t i 5è de primària, cosa que torna a incomplir la llei.

5. Posar "un altre mestre" als grups saturats no és un desdoblament, sinó una mesura de suport que no cobreix tot l'horari del grup ni arriba a tots els grups afectats.

6. Posam a disposició de la comunitat educativa (Apimas, sindicats STEI i CCOO, etc) les dades oficials de matrícula i de la denúncia interposada a Inspecció de Treball.

Dit això, ens veim obligats a demanar-nos si la "ignorància" de la normativa i les dades oficials de matrícula que exhibeixen STEI i CCOO, que tant afavoreix la postura de l'Administració, té res a veure amb l'obscurantisme que impera sobre la quantitat d'alliberats que se'ls ha atorgat. Vam sol·licitar aquesta informació l'octubre de 2015 i encara esperam resposta, tot i haver insistit reiteradament.

Confirmat: Conselleria planifica quotes a secundària amb els docents a 19 horesTal com vos vam explicar ahir, representants de Planificació van dir una reunió de directors de secundària que calcularan la quota a 19 hores, tot i que amb els sindicats acordaren que el professorat pot anar de 18 a 21 hores (vegeu el punt II.2. del criteris de confecció de grups i quotes: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2895018&coduo=36&lang=ca).

Consultat el cap del departament de Planificació, Jaume March, no ens ha desmentit amb la seva resposta les paraules que van sentir els directors a la reunió:

"Tal com es diu en el document de criteris i que vàrem dur a la mesa sectorial d'educació, avui matí s'ha  comunicat que el professorat de secundària ha de fer entre 18 i 21 hores.
Per tant en cada centre pot haver-hi professorat amb 18, 19, 20 o 21 hores.
Això és que hem comunicat avui dematí.

Jaume March Serra
Cap del departament de Planificació i Centres"


Si aquesta planificació de quotes tira endavant ens podem tornar a trobar amb la majoria d'horaris a 19 i 20 hores, perquè per cada un que es vulgui fer a 18 hores se n'haurà de fer un altre a 20 per compensar.

En resum, per la via dels fets s'incompleix un acord de mesa sectorial i una vegada més l'Acord marc, rebutjat per insuficient pels docents en referèndum, queda en paper banyat (com les ràtios màximes a 20 a 4t d'infantil, la minimització de la LOMCE sobre determinades matèries, la negociació de les 3 hores lectives dels majors de 55 anys dins el 2016, la paga de Nadal efectiva el curs 15-16, el cobrament de les baixes el 2016 o la creació del Servei propi de Prevenció de Riscos Laborals el 2016). Deia l'Acord marc:


Des d'UOB rebutjam i denunciam aquesta nova presa de pèl de la Conselleria!


HORARI DEL PROFESSORAT


Planificació ha dit avui dematí a una reunió de directors de secundària que, tot i que amb els sindicats acordaren que el professorat pot anar de 18 a 21 hores, calcularan la quota a 19.

Ja hem demanat explicacions a Planificació i vos tendrem informats.

No podem admetre que la conselleria cregui que pot desfer a posteriori i com vulgui els acords de mesa.

Vegeu el punt II.2. del criteris de confecció de grups i quotes: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2895018&coduo=36&lang=ca

dimecres, 17 de maig del 2017

Esquerra s'oposarà al límit de tres anys d'interins i recull la proposta d'UOB sobre servei militar i jubilació


El president d'Esquerra Republicana a Mallorca, Mateu Xurí, i el senador del mateix partit, Bernat Picornell, es van reunir amb nosaltres dilluns passat per tractar la limitació de tres anys als interins prevista al projecte de pressuposts generals de l'estat. Esquerra ja va presentar una esmena de supressió d'aquest article al Congrés de diputats i insistiran en la mateixa línia a les comissions i al Senat.

Des d'UOB els vam proposar la presentació d'una esmena al Senat per retirar la disposició addicional quadragèsima, que ajorna un any més la incorporació del període del servei militar al còmput de la pensió de jubilació. Els representants d'Esquerra en van prendre nota.

Segons el calendari de tramitació previst es votaran les esmenes al Congrés d'aquí a dues o tres setmanes i després es duran al Senat, on es poden presentar noves esmenes fins el 9 de juny. El 12 de juny es faria un "plenari de veto" al Senat, entre el 20 i el 22 s'hi votarien les esmenes i el 26 s'aprovaria el projecte, que tornaria al Congrés per a l'aprovació definitiva entre el 3 i el 10 de juliol.

dimarts, 16 de maig del 2017

La conselleria carrega als docents el mort de les proves de diagnòstic de 2n d'ESOCOMUNICAT DE PREMSA

UOB denuncia que la Conselleria presidida per Martí March ha tornat a donar una mostra de desconfiança i de menyspreu envers la professionalitat dels docents. Aquesta vegada l'evidència s'ha manifestat amb les proves de diagnòstic de 2n d'ESO a càrrec de la l'Institut d'Avaluació de Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE). Segons ha imposat la Conselleria, aquestes proves que han afectat les matèries de Català, Espanyol, Anglès i Matemàtiques s'han fet, per una banda, a 50 centres de Balears escollits d'una manera aleatòria entre els centres públics, concertats i privats i amb la distribució següent per illes: Eivissa 8, Formentera 1, Mallorca 35 i Menorca 6. March i el seu equip han decidit pel seu cap de vent i sense consultar els docents que el diagnòstic es basarà en els resultats de les proves d'aquests 50 centres que seran aplicades i corregides per personal voluntari i extern a 2 € per prova.

Per altra banda, la Conselleria ha decretat igualment, en una clara mostra de despotisme il·lustrat, que les proves s'hagin fet igualment a tots els centres de Balears encara que els resultats no comptin per res i que els aplicadors i correctors siguin els docents dels centres que hauran de fer aquesta feina extra abans de dia 26 de maig sense cobrar i sense reducció de cap hora complementària (guàrdies...).

Segons UOB Ensenyament ens trobam davant un despropòsit més de la Conselleria, una arbitrarietat i un greuge comparatiu que evidencia el poc respecte per la capacitat i la dignitat professional dels docents, per exemple:

1.- Són unes proves elaborades d'esquena als docents i dins els despatxos de la Conselleria per persones alienes al dia a dia que es viu dins les aules. A part d'això, cal esmentar que han presentat deficiències tècniques, com ha estat el cas de la prova de llengua catalana que ha comptat amb un àudio deficient, i que en el cas de les llengües (Català, Espanyol i Anglès) han tingut diferents graus de dificultat i de complexitat.

2.- Aquestes proves no tenen cap valor acadèmic, no se contemplen a les programacions, són una tudada d'energia per no-res ja que ni tan sols figuraran a la memòria dels departaments.

3.- Són unes proves inútils, que no serveixen per res, que no aporten cap informació que ja no sàpiguen els docents després de tot un curs fent feina colze a colze amb l'alumnat i les famílies. Aquestes proves sembla no tenen altra motivació que personal endollat a conselleria justifiqui un sou i eviti el retorn als centres escolars i al contacte directe amb les aules. A més a més, són unes proves que, pel que fa al diagnòstic sobre el domini de llengües, reprodueixen la mutilació crònica de les quatre habilitats lingüístiques ja que pretenen obtenir una valoració sobre la comprensió oral i escrita, l'expressió escrita però en canvi deixen de banda l'expressió oral.

4.- Són finalment també unes proves inoportunes que arriben en el pitjor moment, la recta final dels mesos maig-juny, que distorsionen la planificació de final de curs ja que alumnat i docents estan immersos en recuperacions, proves de la 3a avaluació i notes finals.

En definitiva, tenim una Conselleria d'Educació controlada pel PSOE, un partit crossa del PP que no només manté el govern Rajoy al capdavant del govern de l'estat, sinó que, a més a més, ha assumit gran part del seu programa com és la imposició de la LOMCE, l'atac a la dignitat professional dels docents, la imposició de revàlides i més revàlides decidides dins els despatxos de Madrid, proves de diagnòstic sense cap ni peus, certificacions externes de qualitat, equips directius imposats a dit per l'administració i a les ordres del partit de torn que volen gestionar l'escola pública així com els rota i com si fos un centre privat, la instrumentalització dels inspectors educatius com si fossin comissaris polítics amb la missió de carregar els docents amb més paperassa burocràtica, etc. I tot això, en comptes de dedicar les energies a lluitar per un millor finançament per reduir ràtios, eliminar aules prefabricades, respectar l'autonomia dels claustres i els consells escolars i sobretot, valorar i reconèixer la tasca dels docents que sovint han de treballar en condicions adverses i en un entorn social complex i complicat.
Des d'UOB exigim la retirada d'aquestes proves i que no es tornin a repetir mai més.

Palma, 16 de maig de 2017

Diari de Balears:

Diario de Mallorca, 17.5.2017

OPOSICIONS 2017: Canvis en la justificació de les faltes d'assitència als centres dels opositors


El dia 10/5/17, la Conselleria donava la següent instrucció sobre justificació de faltes del professorat opositor:

"Tant per als opositors com per als membres de tribunals, es consideraran justificades les faltes al centre entre el 23 i el 30/6/17 si no s'han de desplaçar d'illa o entre el 22 i el 30/6/17 si s'han de personar a una illa diferent a la qual presten serveis."

El dia 12 a darrera hora del migdia, aquestes instruccions quedaren modificades de la següent manera:

 • Els opositors que s'han de presentar davant el tribunal a una illa diferent a la qual presten serveis, tenen permís per absentar-se del centre des de dia 22 fins al 30 de juny, ambdós inclosos.
 • Els opositors que s'han de presentar davant el tribunal a la mateixa illa a la qual presten serveis, tenen permís per absentar-se del centre els dies en què hagin estat convocats pel tribunal per realitzar qualsevol actuació i pel temps indispensable per realitzar-la.
S'hi afegeix també que a aquest darrer afecte, els aspirants han de sol·licitar al seu tribunal un certificat d'assistència a l'actuació corresponent i lliurar-lo al director del centre.

No hi ha modificacions sobre el fet que:
 • Les absències dels membres de tribunal es justificaran d'ofici.
 • Els opositors, en canvi, han de sol·licitar al director del centre el Permís per concórrer a exàmens finals i altres proves definitives d'aptitud. Podeu trobar el model de sol·licitud d'aquest permís clicant AQUÍ
Sobre aquests canvis, la Comissió Permanent de la JPDnU ha acordat avui dematí demanar instruccions clares i iguals per a tots els opositors i tornar a la primera versió de dia 10 de maig per tal que els aspirants que es presenten a una mateixa illa tinguin permís per absentar-se del centre des de dia 23 al 30 de juny, ambdós inclosos.

Continuarem informant.

Solidaritat amb Can Gazà


El passat 9 de maig, Unió Obrera Balear féu entrega a Can Gazà de 282 litres de llet i 288 rotlles de paper higiènic després de saber que el casal necessitava cobrir amb urgència la mancança d'aquest aliment i material tan bàsic.

Can Gazà, Institut contra l'exclusió social , és el centre creat per Jaume Santandreu on els marginats abandonats de totes les institucions oficials s'autogestionen en una proesa diària de dignitat humana.

Can Gazà compta també amb Marginàlia, la nau al polígon de Can Valero on hi podeu trobar des de mobiliari fins a llibres passant per vestimenta i utillatge de cuina entre altres.

Des d'aquí, volem agrair a Jaume Santandreu la gran tasca que fa en la nostra societat.

Riscos laborals inspeccionarà els CEIP amb ràtios disparadesAvui dematí ha tingut lloc a Inspecció de Treball la reunió amb els representants de la Direcció General de Planificació, tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals  (SPRL) i els directors dels 13 CEIP que consten a la denúncia per ràtios il·legals que vam presentar a instàncies de l'Assemblea de Docents. Unió Obrera Balear hi ha participat com a observador.

Segons ha explicat la inspectora de Treball les inspeccions aniran a càrrec dels tècnics del SPRL i se centraran en els efectes de les ràtios excessives sobre la salut laboral dels docents, atès que Treball no té competències sobre la possible il·legalitat de les ràtios.

Els directors han demanat que la recollida de dades no només es faci amb els professors tutors sinó també amb als especialistes, que han d'assumir el grup sencer d'alumnes sense possibilitat de desdoblaments, i que es tingui en compte la tipologia de l'alumnat (NESE, NEE, comportament agressiu...) que pot agreujar encara més la càrrega de treball. Segons la inspectora, s'ha d'avaluar tot el professorat que es vegi afectat o treballi amb els grups que presenten aquestes ràtios.

Per part nostra hem demanat que es tingui en compte els espais insuficients dins les aules, que ja han provocat qualque accident i que podrien incomplir els 2m² mínims per alumne a infantil i l'1,5m² a primària.

Els tècnics del SPRL han d'aportar propostes de solució als seus expedients i l'objectiu és tenir els 13 CEIP diagnosticats dins aquest curs. En els casos en què l'avaluació demostri l'existència de riscos laborals, la Conselleria es veurà obligada a aplicar les solucions proposades pels tècnics.

Continuarem informant.Última Hora:

dilluns, 15 de maig del 2017

Comissions de serveis 2017-18: informam sobre la mesa sectorialEl dijous 11/5/17 assistírem a la Mesa en què es revisà l'esborrany de les instruccions per a la sol·licitud i adjudicació de les comissions de servei per al curs 2017-18 presentat per la Conselleria.

La novetat més important és que per a sol·licitar una comissió de servei deixa de ser requisit, manco si la sol·licitud és per motius personals, haver participat al concurs de trasllats.
Segons Personal Docent, s'ha eliminat aquest requisit en els casos de comissions de servei per participar a PIP, per raons de servei o per formar part d'equips directius per facilitar la mobilitat d'aquell professorat que, sense perdre la seva destinació definitiva, vol participar temporalment de la innovació, la reorganització o gestió d'un centre diferent.

Vegem com queden per a enguany les causes que permeten demanar una comissió de serveis, en algun dels apartats de les quals també s'han introduït certs canvis:

PER MOTIUS PERSONALS

En aquest punt no s'han donat canvis i queda com l'any passat:
 • Per motius greus de la salut pròpia
 • Per atendre un familiar de primer grau amb malaltia greu o discapacitat superior o igual al 65%
 • Per conciliació de vida laboral i familiar si:
 1. A 1/9/17 es té un fill menor de tres anys o dos fills menors de cinc anys
 2. Durant els dos primers anys d'adopció o acollida
 3. Per embaràs amb part previst abans del 31/1/18
 • Per motius personals excepcionals.
Els docents provinents d'altres comunitats autònomes només podran sol·licitar una comissió de serveis a les Illes Balears per motius personals excepcionals, el principal dels quals en aquests casos sol ser la reunificació familiar.

PER PARTICIPAR EN LA IMPLANTACIÓ DE P.I.P.

Es manté sense canvis la possibilitat de demanar comissió per participar en la implantació de Plans d'Innovació Pedagògica, motiu introduït per primera vegada el curs passat.
Per tal de facilitar la informació al professorat que pugui estar interessat en aquest punt, la Conselleria ha publicat ja el llistat de places que oferiran els centres que apliquen PIP, podeu trobar aquesta informació clicant AQUÍ.


PER RAONS DE SERVEI EN ELS CENTRES

Aquest és l'apartat en què més canvis s'han introduït.
Queden igual els següents motius:
 • Per ocupar places en centres d'educació infantil de 0 a 3 anys
 • Per ocupar places en aules UECCO
 • Per realitzar tasques de coordinació
 • Per participar en programes específics o altres projectes de centre
 • Per ocupar places de les especialitats d'FP Bàsica o d'FP Dual
 • Per ocupar places relacionades amb els nous estudis que s'implanten a un centre
S'han modificat:
 • En el cas d'ocupar places en Centres d'Especial Dificultat (CEE), es treu d'aquest grup el CEE Son Ferriol i s'afegeixen l'Equip d'Alteració del Comportament (EAC) i l'Equip de Dificultats Socials i Comunicació als que ja hi havia: Es Pinaret, Es Fusteret i CAT
 • Per ocupar places de suport educatiu en els Equips d'Atenció Primerenca i al CEE Son Ferriol. A aquest punt s'hi ha re-ubicat el CEE Son Ferriol i se n'ha tret la possibilitat dels EOEP a causa de la reestructuració del model d'orientació que encara està pendent de publicar (tot i que podeu consultar-ne l'esborrany clicant AQUÍ) segons el qual els centres de primària comptarien amb el seu propis equip d'orientació.
S'han creat nous motius:
 • Per ocupar places d'altres especialitats per les quals estan habilitats en el mateix centre d'educació infantil i primària
 • Per ocupar places d'orientació educativa en els centres d'educació infantil i primària
 • Per ocupar places d'ensenyaments esportius de règim general a centres integrats on el departament d'Educació física no disposi de professorat amb la titulació suficient 
 • Per ocupar places perfilades amb titulacions específiques en interpretació de la llengua de signes, riscos laborals o títol professional de la marina mercant.
S'ha eliminat:
 • L'apartat per ocupar places AD en el mateix centre ja que ara aquesta opció queda integrada dins el nou apartat d'ocupar places d'altres especialitats per a les quals estan habilitats en el mateix centre d'educació infantil i primària.
Altres:
 • Pel que fa a la mobilitat dels mestres que imparteixen classes a 1r i 2n d'ESO, aquests poden sol·licitar comissió de serveis per qualsevol dels motius possibles sempre i quan el centre de destinació compti una plaça existent amb hores suficients per a ells. La Conselleria recordà, a més, que els mestres que a dia d'avui imparteixen FPB en comissió de serveis, és el darrer any que la poden tornar a demanar ja que, per decret, l'FPB ha de ser impartida per professorat de secundària.

Convocatòria per al curs 2018-19:
 • L'Administració indicà que de cara a la següent convocatòria, té la intenció d'incloure-hi les places dels Camps d'Aprenentatge, l'ONCE, etc.

PER FORMAR PART D'EQUIPS DIRECTIUS

Aquest motiu continua igual.
Respecte a aquest apartat, des de UOB presentàrem les següents preguntes:
 • Per què des del curs 2012-13 no és necessari presentar cap tipus de documentació per accedir a comissions de servei per formar part d'equips directius? Sobretot tenint en compte que, en els casos dels caps d'estudis i secretaris, els ROC estableix clarament  que el director els ha de designar d'entre el professorat en servei actiu i destinació al mateix centre.
 • Segons Inspecció Educativa, continuen vigents les instruccions per a la proposta de membres d'equips directius en comissió de serveis revisades el 14/5/10. Per què no s'especifiquen a la resolució els criteris i requisits que estableixen aquestes instruccions? Si no s'ha d'explicar a la resolució, que hi aparegui com a mínim una referència.
 • Per què no es demana que ja es tengui experiència en càrrecs en equips directius per a formar-ne part en comissió de serveis?
 • Per què no es limita el nombre de membres d'un equip directiu que en formen part per comissió de serveis?
La resposta de la Conselleria a aquestes preguntes fou que un director munta el seu equip preferentment amb professorat del centre i, si no en troba, avisa la Direcció General de Personal Docent que la persona escollida haurà de tenir una comissió de servei al centre en concret i pel motiu de formar part d'equip directiu. La D.G de P.D. afirmà també que aquesta només gestiona els nomenaments, no entra a analitzar el perquè s'ha demanat que sigui una persona en concret la designada pel director i que se segueix aquest procediment perquè l'actual Ordre de directors no especifica res al respecte.