Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 31 de març del 2017

Plenari del Consell Escolar de Mallorca

Foto: Plenari de 28 de setembre del CEM
Ahir va tenir lloc el plenari del Consell Escolar de Mallorca (CEM) amb aquest ordre del dia.

Entre altres coses es recordà l'incompliment de la Conselleria de remetre amb temps suficient el mapa escolar perquè el CEM el pogués informar, tal com és preceptiu. Des de la Conselleria han proposat la creació d'una comissió paritària Direcció General de Planificació - CEM per evitar que torni a passar.

Se sotmeté a votació quina haurà de ser la postura del president del CEM a la votació del Pacte per les Illes que es durà a terme al plenari del Consell Escolar de les Illes Balears, amb els següents resultats:

Vots a favor del SÍ: 22
Vots a favor del NO: 6 (STEI i representant del CIM per Podemos)
Vots en blanc: 1 (UOB).

Des d'UOB vam demanar l'adquisició del domini .cat per a la web del CEM. Es va aprovar per assentiment.

Reclamam el cicle de grau superior d'Ebenisteria a Eivissa


COMUNICAT DE PREMSA

Des d'UOB Ensenyament ens sumam a les reivindicacions dels docents de l'Escola d'Art d'Eivissa i hem registrat una reclamació a la Conselleria perquè el proper curs 2017-2018 s'hi autoritzi la creació del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Ebenisteria.

Consideram que les respostes que fins ara ha donat la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres per oposar-se aquests estudis no són consistents, atès que a Eivissa sempre hi ha hagut matrícula d'alumnat suficient per impartir aquests estudis i la manca de desplegament autonòmic del currículum no ha estat obstacle per a d'altres cicles.

Pel que fa a la recomanació de la Direcció General de sol·licitar, a canvi, un altre cicle de grau mitjà de la família professional d'Ebenisteria, l'únic cicle que hi ha, “Reproduccions Artístiques en Fusta”, tampoc no té desenvolupat el currículum autonòmic i són testimonials, per no dir inexistents, les empreses on els alumnes puguin fer les pràctiques en empresa.

Els estudis d'Ebenisteria s'imparteixen a l'Escola d'Art d'Eivissa des dels anys 40 del segle XX, estan plenament consolidats i integrats a l'illa, participen en el programa Erasmus des del curs 2008-09 i el centre rep alumnes estrangers que realitzen pràctiques formatives de l'especialitat en diferents tallers i empreses.

Palma, 31 de març de 2017

INTERINS, IMPORTANT!
 • El darrer tràmit de substitucions del 2n trimestre tindrà lloc entre els dies 31 de març i 3 d’abril.
 • Els interins NO DISPONIBLES que vulgueu estar DISPONIBLES el 3r trimestre teniu fins el dia 3 d’abril per canviar el vostre estat mitjançant el tràmit telemàtic corresponent. 
 • Per raons d’actualització de l’estat de disponibilitat dels funcionaris interins, el tràmit de canvi de disponibilitat romandrà desactivat des del dia 4 d’abril fins el dia 12 d’abril, ambdós inclosos. 
 • El primer tràmit de substitucions del 3r trimestre tindrà lloc entre els dies 19 i 21 d’abril. Hi podran participar tots els aspirants disponibles -tant aquells que ja ho eren com aquells que ho varen sol·licitar abans del dia 4 d’abril-.


Enllaç al PORTAL DEL DOCENT INTERÍ:
https://apps.caib.es/sadperdoc5front/interins/

dijous, 30 de març del 2017

Continua la ignomínia de les exempcions de català. Informe mesa sectorial


El passat dilluns 27 de març va tenir lloc la mesa sectorial on es va tractar l'esborrany d'Ordre que estableix tres disposicions sobre el català:
 • els requisits de titulacions d’ensenyament de i en català i la formació per obtenir-les.
 • les condicions de l’exempció de català.
 • les funcions i composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana.

EXEMPCIONS DE CATALÀ

L'exempció del català per a determinats alumnes, una mesura ratificada per la LOE (PSOE) i la LOMCE (PP) que atempta contra la dignitat de la nostra llengua, i que no s'aplica a la llengua espanyola, per exemple, ens va dur a no donar la nostra conformitat a l'esborrany.

Tot i així, en previsió que no s'acceptàs la nostra petició d'eliminar les exempcions, vam presentar tres esmenes que foren acceptades:

1. Article 8, allà on diu:
 • 2. En el cas d’haver de repetir un curs pel qual anteriorment s’havia estat exempt de l’avaluació de la llengua i literatura catalanes, l’exempció s’ha de sol·licitar si l’alumne s’ha de tornar a matricular d’aquesta matèria.
Vam demanar que se substituís "l'exempció s'ha de sol·licitar" per "es podrà sol·licitar".

2. Article 12, allà on diu:
 • 4. En el cas dels alumnes als quals fa referència l’article 8 b) d’aquesta Ordre i mentre subsisteixi la discapacitat acreditada, l’exempció s’ha de renovar a l’inici de cada etapa educativa.
Vam demanar que se substituís "s’ha de renovar a l’inici de cada etapa educativa" per "a l'inici de cada cicle i etapa educativa".

3. Article 13, allà on diu:
 • 5. L’exempció de l’avaluació de la llengua i literatura catalanes no eximeix de l’assistència a les classes en el període d’escolarització obligatòria. En qualsevol cas s’ha de fomentar l’assistència a les classes de l’alumnat al qual s’hagi atorgat l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes.
Vam demanar la modificació de la primera frase amb l'afegit següent: "L’exempció de l’avaluació de la llengua i literatura catalanes no eximeix de l’assistència obligatòria a les classes en el període d’escolarització obligatòria."

Per altra banda l'exempció passa de tres a dos anys i s'elimina per als centres estrangers establerts a les Illes.TITULACIONS

 • La novetat és que la competència per expedir titulacions de capacitació de català per als docents, i el catàleg d'equivalències, torna a la Conselleria d'Educació.
 • Direcció General de Política Lingüística (Conselleria de Cultura) conserva la competència de les certificacions de coneixement del català (nivells B, C, etc.), a través de ILLENC (abans IEB), de la Conselleria de Cultura, que també s'encarrega de les proves (heu de clicar-hi la pestanya CATALÀ, que vos durà al Portal de Llengua Catalana).
 • La capacitat formativa també retorna a la UIB, que l'organitzarà conjuntament amb la Direcció General de Formació del Professorat. 
 • Els mestres que fan 1r i 2n d'ESO, AL, PT i FPB, que fins ara havien de tenir les dues capacitacions (CCIP i CCS) a partir d'ara en tindran prou amb el CCIP, que també servirà per a educació infantil.
 • La transitòria de dos anys per als mestres de 0-3 anys per obtenir el CCI es perllonga 5 anys més (afecta un col·lectiu molt reduït de docents propers a la jubilació).
 • Els tres mòduls del CCI són de 15 hores cadascun i es cursen tots.
 • Els certificats de coneixement de català de l'EOI es poden presentar directament al Portal del Personal.
 • Els cursos d'actualització de català quedaran regulats al Pla Quadriennal de Formació. Es pretén que en quatre anys tothom hagi pogut fer l'actualització gramatical.
 • El màster en pedagogia habilita per al CCS si s'han fet els mòduls corresponents del seminari de capacitació de català, i en tot cas necessiten el C1.


COMISSIÓ TÈCNICA
 • Les competències en homologació de certificats de coneixement de català passen a ILLENC.
 • Les equivalències de titulacions de capacitació obtingudes a altres comunitats autònomes les tramitaran DINAMICAT i la comissió d'assessorament del Servei de Formació del Professorat.
 • Segons van dir a la mesa, es preveu que el País Valencià recuperi el certificat de capacitació seguint el model organitzatiu de les Balears i hi hagi reciprocitat.

CATALÀ ALS CENTRES

El Servei de Formació del Professorat va anunciar un programa de dinamització del català als centres per al curs 17-18, que es durà a terme mitjançant reunions amb els coordinadors de les comissions de normalització lingüística a totes les illes.

L'informe de diagnòstic del català als centres que havia de fer Inspecció està acabat i passat Pasqua hi haurà una reunió de Formació del Professorat amb Inspecció. Segons van dir el document té els següents apartats:
 • Estudi dels projectes lingüístics dels centres i la seva aplicació real. Verificació del compliment del Decret de mínims i del Decret de llengües estrangeres.
 • Verificació d'aportació de titulacions necessàries per impartir català i en català a centres concertats.
 • Centres sense comissió de normalització lingüística.
A preguntes nostres, els representants de l'Administració van dir que l'informe d'Inspecció sobre matèries impartides en català serà un estudi real i no un simple buidatge del Gestib.

Ja no queda cap docent en actiu dels funcionaris de carrera que no van fer el reciclatge de català d'ençà del decret de mínims de 1997.

Xerrada d'orientació sobre oposicions

Dimarts, 11 d'abril a les 17,30 h, al CEP de Palma (C/ G. Marañon, s/n)

Intervindran:

M. Isabel Ponsetí
Professora d'Educació Física, preparadora d'oposicions, especialista en llenguatge no verbal i en tècniques de parlar en públic.

Joan Giménez
Professor de Música i preparador d'oposicions.

Activitat gratuïta. Vos hi esperam!


Causes d'exclusió dels tribunals d'oposicions

La conselleria ha informat del que es consideraran causes d'exclusió dels docents que siguin designats per formar part dels tribunals d'oposicions.

Així, s'exclourà de formar part dels tribunals el professorat que:
 •  actualment no presta serveis efectius a cap centre docent
 • actualment es troba en situació de baixa maternal o tengui un fill menor de 18 mesos a data de 23/6/17
 • es troba de baixa per malaltia i a data de 15/5/17 dugui més de tres mesos de baixa continuada
 • durant el curs 2016-17 es troba en situació d'alliberat sindical
 • durant el curs 2016-17 es troba en situació administrativa de serveis especials o excedència especial
 • durant el curs 2016-17 es troba en situació de comissió de serveis a l'estranger
 • a 15/5/17 es trobi proposat per jubilació per incapacitat
 • a 15/5/17 hagi sol·licitat i tengui acceptada la jubilació amb efectes d'1/9/17
 • durant el curs 2016-17 es troba en situació administrativa d'excedència per guarda legal d'un fill menor de 3 anys o d'una persona major
 • ocupi un càrrec de director, cap d'estudis o secretari durant el curs 2016-17, excepte que sigui necessari recórrer a les persones que ocupen aquests càrrec per poder conformar els tribunals
 • en el 3r trimestre tengui reducció d'un terç o de mitja jornada
 • es trobi en situació d'abstenció, és a dir, que segons l'article 23 de la Llei 40/2015 pugui:
 1. tenir interès personal en l'afer de què es tracti o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat
 2. tenir un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable i el parentesc de consanguinitat dins del 4t grau o d'afinitat dins del 2n amb qualsevol dels interessats
 3. tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat anterior
 4. tenir relació de servei amb la persona interessada o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc

Per a llegir directament el full amb aquestes causes entregat per la Conselleria, clicau AQUÍ.

Per altra part, els membres dels tribunals seran designats per sorteig entre els funcionaris de carrera del cossos corresponents i l'especialitat reconeguda, en servei actiu en centre docents o serveis educatius de l'illa on hagi d'actuar el tribunal.
Es preveu que el sorteig de la lletra per elegir tribunals es realitzi el dia 5/4/17 a les 10.00 a la Direcció General de Personal Docent.
A més, es nomenarà també un suplent per a cada membre de tribunal designat.

Per a més informació sobre la formació, funcions i qualsevol altre aspecte relatiu als tribunals, vegeu la base 5a de l'Annex 1 de la convocatòria d'oposicions, la qual podeu trobar al següent enllaç on la Conselleria hi penja tot el relatiu a la convocatòria.

dimecres, 29 de març del 2017

Comissions de serveis a Camps d'Aprenentatge: esborrany de la convocatòria per al curs 2017-18

A la MSE del 27/3/17 es revisà l'esborrany del que serà la convocatòria per a cobrir en comissió de serveis places de docents en camps d'aprenentatge.
Podeu consultar aquest esborrany clicant AQUÍ.

La novetat d'aquesta convocatòria rau en el fet que, fins ara, les places de docents a camps d'aprenentatge es digitaven, és a dir, que no s'ocupaven per concurs de trasllats, ni per comissions d'interins ni per adjudicacions d'interins tot i no comptar amb cap titular de plantilla orgànica.

Així, segons el Director General d'Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, entre el 2017 i el 2018 quedarien adjudicades totes les places respectant la intenció d'assegurar les activitats programades i millorant la continuïtat de cada camp.

Actualment existeixen set camps d'aprenentatge en la majoria dels quals hi ha dos docents; d'aquestes places, doncs, enguany se'n convocarien sis als següents camps:
 • Es Palmer, a Campos
 • Orient / Binifaldó, a Bunyola
 • Son Ferriol, a Palma
 • Far de Cavalleria, a Es Mercadal
 • Sa Cala, a Sant Joan de Labritja
 • Formentera, a Sant Francesc
De tots ells i del d'Es Pinaret (l'únic camp del que no es traurà cap plaça) en podeu veure més informació a la web sobre els Camps d'Aprenentatge de la D.G. d'Innovació.

Per participar en aquest concurs de mèrits serà requisit dur un mínim de cinc anys com a funcionari de carrera i el mateix temps d'experiència docent directa a més de tenir destinació definitiva, a més de la certificació negativa del Registre de Delictes Sexuals.

Per a poder optar a una plaça, serà necessari també presentar un projecte de treball sobre l'organització i gestió del camp al qual s'opti. En total, cada aspirant podrà sol·licitar un màxim de dues places.

El termini de presentació de sol·licituds durarà quinze dies naturals a partir de l'endemà que es publiqui la convocatòria al Boib, fet que es preveu en els propers dies. No s'habilitarà cap tràmit telemàtic i totes les sol·licituds s'hauran de presentar a mà.

El procediment del concurs constarà de dues fases,
 • Valoració de mèrits
 • Projecte i entrevista
ambdues avaluades per una Comissió de valoració.

El projecte haurà d'incloure, almenys, tres apartats:
 • Organització general del camp que sol·licita
 • Anàlisi de les funcions que s'han de desenvolupar en el camp
 • Programació d'un dia de treball al camp amb alumnat.
Aquestes comissions de servei tendran una durada de tres cursos escolars i tendran caràcter irrenunciable.
En cas que no es cobreixi la totalitat de les places convocades, la D.G. de Personal Docent anirà nomenant funcionaris per a què les ocupin per períodes prorrogables d'un any en règim de comissió de serveis.

L'Administració apuntà també la voluntat de publicar una Ordre que reguli els camps d'aprenentatge.

Us pot interessar també veure la nota de premsa que tragué la Conselleria sobre la convocatòria.

UOB FA COSTAT AL PROFESSORAT DE L'IES SANTA MARGALIDA I DENUNCIA LA NOVA CAMPANYA DE LINXAMENT CONTRA ELS MESTRES

A pesar de tot el que s'ha arribat a dir i a publicar, no va ésser ni una xerrada, ni una lliçó ni tampoc una conferència i molt manco encara un sermó d'adoctrinament. A primer d'ESO de l'IES SANTA MARGALIDA hi ha una assignatura optativa de dues hores setmanals, COMUNICACIÓ I LLENGUATGE, en la qual els alumnes planifiquen i elaboraren la revista del centre, EL MIRALL. En un principi els alumnes sembla que van decidir demanar una entrevista a un alt càrrec del govern però davant la manca de concreció per problemes d'agenda, aleshores l'alumnat, entre el qual hi ha un parent de Valtònyc, com així va revelar el director del centre, Joan Miquel Font, va optar per triar un personatge d'actualitat com el raper mallorquí que és i ha estat notícia –agradi, o no-- a molts de mitjans, dins i fora de Mallorca. Com és habitual els joves van preparar les preguntes per grups i l'entrevista se va fer dilluns passat dins de la biblioteca del centre. L'entrevista, doncs, està gravada i ara està pendent de passar per escrit, corregir-la i publicar-la. En periodisme, tant si parlam d'un diari de gran difusió, d'una cadena de TV o d'una simple i humil revista escolar, etc.; l'actualitat mana i un bon periodista és el que és capaç de percebre quins temes interessen a la gent. Dit això, en periodisme també hi ha altres regles com que el demanar no fa preu i allò de “vós demanau que jo contestaré el que consideri oportú”.

És evident que l'extrema dreta persisteix en la tasca de criminalitzar els mestres i l'escola però tothom ha de saber que la revista EL MIRALL de l'IES Santa Margalida l'any 2014, en plena vaga indefinida dels mestres i d'un gran sector de pares i d'alumnes en contra el govern Bauzá per mor del TIL, la llei de símbols, les retallades, la LOMCE..., aleshores l'alumnat va decidir entrevistar qui aleshores era la consellera d'Educació pel PP, Juana M. Camps, més coneguda de llavors ençà per Na Trepitja. Per tant, aleshores com ara, els alumnes van decidir qui volien entrevistar i el contingut de les preguntes que, per descomptat, corresponen al que s'espera del jovent de la seva edat i del nivell escolar que estudien.

Ha de quedar ben clar, idò, que ni el 2014 el professorat va teledirigir l'entrevista a la consellera Camps com tampoc ara ho ha fet en el cas del cantant raper, Valtònyc. Per motius diversos, Camps el 2014 i Valtònyc el 2017 han estat motiu d'actualitat i d'aquí ve l'interès d'entrevistar-los per part dels alumnes. De revistes escolars, a Balears i fora de Balears, n'hi ha un fotimer. Algunes en format digital, d'altres impreses en paper, unes a més mitjans i d'altres amb poc recursos; però totes elles amb infinitat d'entrevistes a personatges famosos (esportistes, polítics, cantants...) o anònims (padrins, veïnats, personatges populars...).

Des d'UOB ensenyament, reclamam al conseller Martí March dues coses:

1.- Que ordeni a Inspecció que s'apressi a concloure l'informe sobre els fets que ha demanat i que no torni a passar el que va succeir en el cas del CEIP de Son Roca que l'informe va arribar tres setmanes tard quan el procés de linxament i de criminalització dels docents havia assolit nivells estratosfèrics.

I 2.- Que no se deixi arrossegar ni contagiar pel clima d'histèria i de linxament que l'extrema dreta intenta crear i perpetuar en contra dels docents.

Ja per acabar, l'experiència acumulada des de 2011 ençà ens ensenya als docents que podem esperar qualsevol acusació desproporcionada i fins i tot monstruosa per part de dirigents del PP (Bauzá, Prohens, Aguiló...), de C's (Pericay, Ballester...), d'El Foro de la Familia, d'El Círculo Balear (Campos), etc.; ara bé, no ens sembla bé que un personatge com el batle de Santa Margalida, Joan Monjo, amb una experiència acreditada que sap el dimoni on se colga, digui segons què sense abans documentar-se mínimament i de parlar amb els docents, els pares i els alumnes de l'institut del seu poble.

NOTA: Adjuntam enllaç a la revista El Mirall, de l'IES Santa Margalida, amb entrevista a l'exconsellera d'Educació Juana María Camps (2014).

Palma, 29 de març de 2017


OPOSICIONS: instruccions per a realitzar el tràmit telemàtic per apuntar-se a la convocatòria


Ahir 28/3/17, es publicà al Boib la resolució que convoca les oposicions per al 2017. El termini per a presentar les sol·licituds per a participar-hi romandrà obert del 29/3/17 al 18/4/17, ambdós inclosos.

Recordau que trobareu tota la informació sobre oposicions publicada per la Conselleria en aquest enllaç.

A continuació us explicam, pantalla a pantalla, les passes que s'han de seguir per realitzar correctament el tràmit telemàtic de sol·licitud. 


PANTALLA 1
És la pantalla d'accés al tràmit, a la qual hi podeu accedir clicant AQUÍ

Hi trobareu tres vies d'accés al tràmit:
 • Amb DNI electrònic o certificat digital reconegut
 • Amb el número d'usuari i contrasenya que usau per accedir al Portal del Personal
 • Anònimament
Si hi accediu anònimament i la conselleria ja té alguna dada vostra, l'aplicació us reconeixerà i se us enviarà un correu electrònic amb un codi que us servirà per a realitzar el tràmit accedint-hi de nou per la via d'usuari i contrasenya. Heu de tenir en compte que aquest codi només és vàlid per al mateix dia en què comenceu el tràmit i us caducarà a les 23.59 hores del dia en qüestió.

PANTALLES 2 i 3
Aquestes dues pantalles només són informatives sobre l'assistent telemàtic; no s'hi ha de fer res, simplement llegir-les i passar a la següent.

PANTALLA 4
És la pantalla de les vostres dades personals.
Si ja us hi apareixen totes, basta revisar-les per si són correctes.
Si ho desitjau, podeu introduir-hi les modificacions que us interessin sempre tenint en compte que només tendran efectes per a la convocatòria d'oposicions, és a dir, que no implicaran canvis en les dades del vostre Portal del Personal.
Si us apareixen camps en blanc perquè la conselleria no disposa de totes les vostres dades (per exemple perquè sou docent de la concertada), haureu d'emplenar tots els camps que faltin.
Aquells aspirants amb nacionalitat estrangera, a l'apartat de "nacionalitat", haureu de triar "altres" i a continuació seleccionar la vostra.

PANTALLA 5
S'hi indiquen les dades de la convocatòria, és a dir, haureu d'especificar els següents apartats:
 • Illa a la qual us presentau
 • Procediment en què voleu participar (ingrés, adquisició de nova especialitat...)
 • Cos al qual voleu accedir o ingressar
 • Especialitat per a la qual opositau
 • Si estau exempts de pagament de taxes. Per a saber els supòsits en què podeu estar exempts, consultau el punt 3.6.3. de l'Annex 1 de la convocatòria. En cas de poder-vos acollir a aquesta exempció, haureu d'aportar documentació justificativa al registre. En qualsevol cas, la Conselleria recomana que si dubtau de la vostra exempció, faceu el pagament i reclameu després la devolució de l'import en el període de reclamacions.
 • Si teniu reconeguda alguna discapacitat. Si és així se us donarà l'opció que autoritzeu la conselleria a sol·licitar en nom vostre el Dictamen de l'equip multiprofessional competent sempre i quant aquest hagi estat emès per una entitat de les Illes balears. Si no autoritzau la Conselleria a fer les gestions per aconseguir el Dictamen o aquest ha estat emès per una entitat que no sigui el Centre Base de Valoració de la Discapacitat de les I.B., haureu de presentar-lo vosaltres mateixos al registre de la Conselleria en el termini de presentació de sol·licituds o durant el termini de reclamacions a les llistes provisionals d'admesos. (Per a més informació, vegeu el punt 2.1.3.2. de l'Annex 1 de la convocatòria)

PANTALLA 6
És la pantalla de consignació del títol al·legat per a l'ingrés o accés al cos.
Hi apareixeran les titulacions que consten al vostre Portal del Personal.
Si la titulació que voleu al·legar no us apareix en aquesta pantalla, se us dóna la possibilitat d'afegir-la-hi.
Un cop tengueu en pantalla totes les titulacions de les quals disposau, n'haureu de seleccionar només una: la que se us demani com a requisit per accedir al cos i especialitat que desitjau.
El títol universitat en format paper només l'haureu d'entregar si aprovau les oposicions.

PANTALLA 7
És la pantalla de la sol·licitud de participació en sí. Aquí es revisa si compliu els requisits per apuntar-vos i haureu de declarar que teniu:
 • La titulació universitària requerida
 • La formació pedagògica (en cas que sigui obligatori per al cos al que voleu accedir; si dubtau, vegeu l'apartat 2.1.2. de l'Annex 1 de la convocatòria)
 • La titulació de català. Si no la teniu, se us indicarà que així és i l'haureu de presentar al registre.
Si a la pantalla 4 de les dades personals, heu marcat que teniu una nacionalitat estrangera se us indicarà també si teniu la titulació de castellà correcta o no.

PANTALLA 8
Aquesta pantalla es titula "Firma" i l'únic que heu de fer és indicar la localitat i la data i passar a la següent pantalla.

PANTALLA 9
Se us mostra un resum de la documentació a aportar si cal presentar-ne en el vostre cas.
Si heu de presentar documentació al registre, és obligatori acompanyar-la d'una fotocòpia del DNI i del justificant de pagament.

PANTALLA 10
És la pantalla de pagament de taxes i en primer lloc se us indica si heu de pagar o no en funció de si us heu declarat exempts a la pantalla 5.
Per a aquesta convocatòria, l'import de la taxa és de 79,91 euros
Se us oferiran tres formes de pagament:
 • Per targeta bancària
 • Per banca electrònica
 • Presencial
En funció de la forma de pagament que elegiu, se us derivarà a una nova finestra o altra.
Si pagau amb targeta, haureu d'indicar les dades habituals (titular, número...) i clicar a "efectuar pagament". Un cop us aparegui el missatge que "el pagament s'ha realitzat de forma correcta", us podreu descarregar el justificant de pagament i a continuació clicar a "continuar amb pas de registrar" per tal de poder passar a la pantalla següent.
En cas que pagueu per targeta o banca electrònica, és important tenir en compte que:
- Si us equivocau o un cop acabat el tràmit el voleu repetir, haureu de tornar a pagar perquè sinó no podreu tornar a arribar a la darrera pantalla. Si us trobau en aquest cas que heu hagut de pagar dos pics, us recordam que segons els punts 4.2 i 4.4. de l'Annex 1 de la convocatòria, tendreu un termini de 10 dies per a sol·licitar que se us retornin les taxes pagades de més.

El pagament per banca electrònica només el podreu realitzar aquells que tengueu el compte a Banca March, BMN, Caixabank o BBVA
Si optau per fer el pagament presencial anant al banc, un cop dins la finestra a la que se us derivi, haureu de descarregar el document model 046 de l'Agència Tributària clicant a "document de pagament" i imprimir-lo per a que us el segelli el banc i després entregar-lo a registre. Si no us descarregau aquest document de pagament, l'assistent telemàtic no us deixarà acabar el tràmit. Per saber a quines entitats bancàries podeu realitzar el pagament, consultau el punt 3.6.2 de l'annex 1 de la convocatòria.

PANTALLA 11
En aquesta penúltima pantalla hi trobareu un resum del vostre tràmit per tal que pugueu comprovar les passes realitzades.

PANTALLA 12
És la darrera passa del tràmit i ja només cal clicar a "registrar sol·licitud"
També se us dóna l'opció de guardar el justificant de la sol·licitud.
Un cop registrada, ja haureu acabat el tràmit telemàtic.


A TENIR EN COMPTE SI HEU D'APORTAR DOCUMENTACIÓ I NO HEU PAGAT PRESENCIALMENT
Ja hem dit que en cas d'haver d'aportar documentació al registre, és imprescindible acompanyar-la d'una fotocòpia del DNI i del justificant de pagament.
Aquest justificant de pagament per presentar a registre només serà vàlid si respon al model 046 de l'Agència Tributària, model que ja tendreu si heu fet pagament presencial però que haureu de recuperar si heu pagat amb targeta o banca electrònica; us explicam, doncs, com recuperar aquest justificant:
- Heu d'entrar al vostre Portal del Personal.
Dins l'aparat "Tràmits enviats" hi trobareu la sol·licitud per a apuntar-vos a les oposicions i un justificant de pagament que no respon al model 046 però on hi trobareu totes les dades que necessitareu consultar per a la següent passa, entre elles, un codi localitzador.
- A continuació haureu d'entrar a la web de l'Agència Tributària i, un cop a dins, entrar a l'apartat de "Tributs autonòmics".
Un cop aquí, haureu de clicar a "Còpia del justificant de pagament" i se us obrirà una finestra on haureu d'emplenar el camps amb les dades que trobareu al justificant del Portal del Personal a què ens referim al paràgraf anterior. Un cop emplenats els camps, clicau a "Acceptar" i a continuació ja podreu imprimir i guardar el justificant de pagament amb el format del model 046


Com sempre, si teniu algun dubte, ens trobareu al nostre correu uob.ensenyament@gmail.com
Continuarem informant.

L'Assemblea de Docents denuncia la Conselleria a Inspecció de Treball per les ràtios il·legals


Us reproduïm la notícia de l'AD, també podeu llegir-la directament al seu blog clicant sobre el titular.

L'Assemblea de Docents mitjançant UOB i Alternativa denuncia a Inspecció de Treball la Conselleria d'Educació per les ràtios il·legals de 13 centres públics

L’Assemblea de docents denuncia la Conselleria d’Educació i Universitats per incomplir la legislació educativa vigent a les Illes Balears, que regula les condicions laborals del professorat quant a la ràtio alumnes/aula.

Iniciam les denúncies dels centres educatius que pateixen una situació més greu, segons les dades oficials de matricula d’octubre del 2016


L’Assemblea de Docents, mitjançant el requeriment administratiu presentat pels sindicats UOB i Alternativa, ha formalitzat avui matí una denúncia contra la Conselleria d’Educació per considerar que incompleix la normativa legal vigent sobre ràtios. En la passada Assemblea general de dia 2 de març vàrem decidir iniciar les denúncies amb els centres que tenen una situació especialment greu, per això s’inclouen en el denúncia 13 centres i 65 grups amb més de 27 alumnes a educació infantil i primària.

 Aclarim que la situació dels 13 centres no suposa, ni de molt tots els casos denunciables. Les dades oficials de matrícula d’octubre del 2016 ens mostren unes xifres escandaloses: 143 de 215 centres d’educació infantil i primària tenen grups per damunt de la ràtio màxima de 25 alumnes. En total s’han comptabilitzat 572 grups d’alumnes entre els 3 i els 12 anys. La situació en aquests moments es pot haver agreujat si tenim en compte que s’han incorporat 2.788 alumnes fora del termini ordinari de matrícula, segons les dades facilitades per la Conselleria d’Educació en una nota de premsa de 17 de març. Destacam que les xifres no inclouen els centres de secundària ni FP ni els centres concertats.

Per què denunciam?

La primera demanda que l’Assemblea de Docents va adreçar al Govern, just en començar la legislatura, fou que actuàs urgentment sobre les ràtios excessives i abusives que ja feia massa temps que patíem; en aquell moment li demanàvem un pla de xoc. No es va produir. Posteriorment, un cop finalitzat el Real Decret Llei 14/2012 de mesures urgents, conegut com a «Decret Estarelles» segons el qual es permetia incrementar un 20% les ràtios, duguérem a terme una campanya de denúncia de ràtios il·legals i inassumibles i la situació tampoc no es va solucionar.

La resposta del Govern a les nostres demandes ha estat paradoxalment negar que hi ha ràtios il·legals, quan la informació que ens arriba, tant dels companys de les assemblees de centre, com de les dades oficials de matrícula, ens confirmen una realitat diferent: se superen les xifres legals a molts grups/classe. Ens trobam a meitat de legislatura i quant a infraestructures educatives el Govern s’ha limitat a licitar les obres d’un CEIP a Manacor i un IES a Sta. Maria i a presentar, després de les pressions polítiques dels socis de Govern, un pla d’infraestructures sense consensuar, que s’allarga fins al 2023 i en el qual el finançament de les obres depèn de partides que no estan assegurades.

Arribats en aquest punt, ara denunciam perquè consideram que la situació és insostenible perquè suposa una càrrega de treball, un esforç i una responsabilitat per al professorat superior al que li pertoca per llei, amb els conseqüents riscs per a la salut física i mental. Actuam amb coherència amb les nostres reivindicacions i continuam reclamant unes condicions laborals dignes i un model educatiu de qualitat i inclusiu en el qual aquestes ràtios esdevenen incompatibles amb l’atenció a la diversitat i dificulten l’aplicació de metodologies innovadores. La denúncia inclou un informe del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB (setembre de 2012) que acredita que les ràtios augmentades generen frustració i insatisfacció en el professorat i en dificulten greument la tasca docent.

Per què són ràtios il·legals?

L'article 87 de la Llei Orgànica d'Educació, permet incrementar un 10% les ràtios màximes legalment establertes en el cas que sigui necessari per «atendre necessitats immediates d'escolarització d'alumnat d'incorporació tardana, bé per necessitats que vinguin motivades per trasllat de la unitat familiar en període d'escolarització extraordinària, a causa de la mobilitat forçosa de qualsevol dels pares, mares o tutors legals, o a causa de l'inici d'una mesura d'acolliment familiar de l'alumne». És aquí on la Conselleria fa una interpretació errònia de la llei, atès que des de principi de curs (i per tant dins el període d'escolarització ordinària) ja es varen assolir aquestes ràtios superiors a les màximes permeses. La Conselleria interpreta que una vegada es dóna l’excepcionalitat, aquesta es cronifica per tota l'escolarització del grup d'alumnes augmentat. Així, si per exemple un grup aquest mes de març rep un nou alumne provinent d'una altra població se n’augmenta la ràtio de 25 a 26 alumnes, així serà un grup que el curs vinent es mantindrà a 26 alumnes en la mateixa classe. Evidentment l’esmentat article 87 no permet això, ja que només està previst l'increment per ATENDRE NECESSITATS IMMEDIATES D'ESCOLARITZACIÓ EN PERÍODE D'ESCOLARITZACIÓ EXTRAORDINÀRIA (és a dir, una vegada començat el curs). L'excepcionalitat acaba a final de curs, quan s'han de planificar les necessitats de personal i de grups per al nou curs tenint en compte l'increment d'alumnat i respectant les ràtios legalment establertes.

En tots els grups denunciats per l'Assemblea de docents fins i tot s'incompliria el 10% d'increment extraordinari que permet el referit article 87 de la LOE, en el cas que s'hi pogués aplicar (cosa que, com hem explicat, no seria possible).

 És responsabilitat del Govern posar remei a la problemàtica de la sobresaturació de les aules. La previsió, la planificació, la creació de noves infraestructures i l’increment dels pressupostos educatius són imprescindibles i el Govern du dos anys de retard. No es pot esperar més, anam arrossegant aquesta situació des que s’iniciaren les retallades educatives l’any 2011.

Sol·licitam, en aquesta denúncia (https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFV21NZkp1NEM3NXc/view?usp=sharing), la intervenció de la Inspecció de Treball, per tal que, dins les seves competències i atès que s'estan vulnerant les condicions laborals dels treballadors docents i se n’està posant en risc la salut, dugui a terme les actuacions que corresponguin.dimarts, 28 de març del 2017

Esborrany de resolució i Propostes de Calendari Escolar 2017-2018El Consell Assessor del Calendari Escolar ens ha enviat la següent documentació sobre el Calendari Escolar 2017-2018

Enllaços:

Esborrany de resolució
Proposta Calendari Escolar 1
Proposta Calendari Escolar 2

CONVOCATÒRIA OPOSICIONS 2017El termini de presentació de sol·licituds serà de dia 29 de març fins a dia 18 d’abril de 2017 ambdós inclosos
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10633/592501/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

El Parlament català va rebutjar una llei de Ciudadanos per limitar els deures escolars


El Parlament de Catalunya va rebutjar una proposició de llei de Ciudadanos que anava en la línia del que han aprovat a les Balears PSOE, MÉS, Podemos i PI sobre els deures escolars. Va passar dia 26 de juny de 2016.

Van votar en contra de la proposta de Ciudadanos el PDCAT, ER i PP. Es van abstenir CUP, PSC i CSQEP.

La proposició tan sols va tenir el suport dels 25 diputats de Ciudadanos.

Vegeu la ressenya de Vilaweb:
http://www.vilaweb.cat/noticies/el-parlament-rebutja-una-llei-de-cs-per-limitar-els-deures-escolars/

divendres, 24 de març del 2017

UOB denuncia la manca de diàleg per part del Govern i el Parlament amb els docents, ara entorn dels deures escolars

UH, 22 de març de 2017

COMUNICAT DE PREMSA

Dimarts dia 21 el Parlament de les Illes Balears va aprovar a iniciativa del diputat de MÉS, Josep Castell, una proposició no de llei que reclama als docents que no posin deures fora de l'escola a l'alumnat. Aquesta proposició de MÉS, que va comptar amb el suport del PSOE, Podemos i el PI, no està basada en dades ni tampoc en fets contrastats sinó en simples suposicions ja que com va afirmar Castell «“todo parece indicar” que los deberes “desmotivan” a los buenos estudiantes y provocan “aburrimiento” a los buenos estudiantes y “abandono” a los que les cuesta seguir el curso escolar; por tanto, más que mejorar los resultados, los empeora». Francament, no ens imaginam que els diputats que van donar suport a aquesta proposició en facin una de semblant aplicada als metges i en la qual els emplacin a enviar a casa els caps de setmana tots els pacients ingressats, UCI inclosa, per la senzilla raó que “s'avorreixen” estant a l'hospital.

Des d'UOB Ensenyament volem comunicar a l'opinió pública que el tema dels deures escolars no s'ha tractat a cap mesa sectorial, al Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) i ni tan sols dins el Pacte per l'Educació en el qual s'està treballant. Ens trobam, doncs, i una vegada més, davant el menyspreu públic cap a la tasca dels docents per part d'uns polítics irresponsables que si a la legislatura passada imposaren TILs, lleis de símbols, etc., sense cap consens, a base d'expedients i en contra del parer de la gran majoria de professionals, ara s'han despenjat en voler llevar els deures escolars pel seu compte. El mes de novembre passat ja vam veure com la CEAPA (Confederación Espanyola de Padres y Madres de Alumnos), sense cap tipus de conversa prèvia amb organitzacions de docents, va decretar una vaga de caps de setmana contra els deures escolars, fet que va comptar amb el suport d'una multinacional sueca del moble que va fer una campanya contra els deures amb la idea que els caps de setmana són perquè les famílies les passin unides consumint i comprant dins els seus establiments.

La campanya de desprestigi per part dels polítics i d'algunes associacions de pares en contra de la dignitat professional dels docents sembla que no té fi. I el pitjor de tot és que a damunt s'omplen la boca amb paraules com “diàleg”, “consens”, etc. És evident que als docents no tan sols no se'ns escolta sinó que a damunt hi ha determinats sectors que ens volen donar lliçons sobre com hem de fer la feina, cosa que no fan amb els col·lectius de metges, mecànics, infermers, arquitectes, enginyers, pagesos, bombers, pilots, conductors, policies, advocats, notaris, fusters, picapedrers, etc. Per cert, un dels objectius principals de la proposta no de llei que comentam és que “els estudiants consolidin els seus coneixements a les aules” amb la qual cosa és inevitable pensar que el nostre Parlament està en contra dels exàmens com una forma més d'avaluació. Nosaltres els preguntam: i això també ho fan extensible, a part de Primària, Secundària i Batxillerat, també a la Universitat?

Com a docents estam farts de polítics que fan i desfan lleis d'ensenyament i proposicions no de llei dins els despatxos i d'esquena als professionals. Ara, com ja vam dir la legislatura passada a José Ramón Bauzá, Rafael Bosch, Joana M. Camps i Núria Riera, ens veim amb l'obligació de dir també al diputat Josep Castell, i a tots els qui han donat suport a la seva proposta, que els “polítics passen però els professionals quedam” i que sense uns mestres motivats i als quals no se'ls escolta no hi ha cap escola que tengui futur. D'altra banda, si els diputats del Parlament Balear estan realment preocupats per l'educació dels seus fills, el que haurien de fer és agilitzar la iniciativa sorgida a l'entorn de l'Assemblea de Docents que demana la creació del Col·legi Oficial de Docents de les Illes Balears per tal que els mestres puguem fer sentir la nostra veu davant les institucions a l'hora d'elaborar una nova llei d'educació, programes d'estudis, de formació i a l'hora de tractar d'altres qüestions pedagògiques.

Palma, 24 de març de 2017

dimecres, 22 de març del 2017

Mesa sectorial sobre formació permanent: Autoformació, experiència formativa i altres

El passat dimecres 15/3/17 es reuniren a MSE el Servei de Formació del Professorat i les organitzacions sindicals per a revisar els esborranys sobre la següent normativa:


INSTRUCCIONS PER AL RECONEIXEMENT DELS ITINERARIS D'AUTOFORMACIÓ
Sobre l'esborrany de la Resolució que ha d'aprovar les instruccions per al reconeixement dels itineraris d'autoformació, el Cap de Servei explicà que:
 • S'entén com a itinerari d'autoformació una o diverses activitats formatives realitzades durant un mateix curs escolar que no hagin estat prèviament homologades ni reconegudes, que no hagin estat organitzades per altres administracions educatives, que no siguin projectes de recerca ni tutories de pràctiques i que no s'incloguin en activitats d'innovació, programes internacionals, pràctiques en empreses o altres experiències formatives (segons els articles 12, 13, 14 i 15 de l'esborrany de l'ordre que ha de regular l'homologació i el reconeixement de la formació permanent (hi teniu enllaç més avall).
 •  Les activitats incloses a un itinerari d'autoformació, a més, han de fer referència a una mateixa línia estratègica del Pla Quadriennal (vegeu també l'enllaç de més avall)
 • Només es podrà reconèixer un sol itinerari autoformatiu per curs i per persona i, en cas de realitzar diferents itineraris al llarg de diferents cursos acadèmics, no es podran repetir les línies estratègiques; és a dir, si un professor presenta un itinerari autoformatiu sobre la línia "TIC i competència digital", no en podrà presentar un altre a un curs posterior referit al mateix tema sinó que només podrà tornar a  presentar autoformació si aquesta s'inclou en una de les altres set línies estratègiques del Pla.
 • A més, per a cada itinerari autoformatiu, es reconeixerà un màxim de 100 hores de formació.
 • Les activitats formatives presentades hauran d'anar acompanyades d'una memòria explicativa de l'itinerari realitzat i d'un informe sobre la transferibilitat a l'aula.
 • Aquesta normativa entrarà en vigor a partir de l'1/9/17 sense caràcter retroactiu, només es reconeixeran itineraris realitzats a partir d'aquesta data.

RECONEIXEMENT DE L'EXPERIÈNCIA FORMATIVA
Pel que fa l'esborrany  de la Resolució que ha de regular el reconeixement de l'experiència formativa:
 • Podran considerar-se activitats d'experiències formativa les següents modalitats: estades en empreses (*), elaboració de materials i recursos didàctics, grups de treball, intercanvis i participació en programes europeus o internacionals, participació en projectes de recerca o programes d'innovació educativa i tutorització d'alumnes en pràctiques , sempre que compleixin els requisits marcats per l'article 15 de l'Ordre.
 • A més, aquestes activitats hauran de tenir una durada d'entre 20 i 100 hores i hauran d'incloure una fase de formació presencial o en línia, una fase d'aplicació a la pràctica docent i una memòria reflexiva sobre la transferència a l'aula.
 • El nombre concret d'hores reconegudes, deprendrà del tipus d'activitat realitzada
(*) Les estades en empreses vendran regulades per una altra Ordre també pendent de publicació, podeu consultar-ne l'esborrany clicant AQUÍ Mentre no es publiqui, continua vigent l'Ordre d'estades formatives del 2009

Sobre aquest esborrany, sol·licitàrem que s'inclogui entre els possibles destinataris les persones persones que estiguin en possessió de les titulacions universitàries per exercir la funció docent encara que no estiguin en actiu, per tal que també hi puguin accedir els interins que no estan treballant.


CENS D'ENTITATS COL·LABORADORES
Quant a l'esborrany de la Resolució que ha de regular el Cens d'Entitats Col·laboradores en la formació permanent, reiteràrem la nostra oposició al fet que els sindicats siguin entitats col·laboradores i defensàrem que ha de ser l'Administració qui assumeixi la responsabilitat d'una oferta formativa suficient i gratuïta per a tot el personal docent.
Aquest esborrany inclou els següents apartats a destacar:
 • Quines entitats es podran considerar col·laboradores
 • El procediment que aquestes entitats hauran de realitzar per apuntar-se al cens
 • Les obligacions de les entitats

MARC NORMATIU
Tota la normativa anterior deriva del desenvolupament dels següents documents (que podeu consultar clicant-hi a sobre):
Aquest darrer esborrany es troba encara pendent de publicació ja que la D.G. d'FP i Formació del Professorat decidí no publicar l'ordre fins que es tanqui el termini de la convocatòria de borses d'interins per al curs 2017-18 per tal d'evitar canviar la normativa d'homologació i reconeixement amb la convocatòria oberta.
Fins que no es publiqui l'Ordre, doncs, tampoc es podrà publicar la normativa treballada en aquesta MSE


FORMACIÓ DE CATALÀ
A més d'aquesta normativa i esborranys citats, el proper dilluns 27/3/17 es durà a terme una altra MSE per a treballar l'esborrany de l'ordre que establirà:
 • els requisits de les titulacions del professorat no universitari en matèria d'ensenyament de i en català i la formació per a obtenir-les
 • les condicions de l'exempció de l'assignatura de català
 • funcions i composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana
Podeu consultar aquest darrer esborrany clicant AQUÍ

Relacionat amb aquest tema, no tenim encara notícies sobre a quin punt es troba la tasca de la comissió d'experts que es troba treballant en una proposta per a l'elaboració d'un model lingüístic escolar per a les I.B. ni de l'informe d'Inspecció sobre el català als centres educatius que en principi havia de sortir pel febrer.

dilluns, 20 de març del 2017

Funció pública paralitza la revisió del decret de Fons socialAvui dematí ha tingut lloc la reunió del mes de març de la comissió d'acció social d'Educació.

Han informat que s'han concedit totes les bestretes sol·licitades (sis ordinàries i tres extraordinàries), així com de les ajudes per atenció a la discapacitat (quatre), per als fills menors de 18 anys (29), i d'estudis al personal i fills (261 sol·licituds, 25 de les quals denegades per motius diversos).

La revisió del decret 128/2002 per actualitzar-lo i equiparar-lo amb sectors com el de Sanitat, reclamada des de desembre, continua sense resposta per part de Funció Pública. Caldrà anar pensant en mesures de reivindicació contundents, per allò de qui no plora no mama?

Continuen retallades també les ajudes per a orfandat i viduïtat.

Recordau que les ajudes per a estudis oficials, dels docents i dels seus fills majors de devuit anys i menors de vint-i-cinc, es poden demanar DES DE L'1 DE GENER FINS AL 30 D'ABRIL.

Procés d'escolarització per al curs 2017-18


La presentació de sol·licituds per participar en el procés d'adscripció d'alumnat a Educació Infantil, Primària i ESO es pot realitzar entre els dies 20 i 24 de març, ambdós inclosos.

Trobareu tota la informació necessària als següents enllaços:
També us pot interessar veure la nota de premsa publicada per la Conselleria sobre aquest procés d'escolarització, la trobareu clicant AQUÍ


divendres, 17 de març del 2017

Informe: mesa sectorial oposicions 2017Ahir dijous va tenir lloc la mesa sectorial per tractar l'esborrany d'oposicions ("convocatòria de proves selectives, d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de 2017").

La data d'inici més probable de les proves és el 23 de juny i la intenció és que el tot el procés hagi acabat a finals de juliol, a fi de poder passar a adjudicar les places d'interins el més aviat possible.

S'enviarà amb temps un comunicat als centres educatius perquè els docents interins n'estiguin informats. Queda per aclarir si no hi haurà problemes de desplaçaments i connexions entre illes tenint en compte que el 22 és el darrer dia de curs.

Es preveu que la convocatòria es publiqui al BOIB a finals de març.

La directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, destacà a l'inici de la sessió que la part pràctica de les proves s'ha preparat amb la col·laboració d'especialistes dels centres educatius de FP i règims especials, la Direcció General de Formació Professional.

Els representants de l'Administració explicaren, a més a més:
 • El 7% de places reservades a persones discapacitades, s'han calculat a partir del nombre d'aspirants prevists per especialitat i illa.
 • Desapareix una plaça de Dibuix Tècnic de l'Escola d'Arts de Menorca per nombre d'hores insuficient, segons informe del centre, i es reconverteix en una plaça d'infantil a la mateixa illa.
 • Hi haurà una sessió informativa amb els sindicats sobre el procés telemàtic d'inscripció, del qual vos informarem en el seu moment.
Tot seguit es passà a tractar punt per punt l'esborrany. Aquí teniu un resum de la sessió, que durà cinc hores.


ANNEX 1. BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1. PROCEDIMENT D'INGRÉS I D'ACCÉS
 • A l’oferta de places d’FP d’Eivissa, especialitat “Procediments sanitaris i assistencials”, s'ha corregit l'error de treure una sola plaça quan han de ser tres tal com a l'oferta publicada el 3/3/17.
 • Sobre la possibilitat que l'oferta de places de certes àrees, donat el poc temps de preparació dels opositors, provoqui un "efecte crida" d'altres comunitats autònomes amb més experiència d'oposicions, la Conselleria considera que aquest efecte es podria produir a qualsevol especialitat de la qual no es convoquin oposicions a altres CCAA, i que no han rebut queixes al respecte. 
2. REQUISITS I CONDICIONS DELS ASPIRANTS 
 • Professors tècnics de FP: El requisit de dos anys d'experiència docent “a 31 d'agost de 2007” (si no se n'han fet les quatre primeres convocatòries de l'especialitat), es deu a la publicació del reglament estatal d'oposicions aquell any (RD 276/2007). En tot cas la Conselleria recomana que en cas de dubte els consulteu sobre la titulació que teniu. 
3. SOL·LICITUDS I TERMINI DE PRESENTACIÓ
 • El tràmit telemàtic explicarà com fer efectiva l'exempció de pagament per als casos previstos. En tot cas en cas de dubte val més pagar per evitar una possible exclusió. 
4. ADMISSIÓ D'ASPIRANTS
 • Sense novetats, finalitzat el termini d'inscripció es publicarà la llista d'admesos i exclosos abans d'un mes i hi haurà 10 dies per reclamar. 
5. TRIBUNALS I COMISSIONS DE SELECCIÓ
 • Vam proposar que hi  hagi, almenys, un especialista extern i un observador sindical amb veu i vot a cada tribunal. En van prendre nota però no s'hi van comprometre.
 • Vam proposar també que es designin els presidents per sorteig. Van contestar que no ho poden fer perquè aniria contra el reglament estatal i es podrien impugnar les oposicions, però el RD 276/2007 l'únic que diu és que la Conselleria els pot designar "lliurement" (article 7.7).
 • Vam demanar que es modifiqui el requisit de la competència lingüística en les dues llengües oficials “de la majoria dels seus membres” i s'adopti el redactat de la darrera convocatòria: 5.3.1 “Els membres dels tribunals hauran de complir els requisits de competència lingüística en llengua catalana, tal com disposa la normativa vigent." Van al·legar que havien rebaixat el requisit per la dificultat de completar tribunals però van acceptar que la competència només de la majoria sigui com a darrer recurs.
 • Es garanteix un mínim de tres especialistes d'una mateixa especialitat o afins a cada tribunal.
 • Els vocals suplents ho són del qualsevol vocal del tribunal.
 • Basta que hi hagi tres membres perquè el tribunal actuï, incloses proves i qualificacions.
 • Vam demanar que els tribunals publiquin la llista de tots els aspirants aprovats, tant amb plaça com sense (llista complementària), per si algú renuncia abans de la fase de pràctiques. Es va acceptar. 
6. LLOC, INICI I DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES
 • La data més probable d'inici és el 23 de juny, que coincidiria amb la d'altres CCAA que en convoquen.
 • Miraran de fer el sorteig de la lletra dels membres dels tribunals el mateix dia que Madrid faci el sorteig de la lletra dels opositors.
 • La intenció és fer la primera prova de totes les especialitats el mateix dia. Després el calendari pot variar d'una especialitat a una altra. 
7. SISTEMA DE SELECCIÓ
 • Vam demanar que es publiquin els criteris generals de valoració de les proves amb més dels set dies naturals d’antelació que preveu l'esborrany, per facilitar la preparació dels opositors. Van respondre que els set dies són el mínim i que diran als presidents dels tribunals que ho avancin al màxim.
 • Els criteris generals de valoració es publicaran al tauler d'anuncis de l'edifici on es facin les proves i a la web.
 • Els tribunals concretaran la forma de fer públiques les proves. La Conselleria els farà arribar algunes indicacions: prohibir ús de mòbils, guardar silenci, etc.
 • Es donarà un mes als opositors per recuperar les programacions i documentació presentades. Després es destruiran.
 • Vam demanar que la primera prova, part A (tema escrit) també sigui anònima. Ho van denegar al·legant que després se n'ha de fer lectura pública i que es donen més garanties a l'opositor si la fa ell.
 • Vam demanar que es permeti aportar un llapis de memòria o CD a l'exposició i defensa de la programació per poder fer l'exposició amb un projector. Van respondre que quan s'ha intentat fer s'han produït retards perquè el maquinari disponible no es del tot fiable i s'ha perdut temps per a l'exposició.
 • També vam demanar es permeti preparar la part B de la segona prova (preparació i exposició d'una unitat didàctica) amb un ordinador facilitat pel tribunal, sense explorador ni connexió a internet. Van dir que ho estudiarien (els opositors només han de fer un guió que es lliura al tribunal).
 • Vam demanar que es pugui demanar revisió d’examen per un segon equip avaluador.Van contestar que aniria contra el reglament estatal i que es podrien impugnar les oposicions.
 • Pel que fa a les especialitats que no disposin d'ordenació curricular autonòmica s'han d'atendre a l'estatal.
 • Vam demanar que es tinguin en compte causes de força major que impedirien fer en 48 hores el tràmit telemàtic per acreditar mèrits. Van respondre que consideren el temps suficient, que només acceptarien com a força major que el sistema informàtic caigués durant 48 hores i que en tot cas es podria presentar reclamació. 
8. FASE DE PRÀCTIQUES
 • La relació complementària d'opositors aprovats que no obtenen plaça es farà pública, per si es produeixen renúncies abans del nomenament o la presa de possessió (les places per a discapacitats que quedin lliures no es poden acumular a la resta.
 • Durant la fase de pràctiques no es pot opositar a una plaça del mateix cos (a una altra illa, per exemple). Sí que es pot demanar ajornament per causa major (per exemple maternitat) o excedència per als casos previstos. 
9. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS
 • Els aspirants que superin el procés selectiu tindran 10 dies hàbils des de la publicació de les llistes per presentar la documentació requerida: titulació, carnet d'identitat, formació pedagògica o certificat d'haver prestat serveis docents, certificat mèdic, declaració jurada, etc. (punt 9.2.1 de les bases) 
10. NOMENAMENT DE FUNCIONARI EN PRÀCTIQUES
 • Durant la la fase de pràctiques es pot impartir docència sense haver tramitat la capacitació de català, que serà imprescindible per obtenir plaça al concurs de trasllats del curs següent.
 • No incorporar-se a la destinació l’1 de setembre de 2017 suposaria únicament la renúncia a la condició de funcionari.

ANNEX 2. BAREM DE MÈRITS
 • La Conselleria vol que la baremació de mèrits sigui el més automàtica possible per guanyar temps dins el procés, que condiciona el calendari de les adjudicacions d'interins.
 • La convocatòria ha previst la màxima puntuació possible per experiència docent segons normativa estatal (5 punts).
 • Es va demanar que la puntuació per formació es doni per hores i no per trams de crèdits perquè sigui més proporcional. En van prendre nota però van al·legar que els opositors han fet la formació segons bases anteriors i que en podrien sortir perjudicats, i que puntuar per crèdits afavoreix la diversitat de la formació (més punts per cursos diversos que per un sol curs de moltes hores).
 • La puntuació de màsters, diplomatures i llicenciatures és la mateixa per reglament estatal.
 • Vam demanar que dins Altres mèrits es puntuïn publicacions de caràcter científic i tècnic, com a la darrera convocatòria. Van dir que ho estudiarien, però que això impediria que la baremació fos automàtica i que en la pràctica totalitat dels casos tothom ja tindrà els 2 punts màxims d'aquest apartat sense comptar publicacions. 

ANNEX 7. PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES
 • Les 60 pàgines de la programació inclouen possibles annexos.
 • L'interlineat d'1,5 línies és per facilitar la lectura. Recordau que els tribunals hauran de llegir moltes programacions i és fonamental, en interès de l'opositor, que el contingut i la forma siguin clars.

 ANNEX 9. PART PRÀCTICA
 • Com ja hem dit, van destacar s'ha preparat amb la participació dels especialistes dels centres educatius.
 • El programari a utilitzar a les especialitats d'informàtica el decidirà el tribunal.
Fins aquí l'informe, consultau-nos si teniu dubtes. Continuarem informant.

dijous, 16 de març del 2017

Avui s'ha presentat el procés d'escolarització del curs 2017-18La Conselleria d’Educació i Universitat ha presentat avui el procés d’escolarització del curs vinent,  que implica  més de 30 mil alumnes entre els processos d’admissió i adscripció a les etapes d’Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat, a més de l’escolarització d’FP.

TERMINIS D'ADMISSIÓ
 • Infantil, Primària i ESO  es farà del 2 al 12 de maig
 • Batxillerat es farà del 26 al 30 de juny

ALUMNES

El curs actual s'han escolaritzat fora de termini 2.788 alumnes, a causa de l'arribada durant el curs escolar d'alumnes nous. En total, s'ha arribat a 33.986 alumnes.

INCREMENT DE MUNICIPIS AMB ESCOLARITZACIÓ INTEGRADA

Es durà a terme través de convenis entre ajuntaments, conselleria, centres públics i concertats. S'afegeixen Alcúdia, Muro, Felanitx, Santanyí, Campos i Palma D.
 
NOVA ZONIFICACIÓ

Es produirà a Palma, Calvià, Llucmajor i Sant Josep de Sa Talaia
 • A Palma l'objectiu ha estat  d’adaptar les zones als barris, fet que també s’ha reflectit en les adscripcions. Es passarà de 4 a 5 zones: A, B1, B2, C i D.
 • Calvià, s’ha passat d’una única zona a sis zones amb l’objectiu d’afavorir la proximitat al centre educatiu, millorar les adscripcions als IES i optimitzar les rutes de transport escolar
 • Llucmajor passarà de zona única a 2 zones: nucli i costa.
 • Sant Josep de sa Talaia passa de zona única a 3 zones. 

MODIFICACIONS EN LES ADSCRIPCIONS
 • Al  Polígon de Llevant de Palma s'ha passat de les adscripcions múltiples a les adscripcions directes  dels IES Antoni Maura, Francesc de Borja Moll, Aurora Picornell i Josep Sureda i Blanes.
 • A Palma, s’ha adscrit el CEIP Casa Blanca a l’IES La Ribera i el CEIP Son Pisà  passa a ser d’adscripció múltiple als IES de Palma Centre i Palma Ponent. 
 •  A Calvià, s’ha adscrit el CEIP Ses Quarterades a l’IES Calvià i el CEIP Puig de na Morisca passa a tenir adscripció múltiple a l’IES Calvià i IES Son Ferrer. 

NOU CENTRE PEI (PROJECTE D'ESTUDIS INTEGRATS)

L’IES Josep Maria Quadrado es converteix en PEI per racionalitzar els horaris dels Ensenyaments Professionals de Música i Dansa i ESO.


CENTRES AMB PLACES RESERVADES PER A ALUMNES AMB PROBLEMES DE MOBILITAT

Vegeu:

dimecres, 15 de març del 2017

Compleixen el Decret de mínims les matèries en anglès? (2a part)


A l'espera que la Conselleria publiqui l'informe d'Inspecció sobre ensenyament en català i projectes lingüístics als centres, des d'UOB hem fet arribar una bateria de preguntes a la Direcció General de Planificació sobre el compliment del Decret de mínims pel que fa a les matèries que s'han de fer obligatòriament en català.

Recordem que segons el Decret 92/1997, "Decret de mínims", articles 17 i 18, s'han d'impartir en català:
 • L'àrea del Coneixement del medi natural, social i cultural, a primària.
 • Les àrees de Ciències socials, Geografia i història i Ciències de la naturalesa, a secundària.
Hi ha, emperò, una disposició addicional segona del mateix Decret que diu:
 • «Excepcionalment, els centres d'educació primària i/o secundària podran sol·licitar a l'Administració educativa fer en llengua catalana una àrea diferent a la que es fixa en els articles 17c i 18a, respectivament, sempre que es justifiqui adequadament en el Projecte Lingüístic.»
Aquesta clàusula és la que podrien al·legar els centres per fer en anglès les àrees esmentades, segons ens van dir els representants de la Conselleria, passant a fer en català unes altres per assolir el mínim de la meitat del còmput horari que marca el Decret de mínims. Però quan el curs passat vam demanar quants de centres ho havien sol·licitat, la resposta va ser zero.

Hem tornat demanar, per tant, per al curs 2016-2017:
 1. Relació de centres que han sol·licitat a l'Administració fer en llengua catalana una àrea diferent a la que es fixa en els articles 17c i 18a durant el curs 16-17, per tal de fer aquesta darrera en llengua estrangera.
 2. Quantitat total de grups d'alumnes afectats per aquesta mesura.
 3. Percentatge que suposen aquests centres sobre el total de centres que imparteixen matèries en llengua estrangera.
 4. Percentatge que suposen aquests grups d'alumnes sobre el total de grups d'alumnes que cursen matèries en llengua estrangera.
Pel que fa a si s'imparteix als centres com a mínim la meitat del còmput horari en català, veurem què en diu el futur informe d'Inspecció.

dilluns, 13 de març del 2017

Planificació envia al CEM la resolució d'adscripció i matriculació a tres dies de publicar-se


La Direcció General de Planificació ha fet arribar avui al Consell Escolar de Mallorca l'esborrany de Resolució de processos d’adscripció, admissió i matriculació d'alumnes, que podeu veure AQUÍ. No ha passat per mesa sectorial i Planificació preveu que surti publicat al BOIB dijous 16.

Cal recordar que el 31 de gener la Comissió Permanent del Consell escolar de Mallorca, reunida per tractar la designació de ponent i actuacions a la Proposta de nous mapes escolars, acordà per unanimitat  no informar el document remés per tractar-se d’un document de treball i no de la Resolució pertinent.

El CEM ja havia requerit la proposta de Resolució el 30 de setembre i Planificació va respondre això amb data de 13 d'octubre de 2016:
 • “... Una vegada aquesta Direcció General disposi de la proposta de Resolució d’adscripció, admissió i matriculació per al curs 2017-2018, us serà remesa perquè l’organisme que presidiu pugui emetre l’informe corresponent abans de la seva publicació al BOIB…”. 
Això difícilment serà possible si ha de sortir, com anuncia Planificació, dijous que ve.

dijous, 9 de març del 2017

Novetats sobre Formació Permanent i sobre Estades Formatives per al professorat d'FP


ESTADES FORMATIVES EN EMPRESES

La comissió Específica d'Ordenació i Innovació del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) es reuní aquest dilluns (vegeu blog del CEIB) per debatre les esmenes presentades a l'esborrany d'ordre que ha de regular les estades formatives a empreses del professorat que imparteix FP.

UOB Ensenyament presentà les següents demandes:
 • Que puguin realitzar les estades tots els professors que imparteixen FP siguin del cos que siguin i qualsevol sia el nivell impartit (FPB, CFGM, CFGS). El representant de la conselleria a la Comissió explicà que així es contempla, tot i que no quedi prou explícit en el redactat del títol i d'alguns dels articles.
 • Que les estades siguin obertes també al professorat interí que no té plaça adjudicada. La resposta fou que no és possible pel fet que tant el professorat com l'alumnat que realitza activitats pràctiques a les empreses necessita està cobert per una assegurança la qual depèn, pel que fa a l'alumnat del fet d'estar matriculat a estudis d'FP i, pel que fa al professorat, del fet de tenir contracte vigent amb la conselleria.
 • Que en el cas que les estades formatives es duguin a terme fora de l'illa de residència de l'interessat, aquest pugui rebre ajuda econòmica en concepte de passatges, estança, dietes, etc. La resposta del Cap de Servei de Formació del professorat fou que no es possible mentre no es derogui la retallada del 2012 que ho impedeix tot i que la Direcció General d'FP està en contacte amb la Cambra de Comerç per si aquesta pogués destinar un fons per a aquest concepte.
 • Que les estades es puguin realitzar en horari lectiu. L'esborrany debatut obligava el professorat a realitzar les estades formatives fora de l'horari lectiu, de l'horari de permanència al centre i de l'horari de les activitats del centre de compliment obligatori. En aquest punt, aconseguírem que s'eliminàs de l'esborrany aquesta restricció tot i que, segons Formació del Professorat, l'impediment continua vigent a causa també del Decret de retallades del 2012; per tant, no serà possible realitzar les estades en horari lectiu mentre no es derogui la retallada.

Instam, doncs, una vegada més la Conselleria i el Govern a derogar urgentment les retallades educatives que patim des de fa cinc anys.  

Segons el Cap de Servei de Formació Permanent, l'esborrany inclou algunes millores respecte de l'ordre vigent, entre altres:
 • Ja no es limita l'estada a empreses de fora de les I.B.
 • Se simplifiquen els tràmits tant per al professor com per a l'empresa.
 • No es limita el nombre d'estades en un sol curs sinó el nombre d'hores.
 • Hi podrà participar professorat d'FP de centres concertats sempre i quan el cicle en concret estigui concertat.


PRÒXIMA NORMATIVA SOBRE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT

El proper dimecres 15/3/17 s'ha convocat la Mesa Sectorial per a revisar els esborranys de la nova normativa que s'ha de publicar derivada de l'Ordre que ha de regular l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació del professorat, ordre que encara està pendent de publicació.

Així, es troben sobre la taula de negociació els següents documents:
Com sempre, si teniu alguna aportació al respecte, ens la podeu fer arribar al nostre correu uob.ensenyament@gmail.com

Continuarem informant.

L'informe d'Inspecció sobre el català als centres educatius, que s'esperava pel febrer, continua elaborant-se

L'informe d'Inspecció Educativa sobre la situació del català i els projectes lingüístics als centres educatius, que el cap d'Inspecció va anunciar per al mes de febrer encara s'està elaborant. Segons ens diuen al Departament  d'Inspecció, un cop el tenguin fet el traslladaran a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.

Per altra banda avui dematí se celebren reunions de coordinadors de Comissions de Normalització Lingüística al CEP de Palma, en dues sessions: a les 10 h els de primària i a les 12 h els de secundària.

Continuarem informant.

Instruccions per a l'avaluació de l'alumnat d'ESO i Batxillerat al curs 2016-17


La Conselleria ha penjat al WEIB les resolucions d'instruccions per a l'avaluació d'alumnat d'ESO i Batxillerat al curs 2016-17 publicades al Boib del febrer.

Ambdues especifiquen aspectes com:

 • Criteris generals d'avaluació
 • Nombre de sessions d'avaluació per curs
 • Dates de recuperacions del setembre (1,4 i5/9/17)
 • Criteris de promoció i titulació de l'alumnat
 • Canvis de centre dels alumnes
 • Models d'actes d'avaluació
 • etc.