Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 30 d’octubre del 2018

UOB no aprova la nova Ordre de serveis d'orientació
A la mesa sectorial d'avui dematí s'ha tractat el tercer esborrany Projecte d'Ordre que regularà els serveis d'orientació educativa, social i professional, després haver passat per les meses tècniques de 11 de gener i 17 de gener. i la mesa sectorial de 7 de març.

Els representants d'UOB hem votat en contra del document perquè des dels seus inicis no s'ha consensuat amb els professionals dels EOEP. La resta de sindicats ha votat a favor.

La Conselleria es manté amb la idea d'assignar els orientadors dels EOEP als CEIP, cosa que implica la pèrdua de la seva independència respecte als centres educatius, en contra del que s'estableix a l'article 39.17 del Decret 39/2011 d'atenció a la diversitat, i fa impossible el treball en equip, regulat a l'article 38.5 del mateix Decret.

A més a més:
 • Finalment no s'ha introduït la nostra esmena d'afegir-hi que la Conselleria promourà "una oferta suficient" d'accions formatives (article 8).
 • Tampoc no han recollit la nostra esmena d'afegir que per al servei de préstec i de recursos pedagògics "es dotarà de les hores necessàries." (article 17). Innovació diu que tenen hores suficients.
 • Continua sense acceptar-se que l'elecció del director dels equips especialitzats es faci "a proposta dels membres de l'equip", tal com apareixia al primer esborrany (article 27).
 • Els orientadors que s'assignen als CEIP (UOEP, secció 3a de l'Ordre) hauran de fer horari de Primària tot i ser del cos de Secundària, a diferència dels que tenen plaça als IES.
 • Es continua considerant itinerància només si es va a dos centres diferents el mateix dia (article 28).
Per altra banda:
 • Personal docent ha dit que les places dels equips es consolidaran als tres anys de ser ocupats de forma continua, com a la resta d'especialitats. 
 • Sí que s'ha admès la nostra demanda d'introduir per als EOEP, dins l'article 10 de Funcions generales dels serveis, la funció de "Coordinar-se entre sí", tal com ja es preveia per als EAP.
 • Han recollit la nostra esmena d'afegir els DO als equips que poden rebre suport dels Equips Especialitzats (article 25.2).
Aquests punts no ens han semblat suficients per aprovar el text, davant el greuge que suposarà la nova organització per als professionals dels EOEP i sobre tot el fet que no s'ha consensuat amb ells.

Ara el Projecte d'Ordre ha de passar pel Consell Escolar de les Illes Balears.


dilluns, 29 d’octubre del 2018

La Conselleria ens impedeix fer preguntes a la mesa sectorial
Circular 114/2018

Durant la Mesa Sectorial d'Educació que va tenir lloc el passat dia 25 d’octubre la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, va impedir a Unió Obrera Balear acabar la seva intervenció quan aquesta feia ús del torn de paraula i no li va respondre a cap de les qüestions que exposà durant la sessió. La directora general ho va voler justificar esmentant tres motius: que a les 12:30h hi havia les reclamacions al cens, que la temàtica no era a l'ordre del dia i que no volia «deixar la resta de sindicats en inferioritat de condicions»; va afirmar textualment, en referència a UOB, que «si del que se tracta és d'avançar-nos a la resta de sindicats, no» (sic). 

- En resposta al primer motiu volem informar que entre que finalitzava la primera mesa i començava la reunió de la mesa electoral transcorrien prop de dues hores. 
- Quant al segon motiu denunciam que l'Administració i la resta de sindicats parlaren amb total llibertat de temes que no eren a l'ordre del dia, com per exemple: oposicions, futura resolució de tutorització amb efectes a partir del curs 2019-2020 (pendent de convocatòria de mesa i esborrany), contractació de professorat, interins S, mesures d'estabilitat, constitució del grup de treball de retallades, etc. 
- I pel que fa al tercer motiu volem destacar que la nostra tasca va dirigida únicament i exclusiva a la defensa dels interessos dels treballadors, no pas a acontentar l'Administració. 

És inadmissible que la directora general actuàs d’aquesta manera. No hem d'oblidar que una de les principals funcions que té la presidenta de la mesa és aplicar el mateix criteri per tots, un criteri que ha de ser just i equitatiu, també la d'escoltar la veu dels treballadors. Per tot això, properament entrarem dos escrits a registre: el primer consistirà en un recull de qüestions que distints docents ens feren arribar i que l'Administració no ens deixà formular a la mesa, aplicant-nos una censura que ens recorda el tractament que rebíem a l’anterior legislatura; i el segon serà per demanar que es respecti el Reglament d'organització i funcionament de la Mesa Sectorial d'Educació (BOIB Núm. 25 de 24 de febrer de 2018), tant pel que fa a les convocatòries, que en aquesta ocasió es va enviar amb menys de 48 hores d'antelació sense que es tractés d'un “cas d'urgència reconeguda”, com per la resta d'aspectes que s'hi estableixen. 

Finalment volem destacar que a la mesa es va confirmar, tal com anunciàrem públicament el passat 18 d’octubre, que la Conselleria accepta la nostra petició de crear una llista única i adjudicació cremallera, fruit d'una incansable lluita d’ençà que existim en compliment dels acords de l’Assemblea de Docents i de l’assemblea del nostre sindicat. Podeu llegir tots els detalls del desenvolupament d’aquesta a la nostra entrada del blog o en el següent enllaç: https://www.uobensenyament.cat/2018/10/resum-mesa-sectorial-25-10-18-la.html

La mesa sectorial ratifica la victòria d'UOB: llista única i adjudicació cremalleraD'aquesta mesa en podem destacar varis fets:

Fets positius: 

 1. Després de votar-se les bases generals, es confirma que la petició d'UOB de tornar a la LLISTA ÚNICA i ADJUDICACIÓ CREMALLERA tira endavant. Aquesta reivindicació, present des que existim i que finalment s'ha convertit en un fet, sorgí en defensa dels acords de l'Assemblea de Docents i també de l'Assemblea del sindicat. Dia 18 d'octubre anunciàrem públicament que havíem aconseguit que la Conselleria acceptés la nostra petició. En la mesa tècnica de dia 19 d'octubre i en la mesa sectorial de dia 25 d'octubre poguérem constatar un fet molt positiu, no només la Conselleria havia acceptat la nostra petició sinó que també hi havia majoria sindical a favor. 
 2. De cara a aquest curs escolar seran declarats aptes en el procés de TUTORITZACIÓ els funcionaris interins docents que hagin complert, FINS AL DARRER DIA LECTIU DEL CURS ESCOLAR, almenys trenta dies consecutius de treball efectiu en un mateix centre públic d'ensenyament no universitari de les Illes Balears. Amb aquesta modificació els interins que aconsegueixin els trenta dies després d'haver acabat el període que tenen per apuntar-se a la borsa anual també tindran possibilitats de quedar tutoritzats. 
Fet negatiu: 
 1. La Directora General de Personal Docent, Rafaela Sánchez, CENSURA a UOB, impedint-li que formuli totes les qüestions que els docents li havien fet arribar. En total ens intenta retirar el torn de paraula fins a dues vegades en un marge d'escassos dos minuts i no respon a cap de les qüestions que li plantegem.
  En la primera interrupció ens convida a no continuar perquè a les 12:30h hi ha les reclamacions al cens. Contestam que tenint en compte que hi ha presses serem ràpids en l’exposició però així i tot no ens dóna ni tan sols 5 minuts per a poder acabar (entre que finalitza la primera mesa i comença la segona transcorren prop de dues hores). En la segona i darrera interrupció diu que no ens contestarà esmentant dues causes distintes, per una banda que la temàtica no està a l'ordre del dia i per l'altra que no vol deixar a la resta de sindicats en inferioritat de condicions. Afirma textualment, en referència a UOB, que “si del que se tracta és d'avançar-nos a la resta de sindicats, no”.
  En aquests moments demanam si aleshores no podem continuar fent ús del nostre torn de paraula i com que l’administració no ens ho permet, fem constar en acta el nostre desacord. 
Abans de continuar recordem que: 
 • Dia 19 d’octubre hi va haver una mesa tècnica sobre el nou esborrany de bases generals i en aquesta vàrem exposar no només aquells aspectes relacionats amb les bases sinó també aspectes de la convocatòria de borses, fet que els representants de l’administració ens varen agrair. 
 • Dia 23 d’octubre tingué entrada al correu del sindicat la convocatòria, amb menys de 48 hores d’antelació (no és la primera vegada que passa), de la mesa sectorial que tindria lloc dia 25 d’octubre a les 9:30h. 
Qui assisteix a la mesa sectorial? 

Hi assisteixen en representació de l’administració les següents persones: 
 • Rafaela Sánchez: Directora General de Personal Docent 
 • Manel Gacías: Cap de Departament de Personal Docent 
 • Luís Riera: Cap de Servei Jurídic de Personal Docent 
 • Miquel Bujosa: Cap de Servei d’Educació Primària 
 • Albert J. Flores: Cap de Servei d’Educació Secundària 
 • Vicenta Baldó: Secretària de la Mesa Sectorial d’Educació 
També hi assisteixen els sis sindicats que actualment hi tenen representació. 

1r PUNT DE L'ORDRE DEL DIA – BASES GENERALS 

Intervenció de l'administració 

El Cap de Servei d’Educació Secundària, Albert J. Flores, diu que a partir de les aportacions de la passada mesa s’ha preparat l’esborrany que ens han enviat. Recorda que a la mesa tècnica ja es va parlar de quins eren els principals canvis i que la novetat és que s’ha concretat més el tema de la tutorització a la base dinovena, també que dins les causes d’exclusió s’ha incorporat un apartat nou, apartat h de la base catorzena, que respon als darrers informes negatius sobre la Prevenció de Riscos Laborals, havent casos d’interins que s’especifica que no són aptes per a la funció docent. Flores afirma que amb una sentència d’aquest tipus no tenen més remei que excloure aquests interins. Aquesta incorporació, en definitiva, es deu a que a les bases no hi havia cap causa que es pogués relacionar amb aquesta situació. La reincorporació a les llistes d’aquestes persones excloses per l’esmentat motiu dependria de l’emissió d’un nou informe que en aquest cas hauria de ser positiu. 

Intervenció d'UOB 

En el nostre torn de paraula plantegem el següent: 

- Que volem que consti en acta que no ens sembla bé que les meses se convoquin amb menys de 48 hores d'antelació. El reglament d'organització i funcionament de la Mesa Sectorial d'Educació (BOIB Núm. 25 de 24 de febrer de 2018) només permet convocar en menys de 48h (i antelació mínima d'un dia hàbil) de manera molt excepcional i “tret del cas d'urgència reconeguda” (és evident que no és el cas). 
- Que consideram convenient que s’estableixi un límit de durada en l’aplicació d’aquestes bases per no tancar tan rotundament la porta a possibles futures revisions que siguin necessàries. 
- Que demanam si la Conselleria fa comptes reconèixer funcions noves a aquells interins que se’ls hi ha adjudicat de manera extraordinària una plaça amb una funció determinada que no tenen. També que volem que quedi constància per escrit que la Conselleria pot adjudicar places d’una funció determinada que l’interí no té. Actualment s’estan adjudicant places a interins que no tenen la funció habilitada. 
 • Observació: L'administració va afirmar que no s'obliga a ningú a acceptar aquestes places, tot i que des del sindicat hem rebut queixes de distintes persones que no disposen de la funció i ens informen que se'ls va dir que si no agafaven l'adjudicació extraordinària dequeien. Agrairíem contacteu amb nosaltres, com han fet altres docents, si també us heu trobat en aquesta situació; sens dubte garantirem el vostre anonimat. 
- Que proposam que es conservi un dels paràgrafs eliminats en el redactat de les anteriors bases generals i que s’hi inclogui el següent text: 
«No obstant això i com a excepció, si s’acredita que la renúncia obeeix a la manca de capacitat per impartir, pel seu caràcter eminentment pràctic, mòduls dels cicles formatius d’FP o assignatures dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, dels ensenyaments superiors d’art dramàtic, i dels ensenyaments superiors de música i arts escèniques (*) la D.G. de Personal Docent pot considerar la renúncia com a justificada, de forma que el funcionari interí cessarà en el lloc de feina i se l’exclourà de l’especialitat o funció concretes a què hagi renunciat, però es mantindrà en situació de disponible per a la resta d’especialitats o funcions en què va ser admès.» 
En aquest redactat faltaria indicar-hi per quant de temps seria efectiva aquesta exclusió. 
(*) En referència, per exemple, als idiomes aplicats al cant. 
- Que volem que s’elimini el redactat modificat on diu: «Les convocatòries han de preveure que la puntuació dels mèrits per l’experiència docent prèvia ha de ser equilibrada respecte de la puntuació total derivada de l’aplicació del barem»
- Que demanam si ja se sap quan es durà a terme la mesa on s’ha de tractar la futura resolució de tutorització. 
- Que els interins que s’apunten a les borses no haurien d’esperar cinc mesos a veure la llista definitiva, és a dir, que aquesta es publiqui el més aviat possible. 
- Que es recuperi l’opció de disponibilitat per treballar a 1/3 de jornada per tal de poder substituir les reduccions un cop s’aconsegueixin revertir les retallades. 
- Que els tècnics d’FP per a impartir una funció d’FP tenguin com a únic requisit haver-la impartida un dia. I que en cas de no acceptar-se aquesta petició com a mínim s’elimini la moratòria que els obliga a treure’s una titulació universitària per continuar treballant. 
- Que es baremi l’experiència docent a escoles municipals de música i també la de les escoletes. 
- Que ja que es té en compte l’experiència a centres no universitaris concertats-privats aleshores, i per coherència, també es meriti l’experiència a universitats privades. 
Hem recordat que es tracta d’un acord de l’Assemblea de Docents on es va demanar que aquesta puntuació comptés i fos la meitat que el de les universitats públiques. De la mateixa manera els hi hem recordat que a la mesa sectorial de dia 4 d’abril de 2016 es va acordar que aquesta experiència es meritaria i encara estam esperant. 
- Que l’augment dels punts en l’apartat de formació sigui gradual i vagi en funció de l’oferta formativa de la Conselleria (un acord que també prové de l’Assemblea de Docents). 
- Que volem saber quina oferta de formació permanent traurà la conselleria per a professorat interí que no estigui en actiu. Hem recordat que hi ha docents que no estan en actiu però que se troben situats entre dues substitucions. 

A partir d'aquests instants ens impedeixen parlar

2n PUNT DE L'ORDRE DEL DIA – MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ 28/7/16 

Intervenció de l'administració i de la resta de sindicats 

Es dedica molt poc temps al redactat en qüestió, que és el tema de l'ordre del dia, i s'acaba parlant més d'aspectes relacionats amb una futura resolució de tutorització que encara no té ni esborrany. També es parla d'altres temes que no tenen cap relació amb la tutorització. 
Finalment s'accepta la següent modificació de text que té efectes només pel curs actual i el redactat diu: 
«Seran declarats aptes en el procés de tutorització els funcionaris interins docents que han complert, fins al darrer dia lectiu del curs escolar, almenys trenta dies consecutius de treball efectiu en el mateix centre públic d'ensenyament no universitari de les Illes Balears, i sempre que no s'hagi estat objecte d'un informe desfavorable del director del centre amb el vist i plau del Departament d'Inspecció Educativa, sobre la tasca docent realitzada. 
La declaració d'apte tendrà efectes a partir del curs següent a aquell en què el funcionari interí hagi estat objecte del procés de tutorització.» 

Intervenció d'UOB 

Un cop ens retiren el “càstig” de no poder intervenir recordam que havíem entès que calia parlar tan sols de la modificació de la resolució vigent que se’ns havia enviat, dos paràgrafs concrets que afecten al curs actual, i no de temes relacionats amb una futura mesa que s'hauria de fer i on es tractaria una nova resolució de tutorització. Remarcam que de tot el que s’està parlant en aquell moment no hi tenim res a dir perquè no està a l’ordre del dia i entenem (després d’haver estat censurats) que s'ha de tractar a la mesa corresponent. Sobre els dos paràgrafs modificats i enviats afirmam que no hi tenim res a dir perquè estam d’acord en el redactat. 

EXEMPLES DE TEMES QUE NO SORTIEN A L’ORDRE DEL DIA I S’HA PERMÈS PARLAR-NE ALS DEMÉS SINDICATS, ADMINISTRACIÓ INCLOSA 

D'entre el gruix total i per resumir citarem només uns quants exemples que no sortien a l’ordre del dia de la mesa de dia 25 d'octubre i que acaben sent motiu de conversa o debat entre les restants forces sindicals, administració inclosa, sense que en cap moment se’ls retiri la paraula i ni tan sols se'ls adverteixi. 

1. Oposicions: 
Alguns representants sindicals parlen d’evitar oposicions agressives, entre d’altres aspectes. La Directora General diu que les convocatòries d’oposicions que s’han duit a terme no són agressives, també explica que no es podrà arribar a un 8% d’interins a la plantilla ni tan sols a l’any 2025 però que s’arribarà a un 15% d’interins en el 2023 o 2024. Afirma que la comunitat autònoma no pot aturar de fer oposicions i que tenim entorn a un 37% d’interins. 
2. Futura resolució de tutorització (efectes a partir del curs 2019-2020): 
Alguns sindicats demanen, de cara a posteriors cursos, que el termini per ser considerats tutoritzats (tema de la futura resolució que caldrà negociar molt més endavant) sigui bastant més llarg que l'actual. Sánchez cita el cas de Catalunya, diu que la tutorització allà dura molts de mesos. 
3. Contractació de professorat: 
La Directora General ha dit que hi ha hagut moltes jubilacions i que aquest Govern està posant molts de professors. Ha destacat que s’ha augmentat el nombre d’interins contractats. 
Per un moment ha semblat que les eleccions del proper 4 de desembre eren autonòmiques envers de sindicals. 
4. Interins S: 
Un dels sindicats assistents ha afirmat que els canvis que hi ha hagut en relació als interins S malauradament han tingut repercussions que tothom ha pogut veure. Ha afirmat que gent d’altres comunitats autònomes i de la concertada han passat per damunt de persones a les llistes. També que les borses de les illes són molt petites en comparació a la d’altres territoris. 
5. Mesures d’estabilitat: 
Alguns sindicats han defensat els pactes d’estabilitat, que els agradaria que es tornessin a posar sobre la taula, etc. Un altre sindicat ha sol·licitat revisar les mesures d’estabilitat i canviar de 10 a 8 anys l’apartat que parla dels majors de 55 anys. Sánchez ha dit que cal fer una revisió del recent acord d’estabilitat signat per tres sindicats, referint-se a la xifra d’arribar a un 8% d’interins. 
6. Constitució del grup de treball de retallades: 
La Directora General ha explicat que es té pensat fer un Decret per a interins. També ha informat que convocarà les forces sindicals per constituir el famós grup de treball de retallades (anunciat des de fa temps a bombo i platerets amb la probable finalitat de blanquejar alliberats sindicals) però que no es començarà a fer feina fins passades les eleccions. 
7. Altres: 
Sindicats i administració han divagat extensament sobre qui pot treballar o qui no pot treballar. Per exemple el Cap de Departament de Personal Docent, Manel Gacías, ha dit que és normal que un docent no apte no es pugui apuntar l’any següent a les llistes docents. Si bé és cert que aquest tema es podia relacionar amb un dels punts de l’esborrany de bases generals, s’ha acabat parlant de particularitats sobre procediments disciplinaris i altres qüestions que no venien a compte i que consideram que en una mesa sectorial no és el lloc més adequat per tractar-les. 

RESULTATS VOTACIONS 
 • Voten a favor de les bases generals la majoria de forces sindicals, llevat d'ANPE i STEI que hi voten en contra. 
 • Voten a favor de la modificació de la resolució de tutorització la majoria de forces sindicals, llevat d'ANPE que diuen que ho estudiaran. 
Acaba la mesa sense que l'administració hagi respost a cap de les qüestions que UOB ha plantejat. 

QÜESTIONS CENSURADES A UOB 

- Que demanam que augmenti la formació permanent fora dels centres i a distància oferida per l'Administració i en horari laboral. 
- Que si per al curs 2019-2020 hi ha canvis significatius en el barem, demanam que s'intenti evitar al màxim fluxos massius de docents d'altres comunitats autònomes, concertades, privades, etc. 
- Que insistim en la necessitat que es convoqui una mesa específica de perfils. 
- Que insistim en la necessitat que es creï una comissió de revisió de l'annex IV. 
- Que volem saber en quins casos s'adjudica una plaça a un interí sense que la seva titulació universitària aparegui a l'annex IV com a requisit i/o sense que alguna D.G. hagi elaborat un informe de validació. 

En breu entrarem a registre totes les qüestions i preguntes que l'administració recentment ens ha censurat. De la mateixa manera demanarem per escrit que es respecti el Reglament d'organització i funcionament de la Mesa Sectorial d'Educació, tant pel que fa a les convocatòries, com per la resta d'aspectes que s'hi estableixen. 


NO ENS FARAN CALLAR! 


dijous, 25 d’octubre del 2018

El Col·legi de Docents fa una passa més al Parlament de les Illes Balears

 UH, 24.10.2018

Circular 113/2018

El passat dimarts el Ple del Parlament va prendre en consideració la Proposició de llei presentada pels grups parlamentaris MÉS per Menorca, Mixt (Gent per Formentera), Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, de modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears. Ara el text continuarà amb la seva tramitació amb període d’esmenes, ponència, comissió i nou plenari.

Amb la presa en consideració s'ha fet una passa important però cal no baixar la guàrdia. És important tenir en compte que mentre duri la tramitació de les llei continuarà la campanya de recollida de suports.

La iniciativa legislativa va ser defensada al Ple per Josep Castell (Més per Menorca), Laura Camargo (Podem) i Agustina Vilaret (Més per Mallorca) i va rebre el suport del PSIB-PSOE, representat pel diputat Enric Casanova, i de Salvador Aguilera (Grup Mixt). La diputada de Gent per Formentera va disculpar la seva assistència. Tot seguit es va aprovar amb els següents vots:
 • 32 a favor (MÉS per Menorca, Podem, MÉS per Mallorca, El Pi, PSIB-PSOE, Grup Mixt-Huertas, Grup Mixt-Seijas, Grup Mixt-Aguilera)
 • 2 en contra (Ciudadanos)
 • 18 abstencions (Grup Mixt-Àlvaro Gijón i PP).

Recordam que la proposta de fer el Col·legi Professional de Docents va sorgir de l'Assemblea de Docents, va recollir l'adhesió de gairebé 1.500 signatures i a hores d'ara ja hi ha vint centres educatius i un CEP que han aprovat la moció de suport impulsada per l'Associació Professional de Docents d'Eivissa, el Moviment Menorca Edu XXI, l'Associació Docents per a la Democràcia de Mallorca i Docents Associats de Formentera (vegeu la relació de centres al final d'aquesta nota).

Per contra, els sindicats STEI, ANPE, CCOO i UGT no han donat suport a la iniciativa. Fa pensar que aquests sindicats hagin quedat descol·locats i alineats amb Ciudadanos davant una proposta que va sorgir de l'Assemblea de Docents.

Des d'UOB felicitam i donam les gràcies als partits que dimarts van votar a favor.

Vegeu AQUÍ la nota de premsa del Parlament.

 Imatge: Assemblea de Docents

CENTRES ADHERITS A LA MOCIÓ DE SUPORT AL COL·LEGI DE DOCENTS (ACTUALITZAT A 23 D'OCTUBRE)

- CEIP Robines (Binissalem), per unanimitat.
- IES Llucmajor, 94 vots a favor i cap en contra.
- IES Sineu, majoria absoluta i només dos vots en contra.
- CEIP Can Raspalls de Sant Jordi (Eivissa)
- CEP Eivissa, per unanimitat.
- CEIP L'Urgell, de Sant Josep de Sa Talaia (Eivissa)
- CEIP Sant Jordi, de Sant Jordi de ses Salines (Eivissa)
- CEIP Mestre Duran d’Alaior (Menorca), una sola abstenció.
- IES Santa Margalida, per unanimitat.
- CEPA Camp Redó, 17 vots a favor i 5 abstencions.
- CEPA Sud (Campos), per unanimitat.
- IES Balafia (Eivissa).
- CEPA Joan Mir i Mir, de Maó, per unanimitat.
- IES Binissalem, suport unànime.
- IES Pau Casesnoves (Inca), Sí: 90. No: 2.
- CEPA Son Canals (Palma)
- L'IES Xarc, de Santa Eulària, per unanimitat.
- CEIP L'Urgell (Eivissa).
- IES Algarb (Eivissa).
- IES Damià Huguet (Campos), per àmplia majoria.
- CEIP S'Olivera de Santa Eulària (Eivissa), per unanimitat

dimecres, 24 d’octubre del 2018

UOB aconsegueix que la Conselleria ofereixi als docents un procediment d'assistència jurídica

 

Circular 112/2018

S'ha publicat a la web de la Direcció General de Personal Docent el procediment per sol·licitar assistència jurídica, arran de la sol·licitud presentada per UOB el juny passat i aprovada a la mesa sectorial de 9 d'octubre.

El procediment regula un dret recollit a l'Estatut bàsic de l'empleat públic i altres normatives d'àmbit estatal i de les Illes Balears, ara es concreta per primera vegada en l'àmbit de l'ensenyament i servirà perquè els docents sapiguem les passes a seguir per sol.licitar i rebre la defensa i el suport jurídic establerts per la llei.

dimarts, 23 d’octubre del 2018

El protocol signat amb Cort no inclou els 29 CEIP amb amiantEl protocol signat pel batle de Palma i el conseller d'Educació no fa referència als 29 centres de Palma amb amiant, inclosos a l'informe de l'Ajuntament de Palma de 3 d'abril de 2014, que la Conselleria continua sense reconèixer i en els quals el Pla d'infraestructures no hi preveu intervenir.

Atès que el protocol preveu la creació d'una comissió de coordinació amb representants de Cort, Educació i l'IBISEC, des d'UOB reclamam que aclareixin d'una vegada què passa amb aquests 29 centres i informin quines mesures pensen prendre, si és el cas. Recordam que els centres que apareixen a l'informe de Cort i són ignorats reiteradament per Educació són aquests:

CENTRES AMB AMIANT SEGONS INFORME DE L'AJUNTAMENT DE PALMA NO RECONEGUTS PER LA CONSELLERIA:
 1. CEIP Aina Moll i Marquès
 2. CEIP Alexandre Rosselló
 3. CEIP Camilo J. Cela
 4. CEIP Can Pastilla
 5. CEIP Casablanca
 6. CEE Son Ferriol
 7. CEIP Coll d'en Rabassa
 8. CEIP Escola Graduada
 9. CEIP Establiments
 10. CEIP Felip Bauçà
 11. CEIP Gènova
 12. CEIP Jafuda Cresques
 13. CEIP Joan Miró
 14. CEIP La Soledat
 15. CEIP Maria Antònia Salvà
 16. CEIP Marian Aguiló
 17. CEIP Màxim Alomar
 18. CEIP Pràctiques
 19. CEIP Rafal Nou
 20. CEIP Sant Jordi
 21. CEIP Santa Catalina
 22. CEIP Santa Isabel
 23. CEIP S'Aranjassa
 24. CEIP Secar de la Real
 25. CEIP So n'Anglada
 26. CEIP Son Rullan
 27. EI Son Rullan
 28. CEIP Verge de Lluc
 29. CEIP Vivero

dilluns, 22 d’octubre del 2018

Manifest del claustre de L'IES Sineu en defensa de la dignitat dels docents i contra les denúncies a Fiscalia de Menors
Manifest davant les denúncies a Fiscalia de Menors contra alguns instituts de Mallorca 

Les denúncies que s'han interposat recentment contra els IES de Sineu, Felanitx i Marratxí a la Fiscalia de Menors, i el ressò mediàtic que s'ha volgut donar per part de determinats sectors, reclamen sens dubte algunes reflexions per part de la comunitat educativa, atès que s'està qüestionant no ja la tasca educativa dels centres d'ensenyament, sinó el mateix sistema educatiu. 

La realitat social i les dinàmiques polítiques i ciutadanes existents avui dia a l'Estat espanyol probablement faran augmentar els casos de controvèrsies socials i polèmiques que involucren tots els àmbits de la societat i, com no pot ser d'altra manera, també l'àmbit educatiu.

Lamentablement, actuacions i activitats que en altres moments es considerarien pròpies del debat plural i de la llibertat d'expressió inherent a qualsevol àmbit cultural i educatiu (existeixen nombrosos exemples en aquest sentit) ara, cada cop més, són i seran l'excusa perfecta de maniobres interessades, tergiversacions, denúncies d'adoctrinament i acusacions infundades contra els centres d'ensenyament i el sistema educatiu.

Davant aquest més que probable escenari d'intoxicació en què l'educació torna a estar en el punt de mira, docents, sindicats i administració educativa han de tenir una resposta responsable, però també contundent, de defensa i reivindicació del nostre sistema educatiu. Les irresponsables acusacions i denúncies d'adoctrinament han d'indignar la comunitat educativa, no solament perquè es fan des de desconeixement, la ignorància o la mala fe, sinó perquè són incoherents i irreals, i sobretot injustes.

El nostre sistema educatiu es fonamenta en valors democràtics, en el diàleg i el respecte, en la convivència i la solidaritat, en la equitat i la diversitat. Des de l'inici de la democràcia, els nostres centres educatius han aconseguit ser àmbits on els estudiants combinen l'aprenentatge educatiu amb la pràctica dels valors democràtics, on es formen com a persones per esdevenir ciutadans de ple dret en societats cada cop més cultes i complexes.

Les escoles, les universitats, els instituts (cadascú en la seva pròpia idiosincràsia) no són aliens a la realitat social existent fora de les aules. Lluny d'evitar debats, censurar expressions o suprimir l'esperit crític, el nostre sistema educatiu ha de saber conduir, gestionar i protegir la llibertat d'expressió i la pluralitat de les idees que es produeixen a qualsevol nivell educatiu i cultural, sempre des del respecte a la llibertat de les persones i el respecte a la identitat lingüística i cultural pròpies.

Qui vulgui aïllar, tancar o precintar els centres educatius de la comunitat que els sustenta, del debat i de l'actualitat social, paradoxalment no fa més que promulgar i practicar l'autèntic adoctrinament, i evitar una de les principals funcions que ha de tenir tot sistema educatiu, és a dir, la formació per a l'autonomia personal i la capacitat de les persones de construir el criteri propi.

No podem tolerar i encara menys acostumar-nos al fet que per articular determinats discursos polítics s'hagi d'arremetre contra els centres educatius o s'hagi de posar en qüestió la tasca de milers de docents que cada dia fan feina per transmetre valors de civisme, diversitat cultural, convivència i pluralitat d'idees. Per aquest motiu davant les denúncies, calúmnies i menyspreus al sistema educatiu demanam declaracions contundents i respostes fermes, unitàries, de defensa del nostre model  d'escola. Respostes que s'han d'engegar i visualitzar tant per part del col·lectiu docent, sindical i directiu dels centres escolars com per part de l'administració educativa, la que hauria de ser la primera interessada en salvaguardar un sistema educatiu inclusiu, democràtic i equitatiu.

Claustre de professors i professores de l'IES Sineu

UOB denuncia tres anys d'opacitat amb els alliberats sindicals d'Educació


Circular 111/2018
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, Sectorial d'Ensenyament, denuncia que la Conselleria d'Educació continua sense aclarir els alliberats que adjudica als sindicats tres anys després que ho vam demanar per primera vegada. Ni ens han contestat quants n'han tingut fins ara STEI, ANPE, CCOO i UGT, ni expliquen per què a partir d'aquest curs hi ha 16 alliberats extra sense justificar.

Com ja vam informar en el seu moment, el passat 27 de juny Personal Docent va anunciar en mesa sectorial que a partir d'aquest curs els sindicats d'educació pública podran disposar en total de 80 alliberats:
 • STEI: 19
 • Alternativa: 13
 • UOB: 10
 • ANPE: 11
 • CCOO: 13
 • UGT: 13
 • CSIF: 1
Com que no van dir com havien calculat aquestes xifres vam demanar explicacions i vam insistir una vegada més que volem saber quants alliberats han tingut fins ara STEI, ANPE, CCOO i UGT, tal com a UOB ens constava des de març de 2015 que ens en tocaven 3,21. Personal Docent va dir que ens contestarien i gairebé quatre mesos després continuam sense resposta.

Es dóna el cas que el 6 d’agost vam rebre una informació de la Conselleria a través de la Comissió per a la resolució de reclamacions d'accés a la informació pública, segons la qual el total d'alliberats a 1 de setembre de 2018 és de 44:
 • STEI: 10
 • Alternativa: 6 (1)
 • UOB: 5
 • ANPE: 6
 • CCOO: 8
 • UGT: 8
 • CSIF: 1
Encara que a aquests 44 alliberats s’hi sumin els 20 compensatoris a repartir segons resultats electorals, acordats al Consell de Govern de 6 de juliol de 2018, el total és de 64 alliberats, inferior als 80 anunciats a la mesa sectorial. D'on surten els 16 restants? A UOB, per exemple, segons els darrers acords no ens correspondrien 10 alliberats com diu la Conselleria, sinó 8,05 dels quals ara en tenim 5,5 de forma efectiva. Vam registrar la pregunta fa un mes i encara esperam resposta. Una vegada més també hem insistit que ens diguin el nombre d’alliberats que ha tingut cada sindicat abans d’aquest suposat increment, tal com venim demanant des del 19 d’octubre de 2015.

Des d'UOB no defallirem a exigir transparència sobre aquesta qüestió, perquè tenim dret a saber com gasta la Conselleria d'Educació dirigida per Martí March els doblers de l'erari públic, i perquè s'acosten unes eleccions sindicals i no consentirem que determinats sindicats encarin la campanya electoral amb un nombre d'alliberats extra, mentre no ens expliquin d'on surten amb pèls i senyals.

Palma, 22 d'octubre de 2018

(1) El 24 d'octubre Alternativa ens comunica que els alliberats efectius que tenen són 3,5 a Mallorca i una a Eivissa.

dBalears.cat:
Diario de Mallorca:

Riscos Laborals: nota de premsa de la ConselleriaNota de premsa de la Conselleria:

"A partir del proper mes de gener començaran les revisions mèdiques entre els 13 mil docents de les Illes Balears"\ El Consell de Govern autoritza avui una despesa de més d’1 milió d’euros per l’arrendament del local que se convertirà en la seu del nou servei
\ A la vegada, autoritza la contractació del Servei de Vigilància de la Salut per als docents de les Illes Balears per més de 900 mil euros


El Consell de Govern ha aprovat avui dos decrets que suposen un avanç en la creació del Servei de Prevenció de Riscs Laborals propi per al personal docent que presta serveis als centres docents públics d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Un servei que donarà cobertura als més de 13.000 docents que fan feina als centres educatius públics de les Illes Balears.

D’una banda, el Consell de Govern ha aprovat avui concedir l’autorització al conseller d’Educació i Universitat per exercir les competències d’autorització i disposició de la despesa corresponent a l’expedient d’arrendament d’un immoble a Palma per ubicar-hi la seu central del Servei de Prevenció de Riscs Laborals del personal docent per un total de 1.053.000 euros. L’import cobreix l’arrendament de la nova seu de l’any 2019 i a l’any 2033.

De l’altra, el Consell de Govern ha aprovat avui autoritzar la despesa corresponent a la prestació del servei de desenvolupament complet de la vigilància de la salut individual i col·lectiva del personal docent a les illes de Mallorca, Menorca i d'Eivissa - Formentera, durant els anys 2019 a 2020 per un import de 905.581 euros.

Un nou servei de prevenció propi per garantir la protecció de la salut del personal docent
Aquestes dues actuacions suposen nous passos en la constitució del Servei de Prevenció de Riscs Laborals propi per al personal docent històricament demanat a les Illes Balears.

Per primera vegada es garanteixen les revisions mèdiques als 13 mil docents de centres educatius de les Illes Balears. El servei començarà a funcionar a partir del proper mes de gener de 2019 i es calcula que en 3 anys tot el personal que ho sol·liciti podrà accedir a aquests serveis.

El servei de prevenció de riscs laborals per al personal docent dependent de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació i Universitat prestarà servei als centres públics docents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i té la finalitat de promoure la millora de les condicions de feina i de garantir un nivell eficaç de protecció de la seguretat i de la salut d’aquest personal davant els riscs que es deriven del treball.

Funcions del Servei de Prevenció de Riscs Laborals
Aquest servei de prevenció és l’òrgan encarregat de garantir la protecció adequada de la seguretat i de la salut del personal docent i es crea amb rang orgànic de servei adscrit a la Conselleria d’Educació i Universitat.

Cal esmentar que entre els seus principis generals es troba l’acció preventiva, l’avaluació de riscs i la planificació d’aquestes tasques per tal d’adoptar les mesures necessàries perquè la prevenció i la vigilància de la salut dels empleats públics siguin efectives.

Aquest servei ha de proposar les instruccions necessàries en aquesta matèria i ha d’establir les mesures que han d’adoptar tots els centres docents públics, sota la direcció del conseller d’Educació i Universitat.

Cal destacar també que entre les funcions del Servei de Prevenció de Riscs Laborals es troba l’avaluació dels riscs laborals als centres de treball i als llocs de feina d’aquests centres identificant els factors de risc que poden afectar la seguretat i la salut dels treballadors, la planificació d’activitats preventives, l’estudi de les patologies d’origen professional, la creació d’un registre d’accidents de feina i la promoció de la salut al lloc de treball, entre d’altres.

El decret també estableix mesures de control del servei i el paper dels comitès intercentres de seguretat i salut a cada una de les illes i del professorat de religió dels centres.

També cal ressaltar que el Servei de Prevenció de Riscs Laborals per al personal docent disposarà de 4 especialitats: medicina del treball, seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada.

UOB demana a Cort si el protocol signat amb Conselleria inclou els 29 centres amb amiant

 UH, 5.10.2018

Davant la nota de premsa de la Conselleria d'Educació segons la qual ha signat un protocol amb l'Ajuntament de Palma per a la millora dels centres educatius, hem demanat a la regidoria d'Educació que ens informi si es preveu actuar sobre els 29 centres de Palma amb amiant, inclosos a l'informe de l'Ajuntament de Palma de 3 d'abril de 2014, que la Conselleria continua sense reconèixer i en els quals el Pla d'infraestructures no hi preveu intervenir. També hem sol·licitat còpia del document.

Recordam que fins ara l'IBISEC i la Conselleria mantenen un silenci sepulcral sobre aquesta qüestió d'ençà que els ho vam demanar per primera vegada el 23 de maig de 2016.

divendres, 19 d’octubre del 2018

Bases generals d'interins: primera mesa feta per al curs 19-20


Avui dematí s'ha duit a terme la primera mesa per regular la selecció d'interins de cara al curs 2019-20 i, en concret, per treballar l'esborrany de les bases generals a aplicar a partir del curs que ve.

La novetat més important és que la Conselleria ha acceptat la petició de UOB de fer una sola borsa o LLISTA ÚNICA D'INTERINS, demanda derivada de l'Assemblea de Docents i que duim reivindicant des que existeix la nostra Sectorial d'Ensenyament.
Les principals conseqüències de la llista única són:

 • Cada interí tendrà una sola puntuació resultant de l'aplicació del barem, independentment de les funcions o cossos a què pugui optar i serà aquesta puntuació la que estableixi la seva posició a la borsa, que serà la mateixa per a qualsevol especialitat.
 • En les adjudicacions, tant de vacants com de substitucions, la Conselleria haurà de respectar l'ordre de preferència en què l'interí hagi ordenat les places a què pot optar siguin del cos que siguin aquestes places o del tipus de jornada.
Sobre aquesta reivindicació ja històrica per a UOB des què el govern de Bauzá dividí les llistes amb borses diferenciades per a cada cos, STEI i ANPE s'han posicionat en contra de la llista única.


La segona novetat més important és que DEIXA DE SER OBLIGATORI QUE S'HAGIN DE CONVOCAR BORSES CADA ANY. Hem demanat a Conselleria que suposa deixar aquesta porta oberta i ens han respost el següent:
 • La modificació de redactat deixa oberta la possibilitat de tres supòsits:
 1. Continuar funcionant com fins ara fent una convocatòria anual de borsa per a cada curs
 2. Deixar la borsa permanentment obertes de manera que els interessats s'hi puguin apuntar a mesura que vagin obtenint les titulacions universitàries i de català corresponents
 3. Només obrir la borsa per aquelles especialitats en què faci falta professorat.
 • D'aquestes tres opcions, la Conselleria té previst continuar amb el sistema actual de convocatòria anual.
 • En cas que s'hagués de modificar el funcionament vigent, la Conselleria optaria per deixar la borsa oberta.
 • De moment no es plantegen deixar especialitats tancades per evitar futurs problemes a l'hora de cobrir places tant vacant com substitucions en especialitats o illes de difícil provisió.
Pel que fa a la resta de contingut de l'esborrany, no hi ha diferències significatives respecte a les bases vigents actualment, inclosa la modificació del juny passat, i que han cobert des del curs 2016-17 fins a aquest curs 18-19.


Les principals aportacions de UOB Ensenyament a la Mesa Tècnica d'avui han estat, entre altres:
 • Hem fet arribar les queixes que continuen arribant sobre l'avançament de la convocatòria de borses i el fet d'haver d'esperar mig any per a la publicació de les llistes provisionals i definitives d'admesos i exclosos. La Conselleria ha respost que mantindrà el mateix calendari que l'any passat.
 • Consideram que el fet de no indicar-se la durada de la vigència d'aquestes bases tanca la porta massa rotundament a possibles revisions. Conselleria ha contestat que seran d'aplicació mentre no es redacti un futur decret.
 • Hem fet constar que a dia 13/9/18 la introducció de la formació permanent reconeguda continuava duent cinc mesos de retard, fet que ens preocupa pel que fa al compromís de la Conselleria de baremar tots els interins per igual i, en conseqüència, puntuar la formació permanent als INTERINS S (no tutoritzats). La Conselleria ha assegurat que el compromís és clar i es complirà al curs 19-20. Amb un any de retard, això sí.
 • Hem tornat a demanar que es retiri la moratòria dels TÈCNICS SUPERIORS d'FP que imparteixen classes en aquest cos i que els obliga a treure's una enginyeria per continuar impartint. La Conselleria no ha donat resposta.
 • Hem demanat que no s'elimini l'opció de considerar excepcionalment com a RENÚNCIA JUSTIFICADA el fet de renunciar a una plaça adjudicada per manca de capacitat per impartir, pel seu caràcter eminentment pràctic, mòduls de cicles formatius d'FP o assignatures de règim especial, sobretot tenint en compte que acceptar certes places en les adjudicacions extraordinàries i per manca de professorat disponible, no ha de significar un perjudici per l'interí que cobreix una plaça que d'una altra manera quedaria deserta. La Conselleria ha respost que aquests casos quedarien coberts pel supòsit de renúncia justificada per circumstància excepcional.
 • Que si la Conselleria preveu modificar el BAREM de la futura convocatòria de borses s'intenti evitar al màxim fluxos massius de docents d'altres comunitats autònomes. No hi ha hagut resposta directa a aquesta demanda.
 • Que si la conselleria decideix augmentar el valor de l'apartat de FORMACIÓ PERMANENT, ho faci de manera gradual i abans ofereixi una oferta formativa suficient tant fora dels centres com a distància (modalitat en la qual s'arriba a les 2000 persones en llista d'espera), en horari laboral, gratuïta i no organitzada pels sindicats. Tampoc hem tengut resposta a aquesta demanada.
 • També hem tornat a demanar una mesa per revisar els perfils i una comissió que pugui treballar en la revisió de l'Annex IV

CALENDARI DE PROPERES MESES
Abans del 15 de novembre, la Conselleria té intenció de dur a MSE els següents temes:
 • Bases generals de selecció d'interins.
 • Convocatòria de la borsa d'interins per al curs 19-20
 • Revisió de la resolució de tutorització vigent.

dijous, 18 d’octubre del 2018

HO HEM ACONSEGUIT! LA CONSELLERIA HA ACCEPTAT LA PETICIÓ D’UOB DE CREAR UNA LLISTA ÚNICA I ADJUDICACIÓ CREMALLERADes de que existeix la Sectorial d’Ensenyament d’UOB i en defensa dels acords de l’Assemblea de Docents i de l’Assemblea del sindicat, hem exigit incansablement a la Conselleria que volíem tornar a la llista única i que als interins se’ls respectés l’ordre en què seleccionaven les seves places en els processos d’adjudicacions, independentment dels cossos als que podien optar. Finalment aquesta reivindicació continuada ha acabat donant els seus fruits i ens l’han acceptada. A l’esborrany de les bases generals que la Conselleria ha enviat als sindicats i que demà es negociarà a la mesa sectorial han inclòs la nostra petició. Veurem demà que faran la resta de sindicats!

dimecres, 17 d’octubre del 2018

Eleccions sindicals a Eivissa i Formentera


EIVISSENCS!
FORMENTERENQUES!
EIVISSENQUES!
FORMENTERENCS!

UOB ENSENYAMENT ÉS PRESENT A EIVISSA I FORMENTERA I AMB FORÇA, PERÒ PER PODER-NOS PRESENTAR A LES ELECCIONS DE DIA 4 DE DESEMBRE, FAS FALTA PER COMPLETAR LA LLISTA DE 23 DOCENTS.

UOB SERÀ A LA CITA ELECTORAL SI TU HO VOLS.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES, ESTAM A LA TEVA DISPOSICIÓ!

FORMA PART DE L'ASSEMBLEA, TU DECIDEIXES!

ensenyament.eivissa@uob.cat
971271823
693745906

Eleccions sindicals a Menorca
MENORQUINS!
MENORQUINES!

UOB ENSENYAMENT ÉS PRESENT A MENORCA I AMB FORÇA, PERÒ PER PODER-NOS PRESENTAR A LES ELECCIONS DE DIA 4 DE DESEMBRE, FAS FALTA PER COMPLETAR LA LLISTA DE 23 DOCENTS.

UOB SERÀ A LA CITA ELECTORAL, SI TU HO VOLS.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES, ESTAM A LA TEVA DISPOSICIÓ!

FORMA PART DE L'ASSEMBLEA, TU DECIDEIXES!

ensenyament.menorca@UOB.cat

644837764

El Servei de prevenció de riscos laborals de Menorca començarà l'activitat de forma externalitzadaAhir, dimarts es va dur a terme una reunió informativa a Menorca amb els representants de les diferents organitzacions sindicals, el Cap de Departament de Personal Docent, Manel Gacias, i Rafel Castell, Cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent.

Segons els representants de la Conselleria, hi ha la voluntat que el SPRL de Menorca comenci l'activitat el proper mes de gener amb la contractació d’un servei extern, que disposa de dependències pròpies. Encara no se sap quan estarà actiu el servei propi a Menorca.

Dotació de personal
 • Es preveu la creació d'una unitat bàsica sanitària, composta d'un metge, una infermera i un tècnic administratiu.
 • Les places no s'han cobert dins el termini que la borsa ha estat oberta i s'està a l'espera que l'EBAP torni a obrir llistes.
 • S'estudia la possibilitat que l'accés a aquestes places arribi a ser per oposició conjunta de la Conselleria d'Educació i Universitat i la de Treball i Funció Pública
Local
 • La seu del Servei serà al carrer Francesc de B. Moll a Maó, però l'espai està pendent d'acondicionar.
 • No hi ha data per tal que comencin les activitats en aquest espai.
Comissions
 • Els representants de l'Administració lliuraren un esborrany de Reglament per al Comitè de Seguretat i Salut de Personal Docent, òrgan paritari amb representació de l'administració i del delegats sindicals.
 • També s'ha anunciat que està en procés de creació d’una comissió paritària a Menorca, la qual es vincularà amb una comissió paritària que es constituirà a Palma.
 • Seguint el model del decret 148 del 5 de desembre de 2000 es treballarà ara en l’adaptació de la composició i estructura de les comissions paritàries de Personal Docent entre totes les illes, les quals hauran de donar cobertura a les noves necessitats, un cop creat el servei propi.
 • El paper dels sindicats, que formaran part d’aquestes comissions, serà cabdal en el tema del disseny i seguiment dels aspectes preventius i en la relació dels riscos amb Conselleria.
Segons afirmaren els representants de l'Administració, el SPRL donarà cobertura a l’àrea preventiva, assistencial, pericial (adaptació del lloc de feina, temes de salut) i tècnica.

Uob ensenyament Menorca amb el SPRL es posa en marxa!

divendres, 12 d’octubre del 2018

SEGUINT L'EXEMPLE DE L'IES PORRERES I L'IES LLUCMAJOR, UOB ANIMA ELS CENTRES ESCOLARS A UNA CAMPANYA DE SOLIDARITAT AMB L'ALUMNAT DE LA COMARCA DEL LLEVANTCircular 110/2018

Docents que fan feina a la comarca de Llevant afectada per les inundacions de dia 9 han fet saber que molts alumnes s'han quedat sense ordinadors, llibres, motxilles, material escolar... a causa de la torrentada que ha devastat la zona i que ha provocat a hores d'ara 12 morts. 

Per tal de fomentar l'empatia, la solidaritat i la memòria històrica entre l'alumnat mallorquí animam el professorat a promoure una campanya en tres eixos:

1. Una campanya voluntària de recaptació de fons entre el professorat, les famílies i l'alumnat de tot Mallorca amb la finalitat d'ajudar a reemplaçar el material escolar perdut en les famílies afectades per les inundacions.

2. Treballar dins les aules la memòria històrica i la geografia de Mallorca amb les zones en risc d'inundació (Palma, Sóller, Pollença, Campos, Algaida, Calvià, Marratxí, Manacor...) i sensibilitzar el nostre jovent en el fet que el que va passar dimarts dia 9 a Sant Llorenç i comarca no és la primera vegada que passa i que demà pot passar a altres indrets de Mallorca.

I 3. Fomentar el coneixement de l'obra del millor prosista mallorquí del s. XX, el llorencí Salvador Galmés, gran part de l'obra del qual té com escenari part del terme de Sant Llorenç on s'ha generat la torrentada: els puigs d'Alpara, es Telègraf, Calicant..., els torrents d'en Begura, sa Blanquera, de ses Planes...; i possessions com Infern, Bellver, Balafia, Llucamar, ses Sitges...

dijous, 11 d’octubre del 2018

Regulació del procediment per sol.licitar assistència jurídica, per la demanda d'UOB Ensenyament
En la Mesa Sectorial  de dimarts, 9 doctubre es debaté sobre l'esborrany de procediment per sol.licitar assistència jurídica per part dels docents.

La petició d'UOB Ensenyament, adreçada al Servei Jurídic de la Direcció General de Personal Docent i registrada l'11/6/18, tenia la finalitat que qualsevol docent sàpiga clarament les passes a seguir per tal de sol.licitar i rebre la defensa i el suport jurídic que la llei i la normativa estableix.

Tot i que aquest dret ja està recollit a l'Estatut bàsic de l'empleat públic (Reial Decret Legislatiu 5/2915, de 30 d'octubre) i per altres normatives d'àmbit estatal i de les Illes Balears, ara es concreta  per primera vegada en l'àmbit de l'ensenyament.

Dret a l'assistència
El dret a l'assistència jurídica es refereix bàsicament a aquests dos casos:
- Quan un docent reb una denúncia per alguna acció o omissió duita a terme en l'exercici legítim de les seves funcions
- Quan un docent és víctima d'alguna mena d'agressió derivada de l'exercici legítim de les seves funcions.
- En cas de detenció, presó o qualsevol altra mesura cautelar es podrà sol·licitar directament de l'Advocacia ser assistit per Lletrat/da sense passar pel procediment establert
- L'afectat té sempre el dret de designar un defensor particular o demanar un advocat d'ofici, en aquest cas s'entén que renuncia al dret a la defensa per part de l'Advocacia de la CAIB.

Procediment
1.- Sol.licitud dirigida al Departament d'Inspecció Educativa
Incloent document que acrediti l'inici del procediment judicial i qualsevol altre que es consideri oportú i informe del director del centre en relació als fets que han ocasionat el procediment judicial.
2.- Informe i proposta d'Inspecció Educativa a DG de Personal Docent
3.- Tramesa de documentació a l'Advocaia de la CAIB per part de la DGT de Personal Docent
4.- Decisió de l'Advocacia concedint o denegat l'assistència jurídica


Demandes d'UOB
- Simplificació, ja que l'assistència podria arribar massa tard si és dilata el recorregut al centre, a Inspecció  i a Advocacia.
- No obligatorietat de la presentació de l'informe de direcció tenint en compte que el conflicte podria ser amb el director mateix
- Inclusió de recomanació de fer denúncia a policia en cas d'agressió


Fons social: rebem a tort i a dret!
Si no vols brou, dues tasses! A l'incompliment de Funció Pública de convocar una Mesa general per actualitzar el Decret de fons social docent, rematat pel menfotisme de Conselleria d'Educació i el silenci de la resta de sindicats, ara cal afegir un nou greuge: des del mes de setembre els ajuts concedits cotitzen a Hisenda, com tots els ingressos en nòmina. Aquesta mesura ha fet que alguns sol·licitants fins i tot decideixin renunciar als ajuts perquè els suposa passar a un tram d'IRPF superior i no els surt a compte. Idò!

Pel que fa a les peticions, els tècnics del Servei insisteixen que comprovem que aportam tota la documentació, perquè si en falta ho han de notificar a l'interessat per correu certificat i s'endarrereix molt tot el procés.

dimecres, 10 d’octubre del 2018

Hores extres docents IBISECA la mesa sectorial d'ahir dimarts es va aprovar una modificació d'Acord de Govern per autoritzar serveis extraordinaris fora de l'horari de treball als docents que presten serveis a l'IBISEC, dins els projectes d'execució del Pla d'Infraestructurres Educatives 2016-23.

Segons van explicar els responsables de l'IBISEC a preguntes d'UOB, ara mateix hi ha vuit docents que hi fan feina en règim de comissió de serveis i han estat nomenats per lliure designació en funció dels seus perfils tècnics.

Des d'UOB vam reclamar que les convocatòries d'aquestes comissions de serveis es facin públiques i s'hi garanteixi la lliure concurrència.

Inundacions de Llevant: l'112 demana no circular mentre Conselleria recomana cercar itineraris alternatius

Després de les inundacions esfereïdores d'ahir a la zona del llevant de Mallorca, la Conselleria ha enviat avui dematí la següent carta als docents:

"Avís al professorat dels centres educatius d’Artà, Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera
• Davant les fortes pluges i les torrentades d’ahir, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres va decidir la suspensió de les classes i el transport escolar dels centres docents públics d’Artà, Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera per avui dimecres dia 10 d’octubre i ho va comunicar a les direccions dels centres perquè aquestes ho comunicassin a les famílies mitjançant els SMS del GestIB. També es va difondre per les xarxes socials, la ràdio i la televisió.
• El professorat que pugui anar als centres, ho farà per tal d’atendre els alumnes, les famílies dels quals no els puguin deixar a casa, i per ajudar en la revisió i/o reparació, si cal, dels desperfectes dels centres i del material.
• Si les carreteres estan tallades i no hi ha itineraris alternatius la direcció del centre justificarà les absències del professorat que es puguin produir.
• Els centres han de romandre oberts durant el seu horari habitual.
Cal seguir en tot moment els consells sobre fenòmens meteorològics del Decret 106/2006, de 15 de desembre (BOIB, núm. 9 ext. de 17 de gener de 2007). Extremeu la precaució."

Ens sobta com aquestes instruccions poden entrar en contradicció directa amb les recomanacions de l'112 que demanen no sortir de casa ni circular per les zones afectades si no és estrictament imprescindible.El trasbals i l'estat de xoc en què es troben els residents dels pobles més afectats, les destrosses a les seves residències particulars, els morts i desapareguts encara sense localitzar, els alumnes i famílies que han hagut de dormir en poliesportius o a l'Hospital de Manacor responen més a una situació de catàstrofe en què la necessitat humana més immediata és la de ser al costat dels seus per tal d'assimilar i començar a superar la commoció que no pas a una qüestió purament organitzativa després d'haver-se tallat algunes carreteres o no haver pogut trobar un itinerari alternatiu per poder arribar a la feina. Si el cas fos aquest darrer, entenem que els representants de l'administració educativa ja haurien arribat als centres de llevant a contribuir amb les pròpies mans a les tasques de neteja i reparació dels desperfectes.En aquest sentit, l'112 demana voluntaris per ajudar a Manacor, Portocristo, S'Illot, Sant Llorenç, Artà, Son Servera, Son Serra de Marina, etc. Tot i això, també sol·licita que els voluntaris no es posin en contacte amb ells per línia telefònica per tal de deixar-la disponible per als casos d'emergència.


OPOSICIONS 2019: Proposta d'especialitats

Proposta provisional d'especialitats de les oposicions de 2019 presentada a la mesa sectorial de 9 d'octubre de 2018 (vegeu-ho AQUÍ en PDF).

Quantitat aproximada de places segons informació de Personal docent:
 • - 475 places de Primària i Infantil
 • - 600 places d'FP i Secundària.
Es preveu que abans de Nadal se sàpiga el número aproximat de places per especialitat.
Per illes les places es distribuiran entorn als següents percentatges:

 • Mallorca: 70%
 • Menorca: 8%
 • Eivissa i Formentera: 22%
La Conselleria estudiarà les propostes de més especialitats que es presentin fins dilluns però no té intenció de tocar les que ja han anunciat.dimarts, 9 d’octubre del 2018

Novetats eleccions sindicals 2018Vegeu clicant AQUÍ:
 • Calendari
 • Instruccions vot per correu
 • Reclamació a candidatures provisionals
 • Reclamació a cens provisional
Ja podeu consultar si sou al cens electoral al Portal de personal.

Si hi ha algun error el podeu comunicar fins el 24 d'octubre a:
 • Mallorca: melectoral@dgpdocen.caib.es
 • Menorca: melectoral_men@dgpdocen.caib.es
 • Eivissa i Formentera: melectoral_eiv_form@dgpdocen.caib.es 

INSTRUCCIONS VOT PER CORREU:

http://www.caib.es/sites/M181005122418629/ca/novetat/?campa=yes

1. L’elector que opti per emetre el seu vot per correu ho ha de comunicar prèviament a la Mesa Electoral Coordinadora.

-Aquesta comunicació prèvia s’ha de realitzar a través de les oficines de correus, presentant la instància dins un sobre obert, que serà datat i segellat pel funcionari de correus.

- S’ha d’adreçar a la Mesa Electoral Coordinadora de l’illa corresponent per correu certificat:
 • Mallorca: C. del Ter, 16, 1r. CP 07009 Palma
 • Menorca: C. de Josep M. Quadrado, 33. CP 07703 Maó
 • Eivissa i Formentera: Via Púnica, 23. CP 07800 Eivissa
- El termini per realitzar la comunicació prèvia és des del dia següent a la convocatòria d’eleccions fins a cinc dies abans de la data de les votacions.

2. Una vegada comprovat per la Mesa Electoral Coordinadora que el comunicant està inclòs en el cens com a elector, s’anotarà la seva petició i li enviaran les paperetes electorals i el sobre on s’ha d’introduir el vot.

3. L’elector introduirà la papereta escollida dins el sobre de votacions remès, el qual tancarà i posarà dins un sobre més gran juntament amb la fotocòpia del DNI.

4. Aquest sobre es remetrà a la Mesa Electoral Coordinadora per correu certificat.

divendres, 5 d’octubre del 2018

Tornam a esperar que la Conselleria informi sobre les ràtios d'enguanyEl passat 25 de setembre vam registrar una pregunta a Planificació sobre les ràtios d’infantil, primària i secundària distribuïts per centre i nivell del curs actual, 2018-2019, actualitzada a la data més propera. Deu dies després encara no en tenim resposta.

Demanam a Planificació que no dilati més el trasllat de la informació i no ens faci esperar 10 mesos com la darrera vegada (vam fer la petició el 26 d'abril de 2017 i no ens va arribar fins el passat 23 de febrer), ni ens obligui a recórrer un altre pic a la Direcció General de Transparència, la Comissió de resolució de reclamacions de la Conselleria de Presidència, etc., etc.

Planificació es desentén dels 29 CEIP de Palma amb amiantDavant la notícia publicada a Última Hora el passat 2 d'octubre amb el titular "Alumnos y amianto: fin de la convivència", segons la qual "Educació prevé para el final del próximo verano la retirada de todo el fibrocemento", des d'UOB Ensenyament insistim en reclamar a la Direcció General de Planificació que informi sobre els 29 centres de Palma amb amiant inclosos a l'informe de l'Ajuntament de Palma de 3 d'abril de 2014, que la Conselleria continua sense reconèixer i en els quals el Pla d'infraestructures no hi preveu intervenir.

UOB va presentar aquesta pregunta a Educació el 23 de maig de 2016 i encara no tenim resposta. Adjuntam relació dels 29 centres al final d'aquesta nota.

Per altra banda, segons vam saber l'octubre de l'any passat, en algun centre educatiu de Mallorca s'havia optat pel segellat de l'amiant en lloc de la retirada del material, una solució més econòmica però que requereix la senyalització de la zona advertint de la presència de fibrociment i inspeccions periòdiques per garantir-ne el bon estat. Per això el 23 d'octubre de 2017 vam demanar a l'IBISEC:
 • En quins centres educatius i en quins elements l'IBISEC ha optat pel segellat del fibrociment i per quin motiu s'ha decidit aquesta solució.
 • Quin pla de revisions i inspeccions s'ha previst i si s'ha senyalitzat la zona advertint de la presència d'amiant.
A hores d'ara tampoc no en tenim resposta. Segons publica avui el diari Última Hora, el director general de Planificació, Antonio Morante, es desentén de l'informe de Cort i diu que ja no hi ha centres amb amiant segellat:

 UH, 5.10.2018

Continuarem informant.

CENTRES AMB AMIANT SEGONS INFORME DE L'AJUNTAMENT DE PALMA NO RECONEGUTS PER LA CONSELLERIA:
 1. CEIP Aina Moll i Marquès
 2. CEIP Alexandre Rosselló
 3. CEIP Camilo J. Cela
 4. CEIP Can Pastilla
 5. CEIP Casablanca
 6. CEE Son Ferriol
 7. CEIP Coll d'en Rabassa
 8. CEIP Escola Graduada
 9. CEIP Establiments
 10. CEIP Felip Bauçà
 11. CEIP Gènova
 12. CEIP Jafuda Cresques
 13. CEIP Joan Miró
 14. CEIP La Soledat
 15. CEIP Maria Antònia Salvà
 16. CEIP Marian Aguiló
 17. CEIP Màxim Alomar
 18. CEIP Pràctiques
 19. CEIP Rafal Nou
 20. CEIP Sant Jordi
 21. CEIP Santa Catalina
 22. CEIP Santa Isabel
 23. CEIP S'Aranjassa
 24. CEIP Secar de la Real
 25. CEIP So n'Anglada
 26. CEIP Son Rullan
 27. EI Son Rullan
 28. CEIP Verge de Lluc
 29. CEIP Vivero

dijous, 4 d’octubre del 2018

UOB exigeix a fiscalia que arxivi les denúncies de la ultradreta contra els docentsCircular 109/2018

 COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, Sectorial d'Ensenyament, exigeix a la fiscalia que arxivi immediatament les denúncies del partit d'extrema dreta "Actúa-Vox" contra els instituts de Felanitx, Marratxí i Sineu. Segons hem pogut saber, els fiscals han iniciat tràmits dirigint-se a la Conselleria d'Educació.

Al mateix temps instam el Conseller Martí March a no vacil·lar i a defensar amb fermesa i contundència els treballadors de l'ensenyament davant aquest nova caça de bruixes instigada per l'ultraespanyolisme. Recordam que els Consells Escolars de les Illes Balears i de Mallorca ja van aprovar en el seu moment resolucions de rebuig contra les calúmnies, difamacions i atacs al prestigi de la comunitat educativa.

Des d'UOB feim una crida a les companyes i companys a no deixar-se intimidar per la campanya de terror encapçalada per partits com el PP, Actúa-Vox o Ciudadanos, i mitjans madrilenys com "El Mundo", amb motiu de l'aniversari del referèndum de l'1 d'octubre, que s'afegeix a la de fa un any contra diversos instituts i més recentment contra docents en particular o l'IES Sa Colomina a Eivissa.

En el cas de l'IES Marratxí, per exemple, els ultraespanyolistes pretenen criminalitzar una docent per "repartir llaços grocs" als alumnes, quan en realitat es tractava d'una activitat voluntària en temps de pati organitzada per un sindicat d'estudiants, i la professora no repartia llaços sinó que els hi demanaven. Els alumnes van llegir un manifest a favor dels drets democràtics, mentre d'altres van intentar boicotejar l'acte amb crits de "viva espanya".

Insistim una vegada més que fins i tot la LOMCE estableix el deure d'educar en valors com la democràcia, la pau i la llibertat d'expressió, citant al preàmbul la Recomanació del Comitè de Ministres del Consell d'Europa sobre l'Educació per a la Ciutadania Democràtica, segons la qual "l'educació per a la ciutadania democràtica és essencial per promoure una societat lliure, tolerant i justa i que contribueix a defensar els valors i principis de la llibertat, el pluralisme, els drets humans", i afirmant que "un dels principis en els que s'inspira el Sistema Educatiu Espanyol és la transmissió i posada en pràctica de valors que afavoreixin la llibertat personal, la responsabilitat, la ciutadania democràtica, la solidaritat, la tolerància, la igualtat, el respecte i la justícia."

La caça de bruixes de què som objecte els docents per part de l'extrema dreta i la fiscalia espanyola és pròpia de la inquisició espanyola, les purgues dictatorials i les depuracions de mestres dels temps d'Alfonso XIII i el franquisme. Exigim que se'ns deixi exercir dignament la nostra professió, que la fiscalia no admeti denúncies pel fet de promoure els valors democràtics i que la Conselleria d'Educació actuï ràpidament en defensa dels seus treballadors.

Palma, 4 d'octubre de 2018

dimarts, 2 d’octubre del 2018

Proposta definitiva de meses electoralsAhir es van aprovar per majories sindicals les propostes de meses electorals i centres assignats, que s'han comunicat a la Conselleria d'Educació i podeu consultar en els enllaços següents:

La relació de meses seria aquesta:

El Servei de prevenció de riscos laborals d'Educació, encara pendent de local i personal

 

A la reunió del Comitè de Seguretat i Salut que va tenir lloc ahir, Personal Docent va informar sobre el futur Servei de Prevenció d'Educació. En resum la situació és la següent:
 • El Servei de Prevenció de Riscs laborals ja s'ha constituït oficialment i disposa d'un cap de Servei, el Dr. Rafel Castell.
 • Es va presentar un esborrany de Reglament per al comitè de Seguretat i Salut del Personal Docent, que es revisarà i sotmetrà a possibles esmenes els propers dies.
 • Hi ha moltes dificultats per trobar el local de Palma i sobre tot el d'Eivissa.
 • El local de Palma, que ha de tenir entre 450 i 600 m2, es traurà a concurs a principis de gener un cop s'han exhaurit les possibilitats d'ocupar edificis de l'Administració. Si no es presenta cap oferta, la Conselleria cercarà un local per contractació directa.
 • A Menorca s'instal·larà a un local que de moment només té parets exteriors i sostre. Més endavant se'n cercaran per a Inca i Manacor.
 • De moment no s'ha pogut cobrir les places de metge, infermer i tècnic per manca d'aspirants, ni a través de concurs de mèrits ni amb un borsí a l'EBAP. És possible que s'hagi de convocar oposicions. Si es recorr a la subcontractació del Servei, no es descarta que s'hi inclogui l'aportació del local. La subcontractació seria per a un any prorrogable.
Recordam que des d'UOB venim reclamant el Servei de Prevenció d'Educació des de març de 2015, i el conseller March prometia tenir-lo en marxa l'any 2016.

Continuarem informant.