Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 22 de desembre del 2020

Ple del CEIB: una sessió poc rellevant
Ahir horabaixa, dia 21, es va dur a terme per videoconferència, el darrer Ple del CEIB d’aquest any, en el qual es varen comentar bàsicament les esmenes a l’Informe 4/2020 sobre l’Ordre que regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent. Encara que no es modifica gaire, entre d’altres coses es va acordar que:

 •  A les activitats a distància no s’hi podran dedicar més de 20 hores setmanals.
 • En el cas que una persona dugui a terme més d’una activitat a distància (100% a distància) que coincideixin total o parcialment en el temps, es reconeixeran les dues de major nombre d’hores que no sumin més de 50 hores.
 • Sobre les activitats de transferència de les formacions, davant una esmena que sol·licitava que no necessàriament haguessin d’anar dirigides als alumnes, ja que en alguns casos la formació té per objecte la gestió del centre i les famílies, entre altres. El secretari general, Tomeu Barceló, va animar a presentar reclamacions a la direcció general corresponent sobre aquest assumpte.

UOB entén que el CEIB ha de ser consultat sobre els plans de renovació i d’innovació educatives i els de formació permanent del professorat com marca la normativa però considera que, tenint en compte l’amplia composició d’aquest organisme i essent aquest un assumpte que afecta només a una part dels col·lectius implicats, s’hi hauria d’invertir un temps prudencial i dedicar més esforços i recursos a altres funcions que també li són encomanades com:

 • Les actuacions encaminades a millorar la qualitat de l’ensenyament no universitari i a millorar-ne l’adequació a la realitat de les Illes Balears, i les encaminades a compensar les desigualtats i les deficiències socials i individuals.
 • Les actuacions generals adreçades a assolir els objectius lingüístics definits per la legislació, corresponents a cada una de les etapes i modalitats de l’ensenyament.

dilluns, 21 de desembre del 2020

Servei de Prevenció de Riscos Laborals, molt camí per recórrer


El passat divendres dia 18 va tenir lloc la reunió de la Comissió Paritària de Riscos Laborals on es van tractar els següents punts: la presentació dels esborranys dels procediments del SPRL i de vigilància de la salut, la constitució del grup de treball sobre aquest darrer, una breu informació sobre la campanya de vacunació gripal i l'exposició de l'estructura actual del propi servei, així com també la previsió de dotació de recursos humans del Servei de Prevenció de Riscos Laborals: 

Sobre l’estructura actual de la previsió de recursos humans del SPRL se'ns va informar que:
 • Actualment hi ha dues persones tècniques a Palma i quatre més repartides a cada una de la resta de jurisdiccions: Inca, Manacor, Eivissa-Formentera i Menorca.
 • Palma és l'única delegació que té metge i infermers propis.
 • La resta de delegacions el servei es gestiona a través de la contractació d'una empresa externa: Previs.
Quant a la previsió de Conselleria per anar dotant les diferents delegacions és la següent:
 • En primer lloc, ampliar la dotació de Palma amb dos tècnics més per complir el coeficient de 4'9 que correspon. Es farà al llarg de 2021. També s'inclourà una logopeda.
 • A continuació, cercar local i dotar les jurisdiccions d'Inca i Manacor
 • Finalment, dotar les jurisdiccions de Menorca i Eivissa-Formentera

Alguns sindicats vam destacar que vèiem més adient dotar el nivell mèdic de cada una de les illes primer, però Conselleria va justificar aquest ordre d'actuació amb l'argument que la recerca de local és una tasca molt difícil que pot dur-los més d'un any i que per això han començat per la zona més propera. UOB va puntualitzar que a Menorca ja tenim local i que aquest era un argument més per prioritzar la constitució del nivell mèdic a cada illa. En concret, es disposa d'un espai de l'IBAVI al carrer de Borja Moll de Maó, que s'havia de remodelar, tal i com podeu veure anunciat aquí, previst des de maig de 2019. Conselleria però, va comunicar que aquest local s'ha perdut. UOB va demanar explicacions sobre aquest fet. Restam a l'espera que Conselleria verifiqui aquesta informació:


    - Conselleria va informar sobre els punts següents:
 • A finals de gener es rebrà l'aprovisionament de mascaretes pel segon trimestre. Aquest lliurament inclourà bates, mascaretes amb pantalla, mascaretes quirúrgiques i FFP2. Com a novetat, arribarà directament a cada centre.
 • Les mascaretes FFP2 només es donen al cicle d'infantil i al professorat que està en contacte amb alumnat d'altres nivells que per motius de salut no duu mascareta. Quan l'alumnat duu mascareta i es respecta la distància de seguretat el professorat rebrà mascaretes quirúrgiques.
 • S'ha d'informar a la Direcció General de centres en cas que el centre no aporti les mascaretes pertinents.

   - UOB va fer una sèrie de preguntes i aportacions:

 • Com conciliar el fet de fer feina amb les finestres i portes obertes amb la il·legalitat de no treballar per davall dels 17 graus? Sílvia M. Silva, cap de serveis de centres educatius va confirmar que, a l'espera de la nova regulació, ens regim per les pautes de 15 d'octubre, s'ha comprovat que amb les portes obertes i l'obertura de finestres cada 15 minuts n'hi hauria prou.
 • La falta de compromís entre el recompte oficial de positius per Covid19 i els números reals. Conselleria va argumentar que, en darrera instància, eren els centres que no traslladaven la informació, que si aquests no compleixen, ells no poden certificar. Conselleria explica que no informen dels contagis socials, sinó que només informen els casos COVID positius provocats per contactes intraescolars. Des de UOB volem destacar la inoperància d'aquesta dada, ja que no informa amb transparència de les dades reals de contagi.
 • Destacam també els greuges comparatius a nivell de seguretat detectats entre illes davant les proves PCR i els aïllaments preventius. Hem trobat diferències injustificades davant casos similars, per la qual cosa demanam transparència absoluta entre els caos i uniformització en el tractament.

        - Pel que fa al professorat que hagi donat positiu: interessa saber quants docents han donat positiu en Covid, amb la data i en quin centre i quants grups s'han hagut d'aïllar a causa d'aquest contacte. 

        - Respecte dels casos positius en alumnat, demanam saber quin número de professorat es fa la PCR i els resultats, així com també quants grups s'han aïllat.

 • Necessitat de mascaretes transparents per a casos especials com disminució auditiva, per exemple. Conselleria va respondre que no es contempla en la nova licitació de mascaretes per al segon trimestre aquest tipus de mascaretes i que es valorarà cada cas en concret.


D'altra banda, Conselleria va presentar els esborranys dels procediments del SPRL i del protocol de vigilància de la salut. Aquest darrer també comptarà amb un grup de treball en el qual UOB serà present. Els protocols s'estudiaran al llarg del mes de gener i hi haurà un termini per fer aportacions. 

Finalment, Conselleria va informar de la campanya de vacunació contra la Grip s'ha centrat amb el col·lectiu de professorat d'infantil. En concret, s'han vacunat 133 docents. Com que sobraven vacunes, n'han ofert al professorat de primària, s'han vacunat 63 docents. Sobretot els majors de 55 anys que es vulguin vacunar ho facin. 

Sobre la detecció de la COVID-19 s'explica que el proper mes de gener es començaran a fer unitats de vigilància amb proves generals i específiques al professorat. Sobre la vacuna COVID s'informa que SPRL haurà de col·laborar amb la COVID-19, ja que consideren que el professorat segurament serà considerat un grup prioritari. Des del sindicat d'Unió Obrera vetlarem perquè així sigui.

dimecres, 16 de desembre del 2020

Adéu a l'obligatorietat de seleccionar totes les places en el tràmit d'estiu?


Avui, 16/12/2020 hem assistit a la Mesa Sectorial sobre la borsa d’interins del curs 21-22. La Conselleria d’Educació no ha acceptat la majoria de les propostes i demandes sindicals presentades, per la qual cosa, UOB ha votat en contra de l'esborrany, i a l'espera que la convocatòria de borsa d'interins per al curs 21-22 es publiqui al BOIB aquests dies, sembla que els termes quedaran de la següent manera:  


TERMINI 

 • El termini per apuntar-se a la borsa del curs que ve s'obrirà el 19/1/21 i es tancarà el 23/3/21


TRÀMIT  

 • L’única novetat és que el tràmit serà totalment telemàtic. 
 • Els interins que ja han estat apuntats a la borsa del curs 19-20 (tant els admesos com els exclosos) no hauran de tornar a fer obligatòriament el tràmit per apuntar-se a la nova borsa sinó que hi quedaran inclosos d'ofici, de manera que només hauran d'apuntar-s'hi aquells aspirants que no siguin a la borsa actual del curs 19-20. 
 • Els que vulguin canviar opcions, esmenar causes d'exclusió, desapuntar-se de la borsa, actualitzar dades personals o presentar nova documentació, també hauran de fer el tràmit. 


 ADJUDICACIONS DE L'ESTIU  

 • Conselleria es compromet a introduir la tria de places i que deixi de ser obligatori seleccionar totes les places, amb les següents consideracions:
  • Compromís d’estudiar el procés i fer dos tràmits 
  • Tenir en compte els majors de 55 anys 


 MÈRITS 

 • Tot i que hem insistit en què es tenguin en compte els mèrits assolits fins al 23 de març de 2021, l'administració s'hi ha negat i només es baremaran els mèrits d'experiència i de formació permanent fins el 31 d’agost del 20. Els de formació acadèmica es tendran en compte fins el 23 de març del 21.


 FORMACIÓ PERMANENT

 • Unilateralment, la Conselleria ha canviat la valoració de les hores dels cursos formació permanent, passant a comptar 0’025/hora enlloc de 0’020 com fins ara. Això vol dir que per obtenir el total de punts per aquest concepte només es computaran 1200 hores i no 1500 com fins ara. 
 • UOB ha demanat mantenir el valor actual i, al mateix temps, reiterar la demanda que s'augmenti l'oferta de formació permanent fora dels centres i també a distància, i en horari laboral, oferida per l'Administració.  


ESCOLETES INFANTILS 0-3 

 • Tal i com UOB ve demanant des de fa 4 anys, s'inclou en el barem puntuar l’experiència a les escoletes infantils. Si més no, també hem demanat diferenciar puntuació entre escoletes de titularitat pública i de titularitat privada, amb els següents valors: 3,250 punts per any treballat a escoleta pública i 1,625 punts per any treballat a concertada / privada.  


MAJORS DE 55 i/o +10 ANYS EXPERIÈNCIA

 • Per què s’ha eliminat el dret preferent a l'adjudicació de substitucions d’aquests col·lectius respecte a convocatòries anteriors? Ens han dit que jurídicament acabava aquest curs i que a partir de gener sortirà un nou acord. 


 TUTORITZACIÓ 

 • UOB demana incloure un apartat considerant tutoritzats als que hagin superat la fase d’oposició i no el procediment selectiu. Ens diuen que la tutorització es negociarà al llarg de l’any. 


 ANNEX 4: Titulacions i funcions 

 • Demanem que es convoqui el grup de treball (via correu electrònic i amb ordre del dia), per a la revisió, l'anàlisi i l'establiment d'un diagnòstic sobre l'estat de l'Annex 4. Conselleria ens diu que és molt difícil fer-ho i que es va demanar a Madrid. Hi ha molts col·lectius amb interessos creuats. Revisió total és quasi impossible.  
 • Entrada de nova especialitat  de llengua japonesa a l’EOI de Palma. 


ALTRES REIVINDICACIONS DE UOB 

 • Demanam ampliar el període transitori de l’excepcionalitat de Formació Professional (que acaba el 30 d'abril de 2022) per acreditar una titulació acadèmica universitària. 
 • Tornam a demanar que els pdf d'admesos i exclosos de les diferents convocatòries de borsa siguin de consulta pública a la web i de manera retrospectiva com a mínim per un termini de quatre anys. 
 • Possibilitat de posar filtres a les places oferides en el tràmit de substitucions, opció que es va perdre i que ja reclamarem el curs passat. 
 • Demanam que es baremi la següent experiència: 
  • A escoles municipals de música. 
  • A universitats privades. 
 • En formació acadèmica que puntuin:
  • Titulacions d'Escoles d'Art
  • Titulacions de Formació Professional
  • Graus superiors del Conservatori
 • Quant a la formació no acadèmica o permanent, demanam que s’igualin els apartats valorats per oposicions i per interinitats, incloent, per exemple, publicacions, mèrits artístics...

divendres, 11 de desembre del 2020

UOB s'oposa a fer passes enrera en la capacitació del català

 Dimecres dia 9 de desembre ha tingut lloc la Mesa per a la Modificació de l'ordre del 8 de març de 2018, la qual ja s'orientava a la supressió del FOLC i que rectifica aquella voluntat de Conselleria de suprimir-lo incorporant-hi modificacions. Vegeu el posicionament d'UOB aquí. En aquesta nova Mesa de negociació, Conselleria ha presentat una nova proposta que determina alguns canvis en el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), així com també la composició definitiva de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana amb la incorporació d'un funcionari del Servei de Formació Homologada i Capacitació.

Si bé UOB està totalment a favor de facilitar l'obtenció del FOLC al professorat amb mesures que incorpora Conselleria com l'obtenció de la capacitació a distància o la matrícula el darrer curs de carrera per tot aquell alumnat que estigui en possessió del C1 de llengua catalana, entén com un retrocés i un greuge comparatiu que un sector del professorat quedi exempt de conèixer el llenguatge terminològic específic o bé de l'etapa de primària o bé de l'etapa de secundària.

Com a solució, UOB ha demanat l'elaboració d'un curs pont que simplifiqui l'obtenció de la capacitació per aquest col·lectiu de professorat i que, en qualsevol cas, asseguri la igualtat de coneixements de català entre tots els docents. Pensam que en els casos concrets en el quals el professorat pot canviar d’etapa hauria de realitzar obligatòriament la part específica del cos al qual té accés per tal d'assolir els coneixements lingüístics específics. A més a més, es va recordar que UOB veu amb bons ulls el disseny d'un FOLC únic que serviria per a tot el professorat. És un mite que s’hagi de realitzar un FOLC de secundària específic. Se podria dissenyar perfectament un FOLC semblant al de primària. El sindicat posa de relleu que en aquest context actual de retrocés de la llengua catalana, vegeu aquí, rebaixar l'exigència del coneixement de la llengua és una passa enrere que no ens podem permetre.  

Per aquest fet insistim que no es tracta de fer pegats i de proposar anomalies en l'obtenció de la capacitació del català, sinó que aquesta capacitació ha de ser igual o equivalent per a tothom. Es per això que vam estar d'acord a demanar un informe de valoració a la Universitat sobre la pertinença del FOLC únic, a més d'encoratjar la tasca de dissenyar un FOLC que unifiqui els criteris de capacitació.

Per altra banda, UOB ha demanat alguns aclariments sobre l'Ordre que regula el FOLC: 
 •  Quins seran els altres espais i centres autoritzats per a organitzar la formació lingüística i cultural i les proves lliures? Sembla que si la universitat de les Illes Balears, amb qui es té el conveni per a la realització dels cursos, no s'encarrega del disseny dels cursos a distància ho farà l'IEDIB: l'Institut d'Estudis a Distància de les Balears.
 • Hem demanat en què es basa el règim específic aplicable en matèria de capacitació en llengua catalana als Ensenyaments Artístics Superiors que afecten concretament a la selecció del professorat del Conservatori Superior de Música i Dansa i de l’Escola d’Art Dramàtic de les Illes Balears. Conselleria ens ha respost que és un inici de regulació ja que fins ara no hi ha cap marc legal per aquests estudis en matèria de capacitació de llengua catalana i que serà equivalent al que es demana a secundària. 
 • Sobre quan es preveu que entri en vigor aquesta disposició addicional única no han sabut donar resposta, ja que es troba a l'inici del procés de regulació.
Finalment, volem recordar que UOB Ensenyament està en desacord amb totes les exempcions del català que preveu l'Ordre del 8 de març de 2018,  ja que impedeix l'assoliment d'un bon domini de la llengua pròpia de les Illes Balears.

dimecres, 9 de desembre del 2020

Resum Mesa Sectorial Inici de Curs


El passat divendres 4 de desembre, vàrem tenir Mesa Sectorial sobre l'inici de curs marcat per la pandèmia de la COVID-19. 

Unió Obrera Balear va començar la seva intervenció reconeixent la gran feina que fa tota la comunitat educativa

Vam fer incís en la necessitat d'unificar els criteris dels tècnics del SPRL a totes les illes ja que hi ha diferències injustificades davant casos similars. També, trobem necessari la transparència informativa cap al personal docent i les famílies. Cal una instrucció clara als equips directius per part de Conselleria d'Educació perquè es doni la informació pertinent sobre els casos COVID. El Conseller ens va dir que es tindria en compte però que de totes formes s'ha de respectar la protecció de dades. Ens va fer saber, que si sabem d'alguna irregularitat els ho diguem. 

En referència a la possibilitat d'incorporar els nivells de 2n d'ESO i 2n de Batxillerat amb presencialitat total, UOB va demanar amb quines mesures es duran a terme i insistir en què s'han de mantenir les ràtios establertes. Des de Planificació, Ordenació i Centres estan estudiant la manera de fer-ho amb la màxima seguretat i condicions sanitàries correctes. 

Amanda Fernández ens va informar que s'ha fet una primera dotació de mascaretes transparents per tot el professorat que atén a alumnes amb necessitats educatives. Li hem recordat també la necessitat d'incrementar la quota de PTs i ALs ja que els 25 especialistes proporcionats no són suficients per arribar a aquells alumnes que requereixen un procés d'ensenyament-aprenentatge més individual. 

El Conseller ens va informar que estan realitzant un Informe d'evolució de la pandèmia, el qual s'anirà actualitzant cada 14 dies. 

Finalment, també es va parlar de la necessitat de seure's a negociar l'augment salarial que no s'ha aplicat corresponent al 2020 i el corresponent al 2021.

dijous, 3 de desembre del 2020

Reunions de les Juntes de Personal Docent de Menorca i d'Eivissa i Formentera amb Conselleria

 Aquesta setmana han tingut lloc les reunions de la Junta de Personal Docent de Menorca i d'Eivissa i Formentera amb Conselleria per parlar de la situació actual i fer un seguiment d'alguns temes d'interès general. Han assistit els delegats sindicals representats de les diferents Juntes, la directora general de Personal Docent, Rafaela  Sánchez, el cap de departament de personal docent Manel Garcias, la cap de Provisió Maria Antònia Alzamora, Miquel Bujosa com a Cap de Servei d'Educació de Primària, Alberto Flores com a Cap de Servei d'Educació a Secundària

Els temes tractats han estat: Oposicions, Interins, Ràtios, proves PCR, Dotació de material com les FFP2, escenari B-semipresencialitat, congelació salarial del 2'9%, hores lectives i suports educatius. A continuació podeu llegir les demandes específiques que vam fer des de les diferents illes:

 • UOB segueix demanant que al procés d'oposicions es prioritzi la capacitat didàctica per donar més oportunitats a aquells professors que tenen més experiència docent. També, s'ha fet referència a la convocatòria i s'ha esmentat que les programacions s'han de fer pel curs que marca aquesta.
 • Hem demanat si els interins que fan més de 5'5 mesos cobraran l'estiu però encara no hem obtingut resposta. Ens emplacen a les properes Meses i reunions per tractar aquests i altres punts com el de poder triar places les a l'estiu i no haver d'escollir-les totes. 
 • Pel que fa a la dotació de material, no ens han sabut contestar si tots els centres han rebut la partida econòmica pertinent.
 • Hem recordat que reclamam que el funcionaris de carrera també disposin de l'opció de realitzar mitja jornada, sense que aquesta opció hagi d'estar supeditada a cura d'un fill menor, entre d'altres. 
 • Les proves PCR i altres temes relacionats amb la COVID-19 n'informarem properament ja que seran tractats amb profunditat demà divendres dia 4 de desembre a la MESA específica per tractar aquest tema.
 • També hem explicat que ahir va tenir lloc el Consell Escolar de Menorca on alumnat i representants de les diferents APIMAS avaluaven l'escenari B, altrament dit la semipresencialitat. Des del sindicat posam de manifest que la baixada de ràtios és acollida molt positivament tant per l'alumnat com per les famílies, que s'han adonat de la millora de l'atenció individualitzada i que no desistirem d'aquesta reivindicació històrica avalada des de la pràctica que ha suposat la situació excepcional de la pandèmia, i que és valorada ara més que mai per tota la comunitat educativa.
 • UOB ha denunciat la manca de suport a les aules especificant que no només ve donada perquè gran quantitat d'especialistes fan la funció de tutors sinó també perquè des del curs passat, a causa de la pandèmia, s'han deixat de diagnosticar molts casos. A més, orientadors tenen instruccions de no fer més avaluacions en la mesura del possible. Tot això ve agreujat pel fet que la diagnosi dels retards maduratius (NEE) necessiten informes de discapacitat de serveis depenents de l'IBSALUT, cosa que endarrereix considerablement la designació de nous casos. Resultat: absència de diagnosi de nous casos d'alumnat amb necessitat educatives especials que implica tant la reducció de suport a aquests infants i adolescents com la reducció de suport a les aules.
 • UOB, com a membre de la Junta de Personal Docent, la qual reclama el 2'9% a Funció Pública, ha recordat a la directora general de Personal Docent que en cap cas es tracta d'una proposta sinó de l'exigència d'un dret salarial ja aprovat del qual ja gaudeixen la resta de CA i que a la nostra comunitat ha estat confiscat.

Resum Mesa Sectorial: Pròrroga substituts exprés i Oferta pública d’OcupacióAhir, dimecres 2 de desembre va tenir lloc la Mesa Sectorial d’Educació on es tractaren la Pròrroga dels substituts "exprés" i l’Oferta pública d’ocupació corresponent a 2020.

1. Resolució de pròrroga del nomenament dels funcionaris interins que ocupen places de substitucions inajornables i de curta durada (substituts exprés)

 • Aquests substituts (55 a infantil i primària i 4 a secundària) han cobert unes 350 substitucions durant el primer trimestre, totes elles de curta durada i directament relaciones amb la COVID tal i com marca la resolució que creava aquestes places. 
 • Tot i que la convocatòria inicial preveia la seva contractació fins a final del primer trimestre, la Direcció General de Personal Docent ha proposat prorrogar els seus contractes fins a 31 de març. Sense desmerèixer la tasca realitzada per aquests substituts, des d'UOB pensem que la proposta de pròrroga podria perjudicar als interins amb més puntuació a les llistes que en el moment de l'adjudicació no varen poder accedir a aquestes places i, per tant, consideram més adequat tornar a treure les places en el primer tràmit setmanal del segon trimestre i que hi puguin optar tots els interins disponibles.
 • UOB també ha demanat que en el cas que es faci efectiva la pròrroga, aquests interins no siguin cessats a 22-12 i tornats a contractar el 8 de gener i que, per tant, tenguin dret a cobrar i puntuar durant les vacances de Nadal.

2. Oferta pública d’ocupació corresponent a l'any 2020

 • La taxa de reposició (corresponent a jubilacions, defuncions, etc) serà de 262 places i la corresponent al procés d’estabilització serà de 900 places. Aquí podeu veure el detall per especialitats.
 • Un cop publicada l'oferta pública, aquests places es podran treure a oposicions en un màxim de tres anys
 • UOB ha demanat una oferta escalonada d'aquestes places a oposicions i no fer una oferta massiva que provoca estrès a interins i opositors.
 • També ha recordat que és incongruent oferir places i no facilitar facilitar l'obtenció dels requisits per accedir-hi, en concret, amb l'extremada limitació de places per cursar el màster de Formació del Professorat. com ja vàrem denunciar en el seu dia. L'administració es va comprometre a tornar fer arribar a la UIB la nostra petició. 

3. Torn obert de paraula

 • Oposicions. S'ha demanat aclariment sobre el curs al quan s'han de referir les programacions didàctiques, la resposta de l'administració és que han de fer referència al curs previst a la convocatòria, o sigui el 19-20. No ens han pogut concretar quan sortiran les llistes definitives d'admesos perquè encara estan fent feina en les al·legacions.
 • Retallades salarials. Hem reclamat la negociació d'una calendarització per aconseguir el cobrament dels increments del 2% corresponent a l'any 2020 i del 0,9 de l'any 2021.


dimarts, 1 de desembre del 2020

Ple del CEIB: presentació pressupost 2021

 Ahir al capvespre, va tenir lloc la primera reunió del CEIB d’aquest curs de forma telemàtica, amb una durada aproximada de tres hores, de les quals, més d’una hora es va dedicar a la presentació del pressupost de la Conselleria d’Educació per a l’exercici del 2021 per part del conseller Martí March. Si en voleu conèixer els detalls entrau a aquest enllaç: https://bit.ly/37jxMJb

Martí March va manifestar -com estava cantat- que estava satisfet d'aquest pressupost i va insistir que era un pressupost marcat per la COVID-19 per donar una resposta socialdemòcrata a la situació (era la millor forma de preparar-se pel que li vendria després) i seguir apostant per les polítiques de qualitat i equitat. En línies generals aquests són els àmbits als quals es destinaran les diferents partides pressupostàries:

- Necessitats derivades de la COVID

- Major inclusió de tot l’alumnat

- Més professors i places d’oposicions

- Increment per a l’educació de 0-3 anys

- Ajuts de menjador i increment del nombre de monitors

- Programa d’Acompanyament Escolar (PAE)

- Professionals tècnics sociocomunitaris (PTSC)

- Especialistes en pedagogia terapèutica i audició i llenguatge 

- Reforç de la digitalització

- Finançament de llibres de text i material didàctic

- Millora de les infraestructures educatives

- L’organització de les PBAU

- Millora de l’oferta d’FP

- L’aportació econòmica a la UIB: estudis oficials, personal docent i investigador, matrícules, infraestructures i inversió en R+D 

- Defensa dels drets lingüístics i dinamització de l’ús del català

- Consolidació dels ensenyaments artístics superiors

Després de la intervenció del conseller i en el torn obert de paraules, on també participaren els diferents directors generals, UOB va manifestar la seva sorpresa davant la insistència del conseller que hi havia hagut un increment en totes les partides, comparant aquest pressupost amb els d’altres legislatures governades per l’oposició: «una política educativa mai vista a l’estat espanyol» (paraules textuals de la seva intervenció a la comissió del Parlament). En el seu torn, la portaveu de UOB va recalcar que a l’hora que es parla d’increment, s’ha de recordar l’allau migratòria que hem tengut a les illes aquests darrers anys, que fa que aquest augment no sigui tan significatiu com volen suposar. Per altra banda, va explicar que allò que interessa és avançar, no tornar al passat, per tant, un increment en el pressupost és la normalitat.

UOB no va voler deixar passar l’oportunitat per expressar en veu alta i amb rotunditat el seu malestar per la congelació salarial dels funcionaris públics del govern, una autèntica contradicció amb les paraules de Martí March apuntant a l’esforç impressionant de docents i equips directius.

Vàrem insistir també en que no poden justificar aquest despropòsit amb la frase repetida pel conseller a la reunió «no és una situació normal» perquè, com ja és sabut, les intencions venien d’abans de la crisi sanitària. Ni tampoc cobrir-se les espatlles al.ludint a la pressuposada «solidaritat» del nostre col.lectiu, recordant als presents que si hi ha persones solidàries en la seva tasca del dia a dia, aquestes són els docents i els sanitaris, sense desmerèixer ningú.

Per acabar, es va instar el conseller a comunicar a la presidenta el nostre malestar i a posar aviat fil a l’agulla negociant amb els sindicats la calendarització del cobrament de l’increment corresponent.

Davant aquestes intervencions, ja esperades segons el mateix conseller, aquest només va respondre que era un acord de govern i que no hi volia entrar per acabar admetent que «no tenim el finançament adequat».

- Detallam aquí les principals línies d’actuació previstes en el Pla d’Infraestructures per si són del vostre interès:

 • Ampliacions: CEIP Escola Nova de Porreres, CEIP Punta de n’Amer, CEIP Sa Torre, CEIP Montaura, CEIP Sant Miquel, CEIP Simó Ballester, CEIP Ses Comes, CEIP Rosa dels Vents,  CIFP Pau Casesnoves, IES Porto Cristo i IES Isidor Macabich.
 • Nous centres: CEIP Caimari, CEIP Campos, CEIP Can Picafort, CEIP Inca, CEIP Palma B i CIFP Ciutadella.
 • Construcció dels gimnasos dels CEIP Puig d’en Valls, Pere Cerdà, Joan Mas i Verd, Xaloc i Na Penyal.

dilluns, 30 de novembre del 2020

Concentració davant la Conselleria d'Educació i seus territorials, convocada pels sindicats de la Mesa de Funció PúblicaUOB Ensenyament s'ha adherit i ha participat a la concentració d'avui matí davant la Conselleria d'Educació i davant les seus territorials.

Reclaman la negociació de la calendarització de les pujades salarials que ens pertoquen i  exigim que el Govern reti comptes públicament en què gasta els 57 milions d’€ obtinguts de la congelació del 2% de 2020 i del 0,9% de 2021 als empleats dels serveis públics.

El nostre posicionament complet el trobareu AQUÍ.

UOB denuncia el joc brut de la congelació salarial del 2’9%

 

Circular 218/2020
COMUNICAT DE PREMSA

En relació al Real Decret Llei de gener de 2020 de mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic que determina l’increment d’un 2% en el sou del personal de totes les administracions públiques i en relació al Projecte de pressuposts per a 2021 que anuncia la puja d’un 0.9% i davant el fet que Balears és l’única comunitat autònoma de tot l’estat en la qual el seu Govern s’ha negat a fer efectiu l’increment de 2020 i que ja ha anunciat que no fa comptes fer el 0,9 % per a 2021, UOB Ensenyament manifesta el següent:
 
1. Consideram aquest fet una discriminació inacceptable ja que penalitza els 38.000 treballadors del Govern de les Illes Balears davant el conjunt d’empleats públics de tot l’estat que sumen 2.597.712 (gener 2020). Concretament es castiga el personal d’Ibsalut, d’Educació i de Serveis Generals, de tot el sector públic instrumental de l’administració autonòmica i de l’ensenyament concertat.
 
2. Consideram igualment inacceptable que la raó principal que han donat tant la consellera d’Economia, Rosario Sánchez, com la presidenta, Francina Armengol, per a la congelació del 2% hagi estat la crisi econòmica provocada pel coronavirus quan de fet, ja abans de la declaració dia 15 de març de l’Estat d'Emergència, es mostraven reticents a fer l’increment, per altra banda, d’obligat compliment.
 
3. És inacceptable que la portaveu del govern, Pilar Costa, justifiqui aquest incompliment fent un mal ús de la paraula «SOLIDARITAT» quan en realitat l’acció és la CONFISCACIÓ d’uns doblers (36,2 milions d’€ de 2020 sumats als 20,8 de 2021) que no són seus sinó dels empleats públics del Govern. La solidaritat és un acte de sobirania i de llibertat en què una persona o un col·lectiu voluntàriament donen alguna cosa que és seva a una altra per ajudar-la.
 
4. A la presidenta Armengol li ha anat bé congelar el 2% als empleats del Govern Balear per fer-se notar davant tot Espanya: «Baleares, la primera autonomía que congela el sueldo a los funcionarios para afrontar gastos sanitarios, abre el camino a otras regiones que podrían verse obligadas a meter la tijera en el presupuesto de sus empleados públicos» (elindependiente.com. 7 d’agost de 2020). Al final, Armengol va ésser la primera a congelar el 2% dels empleats públics però ningú més la va seguir, ni tan sols els presidents autonòmics del seu partit.
 
5. Armengol se fa la valenta davant els empleats dels serveis públics de les colònies però simultàniament calla davant el fet que Pedro Sánchez, que governa amb Podemos a Madrid, fa comptes que el pressupost de la casa reial espanyola per al 2021 s’incrementi un 6,9 %; o que a finals d’agost, en plena pandèmia, la ministra de Defensa, Margarita Robles va signar un contracte per fabricar blindats 8x8 per un valor de 2.100 milions; o que la pujada del pressupost d’Interior per al 2021 serà del 3,99 % respecte a 2020 i que el passat mes de maig el ministre Grande-Marlaska va pujar el sou al CNP i a la Guàrdia Civil per un valor de 247 milions, etc. En definitiva, com ja va passar amb el president José Ramón Bauzá del PP, la intransigència i la «valentia» que demostra Armengol davant les 38.000 famílies dels empleats públics del Govern (la majoria docents, metges, personal sanitari, administratius...) es transforma en submissió davant el president i els ministres del govern espanyol, que com ja hem dit, són del mateix partit.

6. I si amb això no n’hi ha prou, vet ací una breu antologia de grans titulars de premsa que acaba de reblar el clau: 06 d’agost: «El PIB balear pateix la davallada més grossa de tot Espanya fins al mes de juny». 3 d’octubre: «Balears lidera la pujada de l’atur i de la destrucció de llocs de feina de tot l’estat». 4 d’octubre: «La manca de turisme i demanda interna posa en escac i mat el comerç». 12 d’octubre: «Balears pagarà 450 milions d’€ en solidaritat a Espanya encara que visqui la pitjor crisi». 19 d’octubre: «Balears tornarà a quedar per sota la mitjana de l’estat en finançament per al 2021». 29 d’octubre: «Sánchez deixa Balears a la coa en inversions en els pressuposts de 2021». 9 de novembre: «El 70 % d’aquesta inversió anirà als aeroports de les illes». I de mocador i traca final: 2 de novembre: Armengol anuncia que congelarà també als empleats públics del govern l’increment previst del 0,9 % en el projecte de pressuposts autonòmics per a 2021.

7. A UOB Ensenyament, a hores d’ara hem arribat a la conclusió que darrere la insistència de la presidenta Armengol i el govern de tractar amb mà dura els 38.000 empleats públics de l’administració autonòmica, hi ha la voluntat d’emprar-nos com a cap de turc i fer mèrits davant Madrid però també davant els sectors socials als quals la crisi sanitària i econòmica ha arrossegat a la misèria i la desesperació. Francament, no hi veim altra explicació: Armengol cerca el conflicte, primer perquè sap que en moments d’una crisi dramàtica com la que vivim, mostrar-se autoritari davant els funcionaris dóna vots perquè hi ha gent que pensa som uns ganduls i uns privilegiats. I segon, també pensam que Armengol enroca el conflicte perquè ja li va bé que hi hagi concentracions i actes de protesta davant els hospitals, el Parlament, les conselleries,... ja que això li serveix com a cortina de fum perquè els mitjans de comunicació no parlin tant dels errors, contradiccions i de la improvisació constant amb la qual el govern afronta la crisi sanitària i el consegüent esclafit econòmic. De passada, volem fer notar que en la polèmica provocada arran de la presència d’Armengol en un bar a l’hora de tancar-lo a la una de la matinada i que va arribar al Parlament i als mitjans de comunicació dia 21 d’octubre, la presidenta va necessitar cinc dies per demanar disculpes i al cap de cinc dies més va obsequiar la premsa amb aquest gran titular: El govern congelarà el 2021 la pujada prevista del 0.9 % als seus empleats públics.

Finalment, reunida dia 27 de novembre l’assemblea d’UOB Ensenyament en una sessió virtual va consensuar els següents acords:

* No renunciam al 2,9% i estam d’acord a negociar la calendarització del cobrament, en uns terminis el més ajustats possibles i que no han d’anar més enllà de les properes eleccions previstes per a 2023.

* Entretant, exigim que el Govern reti comptes públicament en què gasta els 57 milions d’€ obtinguts de la congelació del 2% de 2020 i del 0,9% de 2021 als empleats dels serveis públics.

* Ens adherim a la concentració de dilluns, 30 de novembre, convocada pels sindicats presents a la Mesa de Funció Pública.

Palma, 30 de novembre de 2020

divendres, 27 de novembre del 2020

UOB acusa el govern del Pacte de Progrés de decebre, una vegada més, els seus votants

 
COMUNICAT DE PREMSA


Segons el projecte de llei balear d’educació elaborat pel Govern de PSOE, Podemos i Més la meitat d’hores lectives com a mínim hauran de ser en català, fet que suposa donar per bo el decret de mínims aprovat pel govern de Jaume Matas dia 4 de juliol de 1997 (Decret 92/1977). Segons aquest decret, el català havia d’ésser la llengua vehicular com a mínim en el 50 % de l’ensenyament que es fes en qualsevol centre de Balears, tant de titularitat pública o privada. El primer govern del Pacte de Progrés amb Francesc Antich com a president i Damià Pons com a conseller d’educació (1999-2003), es va negar a anar més enllà i no va fer cas de la campanya iniciada l’abril de 2000 sota el títol «Proclama per l’ensenyament en català» i impulsada per Biel Majoral, Josep Massot i Muntaner i Josep Melià Pericàs en la qual es van reunir més de 6.000 signatures de docents reclamant «un decret que asseguri que l’ensenyament a tots els nivells i a tots els centres de Balears es vehiculi íntegrament en català i que tingui en compte la realitat cultural, geogràfica, històrica, literària, etc. de totes les terres de parla catalana. L’aplicació d’aquest decret s’hauria de fer progressivament, a fi d’evitar traumes, però sense dilacions».

Vint-i-tres anys després del decret de mínims aprovat per Jaume Matas, 20 anys després de la proclama de Majoral-Massot-Melià en la qual es reclamava 100 % en català com a llengua vehicular, després de tres governs de Pacte de Progrés (Francesc Antich (1999-2003) i (1997-2011) i Francina Armengol (2015-2019), que no van moure un dit per anar més enllà del decret de Matas, i quan ja som en el quart govern del Pacte, resulta una vergonya que ara aquest govern continuï enrocat a mantenir la política lingüística del PP de fa 23 anys, com si res no hagués passat. No només això, sinó que com hem denunciat reiteradament no verifica si es compleix el Decret de mínims, amb casos flagrants com el d’Eivissa. Si no avançam, reculam perquè en les últimes dècades han passat fets importants com:

Primer, un canvi demogràfic amb un allau immigratori de gran magnitud ja que si agafam Palma com exemple, el 1989 tenia 320.692 habitants empadronats i enguany en té 456.088, la qual cosa suposa un augment de més del 30 %. En major o menor grau d’intensitat, aquest augment també ha passat a Eivissa, Formentera, Menorca, la costa turística de Mallorca, Inca, Manacor i molts de pobles de la Part Forana.

Segon, durant el govern de José Ramón Bauzá del PP (2011-2015), la radicalització franquista i genocida del PP va portar aquest partit a intentar instrumentalitzar la immigració com a força de xoc per arraconar els catalanoparlants a una espècie de reserva índia i exterminar la llengua pròpia de Balears a base reprimir-ne l’ús públic i reduir-la a una curiositat folklòrica i pintoresca pròpia de gent gran i d’àmbit rural.

I tercer, lluny d’aconseguir el seu objectiu criminal, el genocida Bauzá, va provocar una reacció de la comunitat educativa (professorat i famílies) i de la societat en general mai no vista en defensa del català a l’escola i contra les retallades als serveis públics d’educació i sanitat. Gràcies a la vaga indefinida impulsada per l’Assemblea de Docents, que va haver de vèncer fins i tot el rebuig inicial dels sindicats, Bauzà el 2015 va obtenir els pitjors resultats del PP a Balears en tota la seva història. Derrotat Bauzá, els governs Armengol i els partits que li donen suport (Més i Podemos) en el tema del català i també de ràtios elevades, barracons, incrementar la despesa en educació i posar-la a nivell de la mitjana europea, etc. no ha anat més enllà de les bones intencions i de fer quatre gestos de cara a la galeria. Tant és així que el nou triomf del Pacte de progrés l’any passat, el 2019, no fou per mèrits propis sinó per l’alarma i la mobilització que va provocar entre la comunitat educativa l’aparició del feixistes de VOX.

En resum, fins avui, cada vegada que hi ha hagut un Pacte de Progrés, s’ha caracteritzat per decebre els seus votants i assumir la política dels contraris i enemics. Ara bé, no per això, des d’UOB Ensenyament deixarem de lluitar (com hem fet fins ara a les meses sectorials, Consell Escolar de les Illes Balears, amb comunicats, circulars...) i d’insistir a superar el Decret de Mínims del 1997 a fi d’aconseguir que el català sigui íntegrament la llengua vehicular de l’ensenyament; perquè el català sigui la llengua hegemònica dins tot el territori d’on és la llengua pròpia; perquè es faci un diagnòstic i un seguiment rigorós de l’ús a l’escola --cosa que reclamam des de fa anys--; i també perquè el Govern no deixi, una vegada més, els docents i també el conjunt dels ciutadans tirats sota els peus dels cavalls del feixisme colonial que criminalitza i persegueix l’ús del català a l’escola i a tota la resta d’àmbits públics (administració, sanitat, justícia, mitjans de comunicació, comerç, publicitat, cinema...).

Des d’UOB Ensenyament defensam que com més llengües sàpiguen els nostres joves en acabar la vida escolar, millor: català, espanyol, anglès, alemany, rus, xinès, amazic, suahili, àrab...; ara bé, la primera llengua, i més encara en una societat receptora d’immigrants com Balears, que el sistema educatiu ha d’assegurar conèixer i usar correctament, tant a nivell oral com escrit, és la llengua pròpia d’aquí, és a dir, la llengua catalana. Tot el que no sigui respectar això, és colonialisme, supremacisme racista i atemptar contra el dret d’un poble a viure plenament usant la seva llengua dins el seu territori.

divendres, 13 de novembre del 2020

CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA DE COEDUCACIÓ DE LES ILLES BALEARS 2019-2022

 


El passat divendres 30 d'octubre una representant de coeducació de UOB va assisitir a la reunió de la creació de la Comissió de Seguiment del Pla de Coeducació de les Illes Balears 2019-2022, presidida per la Sra. Amanda Fernández Rubí.

La Comissió es va constituir sense cap membre de la Xarxa de centres coeducatius, encara que el mateix Pla de Coeducació contemplava que hi formaria part una docent en representació d’aquesta Xarxa. El fet s’ha produït perquè la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, no reconeix al col·lectiu de coeducadores Feminisme a l’Escola com a Xarxa de coeducació formal, i per altra banda, tampoc han impulsat la creació de cap altra xarxa des de Convivèxit. Així que, malauradament, a la nova comissió falten les Coordinadores de Coeducació dels centres educatius, és a dir, les  docents que estan formades en coeducació i que porten a terme el disseny i la implementació de les accions coeducatives als centres, que evidentment que són les que coneixen de primera mà quina és la situació actual de la implantació del Pla de Coeducació i quines són les seves mancances.

En la segona part de la reunió s’ha fet un repàs als objectius del Pla i a les accions programades, amb responsables i terminis concrets. Hem pogut comprovar com moltes de les accions fonamentals encara estan per fer, amb terminis ja passats, i sense que els responsables assignats hagin fet res per posar solució. Està clar que al Pla li falta, per una banda, difusió i coneixement per part de tots els equips directius dels centres i de totes les persones i organismes implicats com a responsables d’accions concretes programades dins del Pla. De fet la seva presentació a Menorca i a Eivissa es va suspendre pel confinament i no s’ha tornat a programar, de manera que sols es va presentar a Mallorca. D’altra banda, també li falta força normativa, ja que no hi cap instrucció legal que obligui al seu seguiment i implementació.

UOB ha sol·licitat que se solucionin el més prest possible una sèrie de coses:

 • A la Comissió ha d’haver una docent en representació de la Xarxa de centres coeducatius, segons estableix el Pla.
 • A tots els centres ha d’existir una Agent de Coeducació, com estableix la Llei 11/2016 d’Igualtat de dones i homes a les Balears. La directora general s’ha compromés a mantenir una reunió amb Inspecció Educativa per aquest tema.
 • S’ha de garantir una assignació horària suficient per a poder assumir  les tasques assignades a les Comissions de Coeducació.
 • S’ha d’ampliar el número de places i de cursos per a formar a Agents de Coeducació, ja que tenim constància que moltes coeducadores s’han quedat en llista d’espera.
 • S’ha de posar a disposició dels centres el protocol de prevenció, detecció i intervenció de la violència masclista als centres educatius de les Illes Balears, acompanyat de formació i difusió del mateix, el qual continua en fase de redacció i tenia com a termini març de 2020. Els responsables de la seva redacció són l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, IBDona i una Comissió de persones expertes, segons determina el mateix Pla.

En conclusió, el Pla de Coeducació és un document molt ampli i complet, ja que costa de nombroses accions a realitzar, amb responsables i terminis concrets, encara que la realitat de la seva implementació i posada en marxa presenta moltes dificultats. Primer perquè s'estan incomplint moltes de les accions programades, com la creació de Comissions de Coeducació a tots els centres o la formació dels equips directius. Segon perquè la realitat és que les persones que porten endavant aquest tema als centres són escasses, en alguns centres fins i tot són inexistents, i malauradament encara hi ha una poca implicació dels equips directius i de la comunitat educativa en general. Tot açò sumat a una dotació horària arbitrària per part de molts centres i manifestament insuficient, fa que en la majoria de casos, les Agents de Coeducació, i amb sort, les demés membres de les Comissions de Coeducació, que moltes vegades participen de manera voluntària, sense assignació horària real, no puguin assolir tot el volum de treball que implica la planificació, organització i implementació de la coeducació com a part del projecte educatiu dels centres.

En aquests enllaços es pot accedir al document complet del Pla de Coeducació de les Illes Balears 2019-2022, així com a la Resolució de creació de la comissió de seguiment Pla Coeducació publicats dins la web de Convivèxit.

Les places dels PTSC, PT i AL s'oferiran en el tràmit setmanal de substitucionsAvui hem tingut mesa sectorial per parlar del programa PROA+ amb la Directora General de Primera Infància i amb la resta de sindicats.

Els punts a tractar han estat:

- El PAE, que ha estat dotat a tots els centres que han fet la demanda.

- L'increment de PTSC.

- L'aportació econòmica als centres.

Des de UOB fa dos mesos que es reclama la contractació de més personal PTSC i que aquestes places s'adjudiquin en els tràmits setmanals de substitucions. L'Administració ha esmentat que es contractaran 25 PTSC destinats a 50 centres tant públics com concertats. 

Fent referència a l'aportació econòmica als centres, dels 189 centres que han fet la demanda (seguint els criteris establerts) només 49 rebran la quantia necessària per atendre a les necessitats educatives. 

Esmentar que avui, el SAD s'està reunint per informar de la dotació a 41 centres educatius de la figura dels especialistes PT (21 mestres) i AL (2 mestres). Veient les necessitats que presenten els alumnes com a resultat de la pandèmia, aquesta contractació ens pareix insuficient.

En el torn obert de paraula UOB demana:

- Per què no es poden incloure als CEPA la figura PTSC? Per la situació COVID han tingut un increment de matrícules i sabem que per la situació socioeconòmica, familiar i educativa d'aquests alumnes seria necessària la figura PTSC. Ens han dit que primer es volen assegurar d'arribar a l'educació primària i secundària obligatòries. 

- Per què no queden ateses les necessitats de personal ATE? L'Administració ens ha respost que aquests tenen funcions molt específiques i que es destina l'auxiliar tècnic educatiu a aquells centres que compleixen els requisits. UOB ha apuntat que si hi ha tanta demanda pot ser s'haurien de revisar els requisits o augmentar la plantilla.

 UOB exigeix a Conselleria que investigui les acusacions a la directiva de l'IES ArxiducCOMUNICAT DE PREMSA

Diumenge dia 8 de novembre el Govern Balear va difondre un vídeo de professors i alumnes de l'IES Arxiduc sobre la importància del treball emocional amb l'alumnat. Al cap d'unes poques hores, un allau de comentaris negatius centrats principalment en l'actuació de la directora del centre, Margalida Ramis, i la cap d'estudis, Aina Rotger, per part d'alumnes i exalumnes de l'Arxiduc va omplir les xarxes.

Davant la magnitud de les crítiques i la coincidència en els retrets: masclisme, abús de poder, tracte degradant, humiliacions, càstigs vexatoris, assetjament..., la conselleria de Presidència, dimarts dia 10, es va veure obligada a publicar en el compte d'Instagram de l'Executiu una nota dient que davant la multitud de comentaris adversos: "Informarem a la Conselleria d'Educació perquè faci les gestions que consideri adequades".

Ahir, 12 de novembre, conselleria manifestà que no li consta cap crítica i que si la gent te queixes "les faci constar de manera oficial".

Davant aquesta successió de fets, UOB Ensenyament vol fer públic que:

- Crida l'atenció la celeritat amb què la conselleria d'Educació i el Govern han tancat la investigació sobre l'actuació de la directiva de l'IES Arxiduc, una rapidesa que contrasta amb la lentitud i parsimònia amb què s'ha actuat i s'actua en altres casos.

- Un cop han arribat a l'opinió pública els comentaris d'alumnes i ex alumnes, hem de dir que fa temps tenim coneixement de queixes de docents relacionades amb assetjament psicològic i laboral, baixes per depressió, atacs d'ansietat, por a denunciar els fets, peticions de trasllats obligats per rebre un tracte discriminatori per motius pedagògics, ideològics... 

Davant aquesta situació que s'arrossega des de fa anys, és una burla que ara, davant l'esclafit de la polèmica, la conselleria d'Educació i Inspecció Educativa pretenguin fer creure que desconeixien la situació del centre i s'excusin dient que no han rebut denúncies pels canals oficials ja que demostra que el problema ja no és un equip directiu sinó les altes instàncies de la conselleria que han mirat cap a una altra banda i s'han convertit en còmplices.

Això ja ve de temps enrere i el que el govern de José Ramón Bauzá consentia a la directora Margalida Ramis, ara el govern Armengol i Martí March li continuen consentint: arbitrarietat, integrisme, nepotisme i amiguisme.

Com a botó de mostra ens remuntarem al setembre de 2013 quan arran d'una vaga d'estudiants, la directora de l'IES Arxiduc, Margalida Ramis, va posar una denúncia, que la jutgessa va arxivar per no acreditar-se els fets, davant la policia contra un grup d'estudiants als quals va acusar d'actes de violència i de destrossa de mobiliari que en realitat mai no van existir. Aleshores, la resposta massiva dels estudiants acusats i les seves famílies juntament amb la solidaritat d'altres organitzacions van aconseguir posar en evidència pública el tarannà, el sectarisme i la manera inacceptable de procedir per part d'aquesta directora. 

És urgent investigar la teranyina d'inspectors que durant tots aquests anys han tapat els abusos de poder que, contra l'alumnat i el professorat, s'han produït a l'IES Arxiduc.


Palma, 13 de novembre de 2020


dimecres, 11 de novembre del 2020

Resum Mesa sectorial Covid19 10/11/2020

 Com ja sabeu, ahir es va dur a terme la Mesa Sectorial Extraordinària telemàtica amb la presència de la Dir. Gral. de Personal Docent, el Dir. Gral. de Planificació i Centres, la cap de departament Antònia Serra i els representants sindicals, amb un únic punt a l’ordre del dia: l’aprovació de la Resolució conjunta del Conseller d’Educació i de la Consellera de Salut per la qual s’aproven les mesures de prevenció per fer front a la crisi sanitària. 

En aquesta Resolució es parla d’aspectes com la ventilació, les mesures d’higiene respiratòria, el consentiment informat per al test PCR i el protocol per a les pràctiques d’activitat física. 

Antoni Morante va informar que la Conselleria d’Educació ha dotat d’una partida de cent euros per aula i dos espais habilitats a cada centre perquè es comprin uns mesuradors de CO2. En cas que sigui necessari també s’hauran de comprar purificadors d’aire amb filtres d’alta eficàcia HEPA de qualificació igual o superior a H13. 

Així mateix, va recordar que tant al personal vulnerable com als mestres d’Educació Infantil se’ls han de proporcionar mascaretes FFP2. A finals de mes d’octubre Conselleria va fer una aportació econòmica a tots els centres perquè facin la compra d’aquestes. Si qualque centre considera insuficient l’aportació, que ens ho faci saber. 

Antònia Serra va aclarir que la ventilació de les aules s’haurà de fer durant quinze minuts i no cinc, com s’havia fet fins ara. 

Per altre part, l’annex 2 de dita resolució, fa referència a les activitats físiques, atenent a la petició de UOB feta a Conselleria el passat setembre a partir de la demanda i les aportacions d’un grup de professors d’Educació Física demanant instruccions clares a l’hora d’aplicar els protocols en aquesta àrea. 

Unió Obrera Balear ha fet incís en el per què es fan tan poques PCR i ens han dit que, la realització d’aquestes, depèn directament dels tècnics de salut. UOB considera que la gran insuficiència de proves PCR fa que sigui impossible detectar els contagis entre asimptomàtics. 

Hem expressat també la inseguretat que provoca en els docents, la resposta de l’EDUCOVID quan s’han de notificar els contactes estrets, per la pressió que han rebut en alguns casos. S’ha insistit en la necessitat d’unificar criteris d’actuació COVID i l’actuació davant els contactes estrets. Han recordat la importància que té la protecció de dades a l’hora de comunicar possibles contagis i el maneig correcte de totes les informacions rebudes. Des de Planificació s’han compromès a mantenir una coordinació més estreta amb l’EDUCOVID i fer complir els criteris unificats que estan establerts. 

En el torn de paraula, Unió Obrera Balear ha comunicat els dubtes que genera entre els mestres el fet que les àrees d’Educació Física i Música les facin el tutors, pel que fa a la responsabilitat en les programacions i l’avaluació, i ha plantejat la necessitat de regular aquesta situació. 

Vos recomanem així com esmenta la Resolució que vegeu la “Guía para ventilación en aulas” del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, IDAEA-CSIC”, de la qual UOB ha reclamat la seva difusió en català.

Reivindicacions fetes a la reunió de la Comissió d'Acció Social d'Educació


Ahir matí es va dur a terme la reunió telemàtica de la Comissió de Fons Social corresponent al mes de novembre on UOB va tornar a reivindicar que es revisi el decret, tant pel que fa a quanties econòmiques i a conceptes d'altres ajuts no reconeguts actualment, com perquè es reconeguin tant els cicles formatius de grau superior, com els estudis universitaris propis com a estudis en el marc dels ajuts en concepte de matrícula i llibres de text, que ja reben tant els estudis universitaris així com els estudis de règim especial. Recordem que la revisió del decret està reclamada des de desembre de 2016, que la proposta d'actualització es va aprovar per unanimitat a la mesa sectorial del 13/02/18, i que Funció Pública continua donant la callada per resposta.

Mesa desembre 2016

Mesa febrer 2018

dimarts, 10 de novembre del 2020

Concurs de trasllats estatal 2020-2021 (algunes informacions sobre el tràmit telemàtic)Ahir, dilluns 9 de novembre, es va fer una presentació guiada del procés telemàtic de la instància del concurs de trasllats amb la participació dels serveis informàtics de Conselleria i el diferents representants sindicals.

Els aspectes tècnics que varen destacar són:

1. Autenticació per dues vies: mitjançant CL@VE (ja sigui amb CL@VE PIN o CL@VE Permanente) o bé amb les credencials del GESTiB o Portal del Personal.


2. La modalitat de participació en el concurs de trasllats ja ve predeterminada i només es podran seleccionar altres modalitats si complim els requisits. De la mateixa manera, en cas de poder acollir-se a un dret preferent de centre o localitat/zona haurem de seleccionar-ho en aquest pas. Només ho podran seleccionar aquelles persones que compleixin amb els requisits establerts a la convocatòria.


3. Full de Barem. En cas de no estar d'acord amb la puntuació que se'ns ha assignat en algun dels punts o subpunts del full de barem haurem de fer constar la documentació que volem aportar en el quadre de text pertinent per a cada un dels subpunts. Per cada quadre de text on escriguem se'ns habilitarà al final del tràmit un espai per a la càrrega de fitxers.

IMPORTANT: la mida màxima del fitxer són 2Mb (2048Kb) i només s'admeten fitxers en format PDF.
En cas de voler aportar dos documents per a justificar una puntuació només es podrà adjuntar un sol fitxer, per tant s'han de fusionar els diferents PDF's en un de sol.

En cas d'estar d'acord simplement hem de clicar allà on diu "Sí, estic d'acord..."

4. Llengua vernacle (full de barem). En cas de voler concursar a una Comunitat Autònoma on un dels requisits sigui una titulació de llengua vernacle (gallec, euskera, aranès) s'haurà d'especificar al quadre de text i adjuntar la titulació al final del tràmit.


5. Guardar llista i continuar tràmit. La llista ordenada de centres de preferència es guarda cada 10 centres introduïts.

Podeu consultar la resolució de la convocatòria AQUÍ

Quedam a disposició per resoldre qualsevol altre dubte. 

divendres, 6 de novembre del 2020

La Junta de Personal Docent de Menorca continua amb la reclamació del 2%

Dimarts va tenir lloc el Plenari de la Junta de Personal Docent de Menorca, que està formada per tots els sindicats de l'ensenyament públic amb representació a la mesa sectorial on, finalment, es va aprovar una resolució de valoració de l'inici de curs  marcada per la pandèmia. A més a més, es van acordar una sèrie de propostes que es transmetran tant als centres educatius, com als mitjans i partits polítics. D'entre les propostes de millora, que podeu visualitzar en aquest enllaç de manera completa i que resumim tot seguit, destacam la reivindicació del cobrament de la pujada salarial del 2% que UOB ja va reclamar el mes d'agost (ho podeu veure aquí ) ja que, a hores d'ara, som l'única comunitat autònoma que no cobra aquest increment. És previst que a l'altra Comunitat Autònoma que faltava, Extremadura, els empleats públics percebran l'augment del 2% en les retribucions bàsiques i el complement de destinació a la nòmina del mes de desembre. Recordam que la gran majoria de propostes que podeu llegir resumides a continuació UOB ja les ha reivindicades en diversos moments:
 • Consolidar la baixada de ràtios als grups on s'hagi aconseguit de forma definitiva, a un màxim de 20 alumnes per aula a tots els nivells, per millorar la qualitat educativa.
 • Retorn a les funcions pròpies tant dels membres de l’equip de suport com del professorat especialista.
 • Dotació i posterior reposició suficient d’equips de protecció individual.
 • Habilitació d’espais suficients a tots els centres sense haver de renunciar a espais específics(laboratoris, gimnasos, menjadors...).
 • Promoure la gestió de cessió d’espais amb els Ajuntaments de cada municipi i informar dels espais cedits, tenint en compte la necessitat urgent de noves infraestructures educatives.
 • Reducció efectiva a 18h lectives a secundària i 23h lectives a primària com a màxim.
 • Reducció de jornada voluntària sense cap motiu justificat i llicència per interès personal també per interins i interines.
 • Mesures reals de conciliació de vida laboral i familiar cent per cent retribuïdes 
 • La no obligatorietat de posar totes les places al tràmit d’adjudicacions d’interins de l’estiu
 • Reducció i/o simplificació de les tasques burocràtiques del professorat.
 • Major inversió educativa per arribar al 5% del PIB a curt termini, per llavors anar consolidant la inversió fins arribar al 7% a llarg termini.
 • Compromís en la presa de decisions sobre educació: que siguin objecte de negociació i consens.
 • Pagament amb caràcter retroactiu del 2% de l’increment salarial pendent de tots els conceptes de la nòmina, aprovat el gener de 2020 a nivell estatal i que s'ha fet efectiu a tot l'Estat a excepció de les Illes Balears.
 • Revisió del concepte “contacte estret” que empra l’Administració.
 • Aplicació del “codi per confinament” per resoldre baixes per confinament remunerades al 100%.
 • Dotació al professorat dels mitjans tecnològics necessaris o d’un suplement econòmic per poder fer la feina que requereix un escenari B (semipresencial) o C (telemàtic).
 • Dotació de micròfons als docents que tinguin problemes de disfonies agreujades per l’ús de la mascareta.
 • Eliminar el sistema de marcatge.
 • Incloure als docents dins la normativa estatal vigent de teletreball, perquè no quedin sense protecció jurídica.
 • Que la Conselleria informi de quina manera farà front a l’increment de la demanda de places que s’ha produït a la Formació Professional.
 • Incrementar el nombre de places ofertes en el Màster de Formació de Professorat de la UIB.
El proper dimarts dia 10 es reunirà la Comissió Permanent de la JPD de Menorca per fer propostes sobre les accions a realitzar per aconseguir aquests objectius.

dimarts, 3 de novembre del 2020

UOB es reuneix amb els partits polítics per desbloquejar el cobrament de l'estiu per part dels interinsCircular 217/2020

UOB insisteix en la reivindicació del cobrament de l'estiu i l'extensió del contracte fins a 31 d'agost per als interins amb més de cinc mesos i mig treballats. Per això ha mantingut reunions amb els següents partits polítics: PSIB-PSOE, Podemos, Més per Mallorca, Més per Menorca i El Pi. Recordam que el fet que actualment els interins que a dia 1 de juny hagin treballat més de cinc mesos i mig siguin cessats a dia 30 de juny es deu a una retallada introduïda per la porta de darrere a la Llei 6/2018. Ho recordam AQUÍ

La resposta dels diferents partits ha estat positiva i alguns d'aquests ja han començat a fer passes per aconseguir el canvi legislatiu per mirar de revertir aquesta regressió contractual. 

Des d'El Pi han demanat directament a la presidenta de la Comunitat Autònoma en el ple del Parlament d'avui per aquesta situació. Francina Armengol, fent ús de sofismes ha contestat que la indemnització que ara perceben els interins equival a la recuperació del dret a l'extensió del contracte fins a dia 31 d'agost. Fet que és completament fals perquè amb la indemnització els interins no puntuen ni cotitzen durant els mesos de juliol i agost. Mirau el vídeo i jutjau vosaltres mateixos! 

dijous, 29 d’octubre del 2020

Mesa Sectorial sobre Comissions de Serveis d'inspectors

 Avui, dijous 29 d'octubre s'ha duit a terme una Mesa Sectorial Extraordinària telemàtica, amb la presència de la directora general de Personal Docent, amb un únic punt a l'ordre del dia: 

Convocatòria per proveir, mitjançant sistema de comissió de serveis, una plaça vacant al cos d'inspectors per a la delegació de Pitiüses.

L'únic canvi significatiu és que s'ha escurçat en 1 dia el termini per a presentar reclamacions a la llista de participants que hagin superat les diferents fases del concurs. D'aquesta manera les reclamacions s'han de posar en el termini de dos dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la publicació de les llistes.

La resta del concurs (fases, barem i procediment) queda exactament igual que en ocasions anteriors.

Podeu consultar l'esborrany que s'ha aprovat AQUÍ

En el torn obert de paraula, des d'UOB hem demanat que informin a tots els equips directius que és competència de cada centre l'adquisició i proveïment de mascaretes FFP2 per a aquells companys que han estat declarats com a vulnerables i que tot i així se'ls ha fet anar a escola. 

UOB reclama mascaretes per als docents i denuncia que Educació no informa de tots els positius


Circular 216/2020

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear denuncia que Educació no subministra als docents les mascaretes que obliga a utilitzar, ni ha comunicat tots els casos positius.

La Conselleria no distribueix als centres mascaretes quirúrgiques ni FFP2, tot i que les darreres pautes publicades per Educació obliguen a dur-ne als docents vulnerables o que treballen amb grups estables. Segons ens ha reconegut Prevenció, són els centres els que les han de facilitar amb càrrec al seu pressupost. Pel que fa a les mascaretes higièniques, la Conselleria només en va fer una tramesa a principi de curs. UOB reclama a Educació que faciliti als docents el tipus de mascareta que estan obligats a dur per normativa, i que en garanteixi la seva reposició.

D’altra banda, pel que fa a les relacions de casos positius que comunica Personal Docent, observam que fins la darrera tramesa de divendres 23 d'octubre no hi figura cap cas a Menorca, quan ens consta que hi ha com a mínim tres docents que han donat positiu en algun moment. Exigim que es revisi el recompte de casos a totes les illes, atès que la manca de transparència suposaria un frau i un risc per a la salut pública.

Igualment, exigim a Conselleria que consideri contactes estrets tots els docents que han compartit aula amb el cas positiu, atès que el criteri general de proximitat de menys de dos metres, sense mascareta i durant més de quinze minuts no té en compte la transmissió per aerosols dins l'espai tancat d'una aula. Igualment reclamam que es doni per escrit el dictamen negatiu de contacte estret, que en aquests moments simplement es comunica amb la trucada telefònica d’un infermer o metge de la Conselleria. Així mateix, els docents que consideren que poden esser contacte estret i no consten a la llista que envia el centre, també han de tenir dret a un dictamen oficial. Tampoc s’ha regulat la situació laboral durant l’espera dels resultats de la prova o la quarantena pel que fa a possibles repercusions a la nòmina.

Finalment, informam la comunitat educativa que UOB ha publicat una llista de preguntes freqüents sobre la COVID-19, que es pot consultar aquí: https://www.uobensenyament.cat/2020/10/covid-19-preguntes-frequents.html

Palma, 29 d'octubre de 2020

dimecres, 21 d’octubre del 2020

RESUM MESA SECTORIAL 20-10-20

 
Ahir dimarts, telemàticament, es va celebrat Mesa Sectorial d'Educació en sessió extraordinària, amb la participació de les directores generals de Personal Docent i de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, així com altres representants de l'Administració Educativa.

Es tractaren els següents punts de l'ordre del dia:

1. Modificació de l'ordre que regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent.

- Principals modificacions:

 • En les activitats a distància no podran computar-se més de 15 hores setmanals de dedicació. (actualment el límit és de 3 diàries en períodes lectius i 25 setmanals en períodes de vacances)
 • Queda més explícit que la no coincidència entre activitats per a poder ser reconegudes és únicament aplicable a les activitats totalment a distància
 • S'elimina l'obligació d'adjuntar informe per al reconeixement d'activitats reconegudes pel MEC o altres administracions educatives.
 • Per el reconeixement de l'autoformació s'estableix un màxim de 150 hores per itinerari quan la formació correspon a l'obtenció de titulacions universitàries oficials i titulacions superiors de règim especial, i es mantén el límit en 100 hores per a la resta d'autoformació
UOB va reclamar, una vegada més, l'increment substancial de formació organitzada per l'administració, gratuïta i en horari laboral adreçada a tots els col·lectius de docents.

També va demanar la dotació de més personal al Servei de formació, de manera que es puguin gestionar les demandes de reconeixement amb més celeritat que ho fa actualment.

2. Concurs de trasllats de cossos docents i inspectors.

Enguany, com cada dos anys, el concurs és d'àmbit estatal.

L'única novetat destacable respecte de convocatòries anteriors és que enguany la tramitació serà completament telemàtica.

Dates previstes:
 • Publicació de la Resolució: dijous dia 29 d'octubre.
 • Termini per participar-hi: des del 5 fins al 26 de novembre, ambdós inclosos

3. Pròrroga dels criteris de plantilles 20-21

Davant la situació actual, que no ha permès la constitució del grup de treball previst entre Conselleria i sindicats per treballar aquest tema, s'ha optat per prorrogar els criteris de plantilla del 19-20 per al curs 20-21.


4. Altres qüestions
 • Ja fora de l'ordre del dia, se'ns va informar que ahir mateix sortirien les llistes d'admesos, exclosos i desistiments de les persones inscrites en les oposicions del 2020, ajornades a 2021. Va insistir en què és un ajornament i que, per tant, només es modifiquen les dates prèviament publicades, però ni s'obriran noves inscripcions, ni es modificaran les places ofertes, etc.
 • UOB va tornar a exigir a Conselleria i UIB l'ampliació de manera immediata de les places oferides per cursar el Màster de Formació de Professorat.