Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 31 de gener del 2019

Aprovat el Decret d'adults a la mesa sectorialAvui dematí ha tingut lloc la mesa sectorial on s'ha tractat el Projecte de Decret d'ordenació dels ensenyament de l'educació secundària per a les persones adultes i l'Ordre de creació del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears. Ha estat presidida per la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat.

Pel que fa al nou Decret (vegeu-ne esborrany), les al·legacions que teníem presentades i pendents de negociar, després de la mesa de 5 de novembre, han quedat de la següent manera:

1) Atenció a la diversitat (Article 11):
 • Respecte a la reclamació que es reguli el suport de l’atenció a la diversitat i se li adjudiquin hores lectives, la Conselleria considera que això no correspon al redactat d'un Decret i que ja queda regulat a l'Ordre d'Orientació, i que s'adjudicaran les hores i docents de suport com als IES. Hem demanat que aquest compromís de l'Administració consti en acta.
2) Estructura (Article 13):
 • La demanda que l'estructuració per àmbits dels currículums no sigui preferent sinó voluntària no s'ha acceptat. Al·leguen que ja funciona així i consideren que es permet prou flexibilitat a l'hora d'aplicar-ho.
3) Plans de transversalitat i integració de continguts (Article 14):
 • Les hores de coordinació es regularan a una resolució sobre els plans de transversalitat, que seran voluntaris mitjançant convocatòria.
4) Sessions presencials en la modalitat a distància (Article 19):
 • L'IEDIB s'encarregarà de la formació exclusivament a distància i els CEPA mantindran la modalitat semipresencial. Hem demanat que aquest compromís de l'Administració consti en acta.
5) Titulació requerida (Article 21):
 • Els àmbits podran ser impartits per un o dos professors, en funció de l'organització del centre i els plans de transversalitat. Han acceptat eliminar el paràgraf «Quan algun àmbit no pugui ser impartit per un sol professor, podrà impartir-se amb dos professors d’especialitat amb atribució docent en alguna de les matèries que la integren», de forma que no es prioritza el professor únic.
 • Han acceptat eliminar la frase «S’ha de facilitar que un professor amb atribució docent de més d’una llengua pugui impartir els mòduls corresponents d’aquestes llengües en el mateix nivell» i es deixa com en el cas anterior a decisió dels centres. 
Trobareu AQUÍ les al·legacions que ja se'ns van acceptar a la mesa de 5 de novembre.
El decret s'ha aprovat per unanimitat i no entrarà en vigor fins el curs 2020-20121 per donar temps als centres a adaptar-s'hi.

L'Ordre de creació del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears (vegeu-ne esborrany) també s'ha aprovat per unanimitat. Quan es tramiti la consulta al Consell Escolar de les Illes Balears, des d'UOB reclamarem que s'inclogui entre els vocals un representant del Col·legi Professional de Docents.

El Pla estratègic per a l'educació de persones adultes (vegeu-ne esborrany) no formava part de l'ordre del dia. La Conselleria ens farà arribar un nou esborrany a partir de les aportacions rebudes (vegeu AQUÍ les nostres) i es tractarà en una nova mesa.

NOTA: Aquí teniu el nou esborrany del Pla estratègic que ens acaba de fer arribar la Conselleria.

dimecres, 30 de gener del 2019

Demà dijous a Menorca, acte informatiu sobre el Col·legi de Docents


El Parlament aprova la creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears!


Circular 129/2019

Dia històric ahir al Parlament! El plenari va aprovar la Proposició de llei per la qual es crea el Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears, una iniciativa pionera i sense precedents a tot l'Estat, amb 37 vots a favor (PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca i El Pi), 21 abstencions (PP i Ciudadanos) i cap vot en contra. El Col·legi serà d'adscripció voluntària i defensarà els interessos i drets professionals dels docents, des de l'etapa d'infantil fins a la universitària, en matèries com la formació, qüestions pedagògiques, currículums, accés a la professió docent, etc.

Recordam que l'Assemblea de Docents va presentar la iniciativa a la Conselleria de Presidència el febrer de 2017 amb gairebé 1.500 signatures que reclamaven el col·legi, i ha comptat amb el suport de les associacions de docents Edu 21 de Menorca, Associació Professional de Docents d'Eivissa i Docents per la Democràcia de Mallorca.

Des d'Unió Obrera Balear agraïm als grups parlamentaris MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears i Mixt-Gent x Formentera la iniciativa legislativa, que fou registrada al Parlament dia 20 de juny del 2018, i al PSIB, El Pi i els diputats Xelo Huertas, Montserrat Seijas, i Salvador Aguilera pel seu vot a favor. A la nota de premsa del Parlament hi trobareu un resum del recorregut de la tramitació.

El debat en sessió plenària va comptar amb les intervencions dels dos grups que han mantingut esmenes vives i vots particulars per al Ple: Juan Manuel Lafuente (Popular), amb 3 esmenes i Salvador Aguilera (Mixt), amb 1 vot particular. Tot seguit han intervingut en torn a favor o en contra de les esmenes mantingudes: Laura Camargo (Podem Illes Balears), Agustina Vilaret (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Enric Casanovas (Socialista). Les esmenes i el vot particular han estat rebutjats.

QUÈ ÉS EL COL·LEGI PROFESSIONAL DE DOCENTS?

El Col·legi Professional de Docents és una figura clau per defensar amb entitat jurídica la professionalitat i dignitat col·lectiva dels docents, menystingudes quan es fan i desfan lleis i normatives sense consens amb la comunitat educativa.

És una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia que té com a tasca ordenar i vigilar l'exercici de la professió respectiva a fi de satisfer amb eficàcia la prestació dels serveis. Des del moment que un col·legi professional és una corporació de dret públic es converteix en un ens col·laborador del Govern i de l'Administració de les Illes Balears el qual s'ha de consultar mitjançant la realització d'estudis, l'emissió d'informes, l'elaboració d'estadístiques, etc. Tot això, a més de participar en els òrgans assessors o consultius de les administracions públiques.

Un col·legi professional de docents no entra en col·lisió amb els sindicats, que cobreixen les reivindicacions de caire sociolaboral, i sí en canvi omple uns buits existents com són la col·laboració amb les universitats en l'elaboració de currículums, la capacitació dels futurs titulats i la seva incorporació a l'activitat professional mitjançant les accions formatives pertinents; la col·laboració en la formació permanent del professorat a través d'activitats de formació tècnica i de perfeccionament professional; la participació en l'avaluació del professorat i la carrera professional i en l'elaboració del model de les proves de les oposicions; vetllar pel prestigi professional, l'ètica i la dignitat de la professió docent; salvaguardar la independència i la integritat de la professió, etc.

Qualsevol reforma educativa que es vulgui portar endavant té el fracàs assegurat si no parteix de la base de consultar, escoltar i tenir en compte en tot moment l'opinió dels professionals que estan en contacte permanent amb l'alumnat i les famílies. S'ha demostrat una i altra vegada que no tenen futur les reformes educatives creades dins un despatx, per persones alienes a la professió o, en el millor dels casos, per professionals que fa molts d'anys que no exerceixen o que han perdut el contacte directe amb les aules. El col·legi professional també hauria de ser consultat en aquest aspecte.

RECULL DE PREMSA

Nota de premsa del Parlament:
Última Hora:
Europa Press:
Diari de Balears:
AraBalears:
Diario de Mallorca:


dimarts, 29 de gener del 2019

Cal més inversió pública a 0-3 anys!


L'educació infantil només arriba al 35% de la població 0-3 anys a les Balears, el 32,2% a Mallorca, i el 26% en el cas de les famílies amb menys recursos. Cal més inversió pública!

Última Hora:
Diario de Ibiza:

dilluns, 28 de gener del 2019

UOB defensa la valoració de les oposicions al barem d'interinsDavant la notícia apareguda a la premsa on el col·lectiu Aprovats sense plaça rebutja el no reconeixement de la superació de les oposicions al barem d'interins, i ho atribueix a "la pressió dels sindicats", des d'UOB volem recordar que defensam que haver aprovat les oposicions de 2018 meriti al barem d'interins, en un apartat diferent a la formació i experiència laboral, i doni per tutoritzats els aspirants "S", tal com vam acordar en assemblea el passat 11 d'octubre.

Com vam explicar en el seu moment, el 12 de novembre vam abandonar la mesa sectorial de la convocatòria d'interins perquè la Conselleria no va voler donar un temps suficient per analitzar la documentació. El temps ens va donar la raó, els acords de la mesa es van anul·lar i la Conselleria ho va negociar en reunions bilaterals, perquè la mesa no es podia tornar a constituir fins que els resultats de les eleccions sindicals fossin oficials. A la bilateral defensàrem la baremació de la superació del concurs-oposició, que finalment la Conselleria ha decidit no incorporar a la convocatòria.

Esperam que aquesta nota hagi aclarit que UOB no forma part en cap cas de "la pressió dels sindicats" criticada pels Aprovats sense plaça.

divendres, 25 de gener del 2019

Es regulen les pràctiques externes dels ensenyaments artístics a les Illes BalearsEn la MSE que es dugué a terme el 24/1/19 es tractà el projecte d'ordre del conseller d'Educció i Universitat per la qual es regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors.

El director general d'Universitat explica que la Conselleria d'Educació trameté aquest esborrany al CEIB per tal que n'emetés l'informe preceptiu. En aquest es constata que el projecte no ha passat per MSE i proposa que es faci la negociació pertinent.APORTACIONS D'UOB ENSENYAMENT

1.- Assegurar que a l'hora d'assignar l'entitat col·laboradora a un alumne es faci tenint en compte la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic.

2.- Remarcar l'obligatorietat de la figura del coordinador de pràctiques externes a cada centre, tenint present que al projecte d'ordre té assignades sis importants funcions específiques.

3.- Aprovació del projecte formatiu objecte de les pràctiques per part d'un òrgan col·legiat com el claustre i no pel director, com es preveu.

4.- Aprovació del model d'informe final de pràctiques que ha d'emetre el tutor de l'entitat col·laboradora per part d'un òrgan col·legiat i no pel director.


Tipus i finalitat

 • Curriculars: pràctiques acadèmiques externes no són retribuïdes i d'una durada establerta al pla d'estudis. Poden ser obligatòries o voluntàries.
 • Extracurriculars: no estan incloses als plans d'estudis, tenen naturalesa voluntària.
Ambdós tipus de pràctiques pretenen que l'estudiant pugui completar la formació acadèmica adquirint les competències corresponents dins un àmbit productiu que s'acosti a la realitat del mercat de treball.

Entitats col·laboradores

Es tracta d'empreses, agrupacions o associacions d'empreses, institucions o organismes públics o privats, o institucions d'educació superior on els estudiants desenvolupen les activitats formatives. Aquestes tasques estan supervisades pels centres d'ensenyaments artístics superiors.
Les condicions i el desenvolupament de les activitats es regula mitjançant convenis de cooperació educativa.

Coordinació
 • Coordinador de pràctiques externes: el designa el director del centre i, entre d'altres tasques, ha d'elaborar la guia docent de les pràctiques i vetlar pel desenvolupament dels projectes formatius.
 • Tutor acadèmic de les pràctiques externes: el decideix el director a proposta del coordinador de pràctiques externes. Les responsabilitats principals d'aquest tutor són  fer-se càrrec de tots els alumnes matriculats a l'assignatura i elaborar els projectes formatius.

Horaris

En el temps que es duen a terme les pràctiques, els tutors acadèmics han de gaudir de disponibilitat dins el seu horari per a les visites setmanals a les entitats col·laboradores. En tot cas, el cap d'estudis ha de preveure que aquests professors puguin atendre tant els alumnes de pràctiques com els que romanen a classe.

dijous, 24 de gener del 2019

Es convoquen 10 places per al cos d'inspectors d'educació

Avui dijous s'ha tractat en MSE l'esborrany de resolució de la directora general de Personal docent per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos d'inspectors d'educació a les Illes Balears. El representant del DIE explica que els termes de la convocatòria són molt semblants a la de 2016. Actualment la plantilla d'inspectors és de 29  més 6 d'accidentals.


APORTACIONS D’UOB ENSENYAMENT

1.- Places insuficients a Menorca i Eivissa, tenint en compte, a més, que actualment només hi ha dos inspectors a cada una d'aquestes illes.

2.- Nomenament de tribunals a Menorca i Evissa per evitar trasllats i despeses dels aspirats d'aquestes illes a Mallorca

3.- Convocatòria dels membres del tribunal amb avís de recepció, ja que s'han donat casos en què els vocals no han accedit a veure la convocatòria fins un cop passada la data.

4.- Programa informàtic de gestió d'oposicions, semblant al que s'ha fet servir per a la resta de cossos docents. La finalitat és reduir paperassa i fer més àgil i segur l'accés dels aspirants a les comunicacions, citacions i publicacions del tribunal. La resposta ha estat manca de recursos per fer el programa, però que s'intentarà dur-lo a terme en la propera convocatòria.

5.- Adjudicació de llocs de feina provisional als funcionaris en pràctiques mitjançant un procés telemàtic transparent, tenint en compte el número d'ordre obtingut en el procés de selecció. L'esborrany preveu que aquests llocs provisionals els assigna directament el Cap de Departament d'Inspecció

Dates
 • Termini de presentació de sol·licituds del 6 al 29 de febrer de 2019, ambdós inclosos
 • Inici del procediment selectiu 7 de maig de 2019
Places i tribunal
 • Mallorca: 8
 • Menorca: 1
 • Eivissa: 1
Una d'aquestes places es reserva per a aspirants amb discapacitat.
És previst un únic tribunal amb seu a Mallorca

Proves fase d'oposició
Es durà a terme una sola prova estructurada en tres parts, cada una de les quals és eliminatòria:
 • Part primera: anàlisi escrita d'un cas pràctic
 • Part segona: desenvolupament per escrit d'un tema referit a la part A del temari, triat entre dos extrets per sorteig amb un màxim de dues hores
 • Part tercera: exposició oral per escrit d'un tema referit a la part B del temari, triat entre dos extrets per sorteig amb un màxim de mitja hora.
La ponderació serà d'un 40% per a la primera part i un 30% per a la segona i la quarta respectivament.

Fase de concurs
Es regirà per aquest barem, en què es preveu que els aspirants no poden aconseguir més de deu punts en la valoració dels seus mèrits.

Hi haurà mesa tècnica sobre oposicions 2019

 

A la mesa sectorial d'avui Personal docent s'ha compromès a convocar una mesa tècnica per analitzar com van anar les oposicions de 2018 i preparar les de 2019. Els representants d'UOB hi dúiem una bateria de propostes i observacions, que podeu veure més avall, que traslladarem per escrit a la Conselleria i defensarem a les meses que pertoquin.

La mesa s'ha limitat a tractar l'informe de la Conselleria sobre les oposicions de 2018. Per part nostra, hem indicat que és un informe de resultats purament estadístic i mancat d'autocrítica, i que entre altres coses ignora les reclamacions presentades i els 44 recursos d’alçada, molts dels quals referits a la indefensió dels aspirants per la manca d’argumentació de les qualificacions.

Pel que fa al contingut de l'informe, hem demanat que es publiquin les dades per tribunals i de presentats i aprovats, i que s'introdueixi la variable del sexe tal com estableix la Llei d'Igualtat de les Illes Balears.

Si bé Personal Docent al·lega que els tribunals són sobirans i no pot intervenir en les decisions que prenen, des d'UOB pensam que les instruccions que se'ls fa arribar poden definir quina és l'actuació correcta en els diferents casos que es poden trobar. Continuam reclamant que aquestes instruccions es facin públiques.

Tot seguit vos informam de les aportacions que farem arribar a la Conselleria. Recordam que podeu enviar-nos les vostres demandes, propostes, suggeriments, etc., a ensenyament@uob.cat.

1. INDEFENSIÓ
 • Segons la convocatòria els tribunals han de contestar les reclamacions per escrit, però sovint les respostes són vagues o genèriques. Si el tribunal ha adjudicat una nota numèrica amb uns criteris objectius, hauria de poder explicar a l'aspirant com els ha aplicat a la seva prova. Les instruccions als tribunals ho han d'especificar.
2. REVISIÓ PRESENCIAL
 • Els opositors han de tenir dret a una revisió presencial, com van fer alguns tribunals per iniciativa pròpia, per dotar el procés de transparència i esvair les sospites de mala praxi.
 • Demanam que s’indiqui a les instruccions als tribunals que una revisió pot comportar la modificació de la qualificació.
3. PUBLICACIÓ DELS CRITERIS D’AVALUACIÓ
 • L'experiència de 2017 ens va dur a demanar la publicació prèvia dels criteris d'avaluació i de les puntuacions per apartats mitjançant RÚBRIQUES. Insistim que es traslladi als tribunals.
4. PUBLICACIÓ DE LES INSTRUCCIONS ALS TRIBUNALS
 • Continuam reclamant que les instruccions als tribunals siguin públiques, per garantir la transparència de la seva actuació.
5. RECLAMACIONS DESPRÉS DE LA PRIMERA PROVA
 • Reclamam que es retorni a la possibilitat de reclamar a la primera prova. La seva eliminació, que ja vam rebutjar, és una mesura per guanyar temps que obliga a esperar que acabi la segona prova. Si l'objectiu principal és acabar aviat difícilment un tribunal aprovarà una reclamació a la primera prova, que donaria dret a examinar-se de la segona fora del calendari previst. Que sapiguem, el 2018 no va prosperar cap reclamació.
6. MODEL D'OPOSICIONS
 • Mentre no puguem decidir un model d’oposicions propi, demanam que s’estudiïn mesures que minimitzin el pes dels temes i la prova pràctica i prioritzin l'aptitud didàctica i pedagògica.
 • Instam la Conselleria a insistir al  Ministerio que suprimeixi les proves eliminatòries, a fi de garantir un veritable concurs-oposició.
7. MITJANS INFORMÀTICS PER DEFENSAR LA PROGRAMACIÓ
 • Reclamam que es puguin fer servir pissarres digitals i projectors per defensar la programació. L’exposició dura aproximadament una hora i seria més dinàmic. Als docents se'ns demana saber emprar una pissarra digital i utilitzar les TIC a classe.
 • A les tancades no té sentit prohibir l’ús d’internet si per preparar classes els docents el fan servir.
8. MATEIXA PROVA PRÀCTICA A TOTES LES ILLES
 • Proposam que es faci una mateixa prova pràctica a totes les illes per garantir la igualtat de condicions.
9. NOMENAMENT TRIBUNALS
 • Proposam que haver estat membre del tribunal en un o més dels tres cursos anteriors pugui ser causa de renúncia.
 • Igualment per als majors de 55 anys que han estat nomenats alguna vegada a partir dels 55.
 • Demanam que el procediment per convocar els membres del tribunal no es deixi a criteri del president i es faci de manera oficial, amb comprovant de rebut signat (i no per mòbil, WhatsApp, correu electrònic, oralment, etc.).
10. ACTUACIÓ TRIBUNALS
 • Demanam que s'indiqui als tribunals que si l’aspirant s’equivoca d’opció a l’hora de fer les proves se li corregeixi d'ofici l’opció vàlida. 
11. ANONIMAT
 • En algun tribunal van donar un codi el primer dia en mà i el segon dia imprès. Això significa que van revisar els exercicis fets amb els codis de cada un i el nom, per poder assignar el mateix codi a cada persona, cosa que vulnera el principi d'anonimat. Una alternativa pot ser donar dos sobres, un que conté nom i DNI i l'altre amb el codi, i no obrir el sobre amb les dades personals fins que les notes estan posades.

12. PUNTUALITAT A LES PROVES
 • Proposam que s’adverteixi els aspirants que s’han de presentar amb puntualitat, per evitar suspicàcies quan es deixa entrar amb molt de retard. 
 • A les proves escrites la convocatòria estableix que s’ha de fer per crida única. Es podria indicar que l’opositor podrà entrar amb retard si no excedeix de 10-15 minuts i aporta un justificant (metge, accident...).
13. IDENTIFICACIÓ A LES PROVES
 • Proposam que s'indiqui als tribunals que en cas que un/a aspirant no dugui la documentació en entrar a la prova, se li permeti començar-la i se li admeti sempre i quan algú li dugui la documentació abans d’acabar.
14. PROVA PRÀCTICA
 • Demanam que les opcions les opcions A i B de la prova pràctica siguin diferents. En alguns tribunals només diferia una pregunta.
15. FORMAT PROGRAMACIÓ
Demanam que als apartats de la convocatòria sobre la programació:
 • Es fixi uns marges per al document i s’especifiqui que es pot imprimir en paper reciclat.
 • S’indiqui que l'exemplar de la programació que té l'opositor/a durant l'actuació pot estar subratllat.
 • S’especifiqui si el guions de les proves 2A i 2B (programació i unitat didàctica) s'han de fer durant la tancada o es poden dur fets.
16. LLIURAMENT DE PROGRAMACIONS
 • Proposam que a la convocatòria el lliurament de les programacions i de les unitats didàctiques no sigui per crida única i es faci dins un marge horari, per exemple entre les 9h i 10h.
17. MÈRITS
Reclamam:
 • Que per a les especialitats de ciències es tengui en compte com a mèrit les publicacions científiques en revistes nacionals/internacionals.
 • Que el doctorat puntuï més que el diploma d'estudis avançats (recurs de reposició presentat per UOB el 12.3.2018).
 • Que s’accepti l’experiència docent en els cossos docents i figures contractuals del professorat universitari previstos per la LOU (Llei orgànica d’Universitats), com a altres CCAA, per exemple Catalunya, Madrid, La Rioja, Galícia, Navarra, Cantàbria, Castilla León, Extremadura, Aragó, Múrcia o Astúries (sol·licitud presentada per UOB el 22.5.2018)
18. TRAMITACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
Demanam que s’eviti la duplicació de documents a presentar a la inscripció i en el tràmit previ a la presa de possessió, com per exemple:
 • declaració de no haver estar separats de l'administració
 • declaració de no patir malalties
 • manifest d'incompatibilitats
 • autorització consulta delictes sexuals
19. REQUISITS
 • Instam a sol·licitar la revisió de la normativa estatal de forma que el màster de formació pedagògica es pugui presentar després del termini d’inscripció, per als aspirants que enguany l'estan cursant (per exemple, el reciclatge de català es pot presentar més tard i a la borsa d'interins s’hi poden inscriure sense el màster.)
20. PROPOSTES D'ESPECIALITATS A CONVOCAR EL 2019
 • Francès a Secundària.
 • Intervenció sociocomunitària
Properament informarem sobre la resta d'assumptes tractats a la mesa.

dimecres, 23 de gener del 2019

44 recursos d'alçada a les oposicions de 2018

 

Segons la resposta que hem rebut de la Conselleria a la pregunta que els vam dirigir, es van presentar 44 recursos d'alçada contra decisions dels tribunals de les oposicions de 2018. Un l'han desestimat i la resta és pendent de resoldre, segons Personal Docent per "acumulació d'expedients en el Servei Jurídic".

També es van presentar dos recursos d'alçada contra la valoració de mèrits, un dels quals s'ha estimat i l'altre desestimat.

Finalment es van fer set recursos de reposició per motius diversos, tots ells desestimats:
 • un contra la convocatòria.
 • dos al nomenament de tribunals, coordinadors i comissions de valoració.
 • un contra la denegació de devolució taxes.
 • tres a les llistes admesos i exclosos.

L'informe de la Conselleria sobre les oposicions de 2018, que es tractarà demà en mesa sectorial, no fa esment a aquests recursos.

Recordam que des d'UOB ja vam denunciar el juliol passat que la Conselleria no va solucionar els vicis i errors de les oposicions de 2017 i es tornaven a donar casos d'indefensió a les reclamacions per la qualificació de les proves.

dimarts, 22 de gener del 2019

Plantilles orgàniques 2019-20Publicades les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants als diversos cossos docents.

Cos de mestres
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10931/617842/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d?fbclid=IwAR1WkyBn_oWPRsULPICnfWArGwXi8sonbuxwCxqvZXliaSFuq7KSaOQVoFg

Cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques i de professors i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10931/617840/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d?fbclid=IwAR2vuNm8zc22vi3IRS-Jyihl0RJ0MSkpQQYEz62euWJC30MuLrbarBN4nCw

Cos d'inspectors d'educació
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10931/617836/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d?fbclid=IwAR1N4-eVxoEmrIcxmk7jV6IJmFunLIQ6QSw8H7tzevf_-t8SFa7QW-SYegU

UOB acusa Gabriel Company (PP) de voler tornar a la persecució inquisitorial de Bauzá contra els docentsCircular 128/2019
COMUNICAT DE PREMSA

A les declaracions que va fer ahir, 21 de gener, al programa Els dematins d'IB3 (vegeu vídeo: https://twitter.com/ElsDematinsIB3/status/1087364199024640010?s=08 ), el sr. Gabriel Company, president del PP a les Balears, diu que s'ha d'"aturar", "frenar" i "corregir" els docents que segons ell "avantposen la seva ideologia a l'ensenyament", "adoctrinen" i "contaminen".

Aquestes paraules ens remeten a l'època més fosca i reaccionària del PP de José Ramón Bauzá, el qual també acusava els docents d'"adoctrinar" i va emprendre una campanya de repressió contra l'escola a base d'expedients, prohibició de símbols, TIL, etc., que va rebre com a resposta la manifestació més gran de la història de les Balears i la derrota més estrepitosa del PP a les eleccions de 2015, on va perdre més de 72.000 vots i va passar de 35 a 20 diputats.

Bé es veu que el sr. Company vol repetir la "gesta" de J.R. Bauzá i fins i tot anar més enfora, atès que el seu cap de files, Pablo Casado, combrega amb els feixistes de Vox amb la intenció de suprimir les competències educatives autonòmiques, cosa que implicaria haver d'anar a opositar a Madrid, tornar a dependre d'una delegació del MEC a l'hora de construir escoles i contractar mestres, reimplantar el TIL i eliminar l'escola en català, etc. etc.

Des d'UOB feim una crida a la comunitat educativa i a tots els demòcrates a tenir ben presents les paraules del sr. Company a l'hora de dipositar el vot a les urnes el proper 26 de maig, si no volem recular en un tres i no res als temps més durs, foscos i repressius del franquisme.

divendres, 18 de gener del 2019

Reclamam a la Conselleria que es planti davant les agressions del centralisme espanyolA la mesa sectorial del passat dimecres des d'UOB recordàrem que per millorar la qualitat educativa és indispensable un finançament just i que els nous pressuposts de l’Estat ens tornen a retallar la inversió, ni més ni menys que un 11,4%. Vàrem demanar a la Conselleria que es pronunciï públicament en contra d’aquest despropòsit, que repercutirà directament a l’educació de les illes, i el conseller va respondre que ja ho havia fet la consellera d’Hisenda. A nosaltres això ens sembla insuficient perquè hi ha motius de sobra perquè el Govern balear mobilitzi la població en protesta contra aquest autèntic robatori.

També demanàrem un pronunciament de condemna a la intenció de PP i VOX de retornar les competències educatives a Madrid, com ja hem proposat al Consell Escolar de les Illes Balears. Finalment vàrem reclamar, un cop inaugurada la nova mesa, la revisió del reglament de meses.

dijous, 17 de gener del 2019

Primera mesa sectorial posterior a les eleccions. Plantilles 2019-2010Ahir dimecres 16 de gener a les 11:30h va tenir lloc la sessió constitutiva de la Mesa Sectorial d’Educació. L’ordre del dia tenia dos punts: constitució de la mesa i plantilles per al proper curs. 

1. Constitució de la Mesa Sectorial d’Educació 

S’informà del número de delegats que corresponia a cada força sindical i quines organitzacions tenien dret a ser presents a la mesa d’educació (recordem que UOB ha passat a ser la segona força sindical amb més vots a les illes, i que ha augmentat un 30% els vots respecte a les anteriors eleccions). També s’informà que era la primera vegada que una mesa sectorial (just després d’unes eleccions) se constituïa oficialment. 
El conseller Martí March va felicitar els sindicats que havien obtingut representació i tot seguit va fer un balanç dels darrers 4 anys. 

2. Plantilles curs 2019-2020 

Ens varen passar un document titulat «Informació procés plantilles 2019-20» (clica aquí). L’administració va explicar que es tractava dels nombres definitius del procés de plantilles iniciat a partir dels criteris de quota. Aquestes xifres es varen tancar amb inspecció educativa, planificació i personal docent. Els representants de l’administració varen afirmar que d’un curs a l’altre Balears incrementava fins el 85% el nombre de places de plantilla orgànica dels centres educatius (consolidant 628 places, 117 d’equips de suport). De la mateixa manera, recordaren que l’objectiu era arribar a un 92% de plantilla consolidada però que no es podria aconseguir a curt termini. Per acabar ens informaren que dia 22 de gener es publicaran en el BOIB les plantilles per centres i que enguany hi hauria un total aproximat de 1.800 vacants (unes 900 de secundària i unes 900 de primària); apart cal tenir en compte també la previsió de jubilacions per aquest curs que no varia gaire respecte als anteriors cursos, suposaria afegir entre 250 i 275 vacants noves. 

Intervenció d’UOB 

En la nostra intervenció explicàrem que per dur a terme certes millores educatives era necessari disposar d’un finançament just i els nous pressuposts de l’Estat ens tornen a retallar la inversió, ni més ni menys que un 11,4%. Vàrem demanar a la Conselleria que es pronunciés públicament en contra d’aquest despropòsit que repercuteix negativament a l’educació de les illes i el conseller ens va respondre que ja ho havia fet la consellera d’Hisenda (fet insuficient al nostre parer, falta fer més). També demanàrem un pronunciament contrari a la intenció de PP i VOX de retornar les competències educatives a Madrid. Finalment vàrem reclamar, un cop inaugurada la nova mesa, la revisió del reglament de meses.

dimecres, 16 de gener del 2019

Martí March ofereix un segon acord marc amb els peus de fang i plom a les alesCircular 127/2019

Avui dematí hem assistit a una reunió bilateral amb Personal Docent, on ens han mostrat les línies mestres del segon "acord marc" proposat pel conseller Martí March i ens han convidat a fer-hi aportacions.

Entre els apartats del resum que hem pogut veure hi ha, per exemple, la pujada dels sexennis i dels complements de tutor i equip directiu, l'actualització del fons social (que ja es va aprovar en mesa sectorial i Funció Pública té dins un calaix des de febrer de l'any passat), l'"estabilitat d'interins", la reducció a 18 hores a secundària (que ja sortia al primer acord marc i s'ha incomplit), baixada de ràtios (ídem), pla d'infraestructures, més dotació de PALIC, més ATEs, etc. Les mesures s'aplicarien, suposadament, a partir del 2020 i tenen la intenció de publicar-les al BOIB i acompanyar-les d'una memòria econòmica.

Totes aquestes promeses arriben just després de saber-se que els pressuposts estatals retallen un 11,4% la inversió a les Balears, i amb el precedent del pressupost educatiu del Govern balear per a 2019, que continua estancat en un 3,1% del PIB en lloc d'arribar al 5% promès pel PSOE al programa electoral, és a dir un 18,32% del total autonòmic quan el darrer any de l'anterior Pacte de progrés era el 22,42%, com ja vam denunciar després de la mesa de 14 de novembre on es va avançar aquest nou acord.

Hem recordat a Personal Docent que el primer acord marc el vam rebutjar en referèndum per insuficient i a més a més no s'ha complit, i hem insistit que aquest altre que ens presenten ara no té cap credibilitat si no hi ha la inversió corresponent. De moment, per tant, fum i més fum. Pel que fa a les aportacions que ens conviden a fer, com que nosaltres tenim un caramull els hem dit que ja els les passarem per escrit.

Durant la trobada hem pogut aclarir les qüestions següents:

Constitució de la nova mesa sectorial
Ens han informat que segons Treball ja es pot constituir la mesa sectorial a pesar de la impugnació de les eleccions. El tribunal d'arbitratge ha resolt la primera de les impugnacions i deixarà pendents la resta mentre no se sàpiga si els denunciants duen aquesta primera resolució als jutjats d'allò social, i si és així, amb quin resultat.

Grup de treball de recuperació de retallades
El grup de treball per a la recuperació de retallades, que ha comportat l'assignació de 2,5 alliberats extra a cada sindicat, diuen que es posarà en marxa després de la constitució de les tres juntes de personal. No cal dir que la recuperació de drets perduts anirà directament lligada a la inversió corresponent.

Continuarem informant.

dimarts, 15 de gener del 2019

Escoleta Can Nebot: NO a la privatització!En una seqüència de fets i temps només qualificable com a kafkiana, l'Escoleta Can Nebot, a Eivissa, enunciada la seva construcció al maig del 2000, començada la construcció al 2007 i acabada al 2010, inexplicablement no ha estat mai oberta al públic.

Ara, a la fi, el Govern de les I.B. en preveu l'obertura. El problema, ara, és que el govern ha iniciat els tràmits per a externalitzar la gestió del centre per tal que aquest comenci a funcionar al setembre d'enguany en mans privades. En cas que aquesta externalització o subcontracte, licitant-ne la gestió a una empresa privada, es dugui a terme, serà el primer cas en què una escoleta de titularitat governamental no depengui de la Conselleria d'Educació i, per tant, no sigui de gestió pública.

UOB Ensenyament se suma a les reivindicacions de l'Assemblea 0-3 i exigeix al Govern i a la Conselleria que la gestió de Can Nebot sigui directa i pública.

Vegeu les notícies de la premsa eivissenca publicades al respecte ahir i avui:
1 - Diario de Ibiza, sobre l'externalització.
2 - Diario de Ibiza, breu resum històric.
3 - Nou diari
4 - Diario de Ibiza

Continuarem informant.

Novetats del Fons Social

Avui matí ha tingut lloc la reunió mensual de la Comissió d'Acció social d'Educació, on s'ha informat de les següents qüestions:

Ajuts concedits. En total han estat:
 • 52 ajudes per als fills menors de 18 anys
 • 23 ajudes d'estudis al personal i fills (7 rebutjades per incomplir requisits)
 • 15 bestretes ordinàries
 • 5 bestretes extraordinàries
Ajuts universitats privades
 • S'ha rebut informe dels serveis jurídics sobre el concepte de matrícula en l'ajuda per estudis i sobre el requisit que s'hi hagi satisfet totalment l'import, del qual se'n deriva que es pot sol·licitar l'ajut quan s'hagi satisfet en concepte de matrícula una quantitat igual o superior a l'import total de l'ajut, independentment del fraccionament dels pagaments, per tant no importa haver fet l'ingrés de l'import total de la matrícula a l'hora de demanar l'ajuda.
Regularització d'expedients
 •  S'han iniciat procediments de reintegrament corresponents a ajuts cobrats indegudament per no concórrer, actualment, les circumstàncies que els motivaren.
 •  Es requerirà de l'entitat corresponent (IMAS) informació per saber si en l'actualitat tenen dret als ajuts per acolliment, els funcionaris que ho sol·licitaren i ho venen cobrant des del 2009.
Recordem que la revisió del decret està reclamada des de desembre de 2016, que la proposta d'actualització es va aprovar per unanimitat a la mesa sectorial del 13/02/18 i que Funció Pública continua donant la callada per resposta.

Recordau que està obert el termini per sol·licitar les ajudes per a estudis oficials, dels docents i dels seus fills majors de devuit anys i menors de vint-i-cinc, FINS AL 30 D'ABRIL.

Trobareu la informació necessària a Fons Social.

dilluns, 14 de gener del 2019

Primera escenificació del pacte STEI-ANPE a la Junta de Personal de MallorcaAvui dematí ha tingut lloc el plenari de constitució de la Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca, on hi ha la següent correlació de forces arran de les eleccions sindicals del passat 4 de desembre:
 • STEI: 16 representants
 • UOB: 7
 • ANPE: 6
 • Alternativa: 4
 • CCOO: 4
 • UGT: 2
El president i la secretària s'han elegit amb els vots a favor de STEI i ANPE, amb els següents resultats:

President: Cosme Orell (STEI):
 • SÍ: 21 (STEI + ANPE)
 • NO: cap
 • Abstencions: 15
Secretària:
 • Catalina Bibiloni (STEI): 21 vots (STEI + ANPE)
 • Cristina Salom (CCOO): 15 vots
 • Abstencions: cap.
Els sindicats que acordaren fer les eleccions i juntes de personal per illes (STEI, ANPE, CCOO i UGT) encara no saben com es coordinaran els tres organismes a l'hora d'acordar iniciatives o mocions conjuntes, segons han contestat quan se'ls ha interrogat al respecte. Ara s'hauran de redactar els reglaments i crear una web diferent per a cada junta.

Tràmit per apuntar-se a borsa 19-20, tota la informació


Avui dematí la D.G. de Personal Docent ha oferit als sindicats una demostració de com serà el tràmit telemàtic que demà s'obrirà per apuntar-se a la borsa d'interins per poder treballar al curs 19-20.

Trobareu l'accés al tràmit a la web de la DG de Personal Docent , des del 15 al 29 de gener.

Vos explicam amb detall i pas a pas el que trobareu a cada pantalla:

PANTALLA 1

 • És la pantalla per accedir al tràmit, cosa que podreu fer usant usuari i contrasenya, el programa Cl@ve o de manera anònima si no disposau de cap dels dos sistemes anteriors.
PANTALLA 2
 •  És la de les dades personals de l'interí. Si ja heu estat a borses altres anys, bastarà que les confirmeu o modifiqueu les que vulgueu; si no heu estat mai a borses, haureu d'emplenar els diferents camps.
PANTALLA 3
 •  Hi heu de seleccionar les illes, el tipus de jornada (mitja o completa), les itineràncies o els centres d'especial dificultat que estigueu disposats a cobrir.
 • Després, a partir de l'agost, i amb efecte trimestral, podreu ampliar les opcions d'illes i jornades.
PANTALLA 4 
 • Hi trobareu el resum de tots els cursos de formació permanent que teniu reconeguts.
 • Si qualque curs no hi apareix, tant si ja l'havíeu entregat abans com sinó, a la mateixa pantalla hi trobareu un enllaç sobre la paraula "INSTÀNCIA" que us permetrà, clicant-hi a sobre, descarregar-vos el PDF que heu d'emplenar i entregar a registre dirigint-lo a la D.G. de formació Professional i Formació Permanent abans del 29/1/19
PANTALLA 5
 •  Hi trobareu el resum de totes les vostres titulacions de les quals té constància la D.G. de Personal Docent.
 • Es dona la possibilitat d'afegir noves titulacions indicant-ne també la nota d'expedient acadèmic o el premi extraordinari corresponents.
 • En cas que afegiu noves titulacions, al resum final del tràmit se us indicarà que teniu documentació justificativa pendent d'entregar presencialment a registre.
PANTALLA 6
 •  Us hi apareixeran totes les funcions a què podeu accedir, situades a la columna de l'esquerre i haureu de seleccionar aquelles que voleu impartir i traslladar-les a la columna de la dreta.
 • També hi haurà la possibilitat d'afegir noves funcions, que quedaran pendents de validar per part de la Conselleria i de la presentació de la corresponent documentació justificativa si així se us indica.
PANTALLA 7
 • Aquí hi trobareu un resum en què se us hi indicarà les equivalències o capacitacions de català de què disposau, els perfils acreditats i si heu estat tutoritzats o no fins al curs 17-18.
 • Als tutoritzats durant el curs 18-19 els apareixerà que no hi estan i hauran d'esperar a la llista de tutoritzats que es publicarà juntament amb la llista provisional d'admesos a la borsa del curs 19-20.
PANTALLA 8
 • Se us hi presenta el resum de la vostra experiència docent prèvia.
 • Si no hi estau d'acord, se us donarà l'opció d'indicar-ho i després se ús recordarà que heu d'entregar presencialment la documentació justificativa de l'experiència que deis que no us hi apareix.
 • Recordau que per afegir experiència a la concertada o a la privada, heu d'usar el model de l'Annex 6 de la convocatòria de borsa, que trobareu AQUÍ.
 PANTALLA 9
 • Es refereix a la Certificació del Registre de Delictes Sexuals.
 • Heu d'autoritzar doblement la Conselleria per a que consulti el registre i les vostres dades del DNI
 • Si no autoritzau ni entregau la Certificació quedareu exclosos de les borses, tot i que ho podreu esmenar en el període de reclamacions posterior a la publicació de les llistes provisionals
PANTALLA 10
 •  Fa referència a la protecció de dades i n'haureu d'acceptar els termes.
PANTALLA 11
 • Resum final de la vostra sol·licitud, que podreu obrir i guardar en PDF.
PANTALLA 12
 • La darrera pantalla, en què heu de tenir confirmat que heu enviat la sol·licitud.

Recomanació alta Cl@veEs recomana a tot el professorat, tant funcionaris interins com funcionaris de carrera, anar-se donant d’alta al sistema Cl@ve (Identitat Electrònica per a les Administracions) ja que segons ens han informat avui a la Conselleria d’Educació els tràmits telemàtics de l’Administració de la CAIB no es podran continuar fent accedint amb l’usuari i contrasenya habitual a partir d’una data concreta que encara desconeixem.
 • Què és i per a què serveix aquest sistema? 
  Cl@ve és un sistema per a identificar-se electrònicament en les relacions amb les Administracions Públiques. Està orientat a unificar i simplificar l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. El seu objectiu principal és que el ciutadà pugui identificar-se amb l’Administració mitjançant claus concertades, sense haver de recordar distintes claus d’accés als diferents serveis. És un sistema que permet signar des de l’ordinador, el mòbil, la tauleta tàctil, etc. Amb Cl@ve no només podràs fer tràmits telemàtics de la Conselleria d’Educació, com el d’apuntar-te a la borsa anual d’interins o participar en el concurs de trasllats sinó que també està pensat per demanar cita mèdica, presentar la teva declaració d’impostos, etc.
 • Com sol·licitar la Cl@ve? 
  Se’ns ha informat que es pot obtenir accés presentant-se a qualsevol registre del Govern, no dels Ajuntaments, com pugui ser per exemple el registre de la Conselleria d’Educació.
 • Més informació a: http://clave.gob.es/clave_Home/ca/clave.html

CONVOCATÒRIA D'INTERINS 2019-2020: CORRECCIÓ D'ERRADES    1) Es pot presentar nova documentació dins el tràmit telemàtic fins al 29 de gener de 2019 (no fins el 22 de gener).

    2) Patronatge i Confecció: S'ha d'acreditar experiència professional a la família professional de tèxtil, confecció i pell (no d’imatge personal).

    3) Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: s'hi afegeix la titulació de Graduat en ciències ambientals.

    4) Procediments sanitaris i assistencials: s'hi afegeix la titulació de Llicenciat en ciències ambientals.

    http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10927/617566/correccio-d-errades-advertides-a-la-resolucio-de-l

divendres, 11 de gener del 2019

Plenari del CEIB, informació sobre els temes tractats
Al ple del CEIB realitzat ahir dematí, 10/1/19, es tractaren els següents punts:
Al torna obert de paraula, demanàrem que el CEIB emeti un comunicat de rebuig a les intencions del PP i VOX de retornar a Madrid les competències en Educació. La proposta fou acceptada per unanimitat.

dijous, 10 de gener del 2019

UOB reclama al Consell Escolar que rebutgi la intenció de PP i Vox de retornar a Madrid les competències educatives
Circular 126/2019 (1)

COMUNICAT DE PREMSA

La representant d'UOB al Consell Escolar de les Illes Balears ha proposat durant el plenari d'avui dematí que aquest organisme rebutgi les intencions del PP, anunciades per boca del seu president, Pablo Casado, i de Vox, tal com consta al seu programa electoral, d'eliminar les competències autonòmiques d'Educació i traslladar-les a Madrid com en temps d'en Franco.

La presidència del CEIB ha expressat la seva conformitat i la proposta es traslladarà a la permanent per dur-la a votació al proper plenari.

Recordam que el gener de 2018 es van complir 20 anys de la transferència de les competències educatives a les Balears i que des d'UOB reclamam plenes competències en Educació.

Torna l'opacitat de la Conselleria amb les ràtiosCircular 126/2019 (2)

Com ja vam informar, el passat 25 de setembre vam demanar a Planificació les ràtios d’infantil, primària i secundària per centre i nivell del curs 2018-2019. Més de tres mesos després encara no tenim resposta.

Hem presentat un segon escrit insistint amb la pregunta i demanant a Planificació que no ens faci esperar 10 mesos com la darrera vegada (vam fer la petició el 26 d'abril de 2017 i no ens va arribar fins al passat 23 de febrer), ni ens obligui a recórrer un altre pic a la Direcció General de Transparència, la Comissió de resolució de reclamacions de la Conselleria de Presidència, etc., etc.

No cal dir que si en un temps raonable continuen sense aportar les dades, tornarem a acudir a Transparència.

dimecres, 9 de gener del 2019

INTERINS: Cobrament estiu 2018Segons ens indiquen de Personal Docent, revisaran cadascuna de les sol·licituds d'extensió de contracte a 31 d'agost de 2018 presentades i notificaran la resolució individualment. El tràmit pot durar mesos a causa de la quantitat de sol·licituds presentades.

Recordau que per cobrar els mesos de juliol i agost a tots els efectes heu d'haver fet cinc mesos i mig de feina i tenir contracte en vigor a 1 de juny, i que vos podem facilitar un model de reclamació si ens escriviu a ensenyament@uob.cat

dilluns, 7 de gener del 2019

NOTA DE CONDOL PER LA MORT DE JAUME MARCH

 
(Foto UH)

Unió Obrera Balear lamenta la mort de Jaume March, cap del Departament de Planificació de la Conselleria d'Educació i company de lluita contra el TIL del PP, motiu pel qual va patir les represàlies del Govern de José Ramón Bauzá.

Feim arribar el nostre condol a familiars i amics.

Descansi en pau.