Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 25 de juliol del 2018

OPOSICIONS Aspirants seleccionats: preguntes freqüents


- Quan es trien les places?
Segons nota de la Conselleria:
 • "AVÍS IMPORTANT: El termini perquè els opositors puguin triar places és del dia 27 de juliol a les 10:00h a.m. fins al 30 de juliol a les 12:00h a.m. (segons hora local oficial de les Illes Balears)"

- Hi ha un model per a la instància amb la qual es presenta la documentació?
No, segons ens informa Provisió educativa és un model d'instància estàndard on dius que presentes la documentació. Podeu descarregar AQUÍ un model d'instància per al procediment d'ingrés (torn lliure).

ATENCIÓ: Els aspirants que no han prestat serveis com a funcionari interí docent en les Illes Balears o bé aquells que vulguin modificar les dades que consten en la Direcció General de Personal Docent, han d’emplenar els annexos que corresponguin segons el cas (dades personals, dades bancàries i IRPF).

- On es demana el certificat mèdic i quina data ha de dur?
Es pot demanar a qualsevol centre mèdic on n'expedeixen, per exemple per al permís de conduir. El certificat ha de fer constar exactament els termes indicats a l'apartat 9.2.1.d:
 • "Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i l’especialitat per als quals ha estat seleccionat." 
Segons comunica la Conselleria:
 • "Pot fer aquest certificat qualsevol metge sempre i quan consti el text que diu el Boib. La data ha de ser posterior o pròxima a la data del Boib".
  El fet, emperò, és que hi ha metges de capçalera que es neguen a fer el certificat. Si ho voleu provar, els impresos de certificat es poden aconseguir als estancs i el col·legi de metges.

  - Quan s'han de presentar els documents?
  En un termini de 10 dies després de la publicació al BOIB de la resolució amb la llista d'aspirants que han superat el procés selectiu:
  • Novena. Presentació de documents dels aspirants que han superat els processos selectius
  • 9.1. Termini
  • En el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació al BOIB de la Resolució de la directora general de Personal Docent que aprova la llista d’aspirants que han superat el procés selectiu a què fa referència la base 8.4.5 d’aquesta convocatòria, aquests hauran de presentar a la Direcció General de Personal Docent, o per qualsevol dels mitjans que assenyala l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, els documents que determina la base següent.

  - S'ha de presentar algun document acreditatiu de l'exempció del títol de formació pedagògica i didàctica per al cos de mestres (apartat 9.2.1.c)?
  • Segons ens respon Provisió, per al cos de mestres no s'ha de presentar res per a aquest apartat.

  - Com es presenta el certificat de delictes sexuals?
  Si dins el procés d'autobarem no s'ha autoritzat la Conselleria a obtenir-lo s'ha de demanar als jutjats i presentar-lo.

  ENS PODEU FER ARRIBAR ELS VOSTRES DUBTES A: ensenyament@uob.cat

  o al telèfon 971 271823, de dilluns a divendres de 10 a 13 h (juliol).

  dilluns, 23 de juliol del 2018

  Fons social: continua la presa de pèl!  A la mesa general del passat 12 de juliol no es va tractar l'actualització del decret de fons social del personal docent, en contra del compromís verbal comunicat el 22 de juny a Personal Docent pel director general de Funció Pública, Pedro J. Jiménez Ramírez (a la foto devora la consellera d'Hisenda, Catalina Cladera).

  Com ens temíem, l'anunci de dur la proposta de modificació a la mesa general, en lloc de treure un esborrany de nou decret juntament amb Educació com estava previst, no ha estat més que una nova maniobra dilatòria per evitar l'equiparació dels drets dels docents amb el personal de sanitat i serveis generals.

  Per curar-nos en salut, quan Personal docent anuncià en mesa sectorial la convocatòria de la mesa mesa general, el 10 de juliol, vam registrar una petició perquè s'incorporàs a l'ordre del dia el fons social docent. Per tant Funció Pública no pot al·legar "oblit".

  Crida l'atenció el silenci dels sindicats UGT, CCOO, i STEI, amb representats del sector docent a la mesa tal com es pot veure a la foto. Podeu estar segurs que si UOB tingués presència en aquest organisme les coses haurien anat d'una altra manera!

  Recordam AQUÍ tot el que ens perdem per culpa de la inacció de l'administració i l'aquiescència dels sindicats UGT, CCOO i STEI, juntament amb CSI-F, SIMEBAL i FSES.

   UH, 15 de maig de 2018

  divendres, 13 de juliol del 2018

  OPOSICIONS: MODEL DE RECURS D'ALÇADA


  Podeu descarregar AQUÍ un model de recurs d'alçada que podeu presentar al registre, dirigit a Personal Docent en el termini d'un mes després de la publicació de les llistes definitives, si no considerau correcta la resposta que heu rebut a la reclamació per la qualificació de les proves.  dijous, 12 de juliol del 2018

  Estiu interins: no ens conformam amb una indemnització


  UOB Ensenyament fou l'únic sindicat que a la Mesa Sectorial d'Ensenyament de dimarts 10/7/18 votà en contra del fals cobrament de l'estiu per part del interins i ho férem així per les següents raons:
  • Tot i haver treballat 5,5 mesos, no es percebran les nòmines de juliol i agost.
  • Els interins afectats deixaran de cotitzar dos mesos a la Seguretat Social amb els conseqüents perjudicis sobre la prestació de l'atur i la jubilació.
  • Sense saber si seran adjudicats a l'agost o a principis de setembre amb una nova plaça, es veuran obligats a demanar l'atur dins el mes de juliol i per tant, gastar una part de la possible prestació sense importar-hi.
  • Tampoc puntuaran per antiguitat laboral deixant de sumar 1,084 punts al barem de les borses d'interins i 60 dies per al còmput de triennis i sexennis.
  • Tot això suposa un nou incompliment de l'Acord Marc (que els docents ja rebutjaren en referèndum per minso i insuficient), segons el qual la Conselleria fa trenta-tres mesos que es comprometé a pagar aquests dos mesos complets als interins que haguessin acumulat els 5,5, mesos.
  • La Conselleria deixà en mans del Govern la negociació d'aquest punt, no participà de la redacció de la Llei 6/2018 i, per tant, no es dugué a la Mesa Sectorial d'Ensenyament la negociació de la indemnització aprovada aquest dimarts.
  • Aquest pagat queda així de manera indefinida i no se sap a quin any es podrà recuperar el dret adquirit al 1994 de cobrar íntegrament els mesos de juliol i agost.

  Com queda doncs la situació?
  •  La Conselleria pagarà una indemnització equivalent a un poc menys d'un mes de sou als interins que hagin treballat 5,5 mesos (165 dies) continus o discontinus, que hagin estat nomenats per cobrir substitucions durant el curs 17-18 i que hagin estat cessats per finalització de contracte o per incorporació del titular de la plaça. Aquesta indemnització es pagarà a finals de juliol.
  • A tal efecte, la Conselleria ha redactat unes instruccions que no es publicaran a la seva web ni al BOIB i l'esborrany de les quals podeu consultar AQUÍ.

  Conclusió: el pes de les retallades continua esclafant l'escola i els docents de l'educació pública i la lluita és tan necessària com en el temps en què el Govern actual prengué possessió gràcies a la mobilització verda de l'Assemblea de Docents, a la Taula reivindicativa de la qual ja figurava aquest punt al 2013.

  UOB denuncia indefensió dels aspirants a les oposicions docents  COMUNICAT DE PREMSA

  Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denuncia que la Conselleria no ha solucionat els vicis i errors de les oposicions de l'any passat i es tornen a donar casos d'indefensió a les reclamacions per la qualificació de les proves.

  Segons la convocatòria els tribunals han de contestar les reclamacions per escrit, però sovint les respostes són vagues o genèriques. Si el tribunal ha adjudicat una nota numèrica amb uns criteris objectius, hauria de poder explicar a l'aspirant com els ha aplicat a la seva prova. Per altra banda els opositors haurien de tenir dret a una revisió presencial, com fan alguns tribunals per iniciativa pròpia, per dotar el procés de transparència i esvair les sospites de mala praxi. Aquest és el tractament que els docents donam als alumnes que s'examinen i en el cas d'unes oposicions no hauria de ser diferent.

  La indefensió és evident en casos com el de Pedagogia terapèutica a Mallorca, on de 190 opositors per a 30 places només 32 han superat les proves. S'hi han presentat més de 50 reclamacions i totes s'han desestimat, amb explicacions imprecises que qüestionen l'instrument d'avaluació.

  L'experiència de 2017 ens va dur a demanar la publicació prèvia dels criteris d'avaluació i puntuacions per apartats mitjançant rúbriques, i pel que veim es pot deduir que la Conselleria no ho ha transmès als tribunals. Les instruccions als tribunals tampoc no s'han fet públiques, en contra del que vam demanar des d'UOB.

  Per altra banda enguany la Conselleria ha decidit eliminar les reclamacions després de la primera prova, també en contra del nostre parer, una mesura per guanyar temps que obliga a esperar que acabi la segona prova. Si l'objectiu principal és acabar aviat difícilment un tribunal aprovarà una reclamació a la primera prova, que donaria dret a examinar-se de la segona fora del calendari previst. De fet a hores d'ara no ens consta cap reclamació que hagi prosperat.

  Recordam per acabar que rebutjam aquest model d'oposicions imposat des de Madrid i apostam per un procés selectiu que prioritzi l'aptitud didàctica i pedagògica.

  Palma, 12 de juliol de 2018

  dimarts, 10 de juliol del 2018

  OPOSICIONS: MODEL DE RECLAMACIÓ


  Aquí teniu un model que vos pot servir per reclamar a les qualificacions de les proves selectives. Si el descarregau el podreu adaptar al vostre cas particular, contactau amb nosaltres per a qualsevol dubte.

  Recordau que hi ha un termini de 24 hores per reclamar des de la publicació de les llistes provisionals, tant pel que fa a la primera com a la segona prova.

  La reclamació s'ha de presentar al tribunal i vos heu de quedar una còpia signada per un dels seus membres i amb la paraula "Rebut".

  dilluns, 2 de juliol del 2018

  Convocatòria d'adjudicacions per al curs 18-19


  La convocatòria d'adjudicacions per al curs 18-19 es publicà al BOIB de dissabte passat 30/6/18.
  En aquesta convocatòria s'hi regulen tant les adjudicacions de l'estiu a funcionaris de carrera, a funcionaris en pràctiques i a interins, com les adjudicacions de substitucions a interins al llarg de tot el curs escolar entre setembre i juny.

  Els principals aspectes a tenir en compte quant a les adjudicacions de destinacions provisionals, és a dir, les adjudicacions que es faran a l'estiu, són:

  TERMINI DE SOL·LICITUD DE PLACES
  • Del 5 al 6 de juliol, ambdós inclosos: funcionaris de carrera amb lloc de feina suprimit, desplaçats per manca d'horari o trasllat, en expectativa i en reingrés.
  • Del 27 al 30 de juliol, ambdós inclosos: funcionaris docents en pràctiques.
  • Del 31 de juliol al 6 d'agost, ambdós inclosos: funcionaris interins.
  • Es podrà accedir al tràmit des de la web de Personal Docent.

  LLISTES PROVISIONALS I DEFINITIVES D'ADJUDICACIONS
  • Després de l'adjudicació de cada col·lectiu indicat a l'apartat anterior, s'obrirà un termini de reclamació de 24 hores abans de la publicació de les llistes definitives de cada grup.

  CONSEQÜÈNCIES DE NO REALITZAR EL TRÀMIT
  • Tant els funcionaris de carrera indicats, com els de pràctiques com els interins, estan obligats a realitzar el tràmit de selecció de places.
  • Als funcionaris de carrera que no seleccionin places suficients, se'ls adjudicarà d'ofici.
  • Els funcionaris en pràctiques han de sol·licitar totes les places a què poden optar, a jornada completa, de l'especialitat i illa per les quals han aprovat les oposicions; en cas de no fer-ho, se'ls adjudicarà d'ofici.
  • Els interins que no realitzin el tràmit, quedaran com a no disponibles per a tot al primer trimestre i podran optar a substitucions a partir del gener del 2019 sempre que realitzin amb antelació suficient el tràmit per a situar-se com a disponibles. A més, els que no realitzin el tràmit o no hi seleccionin com a mínim una plaça, no tendran dret a demanar l'atur.

  ORDRE D'ADJUDICACIÓ DE PLACES
  Les places s'adjudicaran seguint el següent ordre:
  1. Comissions de servei en camps d'aprenentatge, en serveis educatius especialitzats i a l'IEDIB.
  2. Comissions de servei per formar part d'equips directius.
  3. Titulars de lloc de feina suprimit.
  4. Desplaçats per manca d'horari oper trasllat.
  5. Funcionaris en expectativa de destinació definitiva.
  6. Funcionaris de carrera que han sol·licitat el reingrés.
  7. Comissions de servei a places caracteritzades amb perfil educatiu.
  8. Comissions de servei per raons de servei.
  9. Comissions de servei per motius personals.
  10. Comissions de servei a funcionaris amb destinació definitiva a una altra CCAA
  11. Funcionaris en pràctiques.
  12. Interins.
  Pel que fa als interins, a més de l'ordre en què aquests figuren a les borses, s'ha de tenir en compte que les adjudicacions es fan per cossos, un rere l'altre; així, les places s'adjudicaran seguint el següent ordre de cossos:
  1. Mestres.
  2. Secundària.
  3. Professors tècnics d'FP.
  4. Escoles oficials d'idiomes, professors de música i arts escèniques, professors d'arts plàstiques i disseny i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.

  Indemnització estiu interins


  La Conselleria ha publicat la següent nota a la web de la Direcció General de Personal Docent:

  "La indemnització prevista a la Llei 6/2018 de 22 de juny (BOIB núm. 78, de 26 de juny de 2018)  pels funcionaris interins que hagin estat nomenats per substituir personal funcionari docent amb reserva de llocs de feina o en situació de llicència, o per substituir la reducció de jornada del personal funcionari docent, i que acumulin cinc mesos i mig de serveis prestats com a funcionari docent interí en un mateix curs escolar es pagarà d’ofici el mes de juliol."

  A part d'això, la darrera resposta de la Conselleria a la nostra pregunta de quin serà el procediment a seguir i si hi quedaran inclosos tots els supòsits diferents de dates, tipus d'adjudicacions (vacants, substitucions), etc en què es poden haver trobat els interins que en unes condicions o altres hagin aconseguit acumular els 5,5, mesos treballats, és que estan preparant un esborrany sobre el tema que es durà a Mesa sectorial probablement aquesta setmana.

  Així doncs, tot d'una que ens arribi aquest esborrany o qualsevol altra novetat, us continuarem informant.

  Us pot interessar recordar la darrera nota que publicàrem sobre el cobrament de l'estiu per part dels interins.