Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 30 de juliol del 2020

UOB acusa el conseller March de vendre fum amb les ràtios


 
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, acusa el conseller d'Educació, Martí March, de vendre fum quan ha afirmat en roda de premsa que el proper curs "les ràtios continuaran baixant" perquè "hi ha més professorat". Exigim que la Conselleria publiqui una comparativa de ràtios de grup per comprovar fins a quin punt es produirà la suposada baixada, i advertim que afegir un mestre de suport dins una mateixa aula redueix encara més l'espai interpersonal.

La realitat a la qual ens enfrontam el curs vinent és que els mestres de Música, Anglès, Educació física, Pedagogia terapèutica i Audició i llenguatge s'han reconvertit en mestres tutor, als instituts s'ha augmentat l'horari d'atenció directa als alumnes, amb la consegüent pèrdua de qualitat educativa i sobrecàrrega de feina, i no s'han creat espais per desdoblar grups i garantir la distància de seguretat.

Educació ha practicat sempre l'opacitat amb les dades de ràtios per grup d'alumnes, fins al punt que UOB ha hagut de recórrer a la Direcció General de Transparència per aconseguir-les. Segons dades de matrícula de finals de novembre, més de la meitat dels grups d'infantil superaven el màxim de 20 alumnes promès per la Conselleria i 425 grups de primària tenien més 25 alumnes.

Palma, 30 de juliol de 2020
 

dimarts, 28 de juliol del 2020

Susana Puchalt: "La saturació d'alumnes a les aules afavorirà el contagi per covid-19"Publicat a AraBalears

La saturació d'alumnes a les aules afavorirà el contagi per covid-19

SUSANA PUCHALT


MEMBRE DE L'ASSEMBLEA DOCENT DE L'IES INCA

24/07/2020 19:00

Un grup de professors d’ensenyament secundari de Balears estam molt preocupats per la irresponsabilitat i negligència de la Conselleria d’Educació davant la deficient planificació del curs 2021-2020. Les mesures sanitàries per fer front al covid-19 queden recollides en el Protocol d’actuació, publicat el passat 7 de juliol al BOIB. Entre altres mesures, es recomana una distància de seguretat entre els alumnes de metre i mig o 2,25 m2. Això, però, no implica una reducció de ràtio per grup, de manera que el nombre d’estudiants per aula dependrà dels recursos i dels espais que tingui cada centre educatiu.


A l’hora d’elaborar el seu propi pla de contingència, davant la manca d’infraestructures, molts centres s’han vist obligats a crear grups classe de fins a 30 persones. Tenint en compte que una aula ordinària de Secundaria té uns 40-50 m2, la mesura a aplicar més important per prevenir contagis, que és evitar les aglomeracions, es converteix en un fet impossible.

Sens dubte, amb aquest panorama tan perillós, el contagi a les aules està garantit. Així doncs, havent tingut prop de mig any per planificar el curs 2020-2021, inevitablement la Conselleria aboca el seu personal al contagi. Les famílies, que ja s’han vist obligades a fer bastants sacrificis, desconeixen a hores d’ara l’escenari dantesc que espera als seus fills.

De moment, amb vista al curs vinent, el Govern balear ha anunciat que es limitarà a contractar 458 docents nous per a l’escola pública i privada. Aquesta xifra és ridícula en comparació amb els 8.258 que incorporarà la Generalitat de Catalunya per reduir les ràtios. Al País Valencià, en canvi, a falta de pressupostos, s’ha optat per aplicar un sistema de dies alterns de classe presencial combinada amb sessions telemàtiques (mig grup queda a casa estudiant telemàticament mentre l’altre mig grup fa classe al centre). Els docents de les Balears estam indignats perquè, davant la crisi sanitària i social més greu que hem viscut mai, la Conselleria d’Educació ens abandona a la nostra sort i fa cas omís de la necessitat de fixar ràtios racionals per poder lluitar contra la propagació de la malaltia. Solucions: doblers, habilitació d’espais alternatius, el que sigui, excepte obviar les seves responsabilitats, que sembla que és el modus operandi habitual del conseller March i els seus acòlits.

Paradoxalment, a les empreses privades se’ls obliga a aplicar mesures de protecció sanitària per als seus treballadors. A l’Administració pública balear, però, sembla que li importi ben poc la salut del seu personal. Per tot això, exigim que la Conselleria rectifiqui i adopti mesures sanitàries més efectives per a un curs que es preveu novament anormal.

dilluns, 27 de juliol del 2020

UOB recorre contra l'impagament del complement de tutoriaCircular 202/2020
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, ha presentat recurs d'alçada a la Conselleria d'Educació per l'impagament del complement de tutoria als interins substituts, que no el cobren fins i tot si el titular té una excedència i tampoc no el cobra.

Educació va contestar a un primer recurs d'UOB que "tots els funcionaris de carrera i interins amb un nomenament com a tutor perceben aquest complement". Tot i així, una campanya de reclamacions individuals no va bastar perquè la Conselleria complís les seves pròpies paraules. Davant això, hem donat suport jurídic al recurs d'alçada d'un treballador a qui Personal Docent li ha denegat el complement per escrit.

Les normatives autonòmica i estatal sobre remuneració de la tutoria no fan distincions entre funcionaris interins i de carrera, mentre que la legislació europea (Directiva 1999/70/CE) consagra el principi d’igualtat i no discriminació entre l’ocupació temporal i la indefinida. En general, la jurisprudència estableix que no hi pot haver discriminació de drets entre interins i funcionaris de carrera sense la regulació corresponent.

UOB va iniciar aquesta reivindicació el novembre de 2018 i no aturarà fins que es faci justícia.

Palma, 27 de juliol de 2020
dbalears.cat:
UH, 28.7.2020

divendres, 24 de juliol del 2020

Interins: selecció de places estiu 2020
INDICACIONS PER AL TRÀMIT DE SELECCIÓ DE PLACES

 • El tràmit d'estiu per a optar a l'adjudicació d'una plaça d'interí estarà obert des del 24/7/20 a les 10.00 fins al 29/7/20 a les 9.59 h
 • Podeu accedir al tràmit clicant AQUÍ o AQUÍ. Recordau que s'hi pot accedir usant els següents sistemes d'identificació personal: @Clave, DNI electrònic o usuari i contrasenya (aquests darrers, els mateixos que per accedir al Gestib o al Portal del Personal)
 • Estan obligats a realitzar-lo tots els interins admesos a la borsa del curs 20-21 i també els exclosos per català en aquesta mateixa borsa.
 • Els interins admesos a la borsa o exclosos per català que no realitzin aquest tràmit de selecció de places quedaran com a no disponibles (és a dir, no se'ls podrà adjudicar cap plaça) com a mínim durant el primer trimestre del curs 20-21. Per poder tornar a estar disponibles a partir del segon trimestre, els interessats hauran de declarar-se disponibles abans del 10/12/20. 
 • En aquest procés s'ofereixen les places vacants, si bé també s'hi poden oferir substitucions d'una durada prevista de tot el curs escolar. Es defineix com a plaça vacant: la plaça en una determinada illa i d'una determinada especialitat o funció que no té titular. Les places que s'ofereixen perquè se seleccionin en la sol·licitud són les que es preveuen en la quota per al curs 2020-2021 i que consten com a disponibles el dia en què s'obri el termini de sol·licitud de places.
 • Un cop iniciat el tràmit, se us presentarà una llista amb totes les places que cadascú pot ocupar en funció de les seves titulacions i opcions o creuetes de jornada, illa, etc. indicades en el tràmit per formar part de la borsa i dels perfils que hàgiu seleccionat a l'inici del tràmit actual. Aquestes places, s'hauran d'anar seleccionant i situant per ordre de preferència de l'interí.
 • Les places que posen "Base específica 9 (Resolució DGPD 19/12/2019) - Inserció automàtica Perfil 500", es refereixen a les places de discapacitats.
 • L'ordre de preferència en la selecció serà respectat, a més de la puntuació individual definitiva, a l'hora de l'adjudicació a cada interí. En ordenar les places, es poden alternar cossos, funcions, illes, tipus de jornada.
 • Si un interí no selecciona totes les places a què pugui optar, la Conselleria li afegirà d'ofici les places no seleccionades per ordre ascendent de codi de plaça.
 • En aquest tràmit no es poden modificar illes,tipus de jornades, funcions o qualsevol opció indicada en el moment en què us apuntàreu a la borsa.
 • Un cop ordenades totes les places per ordre de preferència, s'han de passar totes les pantalles del tràmit fins a finalitzar-lo, i comprovar sempre al final que la vostra sol·licitud compta amb un número de registre, no de pre-registre.
 • El tràmit es pot realitzar tantes vegades com es vulgui i només serà vàlid el darrer tràmit realitzat, finalitzat i registrat.
 • Recordau també que sovint, i sobretot als primers dies o als matins, el tràmit sol col·lapsar-se i quedar penjat per la gran quantitat d'interins que intenten fer-lo alhora. En aquests casos, tornau-ho a intentar en un altre moment.
 • I sobretot, tranquil·litat en la realització del tràmit i sort en les adjudicacions!

MÉS INFORMACIONS ÚTILS

CALENDARI
 • 10/8/20. Llista definitiva d'interins admesos i exclosos.
 • 10/8/20. Adjudicació de places i publicació de la llista provisional de les adjudicacions de l'estiu.
 • Entre el 10 i l'11/8/20, termini de 24 hores per a reclamacions a la llista provisional de les adjudicacions de l'estiu.
 • 11/8/20. Llistes definitives de les adjudicacions de l'estiu.

PRESA DE POSSESSIÓ
 • Un cop publicades les llistes definitives d'adjudicacions i abans de l'1/9/20, tots els interins a qui se'ls hagi adjudicat una plaça han de realitzar el tràmit telemàtic previ a la presa de possessió, que s'activarà al Portal del docent interí.
 • Els interins que tenguin contracte fins a 31/8/20 als quals ara se'ls adjudiqui una plaça a la mateixa illa on tenien la destinació anterior, després d'haver-se incorporat el primer dia hàbil de setembre al nou centre, han de finalitzar les tasques pendents (exàmens, avaluacions), si n'hi ha, en el seu centre del curs 19-20.
 • Per als interins que tenguin contracte fins a 31/8/20 als quals se'ls adjudiqui una plaça a una illa distinta on tenen la plaça al curs 19-20, s'entén com a causa justificada per a no incorporar-se al nou centre el primer dia hàbil de setembre la finalització de les tasques pendents (exàmens, avaluacions) si n'hi ha, al centre del curs 19-20.
 • La incorporació efectiva al nou centre i la presa de possessió, si aquesta no s'ha fet abans, s'han de produir no més tard del 7 de setembre. L'interí ha de presentar a la direcció del centre on té la nova destinació un certificat emès pel director del centre on va tenir la destinació el curs anterior que especifiqui les tasques pendents i els dies en què les ha dut a terme
 • Si la incorporació efectiva i la presa de possessió no es produeixen el dia assenyalat en els termes indicats en els apartats anteriors, l'adjudicació i el nomenament quedarà sense efectes i l'aspirant restarà exclòs de la borsa.

  ALTRES

  No són 2,25 m2 per persona com diu Educació, són 3,15!

  Tal com ens fa saber el company Toni Borràs, no són 2,25m2 per persona els necessaris per garantir la distància de seguretat, com diu Educació, sinó 3,15: 

  1'5m2: és l'àrea mínima d'espai útil  (RD 132/2020) de que ha de disposar cada alumne dins l'aula. Exemple: dins d'una dependència de 30m2 d'espai útil no hi podem posar més de 20 alumnes per molt que la ràtio marqui 25.

  2'25m2: És l'àrea calculada erròniament per la Conselleria. Aquesta àrea no garanteix la distància interpersonal. Està mal calculada ja que senzillament s'han imaginat un quadrat de 1'5m de costat i no han tengut present el volum que ocupen les persones, considerat que aquestes només són punts a l'espai: 1'5mx1'5m=2,25m2  (vegeu gràfic annex "Espai 2'25m2"):

  Espai 2'25m2

  3'15m2: La normativa COVID-19 parla d'espai interpersonal, és a dir l'espai lliure que hi ha d'haver d'una persona a l'altre. Llavors, l'única forma correcta de calcular aquesta àrea és la que es mostra al gràfic annex que sí contempla les dimensions del cos d'una persona mitjana (vegeu gràfic annex "Espai 3'15m2").

  Espai 3'15m2

  Espai útil: Superfície total de la dependència menys el recorregut de la porta, estanteries, espai del mestre (taula, cadira i calaixos, ... aprox. 7m2)

  Cosa que hem comunicat a la Conselleria perquè en prenguin nota, atès que UOB continua exigint que es prioritzi la distància de seguretat, tal com ha anunciat que farà la UIB per exemple, amb la inversió en espais i docents que faci falta.


  dijous, 23 de juliol del 2020

  UOB en desacord amb la resolució del CEMe sobre la FP i nous centres integrats a Menorca  Dia 15 de juliol es va celebrar el darrer Plenari del curs 19-20. Es va celebrar per tal de ratificar la resolució sobre la FP a Menorca i els nous centres integrats que ja s’havia publicat a la web del Consell Escolar després del darrer Plenari. Com que va rebre diverses esmenes per part d’alguns consellers, va ser necessari convocar un darrer Plenari per tal de consensuar el redactat definitiu.

  Des de UOB volem destacar la importància de dotar dels mitjans necessaris els Plenaris perquè l’acta i les diferents resolucions que es van prenent estiguin a l’abast de tothom i siguin realment consensuades, ja que aquesta resolució es va publicar sense que hagués rebut el vist i plau del Plenari. Va quedar clar que és important que existeixi un marge de revisió i rectificació abans que es publiqui una resolució.

  UOB vam estar d’acord amb la majoria de les esmenes rectificades però ens vam oposar a matisar el paper de Conselleria a la següent qüestió: 

  “Des del CEME valoram les diferents propostes plantejades en base a la seva ubicació. Malgrat tot, el debat s’ha fet tard i malament, i condiciona la mirada del CEME a una decisió ja presa”

  Per això ens vam oposar a que no sortís a la resolució definitiva (la podeu veure aquí http://www.cemenorca.org/contingut.aspx?idpub=10014) en la qual s’omet aquest paràgraf. De la mateixa manera vam votar en contra  que es tragués de la resolució el text final:

  “Finalment, des del CEME apel·lam a la importància que hauria d’haver tingut la participació de la comunitat educativa en la decisió de la Conselleria. El CEME creu que el debat s’hauria d’haver fet abans i condiciona tot el que s’està parlant actualment. Hauria agradat més la participació a temps, que pogués tenir incidència enla presa de decisions, i no participar únicament en la possibilitat d’ajudar a organitzar el mapa escolar de l'FP de Menorca. ”

  Per això no podem estar d’acord amb les matisacions d’aquesta resolució definitiva perquè ha fet desaparèixer de manera radical la crítica a com ha actuat Conselleria, consideram que es vol fer un rentat de cara a l’opinió pública de tot el procés. Trobam a faltar l'autonomia en la decisió del municipi des Castell, l'estudi dels usos dels quarters com a centre de primària o secundària. Si bé s’ha aconseguit que, en quant a la planificació de la FP es rectifiqui de manera parcial reconsiderant l’espai de Bintaufa, seguirem lluitant perquè la comunitat educativa tengui el paper que li correspon!

  Per altra banda, seguint amb les passes cap a la necessària planificació de la FP, es va esmentar que el seguiment de l'informe d’educació a Menorca es centrarà sobretot en l’estudi de les necessitats i mancances dels joves i adults que volen estudiar FP a Menorca.

  També es va presentar el programa del Consell Insular “Jocs Esportius Escolars”. Es tracta d’unes trobades organitzades per l’entitat on els fiets i fietes de 8 a 12 anys podran fer trobades no competitives i heterogènies, una passa cap a l’educació en valors dels esports de lleure, on es troba a faltar el futbol, que ha estat l’únic esport que ha rebutjat la seva participació.

  Finalment, va intervenir Magda Humbert, representant de les escoles d’adults per parlar de la controvèrsia que ha suscitat la implantació de l’ESPA semipresencial el nou curs, del qual UOB ja s’ha fet ressò mostrant el seu rebuig. Es va acordar que el mes de febrer, davant els primers resultats, el delegat d’educació retria comptes del funcionament d’aquests estudis que perden moltes hores de presencialitat i que. També es va mencionar un nou cicle de FP, d’Integració Social, que s’implantarà el proper curs al Cap de Llevant.

  Vegeu també:

  Menorca, 24.7.2020

   dimecres, 22 de juliol del 2020

   Publicació de places vacants prevista per a demà migdia


   Personal docent ha dit a la mesa sectorial que demà a les 13h publicaran les places vacants per al proper curs. Avui tenen previst parlar amb els centres per decidir les places a treure. La intenció és que el 24 de juliol hi hagi el màxim de places publicades per oferir als interins, però no podran sortir totes el juliol perquè els instituts encara matriculen, les proves de setembre poden afectar les dades de matrícula, es poden generar vacants pels dictàmens de riscos laborals al personal de risc, etc.

   Les avaluacions del personal de risc, a Comissió de riscos laborals   Segons ha anunciat avui la Direcció general de Personal docent, les avaluacions del personal de risc per al proper curs es tractaran el proper 10 d'agost a la comissió paritària de Prevenció de riscos laborals. La intenció és avaluar tot el personal de risc abans de començar el curs.

   Prèviament, el 29 de juliol, Personal docent i el Servei de prevenció es reuniran amb la Direcció general de Salut.

   Vos mantindrem informats.

   UOB acusa Martí March d'abocar els centres a la propagació de la pandèmia   Circular 201/2020
   COMUNICAT DE PREMSA

   Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, acusa el conseller d'Educació, Martí March, d'abocar els centres a la propagació de la pandèmia amb els criteris del Fons COVID-19 que s'han tractat avui a la mesa sectorial. La proposta de quota docent addicional no ha canviat ni una coma i ha estat rebutjada per UOB i la majoria de la representació sindical.

   UOB ha votat en contra perquè els nous docents assignats són totalment insuficients i continua sense plantejar-se l'habilitació d'espais per desdoblar grups i garantir la distància de seguretat. Es proposen únicament 458 docents més, que proporcionalment no són ni la meitat dels que s'han anunciat a altres territoris com Catalunya, i si per una banda Planificació ha dit que no s'aplicarà el 10% extra de matrícula sobre els màxims per grup, de 22 alumnes a infantil, 25 a primària, 30 a ESO i 35 a Batxillerat, no s'ha compromès a aconseguir els espais per crear els nous grups perquè "no poden fer miracles".

   En resum, es confirma que haurem d'afrontar el proper curs amb els espais de sempre, amb els centres desbordats amb ràtios excessives i fins i tot il·legals, i amb la impossibilitat que les escoles ocupin espais nous dins els edificis, perquè els cursos passats ja han hagut de renunciar a biblioteques, aules de música, informàtica, gimnasos, etc., precisament per reduir ràtios.

   L'escenari inicial presencial, amb les aules estibades, fa preveure l'aparició de rebrots, l'exposició de les famílies al virus i el pas automàtic a l'escenari B o semipresencial, on els docents haurem de fer docència tant presencial com a distància, amb el corresponent augment de la càrrega de feina. UOB ha demanat al conseller March si aquest és el pla ocult de la Conselleria i ens ha contestat que "preveuen els tres escenaris possibles".

   Per altra banda, no és de rebut que la Conselleria exposi com una victòria l'augment de 458 docents, quan la realitat és que als instituts s'augmenta l'horari de docència directa i a les escoles es converteixen en tutors els mestres de Pedagogia terapèutica, Audició i llenguatge, Música, Educació física i Anglès, amb la desatenció als alumnes amb necessitats especials i la pèrdua de qualitat educativa que això comporta.

   UOB ha fet constar en acta la protesta perquè el conseller March ha presentat unes xifres tancades, anunciades el dia abans als mitjans de comunicació, i ha evitat una vegada més una vertadera negociació en mesa sectorial. Per al conseller, les reunions amb els representants dels treballadors són un simple tràmit que convoca per obligació legal, i acaba aplicant les decisions via fets consumats encara que es trobi amb l'oposició de la part social.

   Palma, 22 de juliol de 2020
    
    

   UH, 23.7.2020


   dilluns, 20 de juliol del 2020

   UOB considera totalment insuficient la quota docent que proposa Educació   Circular 200/2020
   COMUNICAT DE PREMSA

   Unió Obrera Balear considera totalment insuficient la quota docent proposada per Educació al document "Proposta criteris distribució quota addicional professorat COVID-19 i altres qüestions per al curs 2020-21", pels motius següents:

   - Continua sense preveure l'habilitació d'espais per desdoblar grups i respectar la distància de seguretat sanitària.

   - Els mestres de reforç que proposa per als grups d'infantil i primària que superin els 25 alumnes per aula no solucionen el problema de la distància de seguretat. Per altra banda, tots els grups que superin els 25 alumnes a la matrícula de juliol s'han de desdoblar per llei, perquè el 10% extra només es pot permetre legalment en cas de matrícula extraordinària per a alumnes d'incorporació tardana.

   - El mateix es pot dir pel que fa a la proposta de reforçar "amb un professor cada un dels nivells d’ESO que superin la ràtio de 30 alumnes per grup, i de 35 al Batxillerat.". Per altra banda, no queda clar si s'ofereix un professor per matèria, per grup o per nivell.

   - Si bé preveu que hi pugui haver desdoblaments a "educació infantil, primària, secundària i batxillerat", només es compromet a pagar la feina de tutor "fins a un màxim del 20%" de les noves tutories, donant per fet que es puguin crear tutories sense dret a ser cobrades.

   Per tot plegat, UOB continuarà exigint en mesa sectorial que s'incrementi la quota docent dels centres i s'habilitin els espais necessaris amb el criteri prioritari i irrenunciable de garantir la distància de seguretat sanitària.

   Palma, 20 de juliol de 2020

    UH, 18.7.2020
    
    

   UH, 21.7.2020

    

   divendres, 17 de juliol del 2020

   Reclamem les reduccions de majors 55 anys!   Pel que ens arriba, alguns equips directius diuen que les hores de reducció de majors de 55 anys es poden suprimir i fins i tot ho posen al pla de contingència. No ho poden fer, perquè la resolució de mesures de prevenció diu que:

   - a l'escenari A s'han d'aplicar els criteris de quota del curs 19-20, que inclou les reduccions de majors de 55 anys.

   - a l'escenari B (semipresencial) es podrà "Reassignar totes les hores lectives que no són d'atenció directa a l'alumnat que el centre consideri per tal de poder dur a terme la nova planificació", però no diu res de suprimir hores de reducció.

   Per tant, els majors de 55 anys poden presentar les sol·licituds de reducció horària i Planificació no les pot denegar basant-se en la resolució de mesures de prevenció.

   dijous, 16 de juliol del 2020

   La Conselleria també obliga els PT a fer de mestres tutors!   Segons hem pogut saber, la Conselleria obliga els PT a fer de mestres tutors en alguns CEIP deixant desatesos els alumnes NESE. Aquesta retallada s'afegiria a la dels mestres especialistes. Si el vostre centre està afectat per la reconversió de mestres especialistes i PT en mestres tutors, amb la pèrdua consegüent de qualitat educativa i atenció als alumnes NESE, agrairem que ens ho comuniqueu a ensenyament@uob.cat.

   dimecres, 15 de juliol del 2020

   La dotació del Servei de prevenció és encara més precària del que pensàvem   D'acord amb els responsables del Servei de prevenció de riscos laborals, la dotació de que disposen no és la que hem comunicat, que vam recollir erròniament de la informació verbal rebuda a la paritària ("quatre tècnics, cinc metges, cinc infermers i cinc administratius"), sinó que només disposen de:
   • 3 metges
   • 3 infermers
   • 4 tècnics
   • 1 administratiu (que està de baixa)
   • 1 cap de secció administratiu.
   Recordam que la dotació reglamentària que tenen demanada des de gener de 2019 és de:
   • 7 metges especialistes
   • 6 tècnics superiors amb les tres especialitats de PRL
   • 7 infermers de treball
   • 1 tècnic especialista en logopèdia (Grau, Master)
   • 6 auxiliars administratius
   Demanam disculpes per l'errada. Com es pot veure la realitat és molt pitjor i fa encara més necessari el reforç del Servei.

   dimarts, 14 de juliol del 2020

   UOB crida els claustres a no aprovar plans de contingència sense distància de seguretat


   Circular 199/2020
   COMUNICAT DE PREMSA

   Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, crida els claustres a no aprovar plans de contingència amb les condicions imposades per la Conselleria, que no respecten la distància de seguretat i posen en perill la salut de docents, alumnes i famílies, i a redactar-ne d'altres que reclamin els espais i docents necessaris per reduir les ràtios. Educació es vol llevar la responsabilitat de damunt en cas de rebrots, protestes de les famílies, més sobrecàrrega de feina, etc., i traslladar-la als claustres i consells escolars obligant-los a elaborar i aprovar aquests plans.

   Instam igualment els directors de secundària a sol·licitar els docents necessaris amb 18 hores lectives, atès que el Departament de Planificació ha manifestat en mesa sectorial que no s'obliga ningú a calcular la quota a 19 hores.

   Pel que fa a les mesures de prevenció del proper curs, acusam d'irresponsable el conseller d'Educació, Martí March i li exigim una rectificació immediata pels següents motius:

   - Es preveuen grups fins a 4t de primària, o fins a 6è en centres petits, de 25 a 31 alumnes en contacte directe i sense mascareta, amb el perill evident de contagi i propagació a l'entorn familiar, on sovint són els padrins els que tenen cura de les criatures.

   - A la resta de grups s'haurà a dur mascareta tota la jornada escolar, perquè tampoc no es desdoblen i serà impossible mantenir la distància de seguretat.

   - Els centres hauran d'afrontar el dia a dia sense cap infermer in situ i amb un Servei de Prevenció desbordat, que ara mateix només té quatre tècnics, tres metges, tres infermers i dos administratius (un de baixa) que han d'atendre més de 300 centres, 13.000 docents i 170.000 alumnes. (1)

   - La retallada de places docents implicarà eliminar classes d'educació física, anglès o música a centres de primària. En cas de passar a l'escenari semipresencial, com sembla probable i ja es planteja fer en algunes escoles des del principi de curs, es multiplicaran la sobrecàrrega de feina i les hores extra impagades perquè haurem de fer classe tant presencialment com telemàticament.

   Tot aquest cúmul de despropòsits es deu principalment a la manca d'una inversió econòmica extra que s'afegeix a l'infrafinançament educatiu històric, i a la retallada de places docents en lloc d'ampliar-les, a diferència del que han fet territoris com Catalunya, País Valencià o Andalusia. UOB exigeix una vegada més una inversió de xoc que permeti contractar docents i habilitar els espais necessaris per desdoblar grups.

   Palma, 14 de juliol de 2020

   (1) Informació correcta, corregida el 15.7.2020

   AraBalears:
   dbalears.cat:

   UH, 15.7.2020

   dilluns, 13 de juliol del 2020

   Aclariment respecte al possible cessament d'interins que ocupen vacants   En relació al possible cessament de funcionaris interins que ocupen una vacant:
   • La situació que preveu el BOIB en la resolució d’adjudicacions no és nova, el que sí és nou és que enguany ho han explicitat.
   • El desplaçament d’un interí amb vacant del seu lloc de feina per a que un funcionari passi a ocupar aquesta vacant només es produeix quan el Servei de Prevenció de Riscos Laborals dictamina que un determinat funcionari, en un moment qualsevol del curs, ha de canviar de centre.
   • El canvi d’aquest funcionari de carrera es fa de forma definitiva, per la qual cosa ha d’ocupar, necessàriament, una vacant.
   • D’acord amb la legislació vigent, la Llei 3/2007 de la Funció pública de la CAIB i la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals, els dictàmens del SPRL són d’obligat compliment per part de l’administració i el funcionari de carrera te dret a fer el canvi de centre.
   • UOB va demanar a la mesa sectorial que quan es produïssin aquests casos (n’hi ha hagut tres el curs 19-20) l’interí no fos cessat i se li oferís realitzar una “permuta” i ocupar el lloc de feina deixat pel funcionari. La DG de personal docent es va comprometre a estudiar aquesta o altres possibles solucions

   diumenge, 12 de juliol del 2020

   El Servei de Prevenció de Personal Docent, sense pressupost assignat   El passat 29 de juny va tenir lloc la reunió de la Comissió paritària del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Com vam explicar, va ser la reunió on van decaure de l'ordre del dia les mesures de prevenció, que a dia d'avui ja són al BOIB, per decisió del gabinet de Martí March. De la reunió podem destacar el següent (vegeu al final documentació de l'Administració):

   - DOTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ. El Servei de prevenció no ha tingut una assignació econòmica definida el 2020 i encara no es coneix el pressupost per a 2021.

   - El 28 de gener de 2019 (vg. Pla de prevenció, pàg. 23), el Servei va informar a Educació que, d’acord amb el RD 843/2011 sobre recursos dels serveis de prevenció, havia de disposar com a mínim de:
   • 1 cap de servei- 1 cap de secció del cos superior de l’àrea jurídica administrativa.
   • 7 metges especialistes
   • 6 tècnics superiors amb les tres especialitats de PRL
   • 7 infermers de treball
   • 1 tècnic especialista en logopèdia (Grau, Master)
   • 6 auxiliars administratius
   A hores d'ara, segons se'ns va informar, els mínims no estan coberts. Disposen de:
   • 3 metges
   • 3 infermers
   • 4 tècnics
   • 1 administratiu (que està de baixa)
   • 1 cap de secció administratiu.
   . Personal Docent va xifrar en uns 14.000 els docents que han d'atendre (vegeu nota al final).

   - FORMACIÓ. Els representants del Servei van explicar que la formació a centres s'ha fet prioritzant els que encara no l'havien feta, i van advertir que amb dos tècnics és impossible fer aquesta formació a tots els centres més la de grups, nous docents, etc.

   - COORDINADORS DE CENTRES. El Servei va deixar clar que els coordinadors de prevenció de riscos dels centres educatius només han de coordinar i no tenen responsabilitat tècnica.

   - ACCIDENTS LABORALS. Pel que fa a l'informe de sinistralitat, el Servei va advertir que MUFACE no comunica els docents funcionaris de carrera atesos. En aquest cas els docents ho han de comunicar a la mútua per no perdre els drets corresponents a un accident laboral (cobrament del 100% des del primer dia). Imprès de comunicació a signar pel director i lliurar a Personal Docent, AQUÍ ("Annex 1").

   - També es van tractar:
   • Les reavaluacions que es van haver de fer per ordres de Madrid, i que es van haver de solucionar amb baixes mèdiques o continuant amb teletreball (el 96% dels casos, segons el Servei). Han hagut d'avaluar uns 1.300 casos per la COVID-19.
   • La responsabilitat de la neteja i desinfecció de centres (dels ajuntaments als CEIP i de l'empresa contractadea als IES).
   • La dificultat o impossibilitat d'airejar els lavabos d'alguns centres tal com indiquen les instruccions. En aquest cas, els centres ho han de posar en coneixement de la Conselleria.
   - Entre les reclamacions que vam fer els representants dels treballadors:
   • En primer lloc, més recursos per al Servei de Prevenció.
   • Informació i formació als centres per afrontar el proper curs.
   • Formació per als coordinadors dels centres. Es preveu que el futur Decret del Servei de Prevenció creï oficialment la figura del coordinador i inclogui la formació.
   • Formació en vocalització.
   • Formació per als delegats sindicals de riscos laborals.
   • Dotació de coordinador de riscos als CEIP.
   • Descentralització de la formació prevista a la planificació 20-21, que es concentra principalment a Palma.
   • Avaluació de riscos COVID-19 centre per centre.
   Per altra banda, UOB va insistir en la dotació de desfibril·ladors a tots els centres. El Servei de Prevenció va recordar que la petició fa temps que és a mans de la Secretaria General.

   Documentació:
   (1) Dades correctes, corregides el 15.7.2020

   divendres, 10 de juliol del 2020

   UOB Ensenyament defensa el manteniment del reciclatge de català   El divendres 10 de juliol s'ha duit a terme de manera virtual la reunió tècnica del grup de treball de FOLC amb la participació de representats sindicals de l'ensenyament públic i privat, de la UIB i amb la presència de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa i del secretari general, Tomeu Barceló.

   Antecedents

   - Per falta de consens a la mesa sectorial de 29/1/20 Conselleria va retirar l'Esborrany de decret
   sobre l’acreditació de la competència lingüística en llengua catalana, del personal docent no universitari de les Illes Balears, el qual preveia la supressió del reciclatge de català, que podeu trobar AQUÍ.
   - El resultat va ser la creació d'un grup de treball que s'ha reunit avui per primer cop.

   Posicionament UOB Ensenyament

   - Ens hem refermat en el rebuig a la supressió del reciclatge de català tal com férem a la mesa sectorial del gener passat, el resum de la qual trobareu AQUÍ.

   - Cal tenir en compte que:
   • A hores d'ara la normalització lingüística no està assolida
   • És imprescindible la normalització i actualització terminològica.
   • S'ha de garantir la igualtat d'oportunitats entre alumnes que han cursat estudis fora de l'àmbit de la UIB i els propis
   • El model propi de reciclatge està totalment consolidat amb una trajectòria de més de 27 anys de realització de seminaris docents de llenguatge d'especialitat
   • La qualitat de l'ensenyament passa també per uns bons mestres i professors de llengua i tots els docents en són models.
   •  El model propi és prou útil i satisfactori tenint en compte el retorn que en fan els alumnes als professors.

   - Això significa que defensarem en mesa sectorial d'educació la modificació de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2018, en aspectes puntuals que permetin:

   • Esmenar la contradicció que representa que els titulats d'altres territoris de parla catalana hagin de complir el requisit del FOLC, si n'acompleixen l'equivalent de la zona d'origen (Catalunya o País valencià).
   • Tenir en compte els estudiants de les Illes Balears que fan els estudis universitaris fora de les Illes per tal que no es vegin obligats a haver d'esperar un any a inscriure's al FOLC. - També hem estat d'acord, com a mesura organitzativa, a fer més compatible el calendari FOLC amb la convocatòria de les borses d'interins.

   Postura de Conselleria

   - Tramitar un esborrany d'Ordre d'acreditació de la la competència lingüística en llengua catalana que s'hauria de negociar en mesa sectorial d'ensenyament i a mesa de concertada.
   - Demanar l'informe preceptiu al CEIB i a la Universitat de les Illes Balears
   - Millorar l'ordre actual amb qualque canvi, per exemple:
   • Permetre que els estudiants de les Illes Balears que estan en el darrer curs dels seus estudis a fora o estiguin realitzant el Màster de Professorat puguin matricular-se al FOLC, si compten amb el C1 de català
   • Engegar un FOLC en modalitat virtual, que s'afegiria al presencial i a les proves lliures
   • Fer possible que les titulacions corresponents del País Valencià (actualment compten allà just com a mèrit) i de Catalunya (no es pot cursar actualment, però sí en anys anteriors) siguin equivalents al FOLC
   • Considerar que als docents funcionaris de carrera que fan l'accés a un cos superior (de primària a secundària, per exemple) ja els és vàlid el FOLC que els pertocava al cos d'origen. 
   • No incloure a l'esborrany la unificació del tres plans de FOLC (infantil 0-3, infantil/primària i secundària) tot i estar oberts a negociar-la.

   dijous, 9 de juliol del 2020

   Ni escola ni educació, per Joan Amorós   Ni escola ni educació, per Joan Amorós
   Publicat a noudiari.es (9.7.2020)


   Començar una reunió amb representants de la Conselleria d’Educació i que el primer que et diguin és que es mantindrà el nombre de professorat del curs passat i que, en l’actual context, hauríem de donar les gràcies per aquesta mesura, no és sinònim d’allò que es coneix com començar amb bon peu. Exactament, a hores d’ara, encara no sabem per què hem de brindar aquest agraïment: si per la manca absoluta d’inversió en educació, si per treballar contínuament en precari o si perquè qualsevol avanç que es produeix en matèria educativa a les illes (del luxe) vénen provocades per la voluntarietat i el sobreesforç de molts dels implicats.


   Crec que la intenció d’Educació és posar-se la bena abans de fer-se la ferida. El problema és que aquesta bena no ens guarirà d’una ferida provocada per una malaltia, el pressupost educatiu a les Balears, que podríem definir com de terminal (recordeu, un descoratjador 3,1 % sobre el PIB). Només farà que tapar les vergonyes d’una Conselleria que segueix perdent pes pressupostari a cada exercici que passa.

   Al que anàvem. Començar una reunió sobre les mesures sanitàries a prendre en la tornada a les aules el setembre així no és un bon auguri. Per això, intentar canviar l’esborrany d’aquestes mesures amb propostes que li donessin una mínima lògica educativa dins del terrabastall que ha suposat la COVID-19 semblava missió impossible. I així ha estat. Una vegada convertit l’esborrany en definitiu, tenim una resolució que fa passar per davant les mesures sanitàries per sobre de les pedagògiques. I encara que molts penseu que aquesta premissa és totalment lògica, altres no ho creiem així. I m’explicaré.

   Sense voler jugar a ser viròlegs, sembla clar que la COVID-19 no funciona igual en infants que en adults. Els darrers estudis diuen que en un 99% no tenen símptomes o els tenen molt lleus, i que tampoc són grans transmissors de la malaltia. Amb això, s’han imposat als centres unes mesures principals tenen a veure amb l’ús de mascaretes, la distància social i els grups estables de convivència. La ineficàcia d’aquestes mesures sembla clara. Tothom que hagi estat amb grups d’infants sap que les dues primeres mesures són impossibles de fer efectives amb nens. A no ser, clar està, que posis un adult amb cadascun d’ells per assegurar-te que no s’atraquin a parlar, jugar o abraçar-se, o perquè al cap de cinc minuts no tinguin la mascareta per sota de la boca. I perquè els grups estables de convivència són només una fal·làcia que el sistema inventa per donar sensació de seguretat. De fet, fa dues setmanes la Universidad de Granada feia públic un estudi on deia que cada infant d’una classe de 25 alumnes podria arribar a mantenir 1.228 contactes en dos dies. Al matí grups estables, però a la tarda anirien amb la família, amb amics, a extraescolars, a practicar esports, al parc o al bar amb els pares. Per tant, deixem de fer-nos trampes al solitari.

   Vist això, els infants haurien d’estar en unes condicions el més normalitzades possible dins de les aules. Som els docents els que ens hem de protegir. I si hi ha algun infant té alguna patologia que li impedeixi compartir aquestes disposicions, se li han de buscar solucions coherents. Amb aquestes mesures correrà més perill, ja que donen una falsa aparença de seguretat.

   La dubtosa efectivitat d’aquestes precaucions i que així i tot s’hagin erigit amb les reines de la resolució de Conselleria, té una segona lectura més greu: sacrifica de soca-rel totes les millores educatives que molts centres han implementat durant anys per transformar l’educació gràcies a mètodes que milloren l’aprenentatge de l’alumnat. Oblideu-vos, doncs, dels espais aprenentatges. De l’aprenentatge cooperatiu. Del joc simbòlic. Dels grups internivell. Dels desdoblaments per reduir ràtios. Un sacrifici excessiu sense un sentit clar.

   Durant setmanes, en infinitat de debats, molts pensàvem que la crisi sanitària suposaria una oportunitat per repensar l’escola i abordar la seua millora. Així ho vàrem comunicar a les comissions formades per la Conselleria a l’efecte de redactar aquesta resolució. Una vegada més, però, tot ha quedat en un intent estèril per part dels docents de donar una passa més en la transformació del sistema. Un intent avortat per un equip que, de nou, li posa bastons a les rodes del canvi.

   La gravetat de l’assumpte, però, assoleix els llindars de la incomprensió quan s’obliga els centres a fer uns plans de contingència on tot se sacrifica en nom de la seguretat, però poc s’inverteix a potenciar aquesta. Uns plans de contingència que s’hauran d’implementar reduint les tan necessàries coordinacions als centres, reduint les tan necessàries especialitats, reduint els drets laborals del professorat, reduint les possibilitats d’una educació amb mètodes de qualitat, i en definitiva, desaprofitant l’oportunitat d’aprofitar el caos per crear un nou ordre. Un nou ordre on l’educació tingui la importància cabdal que tant prediquen alguns i que, sobretot, afavoreixi els nostres estudiants.

   No us preocupeu, però. La precarietat amb què estem acostumats a conviure farà que amb un nou sobreesforç trobem solucions d’allà on només hi ha pedaços. En setembre tornarem a les aules amb uns plans de contingència redactats sobre uns fonaments de retallades. I l’escola retrocedirà a una organització obsoleta des de fa dècades. Tal vegada, la bena a la qual fèiem referència al principi no era per posar-la a la possible ferida. Tal vegada la bena era per posar-nos-la als ulls i no veure el desastre que ens espera el curs vinent. Perquè el que farem el curs que ve no serà ni escola ni educació, serà una altra cosa.

   Joan Amorós i Salinas
   Mestre

   Reunió de la Comissió d'Acció Social d'Educació   Avui matí,  s'ha duit a terme la reunió presencial de la Comissió de Fons Social corresponent al mes de juliol sobre les d'ajudes i bestretes en concepte de prestació d'acció social per al professorat. La propera es fixarà per al setembre.

   Ajudes i bestretes
   • S'han resolt les 209 ajudes per estudis presentades fins al 15 de juny, de les quals se n'han  resolt positivament  192. De les 36  sol.licituds d'ajudes per fills menors se n'han estimat positivament 34. Les denegacions han estat motivades per no complir algun dels requisits exigits (no cursar estudis oficials, repetició de curs, ingressos propis del fill/a superior a l'establert, etc.)
   • D'altra banda s'han aprovat les bestretes demandades, 6 d'ordinàries i 5 d'extraordinàries.

   Sol·licituds
   • Recordam que actualment les sol·licituds d'ajudes es poden tramitar telemàticament o de manera presencial, excepció feta de les per fills discapacitats que just es poden demanar al registre físic. 
   • Es preveu que més endavant aquestes darreres també es puguin sol·licitar de manera telemàtica.
   • Un cop aixecat l'estat d'alarma no s'admeten sol·licituds per correu electrònic.

   Terminis
   • Cal tenir present que en el cas de les ajudes per estudis el termini acaba el 15 de juliol.

   En aquest enllaç podeu veure tota la informació relacionada amb les ajudes  http://www.caib.es/sites/fonssocial/ca/ajuda_per_estudis-28175/?campa=yes#

   Mesa de convocatòria d'adjudicacions per al curs 20-21   Avui dematí s'ha duit a terme la Mesa Sectorial per tractar l'esborrany de la convocatòria d'adjudicacions per al curs 20-21, que recull la normativa ja establerta tant en la convocatòria de la borsa d'interins com en la de les comissions de servei.

   Es preveu que la convocatòria d'adjudicacions es publiqui al BOIB aquest dissabte 11/7/20.


   NOVETATS
   • La principal novetat és que, als tràmits habituals d'adjudicacions de l'estiu i setmanals ordinaris i extraordinaris durant el curs, s'afegeix un nou tràmit setmanal anomenat Procediment urgent, ja definit dins la convocatòria de la borsa. Per a més informació, podeu consultar la nostra Guia d'interins per al curs 20-21.
   • Els exclosos per català podran participar de tots els tràmits d'adjudicacions, que seran adjudicats sempre en darrera posició.

   CALENDARI INTERINS (Pendent de publicació al BOIB)
   • 6/7/20. Llista d'interins tutoritzats al curs 19-20.
   • 6/7/20. Llista provisional d'admesos i exclosos a borsa segons el barem d'experiència i formació acadèmica.
   • Del 7 al 13/7/20, reclamacions a la llista provisional d'admesos i exclosos a borsa segons el barem d'experiència i formació acadèmica.
   • 20/7/20. Llista definitiva d'admesos i exclosos a borsa segons el barem d'experiència i formació acadèmica.
   • 20/7/20. Llista provisional d'admesos i exclosos a borsa amb els mèrits per formació permanent.
   • Del 21 al 27/7/20, reclamacions a la llista provisional d'admesos i exclosos a borsa amb els mèrits per formació permanent. Només per reclamar puntuació de formació permanent.
   • Del 24 al 28/7/20, tràmit de selecció de places per a les adjudicacions de l'estiu.
   • 10/8/20. Llista definitiva d'interins admesos i exclosos.
   • 10/8/20. Adjudicació de places i publicació de la llista provisional de les adjudicacions de l'estiu.
   • Entre el 10 i l'11/8/20, termini de 24 hores per a reclamacions a la llista provisional de les adjudicacions de l'estiu.
   • 11/8/20. Llistes definitives de les adjudicacions de l'estiu. 

   CALENDARI FUNCIONARIS DE CARRERA (Pendent de publicació al BOIB)
   • 14/7/20. Publicació de la llista de funcionaris suprimits, desplaçats, en expectativa i reingressats.
   • Del 15 al 16/7/20, tràmit de selecció de places per part dels funcionaris del punt anterior i els de les comissions de serveis.
   • 17/7/20. Adjudicació de places i publicació de les llistes provisionals d'adjudicacions.
   • Entre el 17 i el 20/7/20, termini de 24 hores per a reclamacions a la llista provisional de les adjudicacions.
   • 20/7/20. Llistes definitives d'adjudicacions.

   PRINCIPALS APORTACIONS DE UOB
   • Que les comissions de serveis sol·licitades per motius personals s'adjudiquin en primer lloc respecte de la resta de comissions.
   • Que els interins no estiguin obligats a seleccionar totes les places a què poden accedir al tràmit d'adjudicacions de l'estiu, i més enguany, tenint en compte que la selecció s'haurà de fer, segons el calendari previst, sense saber la puntuació definitiva de cada interí.
   • Que les substitucions cessin a 31/8 o a la data de reincorporació del titular i no a 30/6.
   • Que els interins que no canvien de centre no siguin cessats durant les vacances de Nadal i Pasqua.
   • Que la D.G. de Planificació i Centres respecti el dret a reducció de jornada dels majors de 55 anys, ja siguin interins o funcionaris de carrera.

   Tutorització interins al curs 20-21


   A la Mesa Sectorial d'avui dematí, s'ha revisat l'esborrany de la resolució que ha de regir la tutorització dels interins durant el curs 20-21.


   NOVETATS

   • L'esborrany només inclou algunes petites modificacions respecte del curs 19-20 i el sistema de tutorització en general s'entén com a pròrroga o continuació de l'actual, pendent de la feina d'un grup de treball amb Conselleria i sindicats ajornat a causa del Covid-19.
   • Es fixen les dates en què els interins podran ser tutoritzats: entre l'1 de setembre i el 18 de juny.
   • Els resultats de la tutorització podran ser APTE, NO APTE o NO AVALUAT; aquesta darrera opció és nova i s'aplicarà en els casos que, per motius diversos, com ara una baixa mèdica, no s'hagi pogut complir el termini dels 30 dies treballats encara que el contracte sigui de major durada. 
   • Com sempre, els efectes de la tutorització comptaran per al curs següent, és a dir, els tutoritzats APTES al curs 20-21 passaran a ser considerats interins I al curs 21-22.

   APORTACIONS D'UOB
   •  Hem tornat a demanar que els professors especialistes també puguin ser objecte de tutorització.
   • També, que els que han aprovat una oposició però han quedat sense plaça es considerin tutoritzats.
   • Igualment, continuam defensant que el termini mínim de 30 dies no hagi de ser consecutiu sinó que pugui ser acumulable en períodes mínims de 15 dies en un o més centres.


   dimarts, 7 de juliol del 2020

   La resolució de mesures de prevenció manté les retallades   Les mesures de prevenció per al proper curs, que ja s'han publicat al BOIB, venen a dir el mateix que l'esborrany inicial en els aspectes cabdals:

   - A l'Escenari A (presencial) s'indica que les quotes de docents seran elaborades "amb els mateixos criteris de quota del curs 2019-20", cosa que descarta contractar més docents per desdoblar grups i  ens condemna a les mateixes ràtios del curs passat.

   - Cal recordar que, segons els criteris de quota del curs passat que s'han de tornar a aplicar, "El professorat que, excepcionalment, imparteixi més de 18 períodes lectius de docència directa a un grup d’alumnes tendrà 1 període menys de permanència al centre per cada període de més (compensació d’hores lectives, CHL, que no són de permanència obligada al centre)." És a dir que amb 21 hores de docència directa, ens pertoquen 3 períodes de no permanència al centre. Sense contractar més docents, això vol dir que pretenen que facem les hores de coordinació, complementàries, etc., fora de l'horari oficial.

   - A l'Escenari B (semipresencial) s'ha eliminat la possibilitat de suprimir hores de coordinació, de reducció de majors de 55 anys, complementàries i desdoblaments, però han afegit un paràgraf que diu que es podrà "Reassignar totes les hores lectives que no són d'atenció directa a l'alumnat que el centre consideri per tal de poder dur a terme la nova planificació".

   - En aquest mateix Escenari B, es manté que a secundària es poden arribar a fer 21 hores de docència directa. Les indicacions de Planificació als equips directius, emperò, fan preveure que els horaris seran entre 19 i 21 hores de docència directa sigui quin sigui l'escenari.

   - Per altra banda, les Mesures de prevenció sanitària ara permeten que els grups estables fins a 4t de primària, o 6è en cas de centres amb línies incompletes, que no han de mantenir distàncies de seguretat, tampoc no duguin mascareta. Això implica grups en molts de casos de més de 25 alumnes en contacte directe, que es convertiran en un perill evident de contagi i propagació.

   En resum: es mantenen les retallades que ja vam denunciar i contra les quals vam votar a la mesa sectorial. UOB continua exigint una inversió de xoc en Educació, que ha de correspondre principalment als fons estatals. Recordam que segons les balances fiscals del Ministerio de Hacienda, el 14,20% del PIB de les Balears, uns 4.200 milions d'euros, se'n va a Madrid cada any i no torna.

   UH, 8.7.2020

    UH, 5.7.2020


   UH, 5.7.2020

   UOB reclama més recursos per a l'etapa 0-3   UOB denuncia que les escoletes municipals no podran començar el curs complint les noves directrius sanitàries si les administracions responsables, entre elles Conselleria, no avalen econòmicament aquest procés. El setembre es volen obrir les escoletes amb les ràtios ordinàries quan ara, que les ràtios són a la meitat, ja és molt difícil complir el protocol.

   Per tant, instam a les administracions que inverteixin econòmicament per garantir que es pot dur a terme l'inici de curs amb les noves condicions. En cas contrari serà impossible:
   • Fer adaptacions (imprescindibles en aquesta franja d'edat)
   • Netejar banys i joguines després de cada ús individual
   • Donar el servei de l'escola matinera (perquè s'ajunten diferents grups)
   • Oferir el servei de menjador (que haurà de ser a cada aula i conviure en l'horari dels altres nadons i fiets i fietes que no dinen al centre).
   A les escoletes municipals és l'equip directiu i les pròpies tutores qui han de fer aquestes tasques, no només en perjudici del bon funcionament dels centres sinó també davant l'evidència de no poder garantir a hores d'ara que es puguin realitzar els nous protocols sanitaris.

   A més, s'hauria de garantir que davant un nou escenari de confinament, les tutores de les escoletes municipals segueixin d'alta al manco un terç de la jornada per poder fer l'acompanyament tant als fiets i fietes com a les famílies. Per tot això exigim una nova dotació econòmica per part de Conselleria als Ajuntaments per tal que puguin garantir que les escoletes 0-3 obren el nou curs amb garanties sanitàries.

   dilluns, 6 de juliol del 2020

   UOB dóna suport al manteniment de l'ESO presencial als CEPA   COMUNICAT DE PREMSA

   Davant la notícia que Educació suprimirà el proper curs l'educació secundària presencial als Centres d'Adults, Unió Obrera Balear dóna suport al manteniment d'aquesta modalitat educativa, tal com reclamen els centres, i fa constar que aquesta nova retallada encoberta de la Conselleria s'ha duit a terme sense haver-se plantejat ni negociat amb els representants dels treballadors. Pel que fa a la seguretat sanitària, aquesta ha de passar per garantir les distàncies de seguretat i si és necessari pel desdoblament de grups, tal com a la resta d'ensenyaments.

   Palma, 6 de juliol de 2020


   UH, 8.7.2020

   divendres, 3 de juliol del 2020

   UOB reclama que es prohibeixin les reunions presencials el juliol   A la mesa sectorial d'ahir, Unió Obrera Balear va reclamar a la Conselleria d'Educació que faci arribar instruccions als equips directius perquè no convoquin reunions ni facin fer tasques de forma presencial durant el mes de juliol. Com vam explicar en una nota, la Resolució del Protocol per a la fase 3 estableix:
   • "A partir de l'1 de juliol, la preparació del curs 2020-2021 podrà continuar de manera no presencial fins al 31 de juliol."
   En cas que aquestes instruccions que reclamam no arribin als centres, instam els equips directius a actuar amb responsabilitat i no sotmetre els treballadors al perill de contagi sense cap necessitat, atès que la videoconferència permet fer tota mena de reunions i votacions, claustres inclosos.

   Convocar claustres i reunions presencials, en alguns casos fins i tot sense indicar les mesures de seguretat pertinents, segons es desprèn d'una enquesta que hem realitzat, és una temeritat que si acaba malament pot donar lloc a la depuració de responsabilitats.

   Notícia 8.7.2020 (Setmanari L'Ebre):

   Planificació diu que no obliga a calcular quotes a 19 hores!   Circular 197/2020 - 2

   A la mesa sectorial d'ahir dijous la cap del Departament de Planificació i Centres, Antònia Serra, va afirmar que no s'obliga els centres de secundària a calcular la quota docent del proper curs a 19 hores lectives, sinó que es dóna el marge entre les 18 i 21 hores. Cosa que els equips directius haurien de tenir en compte a l'hora de sol·licitar les places del proper curs.

   dijous, 2 de juliol del 2020

   UOB votarà en contra de les mesures de prevenció del proper curs   Circular 197/2020- 1
   COMUNICAT DE PREMSA

   Avui Unió Obrera Balear votarà en contra de les mesures de prevenció a la mesa sectorial d'Educació pels següents motius:

   1) No hi ha cap inversió prevista per contractar docents i habilitar espais que permetin desdoblaments. Pel que llegim a la premsa, la inversió extra en educació serà de 14,5 milions d’euros, que suposa només un increment de l’1,45% del pressupost educatiu, i es destinarà a «material sanitari i neteja, programes de reforç, digitalització i menjador». UOB reclama que s'inverteixi en presencialitat abans que en digitalització.

   2) Permet aules i grups sense distància de seguretat (1,5m de distància o 2,25m2 per persona) i amb mascareta (Escenari A, punt 6, pàg. 20). No és viable tota una jornada escolar amb mascareta i ni es preveu solució per a les persones amb problemes respiratoris. Recordem una vegada més que el problema es generalitzarà perquè hi ha 524 grups d’infantil amb més de 20 alumnes i 425 grups de primària amb més de 25 alumnes, amb 22 casos de 30 i 31 alumnes. A secundària les aules tenen entre 40 i 50 metres quadrats i el màxim d’alumnes hauria de ser d’uns 17 o 18. Reclamam que es vigili que a la matrícula de juliol no es formin grups a infantil i primària que superin els 25 alumnes. El 10% extra només està permès per la LOMCE en cas de necessitat de matrícula extraordinària per incorporació tardana, malgrat que Educació ho incompleix sistemàticament.

   3) Se suprimeixen hores de desdoblament, complementàries, de reducció de majors de 55 anys, de coordinació, etc. A secundària es puja l’horari com a mínim a 19 hores lectives i previsiblement en molts de casos serà de 21 o més. A l’Escenari B (punt 4 e, pàg. 22) no es preveu contractar docents per atendre telemàticament els alumnes que no assisteixin de forma presencial, cosa que suposarà més hores de feina a més de les reconegudes damunt l’horari.

   4) Es pretén que els docents formem digitalment els alumnes quan amb prou feines ens hem hagut d’autoformar durant el confinament. No queda garantida una oferta suficient de formació digital per a tots els docents i l’experiència demostra que l’oferta de formació de l’Administració sempre ha estat insuficient. El pla digital de contingència (Annex 11) diu que el centre ha de nomenar un responsable, reclamam hores per a aquesta persona perquè no pot ser que tota la responsabilitat recaigui sobre el coordinador TIC sense que consti al seu horari.

   5) No hi ha assessors tècnics sanitaris suficients per donar suport als centres en l’elaboració i aplicació del pla de contingència. Volem un tècnic sanitari per centre, la càrrega de feina dels equips directius per fer el pla és molt alta i haurien de tenir assessorament in situ. El càlcul de distàncies i superfícies per persona dels espais, per exemple, ha de ser competència de tècnics de riscos laborals, no dels docents.

   Reclamam que Educació refaci l'esborrany de resolució d'acord amb aquestes millores.

   Palma, 2 de juliol de 2020    UH, 3.7.2020

   AraBalears, 2.7.2020
    
    
   UH, 2.7.2020
   Un increment de l'1,45% del pressupost educatiu i ni un cèntim per contractar més docents.

    UH, 1.7.2020
   Ni un euro de Madrid per contractar més docents.