Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 28 de maig del 2021

Sumam forces en la reclamació del CEM per a l'extensió de la xarxa pública d'educació 0-3


En el ple del Consell Escolar de Mallorca celebrat ahir dijous 27 de maig UOB Ensenyament va donar suport a la Proposta d'acord sobre el sosteniment dels centres de primer cicle d'Educació infantil, presentada per l'Assemblea 0-3.

Cal recordar que la nova Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOMLOE), a la seva disposició addicional tercera estableix que «En el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el Govern, en col·laboració amb les Administracions educatives, elaborarà un pla de vuit anys de durada per a l'extensió del primer cicle d'educació infantil de manera que avanci cap a una oferta pública suficient i assequible amb equitat i qualitat i garanteixi el seu caràcter educatiu. En la seva progressiva implantació es tendirà a l'extensió de la seva gratuïtat, prioritzant l'accés de l'alumnat en situació de risc de pobresa i exclusió social i la situació de baixa taxa d'escolarització.»

Per instar a les autoritats a complir a fer efectiu aquest compromís, des del CEM, es va votar favorablement aquesta proposta, que es concretava en:

1. Instar el Govern d’Espanya a fer efectiva la disposició addicional tercera de la Llei Orgànica 3/2020, de 3 de maig (LOMLOE), tot aprovant dintre del termini establert per aquesta disposició el pla de vuit anys per a l’extensió del primer cicle d’educació infantil, i a preveure els recursos necessaris per a la seva implementació en col·laboració amb les Administracions educatives. 

2. Instar el Govern d’Espanya a incloure en els propers Pressuposts Generals de l’Estat una aportació econòmica estable per a la creació i el sosteniment dels centres de primer cicle d’educació infantil, garantint la protecció de l’escolarització dels infants en situació de pobresa. 

3. Instar el Govern de les Illes Balears a fer seves aquestes propostes, i a traslladar-les al Govern d’Espanya.

 Els altres punts de l'ordre del dia que es varen tractar en el ple d'ahir del CEM varen ser:

 • Proposta de moció per reclamar que les properes resolucions sobre escolarització venguin acompanyades d'un mapa escolar detallat de Mallorca i especialment de la zona de Palma on hi constin els centres públics, concertats i privats a més d'incloure un estudi del repartiment de l'alumnat especificant l'alumnat NESE i l'alumnat nouvingut.

Des de la patronal de l'escola catòlica es va demanar que també s'afegís a la reclamació la informació de la dotació d'atenció a la diversitat que assigna la conselleria a cada centre. 

La proposta va sortir aprovada.

 • Informació sobre la futura jornada sobre consells escolars municipals que previsiblement se celebrarà entre els mesos de setembre o octubre. Des del CEM s'està treballant per impulsar la constitució de consells escolars municipals en aquells municipis que encara no en tenen.

dijous, 27 de maig del 2021

Comissions de Serveis per a la Inspecció Educativa i Protocol Certificats de Professionalitat
Avui, 27 de maig de 2021, ha tingut lloc la Mesa Sectorial d'Educació extraordinària amb l'ordre del dia següent:

1. Proposta de convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa

2. Esborrany d’Instrucció conjunta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB i del conseller d’Educació i Formació  Professional, per la qual s’aprova el protocol per gestionar la formació de Certificats de Professionalitat en Centres Propis Educatius Públics.

Referint-nos a la Comissió de Serveis per a l'Inspecció Educativa, el canvi més notori és que l'aspirant ha d'acreditar una antiguitat mínima de vuit anys com a funcionari o funcionària de carrera en algun dels cossos que integren la funció pública docent i una experiència mínima de la mateixa durada. 

Passant al punt 2, Llorenç Pou, director general de Model Econòmic i Ocupació, ens ha explicat el nou sistema integrat proposat, on els Certificats de Professionalitat i la FP s'integraran dins els centres i estarà impartit pel professorat ordinari dels centres docents. Permet plantejar de manera harmoniosa la impartició dels dos sistemes compartint l'àmbit educatiu

UOB Ensenyament, pensa que el projecte té característiques favorables però també hem demanat la concreció de tots aquells aspectes que afecten al professorat (horaris, coordinació, perfils dels docents, places ofertades...).

Els punts que podem concloure són:

 • El tractament dels Certificats de Professionalitat serà el mateix que el d'FP. Els centres plantejaran l'oferta i segons la inscripció es durà o no a terme la formació.
 • Les places seran cobertes per personal funcionari de carrera o personal interí (vacants), la plaça del qual sortirà amb la informació necessària. 
 • El centre serà l'encarregat d'organitzar horaris (matí o tarda) i designar el membre de coordinació.
 • El mínim i el màxim d'alumnat per poder dur a terme aquesta formació seguirà les directrius de la Formació Professional. 

El procés de sol·licituds per part dels centres just acaba de començar, però Toni Baos ens ha informat que ja és segur que sortiran entre 20 i 25 places docents i aquestes s'incrementaran quan s'hagin presentat totes les sol·licituds i es facin les coordinacions pertinents.

Recordar que són ofertes diferenciades. La Formació Professional et dona una titulació i els Certificats de professionalitat són una modalitat formativa ocupacional remunerada que dona un certificat.

Al torn obert de paraules, UOB Ensenyament ha demanat quan es publicaran les llistes provisionals d'interins i la Directora General ens ha dit que es farà a finals d'aquesta setmana o principis de la vinent. Finalment, s'ha publicades avui matí mateix, però les han hagut de retirar perquè hi hem detectat errors en la baremació. Ens han assegurat que podrien fer-ne altre cop la publicació demà matí mateix (divendres 28).

dilluns, 24 de maig del 2021

Reclamem amb urgència un Pla d'Igualtat del personal al servei de Conselleria d'Educació i Formació ProfessionalCircular 232/2021

Tal com planteja l’article 44 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’Igualtat de dones i homes, “les administracions públiques de les Illes Balears, i també els organismes i les entitats que en depenen, han d’elaborar plans d’igualtat del personal al seu servei d’acord amb la normativa que els és aplicable”.

La Conselleria d’Educació i Formació Professional no és un bon exemple. No ha fet la feina i fins ara, en patim les conseqüències. 

No és suficient aprovar fa dos mesos un procediment del Servei de Prevenció de de Riscs Laborals de personal docent amb un protocol d’intervenció davant de conflictes interpersonals de caràcter psicosocial, de violència de gènere, per raó de sexe o d'assetjament sexual. I no ho és perquè no és una acció proactiva, perquè aquest procediment està dissenyat per a quan el dany ja s’ha produït. Cal fer prevenció i sensibilització. I en aquest sentit, i tal com reconeix l’article 46 de la Llei d’Igualtat, que tracta l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, s’han d’adoptar les mesures necessàries perquè hi hagi un entorn laboral lliure d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe

Anem tard. Ja fa gairebé 4 anys des de l’aprovació d’aquesta llei autonòmica d’igualtat i més de 13 anys de l’aprovació de la Llei Orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes, així com de la Llei 7/2007, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, on ja s'instaurava l’obligació de les administracions públiques d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat per al seu personal.

I mentre tardem van passat coses, van produint-se abusos i assetjaments, van provocant-se vulneracions de drets i patiments sobre companyes, mentre la nostra pròpia empresa ens gira el cap i ens fa el buit. Companyes, cal saber que ens trobem soles davant de l'administració i amb un agreujant d’indefensió intolerable, ja que no tenim a la nostra disposició cap protocol de prevenció de l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe. S’incompleix de manera clara el mandat de l’article 46 de la Llei d’Igualtat, que diu que les administracions públiques de les Illes Balears han d’adoptar les mesures necessàries perquè hi hagi un entorn laboral lliure d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe.  El silenci és complicitat amb l’agressor. I és un clar incompliment del deure de vetllar per una igualtat real i efectiva i per la salut laboral de les dones. Aquests casos no tan sols afecten a la nostra dignitat com a persones, afecten la nostra salut, ens resten temps, ens suposen un alt cost emocional i també econòmic i, sobretot, ens resten confiança en la nostra pròpia empresa. Resulta d’una incoherència brutal que la mateixa administració pública que aprova un Pla de Coeducació per a fomentar la igualtat real d’oportunitats i proporcionar estratègies per a modificar les relacions de poder i per prevenir l’abús i les violències masclistes, és la que ens deixa tirades contestant que un assetjament per raó de sexe no és un tema de la seva competència, fins que intervenen altres organismes com IBDona, advocades particulars o la Policia, tal com ha denunciat públicament una companya professora d’ensenyament secundari del Govern les Illes Balears. Açò és del tot intolerable.

Reclamem contundentment un Pla d’Igualtat del personal al servei de l’administració educativa, de manera urgent, negociat amb els sindicats, i que inclogui un Protocol de prevenció de l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, ja que com diu l’article 46 de la Llei d’Igualtat, s’han d’establir mesures que s’han de negociar amb les i els representants de les treballadores i els treballadors, com ara l’elaboració i la difusió de codis de bones pràctiques i la realització de campanyes informatives o accions de formació.

divendres, 21 de maig del 2021

Senyor Conseller, ens organitzem? Comunicat de premsa/Circular 232/2021

Just fa un mes, UOB Ensenyament va sol·licitar a Conselleria, mitjançant una instància, que es convoqués una mesa sectorial per parlar de l’organització del proper curs escolar. Han passat ja 30 dies i segueixen sense donar-nos resposta. Esperarem a principi del curs vinent per preparar tot el procés escolar?

Sabem que ha estat un curs difícil on tot el personal docent ha treballat a contracorrent i adaptant-se a decisions marcades per Conselleria fora pensar gaire. Arriba final de curs i és palesa la necessitat d’organització i planificació perquè dia 1 de setembre cada docent sàpiga què ha de fer i a què atendre’s. No podem permetre un altre curs escolar minat per l'esgotament físic i psíquic del personal docent, hem de poder negociar amb Conselleria un pla adient a la situació que vivim

Ahir, el conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, i la consellera de Salut i Consum, Patrícia Gómez, acompanyats del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, i la directora general de Salut Pública i Participació, Mª Antònia Font, van fer una roda informativa esmentant algunes de les característiques del pròxim curs escolar sense que s’hagi replantejat res a cap Mesa Sectorial, però sí donant instruccions als centres sobre ràtios i plantilles. 

UOB Ensenyament segueix demanant, a part de la Mesa, el mateix que fa un mes:

- Quines seran les ràtios?

- S’arribarà a la presencialitat de totes les etapes educatives?

- Quines instruccions es donaran per a gestionar els espais en els centres?

- Podrà el personal docent fer la seva funció de tutoria i l’especialista desenvolupar la seva pròpia? 

- Es proporcionarà tot el material necessari a principi de curs, si n’és el cas (màscares)?

- Es farà ús de les màscares a les classes? A quines edats?

Aquestes i moltes altres preguntes haurien de quedar contestades abans de finalitzar aquest curs escolar. No ens podem permetre començar un curs nou sense planificació i organització i s’ha de fer per al professorat però també per a l'alumnat i les famílies. 


dimecres, 19 de maig del 2021

Fal·làcia de Govern: falten docents per vaccinar


Comunicat de premsa

Des d'UOB Ensenyament volem denunciar públicament que fa dos mesos que reclamam que el personal docent dels Centres d'Educació de Persones Adultes (CEPA) i dels Ensenyaments de Règim Especial, com per exemple els de les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI), siguin vaccinats dins el grup del col·lectiu docent. Durant tot aquest temps no hem deixat de reclamar la seva vaccinació i seguim sense resposta.

Des de principis de març hem reclamat, per mitjà d'instàncies a Salut i Educació, la necessitat que aquests col·lectius siguin vaccinats i ara encara, dos mesos més tard, no hem rebut resposta. Durant aquest període, a més a més, hem seguit reiterant la nostra demanda en diferents Meses de negociació i publicacions, fins el punt de traslladar al Parlament, dia 13 d'abril, en pregunta parlamentària des dels grups de l'oposició, la mateixa demanda amb el resultat de rebre el compromís de la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, que es vaccinarien amb el seu col·lectiu. Aquest compromís però, a hores d'ara, segueix sense fer-se efectiu.

Demanam al Govern Balear que esmeni el greuge comparatiu i, de la mateixa manera que ja s'ha vaccinant el col·lectiu de professorat d'EOI i CEPA d'Eivissa i Formentera, s'estengui al professorat dels CEPA i dels Ensenyaments de Règim Especial de Mallorca i Menorca pels motius que ja fa mesos que reiteram: treballen amb gent de totes les edats, amb persones vulnerables i, a més a més, n'hi ha que hauran de formar part el juny dels tribunals d'oposició.

A diverses reunions amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional, com la MSE d'oposicions i la que es va produir amb la Comissió Paritària del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent del passat dilluns 17 de maig, on hem fet aquesta demanda de manera bel·ligerant, se'ns ha apuntat que aquesta qüestió depèn de Salut i Consum i que ells ja els han traslladat els llistats del personal dels CEPA (no així els dels Ensenyaments de Règim Especial). Des d'UOB Ensenyament exigim enèrgicament que la Conselleria d'Educació i Formació Professional defensi els drets i vetlli per la seguretat de les seves persones treballadores i pressioni a la Conselleria de Salut i Consum. Per tot això, no recularem en la nostra demanda de què s'integrin immediatament dins el Pla de vaccinació contra la COVID-19 el col·lectiu docent dels CEPA, EOI i de la resta d'Ensenyaments de Régim Especial.

Palma, 19 de maig de 2021

Sessió del CEIB: recursos humans i materials per a l'Educació en la Convivència


Un dels punts de l'ordre del dia del Ple del CEIB, que es va dur a terme ahir horabaixa, era la presentació de la Memòria de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar 2019/2020, per part del Sr. Jaume Font March.

Després d'una explicació exhaustiva d'aquest document a càrrec del director de l'Institut (juntament amb Marta Escoda Trobat), en el torn d'intervencions es varen posar damunt la taula algunes qüestions ben interessants, perquè reflecteixen la realitat que es viu al centres a l'hora de posar en marxa qualsevol idea, projecte, acció... encaminada a millorar la convivència a les nostres escoles i instituts.

L'envergadura del treball que es fa a molts centres en la formació en el respecte i en l'exercici de la tolerància és significativa. Entre d'altres, el centre educatiu ha d'esdevenir:

 • Aquell entorn segur, amable i acollidor en el qual s’equilibren les mancances amb les quals l’alumnat arriba a les aules a conseqüència del masclisme que impregna la societat.
 • Aquell en el qual s’eliminen tot tipus de desigualtats i mecanismes discriminatoris per raó de sexe, identitat i expressió de gènere; característiques físiques, psíquiques o sexuals; diversitat familiar; ètnia, procedència o classe social.
 • Aquell en el qual l’alumnat, així com tota la comunitat educativa, pugui desenvolupar lliurement les seves identitats en un clima d’igualtat real i sense cap tipus de condicionants i limitacions possibles.

El pes d'aquesta feina sol recaure en algú que, de forma voluntària, per sensibilitat, bona predisposició, coneixedora del tema es presenta com a coordinadora del programa. Tant equips directius com les mateixes persones que estan al davant expressen la complexitat de coordinar i avançar en la tasca del dia a dia amb la que sorgeix derivada de les actuacions entorn a la convivència i la coeducació. Només amb molta feina extraordinària per part d'un grup de persones es poden desenvolupar aquests projectes i el seu fruit.

A partir d'aquests fets es va proposar al CEIB intervenir d'alguna manera per aconseguir que el temps que es dedica al treball de la convivència i la coeducació es vegi reflectit en les plantilles i dins els horaris per tal de no haver de fer les filigranes que s'han hagut de fer fins ara per incloure aquests valors, tant necessaris avui, dins la jornada escolar.

dilluns, 17 de maig del 2021

Protocol oposicions: demanem data vaccinació del personal del CEPA i EOIAvui, 17 de maig de 2021, ha tingut lloc la Mesa Sectorial per presentar els protocols per a la prevenció del contagi COVID-19 en el procés selectiu a cossos docents dels aspirants i dels tribunals, i la reunió de la Comissió Paritària del Servei de Riscos Laborals de Personal Docent.

La primera intervenció que ha fet UOB Ensenyament ha estat demanar la vaccinació de tot el personal docent dels CEPA, EOI i de la resta d'ensenyaments de règim especial. Fa dos mesos que UOB Ensenyament demana una calendarització i recorda a Conselleria que els professionals dels CEPA i EOI són personal de la Conselleria i tenen la responsabilitat de protegir-los.

En aquest mateix sentit, la directora general també ens ha informat que a finals d'aquesta setmana o principi de la següent tindran més informació de la segona dosi de la vaccinació. 

Quant a l'ajornament de les oposicions, ens han dit que en cap cas s'ajornaran si hi ha qualque aspirant que estigui en quarantena o amb la COVID-19. El procés hauria d'acabar durant el mes de juliol perquè després s'han de fer totes les adjudicacions i dia 1 de setembre tots els professionals han de presentar-se al centre.

S'ha tractat la possibilitat que els dies 18 i 21 de juny els membres dels tribunals i els aspirants no s'hagin d'incorporar al seu lloc de feina i s'ha dit que és dia lectiu, que hi ha els alumnes i que tots els membres han d'anar a treballar.

També hem demanat si Conselleria proporcionarà tot el material necessari a aquells cossos que així ho  necessitin. Ens han dit que per exemple, a perruqueria, els proporcionaran maniquins i que en tots aquells cossos on sigui necessari material (cuina, mecànica, etc.) aquest serà acuradament netejat i seguint els protocols establerts.

La darrera pregunta feta està relacionada amb si els aspirants poden proporcionar material al tribunal. La resolució no marca el contrari i per tant la manipulació d'aquest seguirà el protocol, no hi ha cap mesura adicional.

Cal esmentar que Conselleria proporcionarà a tots els tribunals gel hidroalcohòlic i mascaretes higièniques. Per a aquells tribunals que tinguin qualque aspirant que no pugui dur mascareta, els membres dels tribunals duran mascareta FFP2. També es proporcionaran mascaretes FFP2 per aquelles persones aspirants que siguin vulnerables.

D'aquí a uns dies començaran les sessions informatives amb els presidents dels tribuanls per informar-los de tot el procediment i protocol a seguir. Aquests presidents després faran les reunions pertinents amb els membres dels tribunals per tal d'organitzar-se. Totes les reunions es faran telemàtiques.

Altres mesures que s'han pres han estat duplicar el nombre de seus (a Mallorca s'ha passat de 15 a 30) i cada seu tindrà una especialitat. La UIB serà la seu per la primera prova pels cossos d'Educació Infantil i Primària. La resta d'especialitats es faran als IES. El màxim d'aspirants per un mateix tribunal serà de 60.

divendres, 14 de maig del 2021

Manca de transparència en les explicacions del conseller quant a Inspecció Educativa


Comunicat de premsa

Des d'UOB Ensenyament seguim exigint que s'aclareixin tots els aspectes que envolten el polèmic nomenament de la nova cap d'Inspecció Educativa.

En resposta a la pregunta parlamentària formulada des de l'oposició el passat dimarts 11 de maig, Martí March va deixar sense respondre un dels principals interrogants que encara pengen d'aquest assumpte: com així més d'un mes després de l'anunci fet per la Conselleria encara no s'ha publicat en el BOIB el nomenament de la nova cap d'Inspecció Educativa?

Podeu veure la resposta del conseller aquí:

A través dels nostres serveis jurídics, des d'UOB Ensenyament hem sol·licitat formalment a la Conselleria que ens doni resposta a aquesta qüestió.

A banda d'això, i fidels als nostres principis de transparència, els nostres serveis jurídics també han  sol·licitat l'informe elaborat pels serveis jurídics de la Conselleria que segons Martí March avala el canvi normatiu efectuat respecte a la regulació del Departament d'Inspecció Educativa. 

Des d'UOB Ensenyament volem deixar clar que d'entrada no pretenem qüestionar la idoneïtat de la persona escollida sinó el fet que el procés s'hagi desenvolupat sense amagar una intencionalitat política, seguint la normativa vigent i respectant els principis de mèrit, capacitat, transparència i publicitat. Com a sindicat compromès amb una educació pública i de qualitat consideram que es tracta d'un deure moral el fet d'exigir transparència als nostres governants quan dubtam d'un procediment administratiu.

Reafirmam que el cos d'Inspecció Educativa ha d'estar lliure de qualsevol sospita d'ingerència política sigui quin sigui el partit que governi la Comunitat Autònoma. No farem cap passa enrere fins que tota la comunitat educativa sàpiga ben cert que s'han seguit les passes previstes per escollir la persona que té la responsabilitat de supervisar la correcta aplicació de la normativa educativa.

divendres, 7 de maig del 2021

Plenari del CEMe: Cap a una concreció de l'FP a Menorca

                                   

Dimecres va tenir lloc el Plenari del CEMe dedicat a la presentació i aprovació dels informes d’educació de Menorca: indicadors bàsics d’educació, estudi del mercat laboral i dels cicles formatius de Menorca, els quals estaran ben aviat a l'abast de tota la comunitat educativa.

Aquest estudi s'emmarca dins una de les línies preferents d'actuació que el CEMe va decidir emprendre a l'inici de la legislatura, el desembre de 2019. Comptar amb aquests indicadors és una passa important, ja que fins ara no existia cap estudi en aquesta línia. Això permetrà fer un diagnòstic de l'evolució de l'FP els propers anys. 

No obstant, sí que es va remarcar el fet que falten indicadors adreçats al canvi i millora de l'FP en relació als estudis de mercat vinculats a la visió de millorar el futur de l'illa, i es va acordar que les properes accions que s'emprenguin com ara taules rodones i conferències de cara al curs qui ve, prioritzin aquest aspecte.

En un moment tan delicat per a l'FP, que ara es troba en perill de perdre el seu professorat tècnic i especialista (vegeu aquí la nota que publicàvem dilluns), és imprescindible que tot allò que s'adreci a l'estudi i millora dels ensenyaments de Formació Professional també tengui en compte la preservació del seu propi professorat. 

D'altra banda, s'està gestant una proposta d'activitats i un cicle de conferències organitzades pel Consell Escolar de Menorca, que tindran com a objeciu un apropament integral a l'educació i que podran orientar-se cap a dues línies generals: l'aprenentatge-servei i l'Educació 360, que es vincula al territori. 


dimecres, 5 de maig del 2021

Nomenament sota sospita dins Inspecció EducativaComunicat de premsa

UOB Ensenyament posa damunt la taula el nomenament suposadament irregular per part de Martí March de la nova cap del Departament d’Inspecció Educativa, Camila Tudurí Vila. 

El procediment per al nomenament de la nova cap d’Inspecció Educativa es va cuinar durant els darrers dies lectius abans de l’inici de les vacances escolars de Pasqua. De fet, la notícia va ser anunciada a bombo i platerets per la mateixa Conselleria d’Educació dia 9 d’abril durant les vacances de Pasqua. Podeu veure la notícia publicada a la web de la conselleria AQUÍ
Notícia que també va ser difosa àmpliament pels principals mitjans de comunicació de les Illes Balears (1). 

D’entrada, a UOB Ensenyament ens va sobtar que el nomenament d’aquesta persona es produís arran d’un decret publicat a corre-cuita després de la jubilació forçosa per límit d’edat de l’anterior cap d’Inspecció Educativa, Antoni Arbós Grimalt i que, bàsicament, el que fa és rebaixar el requisit d’antiguitat per ocupar aquest càrrec. Requisit que passa de 5 a 3 anys l’antiguitat necessària per a ocupar-lo i que ara sí, complia la nova cap d’Inspecció Educativa.
Es tracta del Decret 20/2021, de 29 de març, de modificació del Decret 36/2001, de 9 de març, pel qual es regula la Inspecció Educativa en l’àmbit de l’ensenyament no universitari. El podeu consultar AQUÍ.

Seguint el fil d’aquest nomenament, des d’UOB Ensenyament, ens sorgeixen 3 interrogants:

1. El Decret 20/2021 va ser considerat pel Consell de Govern dia 29 de març i publicat al BOIB l’endemà mateix, dia 30 de març, sense haver estat sotmès a cap tràmit d’audiència i d’informació pública ni haver rebut cap informe ni dictamen. 
S’ha seguit el procediment establert per a la publicació d’un decret d’aquestes característiques?

2. El càrrec de cap de departament és un càrrec funcionarial de lliure designació que per tal de garantir la pública concurrència ha de ser objecte de convocatòria pública d’acord els articles 28 i 29 del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
S’ha publicat convocatòria per ocupar aquest càrrec?

3. Tot i que ja ha passat prop d’un mes des que es va anunciar el nomenament, a dia d’avui encara no s’ha publicat, com correspon, en el BOIB. 
A què es deu aquesta tardança? 

Des d’UOB Ensenyament ens oposam a qualsevol utilització política del cos d’Inspecció Educativa. Per això i  fidels als nostres principis de transparència en tot aquells processos que afecten el sistema educatiu seguirem investigant i demanant explicacions a les autoritats pertinents a fi d’aclarir les nostres sospites.
Els nostres serveis jurídics segueixen treballant en el cas i no descartam emprendre accions legals si es veuen indicis fonamentats d’irregularitats al voltant d’aquest nomenament. 

(1) Enllaços a la notícia del nomenament publicada en els mitjans de comunicació:dilluns, 3 de maig del 2021

Rèquiem per l'FP


Circular 231/2021

Avui migdia ha continuat la Mesa Sectorial que començàrem dijous passat sobre la creació del Centre d'Innovació, Formació i Desenvolupament de la Formació Professional. Concretament, es va haver d'ajornar el Torn obert de paraula. La represa ha comptat amb la presència del director general de Formació Professional i de la directora general de Personal Docent.

Essent una Mesa sobre Formació Professional, hem encetat amb aquest tema el nostre torn, encara que hem aprofitat per treure a rotlle altres qüestions que són, ara per ara, objecte de preocupació de molts dels companys docents.

- Formació Professional

A les mancances ja manifestades en la nostra intervenció el passat dijous (vegeu nota Mesa) hi hem afegit la nostra indignació per les notícies que han arribat dies passats des del govern central, en el sentit de la pretensió, manifestada per la ministra Celaá, de derogar l'annex VI del Decret 297/2017 i que suposaria, de facto, deixar sense feina un caramull de professionals de la formació professional, que any rere any han mostrat la seva professionalitat en el desenvolupament de la seva feina i que suposaria, com cada vegada que toquen la normativa d'FP, una altra ferida de mort a aquests estudis. Hem demanat que consti en acta que instam la Conselleria a defensar a Madrid els professors tècnics, objecte de menyspreu constant per part del Ministerio i que no permeti aquesta nova envestida a la Formació Professional.

Continuant amb la formació professional, també hem posat de manifest la preocupació mostrada pels docents en tot allò referit als criteris de promoció i titulació que permetran la titulació d'alumnes sense que hagin adquirit les necessàries competències professionals per al correcte desenvolupament de la tasca per la qual estaran titulats.

- Curs 21-22

UOB ha demanat als directors generals presents que transmetin al Conseller i al director general de Planificació i Centres el nostre malestar perquè encara no s'ha convocat la Mesa sol·licitada per UOB per definir l'organització del proper curs i que, vistes les notícies que ens arriben del centres i pels mitjans de comunicació, tornarà a ser el "paripé" en què s'han convertit les meses, especialment d'aquesta direcció general, convocant els representants dels treballadors a una suposada "negociació" quan tot ja està fermat i comunicat a l'opinió pública en rodes de premsa.

És absolutament necessari davallar les ràtios i augmentar la quota de professorat, no podem estar un curs més amb mestres fent les funcions que no els pertoquen, amb alumnes amb necessitats sense la dedicació que necessiten, amb horaris de mestres i professors amb jornades interminables...

- Oposicions

En relació a aquest tema, hem plantejat alguns interrogants a la directora general:

 • Quan es publicarà la relació definitiva de tribunals, la seva assignació als opositors i les dates i llocs concrets de les proves?
 • Quins protocols sanitaris es seguiran?
 • Està previst l'ajornament de proves per aquells opositors que es trobin en situació de quarantena en les dates previstes per les proves?
 • Hem demanat, també, que es dispensi els opositors d'assistir a les activitats lectives els dies 18 i 21 de juny (anterior i posterior a la part A)
 La directora general de Personal Docent ens ha respost el següent:
 • Estan fent feina per poder fer la publicació de tribunals i de la resta de qüestions el més aviat possible, però que els ha desbordat la quantitat d'al·legacions rebudes.
 • Convocaran els sindicats a una reunió per donar-los a conèixer els protocols sanitaris un cop la conselleria de Salut els hagi validat.
 • Només està previst l'ajornament de proves en el casos que hi pugui haver d'opositores embarassades que es trobin en situació de donar a llum.
 • És impossible donar dos dies de permís a tots els implicats en les oposicions, entre opositors i tribunals representen al voltant del 50% de les plantilles dels centres, fet que ho fa inviable. Davant la nostra insistència però, s'ha compromès a donar instruccions als centres que flexibilitzin l'assistència dels opositors que, per haver-se de traslladar d'illa, puguin tenir problemes de desplaçament.

- Vaccinació

UOB ha demanat que es traslladi a la Conselleria de Salut i ens doni resposta al següent:

 • Donar la possibilitat, al professorat que voluntàriament ho manifesti, de rebre la 2a dosi del vaccí Astra Zeneca.
 • Saber quan es reprendrà la vaccinació dels/de les companys/es que quedaren sense vaccinar quan es va canviar l'estratègia de vaccinació i es va destinar Astra Zeneca només a majors de 60 anys.
 • Demanar que es faci abocament de les dades dels docents en el sistema de bitcita (especialment dels que pertanyen a entitats privades i no figuren en el sistema de salut) per tal que els docents que ja poden ser vaccinats per grups d'edat puguin demanar cita online per fer-ho.

Comissions de serveis per a l'IEDIB


Avui dematí s'ha duit a terme per videoconferència la Mesa Sectorial per tractar la proposta de resolució de comissions de serveis per a l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB), per al curs 2021-2022. Mitjançant aquesta resolució s'aprova la convocatòria pública per cobrir places i la pròrroga de les comissions de servei que finalitzen el curs 2020-2021.

Cal dir que el model que hem rebut és exactament el mateix del curs passat, ni tan sols s'havien fet les modificacions necessàries d'algunes dades significatives -errada en la part expositiva, li han dit-.

Davant la pregunta d'UOB Ensenyament per tal d'aclarir els motius de la pròrroga de les comissions de serveis, donat que en altres comissions s'ha iniciat un nou procés, els responsables de les direccions generals de personal docent i planificació han apuntat a la incertesa provocada per l'estat d'alarma i a la dificultat d'organitzar, en aquesta situació, la formació específica que requereixen aquestes places.

Respecte a la formació específica i a la proposta d'UOB d'oferir-la com a formació contínua a través del CEP, el representant de la conselleria ha argumentat que tal com es fa ara ningú es queda defora, fins i tot, gent que no ha demanat comissió de serveis, i tothom és informat del procediment.

Cal tenir en compte:

- Enguany la comissió és per un any, prorrogable a un altre.

- La resolució definitiva sortirà segurament aquesta setmana.

- El tràmit es podrà fer de forma telemàtica (no està indicat a la proposta de resolució).

- La conselleria -segons diuen- té problemes per cobrir aquestes places en comissions de serveis.

- Es mirarà d'especificar l'horari de cada plaça (matí-horabaixa).

- S'intentaran regularitzar algunes jornades de teletreball a l'IEDIB. 

- Es valorarà per a propers cursos la possibilitat que una part de les places de l'IEDIB siguin de plantilla orgànica.

- A la comissió de selecció hi haurà més membres de l'IEDIB que els que hi ha hagut fins ara.

- La formació es farà probablement el mes de maig.

- La unitat didàctica que s'ha de presentar serà part de la formació.

Com sempre, us tendrem informats/des de qualsevol novetat sobre aquestes comissions.