Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 28 de febrer del 2017

CONVOCATÒRIA D’INTERINS (Curs 2017-2018)El termini per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria és del 2 de març al 22 de març, ambdós inclosos
Enllaç al BOIB:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10621/591389/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce
Enllaç a les instruccions per a realitzar el tràmit:
http://www.uobensenyament.cat/2017/02/instruccions-per-realitzar-el-tramit.html

dilluns, 27 de febrer del 2017

Instruccions per a realitzar el tràmit per formar part de les borses d'interins 2017-18


Atenció! El termini de realització del tràmit telemàtic per a puntar-se a les borses d'interins per al curs 2017-18 romandrà obert entre el 2 i el  22/3/17, ambdós inclosos.
Us hi heu d'apuntar tots els interessats, tant si ja formau part de les borses en aquests moments com sinó. Si algun interessat no realitza el tràmit per apuntar-se a borses, no podrà fer-ho fins a una altra convocatòria.

A continuació trobareu les INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL TRÀMIT passa a passa un cop hi hàgiu accedit des del Portal del Docent Interí de la web de la Conselleria.
Recordau que si començau el tràmit i transcorr mitja hora sense que l'useu, l'aplicació es tancarà sola i l'haureu de tornar a començar.

Es pot accedir al tràmit mitjançant usuari i contrasenya (els mateixos que per accedir al Portal del Personal o al Gestib) o bé de manera anònima, en aquest darrer cas, es distingirà entre les persones que hagin estat a borses al curs 2016-17 i les que no. anem a veure quines pantalles us trobareu en cada cas.


 • SI ACCEDIU AL TRÀMIT MITJANÇANT USUARI I CONTRASENYA

Pantalla 1
És una pantalla únicament informativa on hi trobareu explicacions sobre l'assistent telemàtic i la política de privacitat. Un cop llegida aquesta informació, basta clicar a "Següent"

Pantalla 2
És la pantalla inicial, únicament cal clicar a "realitzar sol·licitud" per tal de donar inici a la realització del tràmit.

Pantalla 3
Aquesta és la pantalla de les dades personals.
Ja hi apareixeran les vostres dades personals que té la Conselleria. Si són correctes, no heu de fer res. Si us heu canviat d'adreça, telèfon, etc., podreu fer les modificacions oportunes.
Les dades personals que es deixin registrades en aquesta pantalla seran les que usarà la direcció General de Personal docent durant tot el curs 2017-18 si l'interessat no les torna a modificar quan, més endavant, realitzi el tràmit de presa de possessió quan se li hagi adjudicat una plaça.
En cas de tenir alguna discapacitat o minusvalia, haureu d'indicar que "" a la casella corresponent. En aquest supòsit, i sempre i quan la certificació d'aquesta discapacitat hagi estat emesa per una entitat de les Illes Balears, es donarà l'opció d'autoritzar la Conselleria a sol·licitar el certificat directament per tal que l'interí no l'hagi de sol·licitar, recollir ni presentar. També es demanarà si la incapacitat és permanent o no. En cas que no ho sigui, s'haurà d'especificar fins a quina data s'ha certificat que es doni la incapacitat.


Pantalla 4
En aquesta pantalla és on s'han de marcar les illes on ens interessa poder treballar i també hem d'indicar si estam disposats a treballar només mitja jornada i en quines illes, si és el cas.
També haurem de confirmar si acceptam participar en l'adjudicació de places itinerants o de places d'especial dificultat.
Si l'interí és de Pacte, se li permetrà clicar a la "renúncia expressa al pacte"; si hi renuncia, no tendrà l'obligació de seguir ocupant la plaça que té en el curs actual 2016-17 i podrà modificar l'elecció d'illes, tipus de jornada, etc. tant a l'alça com a la baixa.
Si l'interí de Pacte no renuncia a la seva condició, en canvi, només podrà modificar la selecció a l'alça, és a dir, no podrà marcar menys opcions de les que tenia marcades a la borsa del curs 2016-17.

Pantalla 5
Aquí hi trobareu la llista de cursos que teniu baremats a l'apartat de formació.
Com sabeu, la formació només es barema a aquells interins que ja han treballat més de 30 dies a un centre educatiu i, per tant, han estat tutoritzats. Així, la informació d'aquesta pantalla només apareixerà a aquells interins tutoritzats o a aquells per als qui la conselleria preveu que hauran aconseguit la tutorització abans del 22/3/17 (darrer dia per apuntar-se a les borses)
En aquest apartat, tendreu l'oportunitat d'afegir-hi algun curs que tengueu i que no us hi aparegui. És important remarcar que només us comptaran per aquesta convocatòria els cursos que hagin acabat abans del 22/3/17. Si ara mateix us trobau fent un curs que acabi abans d'aquesta data, l'heu d'afegir i, en haver-lo acabat i tenir la certificació (sempre abans de dia 22/3/17, és a dir, mentre estigui obert el tràmit), n'heu d'entrar dues còpies al registre de la Conselleria: una dirigida a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, sol·licitant que se us inclogui al Portal del Personal i una altra dirigida a la Direcció General de Personal Docent demanant que aquest curs se us computi en aquesta convocatòria de borses. Heu de seguir el mateix procediment si teniu un curs acabat que no us hi apareix.

Pantalla 6
Us mostrarà la vostra llista de titulacions. Igual que a la pantalla anterior, podreu afegir-hi les que no us hi apareguin i, si és el cas, també haureu de presentar-ne la documentació justificativa corresponent.

Pantalla 7
És la pantalla on s'indiquen les funcions a què podeu accedir. Se us presentaran en dues columnes: a la columna de l'esquerra hi veureu les especialitats que podríeu impartir segons noves titulacions que hàgiu pogut afegir a la pantalla 6 i que falten validar en espera que entregueu la documentació al registre. A la columna de la dreta hi tendreu les funcions que ja teníeu reconegudes l'any passat.
Totes aquestes funcions, tant les de l'esquerra com les de la dreta, les haureu de deixar ordenades de la següent manera:
-A la dreta hi heu de col·locar les funcions a què vulgueu poder accedir en les adjudicacions.
-Les especialitats que no vulgueu impartir, les heu de deixar a la columna de l'esquerra.
Si teniu titulació que us permet accedir a funcions que no apareixen a cap de les dues columnes, també podreu afegir aquestes funcions.
Si afegiu noves funcions a la llista i no teniu acreditada la titulació que us permet accedir-hi, heu d'anar al registre de la Conselleria a presentar-ne la documentació justificativa, sempre abans de dia 22/3/17.

 Pantalla 8
Hi trobareu la informació sobre la Capacitació del Català i la Formació Pedagògica.
Se us indicarà quins d'aquests requisits teniu i quins no.
En cas que us falti justificar algun d'aquests dos requisits i no tengueu possibilitat de fer-ho abans del 22/3/17, us trobareu que apareixereu a les llistes d'exclosos de les borses per al curs 2017-18. Així i tot, si heu aconseguir la titulació que us falti, podreu presentar-la al registre de la Conselleria i esmenar la causa d'exclusió a partir de l'endemà en què s'hagin publicat les llistes definitives de les adjudicacions de l'estiu, de tal manera que sí estaríeu disponibles per a la primera adjudicació de substitucions i/o vacants del setembre. El darrer dia per esmenar aquestes causes d'exclusió serà el dia anterior a què es publiqui la convocatòria de borses per al curs 2018-19.

Pantalla 9
En aquesta pantalla se us indica la vostra antiguitat com a docents, és a dir, l'experiència acumulada.
Si sou interins I, s'hi us detalla tota l'experiència. Si sou interins S que ja heu treballat algun dia però encara no estau tutoritzats, s'hi us indicaran els dies treballats que duis acumulats per aconseguir els 30 dies necessaris per ser tutoritzats.
Si teniu experiència a un centre concertat pendent d'acreditar o que no us apareix en aquesta pantalla, i voleu acreditar-la perquè us baremi en aquesta convocatòria de borses, heu de clicar per tal de marcar la casella "estic en desacord...". Si no clicau aquesta casella, no podreu acreditar-la. Per acreditar-la, haureu d'entrar al registre de la Conselleria una còpia del contracte en què s'indiqui els anys, mesos i dies treballats, a més del certificat de vida laboral i del certificat d'empresa, tot dirigit a la Direcció General de Personal Docent i sol·licitant que se us baremi a efectes de puntuació per a aquesta convocatòria de borses.


Pantalla 10
Aquesta pantalla és una novetat de l'any passat causada per la normativa estatal que obliga qualsevol persona que hagi de treballar en contacte amb menors a demostrar mitjançant certificat penal que no s'ha estat condemnat per delictes d'abusos sexuals contra menors.
L'únic que haureu de fer és clicar a la casella que autoritzau la Conselleria per a què sol·liciti aquesta Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
Si no realitzau l'autorització, podreu continuar i acabar el tràmit sense concedir-la però haureu de presentar la Certificació negativa esmentada personalment en la forma i el termini que indiqui la convocatòria d'adjudicacions per al curs 2017-18.
Recordau que si a més no autoritzau també la Conselleria a consultar les vostres dades de DNI, aquesta no podrà dur a terme la consulta al Registre Central.
En cas que l'interí no autoritzi la conselleria a demanar la Certificació, podrà entregar-la ell mateix en el termini de reclamacions que s'obrirà entre les llistes provisionals i les llistes definitives d'admesos i exclosos. En cas que la Certificació no sigui presentada abans del 22/3/17, l'interí quedarà exclòs de les borses durant el curs 2017-18.


Pantalla 11
És la que us indica la política de privacitat que regeix la Conselleria; l'heu de llegir i acceptar per poder continuar amb el tràmit.


Pantalla 12
Us recorda si teniu documentació pendent d'aportar per haver afegit titulacions, cursos, funcions... o per manca de titulació en català o formació pedagògica, etc.
També se us permet veure un resum de la vostra sol·licitud.
Al final d'aquesta pantalla haureu de clicar a "Envia la sol·licitud". Si no hi clicau, el tràmit no es considerarà realitzat ni vàlid.

Pantalla 13
Haureu de clicar a "Finalitzar" i ja haureu acabat el vostre tràmit telemàtic per formar part de les borses d'interins al curs 2017-18
 • SI ACCEDIU AL TRÀMIT DE MANERA ANÒNIMA I HEU FORMAT PART DE LES BORSES AL CURS 2016-17
Pantalla 1
Serà igual que la primera pantalla dels qui realitzin el tràmit mitjançant usuari i contrasenya (vegeu més amunt)

Pantalla 2
Se us demanarà el número de DNI. Un cop l'hàgiu introduït, l'aplicació comprovarà si a la base de dades de la Personal Docent hi ha algun correu electrònic associat a aquest DNI i, si és així, s'enviarà a aquest correu un codi per accedir al tràmit via usuari i contrasenya.
L'usuari és una "x" seguida del vostre número de DNI i la contrasenya serà el codi que haureu rebut al vostre correu electrònic.

Pantalla 3
 Se us indicarà que s'ha enviat al vostre correu el codi de seguretat i que aquest només serà vàlid par al dia mateix.
Si no acabau el tràmit el mateix dia en què se us enviï el codi, haureu de tornar a començar al següent dia seguint les instruccions d'aquest apartat per tal que se us enviï un nou codi.

Pantalla 4
Arribareu a la pantalla general d'inici del tràmit on hi haureu d'introduir l'usuari i la contrasenya

Pantalla 5
Entrareu a la pantalla on hi trobareu les vostres dades personals.
A partir d'aquí haureu de realitzar el tràmit seguint les instruccions de l'apartat anterior (accés al tràmit mitjançant usuari i contrasenya, vegeu més amunt)

 • SI ACCEDIU AL TRÀMIT DE MANERA ANÒNIMA I NO HEU FORMAT PART DE LES BORSES AL CURS 2016-17  
Un cop hàgiu accedit al tràmit des del Portal del Docent Interí (vegeu l'enllaç al principi del text), la Pantalla 1 i la Pantalla 2 seran igual que si accedíssiu al tràmit mitjançant usuari i contrasenya.
Pantalla 3
Us trobareu a la pantalla de les dades personals, que haureu d'emplenar.

Pantalla 4 i successives
Anireu trobant les mateixes pantalles que si hi haguéssiu accedit per usuari i contrasenya (vegeu més amunt) amb la diferència que no us hi apareixerà informació introduïda sinó que haureu d'anar clicant a "Afegeix titulacions" i a "Afegeix funcions" però no se us permetrà introduir formació.
En general, heu d'anar seguint les instruccions del primer apartat.


 • Les persones que s'apunten per primera vegada a les borses d'interins, en presentar documentació justificativa al registre estan obligats a presentar també el DNI original i còpia. Qualsevol aspecte sobre documentació justificativa, el trobareu explicat a l'annex 2 de la Convocatòria per formar part de les borses en el curs 2017-18 un cop aquesta s'hagi publicada.


TEXT DE LA CONVOCATÒRIA PER FORMAR PART DE LES BORSES
La convocatòria toca sortir publicada al BOIB aquest dimarts 28/2/17,us la farem arribar tot d'una que sigui pública i us recomanam que la llegiu.

Per a qualsevol consulta, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres enviant-nos un correu a uob.ensenyament@gmail.com

Continuarem informant.

Les places d'oposicions continuen essent 257


Representants de la Conselleria han dit avui que si no hi ha res de nou convocaran mesa sectorial per a divendres que ve, 3 de març, per anunciar el nombre de places d'oposicions, cossos i especialitats.

De moment, amb els pressuposts estatals de 2017 sense aprovar, les places que es podrien treure són les 257 que s'han tret oficialment a l'oferta pública d'ocupació, corresponents a les taxes de reposició de 2014 i 2015 (les de 2012 i 2013 es perderen perquè el PP no les va publicar). Les de 2016 estan pendents dels pressuposts i són les que servirien per arribar, com a mínim, a les 425 que preveia la Conselleria.

Si només es treuen 257 places, degut a la inoperància del PP a l'hora d'aconseguir aprovar els pressuposts, quedaran en evidència les paraules del secretari d'Estat d'Educació, Marcial Marín, que ahir diumenge va dir en una entrevista al diari Última Hora que les Balears podrien treure 850 places cada any, fins a les 2.550, sempre que "se aprueben los presupuestos generales del Estado".

Tot plegat ens du un cop més a reafirmar-nos en la reivindicació de les plenes competències en educació, i també en economia, per no haver d'estar pendents contínuament del desgavell polític de Madrid.

(Per ampliar la imatge: clicau-la, clicau amb el botó dret del ratolí i "Visualitza la imatge")


dissabte, 25 de febrer del 2017

UOB reclama transparència en el nomenament dels tribunals de selectivitat


COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, reclama a la Comissió Organitzadora de les proves d’accés a la Universitat de les Illes Balears que garanteixi la transparència en la designació dels vocals dels tribunals de les proves d'accés a la universitat.

Els procediments de selecció que es publiquen a la pàgina web de la UIB (1), no concreten «els criteris legals» que els professors especialistes apliquen a l'hora d'indicar quines són les persones més adequades per formar part dels tribunals, ni els «acords de la comissió organitzadora» que es poden aplicar per nomenar-les, ni on es poden consultar les llistes d'admesos i exclosos, ni el procediment per elaborar les llistes definitives a partir de les provisionals, ni on, quan i amb quines normes s'efectua el sorteig en cas que el nombre de sol·licitants excedeixi les places necessàries, ni si es fa una baremació de les condicions que es prioritzen (2).

Com a resultat, els aspirants no reben cap explicació del motiu pel qual són acceptats o rebutjats.

Avui els representants d'UOB hem presentat al registre de la Conselleria una sol·licitud d'aclariment de tots aquests interrogants, que instam a contestar el més aviat possible atès que el passat 18 de febrer es van publicar al BOIB els criteris d’actuació per a les proves d’accés a la Universitat. Dins aquests criteris s'atorga a la Comissió Organitzadora la competència de "Designar els tribunals qualificadors, el personal de suport i els professors especialistes de cada matèria."

Palma, 24 de febrer de 2017

(1) Pàgina UIB AQUÍ

(2) De l'enllaç anterior:

«Es prioritzarà:
 1. Impartir al batxillerat la matèria de la PAU sol·licitada per ser corrector.
 2. La participació en els seminaris específics UIB-batxillerat i en les activitats que organitzin.
 3. La disponibilitat en les dues convocatòries.
 4. La disponibilitat per desplaçar-se als punts d’examen fora de Palma. Quan els sol·licitants per a un punt d’examen no siguin suficients, es designaran d’acord amb els següents punts d’examen escollits a la sol·licitud. El professorat d’ensenyament secundari que pertanyi a un IES que sigui punt d’examen no podrà sol·licitar-lo com a destinació.»

Última Hora: 

Selecció de centres públics per implantar plans d'innovació: menys places

A la Mesa sectorial de 16 de febrer de 2017 es va revisar l’esborrany de "Resolució del conseller d’Educació per la qual s’ha de convocar el procés de selecció de centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per implantar-hi plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2017-2018".

Segons la resolució, sols 10 centres podran ser seleccionats, enfront dels 30 de la convocatòria passada, i els sindicats d'ensenyament no seran presents a la Comissió de Selecció.

Demandes d'UOB acceptades a la mesa:
 • Assegurar als docents que participen en el pla d'innovació l'accés a tenir accés a la formació permanent sol·licitada
 • En cas d'empat en puntuació de centres sol·licitants, increment de fins a un 10% del nombre de centres seleccionats.
 • Posada a l'abast sindicats d'ensenyament de tota la informació d’aquest procediment per tal de retre'ls comptes abans de fer la selecció definitiva, tal com era a la convocatòria passada.

Principals demandes d’UOB no acceptades:
 • Inclusió d'altres propostes de base per a la innovació, a més de les "comunitats professionals d'aprenentatge".
 • Recuperació dels plans intercentre, que es preveien a la convocatòria anterior.
 • Que els centres seleccionats s'haguessin de comprometre a usar el català com a única llengua vehicular, llevat del que faci referència a l’ensenyament de l’espanyol, de l’anglès o de qualsevol altra llengua estranger.
 • Que el nombre màxim de CEIPs i IES que es poguessin admetre fos de trenta (com a la convocatòria passada)i no de deu, com es preveu.
 • Inclusió a la Comissió de Selecció de representants de tots els sindicats presents a la JPDNU, tal com es preveia a la convocatòria passada.

Informam tot seguit sobre el procés de selecció.

Proposta de base
 • La proposta de base de la resolució gira a l’entorn del concepte de comunitat professional d’aprenentatge: una organització amb un lideratge distribuït i una autonomia suficient per crear les condicions necessàries per al desenvolupament personal i l’alt rendiment acadèmic dels alumnes en un entorn inclusiu; una organització que fomenta el creixement professional dels docents i fa evident el compromís de cadascun dels membres amb una visió comuna centrada en l’aprenentatge.

Definició i característiques del pla
 • Es defineix com un document estratègic que partirà de les necessitats detectades pel centre educatiu en les darreres quatre memòries anuals.
 • Es fonamenta en l’autonomia dels centres
 • Ha de concretar elements estratègics de millora de gestió dels centres, de la formació dels professors, de la coordinació dels equips de feina i d’innovació metodològica i de la participació de les famílies en l’aprenentatge dels alumnes.
 • Caldrà avaluar l’impacte del pla en els resultats acadèmics, en la millora de la convivència i en la reducció de l’absentisme i, en el cas de secundària, de l’abandonament del sistema educatiu abans d’hora.
 • El claustre de professors i el consell escolar han d’haver aprovat prèviament que el centre participi en aquesta iniciativa.
Desenvolupament
Tenen una vigència de dos anys si se supera l’avaluació de seguiment després del primer.

Fase 1: Elaboració del pla
 • Diagnòstic inicial
 • Concreció dels objectius
 • Indicadors quantitatius d'avaluació
 • Actuacions
 • Gestió
 • Programa de formació
 • Previsió del seguiment i de l'avaluació
Fase 2: Execució del pla
 • Cal desenvolupar-lo amb la concreció. Avaluades les actuacions corresponents s’ha de fer una nova concreció del pla.
Fase 3: Incorporació de les actuacions al project educatiu de centre
 • L’objectiu és aconseguir un plantejament únic de centre per tal d’adoptar mesures organitzatives estables que s’ajustin a les necessitats reals de cada centre.
Compromís de les parts
Els centres es comprometen a:
 • Constitució d'un equip de responsables liderat per l’equip directiu.
 • Desenvolupament de programa de formació.
 • Participació en la formació d’acompanyament.
 • Direcció dels processos d’ensenyament aprenentatge al desenvolupament de les competències bàsiques.
 • Seguiment de les actuacions.
 • Disseny i implementació d’autoavaluació interna.
 • Col·laboració amb l’Administració en l’avaluació.
 • Concreció de participació, compromis i coresponsabilitat en el pla.
 • Informació a les famílies i a l’Adm. De la implementació del pla.
 • Gestió i i organització de recursos.
 • Al final, incloure el pla en els documents institucionals del centre.
La Conselleria d’Educació i Universitat es compromet a:
 • Assignar recursos als centres, degudament justificats.
 • Promocionar i garantir l’accés a la formació permanent sol·licitada.
 • Assessorar els docents.
 • Donar suport a la cooperació i intercanvi d’experiències.
 • Fomentar la formació adreçada a les famílies.
 • Facilitar l’assignació de professors d’acord amb les característiques del pla presentat.
 • Establir un conjunt d’indicadors per avaluar objectivament i homogènia.
Seguiment i avaluació
 • La inspecció educativa i l’equip assessor de la Conselleria faran el seguiment integral del pla.
 • Al final del primer curs d’aplicació, els directors dels centres han d’incloure en la memòria anual un apartat amb l’avaluació de l’assoliment del pla.
Procés de selecció de centres
 • Objecte de la convocatòria: Fomentar l’elaboració i la posada en pràctica de plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa.
 • El nombre màxim de sol·licituds que s’acceptaran seran 10. En cas d’empat es podrà incrementar fins a un 10% el nombre de centres seleccionats.
Destinataris
 • Hi poden participar tots els centres de titularitat pública d’ensenyament no universitari.Un cop elaborat el pla s’ha de sotmetre a l’aprovació del claustre i del consell escolar.
Presentació de sol·licituds
 • La documentació s’ha de trametre a l'adreça qualitat@dgplacen.caib.es.
 • El termini s’acaba el 31 de març.
 • Els centres exclosos disposen de cinc dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de les llistes provisionals, per presentar les al·legacions per esmenar els defectes que hagin motivat l'exclusió.
Instrucció del procediment i comissió de selecció
 • L’òrgan competent per instruir i ordenar el procediment per seleccionar els centres és la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.
 • L’estudi i la valoració de les sol·licituds presentades corresponen a la Comissió de Selecció que s’ha de crear a aquest efecte.
Criteris de selecció
S'aplicarà aquest barem:
 • Pla d’innovació pedagògica per a la millora efectiva del centre: fins a 20 punts.
 • Pla d’innovació pedagògica per a la millora efectiva del centre: fins a 20 punts.
Resolució de la convocatòria
 • La Comissió de Selecció, un cop valorats els plans, ha d’emetre un informe, ha de contenir una relació dels centres seleccionats, ordenada per ordre decreixent segons la puntuació obtinguda, i una relació dels centres no seleccionats.
 • Els centres exclosos tenen 5 dies naturals per presentar al·legacions.
 • En haver-se resolt la selecció definitiva de centres es publicarà una Resolució al Boib.
Sol·licitud d'admissió de la convocatòria
Cal emplenar el document signat pel director, i adjuntar aquesta documentació:
- Pla d’Innovació Pedagògica per a la Millora Educativa del Centre
- Certificat que acredita el suport donat pel Clauste de Professors i el Consell Escolat a la sol·licitud de participar a la convocatòria
- Certificat de la direcció del centre que acredita l’adquisició de compromisos del centre i dels professors que inclou:
 • Noms dels responsables de l’equip impulsor i tasques assumides
 • Nom i llinatges dels professors compromesos en la formació
 • Nom i llinatges dels professors que participen en el procés d’aprenentatge i assessorament entre iguals
Trobareu AQUÍ el text complet de la resolució.

divendres, 24 de febrer del 2017

La incompetència del PP provoca la incertesa entre els opositors


Marcial Marín, ahir a Palma, devora el conseller Martí March. Foto: DM

Els dies van passant i la incapacitat del PP per aconseguir l'aprovació dels pressuposts estatals continua impedint la convocatòria de les oposicions. Recordem que la Conselleria s'havia fixat el 28 de febrer com a data límit per comunicar a Madrid el nombre de places i les especialitats, prèvia mesa sectorial i sempre que s'haguessin aprovat els pressuposts estatals, una previsió que a hores d'ara és improbable que s'acompleixi.

Si no hi ha pressuposts les oposicions serien impugnables, motiu pel qual les comunitats autònomes continuen a l'espera del que passi a Madrid. Aquest carreró sense sortida, provocat per la inoperància del Govern espanyol, és un motiu més per reivindicar no només plenes competències en educació, sinó més autogovern.

Pel que fa a les places, ara mateix oficialment només se'n podrien treure 257, suma de les 174 per a 2016, corresponents a l'any 2015 (i 13 d'inspectors), més les 83 aprovades l'octubre de 2015 (vegeu la nota de premsa del Govern de 22 de gener de 2016). Per arribar a les 425 previstes per la Conselleria també s'haurien d'aprovar els pressuposts, incloent la taxa de reposició del 100%.

Enmig d'aquesta incertesa és indignant que el secretari d'Estat d'Educació, Marcial Marín, vingui a Palma a dir que els propers tres anys es poden convocar 150.000 places per rebaixar la taxa de interinitat del 20% al 8%, quan les oposicions d'enguany continuen a l'aire i el percentatge d'interins a les Balears és del 33% (o del 40% segons ha afirmat la presidenta del Govern en una resposta al seu Facebook).

Continuarem informant.

Reproduït de Diario de Mallorca:

Educación solo puede garantizar 250 plazas en las oposiciones de julio

El Gobierno ha advertido de que sin Presupuestos no se pueden convocar más puestos

24.02.2017 | 02:45 La conselleria de Educación -y miles de interinos- siguen pendientes de los Presupuestos Generales del Estado para saber cuántas plazas se ofertarán en las próximas oposiciones de julio.

De momento, el Govern solo puede garantizar 257 plazas, ya que las tiene 'reservadas' (son las que no se convocaron en 2015 y en 2016 y fueron 'bloqueadas'). La conselleria debe publicar la convocatoria la próxima semana o la siguiente para cumplir los plazos para que las pruebas se puedan llevar a cabo en julio y así que los que aprueben puedan comenzar ya en su puesto fijo en septiembre.

Parece difícil que en este plazo de tiempo salgan adelante los Presupuestos Generales. Si se aprobaran manteniendo la tasa de reposición al 100% (lo que significa sustituir a todos los profesores que se jubilen cada año) podrían sumarse unas 250 plazas más a la convocatoria.
 

Si directamente se suprimiera directamente esta tasa -opción que las comunidades autónomas también han puesto sobre la mesa-, Educación llegó a plantear que la oferta de plazas en las oposiciones de este verano podría llegar a las 800.

El compromiso de la Conselleria es ofrecer 2.000 plazas a lo largo de esta legislatura. Como el tiempo apremia, lo más probable es que la convocatoria de julio no pase de las 257 plazas. Así, para cumplir ese objetivo de 2.000 puestos, también habría oposiciones en 2018 y en 2019.

El Gobierno ha reconocido varias veces la necesidad de estabilizar plantillas docentes y ayer mismo lo indicaba en Palma el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín. Además, en una reciente entrevista en Madrid entre el conseller de Educación, Martí March, y Marín, éste admitía la gravedad de la situación en Balears, donde el 33% de los profesores no tienen plaza fija cuando lo deseable sería que no superasen el 8%.

El elevado porcentaje de interinos es muy destacado especialmente en Educación Secundaria, Formación Profesional y enseñanzas de régimen especial, donde representan el 43% del profesorado total. En Primaria, la proporción de maestros funcionarios es más elevada y el porcentaje de interinos baja al 22,6%.
En números absolutos: el sistema público de Balears tiene 11.593 profesores, de los cuales 3.809 están en regimen de interinidad y 7.784 son funcionarios de carrera.

La bolsa se abre el martes

La dirección general de Personal Docente informó ayer de que el plazo para entrar en la bolsa de interinos se abrirá el próximo día 2 de marzo y se cerrará el día 22. Todos los docentes aspirantes a obtener una vacante o cubrir sustituciones tienen que participar en la convocatoria, tanto si ya están en listas como si participan por primera vez.

dimecres, 22 de febrer del 2017

El 2 de març, Assemblea de Docents a l'IES Sant Marçal


Rebut de la coordinadora de l'Assemblea de Docents:
 
Benvolgudes companyes i companys,
Vos enviam l'ordre del dia de la propera assemblea general que tindrà lloc el 2 de març a l'IES Sant Marçal a les 17:30h:
 1. Informació de les gestions fetes per la coordinadora: Document amb 8 propostes pel 2017, reunió amb el Director General d'Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, qüestionaris ràtios...
 2. Decissió postura Assemblea de Docents davant la vaga de 9 març.
 3. Campanya ràtios inasumibles i denúncies.
 4. Modificacions al calendari escolar.
 5. Informació convocatòria d'oposicions.
 6. Informació convocatòria d'interins.
 7. Informació col·legi professional.
 8. Premi Ramon Llull  2017 a Illes Per un Pacte.
 9. Torn obert de paraules.

La vaga de dia 9 de març està convocada per la Plataforma Estatal per l'Escola Pública  (pares, sindicats estatals, estudiants...). És una vaga general que afecta a tots els nivells d'ensenyament  i es fa en contra del recurs que el Govern del PP presentà davant el Tribunal Constitucional en contra de la decisió del Congrés dels Diputats d'aixecar el vet a la iniciativa parlamentària que demanava derogar la LOMCE. La protesta té l'objectiu de fer retirar el recurs del Govern, iniciar els tràmits per derogar la LOMCE i revertir les retallades. Si heu seguit la premsa haureu vist que hi ha opinions a favor de secundar-la ja que els punts que reivindica són coherents amb la lluita feta fins ara; però també hi ha motius per dubtar de la seva eficàcia ja que la convocatòria no surt de les bases i es pot  mantenir la lluita contra la LOMCE d'altres maneres. Què pensau al vostre centre? Veniu el màxim de gent per decidir entre tots. Cada opinió compta!
Coordinadora AD
--
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blog: http://assembleadocentsib.blogspot.com
Facebook: Assemblea Docents Illes Balears
Twitter: @Assembleadocent

altres adreces:
comunicacioad@gmail.com (comissió de comunicació)
caixaderesistencia@gmail.com (comissió caixa de resistència)
comissiojuridicaad@gmail.com (comissió jurídica)
afersexteriorsad@gmail.com (comissió d'afers exteriors)
mobilitzacioad@gmail.com (comissió de mobilització)
interinsad@gmail.com (comissió d'interins)
comissiopedagogicaad@gmail.com (comissió pedagògica)

dimarts, 21 de febrer del 2017

OPOSICIONS 2017


De la mesa sectorial de 16 de febrer:

Com a màxim s'han d'haver comunicat a Madrid nombre, cos i especialitat de les places el 28/2/17.

Abans d'aquesta data, Martí March convocarà mesa per donar dades concretes i definitives.

Posteriorment, ja dins el març, es convocarà la mesa per negociar els termes concrets de la convocatòria autonòmica (aspectes concrets de les proves, dates d'inscripció...)

dilluns, 20 de febrer del 2017

UOB denuncia que dos de cada tres col·legis públics superen la ràtio màxima
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denuncia que dos de cada tres centres públics d'infantil i primària (143 de 215) tenen grups per damunt de la ràtio màxima de 25 alumnes.

Segons dades de matriculació de finals d'octubre, 572 grups d'infantil i primària superaven la ràtio màxima de 25 alumnes, una càrrega de treball extra que condiciona la feina dels docents i perjudica la qualitat de l'ensenyament. Aquesta xifra, per altra banda, pot haver augmentat fàcilment tenint en compte que des de setembre han arribat uns dos mil alumnes més. Es donen casos de centres que tenen fins a 18 d'aquests grups.

Dels 572 grups, tots aquells que tenen més de 25 alumnes procedents de la matrícula interna incomplirien la llei, atès que la LOMCE només permet superar la xifra en un 10% «per atendre necessitats immediates d'escolarització de l'alumnat d'incorporació tardana», és a dir d'alumnes que no són del centre i es matriculen fora de termini.

En qualsevol cas s'hauria de desdoblar a partir de 28 alumnes, una mesura que la Conselleria només es compromet a aplicar a 5è i 6è d'infantil, mentre que a primària estableix de forma arbitrària que s'ha d'arribar als 29.

La manca d'aules, emperò, ha duit a la Conselleria a qualificar com a desdoblaments el que en realitat són suports d'aula, de mitja jornada en la majoria de casos, que no cobreixen tots els grups necessitats, ni tot l'horari del grup, ni solucionen el problema de la congestió de les aules. Com a conseqüència, 115 grups tenen 28 alumnes o més sense estar realment desdoblats.

Pel que fa als grups de 4t d'infantil, que l'Acord marc prometia reduir a 20 alumnes, i que segons els criteris de la Conselleria s'han de desdoblar a partir de 23, hi ha 127 grups amb més de 20 alumnes i, d'aquests, 83 en tenen 23 o més sense un desdoblament real.

Tot plegat confirma tant la necessitat urgent de nous centres educatius com la insuficiència dels 19.527.431 euros que preveu el pla d'infraestructures per al bienni 2017-2019.

Palma, 17 de febrer de 2017dBalears.cat:

AraBalears:

Última Hora:Diario de Mallorca:divendres, 17 de febrer del 2017

Èxit d’UOB! La Conselleria inclou a l’Annex IV les titulacions que vàrem reclamar per impartir Català, Anglès, Alemany, Ebenisteria artística i altresEl mes passat denunciàrem públicament mitjançant una roda de premsa que la Conselleria impedia impartir docència a professors illencs amb titulacions vàlides però els deixava matricular-se al Màster en Formació del Professorat de la UIB. Dilluns passat, a la Mesa Tècnica d’Educació, l’Administració reconeixia per primera vegada la necessitat de treballar en la revisió de tot l’Annex IV i, a la Mesa Sectorial d’ahir, la Directora General explicà la intenció de sol·licitar a Madrid una reunió per tractar aquest tema de titulacions i especialitats a nivell estatal i la possibilitat que el Ministerio elabori un nou Reial Decret sobre titulacions i docència per tal que l’accés que aquestes donen a les diferents especialitats sigui uniforme a tot l’Estat.

La Direcció General de Personal Docent finalment ha acceptat validar i incorporar a l’annex IV de la Convocatòria d’interins 2017-2018 les següents titulacions: Grau en llengües i literatura modernes, Grau en estudis anglesos: llengua, literatura i cultura, Grau en Estudis de Català i Espanyol, Títol de Tècnic Superior d’arts plàstiques i disseny en ebenisteria artística...

Tots els afectats que s’adreçaren a UOB per denunciar aquesta injustícia no hauran d’esperar al proper curs per a poder començar a impartir les matèries reclamades, bona part de les funcions se’ls han activat manualment i properament se’ls activarà la resta. 

Capacitació de català: obert el termini d'inscripció al FOLC

Tot el professorat necessita la capacitació de català per a poder impartir classes als centres de les I.B.

Aquest requisit és imprescindible per no quedar exclòs de les borses d'interins.

La UIB obre el termini d'inscripció al Pla de formació lingüística i cultural (FOLC) del 21/2/17 al 10/3/17 per tal d'obtenir la capacitació

Per a més informació facilitada per la UIB, clicau AQUÍ
Per a informació més detallada al nostre blog, clicau AQUÍ

Els funcionaris de carrera també han d'aportar la certificació negativa de delictes sexuals


La Conselleria ha enviat als centres la Instrucció 1/2007 de D.G. de Personal Docent relativa a l'exigència de la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals als funcionaris de carrera i al personal laboral docent, després que ja s'exigeixi als interins des del mes d'agost del 2016.

El personal docent podrà autoritzar la Conselleria a què sol·liciti ella mateixa la certificació realitzant un breu tràmit telemàtic des del Portal del Personal entre el 20/2/17 i el 6/3/17.
En cas que el docent no realitzi l'autorització haurà de sol·licitar ell mateix la certificació i presentar-la al registre de la Conselleria; si optau per no autoritzar la Conselleria i preferiu fer les gestions vosaltres mateixos, trobareu informació del Ministeri de Justícia clicant AQUÍ.

Si us decantau per a fer el tràmit telemàtic i deixar les gestions en mans de l'Administració, heu de tenir en compte que al tràmit hi heu d'indicar dues autoritzacions: una per a la consulta del Registre de Delictes Sexuals i una altra per a les dades del vostre D.N.I. pel fet que la Conselleria no podrà sol·licitar la certificació si no té accés previ a les vostres dades del DNI.

Per a informació detallada, consultau les instruccions.
Us pot interessar també veure la nota de premsa de la Conselleria del 16/2/17.

Si se us presenta algun dubte, no dubteu en fer-nos-el arribar al nostre correu: uob.ensenyament@gmail.com

dimecres, 15 de febrer del 2017

CONVOCATÒRIA D'INTERINS 2017-2018Es preveu que el termini per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria serà del 2 de març al 22 de març de 2017, ambdós inclosos.

Enguany la puntuació màxima continuarà essent de 30 punts en l’apartat de formació acadèmica i activitats de formació. És de cara al curs 2018-2019 quan es podria modificar el barem però prèviament s’hauria de negociar en Mesa Sectorial.

dimarts, 14 de febrer del 2017

INFORME: Mesa tècnica sobre convocatòria d'interins de 13 de febrerDilluns dia 13 de febrer de 2017 a les 10:00h va tenir lloc la Mesa Tècnica d’Educació per tractar el 1r Esborrany de la convocatòria d’interins del curs 2017-2018 (enllaç a l’esborrany 1). Dijous 16 de febrer de 2017 a les 10:30h tindrà lloc la Mesa Sectorial d’Educació on es tractarà el 2n Esborrany de la convocatòria d’interins del curs 2017-2018 (enllaç a l’esborrany 2), entre altres temes. La setmana que ve hauria de sortir publicat en el BOIB la Convocatòria d’interins del curs 2017-2018. En principi, el termini per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria serà del 2 de març al 15 de març, ambdós inclosos.

A continuació ens centrarem només amb l’Annex 1 de l’esborrany de la convocatòria que és on s’expliquen les bases específiques:

EXCEPCIONALITATS DE TITULACIÓ

La Conselleria ha unificat els criteris i terminis de cara a ocupar places del cos de professors tècnics de formació professional, de qualsevol especialitat no lingüístiques i de les especialitats Serveis a la Comunitat i Intervenció Sociocomunitària. 

Els aspirants que vulguin acollir-se a l’excepcionalitat hauran de seleccionar, en la sol·licitud de participació de la convocatòria d’interins, les especialitats en què volen ser admesos per aplicació de l’excepció i també hauran de seleccionar totes les especialitats en què poden ser admesos d’acord amb la seva titulació segons l’annex 4 (en el cas de no seleccionar-les totes, l’Administració ho farà d’ofici).

En el procés d’adjudicació de destinacions provisionals han de seleccionar per a cada cos en primer lloc totes les places disponibles a què poden optar, d’acord amb les especialitats i illes en què figuren com a admesos en les borses per aplicació de l’annex 4, i amb respecte a les opcions elegides en la sol·licitud. En el cas de no seleccionar-les totes, l’Administració també ho farà d’ofici. En segon lloc han de seleccionar les places a què poden optar per aplicació d’aquesta excepció.

És molt important tenir en compte que s’adjudicarà seguint l’actual ordre de grups establert.

Mirau el següent exemple per evitar mals entesos:

“Ja hem seleccionat totes les places a que podem i volem optar. El programa informàtic ens intenta adjudicar una plaça del Grup A (Mestres) d’una especialitat que tenim admesa d’acord amb l’annex 4 però no en troba cap disponible i passa a intentar adjudicar-nos una plaça del mateix grup A, en aquest cas d’una especialitat per aplicació de l’excepció, tampoc en troba cap. A continuació, aplica el mateix criteri però en aquest cas dins el grup B (Secundària), intenta adjudicar una plaça d’una especialitat que tenim admesa d’acord amb l’annex 4 i com que tampoc en troba cap de disponible passa a intentar adjudicar-nos una plaça d’una especialitat per aplicació de l’excepció; després dins el grup C fa el mateix i és on finalment ha trobat (o no) una plaça disponible.”

Hem de tenir en compte que les excepcionalitats per ocupar places de les especialitats d’Alemany, Anglès o Francès de Secundària i les d’Alemany, Anglès, Àrab, Francès, Italià, Rus o Xinès d’EOI no han sofert canvis i en aquests casos, per tant, els criteris i terminis no s’unifiquen amb les demés. L’Administració ha explicat que això es deu a que no hi ha suficient gent per a cobrir aquestes places i per això, sovint, s’acaben obrint convocatòries extraordinàries i d’especialistes.

ACCÉS ANÒNIM A L’APLICACIÓ

Com bé sabeu, l’accés a l’aplicacióper emplenar la sol·licitud per participar a la propera convocatòria d’interins, es pot fer de tres maneres distintes:
 • Mitjançant DNI electrònic o un certificat digital reconegut
 • Mitjançant l’usuari i la contrasenya d’accés al Portal del personal de la Conselleria d’Educació i Universitat
 • Anònimament
En aquest darrer, accés anònimament, hem de destacar algunes novetats: Enguany, si s’accedeix anònimament i l’aplicació detecta l’existència, en la base de dades de la Direcció General de Personal Docent, d’una adreça de correu electrònic a efecte de comunicacions facilitada per la persona interessada, li hi enviarà un correu electrònic que inclou un codi de seguretat de quatre dígits, imprescindible per continuar amb la tramitació telemàtica. L’assistent de tramitació de l’aplicació informarà a quina adreça de correu electrònic s’ha enviat el correu.

Amb això, es pretén que unes 2.600 persones no hagin de tornar a presentar el DNI, recordem que fins ara els que havien accedit anònimament havien de tornar a presentar el DNI.
I què passa si una persona ha canviat de correu electrònic? L’Administració ens va dir que era responsabilitat de la persona si havia canviat el correu i que tenia el deure de notificar-ho a l’Administració.

DISCAPACITATS

Els aspirants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% han de fer constar aquesta condició quan emplenin la sol·licitud de participació de la convocatòria. Com a novetat, el certificat acreditatiu que hauran d’adjuntar s’ha d’haver expedit amb posterioritat a l’1 de gener de 2014. Presentar l’esmentat certificat acreditatiu implica poder accedir a les places reservades.

TERMINI PER APUNTAR-SE A LES BORSES

En principi, el termini per presentar les sol·licitudsper participar en la convocatòria serà del 2 de març al 15 de març. Enguany serà tan prest per què la Conselleria d’Educació i Universitat durant els propers mesos començarà a fer la mudança i també per què no volen que aquest procés es solapi amb els demés que vendran, com per exemple el d’oposicions.

NORMES ESPECÍFIQUES DE SELECCIÓ D’OPCIONS

A l’hora d’emplenar la sol·licitud, a més de les dades personals i de les dades a efectes de comunicació i notificació, és obligatori triar, al menys, una especialitat i una illa a jornada completa.

Les persones que figurin admeses a les borses podran modificar la seva opció d’illes, d’itinerància, de mitja jornada, les funcions a les quals volen optar i les places d’especial dificultat. En aquest sentit, els aspirants amb una plaça d’estabilitat únicament podran ampliar opcions a la seva sol·licitud, mai reduir les que ja van seleccionar el curs 2016-2017, excepte que renunciïn a la seva condició de funcionaris interins de pacte.

Els interins de pacte desplaçats hauran de marcar obligatòriament totes les places a què puguin optar però els que hagin renunciat al pacte (poden renunciar en la mateixa sol·licitud) no hi estaran obligats i també podran modificar les seves opcions.

BORSA ÚNICA

Hem tornat a demanar que hi hagi una borsa única en compliment a l’acord de l’Assemblea de Docents. L’administració ens ha respost que per part seva no hi veuen cap inconvenient, sempre i quan tots els sindicats estiguin d’acord en tornar a la borsa única.

Recordem que actualment la borsa es divideix en 4 grups:
 • Grup A: Cos de mestres
 • Grup B: Cos de professors d’ensenyament secundari
 • Grup C: Cos de professors tècnics de formació professional
 • Grup D: Cos de professors d’EOI, de música i arts escèniques, d’arts plàstiques i disseny
A l’hora d’adjudicar les places, encara que el docent les mescli, el programa informàtic les adjudica en aquest ordre: primer intenta adjudicar una plaça del Grup A, si no pot, passa al Grup B i així successivament.

TUTORITZACIÓ

La tutoritzacióha d’acabar, com a data límit, el darrer dia que es té per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria. Per tant, si no hi ha cap canvi de darrera hora, el dia 15 de març de 2017.

INTERINS “S”

En primer lloc, des d’UOB, vàrem demanar compensar als afectats per antiguitat: aplicar una compensació mitjançant una disposició transitòria. Vàrem fer saber que els sindicats que assistiren a la darrera reunió sobre el tema encara no ens han informat del que es va parlar i acordar. Insistirem en que aquests docents necessiten una solució i la resposta va ser que no ho faran de cara al proper curs i que això ja quedarà solventat en el curs 2018-2019 quan es baremi a tothom.

Un cop constatada la negativa, vàrem demanar que, al menys, qui tengui acumulats 30 dies d’experiència docent a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de l’Administració eductiva anteriors a l’1 de setembre de 2008 es considerin tutoritzats per què part d’aquests interins “S” puguin ser baremats. La resposta va ser la mateixa: esperar al curs 2018-2019.

DISPONIBILITAT I NO DISPONIBILITAT

Els aspirants poden triar si volen estar disponibles o no disponibles. Els aspirants que es situïn voluntàriament com a no disponibles es mantindran en aquesta situació per al trimestre escolar en curs. Quan aquests aspirants vulguin passar a la situació de disponible a les borses ho han de sol·licitar a través del programa telemàtic que habilita a aquest efecte amb una antelació mínima de deu dies hàbils respecte de l’acabament del trimestre escolar en qüestió.
 • Dates en què s’inicien i finalitzen els trimestres escolars per al curs 2017-2018:
 • Primer trimestre escolar: de l’1 de setembre de 2017 al 22 de desembre de 2017
 • Segon trimestre escolar: del 23 de desembre de 2017 al 28 de març de 2018
 • Tercer trimestre escolar: del 29 de març de 2018 al 30 de juny de 2018
RENUNCIA JUSTIFICADA

El canvi més important a destacar és que com a excepció, i només en el procediment extraordinari d’adjudicació de substitucions, l’aspirant podrà renunciar, pel fet de no estar capacitat per impartir-la, a la plaça oferta si aquesta té un caràcter eminentment pràctic i pertany a mòduls dels cicles formatius de formació professional o assignatures dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, i dels ensenyaments superiors d’art. En aquest cas, l’aspirant serà exclòs de l’especialitat a la qual hagi renunciat.

RESERVA DE PLAÇA

A efectes pràctics és el mateix la reserva de plaça que l’ajornament de la presa de possessió. La reserva de plaça implica poder fer la presa de possessió més endavant i mentrestant anar puntuant des del primer dia.

Per tant, si un interí amb nomenament fins a 31 d’agost es troba en aquesta data gaudint d’un permís de maternitat, paternitat, adopció o acolliment permanent o preadoptiu, i se li adjudica una plaça vacant amb efectes d’1 de setembre del mateix any, podrà acceptar el nomenament a la plaça adjudicada i ajornar la presa de possessió fins la finalització del permís. Aquest temps se li computarà a efectes de serveis prestats i d’experiència docent.

Cal recordar que per poder optar a l’ajornament de la presa de possessió, s’ha de sol·licitar per escrit, juntament amb la documentació acreditativa de trobar-se en algun dels supòsits esmentats anteriorment.

A TENIR EN COMPTE! 

ANNEX 3 - BAREM DE MÈRITS
 • Del barem, annex 3 de la convocatòria, la Conselleria va deixar clar que no es modificarà res fins el curs 2018-2019. De manera que el barem de la convocatòria d’enguany serà igual que el de l’any passat.

ANNEX 4
 • Pròximament traurem una nota explicant les novetats!

dijous, 9 de febrer del 2017

COMPROVA LA NÒMINA 2017COMPROVA LA NÒMINA CLICANT AQUÍ.

Dades actualitzades a 10 de febrer de 2017. Els pressuposts generals de l'Estat encara no estan aprovats.

dimecres, 8 de febrer del 2017

Assemblea de Docents: Assemblea general el 2 de març


Reproduït del blog de l'Assemblea de Docents:

Des de la Coordinadora, pensam que cal seguir promovent el debat a les assemblees de centre de cara a la propera assemblea general, que serà el dijous 2 de març. El lloc i l'hora encara estan per determinar i, com hem fet sempre, vos tornarem enviar un correu en tenir-ho tancat, junt amb l'ordre del dia. Vos convidam a que des de les assemblees ens faceu suggeriments al respecte entre els següents punts o d'altres que proposeu: 
 • POSSIBLE ADHESIÓ VAGA 9M. Com haureu sabut pels mitjans, la Plataforma Estatal per l'Escola Pública (pares, sindicats estatals, estudiants...) ha convocat una vaga general a tots els nivells d'ensenyament per al proper 9 de març contra el recurs que el Govern del PP presentà davant el Tribunal Constitucional en contra de la decisió del Congrés dels Diputats d'aixecar el vet a la iniciativa parlamentària que demanava derogar la LOMCE. La protesta té l'objectiu de fer retirar el recurs del Govern, iniciar els tràmits per derogar la LOMCE i revertir les retallades. Convendria que en parlàssiu als centres i aportàssiu les vostres opinions a l'assemblea del 2 de març. Vos enllaçam dues notícies de premsa sobre aquest tema:
http://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-plataforma-escuela-publica-propone-huelga-general-educativa-marzo-20170119112929.html

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/educacion-publica-familias-profesores-estudiantes-convocan-huelga-general--9--marzo-espana-576744 
 • CALENDARI ESCOLAR. Des de Conselleria s'estan pensant diferents models de calendari escolar i encara no ho tenen del tot clar. S'havia de presentar un model 'definitiu' i encara s'espera. Davant la incertesa, és necessari que digueu la vostra perquè ens estam jugant coses importants (recuperacions al juliol, canvis en períodes lectius...) 
 • CAMPANYA RÀTIOS INASUMIBLES / DENÚNCIES INSPECCIÓ DE TREBALL. Començam a tenir dades dels centres al formulari que vàrem preparar per a la campanya. Si encara no heu emplenat el formulari, ho podeu fer (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6gW9nwXhGY5G90KtDO7oU5zommta1P7AJFlKcBezTj_7kkg/viewform?c=0&w=1). Ens interessa tenir dades per actuar. Recordem que a la passada assemblea general, es va acordar donar suport a que es presentassin denúncies a Inspecció de Treball en aquells casos en que es trobàs que no es compleix la llei. Els juristes estan perfilant el model i properament començaran les denúncies. 
Fa més de tres setmanes que lliuràrem a la Conselleria vuit propostes per al 2017 (http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2017/01/vuit-propostes-pel-2017.html) i encara no en tenim resposta, ni data per reunir-nos! Com veis, seguim tenint motius per a no baixar la guàrdia, a la vegada que qualque satisfacció, com l'enregistrament de la sol·licitud de la creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears amb 1462 signatures de proponents.

Res més companys. Toca tornar a parlar-ne als respectius centres i vos animam a que reactiveu les vostres assemblees i pogueu acudir a l'assemblea general del 2 de març,

dijous, 2 de febrer del 2017

La Conselleria garanteix el suport jurídic reclamat per UOB però continuam demanant un protocol en cas d'agressions

Marta Escoda, Martí March i Jaume Ribas. Foto: CAIB

Segons llegim avui a Diario de Mallorca, el conseller Martí March diu que garanteix suport jurídic als docents en cas d'intervenció física per aturar una brega, tal com hem reclamat, però que descarta un protocol d'actuació perquè "en educació no tot es pot protocol·litzar i és de sentit comú que davant una brega el primer que s'ha de fer és separar".

Des d'UOB discrepam del Conseller i continuam exigint unes instruccions clares, es diguin protocol o es diguin "orientacions", com la Direcció General d'Innovació anomena l'esborrany que ha fet arribar als sindicats. Els docents hem de saber amb antelació i amb el major detall possible com afrontar aquests casos, a fi d'actuar amb coneixement de causa, seguretat i tranquil·litat, i no deixar-ho tot en mans del "sentit comú", la intuïció o la improvisació.

El fet que el director general d'Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, digui que allò que sí pot tenir conseqüències jurídiques és "no intervenir", ens du a reafirmar-nos en la nostra reclamació.

Les instruccions es poden acotar en funció de l'edat dels alumnes, la capacitat física del docent, el lloc on es produeix la brega (dins l'aula, al pati, dins o fora del centre, etc.), i també es pot regular molt més el procediment d'intervenció: per exemple, com ha d'actuar el docent si està sol en el moment de la brega.

Cal tenir en compte que enguany l'Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (ICEE) ha rebut 186 demandes d'assessorament més que el curs passat, segons informa la Conselleria, i la meitat fan referència a l'assetjament, que pot derivar en episodis de violència física. La informació inclou dos documents adjunts on es pot veure que un 10% de les demandes són motivades directament per violència.

Properament des d'UOB farem les nostres aportacions a l'esborrany d'orientacions.

Nota de premsa de la Conselleria:

Diario de Mallorca, 3 de febrer:

Tard però ha arribat: Conselleria paga a la fi l'extra pendent de 2012La Conselleria ha abonat a la nòmina del mes de gener el 37,5% que quedava pendent de la paga extra de nadal de 2012. Comprovau si l'heu cobrada!

El pagament arriba després d'haver-se incomplit l'Acord marc de 30 de setembre 2015, que deia que l'havíem de cobrar el curs 2015-2016 (apartat d), i després que UOB instàs el Govern a desmentir les declaracions de la portaveu, Pilar Costa, que havia dit que el 12,5% el cobraríem l'any que ve, cosa que hauria suposat un nou incompliment, el de l'Acord de Govern de 18 de desembre de 2015, que estipula que s'havia d'abonar com a molt tard aquest mes gener.

El pagament s'ha efectuat al personal actualment en nòmina de la Conselleria. Després de parlar amb la Conselleria ens han assegurat que en el cas del personal laboral (professors de religió, serveis especials, docents especialistes de conservatoris, escoles de disseny, etc.) i jubilats, el pagament es farà el mes de febrer.

En cas de jubilació, i dels interins que treballaren el 2012 i ara no tenen plaça, es tornarà a pagar d'ofici però recordau que heu de comunicar si heu canviat de domicili o de compte bancari.

dimecres, 1 de febrer del 2017

La Conselleria prepara el protocol d'actuació davant d'agressions reclamat per UOB


Com ja vam informar, la Conselleria ha remès als sindicats un esborrany d'orientacions per actuar en cas d'agressions entre alumnes. Avui en parla Diario de Mallorca sota el titular «Educación acepta que los profesores apliquen la "contención física" para detener peleas».

Continuarem informant.

March retira del Consell Escolar l'ordre de selecció de directors després de l'esmena d'UOBEl conseller d'Educació, Martí March, ha retirat del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) la sol·licitud d'informe sobre l'esborrany d'Ordre de selecció de directors, amb la qual cosa en queda suspesa la tramitació, segons ens ha comunicat el CEIB.

La decisió de la Conselleria arriba després que el 23 de gener la comissió de planificació del CEIB va aprovar l'esmena a la totalitat d'UOB a l'Ordre de selecció de directors, que en demanava la retirada.

L'esmena es va traslladar a la Comissió Permanent del CEIB, que es va reunir dilluns passat i, segons informa el blog, "entre altres aspectes, es va decidir continuar amb la seva elaboració".

Recordem que a la comissió de Planificació les votacions anaren com segueix:
 • Votaren a favor de l'esmena els representants de UOB, COAPA, FERE, personalitats de reconegut prestigi, consell Escolar de Mallorca i consell Escolar d'Eivissa.
 • Votaren en blanc el ponent de l'informe (Pere Carrió, president del CEIB) i els dos representants de la Conselleria d'Educació.
 • El representant de STEI va dir que no havia volgut votar i, juntament amb la representant de CCOO, manifestaren que no podien assumir l'argument de l'esmena d'UOB referent al document d'Illes per un Pacte.
Des d'UOB ens congratulam per la suspensió del tràmit de la nova Ordre. Continuarem exigint la derogació de la LOMCE, i mentre aquesta no arribi, exigirem més valentia per part de la Conselleria a l'hora de trobar fórmules que permetin el retorn a l'elecció dels directors a través del claustre i el consell escolar.

Concurs de mèrits "LOMCE"

Pel que fa al concurs de mèrits per cobrir vacants de director, que la Conselleria publica cada any per aquestes dates, continua establint que a la comissió de selecció hi ha d'haver un sol representant del claustre, en lloc dels dos d'abans, per imposició de la LOMCE i d'ençà de la convocatòria de 2014, signada per Juana María Camps. El conseller Martí March i el director general de Planificació, Antonio Morante, apliquen la normativa que ja feia servir el PP.

Si la supressió de l'elecció del director per part del consell escolar ja va suposar una involució democràtica als centres educatius, la reducció de la representativitat del claustre a la comissió de selecció no ha fet més que agreujar la situació.